Urząd Gminy Michałowice
06.10.2006 10:15

Protokół Nr IV

Z obrad IV sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2003-01-22
Z obrad IV sesji Rady Gminy Michałowice odbytych w dniu 22 stycznia 2003 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34. 
Obecnych  13 radnych (12 w chwili rozpoczęcia).
Nieobecni pan Czesław Sulik i pan Tomasz Wągrodzki.
 
Ad. pkt. 1
Przewodniczący pan Jacek Sierak powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obrad obecnych jest 12 radnych, w związku z czym Rada może podejmować uchwały. Następnie odczytał projekt porządku obrad.
Pan Wójt zgłosił  wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały Rady w sprawie wyrażenia sprzeciwu dotyczącego ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania związanego z oddziaływaniem na środowisko Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie.
Pan Bryksa zabierając głos zapytał, czy nie było możliwości otrzymania projektu uchwały w materiałach przed sesją i czy sprawa jest aż tak pilna, aby uchwałę podejmować w tak nagłym trybie. 
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił, iż sprawa utworzenia strefy ograniczonego użytkowania wokół Lotniska Okęcie w mieście stołecznym Warszawie wpłynęła do gminy na początku stycznia w sposób dosyć „trudny”, ponieważ jedyny egzemplarz projektu rozporządzenia  znajdował się Wojewody, a należało się z nim zapoznać. Po zapoznaniu się z materiałami i zasięgnięciu opinii mieszkańców, stało się oczywistym, iż sprawą trzeba się dokładnie zająć. Projekt uchwały również wymagał różnych konsultacji.
Przystąpiono do głosowania wniosku Wójta w sprawie rozszerzenia porządku obrad.
Za przyjęciem   - 11
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 0
Rada wniosek przyjęła.
Wobec przyjęcia wniosku zgłoszonego przez Wójta przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad w brzmieniu:
1.Sprawy porządkowe.
2.Przyjęcie protokołów z II i III sesji.
3.Podjęcie uchwał w sprawach:
     1) określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Michałowice,
    2) ustalenia umownej stawki oprocentowania od rozłożonej na raty, niespłaconej części opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy Michałowice, wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe,
     3) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy Michałowice, wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe,
    4) uchwalenia statutów sołectw i osiedli,
    5) zarządzania wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach oraz przewodniczących zarządów osiedli i zarządów osiedli w osiedlach,
    6) zasad i wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli,
    7) zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice ,
    8) przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” na terenie Gminy Michałowice w 2003 r.,
    9) powołania Komisji Dyscyplinarnych I i II instancji,
    10) wyrażenia sprzeciwu dotyczącego ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania związanego z oddziaływaniem na środowisko Portu Lotniczego Warszawa – Okęcie.
4.Podjęcie Stanowiska Rady Gminy w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy do reprezentowania Gminy Michałowice w Miedzygminnym Związku Komunalnym Brwinów,
5.Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał.
6.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy Michałowice.
7.   Komunikaty i informacje Przewodniczącego Rady.
8.   Sprawy wniesione.
Za przyjęciem    - 11
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Porządek obrad IV sesji został przyjęty.
 
Ad. pkt 2.
Przewodniczący Rady pan Jacek Sierak poinformował, że projekty protokołu sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, były wyłożone do wglądu w Biurze Rady oraz zapytał o uwagi do ich treści.
Nie zgłoszono żadnych uwag.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z II i III  sesji Rady Gminy  
Za przyjęciem      - 11
Przeciw                - 0
Wstrzymało się    - 1
Protokoły z II i III sesji zostały przyjęte.
 
Ad. pkt 3 ppkt 1.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Michałowice.
Pani Jankowska we wprowadzeniu poinformowała, że zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadziła nowe brzmienie art. 15 ust. 2 według którego za „targowiska” uznaje się wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel z wyjątkiem budynków i targowisk zlokalizowanych pod dachem. W związku z powyższym Gmina, mimo że nie ma wyznaczonych miejsc targowych, musi ustalić stawki opłaty targowej. Pan Wójt proponuje przyjąć następujące stawki dzienne : sprzedaż z samochodu – 10 zł.,  sprzedaż z ręki, kosza, wiadra – 1 zł., stoiska obnośne za 1m2powierzchni handlowej 3 zł. Wynagrodzenie inkasenta proponuje się w wysokości 20 % pobranej opłaty. Pan Wójtzaproponował, aby inkasentem został pan Ryszard Majorkiewicz z Reguł.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, iż Komisji Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Michałowice.
Za przyjęciem     - 12
Przeciw                - 0
Wstrzymało się   - 0
Uchwała Nr IV/17/2003 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt.2
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały  w sprawie   ustalenia umownej stawki oprocentowania od rozłożonej na raty, niespłaconej części opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy Michałowice, wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, że na podstawie art. 4a ustawy z dnia 4 września 1997r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Natomiast na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami opłata za przekształcenie na wniosek użytkownika może zostać rozłożona na raty, nie dłużej niż na 10 lat. Na mocy art. 70 ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie spłacona część opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, która na dzień dzisiejszy wynosi 7,5 % lub umownej stawki oprocentowania ustalonej przez Radę Gminy. W związku z wysoką stopą redyskonta weksli w porównaniu do wysokości inflacji, Wójt Gminy wnosi o zastosowanie umownej stawki oprocentowania w wysokości 0,5 stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP w stosunku rocznym od rozłożonej na raty, niespłaconej części opłaty za przedmiotowe przekształcenie.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował że opinia Komisji Budżetu i Finansów jest pozytywna.
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia umownej stawki oprocentowania od rozłożonej na raty, niespłaconej części opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy Michałowice, wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.
Za przyjęciem     - 11
Przeciw                - 0
Wstrzymało się   - 2
Uchwała Nr IV/18/2003 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3 ppkt.3
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy Michałowice, wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, że  zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności osoba, która nabywa własność nieruchomości, zobowiązana jest do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 6 ustawy. W związku z nowelizacją dokonaną ustawą z dnia 21 czerwca o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, która weszła w życie z dniem 28 lipca 2001r. ww. ustawy, do ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
W związku z powyższym nastąpił bardzo duży wzrost wysokości opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Na podstawie art. 76 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami opłat rocznych nie pobiera się od użytkowników wieczystych, którzy na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1961r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach wnieśli jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego. Użytkownikom, którzy spełnili te warunki, do czasu nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawa własności dokonywane było nieodpłatnie (nieruchomości położone w Komorowie przy ul. Waldemara po Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Spółdzielni Mieszkaniowej „Własny Dach”).
Obecnie wszyscy użytkownicy wieczyści zobowiązani są do uiszczenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w takiej samej wysokości. 
Jeżeli nieruchomość wykorzystywana lub przeznaczona jest na cele mieszkaniowe, ustawodawca dał możliwość obniżenia tej opłaty poprzez wprowadzenie przepisu uprawniającego Wójta do udzielenia bonifikaty od opłaty za zgodą Rady.
W celu ułatwienia użytkownikom wieczystym dokonania przekształcenia Wójt Gminy proponuje udzielenie 80 % bonifikaty od opłaty za przekształcenie dla nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe, od których pobierana jest opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego, natomiast dla nieruchomości, od których nie pobiera się opłaty rocznej 80 %.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował że opinia Komisji Budżetu i Finansów jest pozytywna.
Pan Sierak odczytał pismo złożone przez panią Tomczak w imieniu mieszkańców Komorowa z wnioskiem o uchwalenie 90% bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (pismo Mieszkańców w załączeniu do protokołu).
Pani Gedymin zabierając głos poinformowała, że bonifikacie będzie podlegało 13 wniosków osób, które złożyły je do końca 2002 roku i nabyły użytkowanie wieczyste przed końcem października 1998 roku. Natomiast osoby, które podpisały się pod pismem nie spełniły tych warunków, więc nie będą mogły skorzystać z bonifikaty.
 
Pan Sierak zabierając głos przypomniał, że w § 1 i 2 należy wpisać  80% bonifikaty.
 
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy Michałowice, wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.
Za przyjęciem     - 13
Przeciw                - 0
Wstrzymało się   - 0
Uchwała Nr IV/19/2003 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3 ppkt.4
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia statutów sołectw i osiedli.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, że obowiązujące do tej pory statuty sołectw i osiedli wymagały dużych zmian. Po przeprowadzeniu konsultacji z jednostkami pomocniczymi w powstał ostateczny projekt uchwały.
Pani Idzikiewicz zabierając głos poinformowała, że w 1991 roku Rada Gminy powołując samorządowe jednostki pomocnicze nadała im statuty, które następnie były nowelizowane w 1994 roku. Od tego czasu pomimo, że dokonane zostało istotne przekształcenie modelu funkcjonowania samorządu terytorialnego na poziomie gminy, statuty jednostek pomocniczych nie były nowelizowane i stały się w wielu przypadkach niezgodne z obecnie obowiązującym prawem. Dlatego też koniecznym było opracowanie nowych projektów dostosowujących zapisy statutów do ich zgodności z prawem ( w załączeniu do protokołu uzasadnienie do projektu uchwały). Poinformowała również, że w dniu 21 stycznia 2003 roku, czyli już po wysłaniu materiałów na sesję wpłynęła uchwała Rady Osiedla Komorów w sprawie projektów  statutów sołectw i osiedli z dnia 14 stycznia 2003 roku i odczytała jej treść (uchwała w załączeniu do protokołu). Rada Osiedla Komorów podtrzymała swoją negatywną opinię dot. projektu statutu osiedla. Poinformowała, że zgłoszone w odczytanej uchwale wnioski Rady Osiedla nie mogą być uwzględnione gdyż są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Nie może być organem uchwałodawczym w sołectwach rada sołecka. Ustawa o samorządzie gminnym jednoznacznie precyzuje, że w sołectwie organem uchwałodawczym jest zebranie wiejskie, a wykonawczym sołtys. Nie można również zgodzić się z uwagą, że jednostkami pomocniczymi są rady sołeckie i rady osiedlowe. Rada sołecka jest ciałem wspierającym działalność sołtysa. Natomiast rada osiedla jest organem osiedla. Opinia Rady Osiedla Komorów w sprawie projektu statutu osiedla była negatywna. Opinie pozostałych  jednostek pomocniczych (któretakowe złożyły) były pozytywne.
 
Pan Sierak poprosił o uwagi do projektu statutu osiedla.
 
Pan Wójt zabierając głos poinformował, że brał udział w posiedzeniu Rady Osiedla Komorów, gdzie jeden z punktów był poświęcony projektowi statutu. Natomiast jedną z najważniejszych spraw dot. statutu osiedla poruszonych na spotkaniu była liczebność Rady Osiedla Komorów, dlatego zaproponował, aby skład zarządu osiedla liczył 15 osób.
Pan Bryksa zabierając głos zgłosił uwagi do projektu uchwały i załącznika dot. statutu osiedla. W § 1 projektu uchwały pkt.12 ma zastrzeżenia dotyczące nazewnictwa. Przypomniał deklarację pana Wójta, iż w dokumentach osiedle Komorów będzie nazywany jednoznacznie Komorów-Granica. Chciałby się dowiedzieć jaka była nazwa osiedla zaproponowana w uchwale rady gminy, gdy wieś Granica została połączona z Komorowem.
Pan Wójt zabierając głos wyjaśnił, iż jednostka pomocnicza polegała na połączeniu wsi Granica z Komorowem i powstała wówczas jedna jednostka Komorów, w zakresie geodezyjnym składająca z dwóch jednostek: Komorów Osiedle i Komorów-Granica. W sensie geodezyjnym istnieje Komorów-Granica, a zasięg terytorialny jednostki pomocniczej nie musi pokrywać się z granicami geodezyjnymi.
Pan Bryksa zabierając głos poprosił o pisemną odpowiedź dotyczącą przebiegu granic obrębów geodezyjnych Komorowa i Komorowa-Granicy oraz wyjaśnienie jaki to ma wpływ na miejsce zamieszkania (wpis w dowodzie osobistym).
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił iż zmiana jednostki, likwidacja Granicy nastąpiła na wniosek ponad stu kilkudziesięciu mieszkańców Granicy i była dyskutowana na kilku sesjach. Zadeklarował, że wszelkie dokumenty (z kopią uchwały), które da się odnaleźć w urzędzie zostaną udostępnione  w formie kserokopi.
Pan Bryksa podziękował za deklarację pana Wójta oraz poprosił o pisemną odpowiedź w w/w sprawie. Następnie zapytał o 3 punkt uzasadnienia do projektu uchwały. Poprosił o jego wyjaśnienie. Ponieważ ma świadomość, że Rada Gminy może przekazać w zarząd mienie gminne osiedlu zapytał kto podejmuje decyzje w sprawie tego mienia i jakie to decyzje można podejmować.
Pani Idzikiewicz zabierając głos wyjaśniła, że  Rada Gminy może przekazać mienie gminy do zarządzania i korzystania jednostce pomocniczej. Jeżeli jednostka pomocnicza przed 1990 roku zarządzała takim mieniem, to Rada Gminy bez zgody mieszkańców nie może uszczuplić praw tej jednostki.
Pan Bryksa w statucie osiedla w § 2 zaproponował zmianę brzmienia drugiej części ustępu 2. w następującej treści - podjęcie uchwały w sprawach określonych w ust. 1 wymaga przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Ust.3 mieszkańcy osiedla wyrażają opinię w sprawie uchwał, o których mowa w ust.1 na zebraniach zwołanych przez wójta gminy. Stwierdził, że poprzednie brzmienie sugerowało, iż tak naprawdę mieszkańcy mogą wyrażać swoje zdanie na zebraniach zwoływanych tylko przez wójta gminy (wniosek został  przyjęty przez pana Wójta jako autopoprawka).
Pani Mecenas potwierdziła, iż zaproponowana propozycja nie jest niezgodna z prawem i brzmienie tego paragrafu można uszczegółowić.
Pan Bryksa ponownie zabierając głos zgłosił  propozycję zmian do § 5 ust.3 pkt.3. Sugerując aby 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu zamienić na 1/10 albo konkretną liczbę 200 osób (wniosek został przyjęty przez pana Wójta na zwołanie zebrania przez 1/10 mieszkańców jako autopoprawka). Następna propozycja zmian dotyczy § 5 ust. 7 proponuje zmienić brzmienie „w sposób zwyczajowo przyjęty w osiedlu” na „poprzez wywieszenie na wszystkich tablicach osiedlowych i gminnych w osiedlu” (wniosek został przyjęty przez pana Wójta jako autopoprawka).  Następny wniosek dotyczy zmiany §12 ust.2, aby cyfrę 10 zamienić na cyfrę 5. Propozycję zmian uzasadnił tym, ze jeśli zarząd osiedla ma być organem wykonawczym i ma decydować to uważa, że musi być to ciało mało liczne (wniosek nie został przyjęty przez pana Wójta).  Poprawkę porządkującą zaproponował do § 17 ust.3 który powinien brzmieć „Wybór zarządu osiedla polega na postawieniu znaku X przy nazwiskach kandydatów w liczbie nie przekraczającej liczby mandatów do osadzenia” (wniosek został przyjęty przez pana Wójta jako autopoprawka). W § 21,, który jest konsekwencją zmiany wcześniejszej proponuje zmiany co do podpisów 1/10 mieszkańców albo konkretną liczbę 200 osób. Uważa, iż w zapisie zaproponowanym przez pana Wójta nie będzie faktycznej możliwości odwołania zarządu osiedla na wniosek mieszkańców, ponieważ suma 700 mieszkańców jest nierealna do zebrania (wniosek został przyjęty przez pana Wójta na zwołanie zebrania przez 1/10 mieszkańców jako autopoprawka).
Pan Chruściak zabierając głos wyraził swój wielki niepokój odnośnie uchwały określającej zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, sprawy te nie są konsultowane z miejscową radą sołecką lub osiedlową. Rozumie, że jest to zgodne z prawem, ale jest to rzecz bardzo ważna i rodzi wiele konfliktów.
Pan Bryksa poinformował, że zgadza się z wypowiedzią pana Chruściaka.
 
Przystąpiono do głosowania wniosku pan Bryksy w sprawie ograniczenia liczby zarządu z 10 na 5 osób.
Za wnioskiem   - 2
Przeciw            - 6
Wstrzymało się – 4
Wniosek nie uzyskał aprobaty.
 
Pan Sierak poprosił o zgłaszanie uwag do projektu statutu sołectwa.
Pan Chruściak zabierając głos zgłosił do statutu sołectwa do § 8 ust. 1 poprawkę poprzez dodanie „lub upoważniony członek rady sołeckiej” (wniosek został przyjęty przez pana Wójta jako autopoprawka). Następnie zwracając się do pani mecenas poprosił o opinię, czy do kompetencji rady sołeckiej nie można wpisać opiniowania wniosków i udzielania na sprzedaż napoi alkoholowych.
Pani Idzikiewicz odpowiadając wyjaśniła, że wstępne postanowienie dot. wniosków wydaje Gminna Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Jeżeli wniosek spełnia wymogi zgodne z zasadami przyjętymi przez Radę Gminy a Wójt dysponując wolnymi limitami nie można wydać decyzji odmownej. Tak więc w statucie nie można wpisać opiniowania wniosków.
 
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania załączników do projektu uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli. 
Załącznik Nr 1 – sołectwo Opacz Kolonia
Pan Zieliński zabierając głos zgłosił do statutu sołectwa poprawkę do § 5 i 22 polegającą na zamianie liczby 1/5 na 1/10 (wniosek został przyjęty przez pana Wójta jako autopoprawka).
 
Wobec braku uwag i dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu statutu sołectwa Opacz Kolonia  wraz ze zgłoszonymi wcześniej i przyjętymi autopoprawkami  wójta, wpisując w § 1 ust. 1  powierzchnie 300,57 ha, w § 14  liczbę osób 4.
Za przyjęciem   - 13
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 0
Rada statut przyjęła.
 
Załącznik Nr 2 sołectwo Opacz Mała
Pani Idzikiewicz poinformowała, iż rada sołecka nie przedstawiła swojej opinii do projektu statutu.
 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu statutu sołectwa Opacz Mała w brzmieniu proponowanym wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami wójta, wpisując w § 1 ust.1 pow. 86,77 ha, w § 14 liczbę osób 3, w § 5 ust.3 pkt.3 i § 22 ust.1 liczbę 1/5 mieszkańców.
Za przyjęciem   - 13
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 0
Rada statut przyjęła.
 
Załącznik Nr 3 sołectwo Michałowice.
Pani Idzikiewicz zabierając głos poinformowała, że sołectwo Michałowice wyraziło pozytywną opinię w sprawie przesłanego projektu statutu, proponując jednocześnie 3 osobowy skład rady sołeckiej.
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu statutu sołectwa Michałowice w brzmieniu proponowanym wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami wójta, wpisując w § 1 ust.1 pow. 172,81 ha, w § 14 liczbę osób 3, w § 5 ust.3 pkt.3 i § 22 ust.1 liczbę 1/5 mieszkańców.
Za przyjęciem   - 13
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 0
Rada statut przyjęła.
 
Załącznik Nr 4 sołectwo Reguły.
Pani Idzikiewicz zabierając głos poinformowała, że sołectwo Reguły wyraziło pozytywną opinię w sprawie przesłanego projektu statutu, proponując jednocześnie 6 osobowy skład rady sołeckiej.
 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu statutu sołectwa Reguły w brzmieniu proponowanym wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami wójta, wpisując w § 1 ust.1 pow. 418,85 ha, w § 14 liczbę osób 6, w § 5 ust.3 pkt.3 i § 22 ust.1 liczbę 1/10 mieszkańców.
Za przyjęciem   - 13
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 0
Rada statut przyjęła.
 
Załącznik Nr 5 sołectwo Pęcice.
Pani Idzikiewicz zabierając głos poinformowała, że sołectwo Pęcice wyraziło pozytywną opinię w sprawie przesłanego projektu statutu, proponując jednocześnie 5 osobowy skład rady sołeckiej.
 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu statutu sołectwa Pęcice w brzmieniu proponowanym wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami wójta, wpisując w § 1 ust.1 pow. 435,54 ha, w § 14 liczbę osób 5, w § 5 ust.3 pkt.3 i § 22 ust.1 liczbę 1/5 mieszkańców.
Za przyjęciem   - 13
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 0
Rada statut przyjęła.
 
Załącznik Nr 6 sołectwo Pęcice Małe.
Pani Idzikiewicz zabierając głos poinformowała, że sołectwo Pęcice Małe wyraziło pozytywną opinię w sprawie przesłanego projektu statutu, proponując jednocześnie 7 osobowy skład rady sołeckiej.
 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu statutu sołectwa Pęcice Małe w brzmieniu proponowanym wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami wójta, wpisując w § 1 ust.1 pow. 89,75 ha, w § 14 liczbę osób 7, w § 5 ust.3 pkt.3 i § 22 ust.1 liczbę 1/5 mieszkańców.
Za przyjęciem   - 13
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 0
Rada statut przyjęła.
 
Załącznik Nr 7 sołectwo Sokołów
Pani Idzikiewicz poinformowała, iż sołectwo Sokołów nie przedstawiło swojej opinii do projektu statutu.
 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu statutu sołectwa Sokołów w brzmieniu proponowanym wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami wójta, wpisując w § 1 ust.1 pow. 414,35 ha, w § 14 liczbę osób 3, w § 5 ust.3 pkt.3 i § 22 ust.1 liczbę 1/5 mieszkańców.
Za przyjęciem   - 13
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 0
Rada statut przyjęła.
 
Załącznik Nr 8 sołectwo Suchy Las.
Pani Idzikiewicz poinformowała, iż sołectwo Suchy Las  nie przedstawiło swojej opinii do projektu statutu.
 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu statutu sołectwa Suchy Las w brzmieniu proponowanym wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami wójta, wpisując w § 1 ust.1 pow. 100,99 ha, w § 14 liczbę osób 3, w § 5 ust.3 pkt.3 i § 22 ust.1 liczbę 1/5 mieszkańców.
Za przyjęciem   - 13
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 0
Rada statut przyjęła.
 
Załącznik Nr 9 sołectwo Komorów
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu statutu sołectwa Komorów w brzmieniu proponowanym wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami wójta, wpisując w § 1 ust.1 pow. 499,40 ha, w § 14 liczbę osób 5, w § 5 ust.3 pkt.3 i § 22 ust.1 liczbę 1/5 mieszkańców.
Za przyjęciem   - 13
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 0
Rada statut przyjęła.
 
Załącznik Nr 10 sołectwo Nowa Wieś
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu statutu sołectwa Nowa Wieś w brzmieniu proponowanym wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami wójta, wpisując w § 1 ust.1 pow. 294,94 ha, w § 14 liczbę osób 5, w § 5 ust.3 pkt.3 i § 22 ust.1 liczbę 1/10 mieszkańców.
Za przyjęciem   - 13
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 0
Rada statut przyjęła.
 
Załącznik Nr 11 osiedle Michałowice
Pani Idzikiewicz poinformowała, iż osiedle  nie przedstawiło swojej opinii do projektu statutu.
 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu statutu osiedla Michałowice w brzmieniu proponowanym wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami wójta, wpisując w § 1 ust.1 pow. 400,29 ha, w § 14 liczbę osób 10, w § 5 ust.3 pkt.3 i § 22 ust.1 liczbę 1/10 mieszkańców.
Za przyjęciem   - 13
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 0
Rada statut przyjęła.
 
Załącznik Nr 12 osiedle Michałowice Komorów (Komorów, Granica)
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu statutu osiedla Komorów w brzmieniu proponowanym wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami wójta, wpisując w § 1 ust.1 pow. 258,38 ha, w § 14 liczbę osób 10, w § 5 ust.3 pkt.3 i § 22 ust.1 liczbę 1/10 mieszkańców.
Za przyjęciem   - 13
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 0
Rada statut przyjęła.
 
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli.
Za przyjęciem     - 13
Przeciw                - 0
Wstrzymało się   - 0
Uchwała Nr IV/20 /2003 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3 ppkt.5
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zarządzania wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach oraz przewodniczących zarządów osiedli i zarządów osiedli w osiedlach.
Pan Bryksa zabierając głos chciałby się dowiedzieć ile czasu ma pan Wójt na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborówsołtysów i rad sołeckich w sołectwach oraz przewodniczących zarządów osiedli i zarządów osiedli w osiedlach od momentu podjęcia uchwały przez radę.
Pani Idzikiewicz odpowiadając wyjaśniła, iż pan Wójt ma miesiąc na wydanie zarządzenia w którym ustala miejsce i termin wyborów oraz dwa miesiące czasu na przeprowadzenie wyborów.
 
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zarządzania wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach oraz przewodniczących zarządów osiedli i zarządów osiedli w osiedlach.
Za przyjęciem     - 13
Przeciw                - 0
Wstrzymało się   - 0
Uchwała Nr IV/21 /2003 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.pkt.3 ppkt.6
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zasad i wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, że zgodnie z zapisami art. 37 b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. W Gminie Michałowice nigdy nie była podejmowania uchwała o przyznaniu diet sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli. Natomiast w myśl zapisów art. 37a. ustawy przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w pracach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy, bez prawa udziału w głosowaniu. W statucie Gminy w § 28 ust. 1 pkt.7 zapisano, że sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli biorą udział w sesji z głosem doradczym.  Biorąc powyższe pod uwagę Wójt wnosi do Rady Gminy o ustalenie wysokości diety sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli w wysokości diety przysługującej radnemu za udział w sesji rady.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował że opinia Komisji Budżetu i Finansów jest pozytywna.
Pan Rajski zabierając głos przypomniał, że reprezentuje cztery miejscowości wiejskie i chciałby podziękować za szybką decyzję w postaci podjęcia uchwały, uznając iż jest ona słuszna.
 
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zasad i wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
Za przyjęciem     - 13
Przeciw                - 0
Wstrzymało się   - 0
Uchwała Nr IV/22 /2003 stanowi załącznik do protokołu.
Pan Wójt ponownie zabierając głos chciałby podziękować we własnym imieniu i imieniu sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli za uchwalenie uchwały, ponieważ pozwoli to w ten sposób zrekompensować ich trud.
 
Ad. pkt.3 ppkt.7
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, że zgodnie z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy w drodze uchwały określa zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy. Dotychczas obowiązująca w tym zakresie uchwała określała warunki sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz godziny sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W świetle dokonanych zmian ustawowych uchwała Rady Gminy Nr XLV/195/97 stała się sprzeczna z prawem. W związku z powyższym zaszła konieczność jej uchylenia i wprowadzenie nowej, określającej tylko zasady usytuowania.
Pan Walendowski zabierając głos poinformował, że projekt uchwały który był przedstawiony do opinii Komisji Spraw Społecznych nie został zaakceptowany, a więc zgłoszono zmiany zapisu w § 1 w brzmieniu;„Punkt sprzedaży alkoholu do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży nie może być usytuowany: bliżej niż 100 m w odległości mierzonej wzdłuż ciągów komunikacyjnych od wejścia do następujących obiektów: szkół i przedszkoli, wydzielonych placów dla dzieci, bliżej niż 50 m w odległości mierzonej wzdłuż ciągów komunikacyjnych od wejścia do następujących obiektów: obiektów sakralnych, domów modlitw i cmentarzy, zakładów opieki zdrowotnej. W sposób umożliwiający bezpośrednie wejście na przystanki WKD” Poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe zmiany.
Pan Wójt w związku opinią Komisji Spraw Społecznych zgłasza do projektu uchwały dwie autopoprawki: w § 1 ust.1 zastąpić 50m cyfrą 100 metrów, natomiast ust. 2 miałby brzmienie: 50 metrów w odległości mierzonej wzdłuż ciągów komunikacyjnych od wejścia do przystanków kolejki WKD. 
Pani Tomczak zabierając głos poinformowała iż uważa, że usytuowanie punków sprzedaży napojów alkoholowych w odległości 50 metrów od przystanków WKD nie jest bezpieczne. Chciałaby jeszcze się dowiedzieć jaka jest liczba punków alkoholowych w poszczególnych miejscowościach.
Pani Lipińska odpowiadając wyjaśniła, że z wcześniej podjętych dwóch uchwał rady gminy dot. liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych można określić ilość punktów w całej gminie, a nie w poszczególnych miejscowościach. Jest na terenie gminy 20 punktów sprzedaży poza miejscem spożycia i 10 lokali gastronomicznych. Natomiast rozbicie co do miejscowości przedstawi w późniejszym terminie.
 
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice.
Za przyjęciem     - 10
Przeciw                - 2
Wstrzymało się   - 0
Uchwała Nr IV/23 /2003 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3 ppkt.8
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” na terenie Gminy Michałowice w 2003 r.
Pan Wójt zabierając głos zgłosił dwie autopoprawki do projektu uchwały w § 6 ust.1 wykreślenie  zakupu alkomatu dla Komisariatu Policji w Michałowicach i w związku z tym przeznaczenie kwoty 8000 zł na dofinansowanie do wypoczynku promującego zdrowy styl życia.
Pan Walendowski zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” na terenie Gminy Michałowice w 2003 r. wraz ze zgłoszoną autopoprawką.
Za przyjęciem     - 13
Przeciw                - 0
Wstrzymało się   - 0
Uchwała Nr IV/24 /2003 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3 ppkt.9
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnych I i II instancji.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, że zgodnie z przepisami art.27 ustawy o pracownikach samorządowych do orzekania w sprawach dyscyplinarnych powołuje się komisje dyscyplinarne I i II instancji. Komisje wybiera rada gminy na czas kadencji rad gmin, członkowie pełnią swoje obowiązki do czasu powołania nowej komisji. Liczbę członków komisji ustala również rada gminy tak aby możliwe było powołanie co najmniej dwóch trzyosobowych kompletów orzekających. Na rzecznika dyscyplinarnego proponuje pana Andrzeja Łuszczyńskiego.
Pani Idzikiewicz zabierając głos poinformowała, że pracownikami zatrudnionymi na podstawie powołania i mianowania, spośród których Rada Gminy powołuje komisję dyscyplinarną I instancji są: Anna Jankowska – Skarbnik Gminy, Zofia Idzikiewicz – Sekretarz Gminy, Zofia Rudalska – Zastępca Głównego Księgowego, Alicja Żakowska – Kierownik Referatu Oświata, Maria Płodzik – Zastępca Głównego Księgowego, Józef Kawiorski – Kierownik Referatu Inwestycji, Grażyna Tomaszewska – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Jarosław Sobol – Kierownik Referatu Architektury.
Pan Wójt ponownie zabierając głos zaproponował następujące osoby do Komisji Dyscyplinarnej I instancji: paniJankowska, pani Idzikiewicz, pani Żakowska, pani Płodzik, pan Kawiorski i pan Sobol.
 
Przystąpiono do zgłaszania kandydatur spośród radnych do komisji dyscyplinarnej II instancji.
Pan Hanc zgłosił pana Kusa                    - wyraził zgodę
Pan Bryksa zgłosił panią Tomczak         – wyraziła zgodę
Pan Chruściak zgłosił panią Pawłowską – wyraziła zgodę
Pan Sierak zgłosił pana Hosera              - wyraził zgodę
Pan Sierak zgłosił pana Rajskiego          - wyraził zgodę
Pan Rajski zgłosił pana Chruściaka        - wyraził zgodę
 
Pan Jacek Sierak zabierając głos stwierdził, że na podstawie jawnego głosowania w skład Komisji Dyscyplinarnej II instancji zostały wybrane następujące osoby: pan Kuss, pani Tomczak, pani Pawłowska, pan Hoser, pan Rajski, pan Chruściak.
 
Wobec braku uwag do treści uchwały przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnych I i II instancji. W § 1 wpisujemy: Anna Jankowska, Zofia Idzikiewicz, Alicja Żakowska, Maria Płodzik, Józef Kawiorski, Jarosław Sobol, a w § 2 następujących radnych: Elżbieta Tomczak, Małgorzata Pawłowska, Piotr Hoser, Bolesław Kuss, Paweł Rajski, Tadeusz Chruściak.
Za uchwałą       - 13
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr IV/25/2003 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3 ppkt.10
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu dotyczącego ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania związanego z oddziaływaniem na środowisko Portu Lotniczego Warszawa – Okęcie.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, że uchwała jest bardzo ważna gdyż  dotyczy bezpośrednio bytu prawie połowy mieszkańców naszej gminy: Opaczy Małej, Opaczy Kolonii, Michałowic Osiedla, Michałowic Wsi i części Reguł. Jest to związane z podjęciem decyzji o kolejnej rozbudowie Portu Okęcie, która ma nastąpić ma znacznie zwiększyć jego przepustowość. Pan Wojewoda przygotowując projekt rozporządzenia w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Lotniska Okęcie  powiadomił naszą gminę lakoniczną informacją o wydaniu takiego zarządzenia z prośbą o zapoznanie się z jego treścią. W ustanowionych strefach, które częściowo wkraczają na teren naszej gminy wprowadza się zakaz budownictwa mieszkaniowego, co uderzy w sposób zdecydowany w mieszkańców naszej gminy, ograniczy to radykalnie możliwości zagospodarowania tych działek. Sprawa ta do dnia dzisiejszego nie nagłośniona została przez prasę, radio czy telewizję, a przecież dotyczy nie tylko mieszkańców naszejgminy ale również 200-300 tys. mieszkańców miasta. Pan Wójt wyjaśnia, że omawiana uchwała rady gminy będzie zdecydowanym sprzeciwem w stosunku do zaistniałej sytuacji. Następnie pan Lawrence odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (które stanowi załącznik do protokołu).
Pan Zieliński zabierając głos zgłosił uwagę, iż mieszkańcy mogą mieć trudności ze zrozumieniem odczytanego dokumentu.
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił, że ma przygotowany dokument, który będzie czytelny dla mieszkańców: dlaczego się sprzeciwiamy, na co się nie zgadzamy. Zostanie on przedstawiony mieszkańcom poprzez biuletyn i ogłoszenia.
Pan Kuss zabierając głos poinformował, iż jest to sprawa bardzo istotna i ubolewa, że nie trafiła na Komisję Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, ale rozumie że wynikło to z braku czasu.
Wiceprzewodniczący Rady pan Zacny wobec braku sprzeciwu członków rady dopuścił do głosu osoby spoza rady.
Pani Ewa Borzymowska zabierając głos przedstawiła się jako mieszkanka Komorowa i poinformowała, że chociaż problem bezpośrednio jej nie dotyczy to uważa że o tej sprawie powinni być poinformowani mieszkańcy całej gminy. Ponieważ rozbudowa Lotniska Okęcie jest w fazie projektowania, można jej jeszcze przeciwdziałać. Sprawę można nagłośnić w mediach, zainteresować nią posłów, jako że ocieramy się w tej sprawie o łamanie konstytucji.
Pan Andrzej Kamiński mieszkaniec Opaczy zabierając głos poinformował, że został wydelegowany na sesję przez grupę mieszkańców Opaczy. Spotykając się ze stowarzyszeniem „Na Skraju” spoza terenu naszej gminy, które walczy z „lotniskiem” od kilku lat bardzo prężnie i czytając jej biuletyn dowiedział się, iż mieszkańcy mogą domagać się odszkodowania tylko na drodze sądowej. Uważa, że mało kogo będzie na to stać, gdyż składając wniosek trzeba będzie wpłacić 8% wartości. Uważa, że mieszkańcy powinni składać dwa wnioski do Wojewody: jeden o całkowite odrzucenie wniosku przez Wojewodę, a drugi o zmodyfikowanie uciążliwości portu lotniczego. Protesty powinny wpłynąć do Wojewody w terminie do 31 stycznia 2003 roku.
Pan Zacny zabierając głos wystąpił z propozycją, aby zorganizować ogólne zebranie zainteresowanych mieszkańców gminy z Wojewodą lub Jego przedstawicielem.
Pani Tomczak zabierając głos chciałaby się dowiedzieć, kto jest wykonawcą mapy na której jest napis po niemiecku „Gemeinde” i od kiedy oznaczamy mapę dwujęzycznie. Uważa, że nie należy udawać, iż nie wiemy o co chodzi. Port Lotniczy musi być dostosowany do wymogów Unii Europejskiej, ale jeszcze w niej nie jesteśmy. Zwracając się do wszystkich na sali poinformowała, iż ten szum medialny i to wszystko wokół jest konieczne, ale boi się, że to wszystko skończy się tylko na szumie i uważa, że to trzeba też brać pod uwagę.
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił, że mapa pochodzi z folderu gminy dla obcokrajowców i została wykorzystana z tego względu, że była czytelna.
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu dotyczącego ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania związanego z oddziaływaniem na środowisko Portu Lotniczego Warszawa – Okęcie.
Za przyjęciem     - 13
Przeciw                - 0
Wstrzymało się   - 0
Uchwała Nr IV/26 /2003 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.4
Przystąpiono do dyskusji nad projektem stanowiska w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy do reprezentowania Gminy Michałowice w Miedzygminnym Związku Komunalnym Brwinów.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, że od 1991 roku Gmina Michałowice jest uczestnikiem Związku Komunalnego w Brwinowie. Zgodnie ze statutem Związku w skład zgromadzenie Związku wchodzą wójtowie poszczególnych gmin oraz dodatkowo z każdej gminy po jednym przedstawicielu gmin o liczbie mieszkańców do 25 tys. Przedstawicieli tych imiennie wyznaczają rady zainteresowanych gmin. Każdy z poszczególnych reprezentantów gminy dysponuje w Zgromadzeniu jednym głosem. Wójt może uczestniczyć w posiedzeniu Zgromadzenia osobiście bądź przez pełnomocnika, natomiast przedstawiciel wyznaczony przez radę gminy uczestniczy w posiedzeniu Zgromadzenia osobiście. Z uwagi na konieczność zachowania jednolitej polityki Gminy wobec Związku Komunalnego Wójt wnosi do Rady o wyznaczenie radnego jako przedstawiciela Gminy do Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów pana Bolesława Kussa.
 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem stanowiska w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy do reprezentowania Gminy Michałowice w Miedzygminnym Związku Komunalnym Brwinów wpisując w pkt.1 pan Bolesław Kuss.
Za przyjęciem     - 9
Przeciw                - 0
Wstrzymało się   - 4
Stanowisko Nr  2003 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.5
Przystąpiono do dyskusji nad sprawozdaniem Wójta z realizacji uchwał podjętych na III sesji rady gminy.
Pan Bryksa zabierając głos nawiązał do pkt.2 sprawozdania z którego wynika, że uchwały podjęte na III sesji rady gminy zostały rozplakatowane na terenie Gminy Michałowice. Zadał sobie trud objeżdżając wszystkie tablice we wsi Granica nie znajdując żadnych uchwał, dlatego też nie rozumie wyrażenia „rozplakatowanie”. Zwracając się do pana Wójta, wnosi o to, aby uchwały rady gminy były rozplakatowane we wszystkich tablicach osiedlowych i gminnych w szczególności we wsi Granica. 
Pan Wójt poinformował, iż tablice były zamarznięte i nie można było ich otworzyć.
 
Ad. pkt.6
Przystąpiono do dyskusji nad Sprawozdaniem Wójta z międzysesyjnej działalności w okresie od dnia 11 grudnia 2002 roku do 10 stycznia 2003 roku.
Część I z zakresu spraw związanych z gospodarką komunalną – przyjęto bez uwag.
Część II z zakresu zadań inwestycyjnych.
Pan Bryksa zabierając głos nawiązując do pkt.1 chciałby prosić o przedstawienie planu zagospodarowania terenu dotyczącego pasa ul. Nadarzyńskiej – Spacerowej.
Pan Zacny poinformował, iż należy zgłosić się do właściwego referatu i na pewno plan zostanie udostępniony.
Część III  z zakresu Geodezji i Rolnictwa - przyjęto bez uwag.
Część IV z zakresu architektury
Pan Rajski zabierając głos nawiązując do pkt.3 dotyczącego ogromnej inwestycji o pow. około 15 tys. m. Chciałby prosić pana Wójta, że jeśli będą już jakieś konkretne ustalenia, które można dyskutować, opiniować to chciałby aby jak najszybciej dotarły materiały dot. tej inwestycji na Komisję Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.
Część V z zakresu oświaty - przyjęto bez uwag.
Część VI sprawy różne przyjęto bez uwag.
Pan Wiceprzewodniczący podziękował za przygotowanie Sprawozdania.
 
Ad. pkt.7
Komunikaty i informacje Przewodniczącego Rady.
Pan Przewodniczący przypomniał o przygotowaniu propozycji terminów i miejsc swoich dyżurów dla mieszkańców. Informacje te zostaną zamieszczone w biuletynie.
Poinformował, że w najbliższym czasie zostanie przeprowadzone szkolenie dotyczące gospodarki finansowej.
Poprosił o zareagowanie na ślady kompanii wyborczej, które są widoczne w całej gminie w postaci plakatów lub śladów plakatów.
Pan Przewodniczący Jacek Sierak poinformował, że wpłynęło pismo pana Kazimierza Więcha, właściciela działki położonej przy ul. Północnej 3 w Komorowie do rady gminy Michałowice. Pismo związane jest z domniemaną przez pana Więcha wadą powodującą nieważność z mocy prawa jednej z podjętych uchwał. Zgodnie z art. 101 ustawy samorządowej gdyby sam udzielił odpowiedzi na pismo bez konsultacji z radnymi sprawa by ponownie wróciła do Rady Gminy. Dlatego uważa, że uproszczeniem będzie jeśli rada od razu zareaguje i w imieniu Rady zostanie przekazana odpowiedź panu Więchowi. Następnie pan przewodniczący odczytał treść pisma pana Więcha (pismo w załączeniu do protokołu). Poinformował, iż sprawę skierował do pana Wójta, trafiła ona następnie do Referatu Architektury do kierownika pana Sobola.
Pan Sobol zabierając głos poinformował, że to zwykłe nieporozumienie wynika z przyjęcia takiego a nie innego oznaczenia na planie. Projektanci planu przyjęli następujące oznaczenia: wzdłuż ul. Wschodniej przebiega granica strefy zurbanizowanej w ramach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Została oznaczona ona w ten sposób, że jest to ciągła linia z trójkątami po wschodniej stronie i kwadratami po stronie zachodniej. Trzeba zdecydowanie podkreślić, że oznaczenie strefy wraz ze znajdującym się w legendzie rysunku i wyjaśnieniem dobitnie potwierdza przynależność strefy zurbanizowanej do Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
Pan Sierak ponownie zabierając głos poinformował, iż po przeprowadzonych konsultacjach proponuje następujący projekt odpowiedzi (odczytał projekt odpowiedzi, który jest załącznikiem do protokołu). Następnie zwrócił się do radnych o uwagi do projektu odpowiedzi.
Pan Chruściak zabierając głos chciałby się dowiedzieć, czy to chodzi o jakiś obszar na którym powstaje lub powstało budownictwo bardziej zwarte niż to dopuszcza taka urbanistyka na terenie chronionego krajobrazu.
Pan Sobol wyjaśnił, iż panu Więchowi chodzi konkretnie o budynki, które powstały przy ul. Północnej i Wschodniej.
Pan Chruściak ponownie zabierając głos poinformował, iż sprawy dokładnie nie zna, ale wnioskuje, iż pan Więch jest sąsiadem  nowo budującego się osiedla, które to osiedle jest budowane w systemie czworakowym. Jest to przybliżenie sprawy.
Pan Sierak przypomniał, iż rada musi się odnieść dokładnie do uchwały, która została podjęta w sprawie planu: zgodności lub niezgodności.
Pan Chruściak zabierając głos zadał pytanie, czy w terminach, gdy plan był wyłożony pan Więch zgłaszał zarzuty lub protesty.
Pan Sobol odpowiadając wyjaśnił, że procedura wyłożenia planu była zachowana i zarzutu bądź protestu ze strony pana Więcha nie było.
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania nad przyjęciem odpowiedzi skierowanej do pana Wiecha w wersji proponowanej.
Za przyjęciem     -  10
Przeciw              - 0
Wstrzymało się  - 2
Pan Przewodniczący poinformował, iż treść sformułowanej odpowiedzi z pismem przewodnim prześle do pana Więcha.
 
Pan Sierak przypomniał, że powtarzają się  problemy z tablicami informacyjnymi i uważa, że należy je wymienić.
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił, iż tablice należy wymienić, ponieważ muszą być estetyczne, przyzwoite i powinno być ich więcej.
Pan Sierak poinformował, że  trwają rozgrywki sportowe na terenie gminy.   
Pan Przewodniczący odczytał pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej – uchwałę Nr 381/W/02 z dnia 14 grudnia 2002 roku w sprawie opinii o przedłożonych przez Zarząd Gminy Michałowicach projekcie uchwały budżetowej Gminy Michałowice na 2003 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego. Opinia Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie jest pozytywna.(Pismo w załączeniu do protokołu).
 
Ad. pkt.8
Pan Bryksa zabierając głos chciałby się dowiedzieć o warunkach formalno-prawnych ważności uchwał rady gminyktóre wchodzą w życie z dniem podjęcia. Czy uchwała która nie jest podpisana na sesji bądź w dniu jej podjęcia, czy wchodzi w życie w dniu podjęcia czy nie wchodzi. Jednocześnie zwraca się z prośbą, aby wszystkie uchwały podejmowane przez Radę Gminy były podpisywane na sesjach Rady Gminy.
Następnie zwraca się z prośbą o kopie ważnych dokumentów wieloletnich gminy  jak: WPI , Strategii czy Programów Inwestycyjnych.
Trzecia sprawa dotyczy budowy kanalizacji w ul. Warszawskiej w Granicy. Poinformował, że mimo, iż budowa stoi, jest zablokowany przejazd, to kierowcy jeżdżą  niszcząc pobocza. Również są wykopane, praktycznie niezabezpieczone kilkumetrowe doły. Zwrócił się z prośbą o zwrócenie uwagi firmie, która za te nieprawidłowości odpowiada.
Następna sprawa to temat dyżurów radnych. Uważa, że na stronie internetowej gminy warto by było umieścić e-maile radnych, jak również dobrze by było, aby każdy radny miał wizytówkę, że jest radnym gminy Michałowice z herbem gminy, telefonem i z e-mailem.
Następnie poinformował, że do biura rady wpłynęło pismo dotyczące sprawy, która się ciągnie od 5-ciu lat, od momentu powstania drużyny Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej w Komorowie. Sprawa dotyczy przeznaczenia miejsca w szkole w Komorowie na harcówkę. Zwracając się do pana Wójta w imieniu swoich podopiecznych, tych którzy prowadzą prace wychowawczo-społeczną i rodziców o przeznaczenie jednej z gminnych działek z Komorowa lub Granicy na wybudowanie  harcówki. Otrzymał deklarację od rodziców na pomoc w budowie harcówki.
Pan Sierak zwracając się do pana Bryksy chciałby się dowiedzieć, czy drużyna nie miała możliwości spotkań w szkole i czy pomieszczenia były jej udostępniane.
Pan Bryksa odpowiadając wyjaśnił, iż pomieszczenia są udostępniane ale problem polega na tym, że działalności harcerskiej czasami potrzebna jest niezależność i w tym jest problem. Natomiast argumenty dyrektora szkoły ZSO w Komorowie „a co ja będę z tego miała” są nie do przyjęcia.
Pan Sierak ponownie zabierając głos nawiązał do sprawy podpisywania uchwał na sesji, przypomniał, iż sprawa była już poruszana w poprzedniej kadencji przez panią Skalską. Wyjaśnił iż uchwałom należy nadać kolejne numery, często są w nich w czasie sesji zgłaszane zmiany, jest dużo załączników i fizyczną prawie niemożliwością jest, aby uczynic to tego samego dnia bezpośrednio po sesji. Uważa, że e-maile to propozycja do zaakceptowania, natomiast sprawa wizytówek dla radnych, to sprawa dyskusyjna, ponieważ Radny nie reprezentuje gminy, nie może tego nawet robić, nie powinien powoływać się w innych urzędach na wykonywanie mandatu, gminę reprezentuje wyłącznie pan Wójt.
Pan Wójt odpowiadając w sprawie kanalizacji, poinformował, że teren budowy kanalizacji w ul. Warszawskiej w Granicy zostanie zabezpieczony.
Pani Tomczak zabierając głos poprosiła o podanie bezpośredniego kontaktu telefonicznego  z panem Wójtem z tego względu, że w razie najmniejszej awarii, która się może zdarzyć w każdej chwili radny nie ma możliwości interwencji. Ostatnio taka sytuacja zaistniała w Nowej Wsi.
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił, iż ta sprawa zostanie w najbliższym czasie rozwiązana, wizytówki z ważnymi telefonami będą przygotowane.
Pan Chruściak zabierając głos przypomniał, że telefony były podane w jednym z ostatnich biuletynów. Poprosił o umieszczenie w najbliższym biuletynie apelu do mieszkańców o niespalanie szkodliwych dla zdrowia śmieci.
Pan Rajski nawiązując do wypowiedzi pana Chruściaka i Bryksy przypomniał, że pan Wójt na zebraniu w Pęcicach zobowiązał się, że jeden z biuletynów będzie poświęcony wszelkiego rodzaju telefonom: interwencyjnym, radnych, policji. Druga sprawa poruszona w biuletynie będzie dotyczyła spraw bezpieczeństwa.
Pan Chruściak przypomniał sprawę umieszczenia w biuletynie informacji o kosztach kanalizacji i porównaniu ich z ościennymi gminami.
Pan Wójt wyjaśniając poinformował, że wszystkie zgłoszone postulaty są słuszne, ale pojemność biuletynu jest ograniczona. Stopniowo wg ważności sprawy będą przedstawiane w kolejnych numerach biuletynu.
Pan Zacny zabierając głos poruszył dwie sprawy: dzikiego wysypiska w Pęcicach obok Pałacu oraz druga dot. działki położonej przy ul. Rumuńskiej w Michałowicach, chciałby się dowiedzieć jakie gmina podejmie kroki w tej sprawie.
Pan Łuszczyński odpowiadając wyjaśnił, iż w sprawie działki na ul. Rumuńskiej została wydana decyzja zobowiązująca właściciela do podjęcia działań mających na celu ograniczenia uciążliwości dla sąsiadów. Nastąpiło odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium i sprawa obecnie jest tam rozpatrywana. Odnośnie Pęcic była wydana decyzja na usunięcie śmieci, następnie wystosowano upomnienie, które nie zostało wykonane i obecnie wszczęto postępowanie egzekucyjne.
Pan Chruściak ponownie zabierając głos, zwrócił się z prośbą o zwoływanie sesji około godziny szesnastej.
 
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji i porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady pan Paweł Zacny zamknął obrady IV sesji Rady Gminy.
 
Protokołowała:
Urszula Bejd
Data publikacji: 06.10.2006 10:15
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 30
Autor: Urszula Bejda