Urząd Gminy Michałowice
06.10.2006 10:12

Protokół Nr V

Z obrad V sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2003-03-10
Z obrad V sesji Rady Gminy Michałowice odbytych w dniu 10 marca 2003 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.
Obecnych 13 radnych (11 w chwili rozpoczęcia obrad).
Nieobecni usprawiedliwieni: pani M. Pawłowska, pan T. Wągrodzki
 
Ad. pkt.1
Przewodniczący Rady pan Jacek Sierak powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obrad obecnych jest 11 radnych, w związku z czym Rada może podejmować uchwały. Następnie odczytał projekt porządku obrad.
1.      Sprawy porządkowe.
2.      Przyjęcie protokołu z IV sesji.
3.      Podjęcie uchwał w sprawach:
1)       uchwalenia budżetu gminy Michałowice na 2003 rok,
2)       zmiany Uchwały Nr LVII/418/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 października 2002 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice” na lata 2003-2006,
3)       zmiany Uchwały Nr LVII/419/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 października 2002 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice” na lata 2003-2006,
4)       zmiany uchwały Nr LVIII/428/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 października 2002 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji w Gminie Michałowice” na lata 2003-2006,
5)       zmiany uchwały Nr LVIII/429/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 października 2002 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice” na lata 2003-2006,
6)       zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie  i w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
7)       utworzenia Zespołu Szkół w Michałowicach oraz zmiany Statutu Gminy Michałowice uchwalonego Uchwałą Nr LVIII/427/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 października 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice,
8)       przystąpienia do sporządzania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice,
9)       maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2003,
10)   ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Michałowice,
4.      Rozpatrzenie skargi skierowanej do Rady Gminy na Kierownika Jednostki Organizacyjnej.
5.      Komunikaty i informacje Przewodniczącego Rady.
6.      Sprawy wniesione.
 
Pan Chruściak zabierając głos zwrócił uwagę na zbyt przepełniony program obrad sesji,  oraz uważa, iż projekt uchwały dot. ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta  oraz skarga na jednostkę organizacyjną, winne być wcześniej rozpatrzone przez Komisję Rewizyjną.
Pan Sierak zabierając głos stwierdził, iż faktycznie punktów programu sesji jest dużo, ale cztery z nich są powiązane  bezpośrednio z projektem uchwały budżetowej i dyskusja nad budżetem gminy będzie równocześnie dyskusją nad kolejnymi projektami, jeśli budżet zostanie uchwalony to konsekwencją są zmiany w 4 kolejnych uchwałach programów inwestycyjnych. Natomiast skarga na jednostkę organizacyjną ewentualnie wolą Rady będzie skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.
Przystąpiono do głosowania porządku obrad:
Za przyjęciem – 11
Przeciw             - 0
Wstrzymało się - 0
Porządek obrad V sesji został przyjęty.
 
Ad. pkt 2
Przewodniczący Rady pan Jacek Sierak poinformował, iż projekt protokołu sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, był wyłożony do wglądu w biurze rady oraz zapytał o uwagi do jego treści.
Nie zgłoszono żadnych uwag.
Za przyjęciem – 10
Przeciw             - 0
Wstrzymało się - 1
Protokół z  IV sesji został przyjęty.
 
Ad. pkt 3 ppkt 1.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2003 rok.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, iż po autopoprawkach dochody budżetu gminy na 2003 rok stanowią kwotę 34 353 049 zł, wydatki budżetu gminy w wysokości 35 916 551 zł. Deficyt budżetowy wynosi 4 268 894 zł (szczegółowa pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu).
Pan Hanc zabierając głos poinformował, że Komisja Spraw Społecznych projekt budżetu zaopiniowała pozytywnie.
Pan Kuss zabierając głos poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej projekt budżetu zaopiniowała pozytywnie.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów ogólnie projekt budżetu zaopiniowała pozytywnie.
 
Przystąpiono do dyskusji nad poszczególnymi załącznikami do projektu uchwały.
 
Załącznik Nr 1 – dochody budżetu Gminy
Pan Wójt zabierając głos poinformował, iż po autopoprawkach dochody budżetu gminy na 2003 rok stanowią kwotę 34 353 049zł. W grupie VI w poz. 16 proponuje zmniejszyć o kwotę2000zł i wprowadzić nową pozycje o nazwie „opłata targowa” z kwotą 2000 zł. Z tego tytułu dochody gminy by nie uległy ani zmniejszeniu ani zwiększeniu. (pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu).
Pan Hanc zabierając głos poinformował, że Komisja Spraw Społecznych  pozytywnie zaopiniowała załącznik Nr 1.
Pan Kuss zabierając głos poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej dochody budżetu gminy zaopiniowała pozytywnie.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała dochody budżetu gminy. Wniosków formalnych nie było, tylko uwaga, iż dochody są zaplanowane zbyt optymistycznie i mogą być kłopoty z ich wykonaniem.
Pan Chruściak zabierając głos poruszył dwie sprawy; niepłacenia podatków od budynków zamieszkałych a nie oddanych do użytkowania, oraz chciałby się dowiedzieć jakie dochody dla gminy przynoszą ogródki działkowe.
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił, iż były przeprowadzane analizy w tej sprawie i pod koniec 2002 roku nastąpiło sporo zgłoszeń budynków do użytkowania, ale na pewno jest to sprawa dosyć trudna do załatwienia. Natomiast w sprawie ogródków działkowych, to mimo iż wpłynęły wnioski o odstąpienie od poboru podatku to uważa, iż będą pobierane podatki z tytułu prowadzenia działalności.
Pan Chruściak nawiązując do wypowiedzi pana Wójta uważa iż gmina powinna się porozumieć się z przedstawicielami jednostek pomocniczych, które najlepiej wiedzą o budynkach zamieszkałych od kilku lat, a nie oddanych do użytkowania.  Natomiast w sprawie dot. ogródków działkowych zwrócił uwagę, iż w świetle art.29 Prawa Budowlanego altanki ogrodowe spełniające pewne warunki winne być opodatkowane podatkiem od nieruchomości na zasadach ogólnych. Uważa, iż jest to sprawa bardzo ważna, gdyż w Komorowie jest takich działek około tysiąca.
Pan Sierak zabierając głos poinformował, ze sprawa zgłaszania bądź niezgłaszania budynków do użytkowania wynika z odpisów podatkowych. Nie ma w zasadzie ze strony gminy przymuszenia, co nie znaczy że te osoby nie mogły by płacić przynajmniej części swoich danin na rzecz gminy.
 
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem Zał. Nr 1 do projektu uchwały wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami.
Za przyjęciem      - 10
Przeciw                 - 0
Wstrzymało się    - 1
Rada przyjęła załącznik Nr 1 do uchwały.
 
Wydatki budżetu Gminy Zał. Nr 2
Dział 10 – Rolnictwo i Łowiectwo
Pan Wójt zabierając głos poinformował, iż autopoprawki w tym dziale wynoszą 963 000 zł i dotyczą głównie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi (pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu).
Pan Hanc zabierając głos poinformował, że Komisja Spraw Społecznych  pozytywnie zaopiniowała wydatki w dziale Rolnictwo i Łowiectwo.
Pan Kuss zabierając głos poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej wydatki w dziale 10 zaopiniowała pozytywnie.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała wydatki  budżetu gminy w dziale Rolnictwo i Łowiectwo.
Pan Bryksa zabierając głos poinformował, iż na komisji Budżetu bardzo dużo uwagi poświęcono temu działowi. Uważa, że ten dział jest pokaźny w wydatkach, wydatkach inwestycyjnych i w zmianach budżetowych wprowadzonych autopoprawkami pana Wójta.
Analizując załącznik zauważył w projekcie budżetu pewne, dziwne ruchy nie mające odzwierciedlenia w ilości mieszkańców którzy mieszkają w poszczególnych miejscowościach. Obserwując uważa, że długoletnia praktyka urzędu wykazuje, że w inwestycjach nie patrzy się na to, ile mieszkańców mieszka w danej miejscowości i płaci podatki a ile przeznacza się tam na inwestycje, widać to bardzo dokładnie na przykładzie inwestycji wodociągowych. Odmienna sytuacja występuje w inwestycjach kanalizacyjnych, ale to wynika z tego, że wschodnia część gminy była intensywnie kanalizowana w poprzednich kadencjach.
Pani Tomczak zabierając głos zwróciła uwagę, iż omawiany dział w porównaniu z wykonaniem zeszłego roku zwiększył się o kwotę 2 026 746 tys. zł.
Pan Bryksa nawiązując do wypowiedzi pani Tomczak zwrócił uwagę, iż autopoprawki – zwyżki  dotyczą tylko pewnych miejsc w budżecie, natomiast takie działy jak np. kultura i sport (przeznaczono 0,31% swoich wydatków) czy dział Kultura i dziedzictwo narodowe (przeznaczono 1,2 % swoich wydatków) Uważa iż zwyżki powinny dotyczyć wszystkich działów budżetu a nie tylko wybranych.
Pan Sierak zabierając głos poinformował, iż proporcje podziału budżetu wynikają również z innych okoliczności, a mianowicie gminy realizują katalog zadań, które są zadaniami obligatoryjnymi i ustawy narzucają w pierwszej kolejności realizacje tych zadań. Uważa, że to co gmina realizuje jest zgodne z wolą mieszkańców. Buduję się bazę ekonomiczną, która zwiększa możliwość pozyskiwania dochodów.
 
Dział 600 – Transport i Łączność
Pan Wójt zabierając głos poinformował, iż w tym dziale spadają autopoprawki o kwotę 889 tys. zł w stosunku do planu pierwotnego (szczegółowa informacja stanowi załącznik do protokołu).
Pan Hanc zabierając głos poinformował, że Komisja Spraw Społecznych  pozytywnie zaopiniowała wydatki w dziale Transport i Łączność.
Pan Kuss zabierając głos poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej wydatki w dziale 600 zaopiniowała pozytywnie.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała wydatki  budżetu gminy w dziale Transport i Łączność.
Pan Rajski zabierając głos nawiązał do sprawy odwodnień i budowy chodników. Rozumie, że Gmina obecnie przyjęła priorytet budowy kanalizacji i uważa, że jest to słuszne, ale w najbliższych latach uważa, że trzeba będzie również zwrócić uwagę na sprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
Pani Tomczak zabierając głos protestuje przed zdjęciem pieniędzy z urządzeń odwadniających, ponieważ co roku np. przy ul. Długiej są pozalewane budynki i uważa, że muszą się znaleźć w budżecie kwoty na odszkodowania dla osób zalanych przez wodę. Druga sprawa dotycząca remontu ul. Tulipanów uważa, że jest decyzja niesłuszna z tego względu iż ma ona być wykonana na odcinku tylko 100 mb a na dalszym odcinku około 400 mb nadal pozostanie  drogą polną.
Pan Kwietniak zabierając głos zwrócił uwagę na zagadnienie rozróżnienia koncepcji odwodnienia ulic z melioracją. Poinformował iż realizacja projektu odwodnienia dotyczy zebrania wód powierzchniowych i nie rozwiąże problemu np. podtapiania piwnic.
Pan Chruściak zabierając głos poruszył również sprawę zdjęcia  kwoty z budowy urządzeń odwadniających i małej retencji zlewni nr 18. Następnie zaapelował o rozwiązanie niebezpiecznych skrzyżowań z trasą 719 w rejonie wyjazdu w kierunku Pruszkowa i Grodziska Mazowieckiego.
Pan Bryksa nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi stwierdził, iż niebezpieczne skrzyżowanie znajduje się również w rejonie ul. Brzozowej z ul. Komorowską. Następnie podał dysproporcję dotyczącą remontu, modernizacji dróg i chodników miedzy wschodnią stroną gminy (kwota ponad 1,5 mil. zł) a zachodnią stroną gminy (kwota 935tys. zł) .
Zgłosił dwie poprawki do projektu budżetu. Pierwsza polegająca na dopisaniu Granicy, Komorowa w dziale 600 rozdz. 60095 § 4300 a tym samym  zwiększenia środków na remonty i utrzymanie terenów wokół kapliczek o kwotę 5 tys. zł. Druga poprawka dotyczy wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych i polega na wprowadzeniu zadania wykonanie projektu chodnika w ul. Pruszkowskiej (od torów kolejki WKD do ul. Reja w Granicy) z kwotą 15 tys. zł. Źródła finansowania wymienionych poprawek do projektu budżetu gminy widzi w ograniczeniu wydatków w zwyżce wynagrodzeń w urzędzie gminyoraz w zdjęciu kwoty z podróży służbowych krajowych pracowników urzędu gminy(44tys.zł)  i pracowników oświaty (21,416 zł).
Pan Sierak zabierając głos przypomniał, że wszelkie zmiany związane z poprawkami do projektu budżetu leżą w gestii Wójta a nie Radnego. Dziwi się, że takie poprawki nie zostały zgłoszone na Komisji Budżetu, bo wówczas Wójt miałby czas nad nimi się zastanowić.
Pan Bryksa przypomniał, iż na Komisji Budżetu była mowa, iż tego typu wydatkami rządzą mieszkańcy. Zgłaszał panu Wójtowi takie zapotrzebowanie mieszkańców, nie wiedząc iż to ma być w formie wniosku, dlatego nie zgadza się z interpretacją pana Przewodniczącego i podtrzymuje swoje wnioski.
Pan Wójt odpowiadając poinformował, iż sprawa kapliczek i chodnika zostanie „załatwiona” w roku przyszłym i w związku z tym wnioski pana radnego odrzuca.
 
Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa
Dział 710 – Działalność Usługowa
Pan Wójt zabierając głos poinformował, iż budżet w  dziale 750 po autopoprawkach wynosi 479 500 zł, natomiast dział 710 pozostał bez zmian i zamyka się kwotą 80 tys.zł.  (szczegółowa pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu)
Pan Walendowski zabierając głos poinformował, że Komisja Spraw Społecznych  pozytywnie zaopiniowała wydatki w dziale 700 i dziale 710.
Pan Kuss zabierając głos poinformował, że opinia Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej jest pozytywna w tych działach.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała wydatki  budżetu gminy w działach 700 i 710.
Pan Chruściak zabierając głos nawiązał do § 6060 przypominając sprawę działki przylegającej do Kościoła w Komorowie.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, iż sprawa działki jest mu znana od 5 lat i będzie ona rozpatrywana.
 
Dział 750 – Administracja Publiczna
Pan Wójt zabierając głos poinformował, iż autopoprawki w tym dziale zamykają się kwotą 411tys. zł. Zgłasza jeszcze dodatkowo jedną autopoprawkę w zapisie „diety dla radnych” dopisać „sołtysów i przewodniczących zarządu osiedla”. Następnie wyjaśnił sprawę wzrostu płac argumentując iż przez dwa lata nie było podwyżek dla pracowników, oraz zwiększeniem zatrudnienia o 4 etaty wynikające z ustawy.
Pan Walendowski zabierając głos poinformował, że Komisja Spraw Społecznych  pozytywnie zaopiniowała wydatki w dziale Administracja Publiczna.
Pan Kuss zabierając głos poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej wydatki w dziale 750 zaopiniowała pozytywnie.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała wydatki  budżetu gminy w dziale Administracja Publiczna.
Pan Sierak zabierając głos poinformował, iż nie może być zapisu w budżecie gminy „budowa centrum administracyjnego w Regułach, budowa posterunku policji” z tego względu że jest to niezgodne z ustawą o finansach publicznych. Budowa budynku policji nie jest zadaniem własnym gminy.
Pan Wójt poinformował, iż sprawę postara się wyjaśnić.
Pani Tomczak zabierając głos wskazała lokal na posterunek policji, który będzie niedługo zwolniony przy ul. Turkusowej w Komorowie. Gmina wydała niepotrzebnie dużą kwotę na ten budynek i nie widzi potrzeby budowania drugiego. Poruszyła sprawę wynagrodzeń osobowych pracowników stwierdzając, iż pan Wójt na poszczególnych komisjach nie wspominał o podwyżkach płac dla pracowników. Zarzuciła panu Wójtowi złe, niezrozumiałe informowanie i uważa że niedopowiadanie wszystkiego prowadzi do nieporozumień.
Pan Sierak ustosunkowując się do wypowiedzi pani Tomczak, zaprotestował w sprawie niecelowego wydania środków w Komorowie na adaptacje budynku na konkretne potrzeby. Uważa, że była taka potrzeba, służyło to określonym celom i będzie nadal służyło celom gminnym.
Pani Tomczak ponownie zabierając głos stwierdziła iż to, że RES-MED. dostał lokal w Komorowie jest dużą zasługą również pana Przewodniczącego.
Pan Sierak poinformował, iż mówił o świadczeniu usług i w momencie gdy były wydawane pieniądze nikt nie wiedział kto będzie prowadzącym ten lokal.
 
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Dział 752- Obrona narodowa
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Dział 758 – Różne rozliczenia
Pan Wójt zabierając głos przedstawił wydatki w poszczególnych działach. Działy 751 i 752 pozostają bez zmian w stosunku do projektu planu pierwotnego, natomiast do działu 754 proponuje autopoprawkę w wysokości 25 000 zł z przeznaczeniem dofinansowania służ patrolowych na terenie gminy Michałowice. Zaplanowane środki w tym dziale po autopoprawce wynoszą 165 800 zł.
W dziale 757 budżet po autopoprawkach wynosi 779 510 zł., natomiast w dziale 758 po autopoprawkach wynosi 1 053 120 zł.
Pan Walendowski zabierając głos poinformował, że Komisja Spraw Społecznych  pozytywnie zaopiniowała wydatki w wymienionych przez pana Wójta działach, natomiast miała wątpliwości dotyczące celowości dofinansowania służb patrolowych.     
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała wydatki  budżetu gminy w wymienionych działach.
Pan Wójt stwierdził, iż sprawa poprawy bezpieczeństwa nie zyskała akceptacji wszystkich osób na sali. Na terenie gminy występuje szczególne natężenie włamań. Z policją będzie współpracował bardzo ściśle i dołoży starań aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie.
Pan Walendowski zabierając głos poinformował iż nie zgadza się z wypowiedzią pana Wójta, iż nie ma klimatu do współpracy z policją. Radni są zainteresowani taką współpracą, ale jeszcze chcą wiedzieć na co pieniądze w kwocie 135 tys. zł rocznie są wydawane.
Pan Bryksa zabierając głos zwrócił uwagę iż sprawa bezpieczeństwa w gminie to nie jest tylko budynek dla policji, to nie jest tylko dofinansowanie etatów dla policji, ale uważa, że to jest całościowa koncepcja pracy z bezpieczeństwem na naszym terenie. Stwierdził, że to nie chodzi o to, aby dawać policji pieniądze, ale chodzi o to aby zbudować system ochrony bezpieczeństwa na terenie naszej gminy. Bezpieczeństwo to również profilaktyka a z budżetu widać wyraźnie, że profilaktyka jest nieistotna.
Pan Sierak zabierając głos poinformował, że sprawa bezpieczeństwa będzie szerzej poruszana na następnej sesji.
Pan Rajski zabierając głos poinformował, że należy więcej uwagi przykładać do bezpieczeństwa. Przypomniał akcję „Sąsiad” z poprzedniej kadencji, która w Pęcicach Małych nie zaginęła.
 
Dział 801 – Oświata i Wychowanie
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała, iż w tym dziale planowane wydatki zamkną się kwotą 10 271 363 zł. Następnie omówiła wydatki w poszczególnych rozdziałach. Poinformowała, iż przy rozdziale „licea ogólnokształcące” autopoprawka polegająca na wykreśleniu § 4410 podróże służbowe krajowe a wpisanie § 4420 podróże służbowe zagraniczne (planowane są wyjazdy młodzieży za granicę).
Pan Walendowski zabierając głos poinformował iż opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna. Dyskusja przebiegała nad zwiększeniami w § 4240 i 4270 zakupu pomocy naukowych i zakupu usług remontowych. Wniosek Komisji brzmiał, aby przy kolejnym budżecie przy zakupie pomocy naukowych i dydaktycznych zastosować inne rozwiązanie przydzielania środków. Druga uwaga dotyczy zmiany zapisów w § 4270 - sprawa rozbicia usług remontowych na trzy szkoły. 
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Bryksa poprosił o wyliczenie rozbicia kwot przeznaczonych na remonty poszczególnych szkół.
Pani Jankowska odpowiadając wyjaśniła, iż kwoty przeznaczone na poszczególne szkoły zostały przedstawione w załączniku opisowym Oświaty (załącznik załączony do protokołu).
 
Dział 851 – Ochrona Zdrowia
Dział 853 – Opieka Społeczna
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała, iż w dziale 851 planowane są nakłady w wysokości 123 876 zł, w dziale 853 planowane nakłady wynoszą 957 600 zł. Następnie omówiła kolejno wydatki w poszczególnych rozdziałach. Następnie poinformowała, iż w dziale 854 była wprowadzona autopoprawka zwiększająca nakłady o 63 000zł, a więc łączne planowane środki w tym dziale zamkną się kwotą 2 494 769 zł.
Pan Walendowski zabierając głos poinformował iż opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss zabierając głos poinformował iż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była bez uwag.
Pan Bryksa zabierając głos poprosił o wyjaśnienie potrzeby wprowadzenia w przedszkolach publicznych pewnych kosztów np. energii elektrycznej czy  wywóz nieczystości, które to zapisy w poprzednim roku nie były realizowane i dlatego wnioskuje iż brak tych zapisów w ubiegłym roku spowodował zmniejszenie dotacji dla  przedszkoli niepublicznych.
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił, iż w ubiegłym roku była inna klasyfikacja.
Pani Tomczak poprosiła o wyjaśnienie wzrostu wynagrodzeń osobowych w dziale 854.
Pani Żakowska wyjaśniła, iż są to środki zabezpieczone na emerytury dla nauczycieli, na odprawy jubileuszowe zgodnie z ustawą.
 
Dział  900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Dział 921 -  Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Dział 926-  Kultura Fizyczna i Sport
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała iż w dziale 900 planowane wydatki zamkną się kwotą 1 255 800 zł, w dziale 921 zamkną się kwotą 431 830 zł a w dziale Kultura Fizyczna i Sport zamkną się kwotą 111 500zł.
Pan Walendowski zabierając głos poinformował iż opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pan Kuss zabierając głos poinformował iż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była bez uwag.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna do dwóch pierwszych działów, natomiast nie wyraziła swojej opinii odnośnie działu 926 gdzie podczas głosowania wstrzymało się siedem osób.
 
Pan Bryksa zabierając głos poprosił o wyjaśnienie sprawy zmniejszenia kwoty na zagospodarowanie parku w Regułach.
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił, iż po konsultacji z mieszkańcami stwierdził iż ważniejsza jest budowa chodnika od koncepcji zagospodarowania parku, która może być zrealizowana w późniejszym terminie.
Pan Bryksa ponownie zabierając głos chciałby się dowiedzieć, czy przy zagospodarowaniu przestrzeni oświetlenia ulicznego postępujemy na zasadzie planu, potrzeb, zgłoszeń czy interwencji. W dalszej swojej wypowiedzi podkreślił, iż na dział związany z kulturą jest przeznaczone 1,2% wydatków gminy uważa, iż jest to wynik żałosny ponieważ w tym dziale powinny się mieścić wydatki związane z aktywizacją młodzieży. Brak inwestycji w młodzież odbija się na poziomie chuligaństwa i wandalizmu. Przypomniał, iż Komisja Spraw Społecznych negatywnie zaopiniowała plan pracy dot. działań związanych z kulturą na terenie naszej gminy. Uważa, iż ten dokument jest bardzo ubogi i niewystarczający.
Pan Wójt odpowiadając poinformował, iż na terenie gminy jest zrobiona inwentaryzacja oświetlenia ulic. Wydatki w budżecie na oświetlenie są wysokie a realizacja oświetlenia jest  prowadzona w oparciu o wnioski mieszkańców.
Pan Sierak zabierając głos nawiązał do wypowiedzi w sprawie planu pracy kultury stwierdzając iż Komisja Spraw Społecznych będzie miała możliwość przygotowania projektu programu kultury.
Pani Tomczak zabierając głos zadała pytanie odnośnie koncepcji zagospodarowania działki przy ul. Kolejowej w Komorowie.
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił, iż w pierwszej kolejności teren będzie doprowadzony do porządku a później wg potrzeb społecznych mieszkańców będzie zagospodarowany.
Pani Tomczak ponownie zabierając głos poinformowała iż na powyższe pytanie uzyskała w ciągu tygodnia dwie różne informację, ponieważ pan Wójt na Komisji Budżetu poinformował iż za przeznaczone w projekcie budżetu środki będzie wykonywane ogrodzenie działki.
Pan Rajski zabierając głos zwrócił się z prośbą w imieniu mieszkańców Suchego Lasu  w sprawie budowy progów spowalniających.
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała, iż autopoprawki w dziale 600 mają wpływ pomiędzy wydatkami bieżącymi a inwestycyjnymi. W dziale transport i łączność ogólnie planowane wydatki się nie zmienią, wydatki bieżące zamkną się kwotą 1 285 000zł o 60 tys. mniej a wydatki inwestycyjne o 60 tys. więcej. W końcowym podsumowaniu wydatki budżetu gminy zamkną się kwotą 35 916 551zł, w tym bieżące kwotą 24 933 551 zł  a inwestycyjne kwotą 10 983 000 zł.
 
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem Zał. Nr 2 do projektu uchwały wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami.
Za przyjęciem      - 11
Przeciw                 - 2
Wstrzymało się    - 0
Rada przyjęła załącznik Nr 2 do uchwały.
 
Załącznik Nr 1a – kwoty dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST.
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem załącznika Nr 1a w wersji proponowanej.
Za przyjęciem      - 11
Przeciw                 - 0
Wstrzymało się    - 2
Rada przyjęła załącznik Nr 1a do uchwały.
 
Załącznik Nr 2a – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem załącznika Nr 2a w wersji proponowanej.
Za przyjęciem      - 11
Przeciw                 - 0
Wstrzymało się    - 2
Rada przyjęła załącznik Nr 2a do uchwały.
 
Załącznik Nr 2b – plan zadań realizowanych w drodze porozumienia między jednostkami samorządowymi
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem załącznika Nr 2b w wersji proponowanej.
Za przyjęciem      - 11
Przeciw                 - 0
Wstrzymało się    - 2
Rada przyjęła załącznik Nr 2b do uchwały.
 
Załącznik Nr 2c – plan zadań realizowanych w drodze porozumienia między jednostkami samorządowymi
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem załącznika Nr 2c w wersji proponowanej.
Za przyjęciem      - 11
Przeciw                 - 0
Wstrzymało się    - 2
Rada przyjęła załącznik Nr 2c do uchwały.
 
Załącznik Nr 2d – plan zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem załącznika Nr 2d w wersji proponowanej.
Za przyjęciem      - 11
Przeciw                 - 0
Wstrzymało się    - 2
Rada przyjęła załącznik Nr 2d do uchwały.
 
Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego.
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała, że dochody które będą przeznaczone na realizację wydatków wyniosą 31 647 657 zł. Wydatki planowane są na kwotę 35 916 551zł. Z porównania kwot dochodów i wydatków wynika, ze powstał niedobór budżetowy w kwocie 4268 894 zł
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, iż Komisja Budżetu i Finansów załącznik Nr 3 zaopiniowała pozytywnie, przy dwóch głosach przeciwnych.
Pan Chruściak zabierając głos chciałby się dowiedzieć, czy w związku ze stałym zmniejszaniem się stóp procentowych planowane są zmniejszenia obsługi długu.
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała iż w pozycjach załącznika nr 3 nie ma obsługi długu zostały same raty.
 
Załącznik Nr 4 – Prognoza długu gminy Michałowice na 31 grudnia 2003 r. i lata następne.
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała, iż w załączniku przedstawiona jest prognoza długu na dzień 13.12.2003r. Dług Gminy Michałowice na koniec grudnia 2002r., wynosi 10 209 750 zł., natomiast przewidywany  na koniec grudnia 2003 r.  jest w wysokości 10694 358 zł. Kredyt rozpisany jest na kilka lat i wynika z zawartych wcześniej umów.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna, przy dwóch głosach wstrzymujących się.
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem załącznika Nr 4 w wersji proponowanej.
Za przyjęciem      - 11
Przeciw                 - 0
Wstrzymało się    - 2
Rada przyjęła załącznik Nr 4 do uchwały.
 
Załącznik Nr 5 – Zadania inwestycyjne do realizacji w roku budżetowym 2003.
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała, iż w załączniku tym są wskazane źródła finansowania inwestycji.
Pan Kuss zabierając głos przedstawił wnioski Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej do tego działu: inwestycje dotyczące wód opadowych wprowadzić i realizować równolegle z kanalizacją, jednocześnie środki na te zadania dla uniknięcia corocznego zalewania znacznych terenów gminy winny być zwiększone w latach 2004-2006 w stosunku do ustaleń planu. Następnie komisja proponuje  podpisać porozumienia międzygminne na inwestycje, które są realizowane wspólnie z ościennymi gminami.
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem załącznika Nr 5 w wersji proponowanej.
Za przyjęciem      - 11
Przeciw                 - 2
Wstrzymało się    - 0
Rada przyjęła załącznik Nr 5 do uchwały.
 
Załącznik Nr 6 – Dotacje dla instytucji upowszechniania kultury.
Pan Chruściak zwracając się do przedstawicieli bibliotek, chciałby się dowiedzieć, czy kwoty zapisane dla potrzeb bibliotek są wystarczające.
Pani Kłosińska odpowiadając wyjaśniła, iż kwoty są wystarczające.
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem załącznika Nr 6 w wersji proponowanej.
Za przyjęciem      - 11
Przeciw                 - 0
Wstrzymało się    - 1
Rada przyjęła załącznik Nr 6 do uchwały.
 
Załącznik Nr 7 – Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem załącznika Nr 7 w wersji proponowanej.
Za przyjęciem      - 11
Przeciw                 - 0
Wstrzymało się    - 2
Rada przyjęła załącznik Nr 7 do uchwały.
 
Załącznik Nr 8 – Przychody i wydatki środków specjalnych.
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała o przychodach i wydatkach środków specjalnych.
 Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem załącznika Nr 8 w wersji proponowanej.
Za przyjęciem      - 11
Przeciw                 - 0
Wstrzymało się    - 2
Rada przyjęła załącznik Nr 8 do uchwały.
 
Załącznik Nr 9 – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok.
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała, iż w załączniku tym zostały przedstawione przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Pan Chruściak zabierając głos podkreślił, iż  wydatki na uzupełnienie drzew i krzewów na terenie Gminy za kwotę 5000 zł. uważa za zdecydowanie za małą, ponieważ powinniśmy być „zieloną gminą”.
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił, iż ta kwota powinna wystarczyć z tego względu , że sadzonki kupione w nadleśnictwie kosztują bardzo mało.
Następnie pani Jankowska odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowice na 2003 rok podając kwoty w poszczególnych paragrafach (projekt uchwały w załączeniu do protokołu).
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna, przy dwóch głosach przeciwnych.
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenie budżetu gminy Michałowice na 2003 rok  wraz ze zgłaszanymi autopoprawkami.
Za przyjęciem      - 11
Przeciw                 - 2
Wstrzymało się    - 0
Rada uchwałę Nr V/27/2003 podjęła i stanowi ona załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady pan Sierak zwrócił się z prośbą o zmianę porządku obrad polegającą na zdjęciu projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Michałowice. Poinformował, iż międzyczasie ukazał się nowy akt prawny, na podstawie którego należy doprecyzować tak zapisy, aby były one zgodne z nową podstawą prawną. Przypomniał  jednocześnie, iż proponowana zmiana w porządku obrad następuje bezwzględną większością głosów.
 
Przystąpiono do głosowania w sprawie zmiany porządku obrad.
Za zmianą         - 11
Przeciw             - 0
wstrzymuje się – 2
Rada proponowaną zmianę w porządku obrad przyjęła.
 
Ad. pkt 3 ppkt 2
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/418/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 października 2002 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice” na lata 2003-2006.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, iż zaktualizowane są zmiany w programie inwestycyjnym budowy kanalizacji na 2003 rok, natomiast pozostałe lata pozostają bez zmian.
Pani Idzikiewicz zabierając głos poinformowała, iż we wszystkich projektach uchwał dotyczących przyjęcia wieloletnich planów inwestycyjnych zmieniła się podstawa prawna ustawy o finansach publicznych,  która będzie brzmiała „tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 15 poz. 148. Dziennik Ustaw wpłynął do urzędu już po wysłaniu materiałów na sesję.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów jest pozytywna, przy dwóch głosach przeciwnych.
Pan Kuss zabierając głos poinformował, że opinia komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej jest pozytywna. Wniosek komisji był taki, aby przyjąć proponowane zmiany budowy kanalizacji w 2003 roku, natomiast zmiany na następne lata rozpatrzyć na  najbliższej komisji.
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/418/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 października 2002 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice” na lata 2003-2006.
Za przyjęciem      - 11
Przeciw                 - 2
Wstrzymało się    - 0
Uchwała Nr V/28/2003 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 3
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/419/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 października 2002 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Gminy Michałowice” na lata 2003-2006.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, że wszystkie zmiany na 2003 rok które były w budżecie są wprowadzone, nie dotyczy to tych inwestycji które będą realizowane w 2004 roku. Zgłosił autopoprawkę w zapisie literowym nazwy ulicy, która winna brzmieć Ul. Modrzejewskiej.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna, przy jednym głosie przeciwnym i wstrzymującym.
Pan Kuss zabierając głos poinformował, że opinia komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej jest pozytywna. Wniosek komisji był taki, aby przyjąć proponowane zmiany budowy sieci wodociągowej w 2003 roku, natomiast zmiany na następne lata rozpatrzyć na  najbliższej komisji.
 
 Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/419/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 października 2002 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Gminy Michałowice” na lata 2003-2006.
Za przyjęciem      - 11
Przeciw                 - 2
Wstrzymało się    - 0
Uchwała Nr V/29/2003 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt. 3 ppkt 4
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/428/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 października 2002 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji w Gminy Michałowice” na lata 2003-2006.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, iż zaktualizowane są zmiany w programie inwestycyjnym urządzeń odwadniających i małej retencji na 2003 rok, natomiast pozostałe lata zostały bez zmian.
Pan Kawiorski zabierając głos zwrócił uwagę na błąd w harmonogramie w pozycji „Zlewnia Opacz Kolonia” polegający na skreśleniu zera w kwocie podsumowania, kwota wina być razem 130 tys. zł.
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/428/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 października 2002 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji w Gminy Michałowice” na lata 2003-2006.
Za przyjęciem      - 9
Przeciw                 - 2
Wstrzymało się    - 1
Uchwała Nr V/30/2003 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt. 3 ppkt 5
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/429/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 października 2002 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice” na lata 2003-2006.
Pan Wójt  zabierając głos poinformował, iż zaktualizowane są zmiany w programie inwestycyjnym budowy dróg na 2003 rok, natomiast pozostałe lata zostały bez zmian.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna, przy jednym głosie przeciwnym i wstrzymującym.
Pan Kuss zabierając głos poinformował, że opinia komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej jest pozytywna. Wniosek komisji był taki, aby przyjąć proponowane zmiany budowy dróg w 2003 roku, natomiast zmiany na następne lata rozpatrzyć na  najbliższej komisji.
Pani Tomczak zabierając głos zwróciła uwagę, iż w programie inwestycyjnym dotyczącym budowy dróg nie ma żadnej ulicy z Granicy.   
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/429/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 października 2002 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice” na lata 2003-2006.
Za przyjęciem      - 10
Przeciw                 - 2
Wstrzymało się    - 1
Uchwała Nr V/31/2003 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt. 3 ppkt 6
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie  i w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała, iż w projekcie budżetu Gminy Michałowice na 2003 rok część deficytu budżetowego proponuje się pokryć pożyczkami i kredytami preferencyjnymi w wysokości 3 180 000 zł związanymi z realizacją zadań inwestycyjnych. W związku z powyższym proponuje się przyjęcie stosownej uchwały.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna, przy dwóch głosach przeciwnym.
Pan Kuss zabierając głos poinformował, że opinia komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna, przy jednym głosie przeciwnym.
 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie  i w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Za przyjęciem      - 11
Przeciw                 - 2
Wstrzymało się    - 0
Uchwała Nr V/32/2003 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt. 3 ppkt 7
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Michałowicach oraz zmiany Statutu Gminy Michałowice uchwalonego Uchwałą Nr LVIII/427/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 października 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, iż zgodnie z ustawą o systemie oświaty organ prowadzący szkoły różnych typów może je połączyć w zespół. Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców i samorządów uczniowskich. Utworzenie Zespołu Szkół w Michałowicach poprawi organizację szkoły i zarządzanie budynkiem szkolnym.
Pan Walendowski zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pani Tomczak zabierając głos przypomniała radnym z ubiegłej kadencji, iż w Michałowicach są dwa oddzielne budynki szkolne i takie było założenie w ubiegłych latach aby były dwie oddzielne jednostki. Zmieniając na Zespół Szkół, uważa to za bezsensowne, dlatego gdyż wszelkie rozliczenia finansowe i tak będą prowadzone na oddzielnych rachunkach, uważa również że bez sensu było też ogłaszanie konkursu na dyr. Gimnazjum który pracował tak krótko, wracając do uzasadnienia do projektu uchwały chciałaby się dowiedzieć  na czym będzie polegało „to lepiej zarządzać tym organem” .
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił, iż uważa że łatwiej jest zarządzać gdy jest jeden obiekt,  a podstawą szkoły jest dobro dzieci i uważa to za podstawę.
Pani Tomczak zabierając ponownie głos zadała pytanie retoryczne, czy będzie lepiej gdy w jednym budynku będą się uczyły dzieci 6-ścio i 16-nasto letnie.
Pan Bryksa zabierając głos poprosił o przedstawienie poprawek, które zostały wprowadzone do Statutu Zespołu Szkół oraz o przedstawienie prawidłowego nazewnictwa; Rada Gminy Michałowice czy Rada Gminy w Michałowicach.
Pan Żakowska zabierając głos przedstawiła poprawki do projektu uchwały: w podstawie prawnej wpisujemy Rada Gminy Michałowice, w rozdziale V Statutu § 1w pkt 2 dopisujemy słowo „w zakresie”  a w §2 dopisujemy słowo „pokoje nauczycielskie”, w rozdziale VI § 3 zastępujemy słowo „ustaw” słowem „ustawa” i w rozdziale VII dopisujemy w § 3 dopisujemy słowo „jego skład”.
Pan Bryksa ponownie zabierając głos zaproponował ciągłą numerację w Statucie.
Pan Wójt po konsultacji z mecenasem zaakceptował ciągłą numeracją w Statucie.
Pani Tomczak zabierając głos zwróciła się do pana Wójta z prośbą o dopisanie do uzasadnienia opinii Dyrektorów Szkół, Rad Pedagogicznych i Rad Rodziców na temat powołania Zespołu Szkół.
Pan Wójt poinformował, iż jego obowiązkiem prawnym było powiadomienie o zamiarze połączenia szkół podmiotów, natomiast opinia tych organów nie jest wiążąca co do dalszego postępowania. Opinii takowej w formie pisemnej nie posiada i nie będzie tego dopisywał do uzasadnienia.
Pan Bryksa zwrócił się z zapytaniem, czy projekt uchwały nie ma opinii Dyrektorów, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił iż w tej sprawie tylko poinformował podmioty, ponieważ ich opinie nie są wiążące.
Pan Rajski zabierając głos poinformował iż należałoby poznać opinię podmiotów.
Pan Wójt korzystając z obecności na sesji dyrektorów szkół poprosił o przedstawienie opinii.
Pani Stencka (Dyrektor Gimnazjum) zabierając głos poinformowała, iż Rada Pedagogiczna Gimnazjum przyjęła do wiadomości pismo pana Wójta bez wydawania opinii, natomiast Rada Rodziców wydała opinię pozytywną. 
Pan Olęcki (Dyrektor Szkoły Podstawowej) poinformował iż Rada Pedagogiczna  po zapoznaniu się z pismem pana Wójta również nie wydała opinii, natomiast Rada Rodziców była informowana przed wakacjami na temat powstania zespołu i decyzje zostawiła do rozważenia Radzie Pedagogicznej i Dyrektora.
Pani Tomczak wykazała swoje zdziwienie, iż odbiór budynku gimnazjum był we wrześniu a informacja o powstaniu zespołu szkół została przedstawiona rodzicom przed wakacjami.
Pan Olęcki odpowiadając przypomniał iż na Komisji Oświaty przed wakacjami był już poruszany problem ewentualnego powołania Zespołu Szkół, w związku z tym uważał za zasadne powiadomić o tym Radę Rodziców.
Pan Hoser zabierając głos poinformował iż obecnie rozporządzenie dopuszcza do powstania zespołu szkół podstawowych i gimnazjum, czego nie można było robić wcześniej. Uchwałę taką można podjąć przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym, wtedy kiedy jest ruch kadrowy. We wrześniu musiało rozpocząć działalność gimnazjum i musiał być nowy dyrektor, natomiast Zarząd już wtedy przymierzał się do powołania zespołu.
 
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Michałowicach oraz zmiany Statutu Gminy Michałowice uchwalonego Uchwałą Nr LVIII/427/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 października 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami.
Za przyjęciem      - 10
Przeciw                 - 1
Wstrzymało się    - 2
Uchwała Nr V/33/2003 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt. 3 ppkt 8
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, iż obowiązujące MPZP gminy obejmujące fragmenty obszarów wsi Sokołów i wsi Pęcice zostały uchwalone przez Radę Gminy w 2002r. Plany powstały w konkretnej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej kraju i były wykonywane dla konkretnego inwestora. Utworzono normatyw dla Pęcic i Sokołowa który miał wynosić 10 ha gruntu pod zabudowę. W trakcie ponad dwóch lat żadna z planowanych transakcji nie doszła do skutku. W tej sytuacji właściciele gruntów wystąpili o zmianę ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego.
Pan Kuss zabierając głos poinformował, że opinia komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Walendowski zabierając głos chciałby się dowiedzieć jaki będzie koszt nowelizacji planu, jakie w związku z tym spadną obciążenia na gminę, co będzie z innymi terenami, które znalazły się w podobnej sytuacji.
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił iż koszt nowelizacji planu wyniesie około 5 tys.zł, obciążeń z tytułu zmian planu nie będzie ze względu na to iż w warunkach zabudowy inwestor będzie zobowiązany do wykonania infrastruktury we własnym zakresie. Natomiast sprawa terenów znajdujących się w podobnej sytuacji może być rozwiązana poprzez przystąpienie do zmian w planie.
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice.
Za przyjęciem      - 7
Przeciw                 - 1
Wstrzymało się    - 5
Uchwała Nr V/34/2003 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt. 3 ppkt 9
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2003.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, że zgodnie z zapisem Karty Nauczyciela w budżecie gminy wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego, w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli (dokładna informacja w załączeniu do protokołu – uzasadnienie).Następnie zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w § 2 pkt 3 polegającą na zastąpieniu słowa „będą zawierać” słowem „zawierają”.
Pan Walendowski zabierając głos poinformował iż opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2003 wraz ze zgłoszoną autopoprawką.
Za przyjęciem      - 11
Przeciw                 - 0
Wstrzymało się    - 2
Uchwała Nr V/34/2003 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt. 4.
Pan Przewodniczący Jacek Sierak zabierając głos zapoznał Radę z treścią pisma skierowanego do Rady, podpisanego przez Prezesa RIO pana Jerzego Urbaniaka (treść pisma w załączeniu do protokołu).Przypomniał, że zgodnie z przepisami Rada Gminy przyjmuje skargi na Wójta i Kierowników Jednostek Organizacyjnych. Skarga może zostać skierowana do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej, może być też powołana odrębna komisja w takiej sprawie. Wnioskuje o rozpatrzenie sprawy przez Komisję Rewizyjną.
Wobec braku innych propozycji przystąpiono do przegłosowania wniosku w sprawie skierowania pisma do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.
Za wnioskiem     - 12
Przeciw               - 0
Wstrzymało się   - 1 
Rada przyjęła wniosek, materiały zostaną przekazane Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
 
Ad. pkt 5.
Pan Przewodniczący poinformował o przekazaniu przez pana Wójta do wiadomości Radnym pisma od Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie iż do Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie wpłynął wniosek mieszkańców ul. Widok z Michałowic o wszczęciu postępowania w sprawie zaniedbań Zarządu Gminy w zakresie nadzoru inwestycyjnego i powykonawczego budowy kanalizacji w Opaczy.
Następnie poinformował iż  Zakładu Energetycznego Warszawa Teren S.A. przysłał pismo informujące o zamiarze wybudowania stacji energetycznej, która ma zaspakajać potrzeby naszych mieszkańców.
Odczytał pismo Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w którym jest skierowana przez prof. Religę prośba o dofinansowanie prac nad polskim sztucznym sercem.
W Pęcicach Małych odbyło się spotkanie po hasłem „Bezpieczny-Dom-Osiedle” (protokół do wglądu w biurze rady).
Wpłynęło pismo od Radnych podpisane przez Przewodniczącego Rady Gminy w Mikołajkach Pomorskich. Jest to prośba o pomoc dla siedmiomiesięcznego chorego dziecka. Konto wpłaty w biurze rady.
W związku z protestem w sprawie rozbudowy lotniska wpłynęło do informacji Rady Gminy pismo od pana A. Kamińskiego (pismo do wglądu w biurze rady).
Następnie odczytał pismo, które wpłynęło od Marszałka Województwa Mazowieckiego pana A. Struzika informujące o przedsięwzięciach służących pobudzaniu lokalnej przedsiębiorczości.
Poinformował o nowych wzorach oświadczeń majątkowych, które powinny być złożone w terminie do końca kwietnia.
     
Ad. pkt 6.
Pan Chruściak zabierając głos zwrócił się do pana Wójta z prośbą o informację w sprawie działalności firmy RES-MED.
Pan Wójt odpowiadając poinformował, iż od pracowników przychodni w Komorowie otrzymał informację że placówka w Komorowie może pójść do likwidacji. Czeka na potwierdzenie tej informacji na piśmie.
Pan Bryksa zabierając głos poinformował że od mieszkańców Nowej Wsi otrzymał informację, iż na zebraniu wyborczym zostało powiedziane, iż Ośrodka Zdrowia pod kierownictwem firmy RES-MED. w Komorowie nie będzie.
Pan Wójt odpowiadając poinformował iż tak powstaje plotka, gdyż jedna z uczestniczek zebrania w Nowej Wsi wystąpiła z informacją, że nastąpi likwidacja Ośrodka RES-MED. w Komorowie. Na dzień dzisiejszy ma tylko ustne informacje. Nie ma oficjalnej informacji na ten temat i uważa, że nic się nie likwiduje.
Pan Bryksa ponownie zabierając głos chciałby uzyskać odpowiedź, które gimnazja będą brały udział we współpracy z gminą włoską i czy to będzie tylko gimnazjum z Michałowic.
Pan Wójt wyjaśnił, iż w sprawie współpracy z gminą włoską będą uczestniczyły gimnazja.
Pan Bryksa zadał pytanie czy firma reklamująca usługi związane z segregacją śmieci w Komorowie ma porozumienie z gminą czy też nie.
Pan Łuszczyński poinformował, że gmina takiej zgody nie wydawała, firmy na własne ryzyko wchodzą na rynek. Sprawdzi, czy firma posiada zgodę pana Wójta, jeśli tak to jest to dopuszczalne.
Pan Bryksa chciałby się dowiedzieć do pana Wójta, czy będzie dążył do wprowadzenia swojego autorskiego programu rozwoju Gminy Michałowice, czy też będzie kontynuował program przygotowany przez poprzedników,
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił, iż na to pytanie nie da się wprost odpowiedzieć, na pewno dobre rzeczy będzie kontynuował jak np. budowa kanalizacji, wodociągów, dróg, czy wspieranie oświaty i bezpieczeństwa w gminie. 
Pan Bryksa zadał pytanie czy powstanie program zagospodarowania terenu wokół stacji kolejki WKD i czy będzie on realizowany, ponieważ mieszkańcy oczekują takich decyzji od Gminy a nie od kolei.
Pan Wójt poinformował iż teren wokół stacji WKD wymaga uporządkowania wspólnie z koleją. Stopniowo co roku w budżecie gminy będą przyznawane środki na te cele.
Następnie pan Bryksa wymienił ulice, które wymagają natychmiastowej interwencji tuż po ustąpieniu objawów zimowych: ul. Gościnna, ul. Jodłowa, ul. Dębowa, ul. Kochanowskiego i ul. Szeroka,
Pan Bryksa poinformował, że podczas remontów torów WKD na odcinku od Komorowa do Nowej Wsi wyrzucono na drogi kamień pomieszany z gliną, co spowodowało iż ulice (od ul.Pruszkowskiej do stacji WKD w Nowej Wsi , oraz odcinki ul. Warszawskiej i Harcerskiej) stały się nieprzejezdne.
Pan Wójt odpowiadając na ostatnie pytanie wyjaśnił, że zainteresuję się sprawą, tylko szkoda, ze mieszkańcy nie interweniowali wcześniej.
Pani Gradowska zabierając głos poruszyła sprawę segregacji śmieci. Poinformowała, iż w Szkole w Komorowie podjęty został program segregacji śmieci. Pojawią się w niedługim czasie takie akcje.
Pan Zacny zapytał na czym ma polegać modernizacja masztu Centertela  na Szkole w Michałowicach.
Pan Wójt poinformował, iż został złożony projekt związany ze zwiększeniem mocy tego urządzenia.
Pan Walendowski zabierając głos poinformował, że jeżeli się zwiększa moc to również powinna być zmieniona   umowa.
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił, iż w obecnej chwili nie ma co jeszcze negocjować.
Pan Bryksa nawiązując do wypowiedzi pani Dyrektor Gradowskiej, uważa że najważniejszą rzeczą dla budowania atmosfery dla młodzieży jest autentyczność, czyli to aby śmieci raz posegregowane powtórnie do wspólnego wora nie trafiły.
Pani Tomczak zabierając głos złożyła wniosek formalny, aby pan Wójt wystąpił do RES-MED-u z prośbą o informację w sprawie kondycji finansowej firmy, a przede wszystkim z pytaniem czy RES-MED zainwestował 400tys. zł w funkcjonowanie ośrodków, które publicznie wobec Rady zadeklarował.
Pan Sierak poprosił o podstawę prawną wniosku.
Pan Wójt poinformował, że wystąpi z pismem do firmy, tylko zastanawia się czy może żądać do prywatnej firmy informacji na temat kondycji finansowej.
Pani Tomczak przypomniała , że przez trzy lata nie można było zobaczyć zawartej umowy z RES_MET-em, natomiast od stycznia ubiegłego roku tajemnica handlowa przestała obowiązywać. Poinformowała, iż na zebraniu w Komorowie padną pytania odnośnie sprawy tej firmy i uważa, że w interesie pana Wójta będzie posiadanie takiej informacji.
Pan Chruściak zabierając głos poinformował, iż w budżecie gminy mamy dział „Ochrona zdrowia” , wydatkowaliśmy środki na ten cel i chcemy mieć pewność że będzie ona prawidłowo funkcjonowała.
Pan Kuss zabierając głos poinformował iż mamy prawo wiedzieć co się dzieje, mamy szereg uwag, środki na ten cel były wydatkowane   i mamy prawo żądać sprawozdania.
Pan Wójt poinformował, iż na następnej sesji przedstawi informację w tej sprawie.
Pan Bryksa zwracając się do pana Wójta poprosił o udostępnienie umowy zawartej między gminą a RES-MED.-em.
Pan Wójt odpowiadając zadeklarował się , że postara się dzisiaj tę umowy dostarczyć.
 
Wobec wyczerpania się wszystkich głosów w dyskusji i porządku obrad Przewodniczący Rady pan Jacek Sierak zamknął obrady V sesji Rady Gminy Michałowice.
 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 06.10.2006 10:12
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 27
Autor: Urszula Bejda