Urząd Gminy Michałowice
06.10.2006 10:17

Protokół Nr III

Z obrad III sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2002-12-16
Z obrad III sesji Rady Gminy Michałowice odbytych w dniu 16 grudnia 2002 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.
Obecnych  15 radnych (14 w chwili rozpoczęcia).
 
Ad. pkt. 1
Przewodniczący pan Jacek Sierak powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obrad obecnych jest 14 radnych, w związku z czym Rada może podejmować uchwały. Następnie odczytał projekt porządku obrad.
Pan Wójt zabierając głos zgłosił  autopoprawkę do porządku obrad. Rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały rady w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zwolnień od podatku oraz poboru podatku na terenie Gminy Michałowice na 2003 rok.
Pan Bryksa zabierając głos poprosił o wyjaśnienie dlaczego w porządku obrad nie ma przyjęcia treści protokołu z II sesji rady Gminy.
Pan Sierak odpowiadając wyjaśnił, iż protokół nie został jeszcze napisany z tego względu że w biurze rady pracuje jedna osoba, obecna sesja została powołana w krótkim okresie a w międzyczasie odbywały się komisje.
Pan Bryksa ponownie zabierając głos poprosił o wyjaśnienie pkt.3 ppkt1 dot. wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Michałowice. Przypomniał, że na ostatniej sesji podjęto uchwałę, że wybór drugiego wiceprzewodniczącego rady gminy zostanie podjęty na następnej sesji  rady gminy i jest zdziwiony, że w porządku obrad dzisiejszej sesji nie  znajduję się punkt pod tytułem wybór wiceprzewodniczącego rady tylko znajduję się punkt podjęcie uchwały w sprawie wyboru, tak jakby wiceprzewodniczący został wybrany. Nie widzi również projektu uchwały zmieniającej lub uchylającej poprzednią uchwałę czy poprzedni wniosek podjęty na II sesji. Uważa, że zaszła totalna niekonsekwencja, jeśli nie złamanie prawa to przynajmniej złamanie logiki. Chciałby się dowiedzieć, czym tłumaczymy tę uchwałę o wyborze wiceprzewodniczącego.
Pan Sierak zabierając głos wyjaśnił iż ustawa o samorządzie gminnym mówi o wyborze wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady. Wskutek mylnej interpretacji prawa przez pana mecenasa na sesji przyjęto, że bezwzględna większość stanowi 9 głosów. Pierwszą propozycją podaną przez pana Przewodniczącego było 8 głosów, jednak pan mecenas powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdził  że jest to 9 głosów. Pan Przewodniczący już w trakcie sesji miał wątpliwości z którymi się dzielił i po sesji, po sprawdzeniu u źródła  okazało się że bezwzględna większość w naszej gminie wynosi nie 9 ale 8. A więc zgodnie zapisami ustawy samorządowej pan Piotr Hoser został wybrany wiceprzewodniczącym rady gminy Michałowice. W związku z tym jesteśmy zobligowani do podjęcia uchwały, albo zmiany uchwały pierwotnej, albo podjęcia uchwały uzupełniającej. Poinformował, że w zasadzie ustawa mówi o wyborze w drodze głosowania i uzyskania odpowiedniej liczby głosów i to jest podstawa do interpretacji przez organ nadzoru jakim jest wojewoda.
Pan Bryksa ponownie zabierając głos zwrócił uwagę iż z wypowiedzi pana przewodniczącego wynika, że osobą upoważnioną w tym przypadku do interpretacji ustaw, prawa i podawania tej interpretacji na sesji jest pan mecenas. Uważa, że przewodniczący rady gminy jest odpowiedzialny za wykładnie prawa a wszyscy inni są pomocnikami. To, że pan mecenas wprowadził przez swoją wypowiedź w błąd, to absolutnie nie usprawiedliwia, ze zostało to przyjęte przez przewodniczącego rady. Uważa że jeśli zaszła taka rzecz, która miała istotny wpływ na przebieg głosowania i na podejmowanie decyzji przez radnych jeżeli mieliśmy na sesji fałszywą interpretację prawa to jest to podstawa do powtórzenia głosowania, dlatego że ktoś posługując się błędną interpretacją mógł oddać ten głos inaczej. Wnioskuje o powtórne przeprowadzenie wyboru drugiego wiceprzewodniczącego rady gminy i zgodnie z przeprowadzonym powtórnie wyborze podjęcie uchwały o wyborze wiceprzewodniczącego rady gminy. Uważa, że jest to najbardziej zgodne z logiką i zdroworozsądkowym myśleniem. Uważa, że jeżeli był błąd to należy się cofnąć do miejsca gdzie był on popełniony i powtórzyć procedurę, żeby bezbłędnie z pełną świadomością móc wybrać sprawiedliwie drugiego wiceprzewodniczącego rady gminy i o to wnioskuje.
Pan Sierak zabierając głos poinformował, że z formalnego punktu widzenia przekaże głos mecenasowi ale oczywiście może poczuć się do tego, że przyjął interpretację że jest to 9 a nie 8 głosów, ale poinformował, że nie miał podstaw żeby panu mecenasowi nie wierzyć jeśli jest określony wyrok TK który tę sprawę reguluje. Nie jest prawnikiem i po to jest na sesji obsługa prawna aby interpretacja była rzetelna i zgodna z prawem. Przypomniał, że w swoim pierwotnym wystąpieniu mówił o 8 a nie 9 głosach. Nie jest to na pewno łatwa sprawa skoro zajął się nią aż TK, były wyroki sądów w tych sprawach i interpretacje są różne. Człowiek jest człowiekiem i może się mylić. Z formalnego punku widzenia wybór wiceprzewodniczącego na poprzedniej sesji został dokonany, został nim pan Piotr Hoser.
Pan Mecenas zabierając głos przeprosił, że wprowadził w błąd przewodniczącego, radnych i pana Hosera. Poinformował, że złożył wyjaśnienie w tej sprawie. Przyznał się że popełnił ewidentny błąd, natomiast nadawanie jego błędowi jakichkolwiek daleko idących przemyśleń, konsekwencji i doszukiwania się innych przyczyn to oczywiście uważa, że radni mogą dokonywać takich ocen ale z jego strony może powiedzieć, że był to błąd i nic po zatym.
Pan Sierak odczytał wyjaśnienie pan mecenasa, które złożył na ręce pana wójta i przewodniczącego rady (pismo w załączeniu do protokołu).
Pani Tomczak zabierając głos powołała się na uchwałę z 3 grudnia 2002 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego rady gminy z której wynika że został wybrany jeden wiceprzewodniczący rady pan Zacny, a na obecnej sesji dowiaduje się że zostało wybranych dwóch wiceprzewodniczących, dlatego chciałaby wiedzieć co z tą uchwałą.
Pan Sierak  odpowiadając wyjaśnił iż uchwała jest uchwałą podjętą.
Pan Bryksa zabierając głos przypomniał, iż na poprzedniej sesji przyjęto wniosek że wybór drugiego wiceprzewodniczącego zostanie odroczony do III sesji rady gminy. Chciałby wiedzieć czy ten wniosek został podjęty nieprawnie i czy już nie jest aktualny. Następnie ponowił wniosek formalny w sprawie powtórnego wyboru wiceprzewodniczącego rady gminy i podjęcie w tej sprawie stosownej uchwały. Uważa, że podstawą do powtórzenia wyborów jest fakt iż radni zostali wprowadzeni w błąd przez pana mecenasa i pana przewodniczącego rady.
Pan Sierak stwierdził, że będzie to podstawa do ewentualnego zaskarżenia uchwały. Jeśli zgodnie z wymogami ustawy samorządowej wiceprzewodniczącym został wybrany pan Hoser, to jeżeli dokonamy powtórnego wyboru to ta uchwała będzie uchylona przez organ nadzoru. W pierwszej kolejności musimy usankcjonować to co się stało na poprzedniej sesji- wiceprzewodniczącym został wybrany pan Hoser.
Pan Bryksa zapytał się co z wnioskiem, który został podjęty na II sesji rady Gminy w sprawie wyboru drugiego wiceprzewodniczącego.
Pan Sierak poinformował, że wniosek jest obecnie bezprzedmiotowy, ponieważ na podstawie sprawozdania z protokołu Komisji Skrutacyjnej pan Hoser uzyskał wymaganą większość głosów.
Pan Bryksa wnioskuje o uzupełnienie porządku obrad w pkt. 3 gdzie ppkt.1 miałby brzmienie: wybór drugiego wiceprzewodniczącego rady gminy Michałowice.
Pan Sierak chciałby wyjaśnić iż niemożliwy jest wybór drugiego wiceprzewodniczącego gdyż na dzień dzisiejszy jest już wybrany. A więc tak postawionego wniosku nie może poddać w tej chwili, w takim brzmieniu pod głosowanie.
Pan Mecenas potwierdził, iż nie ma żadnych wątpliwości że pan Hoser został wybrany wiceprzewodniczącym. Uważa, że brnięcie dalej w specyficzny tok rozumowania iż z powodu,że podał błędną liczbę głosów, która jest bezwzględną większością należy powtórnie dokonywać wyboru , byłby to absurd logiczny.
 
Przystąpiono do  głosowania wniosku Wójta w sprawie przyjęcia wcześniej zgłoszonej autopoprawki do porządku obrad:
Za przyjęciem        - 12
Przeciw                   - 0
Wstrzymało się      - 2
Rada wniosek przyjęła.
 
Porządek obrad będzie przedstawiał się następująco:
1.      Sprawy porządkowe.
2.      Wręczenie legitymacji Radnym.
3.      Podjęcie uchwał w sprawach:
1)       wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Michałowice,
2)       dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice,
3)       określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku oraz poboru podatku na terenie Gminy Michałowice na 2003 rok,
4)       określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Michałowice na 2003 rok.
5)       określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zwolnień od podatku oraz poboru podatku na terenie Gminy Michałowice na 2003 rok,
6)       zmiany uchwały Nr XXXVI/218/2000 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia wzoru wykazu nieruchomości dla osób fizycznych i deklaracji dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej,
7)       ustalenia wysokości opłat za świadczenia związane z pobytem dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice,
8)       wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XL/244/2001 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2001r. w sprawie szczegółowych zasad  udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom znajdującym się na terenie Gminy Michałowice,
4.      Podjęcie Stanowiska Rady Gminy Michałowice w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do kontynuowania w 2003 roku zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2002 roku.
5.      Sprawozdanie Wójta i Urzędu Gminy z realizacji uchwał podjętych na LVI, LVII, LVIII i LIX sesji Rady Gminy.
6.      Sprawozdanie z działalności Zarządu Gminy Michałowice w okresie od dnia 9 sierpnia 2002r. do 14 listopada 2002 r.
7.      Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
8.      Sprawy wniesione.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku wraz ze zgłoszoną autopoprawką przez pana Wójta.
Za przyjęciem            - 12
Przeciw                       - 1
Wstrzymało się          - 1
Porządek obrad III sesji został przyjęty.
 
Ad. pkt 2.
Pan Przewodniczący Rady Jacek Sierak wręczył radnym legitymacje radnego.
 
Ad. pkt 3. ppkt 1.
Pan Sierak zabierając głos poinformował iż w związku z wyborem wiceprzewodniczącego rady w trakcie  poprzedniej sesji i stwierdzenie wymaganej większości głosów koniecznych do wyboru wiceprzewodniczącego w liczbie 8 głosów stwierdził, że na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej wiceprzewodniczącym rady został wybrany pan Piotr Hoser. Poinformował iż w § 1 projektu uchwały wpisujemy Piotra Hosera.
 
Wobec braku uwag do treści projektu uchwały przystąpiono do głosowania  nad projektem uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego rady gminy Michałowice gdzie w § 1 wpisujemy Piotr Hoser.
Za przyjęciem            - 9
Przeciw                       - 3
Wstrzymało się         - 2
Uchwała Nr III/ 9/2002 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt. 3 ppkt 2
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2002 rok.
Pan Sierak zabierajac głos poinformował iż zmiany w budżecie gminy pojawiają się prawie na każdej sesji a w miesiącu grudniu są to zmiany porządkujące budżet.
Pani Jankowska przedstawiła proponowane zmiany do budżetu gminy na 2002 rok. Poinformowała, że wójt gminy proponuje zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 82.400,zł natomiast zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 611.217,zł. Załącznik  nr 1 i 2 jest syntetycznym zestawieniem ujmującym wszystkie proponowane zmiany, które szczegółowo przedstawione zostały w informacji Wójta Gminy w sprawie zmian do budżetu na bieżacy rok (szczegółowa pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu).
Pan Walendowski zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych jest pozytywna.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów jest pozytywna.
 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Michałowice na 2002 rok.
Za przyjęciem            - 13
Przeciw                       - 0
Wstrzymało się          - 0
Uchwała Nr III/10/2002 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt. 3 ppkt 3
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku oraz poboru podatku na terenie Gminy Michałowice na 2003 rok.
Pan Wójt zabierając głos przedstawił propozycję w sprawie określenia stawek podatków i opłat na terenie Gminy Michałowice na 2003 rok, jednocześnie zgłosił autopoprawki do projektu uchwały. W § 2 proponuje w ust.2  zmianę zapisu: „Inkasentami podatku od nieruchomości w sołectwach są sołtysi a w miejscowościach Granica pan Jan Wojtecki, Opaczy Kolonia pani Katarzyna Zielińska i Pęcicach Małych pani Danuta Rajska”. W § 3  pkt 3 proponuje zmianę zapisu: „budynki i budowle stanowiące własność Gminy Michałowice wykorzystywane na potrzeby wykonywania zadań publicznych- zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków”. W § 1 ust.3 projektu uchwały proponuje stawkę 0,10 zł.
Poinformował, że treść uchwały jest zgodna z ustawą o podatkch i opłatach lokalnych.
Pan Zieliński zabierajac głos poinformował, ze opinia komisji Budżetu i Finansów jest pozytywna.
Pan Wójt przedstawił propozycje stawek i przystąpiono do dyskusji nad poszczególnymi stawkami podatku
Stawka podatku od budynków  mieszkalnych– propozycja Wójta O,51 zł
Za przyjęciem            - 13
Przeciw                       - 0
Wstrzymało się          - 1
Rada przyjęła stawkę 0,51 zł.
 
Stawka podatku od budynków  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – propozycja Wójta 16,31 zł
Za przyjęciem            - 12
Przeciw                       - 0
Wstrzymało się          - 2
Rada przyjęła stawkę 16,31 zł.
 
Stawka podatku od budynków  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – propozycja Wójta 8,06 zł
Za przyjęciem            - 13
Przeciw                       - 0
Wstrzymało się          - 0
Rada przyjęła stawkę 8,06 zł.
 
Stawka podatku od budynków  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – propozycja Wójta 3,46 zł
Za przyjęciem            - 12
Przeciw                       - 0
Wstrzymało się          - 2
Rada przyjęła stawkę 3,46 zł.
 
Stawka podatku od budynków  wykorzystywanych na prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej – propozycja Wójta 8,66 zł
Za przyjęciem            - 13
Przeciw                       -  0
Wstrzymało się          - 1
Rada przyjęła stawkę 8,66 zł.
 
Stawka podatku od budynków  pozostałych – propozycja Wójta 2,89 zł
Za przyjęciem            - 12
Przeciw                       -  0
Wstrzymało się          - 2
Rada przyjęła stawkę 2,89 zł.
Stawka podatku od budowli – propozycja Wójta 2%
Stawka podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – propozycja Wójta 0,62 zł
Za przyjęciem            - 14
Przeciw                       -  0
Wstrzymało się          - 0
Rada przyjęła stawkę 0,62 zł.
 
Stawka podatku od gruntów pozostałych 0,10 zł
Pan Zieliński zwrócił uwagę iż stawka podatku od gruntów rośnie co roku o 1 gr, co spowodowało że w ciągu 5 lat wzrósł o 100%.
Pan Wójt uważa iż jest to bardzo bolesne, ale z drugiej strony wzrost jest potrzebny ponieważ mamy zwiększone inwestycje.
Za przyjęciem            - 12
Przeciw                       - 1
Wstrzymało się          - 1
Rada przyjęła stawkę 0,10 zł.
 
W § 2 ust.3 projektu uchwały – propozycja Wójta 5% zebranych podatków
Za przyjęciem            - 12
Przeciw                       - 0
Wstrzymało się          - 2
Rada przyjęła stawkę 5%.
 
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały wraz z przyjętymi wcześniej stawkami podatku oraz zgłoszonymi przez pana Wójta autopoprawkami.
Za uchwałą                 - 14
Przeciw                       - 0
Wstrzymało się          - 0
Uchwała Nr III/11/2002 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. pkt.3 ppkt.4
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Michałowice na 2003 rok.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów jest pozytywna. Natomiast była prośba o zestawienie płatności podatków w poszczególnych grupach.
Pan Jankowska odpowiadając poinformowała iż ze ściągalnością sprawa jest o tyle trudna że gmina nie posiada u siebie ewidencji. Na przestrzeni roku jest bardzo dużo wydawanych decyzji odpisujących te podatki w osobach fizycznych. Mamy około 25% osób zaprzestających działalności lub przenoszących swoją działalność. Lepsza sytuacja występuje w osobach prawnych – realizacja wynosi około 80 %.
Pan Wójt zabierając głos poinformował iż chciałby obniżyć o 20% stawkę podatku od  środków transportowych dla jednoosobowej działalności gospodarczej bez zatrudniania pracowników.
Pan Wągrodzki uważa, że należy jednakowo traktować podmioty gospodarcze nie zważając czy jest to mały podmiot czy duży. Duży podmiot daje zatrudnienie innym osobom przez co zmniejsza bezrobocie. Nie można go karać, że jest duży, jest przedsiębiorczy i że sobie radzi w trudnej sytuacji gospodarczej. Uważa, że nie ma sensu zróżnicować podatki między małym a dużym przedsiębiorstwem.
Pan Zacny zwracając się do pana Wójta zapytał czy było analizowanie utrzymania stawek zeszłorocznych.
Pan Wójt odpowiadając poinformował, że zastanawiał się nad utrzymaniem stawek zeszłorocznych.
Pan Zacny ponownie zabierając głos poinformował iż na terenie Gminy działa wiele firm, ale samochody są rejestrowane w sąsiednich gminach ponieważ podatki są tam niższe.
Pan Wągrodzki uważa, że może należy się zastanowić nad obniżeniem podatku od środków transportowych, to może wtedy wpływy do kasy Gminy wzrosną.
Pan Sierak zabierając głos poinformował, że jeśli stawka podatkowa jest na zbyt wysokim poziomie to rzeczywiście może doprowadzić do skutków gospodarczych i społecznych. Można zastanowić się nad zmniejszaniem obciążeń, ale musimy wiedzieć jakie mogą być skutki finansowe.
Pan Chruściak zabierając głos poinformował, ze jesteśmy ciągle przymuszani do szybkiego ustalania podatków, ponieważ dostajemy w ostatniej chwili stawki. Uważa, że może to najwyższy czas, aby zająć się polityką podatków i dochodów wcześniej, aby za rok mieć czas na dłuższą dyskusję, która by spowodowała zmianę tej polityki podatkowej.
Pan Bryksa kontynuując wypowiedź pana Chruściaka chciałby się dowiedzieć dlaczego stawki zostały przedstawione w ostatniej chwili, dlaczego inne gminy uchwaliły podatki wcześniej i od czego to zależy, że nie mamy czasu na zastanowienie się nad ich stawkami.
Pani Jankowska odpowiadając wyjaśniła, iż ustawa została opublikowana 30 listopada i nie rozumie na jakiej podstawie inne gminy podjęły uchwały, przecież nie były znane stawki.
Pan Wągrodzki zabierając głos stwierdził, że jeśli podnieśliśmy stawki od nieruchomości i zwolniliśmy jednoosobowe podmioty, więc zaproponował, aby to samo zrobić z podatkiem od środków transportowych, natomiast w przyszłym roku należy wcześniej  przeprowadzić analizę podatku środków transportowych.
Pan Zacny zabierając głos proponuje pozostawienie stawek z ubiegłego roku.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, że z uwagi na znaczne skomplikowanie sprawy od strony formalno-prawnej wycofuje swój wniosek i proponuje stawki na poziomie roku ubiegłego.  
 
Pan Wójt przedstawił propozycje stawek i przystąpiono do dyskusji nad poszczególnymi stawkami podatku od środków transportowych na terenie gminy Michałowice na 2003 rok.
Stawka podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – propozycja Wójta 600,00 zł.
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie– propozycja Wójta 700,00 zł.
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton– propozycja Wójta 1200,00 zł.
Za przyjęciem            - 11
Przeciw                       - 0
Wstrzymało się          - 3
Rada przyjęła stawki.
 
Stawka podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w  zał. Nr 1(stawki stanowią załącznik do protokołu)
Za przyjęciem            - 11
Przeciw                       - 0
Wstrzymało się          - 2
Rada przyjęła stawki.
 
Stawka podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – propozycja Wójta1400,00zł.
Za przyjęciem            - 12
Przeciw                       - 0
Wstrzymało się          - 3
Rada przyjęła stawkę.
 
Stawka podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wg. stawek określonych w zał. Nr 2(stawki stanowią załącznik do protokołu).
Za przyjęciem            - 11
Przeciw                       - 0
Wstrzymało się          - 2
Rada przyjęła stawki.
 
Stawka podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – propozycja Wójta 1000,00 zł.
Za przyjęciem            - 13
Przeciw                       - 0
Wstrzymało się          - 0
Rada przyjęła stawkę.
 
Stawka podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wg stawek zał nr 3. (stawki stanowią załącznik do protokołu)
Za przyjęciem            - 11
Przeciw                       - 0
Wstrzymało się          - 2
Rada przyjęła stawki.
 
Stawka podatku od autobusów oraz samochodów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób o liczbie miejsc do siedzenia:
mniejszej niż 30 miejsc – propozycja Wójta 1400,00 zł     
równiej lub wyższej niż 30 miejsc – propozycja Wójta 1770,00 zł     
Za przyjęciem            - 12
Przeciw                       - 0
Wstrzymało się          - 2
Rada przyjęła stawki.
 
Stawki dla pojazdów wyprodukowanych po 1 stycznia 1995 r. posiadających katalizator określa się:
 
Stawka podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – propozycja Wójta 540,00 zł.
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie– propozycja Wójta 630,00 zł.
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton– propozycja Wójta 1080,00 zł.
Za przyjęciem            - 12
Przeciw                       -  0
Wstrzymało się          - 2
Rada przyjęła stawki.
 
Stawka podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – propozycja Wójta1260,00zł.
Za przyjęciem            - 12
Przeciw                       -  0
Wstrzymało się          - 2
Rada przyjęła stawkę.
 
Stawka podatku od autobusów oraz samochodów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób o liczbie miejsc do siedzenia:
mniejszej niż 30 miejsc – propozycja Wójta 1260,00 zł     
równiej lub wyższej niż 30 miejsc – propozycja Wójta 1600,00 zł     
Za przyjęciem            - 12
Przeciw                       -  0
Wstrzymało się          - 2
Rada przyjęła stawki.
 
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji oraz wobec braku uwag do treści uchwały przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały wraz z przyjętymi wcześniej stawkami podatku oraz zgłoszonymi przez pana Wójta autopoprawkami.
Za uchwałą                 - 12
Przeciw                       - 0
Wstrzymało się          - 2
Uchwała Nr III/12/2002 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. pkt 3 ppkt. 5
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zwolnień od podatku oraz poboru podatku na terenie Gminy Michałowice na 2003 rok.
Pan Wójt zabierając głos poinformował iż wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psa wynosi 10,00 zł. i przedmiotem zwolnienia z podatku są wszystkie psy będące w posiadaniu mieszkańców Gminy Michałowice – zapis jest taki, że podatek od psów jest równy zero.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów jest pozytywna.
 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zwolnień od podatku oraz poboru podatku na terenie Gminy Michałowice na 2003 rok.
Za uchwałą                 - 10
Przeciw                       - 0
Wstrzymało się          - 3
Uchwała Nr III/13/2002 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. pkt. 3 ppkt 6
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XXXVI/218/2000 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia wzoru wykazu nieruchomości dla osób fizycznych i deklaracji dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, że projekt uchwały dotyczy deklaracji podatkowych. Wzór deklaracji został dostosowany do tych zmian jakie zostały przez ustawodawcę wprowadzone.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XXXVI/218/2000 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia wzoru wykazu nieruchomości dla osób fizycznych i deklaracji dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.
Za uchwałą                 - 14
Przeciw                       - 0
Wstrzymało się          - 0
Uchwała Nr III/14/2002 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. pkt. 3 ppkt 7
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia związane z pobytem dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, że projekt uchwały dotyczy wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Przypomniał iż dotychczasowa wysokość opłaty wynosiła 120,00 zł miesięcznie. Zaproponował podnieść opłatę do wysokości 126,00 zł.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, ze opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pani Tomczak zabierając głos zaproponowała, aby pieczątkę z podpisem Zarządu z 7 listopada 2002r. znajdującą się pod projektem uchwały przekreślić i pozostawić tylko podpis Wójta, jako osoby wprowadzającej projekt uchwały.
Pan Wójt zabierajac głos wyjaśnił iż projekt uchwały został przygotowany przez Zarząd, natomiast poprzez złożenie swojego podpisu wyraża akceptację wobec projektu uchwały i wnosi na sesję.
Pani Mecenas Domańska potwierdziła wyjaśnienie Wójta.  
Pani Tomczak powtórnie zabierając głos poinformowała iż zostaje niewyjaśniona kwestia odpowiedzialności za wprowadzenie uchwały.
Pan Walendowski zabierając głos w tej kwestii, poinformował, iż nie zgadza się z wypowiedzią pani Tomczak.
Pani Tomczak zwracając się do mecenas chciałaby się dowiedzieć, czy podpisy Zarządu, którego obecnie już nie ma, mogą pozostać pod projektem uchwały.
Mecenas Domańska odpowiadając wyjaśniła iż nie jest to niezgodne z prawem, ponieważ mimo że uchwała została podpisana przez Zarząd to Wójt złożył podpis, przedstawił Radzie do uchwalenia i nie wnosił żadnych zastrzeżeń.
 
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia związane z pobytem dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.
Za uchwałą                 - 12
Przeciw                       - 2
Wstrzymało się          - 0
Uchwała Nr III/15/2002 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 Ad. pkt. 3 ppkt 8.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XL/244/2001 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2001r. w sprawie szczegółowych zasad  udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom znajdującym się na terenie Gminy Michałowice.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, iż projekt uchwały dotyczy zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom znajdującym się na terenie gminy Michałowice. Udzielanie dotacji uregulowane jest w systemie prawnym. Zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w § 1 pkt 2 poprzez wykreślenie słów „ pomniejszona o zaplanowane dochody z opłat za przedszkola wnoszone przez rodziców.”
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna. Natomiast były wątpliwości dotyczące podwyżki w przedszkolach publicznych, czy spowodują one czy też nie  wzrost obciążeń gminy dla przedszkoli niepublicznych. 
Pan Walendowski zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pan Bryksa w związku ze zgłoszonym projektem uchwały zgłosił trzy pytania: chciałby się dowiedzieć jaka faktycznie była przekazywana miesięcznie suma na jedno dziecko dla przedszkoli niepublicznych w tym roku budżetowym i w związku z tym czy są już wyliczenia jaka będzie przekazywana kwota w 2003 r. dla przedszkoli niepublicznych na jedno dziecko. Natomiast trzecie pytanie dotyczyło zgłaszanych wątpliwości przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Fiansów. Czy gmina zyska czy też straci na wprowadzeniu  podwyżki w przedszkolach publicznych. Czy i jaki ma to wpływ na wysokość dotacji przekazywanym niepublicznym przedszkolom.
Pani Jankowska odpowiadając poinformowała, że miesięczna stawka dopłat do jednego dziecka w przedszkolach niepublicznych wynosiła 279,00 zł.
Pani Żakowska poinformowała, że planowana jest wysokość dotacji dla przedszkoli zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty. Planuje się 75% ale planu budżetu dla przedszkoli publicznych. A w ciągu roku następuje zmiana tego planu budżetu, natomiast dotacja raz zapisana obowiązuje przez cały rok budżetowy.
Pan Bryksa ponownie zabierając głos poinformował, że na jednej z komisji dostał informację iż kwota bazowa kosztów przeznaczonych na jedno dziecko w przedszkolach publicznych była celowo pomniejszona o koszty utrzymania; czyli prąd, gaz, woda ..... Ta operacja była wykonana właśnie po to, żeby gmina udzieliła niepublicznym przedszkolom mniejszych dotacji.
Pani Żakowska poinformowała iż faktycznie nieopacznie z jej strony padła taka wypowiedź.
Pan Bryksa chciałby się dowiedzieć, czy faktycznie było tak, że podjęto taką decyzję, iż kwotę bazową dla wyliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych w 2002 roku pomniejszono o koszty energii, wody i innych mediów i kto podjął tę decyzję. 
Pani Żakowska poinformowała iż wycofuje słowa wypowiedziane na Komisji Spraw Społecznych. Natomiast odpowiadając na drugie pytanie poinformowała iż w 2003 roku planowany koszt dotacji na przedszkola niepubliczne wyniesie 393,00 zł. Ustosunkowując się do pytania trzeciego poinformowała iż z wyliczeń wynika że na wprowadzeniu podwyżki w przedszkolach publicznych gmina zyska 10 260,00zł.
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XL/244/2001 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2001r. w sprawie szczegółowych zasad  udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom znajdującym się na terenie Gminy Michałowice wraz ze zgłoszoną przez Wójta w § 1 autopoprawką.
Za uchwałą                 - 13
Przeciw                       - 0
Wstrzymało się          - 0
Uchwała Nr III/16 /2002 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. pkt.4
Przystąpiono do dyskusji nad projektem stanowiska w sprawie podjęcia Stanowiska Rady Gminy Michałowice w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do kontynuowania w 2003 roku zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2002 roku.
Pan Wójt zabierajac głos zgłosił autopoprawkę do pkt.1 ppkt 1 dopisując  ul. Bodycha w Opaczy.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Chruściak zabierając głos poinformował iż brak jest w pkt.1 ppkt 2 uzgodnienia kanału odwadniającego w Al. Starych Lip podkreślając iż potrzeba wykonania tego kanału jest nieodzowna.
Pan Kawiorski odpowiadając wyjaśnił, że konserwator zabytków do obecnej chwili nie uzgodnił jeszcze odwodnienia i wystąpił z prośbą o dodatkowe informacje, które zostały już udzielone. Po uzgodnieniu odwodnienia w Al. Starych Lip zostanie zakończone opracowanie dokumentacji projektowej.
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem stanowiska w sprawie podjęcia Stanowiska Rady Gminy Michałowice w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do kontynuowania w 2003 roku zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2002 roku wraz z autopoprawką Wójta.
Za stanowiskiem        - 11
Przeciw                       - 0
Wstrzymało się          - 2
Stanowisko Nr III/1/2002 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt. 5
Przystąpiono do dyskusji nad sprawozdaniem Wójta i Urzędu Gminy z realizacji uchwał podjętych na LVI, LVII, LVIII i LIX sesji Rady Gminy.
Pan Walendowski zabierając głos poprosił o wyjaśnienie w sprawie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości, stanowiącej mienie komunalne gminy Michałowice. Uchwała była jednoznaczna z określeniem miejsca lokalizacji masztu i nie rozumie na jakiej podstawie pan Wójt prowadzi rozmowy.
Pan Wójt zabierając głos wyjaśnił iż rozpoczął rozmowy z firmą PTC CENTERTEL w celu przeniesienia masztu z budynku szkolnego w miejsce odległe o 35 mb od budynku, co spowoduje zmniejszenia natężenia promieniowania rzędu czterokrotnie. Jeśli firma zaakceptuje miejsce to Radni zostaną powiadomieni.
Pani Tomczak chciała zauważyć, iż wyżej wymieniona uchwała upoważniła Zarząd do wynajęcia na okres dłuższy niż 3 lata, ale nie upoważniła Wójta do przeprowadzania rozmów.  
Pan Walendowski nawiązując do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletnich Planów Inwestycyjnych chciałby się dowiedzieć na jakim etapie są przygotowania do budowy sali gimnastycznej w Nowej Wsi.
Pan Wójt wyjaśnił iż w Planie Wieloletnim nie ma żadnego zobowiązania do podpisywania umów i obecnie nie ma takich środków w budżecie.
Pan Walendowski poinformował, że środki na budowę sali są zabezpieczone w 2003 roku w projekcie budżetu.
Pan Wójt wyjaśnił iż projekt budżetu jest jeszcze nie uchwalony i skomplikowana jest sprawa własności gruntu, która nie jest do końca wyjaśniona – gmina nie jest właścicielem tego gruntu.
Pani Tomczak zabierając głos poinformowała, że sprawa jest niejasna; sali gimnastycznej nie można budować ponieważ gmina nie jest właścicielem gruntu, natomiast pod maszt gmina może wynajmować grunt szkolny mimo, że nie jest właścicielem.
Pani Gedymin wyjaśniając poinformowała, że są pewne paski gruntów, które były w latach 50-tych przejęte od właścicieli poszczególnych działek za opłatą. Są spisane umowy odręczne a nie notarialne i na dzień dzisiejszy żeby uregulować tytuł prawny nieruchomości należy go zasiedzieć.
Pani Tomczak zgadza się z powyższą wypowiedzią, ale uważa, że teren należy najpierw zasiedzieć a później wynajmować pod maszty.
Pani Gedymin poinformowała, ze ustawa daje możliwość wydzierżawiania terenu, który stanowi mienie komunalne. Mienie komunalne to nie tylko własność ale to również inny grunt którym w jakiś sposób gmina dysponuje np. szkoła która jest własnością gminy.  Ustawa o szkolnictwie mówiła, że Skarb Państwa przekazując obowiązki prowadzenia szkoły na rzecz gminy przekazuje razem z gruntem. A więc tytuł prawny tej nieruchomości jest scedowany na gminę. Wymaga to tylko formalnego uregulowania.
Pan Wójt zabierając głos wyjaśnił że dzierżawić możemy, natomiast jeśli chcemy budować musimy zostać właścicielami.
Pani Tomczak zabierajac głos przypomniała, że przez 4 lata była Przewodniczącą Komisji ds. mienia komunalnego i na koniec ubiegłej kadencji wszyscy radni otrzymali wykaz mienia komunalnego gdzie nie było ani szkoły, przedszkola czy kortów tenisowych. Chciałaby się dowiedzieć kiedy to się zmieniło.
Pani Gedymin poinformowała, że w zestawieniu mienia komunalnego wykazane były działki do których gmina ma konkretny tytuł prawny, natomiast nie były wykazywane nieruchomości które były we władaniu gminy.
Pan Walendowski ponownie zabierając głos uważa, że należy równolegle prowadzić sprawę regulacji własności działki i dokumentacji sali gimnastycznej z tego względu aby dostać dotację na dofinansowanie pełno wymiarowej sali gimnastycznej.
Pan Wójt poinformował, że jeśli będzie uchwalony budżet to ref. Inwestycji przystąpi do jego realizacji.
 
Ad. pkt.6
Przystąpiono do dyskusji nad Sprawozdaniem z działalności Zarządu Gminy Michałowice w okresie od dnia 9 sierpnia 2002 do 14 listopada 2002 r.
Część I (inwestycje, remonty, zakupy inwestycyjne)
Pan Bryksa zabierając głos poinformował, że budowa chodnika w ul. Komorowskiej w Komorowie i Granicy zakończyła się w pewnym punkcie i nie jest kontynuowana. Chciałby się dowiedzieć czy i kiedy ten chodnik będzie kontynuowany i czy będzie podjęta decyzja o wybudowaniu chodnika w ul. Pruszkowskiej w stronę Nadarzyna od torów kolejki WKD.
Pan Kawiorski odpowiadając wyjaśnił, że będą czynione starania aby w formie poprawki wprowadzić kontynuację budowy chodnika w ul. Komorowskiej. Natomiast budowa chodnika w ul. Pruszkowskiej w kierunku Nadarzyna od torów kolejki WKD będzie realizowana w przypadku współfinansowania Starostwa Pruszkowskiego.
Część II (realizacja budżetu) – przyjęto bez uwag.
Część III (geodezja i rolnictwo)
Pan Chruściak zabierając głos poprosił o wyjaśnienie projektu podziału nieruchomości w Komorowie opisanego w pkt.4.
Pani Gedymin poinformowała, że sprawa dotyczy decyzji z 1997 roku podziału terenu osiedla Ostoja przy wydzielaniu dróg.
Pan Zacny poprosił o wyjaśnienie sprawy wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości pod kiosk RUCH-u.
Pani Gedymin odpowiadając wyjaśniła, że sprawa dotyczy kiosku RUCH-u który jeszcze nie istnieje i ma być posadowiony na rogu ul. Jesionowej i ul. Bukowej. Dzierżawa dotyczy nowej lokalizacji wobec czego obecny kiosk stoi nielegalnie.
Część IV (architektura) – przyjęto bez uwag.
Część V (oświaty i realizacji zadań społecznych, kultury i sportu)
Pan Bryksa nawiązując do pkt. 10 wyraził zadowolenie z cennej inicjatywy podejmowania współpracy międzynarodowej i ma nadzieje, że będzie służyła mieszkańcom gminy.
 
Przystąpiono do dyskusji nad Sprawozdaniem Nr 1 z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za  okres od dnia 20 listopada 2002 do 10 grudnia 2002 r.
 
W zakresie spraw związanych z gospodarką komunalną – bez uwag
W zakresie zadań inwestycyjnych – bez uwag
W zakresie spraw Geodezji i Rolnictwa
Pan Bryksa nawiązując do pkt. 1 chciałby się dowiedzieć więcej o umorzeniu odsetek za użytkowanie wieczyste nieruchomości w Komorowie.
Pani Gedymin poinformowała, że chodzi tu o użytkowanie wieczyste na terenie Ostoi i jest to umorzenie kwoty 56,00zł z powodu choroby na nowotwór.
Pani Tomczak poprosiła o uzupełnienie pkt 3 „Wójt Gminy spotkał się z przedstawicielami Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o.,  Ery GSM czy PTC CENTERTEL.
Pan Sobol poinformował, że dotyczy to Sp. z o. o Ery GSM.
Pan Zieliński zabierając głos poprosił o wyjaśnienie czy będą tablice informacyjne.
Pan Wójt podziękował pani Idzikiewicz za szybką realizację zadania wykonania tablic. Poinformował, że firma bezpłatnie dla gminy wykona 4 tablice, są one wprawdzie już na ukończeniu.
Pani Idzikiewicz poinformowała, że obecnie są uzgodnione dwie lokalizację tablic. Sami sponsorzy są zainteresowani, aby tablice były umiejscowione w miejscach atrakcyjnych. W Komorowie tablica będzie prawdopodobnie stała na parkingu przy ul. Brzozowej a w Michałowicach przy ul. Jesionowej, dwie następne są jeszcze do rozważenia. Termin wykonania tablic jest przewidziany na marzec-kwiecień.
Pani Tomczak nawiązując do pytania w pkt.6 poprosiła o bliższą informację na temat lokalizacji gruntu pod przepompownie ścieków w Granicy.
Pan Kawiorski odpowiadając wyjaśnił, że lokalizacja została uzgodniona na gruncie stanowiącym własność pana Waldemara Stańczyka.
Z zakresu architektury – brak uwag
Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Pan Chruściak zabierając głos chciałby się dowiedzieć, czy mamy wstępny bilans dochodów i rozchodów środków, które przeznaczamy na profilaktykę alkoholową i czy nie można by było przeznaczyć jakiejś kwoty na paczki dla dzieci z rodzin patologicznych.
Pan Wójt poinformował, że środki zostały i będzie można zorganizować paczki dla dzieci z tych rodzin.
Pan Zacny podziękował za przygotowanie sprawozdania.
 
Ad. pkt 7
Pan Wiceprzewodniczący poprosił o złożenie zeznań podatkowych osób, które jeszcze tego nie zrobiły, oraz przypomniał przewodniczącym komisji o przygotowywanie regulaminów i planów pracy poszczególnych komisji.
 
Ad. pkt. 8
Pan Chruściak zwracając się do pana Wójta chciałby przypomnieć się z kilkoma sprawami, które nie udało się z różnych względów załatwić w ubiegłej kadencji. Pierwsza to sprawa działki przy której posadowiony jest Kościół w Komorowie – uważa, że tę sprawę należy w końcu załatwić. Druga to sprawa działki pod studnię z której czerpana jest woda dla SUW Komorów, sprawa dotyczy groźby pozbawienia możliwości wykorzystywania tej studni, która jest posadowiona na działce nie będącej własnością gminy. Chciałby się dowiedzieć, czy ta sprawa ma dalszy bieg. Trzecia sprawa dotyczy terenu przy Zalewie Komorowskim, który został zakupiony od SGGW w ubiegłym roku. Teren ten został przez nowego właściciela ogrodzony, przy czym popełniono duże naruszenie prawa: wgrodzono się w rów opaskowy, wybudowano betonowy płot bez ażuru, poprzez nawiezienie ogromnej ilości gruzu i ziemi zmieniono na tym terenie stosunki wodne. Ponieważ jest to teren chroniony zrobioną szczególną dewastacje jego poprzez wycięcie drzew, krzewów, zostały zlikwidowane stanowiska małych zwierząt i ptactwa. Następna niezałatwiona sprawa dotyczy zagrodzenia dwóch działek, które stanowią ulice: Wschodnia i uliczka która łączyła ul. Bugaj z ul. Brzozową. Zwracając się do pana Wójta poprosił o zajęcie się tymi sprawami i powiadomienie o stanie zaawansowania tych spraw.
Pan Hanc zabierając głos zwrócił się z prośbą do pana Wójta o odprowadzenie wody z ul. Jesionowej przy kolejce WKD, ponieważ w obecnej chwili woda nie ma odejścia z ulicy.
Pani Tomczak zabierając głos poinformowała iż odpowiedź od pana Wójta na  pierwszą interpelację w sprawie masztu zmusiła  do kolejnej interpelacji. Uważa, że nie należy tylko wymieniać pisma ale również trzeba załatwiać sprawy. Następnie odczytała interpelację w sprawie masztu i przekazała na ręce pana Wójta – (interpelacja w załączeniu do protokołu).     
Pan Walendowski złożył interpelację dotyczącą braku bezpieczeństwa na terenie Nowej Wsi, Komorowa (interpelacja w załączeniu do protokołu.
Pan Chruściak zwrócił się z prośbą, aby w Biuletynie zamieścić komunikat do mieszkańców o zaniechanie palenia w piecach szkodliwych materiałów, z możliwością wyegzekwowania kary.
Pan Bryksa zabierając głos poinformował, ze powinniśmy zmienić system wydawania i dostarczania Biuletynu Gminy Miochałowice, który jest niedostępny dla mieszkańców gminy. Uważa, że powinien być on dostarczany do mieszkań, wtedy mieszkańcy będą się mogli dowiedzieć co się dzieje w gminie.
Pan Wójt poinformował iż są dwa rozwiązania: można wkładać do skrzynek pocztowych, ale uważa że jest to droga inwestycja, ale można biuletyny umieszczać  w placówkach takich jak sklep, ośrodek zdrowia itp.
Pan Bryksa zabierając głos wyjaśnił, iż koszty roznoszenia ulotek na terenie gminy, są niskie poniżej 500,00zł jednorazowa akcja i są grupy które podejmą się takiej akcji.
Pan Zacny podsunął myśl o roznoszeniu ulotek na terenie naszej gminy przez Harcerzy.
Pan Bryksa poinformował, że harcerze na pewno by się podjęli takiego zadania.
 
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji i porządku obrad Przewodniczący Rady pan Jacek Sierak zamknął obrady III sesji Rady Gminy.
 
Protokołowała:
Urszula Bejda
Data publikacji: 06.10.2006 10:17
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 38
Autor: Urszula Bejda