Urząd Gminy Michałowice
06.10.2006 10:08

Protokół Nr VII

Z obrad VII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2003-04-2
Z obrad VII sesji Rady Gminy Michałowice odbytych w dniu 24 kwietnia  2003 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.
Obecnych  radnych 12 ( 12 w chwili rozpoczęcia).
Nieobecni: pani Małgorzata Pawłowska, pan Tadeusz Chruściak, pan Tomasz Wągrodzki.
 
Ad. pkt. 1
Przewodniczący pan Jacek Sierak powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obrad obecnych jest 12 radnych, w związku z czym Rada może podejmować uchwały. Następnie odczytał projekt porządku obrad.
 
1.      Sprawy porządkowe.
2.      Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2002 rok i udzielenia / nie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice.
3.      Komunikaty i informacje Przewodniczącego Rady.
4.      Sprawy wniesione.
Za przyjęciem –  12
Przeciw           -    0
Wstrzymało się – 0
Porządek obrad VII sesji został przyjęty.
 
Ad. pkt. 2
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2002 rok i udzielenia / nie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice.
Pan Sierak zabierając głos poinformował iż gospodarka finansowa gminy w ubiegłym roku była prowadzona przez Wójta i Zarząd Gminy poprzedniej kadencji oraz w ostatnim kwartale przez obecnego pana Wójta. Większość roku gospodarka finansowa była prowadzona przez stary zarząd, niemniej jednak zgodnie z interpretacją RIO Rada udziela absolutorium pan Wójtowi, oczywiście dotyczącej całej gospodarki finansowej prowadzonej w roku ubiegłym. Sprawozdanie i projekt uchwały były opiniowane przez poszczególne komisje. Poinformował, iż Komisja Rewizyjna sformułowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy oraz wpłynęły również opinie RIO. Poinformował iż załącznikiem jest szczegółowa analiza wielkości dochodów i wydatków wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.
Następnie odczytał treść uchwały RIO Nr 116/W/03 Składu Orzekającego Kolegium RIO w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2003 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Michałowice wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy w 2002 roku. Przedłożony wniosek Komisji Rewizyjnej spełnia wymogi określone w art.18a ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, w związku z tym Skład Orzekający Kolegium RIO w Warszawie nie zgłasza zastrzeżeń do jego treści (treść uchwały w załączeniu do protokołu). Następnie poinformował iż na ręce pana Wójta wpłynęła kolejna uchwała Nr 115/W/03 podpisana przez pana Prezesa Urbaniaka w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Michałowice sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok w tym zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych ustawowo gminie a także przekazanych w drodze porozumień oraz zadań realizowanych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego(uchwała w załączeniu do protokołu). Podkreślił iż w pkt. 6 uzasadnienia Skład Orzekający Kolegium RIO stwierdził zwiększenie wysokości wynagrodzeń w jednostkach budżetowych gminy w 2002 roku w stosunku do wielkości wynagrodzeń w 2001 roku.
Przypomniał iż rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium wójtowi gminy, jeżeli wola rady byłoby nieudzielenie absolutorium wójtowi gminy jest to równoważne z postawieniem wniosku o przeprowadzeniu referendum.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, iż udzielono informacji wyjaśniającej w sprawie punku 6 i nie ma tu żadnych uchybień.
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała, że wynagrodzenia wypłacane są z różnych działów: w dziale 750-Administracja publiczna nastąpił wzrost wynagrodzeń o kwotę 8 992,0 zł w stosunku do roku 2001. Były to kwoty przeznaczone na nagrody jubileuszowe, odprawy i ekwiwalenty za urlop. Natomiast znaczący wzrost funduszu płac jest w oświacie z tytułu wzrostu wynagrodzeń z uzyskania kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli.  
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2002 rok zostało przedstawione w układzie tabelarycznym stanowiącym załączniki do projektu uchwały oraz załączona została informacja opisowa zawierająca szczegółową informację dotyczącą zrealizowanych dochodów i wykonania wydatków budżetu za 2002 rok (pisemna szczegółowa informacja stanowi załącznik do protokołu).
 
Załącznik Nr 1- Dochody Budżetu Gminy
Pani Jankowska  zabierając głos poinformowała iż dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości 99,8% planu. Wśród dochodów gminy wyróżniamy dochody własne i uzupełniające. Następnie omówiła dochody w poszczególnych grupach (informacja w załączeniu do protokołu).
Pan Zieliński zabierając głos poinformował iż opinia Komisji Budżetu i Finansów jest pozytywna
Pan Kuss zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej jest pozytywna.
Pan Walendowski zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Spraw Społecznych jest pozytywna.
Załącznik Nr 1 przyjęto bez uwag.
 
Załącznik Nr 2 – Wydatki Budżetu Gminy
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała że wydatki budżetu gminy wykonane zostały w wysokości 31 224 525 zł co stanowi 96,0% planu. Do załącznika tego została dołączona informacja uzupełniająca zawierająca wykaz zadań w poszczególnych działach budżetu gminy (stanowi załącznik do protokołu).
 
Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała iż wykonanie w tym dziale wynosi 6806142zł co stanowi 91,0% planu.
Przewodniczący Komisji nie zgłosili uwag.
 
Dział 600 - Transport i Łączność
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała iż wykonanie w tym dziale wynosi 3023780zł co stanowi 98,2% planu.
Przewodniczący Komisji nie zgłosili uwag.
 
Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała iż wykonanie w tym dziale wynosi 537194zł co stanowi 92,0% planu.
Przewodniczący Komisji nie zgłosili uwag.
 
Dział 710 – Działalność Usługowa
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała iż wykonanie w tym dziale wynosi 146170zł co stanowi 95,5% planu.
Przewodniczący Komisji nie zgłosili uwag.
 
Dział 750 – Administracja Publiczna
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała iż wykonanie w tym dziale wynosi 3852677zł co stanowi 96,2% planu.
Przewodniczący Komisji nie zgłosili uwag.
 
Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała iż wykonanie w tym dziale wynosi 36692zł co stanowi 98,5% planu.
Przewodniczący Komisji nie zgłosili uwag.
 
Dział 752 – Obrona Narodowa
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała iż wykonanie w tym dziale wynosi 500zł 100% planu.
Przewodniczący Komisji nie zgłosili uwag.
 
Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne o Ochrona Przeciwpożarowa
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała iż wykonanie w tym dziale wynosi 132865zł co stanowi 99,0% planu.
Przewodniczący Komisji nie zgłosili uwag.
 
Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała iż wykonanie w tym dziale wynosi 863774zł co stanowi 100% planu.
Przewodniczący Komisji nie zgłosili uwag.
 
Dział 758 – Rozliczenia Różne
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała iż wykonanie w tym dziale wynosi 758030zł co stanowi 100% planu.
Przewodniczący Komisji nie zgłosili uwag.
 
Dział 801 – Oświata i Wychowanie
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała iż wykonanie w tym dziale wynosi 10050268zł co stanowi 97,8% planu.
Przewodniczący Komisji nie zgłosili uwag.
 
Dział 851 – Ochrona Zdrowia
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała iż wykonanie w tym dziale wynosi 101453zł co stanowi 74,0% planu.
Przewodniczący Komisji nie zgłosili uwag.
 
Dział 853 – Opieka Społeczna
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała iż wykonanie w tym dziale wynosi 1026846zł co stanowi 99,3% planu.
Przewodniczący Komisji nie zgłosili uwag.
 
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała iż wykonanie w tym dziale wynosi 1833367zł co stanowi 98,3% planu.
Przewodniczący Komisji nie zgłosili uwag.
 
Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała iż wykonanie w tym dziale wynosi 1088463zł co stanowi 95,8% planu.
Przewodniczący Komisji nie zgłosili uwag.
 
Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała iż wykonanie w tym dziale wynosi 353967zł co stanowi 98,7% planu.
Przewodniczący Komisji nie zgłosili uwag.
 
Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała iż wykonanie w tym dziale wynosi 612355zł co stanowi 98,7% planu.
Przewodniczący Komisji nie zgłosili uwag.
 
Załącznik Nr 2a do uchwały – wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2002 rok.
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała iż łącznie z otrzymaną dotacją wydatkowano kwotę 669 095zł.
Przewodniczący Komisji nie zgłosili uwag.
 
Załącznik Nr 2b do uchwały – wykonanie zadań realizowanych w drodze porozumienia miedzy jednostkami samorządowymi za 2002 rok.
Przewodniczący Komisji nie zgłosili uwag.
 
Załącznik Nr 2c – wykonanie zadań realizowanych w drodze porozumienia między jednostkami samorządowymi za 2002 rok.
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała iż  wydatkowano kwotę 130 745zł.
Przewodniczący Komisji nie zgłosili uwag.
 
Załącznik Nr 3 – wykonanie dotacji dla instytucji kultury za 2002 rok.
Przewodniczący Komisji nie zgłosili uwag.
 
Załącznik Nr 4 – wykonanie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2002 rok.
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała iż  łącznie z budżetu gminy przekazano kwotę w wysokości 436 527zł.
Przewodniczący Komisji nie zgłosili uwag.
 
Załącznik Nr 5 – wykonanie zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2002.
Przewodniczący Komisji nie zgłosili uwag.
 
Załącznik Nr 6 – Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych za 2002 rok.
Przewodniczący Komisji nie zgłosili uwag.
 
Załącznik Nr 7 – Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2002 rok.
Przewodniczący Komisji nie zgłosili uwag.
Sprawozdanie Wójta Gminy Michałowice z wykonania budżetu Gminy Michałowice z wykonania budżetu Gminy za 2002 rok.
Przyjęto bez uwag.
Sprawozdanie Wójta Gminy Michałowice z działalności Zarządu, Wójta i Urzędu Gminy za 2002 rok.
Pan Bryksa zabierając głos nawiązując do niezrealizowanej uchwały Nr LV/413/02 w sprawie usytuowania masztu Polskiej Telefonii Komórkowej chciałby się dowiedzieć, czy umowa na maszt nie została przedłużona i ewentualnie czy gmina będzie się starała po okresie 3 lat o przedłużenie umowy.
Pani Gedymin wyjaśniając poinformowała, iż uchwała dotyczy 2 szkół: w Michałowicach i Nowej Wsi. Umowa w Michałowicach jest zawarta na okres 3 lat i nie było potrzeby przedłużania umowy na dzień uchwalania uchwały do 10 lat ponieważ można ją przedłużyć pod koniec okresu trzyletniego bez podejmowania uchwały.
Pan Bryksa zabierając głos poprosił o informację w sprawie zameldowania na pobyt czasowy 1181 cudzoziemców.
Pan Wójt poinformował iż zdecydowaną większość osób stanowią mieszkańcy Ukrainy, którzy przebywają legalnie na okres 3 miesięcy.
Pan Bryksa ponownie zabierając głos zwrócił uwagę iż omawiane Sprawozdanie jest czystą bulhaterią i statystyką. Nie odnosi się do tak ważnych dokumentów gminy jak np. Strategia Rozwoju Gminy. Dziwi go jedna rzecz, iż minął rok pracy samorządowej w Gminie Michałowice, kiedy były wybory, nastąpiła zmiana władzy i nie ma ani jednego słowa o tym jaki jest stan gminy na przełomie zmiany władz. Dziwi się, że nie ma szerszych opisów, nie ma odpowiedzi na ważne pytanie od mieszkańców, a uważa że raz na rok warto by było udzielić odpowiedzi, dlatego podczas głosowania nad absolutorium dla wójta wstrzyma się od głosu.
Pan Sierak zabierając głos poinformował, iż tytułem wieloletniej pracy samorządowej nie może zgodzić się z tym, iż nie zostały przygotowane materiały obrazujące stan zagospodarowania gminy oraz wyznaczające kierunki rozwoju. Raport czy Strategia Gminy liczą po kilkadziesiąt stron. Sprawozdanie z działalności robione jest zgodnie z określonym schematem, następnie przesłane jest do Wojewody. Jeżeli mamy pytania związane z realizacją strategii lub programu inwestycyjnego to należy je wyjaśniać na komisjach.  
Pan Przewodniczący poprosił pana Zielińskiego o przedstawienie w całości opinii Komisji Rewizyjnej.
Pan Zieliński  odczytał opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Michałowice(opinia w załączeniu do protokołu).
 
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Michałowice.
Za wnioskiem          - 10
Przeciw                     - 0
Wstrzymało się        - 2
Rada wniosek przyjęła.
 
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2002 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice.
Za uchwałą         - 10
Przeciw               - 0
Wstrzymało się  - 2
Uchwała Nr VII/42/2003 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt. 3
Pan Sierak zabierając głos poinformował, iż do biura rady wpłynął projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych. Projekt został skierowany do pani mecenas i po uwagach następnie zwrócony wnioskodawcy i panu Wójtowi celem zaopiniowania.
Następnie poinformował iż wpłynęło pismo związane z planowaną rozbudową przedszkola Sióstr Misjonarek Św. Rodziny z prośbą o wsparcie finansowe. Pismo zostało przekazane panu Wójtowi.
Pan Wójt poinformował iż w powyższej sprawie rozmawiał z przełożoną przedszkola jak również skierował zapytanie formalne do RIO aby mieć jasność odpowiedzi. Będzie szukał metody działania zgodnie z prawem, aby pomóc siostrom w realizacji tego zaszczytnego celu.
 
Ad. pkt.4.
Pani Alicja Skalska Adamiec z ul. Łąkowej w Nowej Wsi zabierając głos poruszyła sprawę budowy kanalizacji w ul. Łąkowej , która miała być prowadzona w b.r. i z nieznanych powodów „wypadła” z realizacji.
Pan Kwietniak odpowiadając wyjaśnił, iż prawdą jest że w programach uchwalanych w roku 2000 i później ul. Łąkowa była przewidywana do kanalizacji w roku 2003. Później pojawiły się perturbacje projektowe, trzeba było zmieniać koncepcję, która to miała być uzgodniana z MPWiK i prawdopodobnie dlatego na późniejsze lata została przesunięta. Po przeanalizowaniu programu okazało się iż nie można skanalizować ulic które są przewidywane do kanalizacji w roku 2004   bez ul. Łąkowej. Jest przygotowany na Komisję Gospodarki Komunalnej wniosek o zmianę programu. Formalnie gmina przygotowana jest do rozpoczęcia tej inwestycji w b.r. jeśli będzie taka wola rady.
Pan Marek Krupiński mieszkaniec Nowej Wsi zabierając głos wnosi o korektę planu inwestycyjnego, aby budowę kanalizacji w ul. Łąkowej kontynuować zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, jak również poruszył sprawę budowy chodnika na tej ulicy jak również na ul. Głównej.
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił, iż kanalizacja będzie rozpoczęta w b.r., natomiast sprawa chodnika w ul. Głównej, może być przesunięta w czasie z tego względu, iż mieszkańcy innych miejscowości są w gorszej sytuacji gdzie w ogóle nie ma chodnika.
Pan Kwietniak zabierają głos poinformował iż chodnik w Nowej Wsi jest przewidywany na przyszły rok.
Pani Tomczak zabierając głos poprosiła o przedstawienie dalszych kroków postępowania  w sprawie Spółdzielni RES-MED.
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił, iż wezwanie do firmy zostało wysłane, część środków finansowych została wpłacona i zostało przygotowane następne wezwanie do zapłaty. Również zespół radców prawnych pilnie pracuje nad tą sprawą i stosowne kroki zostaną poczynione. Sprawa jest pod kontrolą, zaległości sięgają powyżej 3 miesięcy.
Pani Tomczak ponownie zabierając głos chciałaby się dowiedzieć, czy pani radna Pawłowska złożyła rezygnację z funkcji radnego, ponieważ od dłuższego czasu nie uczestniczy w spotkaniach.
Pan Sierak zabierając głos poinformował, iż rozmawiał z panią Pawłowską na temat ewentualnego zrzeczenia się mandatu radnego i w związku z tym jeśli się nic nie zmieni to zapewnie w maju takie pismo powinno wpłynąć. Przypomniał, że potrzeba około 3 miesięcy na przygotowanie całej procedury przeprowadzenia nowych wyborów. Natomiast od dnia złożenia formalnego pisma do Rady i zarejestrowania jest 3 miesiące na przekazanie tej sprawy do Komisarza Wyborczego.
Pan Dybowski zabierając głos zwrócił uwagę iż jednym z powodów rozwiązania umowy z RES-MED. są zaległości finansowe powyżej 3-ech miesięcy, chciałby się dowiedzieć czy umowa z firmą zostanie rozwiązana, a w związku z tym czy lokale zostaną przez gminę odzyskane i czy ewentualnie nie można by było ulokować w tych lokalach Komisariatu Policji.
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił iż umowy są cztery i z części nich RES-MED. się w pełni wywiązuje. Problem jest skomplikowany i radcy prawni pracują nad jej rozwiązaniem. Natomiast Policja w b.r. żadnych kroków lokalowych nie będzie czyniła. Jeśli lokal po RES-MED. będzie wolny to gmina nie musi go odzyskiwać ponieważ jest on jej własnością  a sprawę lokalizacji Posterunku Policji będzie można rozpatrzyć. Lokale nie mogą stać puste, trzeba będzie je zagospodarować, niekoniecznie przez Policję.
Pan Walendowski zabierając głos chciałby się dowiedzieć jak zamierza pan Wójt rozwiązać sprawę wyjazdu z Nowej Wsi z ul. Brzozowej i ul. Głównej.
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił, iż jest to droga powiatowa i do powiatu należy rozwiązanie tej sprawy.
Pani Tomczak zabierając głos przypomniała iż sprawa skrzyżowań byłą również poruszana w poprzedniej kadencji , dlatego zwraca się z prośbą o pozytywne ustosunkowanie się do tej sprawy.
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił iż powiat zostanie zmuszony do działań, ponieważ tak nie może być, aby powiat nie realizował inwestycji i zwracał się do gminy o środki finansowe.
Pan Sierak poinformował iż powiaty są niedoinwestowanie jeśli chodzi o możliwość realizacji zadań inwestycyjnych. Trudno będzie liczyć na środki z powiatu. Uważa, że nie jest sztuką zgłaszać na kolejnych sesjach sprawy ale trzeba dać pewne propozycje do pana Wójta i próbować wprowadzać w życie.
Pan Wójt poinformował iż ze strony powiatu nie widzi dobrej woli uważa, że powiat ma pieniądze ale nie chce je przeznaczać na drogi powiatowe znajdujące się na terenie naszej gminy.
Pan Marek Krupiński zabierając głos zwrócił się do pana Wójta z prośbą o umieszczenie w biuletynie informacji  z numerem telefonu, gdzie dzwonić w sprawach drogowych.
Pan Strzelecki zabierając głos poruszył sprawę zdewastowanego skrzyżowania Al. Jerzolimskich z ul. Regulską, oraz poprosił o interwencję do powiatu w sprawie naprawy ul. Regulskiej.
Pan Wójt poinformował, że zwrócił się już do powiatu w powyższej sprawie.
Pan Kuss zabierając głos wrócił do sprawy opracowania bilansu wody poruszanej na poprzedniej sesji. Poinformował, iż ujęcia wody w Komorowie mogą jeszcze zabezpieczyć wodę dla około 3 tys. mieszkańców, a  ujęcie wody w Pęcicach dla około 7600 mieszkańców. Stacje te należy w najbliższych latach zmodernizować  i wówczas jest możliwość wykorzystania rezerwy wody na dalszą część gminy. Uważa, że jest to bardzo ważne dla mieszkańców.
Pan Dybowski zabierając głos podziękował  panu Kusowi za przedstawienie bilansu wodnego. Następnie poruszył sprawę kosztów konserwacji wodociągów na terenie Gminy Michałowice oraz ewentualnego przetargu na te roboty. Następnie chciałby się dowiedzieć jaka będzie kwota ewentualnego dostosowania się naszych wodociągów do pewnych oczekiwań ze strony MPWiK by przyjąć wodociąg do konserwacji i co takiego powoduje iż konserwacją wodociągów będzie się zajmować MPWiK, które jak wiemy ma nadmiar wody warszawskiej i strategicznie patrząc na to istnieje duże niebezpieczeństwo że w sytuacji gdy zmniejsza się zużycie wody w Warszawie będzie robić wszystko aby nadmiaru tej wody się pozbyć. Stwierdził iż dobrze, że istnieje opracowany bilans z którego wynika, że wodą własną możemy zasilić wszystkich mieszkańców gminy.
Pan Kwietniak zabierają głos  poinformował, iż pytania które padły na sesji zostały również przedstawione w piśmie Zarządu Osiedla Komorów, które wpłynęło do Urzędu i odpowiedź na wszystkie pytania zostanie udzielona. Natomiast w sprawie przetargu poinformował iż Ustawa o zamówieniach publicznych inaczej traktuje wszystkich dostawców mediów. Natomiast sprawa oczekiwania MPWiK dot. prac w stacjach uzdatniania wody jak również sieci nie jest żadnym oczekiwaniem nadzwyczajnym. MPWiK jako profesjonalna firma zwraca nam uwagę na podstawowe błędy, niedostatki i uchybienia, jakie do tej pory miały miejsce. Bez względu na to czy MPWiK ostatecznie przejmie tę eksploatację  w jakiejś formie wszystkie te remonty czy modernizację powinny być wykonane.
Pan Sierak zabierając głos poinformował iż uważa, że niezbyt trafnie przedstawiony jest sam problem. Nie chodzi tu o dalszą konserwację i wyłowienie firmy która ma konserwować, bo nie taka była wola rady poprzedniej kadencji. Nie mówimy o przekazaniu sieci do konserwacji ale o szerszym problemie w związku z pojawiającymi się bardzo wysokimi kosztami bieżącymi, mówimy o sprawie regulacji wodno-ściekowej gminy. Jeżeli mówilibyśmy o samej konserwacji to zgadza się z wypowiedzią, ze należałoby przeprowadzić przetarg na wyłowienie firmy. Jeśli mówimy o gospodarce wodno-ściekowej w gminie to mówimy o przekazaniu wodociągów a przede wszystkim kanalizacji MPWiK, tak żeby odciążyć budżet gminy od bieżących kosztów eksploatacyjnych utrzymania tych sieci, bo dopóki jest to nową siecią i dopóki funkcjonuje bezawaryjnie to jest dobrze, ponieważ sieć i przepompownie się starzeją, pojawiają się dodatkowe koszty eksploatacyjne, które mogą doprowadzić do tego iż wydatki w tych działach się zwiększą. W związku z powyższym powinniśmy szukać podmiotu który będzie chciał to przejąć, co wcale nie jest łatwe, jest to sprawa rachunku ekonomicznego.
Pan Dybowski ponownie zabierając głos poinformował, iż wcześniej na te same pytania były wymijające odpowiedzi. Ta ostatnia informacja jest bardzo istotna, ponieważ jest to kwestia przekazania. Uważa, że jest to sprawa strategiczna, ponieważ przekazując musimy zastanowić się jakie gmina później będzie miała możliwości egzekwowania obowiązków.
Pan Wójt poinformował że gmina faktycznie będzie musiała podjąć strategiczną decyzję. W tej samej sytuacji znalazły się również inne gminy ościenne. MPWiK ze względu na małą opłacalność za bardzo się nie interesuje przyjęciem gospodarki wodno-kanalizacyjnej naszej gminy, dyskusja jest prowadzona na prośbę naszą i gmin podwarszawskich. Jeśli dojdą koszty eksploatacji to w naszej gminie będziemy mieli najdroższą wodę w województwie i jest to sprawa bardzo ważna ponieważ trzeba podjąć decyzję.
Pan Dybowski odnosząc się do wypowiedzi pana Wójta stwierdził iż taki problem ma wiele gmin, daje sobie radę i cieszy się, że ma własne ujęcia wody i potrafi nią zarządzać. Następnie stwierdził, iż sesja jest po to właśnie, aby pewne pytania postawić i po to aby odpowiedzi były do protokołu, ponieważ później na te materiały można się powołać. Przypomniał, że na zebraniu sołtysów i przewodniczących zarządu osiedla postawił pytanie odnośnie bilansu wodnego i uzyskał odpowiedź, że czegoś takiego nie ma. Wiedząc, że taki plan istnieje dlatego ponowił tą kwestię i będzie każdą inną ponawiać po to aby te pytania „padały” do protokołu.  
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił iż jest różnica między planem a bilansem wodnym. Bilans wody jest w każdym planie wojewódzkim i ma go każda gmina, są to zasoby wodne do dyspozycji z każdych ujęć wodnych. Natomiast co innego są plany i takich planów w gminie nie było i nie ma. Zwrócił uwagę iż został pomylony bilans z planami.
Pan Sierak zabierając głos chciałby sprostować wypowiedź pana Dybowskiego jeśli chodzi o sprawę spotkania z sołtysami i zarządem osiedla, udzielając na nim odpowiedzi poinformował iż nie ma żadnych projektów planów połączenia siecią wodną Reguł, Michałowic, Opaczy z zachodnia częścią gminy. Następnie poinformował iż po to jest okres międzysesyny, aby problem wcześniej wyjaśnić, wytłumaczyć, natomiast na sesji proszę nie oczekiwać że pojawią się odpowiedzi i konkretne rozwiązania gdy nie ma kompletu całej dokumentacji czy materiałów z poszczególnych referatów. Wyjaśnił iż uwaga nie dotyczyła tego aby nie zgłaszać na sesji problemów, natomiast radził aby kontaktować się z radnymi którzy określoną wiedzę mają i są pomostem w okresie międzysesyjnej.
 
Wobec wyczerpania się wszystkich głosów w dyskusji i porządku obrad Przewodniczący Rady pan Jacek Sierak zamknął obrady VII sesji Rady Gminy Michałowice.
 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 06.10.2006 10:08
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 20
Autor: Urszula Bejda