Urząd Gminy Michałowice
06.10.2006 09:50

Protokół Nr XIII

Z obrad XIII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2003-10-30
Z obrad XIII sesji Rady Gminy Michałowice odbytych w dniu 30 października 2003 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.
Obecnych 14 radnych ( 12 w chwili rozpoczęcia).
Nieobecny, nieusprawiedliwiony pan Wągrodzki Tomasz.
 
Ad. pkt. 1
Przewodniczący pan Jacek Sierak powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obrad obecnych jest 12 radnych, w związku z czym Rada może podejmować uchwały. Następnie odczytał projekt porządku obrad.
Pan Wójt zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały Rady w sprawie zmieniającej uchwałę Nr IV/24/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” na terenie Gminy Michałowice w 2003 roku.
Pan Jacek Sierak zaproponował żeby wniosek pana Wójta wraz z przyjęciem porządku obrad przegłosować po złożenia ślubowania przez nowowybraną radną panią Aurelię Zalewską, aby dać możliwość wyrażenia swojej opinii. Nie usłyszał głosu sprzeciwu, zmianę przyjęto przez aklamację.
 
Ad. pkt 2
Pan Sierak poinformował iż w wyniku przeprowadzenia wyborów uzupełniających Radną gminy Michałowice została wybrana pani Aurelia Zalewska, pogratulował wyboru.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej pan Edward Opłocki, który poinformował iż w dniu 22 września 2003 roku odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy, kandydatów było dwóch i wyniku których została wybrana Radną Gminy Michałowice pani Aurelia Zalewska. Poinformował iż z przyjemnością wręczy dokument stwierdzający iż jest radną. Wręczając zaświadczenie o wyborze na radną pogratulował i życzył owocnej pracy.
 
Ad. pkt.3
Pan Przewodniczący Jacek Sierak oczytał rotę ślubowania „Wierny Konstytucji i prawa Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”
Ślubowanie złożyła pani Aurelia Zalewska z dodaniem zdania „tak mi dopomóż Bóg”.
Następnie pan Przewodniczący Rady wręczył legitymację nowowybranej pani Radnej.
 
W związku ze złożeniem ślubowania pani Aureli Zalewskiej przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta o rozszerzenie porządku obrad.
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta w sprawie rozszerzenia porządku obrad.
Za przyjęciem     - 12
Przeciw               - 0
Wstrzymało się   - 0
Rada wniosek przyjęła.
 
Wobec przyjęcia wniosku zgłoszonego przez pana Wójta przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad w brzmieniu:
 1. Sprawy porządkowe.
 2. Wydanie radnej wybranej w wyborach uzupełniających zaświadczenia o wyborze przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.
 3. Złożenie ślubowania przez radną wybraną w wyborach uzupełniających.
 4. Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

 5. Przyjęcie protokołów z XI i XII sesji.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1)      zamiany nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Michałowice na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej,
2)      zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2003 - 2004 związanego z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja ul. Nadarzyńskiej i Spacerowej w Komorowie” wraz z „Modernizacją ul. Bolesława Prusa w Komorowie”,
3)      dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2003 r.,
4)      wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz do Sądu Rejonowego w Pruszkowie,
5)      wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Raszyn, dotyczącego opracowania szczegółowej koncepcji odbudowy i modernizacji Kanału Opaczewskiego, na całej jego długości,
6)      zmiany uchwały Nr XI/64/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2003 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice” na lata 2003-2006.,
7)      utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice oraz zmiany do uchwały Nr LVIII/427/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 października 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice,
8)      oddania w dzierżawę, na okres dłuższy niż trzy lata, części nieruchomości gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Michałowice (dz. nr ew. 582/1 położona w obrębie ewidencyjnym Granica),
9)      oddania w dzierżawę, na okres dłuższy niż trzy lata, części nieruchomości gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Michałowice (dz. nr ew. 771 położona w obrębie ewidencyjnym Komorów osiedle),
10) nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Michałowice.
11) zmieniająca uchwałę Nr IV/24/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” na terenie Gminy Michałowice w 2003 r.
 1. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał i stanowiska podjętych na XI sesji Rady.
 2. Sprawozdanie Wójta z międzysesyjnej działalności.
 3. Informacje Wójta Gminy.
 4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 5. Sprawy wniesione.
Za przyjęciem      - 12
Przeciw               - 0
Wstrzymało się   - 0
Porządek obrad XIII sesji został przyjęty.
 
Ad. pkt.4
Pan Sierak poinformował, iż na sesję zostali zaproszeni Państwo Marianna i Wiktor Wallowie w celu wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
Pan Wójt zabierając głos poinformował iż ta uroczystość jest jedną z milszych uroczystości dla naszej społeczności, w naszej gminie. Wynika to z tego iż Państwo Wallowie są powszechnie znanymi mieszkańcami naszej gminy, są szanowani i cieszą się uznaniem dlatego pozwolił sobie przygotować krótki list z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego a następnie odczytał go. Podkreślił iż pan Radny Wall pracował wiele lat dla naszego dobra ze szczególnym oddaniem. Był Radnym i Członkiem Zarządu Gminy Michałowice. Następnie pan Wójt wręczył Państwu Wallom medal za długoletnie pożycie małżeńskie oraz wszyscy odśpiewali sto lat.
 
Ad. pkt.5
Przewodniczący Rady pan Jacek Sierak poinformował, iż projekty protokołów sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, były wyłożone do wglądu w biurze rady oraz zapytał o uwagi.
Pan Bryksa zabierając głos poinformował iż w obu protokołach brak jest odnotowania przerw, które nastąpiły w porządku obrad oraz powody ich wystąpienia, następnie brakuje nazwisk pani Mecenas oraz stwierdził iż w protokóle XI nie znalazło się stwierdzenie pana Wójta, który obiecał wypompowywanie wody z ul. Kredytowej do czasu wybudowania w Komorowie na tej ulicy odwodnienia .
Pan Sierak zabierając głos poprosił aby na przyszłość wcześniej zgłaszać uwagi do protokołu.
Pan Bryksa poinformował iż nie miał takich możliwości.
Pan Sierak poinformował iż sesja trwa bardzo długo, protokoły liczą po kilkanaście stron, nie da się zapisać wszystkiego, w związku z powyższym prosi o zgłaszanie uzupełnień do protokołu wcześniej. Argumentując, iż praca nad protokołem jest pracą żmudną, związaną z przesłuchiwaniem kaset.
Pan Bryksa przeprosił, iż nie był w stanie wcześniej zgłosić uwag ze względu na ilość materiału, która była do zapoznania się jak również uniemożliwiły inne obowiązki, które miał w tym czasie do wypełnienia.
Pan Sierak stwierdził iż poprawki zostaną uzupełnione.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołów z XI i XII sesji Rady Gminy wraz ze zgłoszonymi uwagami.
Za przyjęciem – 11
Przeciw             - 0
Wstrzymało się - 0
Protokoły z XI i XII sesji zostały przyjęte.
 
Ad. pkt.6ppkt.1
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały Rady Gminy w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Michałowice na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej.
Pan Wójt zabierając głos poinformował iż sprawa jest wszystkim doskonale znana, toczy się od 1998r. Były podejmowane próby rozwiązanie tej sprawy nieruchomości położonej przy kościele, działki która należy do pana Swata proponuje zamianę jego działki na działkę położoną w Komorowie przy ul. M. Dąbrowskiej, która jest własnością gminy.
Pan Kuss zabierając głos poinformował iż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Bryksa zabierając głos poinformował, iż Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Chruściak zabierając głos poinformował iż sprawa dość długo się toczy i uważa, że dobrze się stało, iż sprawę którą zaczął pan Wójt Lawrence również prawdopodobnie skończy. Przypomniał iż jedna z jego pierwszych interpelacji którą zgłosił na początku tego roku była właśnie w tej sprawie. Cieszy się że ta sprawa będzie zakończona satysfakcjonującą dla wszystkich.
Pan Dybowski zabierając głos w imieniu Zarządu Osiedla poinformował, iż ta sprawa była wielokrotnie poruszana nawet bardzo pozytywnie zaopiniowana, znalazła swoje jakby odbicie we wnioskach budżetowych, które zostały złożone na przyszły rok. Jeśli można by było te wieloletnie zmagania zakończyć to bardzo by byli szczęśliwi.
Pan Bryksa zabierając głos chciałby się dowiedzieć czy będzie ze strony gminy dopłata do działki (takie zapisy się znajdują w projekcie uchwały w § 1 i uzasadnieniu).
Pan Wójt podkreślił iż wycena, któraś z rzędu została przeprowadzona i różnica wynosi 7tys.zł na korzyść pana Swata, który ustnie stwierdził iż nie będzie tej kwoty żądał. Pan Swat jest dżentelmenem i słowa dotrzyma.
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji oraz uwag do projektu uchwały przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Michałowice na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej.
Za przyjęciem       - 13
Przeciw                 - 0
Wstrzymało się     - 0
Uchwała Nr XIII/70/2003 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt. 6 ppkt. 2
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2003 - 2004 związanego z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja ul. Nadarzyńskiej i Spacerowej w Komorowie” wraz z „Modernizacją ul. Bolesława Prusa w Komorowie”.
Pan Kwietniak zabierając głos poinformował, iż podjęcie tej uchwały jest konsekwencją przegłosowania uchwały poprzedniej w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Michałowice na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej. W związku z odstąpieniem od sprzedaży działki gminnej położonej w Komorowie osiedlu przy Al. Marii Dąbrowskiej 56, przewidywane w br. wpływy do budżetu z tego tytułu zmniejszą się o kwotę 280 tys.zł. Z uwagi na powyższe konieczne staje się zmniejszenie wydatków w tej kwocie w tegorocznym budżecie gminy, dlatego wnoszony jest projekt powyższej uchwały upoważniający Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w tym roku ze środków budżetowych z 2004 roku.
Pan Kuss zabierając głos poinformował iż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna, wzięła pod uwagę bardzo ważny cel przesunięcia tych środków.
Pan Bryksa poinformował, iż Komisja Budżetu i Finansów po dyskusji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie (przy czterech głosach „za” i jednym głosem „wstrzymującym się”)
Pan Bryksa ponownie zabierając głos podkreślił iż sprawa jest bardzo istotna dla Komorowa, ponieważ remont tej drogi jest jedyną poważną inwestycją w Komorowie, która miała być w całości wykonana w tym roku. Natomiast podejmując uchwałę tym sposobem dzielimy wykonanie tej inwestycji na dwa lata, zabieramy z inwestycji w Komorowie 280 tys. zł bezpowrotnie. Konsekwencje będą takie, iż prawdopodobnie kalendarium wykonania następnych inwestycji drogowych na terenie Komorowa się oddali. Uważa, iż może dobrym rozwiązaniem w stosunku do opinii publicznej w obecnej chwili było rozpoczęcie robót na ul. Nadarzyńskiej, uważa iż mieszkańcy na pewno nie dowiedzieli by się, iż w wyniku zamiany działek, Komorów straciłby 280 tys. zł na inwestycjach drogowych. Chciałby się dowiedzieć dlaczego gmina, wójt, rada gminy w konsekwencji głosując zamierza pozbawić Komorów takiej dużej kwoty pieniężnej. Uważa, że jeśli przejdzie ta uchwała, to warto żeby mieszkańcy o tym się dowiedzieli, kto jakie decyzje podejmuje. Jest przeciwny takim rozwiązaniom, uważa iż są pozycje w budżecie z których można takie zapotrzebowanie pokryć, nie musi to się odbywać kosztem tej inwestycji. Podkreślił iż uzasadnienie do uchwały jest pokrętne, ponieważ modernizacja ul. Nadarzyńskiej już została rozpoczęta.
Pani Tomczak zabierając głos chciałaby się dowiedzieć od kiedy działka znajdująca się na ul. M. Dąbrowskiej była zgłoszona do sprzedaży i co by było gdyby ta działka nie sprzedałaby się, czy w tej sytuacji również byłaby zdejmowana kwota 280 tys. zł. Przypomniała radnym iż na poprzedniej sesji zostało zdjęte z obrębu ewidencyjnego Komorów-Granica 500 tys. zł z ul. Reja, a teraz jest propozycja zdjęcia 280 tys. zł z Komorowa, co daje kwotę blisko 800 tys. zł.
Pan Kwietniak odpowiadając wyjaśnił iż ewentualna decyzja rady o przesunięciu środków płatności na 2004 rok nie wyklucza wykonania tej inwestycji w 2003 roku jeśli warunki pogodowe będą wystarczająco dobre.
Pan Zalewska zabierając głos zwróciła uwagę, iż nie znalazła zapisu w tegorocznym budżecie jakoby zaplanowany wydatek inwestycyjny na ul. Nadarzyńską i ul. Spacerową w wysokości 280 tys. zł miałby być sfinansowany ze sprzedaży mienia. Uzasadnienie do uchwały nie ma żadnej podstawy, uważa że jest to posunięcie bardzo krzywdzące dla Komorowa i Granicy ponieważ zmniejsza wydatki inwestycyjne na rzecz mieszkańców. Zaapelowała do radnych o niepodejmowaniu uchwały w przedstawionym brzmieniu, ponieważ jest to krzywdzące dla mieszkańców. Następnie złożyła interpelacje na ręce pana Wójta o zrealizowanie wszystkich inwestycji w Osiedlu Komorów zaplanowanych w budżecie gminy na 2003 rok(interpelacja w załączeniu do protokołu).  
Pan Zacny zabierając głos poinformował iż inwestycje „spadają” nie tylko w Komorowie, ale we wszystkich miejscowościach np. w Michałowicach inwestycje spadły o 1 mln. zł. Uważa, że jesteśmy radnymi całej gminy i nie możemy patrzeć przez pryzmat swojej miejscowości.
Pan Sierak zabierając głos nawiązał do wypowiedzi pani Tomczak dotyczącej zdejmowania pozycji z budżetu i jego przyczyn. Przypomniał iż budżet winien być zrównoważony, iż dochody są tylko i wyłącznie prognozami. Natomiast w momencie gdy dochody nie są realizowane, a obecnie jest taka sytuacja, to nie ma innego wyjścia, należy albo zaciągnąć kredyt albo ciąć wydatki. Obecnie nie wydaje mu się, że jest to zabranie środków z Komorowa czy innej miejscowości, ponieważ wówczas dana inwestycja byłaby wykreślona. Natomiast tutaj zadanie jest realizowane, tylko wydłużony jest czas realizacji. Warunki zewnętrzne uniemożliwiają realizację zadania, w wieloletnim planie inwestycyjnym to zadanie figuruje i muszą na nie być środki.
Pani Tomczak zgadza się z tym, że budżet musi być zrównoważony, natomiast działka na ul. M. Dąbrowskiej się nie sprzedała i już się nie sprzeda, a więc można poszukać innych środków w celu uzbierania kwoty 280 tys. zł. Uważa, że nie należy zdejmować tej kwoty, tylko należy się przyjrzeć skąd ją wziąć: z Centrum Administracyjnego Gminy w Regułach, 100 tys. zł z środków przeznaczonych na zakup mienia, 6 tys. zł z diet radnych z oszczędności budżetu.
Pani Zalewska zabierając głos dodała, iż inwestycja w ul. Nadarzyńskiej i Spacerowej była w budżecie na ten rok zaplanowana i wtedy gdy był budżet uchwalany nie było trudności, żeby tej inwestycji nie realizować w bieżącym roku. Chciałaby się dowiedzieć dlaczego ta inwestycja została uruchomiona pod koniec roku gdy inne inwestycje drogowe są niemal już zakończone. Uważa, że środków należy poszukać w podatkach ogólno gminnych.
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił, iż termin realizacji modernizacji ul. Nadarzyńskiej został przesunięty z tego względu iż uzgodnienie projektu tej ulicy w Starostwie Powiatowym trwało bardzo długo.
Pan Rajski zabierając głos przypomniał, iż głównie jesteśmy radnymi Gminy Michałowice a oprócz tego, jesteśmy radnymi swoich okręgów. Zaapelował, aby budżet na przyszły rok był w stosunku do różnych miejscowości zrównoważony. Są pewne priorytety jak np. kanalizacja, natomiast na sprawę dróg trzeba chyba popatrzeć w sposób zrównoważony a nie cząstkowo, wyliczyć parametry, kryteria i spróbować aby to było zrównoważone. Uważa, że miejscowości w których nakład finansowy obciąża kanalizacja, muszą się wstrzymać z innymi inwestycjami. Zaproponował sięgnąć do wykonawstwa roku 2001, 2002 i 2003 i spróbować zrównoważyć budżet.
Pan Dybowski zabierając głos stwierdził iż pomysł pana Rajskiego jest dobry jeśli chodzi o zrozumienie zrównoważenia inwestycji, aby nie ogołacać zachodniej części naszej gminy z inwestycji, ale nie tylko Komorowa, lecz również Pęcic, Nowej Wsi, Granicy. Bardzo by był zainteresowany informacją, jakie działki w konkretnych miejscowościach jak Michałowice są sprzedawane akonto inwestycji które są prowadzone właśnie w Michałowicach. Przypomniał, że niedawno była zdejmowana inwestycja z ul. Reja. Poprosił o wyjaśnienie dlaczego i jakie lobby w Radzie decyduje o tym, że wirtualne pieniądze na centrum gminy, które nie przynoszą mieszkańcom jak na razie żadnych konkretnych efektów, one w tym budżecie są i nie może ich ruszyć nawet wniosek pana Wójta. Chciałby się dowiedzieć jakie to jest lobby i jakim prawem taka rzecz się dzieje, że takie miejscowości jak Pęcice, Granica, Nowa Wieś nie mogą się doczekać zakończenia pewnych inwestycji, a olbrzymie pieniądze na wirtualne przedsięwzięcie są.
Pan Sierak zabierając głos stwierdził iż padają czasami wirtualne słowa wypowiedziane przez pana Dybowskiego, który śledząc budżet powinien wiedzieć jakie są proporcje wydatków. Uważa, że to nie o to chodzi, abyśmy dzielili na mieszkańca złotówkę, ponieważ to do niczego dobrego nie doprowadzi. Obecnie prowadzimy politykę długookresową dzięki której możemy prowadzić np. budowę kanalizacji. Stwierdził, że rzeczywiście musimy się przyjrzeć ogólnym kwotom wydatkowym. Przypomniał, iż 30% środków inwestycyjnych jest przewidzianych z całego budżetu inwestycyjnego gminy na zadania w Komorowie. Gdybyśmy chcieli dzielić środki na jednego mieszkańca to doprowadziłoby to do absurdu. Szukamy możliwości realizacji poszczególnych zadań w cyklu wieloletnim.
Pan Dybowski zabierając głos poprosił o ad vocem w tej sprawie.
Pan Sierak poinformował zwracając się do pana Przewodniczącego Zarządu iż zezwala raz ad vocem i więcej nie udziela głosu zgodnie ze Statutem.
Pan Dybowski poinformował iż wysłuchał wypowiedzi, ale nie uzyskał odpowiedzi na postawione pytanie w sprawie pieniędzy wirtualnych przeznaczonych na Centrum Administracyjne Gminy.
Pan Sierak poinformował iż wracając do sprawy lobby to Rada Gminy nie bierze udziału w przetargach. Rada zapisuje pewne środki w budżecie , które są środkami przewidzianymi zgodnie z propozycjami pana wójta do wykonania a następnie Rada przyjmuje budżet. Sumy danego zadania są określane wg wyników przetargu, które od jakiegoś czasu są niższe niż te które są zapisywane w budżecie. Żaden z Radnych nie bierze udziału w przetargach ponieważ ustawowo nie ma prawa. Na Centrum Administracji w obecnej sytuacji jest przeznaczony wirtualny pieniądz z tego względu iż obecne dochody nasze nie wpływają do budżetu z udziału w podatkach budżetu państwa w wysokości w której powinny wpłynąć, w związku z czym nie ma mowy o jakimkolwiek pokryciu środków finansowych dochodami na wydatki z Centrum. Po prostu tych pieniędzy w budżecie nie ma. Aby realizować te zadanie na dzień dzisiejszy trzeba by było zapewne wziąć kredyt albo zdjąć z innego zadania. Taka jest sytuacja dochodowa.
Pan Dybowski zaproponował więc zdjąć wirtualne środki z Centrum Administracyjnego Gminy.
Pan Sierak poinformował, iż należy tę decyzję pozostawić Radzie Gminy.
Pani Zalewska poprosiła o zabranie głosu.
Pan Sierak poinformował iż ostatni raz udziela głosu w trybie ad vocem, a jeśli nie ad vocem to nie może udzielić głos.
Pani Zalewska zabierając ponownie głos zwróciła uwagę iż nie powinniśmy mieć takiego wrażenia, że będziemy kanalizacją się dzielili w ten sposób że jedna miejscowość ma kwotę dużą, druga natomiast mniejszą, ponieważ kanalizacja jest to zadanie wynikające z ilości ulic w danej miejscowości, ilości metrów i akurat ta inwestycja jest należna wszystkim mieszkańcom. Jest tylko pewna kolejność realizacji tego zadania, część zachodnia gminy ma opóźnienie w budowie kanalizacji do części wschodniej dlatego nie można porównywać, że mamy duże kwoty wydatków na kanalizację w zachodniej części gminy. Uważa, że nie można tych spraw łączyć. Jeśli natomiast chcemy znaleźć środki na zmniejszenie wydatków to szukajmy je we wszystkich inwestycjach bądź zadaniach ogólno gminnych.
Pan Bryksa zabrał głos w sprawie formalnej uważając iż przewodniczący rady chce wywrzeć presję na radzie gminy w sprawie zabierania głosu częściej niż dwukrotnie, dlatego prosi o zacytowanie przepisu Statutu Rady Gminy Michałowice który o tym mówi, ponieważ sam nie znalazł takiego zapisu w Statucie Gminy Michałowice. Następnie zgłosił wniosek formalny o odrzucenie projektu uchwały dotyczącejzaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2003 - 2004 związanego z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja ul. Nadarzyńskiej i Spacerowej w Komorowie” wraz z „Modernizacją ul. Bolesława Prusa w Komorowie”, oraz o przeprowadzenie głosowania imiennego w tej materii. Jednocześnie zgłasza również wniosek formalny w sprawie zmiany zapisów następnej uchwały dotyczącej zmian w budżecie Gminy Michałowice, to znaczy w kształcie następującym: proponuje utratę dochodów 280 tys. zł z tytułu wpływu sprzedaży działki przy M. Dąbrowskiej w Komorowie, tą utratę dochodów proponuje zrekompensować nie zmniejszeniem wydatków na ul. Nadarzyńską tak jak jest zapisane, ale proponuje zrekompensować zmniejszeniem wydatków w pozycjach: zakupy mienia komunalnego 100 tys. zł , z budowy Centrum Administracyjnego Gminy w Regułach, gdzie mamy 350 tys. zł proponuje zdjąć 180 tys. zł to w sumie da nam 280 tys. zł potrzebne w tej materii.
Pan Sierak zabierając głos zwrócił uwagę, że wykraczamy poza przebieg dyskusji w tym punkcie, jeśli są wnioski do budżetu na następny czy na ten rok, to należy je zgłosić na komisjach ponieważ sesja nie jest miejscem, aby zgłaszać w tej chwili wnioski do budżetu.
Pan Bryksa odpowiadając wyjaśnił, iż  zgłasza wniosek formalny o zmianę zapisu w projekcie następnej uchwały ponieważ ma to ewidentny związek z uchwałą która jest omawiana, dlatego zgłasza wnioski jednocześnie. Wniosek uzasadnia tym, iż kiedy były obrady na temat możliwości zakupu działki w Komorowie Wsi możliwe było przesuwanie pieniędzy z Centrum Administracyjnego Gminy w Regułach na ten cel, dlatego nie widzi powodów dla których w chwili obecnej nie miałoby być to możliwe.
Pan Sierak przypomniał iż na Komisji Budżetu informował iż pieniądze na Centrum Administracyjne Gminy w Regułach są wirtualne i wcale się nic do obecnej chwili nie zmieniło. Natomiast w sprawie trybu zabierania głosów na sesji odesłał do art. 31 Statutu Gminy Michałowice.
Pan Chruściak zabierając głos uważa, że na dzisiejszej sesji najważniejszą uchwałą była uchwała podjęta w sprawie zamiany dwóch działek, dzięki czemu przy kościele będzie działka na cele parafialne. Tę sprawę musimy załatwić, aby budżet zrównoważyć. Nie optuje za jakąś konkretną wersją, jeśli ta jest zła to należy wybrać inną tylko szkoda, że to nie zostało zrobione na komisjach. Proponuje aby rozważyć konkretne wnioski idące w tym kierunku, aby znalazły się pieniądze które zrównoważą budżet. Proponuje aby nie wdawać się w jakieś niepotrzebne polemiki, tylko się skupić na tym które pieniądze mają zrównoważyć ten wydatek. Chciałby zwrócić uwagę na jedną sprawę, przypomniał iż w 1986 ówczesna Rada Gminy próbowała sprawy zmiany lub kupna działki od pana Swata i próbowała sprzedać na ten cel podzielone dwie działki przy ul. Nadarzyńskiej. Ta sprzedaż została wstrzymana ze względów formalnych, iż sprawa była w sądzie. A więc te działki wcześniej również były przeznaczone na zamianę czy też na opłatę działki, która miała być kupiona od pana Swata, one będą w dalszej części działkami gminnymi w Komorowie. Proponuje przyjąć propozycje pana Bryksy, rozważyć je, konkretnie podejść do sprawy i głosować.
Pan Wójt zabierając głos podziękował panu Chruściakowi za zrozumienie powagi i przedmiotu sprawy iż nie ma żadnych obiekcji. Jest natomiast zaskoczony postawą części Radnych z Komorowa, którzy nie potrafią oddzielić spraw ważnych od spraw bieżących, które mogą nawet poczekać. Jeśli uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2004 rok nie będzie podjęta, budżet będzie niezrównoważony i trzeba będzie pomyśleć o uchyleniu tej ważnej uchwały.
Pan Bryksa zabierając ponownie głos poinformował iż w związku z tym, iż tą uchwałą będziemy decydować o odebraniu z Komorowa – Granicy kwoty 280 tys. zł wnosi o odrzucenie tego projektu uchwały oraz wnosi o głosowanie imienne, aby wiadomo było który radny jak głosował.
Pan Sierak zabierając głos stwierdził, iż pierwszy wniosek wg niego to jest wyrażenie poprzez głosowanie automatycznie „za” lub „przeciw” uchwale.
Pan Bryksa odpowiadając poinformował iż rozumie swój wniosek jako odrzucenie głosowania projektu uchwały.
Pan Sierak uważa, iż jest to wniosek o zdjęcie z porządku obrad i należałoby go zgłosić na początku sesji.
 
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem wniosku pana Bryksy o przeprowadzenie głosowaniaimiennego nad przyjęciem uchwały.
Za wnioskiem    - 6
Przeciw             - 5
Wstrzymało się - 2
Rada wniosek przyjęła.
 
Przystąpiono do głosowania imiennego nad przyjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2003 - 2004 związanego z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja ul. Nadarzyńskiej i Spacerowej w Komorowie” wraz z „Modernizacją ul. Bolesława Prusa w Komorowie”.
W wyniku głosowania imiennego poszczególni radni głosowali w sposób następujący:
1. Bryksa Przemysław               - przeciw
2. Chruściak Tadeusz                - za
3. Hanc Eugeniusz                     - za
4. Hoser Piotr                            - za
5. Kuss Bolesław                       - za
6. Rajski Paweł                         - za
7. Sierak Jacek                          - za
8. Słowik Krzysztof                   - za
9. Sulik Czesław                       - za
10. Tomczak Elżbieta               - przeciw
11. Walendowski Sławomir    - za
12. Zacny Paweł                      - za
13. Zalewska Aurelia              - przeciw
14. Zieliński Krzysztof            - za
Przewodniczący pan Jacek Sierak poinformował, że w wyniku głosowania imiennego nad przyjęciem uchwały oddano 11 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, bez głosów „wstrzymujących się”, (karty z imiennego głosowania stanowią załącznik do protokołu). W związku z powyższym uchwała została podjęta.
 
Ad. pkt. 6 ppkt. 3
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2003 rok.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, iż projekt uchwały jest typową uchwałą budżetową. Najważniejsze są załączniki od nr 1 do 6 niniejszej uchwały. Przypomniał, iż uchwała była szczegółowo omawiana na posiedzeniach wszystkich komisji. Następnie omówił poszczególne załączniki (szczegółowa pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu).Zgłosił autopoprawki do projektu uchwały do zał. nr 3 w planie zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2003 polegające na dokonaniu połączenia zadań: poz. 16 Modernizacja ul. Spacerowej w Michałowicach (200 000 zł) z poz. 18 Modernizacja ul. 3-go Maja w Michałowicach (250 000 zł) – plan po zmianach 450 000 zł. Uzupełnić należy w poz. 11 Budowa chodnika w ul. Turystycznej w Komorowie Wsi dopisać dokończenie budowy chodnika w ul. Bugaj – plan po zmianach 60 000 zł. Natomiast w poz. 20 Budowa chodnika w ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych dopisać należy opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację Brzozowej w Pęcicach Małych – plan po zmianach 70 000 zł.
Pan Walendowski zabierając głos poinformował iż Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała zmiany w budżecie dotyczące kompetencji Komisji.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Bryksa zabierając głos wycofał wniosek który złożył poprzednio wobec tego, że stał się on bezprzedmiotowy.
Pan Rajski zabierając głos chciałby się dowiedzieć czy w bieżącym roku będzie wykonana dokumentacja chodnika w ul. Komorowskiej i ul. Brzozowej w Pęcicach Małych.
Pan Wójt odpowiadając poinformował, iż dokumentacja na budowę chodników w wymienionych ulicach będzie wykonana w bieżącym roku, bo tak jest zapisane w umowach.
Pan Tomczak zabierając głos chciałaby się dowiedzieć, czy świetlica w Regułach wymaga tak natychmiastowego remontu w tym roku, że należało przenieść kwotę 6000 zł z działu 750 Administracja Publiczna, a kwota ta została zaoszczędzona z diet radnych, iż dwoje z nich nie brało udziału w komisjach i sesjach. Uważa, iż te pieniądze można było przeznaczyć na inny cel, gdzie są również potrzeby.
Pan Wójt poinformował iż świetlica w Regułach wymaga remontu.
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji oraz uwag do treści projektu uchwały przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2003 rok wraz ze zgłoszonymi przez pana Wójta autopoprawkami.
Za przyjęciem         - 11
Przeciw                   - 3
Wstrzymało się       - 0
Uchwała Nr XIII/72/2003 stanowi załącznik do protokołu.   
 
Ad. pkt. 6 ppkt. 4
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Rejonowego w Pruszkowie.
Pani Idzikiewicz jako przewodnicząca Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników poinformowała iż w uzasadnieniu do projektu uchwały znajdują się informacje o każdym z kandydatów (informacje w załączeniu do protokołu), podane przez samych kandydatów na ławników.
Pan Sierak zbierając głos poinformował , iż głosowanie jest tajne więc należy powołać komisję skrutacyjną.
 
Przystąpiono do zgłaszania kandydatur na członków komisji skrutacyjnej:
Pan Hoser zgłosił pana Chruściaka              - wyraził zgodę
Pan Sierak zgłosił pana Zielińskiego             - wyraził zgodę
Pan Hoser zgłosił pana Walendowskiego     - wyraził zgodę  
Skład komisji skrutacyjnej Rada przyjęła przez aklamację.
 
Pan Sierak przypomniał iż w pierwszym głosowaniu wybieramy kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie, z trzech zgłoszonych kandydatów wybieramy trzech ławników. Drugie głosowanie jest do Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, z sześciu kandydatów wybieramy pięciu ławników. Trzecie głosowanie jest do Sądu Rejonowego w Pruszkowie, z sześciu kandydatów wybieramy czterech ławników. Czwarte głosowanie dotyczy Sądu Rejonowego w Pruszkowie i Sądu Pracy, zgłoszono czterech kandydatów i taka samą liczbę wybieramy ławników.
 
Po rozdaniu kart przystąpiono do tajnego głosowania.
Po przerwie technicznej, która była potrzebna na podliczenie głosów i sporządzenie protokołów z tajnego głosowania nad wyborem ławników przewodniczący komisji pan Zieliński odczytał protokoły komisji skrutacyjnej z tajnego głosowania.
Do Sądu okręgowego w Warszawie:
Pani A. Jodełka otrzymała: 12 głosów „za”, dwa głosy „przeciw”, zero głosów „wstrzymujących się” i nieważnych.
Pani J. Łysoniewska otrzymała: 13 głosów „za”, jeden głos „przeciw”, zero głosów „wstrzymujących się” i nieważnych.
Pan K. Nader otrzymał: 10 głosów „za”, cztery głosy „przeciw”, zero głosów „wstrzymujących się” i nieważnych.
Komisja skrutacyjna stwierdziła iż w wyniku tajnego głosowania do Sądu Okręgowego w Warszawie zostali wybrani: pani Alicja Jodełka, pani Janina Łysoniewska, pan Krzysztof Nader.
 
Do Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:
Pani H. Brzeska-Kalczuk otrzymała: 11 głosów „za”, jeden głos „przeciw”, dwa głosy „wstrzymujące się” i zero głosów nieważnych.
Pani B. Budzyniak otrzymała: 10 głosów „za”, trzy głosy „przeciw”, zero głosów „wstrzymujących się” i jeden głos nieważny.
Pani J. Mączyńska otrzymała: 8 głosów „za”, cztery głos „przeciw”, jeden głosy „wstrzymujące się” i jeden głosów nieważnych.
Pani K. Mysłowska Sancewicz otrzymała: 10 głosów „za”, dwa głos „przeciw”, dwa głosy „wstrzymujące się” i zero głosów nieważnych.
Pan E. Opłocki otrzymał: 10 głosów „za”, cztery głos „przeciw”, zero głosy „wstrzymujące się” i zero głosów nieważnych.
Pani M. Włodek otrzymała: 12 głosów „za”, jeden głos „przeciw”, zero głosy „wstrzymujące się” i jeden głosów nieważnych.
Komisja skrutacyjna stwierdziła iż w wyniku tajnego głosowania do Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zostali wybrani: pani Hanna Brzeska-Kolczuk, pani Barbara Budzyniak, pani Krystyna Mysłowska Sancewicz, pan Opłocki Edward, pani Małgorzata Włodek.
 
Do Sądu Rejonowego w Pruszkowie:
Pan W. Ćwilichowski otrzymał: 9 głosów „za”, cztery głos „przeciw”, jeden głosy „wstrzymujące się” i zero głosów nieważnych.
Pani E. Drachal otrzymała: 10 głosów „za”, cztery głos „przeciw”, zero głosy „wstrzymujące się” i zero głosów nieważnych.
Pani T. Kawińska otrzymała: 8 głosów „za”, jeden głos „przeciw”, dwa głosy „wstrzymujące się” i trzy głosów nieważnych.
Pani M. Olesińska otrzymała: 13 głosów „za”, jeden głos „przeciw”, zero głosy „wstrzymujące się” i zero głosów nieważnych.
Pani M. Straszewicz otrzymała: 4 głosów „za”, sześć głos „przeciw”, trzy głosy „wstrzymujące się” i jeden głosów nieważnych.
Pani J. Witkowska otrzymała: 3 głosów „za”, siedem głos „przeciw”, jeden głosy „wstrzymujące się” i trzy głosów nieważnych.
Komisja skrutacyjna stwierdziła iż w wyniku tajnego głosowania do Sądu Rejonowego w Pruszkowie zostali wybrani: pan Waldemar Ćwilichowski, pani Elżbieta Drachal, pani Teresa Kawińska, pani Magdalena, Katarzyna Olesińska.
 
Do Sądu Rejonowego w Pruszkowie, Sądu Pracy:
Pan J. Boruk otrzymał: 11 głosów „za”, dwa głos „przeciw”, jeden głosy „wstrzymujące się” i zero głosów nieważnych.
Pan A. Krauze otrzymał: 10 głosów „za”, cztery głos „przeciw”, zero głosów „wstrzymujących się” i „nieważnych”.
Pani B. Ścieglińska otrzymał: 12 głosów „za”, dwa głos „przeciw”, zero głosów „wstrzymujących się” i nieważnych.
Pani H. Mąkal otrzymał: 14 głosów „za”, zero głos „przeciw”, zero głosów „wstrzymujących się” i nieważnych.
Komisja skrutacyjna stwierdziła iż w wyniku tajnego głosowania do Sądu Rejonowego w Pruszkowie, Sądu Pracy zostali wybrani: pan Jerzy Boruk, pan Andrzej Krauze, pani Barbara Ścieglińska i pani Hanna Elżbieta Mąkal.
Pan Sierak stwierdził iż Rada uchwałę podjęła i stanowi ona załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt. 6 ppkt. 5
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Raszyn, dotyczącego opracowania szczegółowej koncepcji odbudowy i modernizacji Kanału Opaczewskiego, na całej jego długości.
Pan Wójt zabierając głos poinformował iż kanał Opaczewski stanowi jedyny odbiornik wód opadowych spływających z Opaczy Małej oraz z większości terenu Opaczy Kolonia. W chwili obecnej nie jest on w stanie odebrać i odprowadzić większych ilości wody (zawężony przekrój poprzeczny, małe światła przepustów). Wykonanie szczegółowej koncepcji odbudowy i modernizacji kanału Opaczewskiego w wariancie docelowym, tzw. uwzględniającym perspektywiczną zabudowę jego zlewni, zabezpieczy w przyszłości teren Gminy Michałowice przed podtapianiem i zalewaniem wodami płynącymi kanałem.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna. 
Pan Kuss poinformował iż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji oraz uwag do treści projektu uchwały przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Raszyn, dotyczącego opracowania szczegółowej koncepcji odbudowy i modernizacji Kanału Opaczewskiego, na całej jego długości.
Za przyjęciem         - 9
Przeciw                   - 0
Wstrzymało się       - 2
Uchwała Nr XIII/74/2003 stanowi załącznik do protokołu.   
 
Ad. pkt 6 ppkt. 6
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały Nr XI/64/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2003 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice” na lata 2003-2006.
Pan Kwietniak zabierając głos poinformował, iż zmiana programu „budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice” wynika z konieczności przewidzenia w 2004 roku kontynuacji budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Gwiaździstej, której realny termin wykonania należy przewidzieć w 2004 r. Podobnie jest z ul Jaśminową i Świerkową w Michałowicach. Te dwie zmiany powodują konieczność realizacji zadania w ciągu dwóch lat – zakończenie w 2004 roku i wobec powyższego wnioskuje o przyjęcie tej uchwały.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Bryksa zabierając głos wnioskuje, aby do projektu uchwały dopisać § 5 w brzmieniu „tekst uchwały podlega rozplakatowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty”, uzasadniając iż w harmonogramie wprowadzono wiele zmian, które na pewno są istotne i mieszkańcy powinni się z nimi zapoznać.
Pani Idzikiewicz odpowiadając wyjaśniła iż ustawowo uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia lub po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym. Natomiast w sprawie omawianej uchwały zobowiązuję się, iż ta uchwała będzie rozplakatowana na tablicach ogłoszeniowych.
Pan Bryksa wobec zobowiązania się rozplakatowania uchwały wycofał swój wniosek.
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji oraz uwag do treści projektu uchwały przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/64/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2003 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice” na lata 2003-2006.
Za przyjęciem         - 12
Przeciw                   - 0
Wstrzymało się       - 1
Uchwała Nr XIII/75/2003 stanowi załącznik do protokołu.   
 
Ad. pkt 6 ppkt. 7
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały Rady w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice oraz zmiany do uchwały Nr LVIII/427/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 października 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice.
Pan Wójt zabierając głos poinformował iż uchwała zmierza do tego aby zmienić system organizacyjny w ramach urzędu i utworzyć jednostkę budżetową pod nazwą „Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół”. Zespół ten stałby się usługowym organem wobec wszystkich obsługiwanych placówek oświatowych, prowadził by zadania wynikające z kompetencji gminy jako organu prowadzącego, oraz przyczyniłby się do usprawnienia i zabezpieczenia działalności poszczególnych jednostek co pozwoliłoby na oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi. Podkreślił iż utworzenie Zespołu nie wpłynie na wzrost wydatków budżetowych Gminy. Jednocześnie zgłosił autopoprawki do statutu projektu uchwały polegające na: dopisaniu w § 1 ust.3 siedziby Zespołu Nowej Wsi, w § 3 ust.4 pkt.3 „spraw kadrowych” i w § 5 ust.4 słowa „środków”.
Pan Walendowski zabierając głos poinformował iż Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Bryksa zabierając głos chciałby się dowiedzieć czy zostały opracowane wyliczenia finansowe uzasadniające powstanie tego Zespołu i czy w związku z tym coś zaoszczędzimy.
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił, iż były wskazane dwa warianty , pierwszy z nich mówił o prowadzeniu obsługi przez same szkoły ( w każdej z nich gł. księgowy, specjalista od kadr itp) natomiast drugi mówił o zcentralizowanej obsłudze oświaty. Przy I wariancie koszty utrzymania by wzrosły o sumę 35.930 zł. w stosunku do II wariantu.
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji oraz uwag do treści projektu uchwały przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice oraz zmiany do uchwały Nr LVIII/427/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 października 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami.
Za przyjęciem         - 12
Przeciw                   - 0
Wstrzymało się       - 2
Uchwała Nr XIII/76/2003 stanowi załącznik do protokołu.   
 
Ad. pkt 6 ppkt. 8
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały Rady w sprawie oddania w dzierżawę, na okres dłuższy niż trzy lata, części nieruchomości gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Michałowice (dz. nr ew. 582/1 położona w obrębie ewidencyjnym Granica).
Pani Gedymin zabierając głos poinformowała, iż działka ma atrakcyjne położenie i w związku z tym wpłynęły trzy podania w sprawie jej wydzierżawienia: pana Piotra Jesionka na stację paliwa gazowego, pana Janusza Wolskiego na krytą halę do tenisa i squasha i firmy ELFEKO S.A. na stację bazową telefonii cyfrowej sieci ERA. Wszyscy wnioskodawcy zainteresowani są dzierżawą długoterminową, z uwagi na konieczność poczynienia nakładów na inwestycję i zagospodarowanie terenu.
Pan Kuss zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Bryksa zabierając głos poinformował, iż do pana Wójta wpłynął pisemny protest mieszkańców (sąsiadów omawianej działki) zaniepokojonych możliwością zlokalizowania tam stacji bazowej telefonii komórkowej. Taka możliwość istnieje, ponieważ pan Wójt zwrócił się do Zarządu Osiedla Komorów-Granica o opinię w sprawie zlokalizowania tam stacji bazowej telefonii komórkowej. Uważa, ze jest to wskazówka, że w Urzędzie Gminy bardzo poważnie myśli się o zlokalizowaniu tego masztu. Z mieszkańcami w tej sprawie nikt nie rozmawiał, mimo tego sami zebrali 38 podpisów. Zwrócił uwagę, iż projekt uchwały jest tak skonstruowany, iż rada gminy nie wie na co będzie przeznaczona ta działka a już w tej chwili wymaga się głosowania nad możliwością wydzierżawienia jej przez użytkownika na okres dłuższy niż trzy lata. Uważa, że taki projekt należałoby wycofać i o to prosi w imieniu mieszkańców pana Wójta w przeciwnym razie prosi o publiczne zapewnienie mieszkańców iż w najbliższym sąsiedztwie domów mieszkalnych, które już stoją, gdzie mieszkają młode rodziny z małymi dziećmi nie będzie pobudowany maszt telefonii komórkowej.
Pan Wójt poinformował iż prośbę przyjął.
Pan Bryksa ponownie zabierając głos chciałby się dowiedzieć, czy pan Wójt zamierza tak postawić warunki przetargu żeby było możliwe zlokalizowanie na tej działce masztu telefonii komórkowej i czy będzie dążył do jego umieszczenia na omawianej działce. Następnie zwrócił się z prośbą o wycofanie projektu uchwały.
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił iż czeka na opinię Zarządu Osiedla Komorów Granica.
Pan Dybowski poinformował, iż na ostatnim posiedzeniu Zarząd Osiedla Komorów-Granica jednomyślnie podjął uchwałę, która negatywnie opiniuje omawianą kwestię. Następnie chciałby się dowiedzieć czy nie można by było dawać zgodę na budowanie masztów telefonii komórkowych w miejscach gdzie krajobraz jest zniszczony. Czy można by się dowiedzieć, jakie są korzyści dla gminy i jakie by były ze strony innych oferentów. Z innego rozeznania wynikało by, że telefonia komórkowa zainteresowana nie jest tylko wyłącznie tym miejscem, tylko jakimkolwiek miejscem w trójkącie Komorowa, Nowej Wsi i miejscowością innej gminy. Następnie poinformował iż telefonia zainteresowana jest tylko fragmentem placu, w związku z tym uważa, że pozostały plac stanie się mało atrakcyjny.
Pani Gedymin zabierając głos poinformowała iż przygotowano wstępnie dochody z tytułu wydzierżawienia pow. 300m2pod maszt telefonii komórkowej na kwotę 126 tys. zł rocznie co daje 35,zł za m2 miesięcznie. Jest na razie prośba o wydzierżawienie działki nie ma rozmów na temat kosztów. Żeby móc rozmawiać trzeba mieć zgodę Rady na wydzierżawienie.
Pan Wójt poinformował, ze wydzierżawienie tej działki zależy od wielu czynników jest to kwestia wyboru, przy takiej dzierżawie jest kwestia uzyskania kto więcej zapłaci.
Pani Tomczak zwróciła uwagę, iż już był przerabiany problem wydzierżawienia działki na dłużej niż 3 lata, była wtedy nawet prezentowana umowa i obecnie mamy teraz z tym kłopot i jesteśmy w sądzie – jest to uwaga dla radnych przed podjęciem decyzji. Natomiast teraz mamy podjąć decyzję, gdy nie wiemy co tam będzie. Przypomniała iż 13 punkt programu wyborczego pana Wójta brzmi: „nie dla telefonii komórkowej w terenie zabudowanym”. Podnosiła powyższą sprawę również na komisjach i uzyskała odpowiedź, iż jest to teren niezabudowany. Policzyła budynki zamieszkałe w najbliższym sąsiedztwie, jest ich 5 a po przeciwnej stronie Pruszkowskiej również. A więc uważa przedkładanie tych 126 tys. zł nad zdrowie tych dzieci za niemoralne.
Pan Wójt uważa, że teren zabudowany to jest taki gdzie się obecnie znajdujemy. Jeśli przyjmiemy, że w jakimś terenie o pow. 1ha znajduje się 5 budynków i nazywamy to terenem zabudowanym, to uważa że jest to „przysiółek”. Nie ma tam nawet na drodze powiatowej tablicy iż jest to teren zabudowany, dlatego iż tam praktycznie nie ma nic. Jest to ostatnia działka na końcu Granicy, budynki są w odległości 100-200m.
Pan Bryksa uważa, że wniosek jest jeden, że gmina uważa że należy wydzierżawić tę działkę pod maszt telefonii komórkowej ponieważ będą duże zyski do budżetu. Natomiast nie zważa na to, że tam mieszkają ludzie i niedługo powstanie tam osiedle i nie można mówić iż ten teren jest niezabudowany. Nie widzi dobrej woli ze strony pana Wójta w tej materii, dlatego zwraca się do radnych o odrzucenie tej uchwały dlatego iż ona nie zabezpiecza interesów mieszkańców w sposób prawidłowy.
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił iż nie wie na jakiej podstawie jest stwierdzenie jego złej woli w tej materii, uważa że jest to tylko hipoteza, ponieważ jeśli tam będą budować się domy to trzeba znaleźć środki na budowę dróg, wodociągów, kanalizacji. Mieszkańcy zwracali się już do gminy w sprawie budowy mediów, to czy oni zechcą pokrywać wydatki na inwestycje z własnej kieszeni.
Pan Bryksa przypomniał iż z tego co mu wiadomo mieszkańcy za budowę wodociągów i kanalizacji płacą z własnej kieszeni duże pieniądze.
Pan Wójt poinformował iż niektórzy mieszkańcy płacą podatek na tę gminę przez 50 lat, nie zrobione zostały drogi, wodociągi, kanalizacja natomiast nowi mieszkańcy którzy mieszkają rok lub wcale a już składają żądania, prośby i protesty. Więc jak będą płacili podatki przez 30 lat to będą wówczas na równych prawach, a obecnie niech sobie sami budują na własny koszt bez pomocy gminy.
Pani Tomczak zabierając głos przypomniała, iż niedawno był wniesiony projekt uchwały na budowę wodociągu w ulicy bez nazwy niedaleko omawianej działki i uchwała została podjęta i teraz słyszy aby dbać o mieszkańców, którzy długo mieszkają a nie o nowych.
Pan Wójt jest zaskoczony postawą ludzi, którzy o coś proszą, a w odwrotną stronę jak jest możliwość pozyskania środków dla gminy to najbardziej protestują.
Pan Chruściak zabierając głos chciałby się dowiedzieć, czy w tym rejonie nie jest potrzebna w przyszłości lokalizacja ewentualnej przepompowni ścieków.
Pan Kawiorski poinformował iż prawdopodobnie w tym miejscu w przyszłości może być zlokalizowana przepompownia ścieków.
Pani Zalewska chciałaby się dowiedzieć czy pan Wójt jest gotów zobowiązać się iż w budżecie byłoby zapisane iż jakiekolwiek wpływy z tej działki mogłyby być przeznaczone na inwestycje dla tych mieszkańców.
Pan Wójt poinformował iż środki wpływają w całości do budżetu i nic więcej nie może zagwarantować.
Pan Rajski poinformował, iż informacje które były przedstawione na Komisji Gospodarki Komunalnej były bez opinii Samorządu Komorowskiego. Zdaje sobie sprawę z wyliczenia, które przedstawił pan Wójt gdyż jest to spora kwota, natomiast w sprawie budowy masztu nie dzieliłby mieszkańców w zależności od czasu zamieszkiwania (50 lat czy 1 rok) ponieważ są to nasi mieszkańcy. Zwrócił się do pana Wójta z prośbą, aby przed podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie wydzierżawienia działki pod maszt o przeprowadzenie bardziej wnikliwej analizy oddziaływania masztu. Głos mieszkańców jest ważny jak również ważna jest kwota 126 tys. zł. Radni muszą dbać o to aby mieszkańcy żyli bez stresu.
Pan Wójt poinformował iż żadna decyzja jeszcze w tym temacie nie zapadła, poznaliśmy różne stanowiska radnych dla których argument 126 tys.zł nie przemawia kompletnie i w imieniu przyszłych mieszkańców którzy teren zamieszkują jest to ciekawe stwierdzenie.
Pan Sierak chciałby się dowiedzieć czy były robione badania oddziaływania szkodliwości telefonii komórkowej.
Pan Wójt poinformował, iż badania są robione od momentu powstania telefonii komórkowej. Wyniki badań są niejednoznaczne, zwłaszcza przy korzystaniu z tel. komórkowego zdania są podzielone. Natomiast jest zupełnie inna sytuacja gdy maszt jest odsunięty od budynków 120m i pole magnetyczne jest rozproszone.
   
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji oraz uwag do treści projektu uchwały przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę, na okres dłuższy niż trzy lata, części nieruchomości gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Michałowice (dz. nr ew. 582/1 położona w obrębie ewidencyjnym Granica).
Za przyjęciem         - 6
Przeciw                   - 4
Wstrzymało się       - 3
Uchwała Nr XIII/77/2003 stanowi załącznik do protokołu.   
 
Ad. pkt 6 ppkt. 9
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały Rady w sprawie oddania w dzierżawę, na okres dłuższy niż trzy lata, części nieruchomości gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Michałowice (dz. nr ew. 771 położona w obrębie ewidencyjnym Komorów osiedle).
Pani Gedymin zabierając głos poinformowała iż działka położona jest w Komorowie osiedlu, powierzchnia działki wynosi 160 m2. Na działce znajduję się jednokondygnacyjny budynek murowany o pow. użytkowej 28m2, jest on w złym stanie technicznym. Wzięcie w dzierżawę przedmiotowej działki wraz z budynkiem będzie wymagało od dzierżawcy poczynienia nakładów finansowych na przystosowanie go do prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego działka winna być wydzierżawiona na okres dłuższy niż trzy lata.
Pan Kuss zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pani Zalewska zabierając głos chciałaby wyrazić swoje stanowisko, iż nie ma przeszkód, aby pan Wójt wydzierżawił działkę na okres do trzech lat gdyż nie widzi takiej potrzeby aby upoważniać pana Wójta do wydzierżawienia na okres dłuższy niż trzy lata. Podejmowanie decyzji powoduje, że nie zabezpiecza się żadnych potrzeb mieszkańców.
Pan Rajski chciałby się dowiedzieć czy na tej działce mógłby stanąć maszt telefonii komórkowej.
Pan Wójt poinformował, iż technicznie taki maszt mógłby tam stanąć.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji oraz uwag do treści projektu uchwały przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę, na okres dłuższy niż trzy lata, części gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Michałowice.
Za przyjęciem         - 10
Przeciw                   - 3
Wstrzymało się       - 0
Uchwała Nr XIII/78/2003 stanowi załącznik do protokołu.   
 
Ad. pkt 6 ppkt. 10
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały Rady w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Michałowice.
Pan Gedymin zabierając głos poinformowała iż ulica jest własnością gminną, położoną na terenie Nowej Wsi. Część mieszkańców posiadających działki przy tej drodze wystąpiła do Gminy o nadanie nazwy tej drodze i zaproponowała nazwę „Miła”.
Pan Kuss zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Wobec braku głosów w dyskusji oraz uwag do treści projektu uchwały przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Michałowice
Za przyjęciem         - 13
Przeciw                   - 0
Wstrzymało się       - 0
Uchwała Nr XIII/79/2003 stanowi załącznik do protokołu.   
 
Ad. pkt 6 ppkt. 11
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały Rady w sprawie zmieniającej uchwałę Nr IV/24/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” na terenie Gminy Michałowice w 2003 r.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, iż projekt uchwały mówi o gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Michałowice. Program ten jest już realizowany. W związku z większymi wpływami w roku 2003 z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz środków finansowych pozostałych z roku 2002 istnieje konieczność wprowadzenia dodatkowego zapisu w gminnym programie. Powyższy zapis pozwoli dokonywać zmiany w preliminarzu na podstawie wpływu z opłat dokonywanych przez przedsiębiorców prowadzących obrót napojami alkoholowymi. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na działania profilaktyczne.
Pan Walendowski zabierając głos poinformował iż opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna, przy czym komisja zwróciła się z prośbą, aby w przyszłym roku zaplanować zwiększone wydatki na działalność sportową na terenie gminy Michałowice oraz na dofinansowanie obiadów dla dzieci.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Zacny wobec braku sprzeciwu dopuścił do głosu panią Borzymowską, która chciałaby się upewnić, czy w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie gminy Michałowice została wydana licencja na prowadzenie sprzedaży alkoholu w sklepie spożywczym u wylotu ul. Mazurskiej w Komorowie i kto ją wydał.
Pan Wójt odpowiadając poinformował, iż licencje wydaje wójt, ale w tej konkretnej sprawie nie wydał żadnej licencji.
Pani Bożymowska ponownie zabierając głos poinformowała, iż licencja musiała być wydana w tej kadencji, gdyż sprzedaż alkoholu w tym sklepie jest prowadzona od kilku miesięcy.
Pani Lipińska zabierając głos poinformował, iż pozwolenie na sprzedaż alkoholu zostało wydane prawdopodobnie w ubiegłej kadencji, dokładnie sprawdzi i taką informację przekaże.
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji oraz uwag do treści projektu uchwały przystąpiono do głosowania na przyjęciem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr IV/24/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” na terenie Gminy Michałowice w 2003 r.
Za przyjęciem       - 12
Przeciw                 - 0
Wstrzymało się     - 0
Uchwała Nr XIII/80/2003 stanowi załącznik do protokołu.        
  
Ad. pkt 7
Brak uwag.
 
Ad. pkt 8
Gospodarka Komunalna.
Pan Bryksa zabierając głos chciałby zapytać, czy na terenie gminy Michałowice nie można wprowadzić jednolitego wzoru progów spowalniających, dobrych dla samochodów, które zarówno wymuszają odpowiednie zwolnienie jak i nie są niebezpieczne dla podwozia. Dlaczego nowo wybudowane progi są inne od wcześnie wybudowanych, czy nie ma żadnych przepisów które normują te sprawy.
Pan Kwietniak poinformował, iż progi są wykonane zgodnie z przepisami, natomiast chciałby się dowiedzieć, czy progi ostatnio wybudowane są za wysokie czy za niskie.
Pan Bryksa odpowiadając poinformował, iż progi są niefunkcjonalne, za wysokie i nieodpowiednio sprofilowane.
Pan Rajski poinformował iż dotarły do niego informacje w sprawie progów i zgodnie z odpowiedzią pana Kwietniaka poinformuje mieszkańców iż zostały one wykonane wg przepisów i kunsztu budowlanego.
Pan Zacny chciałby się dowiedzieć ile progów z ostatniego przetargu zostało wykonane w poszczególnych miejscowościach.
Pan Łuszczyński poinformował iż w Pęcicach Małych zostały wykonane 2 progi, w Michałowicach 3 a w Komorowie i Granicy 14.
Pan Zacny poinformował iż nie będzie zgłaszał wniosków o przeniesienie progów.
Inwestycje – brak uwag.
Architektura – brak uwag
Geodezja
Pani Tomczak zabierając głos chciałaby się dowiedzieć ile podmiotów przystąpiło do przetargu na korty w Nowej Wsi, ile wynosiła cena wywoławcza i jak rozliczane są koszty za energię elektryczną.
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił iż jest podlicznik i za światło płaci podmiot. Do przetargu przystąpił 1 podmiot i cena wywoławcza wynosiła 500, zł.
Pani Tomczak ponownie zabierając głos chciałaby przypomnieć iż osoba która wygrała przetarg użytkuje korty już przynamniej 8 lat i uważa że cena wywoławcza była za niska. Pan Wójt poinformował, iż uważał że zgłosi się więcej oferentów.
Oświata – brak uwag
Kultura i sprawy społeczne.
Pan Bryksa nawiązując do odbytej w dniu 21 września imprezy integracyjnej w Komorowie uważa, że do pkt. 2 należałoby dopisać zdanie „ należy podkreślić znaczy udział pani Lidii Kuczyńskiej-Pilich pomysłodawczyni w przygotowaniu wszystkiego co się wiązało z tą imprezą”.
Pan Zacny zabierając głos chciałby się dowiedzieć skąd pochodziły środki przeznaczone na tę imprezę.
Pan Wójt odpowiadając poinformował iż środki na organizacje tej imprezy pochodziły z budżetu gminy, sponsorów nie było.
Pani Zalewska zabierając głos poinformowała, iż pani Pilich, która była inicjatorką tej imprezy zaprosiła artystów, którzy wzięli udział nieodpłatnie. Nie można powiedzieć iż ta impreza została sfinansowana w całości ze środków gminy, to był tylko niewielki udział w całej tej imprezie.
Pan Wójt poinformował, iż dwoje artystów wystąpiło honorowo, natomiast pozostali artyści otrzymali skromne honoraria. Z rozliczenia wynika iż „zewnętrznych” środków na tę imprezę nie było, natomiast były osoby które swoją pracą wspomagały. Poza panią Pilich nie widział aby pracowali tam mieszkańcy Komorowa.
Pan Dybowski zabierając głos poinformował, iż nie może zgodzić się z stwierdzeniem że impreza była zrobiona tylko ze środków gminy, organizatorzy narzekali że dofinansowanie było bardzo niskie, dlatego Zarząd Osiedla Komorów przeznaczył kwotę 500, zł na dofinansowanie. Następnie podkreślił kwestię aktywności ludzkiej, spontanicznej chęci brania udziału w gotowaniu, występach artystycznych. W przygotowaniu i przeprowadzeniu tej imprezy udział wzięli również harcerze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Stwierdzenie iż tylko pani Gradowska organizowała tę imprezę, mimo że osobą przychodzącą w tej sprawie do pana Wójta była pani Pilich to uważa, że jest to wielkie nieporozumienie.
Pan Wójt poinformował iż przekaże tę informację pani Gradowskiej.
Sprawy różne.
Pan Walendowski poprosił o przekazanie informacji w sprawie spotkania dotyczącego prywatyzacji WKD.
Pan Wójt poinformował iż PKP podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie przeprowadzenia przetargu na prywatyzację WKD. Więc prawdopodobnie zostanie ona przeprowadzona bez względu na to jakie jest stanowisko gminy.
Pan Zacny zabierając głos uważa, iż było rzeczą niefortunną informowanie Narodowego Funduszu Zdrowia przed otrzymaniem kontraktu o tym, że mamy ze spółką RES-MED. sprawę w sądzie. Ponieważ jeśli spółka nie otrzyma kontraktu to Ośrodek Zdrowia w Michałowicach ulegnie likwidacji.
Pan Wójt wyjaśnił, iż firma RES-MED. ma osobny kontrakt na Komorów i na Michałowice.
 
Ad. 9.
Pan Wójt poinformował iż na Komisji Budżetu i Finansów oraz Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej zostały przedstawione planowane przedsięwzięcia inwestycyjne Związku Komunalnego Brwinów, który zwrócił się o opinię do gminy w sprawie ich działań.
Pan Kuss zabierając głos poinformował, iż wyszła propozycja opracowania koncepcji dokumentacji na realizacje segregacji odpadów w Pruszkowie. Wszystkie gminy podjęły propozycje o budowie segregacji odpadów i wykorzystanie kompostowni jako współudział. Ponieważ koszt budowy tej inwestycji będzie wynosił około 7 mln zł. Środki są ustawione w ten sposób, że 5,5 mln zł pokrywa Pruszków a 2 mln zł jest propozycja aby pokrył Związek Komunalny ze środków które ma na stanie. Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej pozytywnie zaopiniowała propozycje planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego Związku Komunalnego Brwinów.
Pan Zacny poinformował iż Rada Gminy Michałowice przyjęła do wiadomości propozycje Związku Komunalnego Brwinów.
Następnie pan Wójt poinformował, iż wpłynęło pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie rozpoczęcia działań administracyjnych, zmierzających do wydania pozwolenia na rozbudowę Terminalu nr 1 i 2 z budynkami na terenie Portu Lotniczego. Jest określony termin do którego można zgłaszać wnioski, uwagi. W tej sprawie odbyło się spotkanie z mieszkańcami gminy, którzy zajęli stanowisko, że w dalszym ciągu podtrzymują iż są przeciwni rozbudowy lotniska. Chciał poinformować iż na wniosek mieszkańców postanowił w tej sprawie korzystać z usług renomowanej kancelarii prawniczej, co na pewno będzie się wiązało z wydatkami z urzędu.
Następnie przedstawił informację dotyczącą złożonych oświadczeń majątkowych, iż do 30 kwietnia 2003 r. oświadczenia majątkowe obowiązani byli złożyć i złożyli w terminie następujące osoby; Pan J.Kwietniak, pani A. Jankowska, pani Z. Idzikiewicz, pan J. Sobol, pani A. Płodzik, pani M. Michalczyk, Pani E. Gorzelak, pani K. Jankowska, pani A. Stencka, pan A. Olęcki, pani E. Gradowska , pani E. Dymura, pani B. Woś, pan A. Róg, pani W. Kłosińska i pani M. Dziadkiewicz. W wymienionych oświadczeniach majątkowych nie stwierdzono nieprawidłowości oraz zostały one z dniem 30 października opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowice.
Poinformował o przeprowadzeniu w Pęciach nieodpłatnych badań mammograficznych, jaskry i osteroporozy.   
Pan Chruściak podkreślił iż jest to bardzo pozytywne działania gminy którym należy przyklasnąć.
 
Ad. pkt 10
Pan Zacny zabierając głos poinformował iż wpłynęło pismo o podjęciu uchwały przez Radę Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii na temat Rozporządzenia Nr 39 Wojewody Mazowieckiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego Warszawa Okęcie.
Następnie poinformował iż wpłynęło podanie ze strony pana Wójta o skierowanie na Studia Podyplomowe pod nazwą „Europejskie Studium Finansowania Inwestycji Samorządu Terytorialnego”. Przy tej decyzji pan Przewodniczący dał pozytywną opinię.
Wpłynęło pismo Zarządu Osiedla Michałowice w spawie adaptacji sali bilardowej dla potrzeb „zerówki”.
Następnie wpłynęło pismo od pani K. Łosiak i pana A. Fijałka w sprawie kanalizacji w ul. Leszczynowej w Komorowie.
Poinformował iż wpłynęła skarga NSA na bezczynność Rady Gminy Michałowice w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice -sprawa pana Kazimierza Więcha, Rada Gminy wnosi o odrzucenie skargi (pismo wraz z projektem odpowiedzi zostało odczytane w załączeniu do protokołu).
 
Ad. pkt 11
Pani Tomczak zabierając głos chciałaby wiedzieć w jakich komisjach będzie uczestniczyła nowowybrana pani Radna i Przewodniczący Rady powinien przewidzieć, iż będzie chciała jak najszybciej w pełni włączyć się w prace tych komisji.
Pan Zacny poprosił o zgłoszenie udziału pani Radnej w jakich komisjach chce uczestniczyć.
Pan Hoser poinformował, iż gdyby pani radna złożyła chęć uczestnictwa w Komisjach na początku sesji, można byłoby porządek posiedzenia sesji rozszerzyć i wprowadzić głosowanie.
Pan Zacny poinformował iż w sprawach wniesionych nie można przeprowadzać głosowania.
Pan Bryksa uważa to za zaniedbanie Przewodniczącego Rady Gminy.
Pan Dybowski zabierając głos pogratulował panu wójtowi decyzji wynajęcia kancelarii prawnej, która będzie bronić interesów mieszkańców, mimo że to będzie wiązało się z dużymi wydatkami, uważa że jest to zrozumiałe dla mieszkańców całej gminy. Następnie poinformował iż Zarząd Osiedla zwracał się z pismem do pana Wójta o ustawienie ławek i prosi w tej sprawie o pilną odpowiedź. Uważa że pojawienie się kwestii przetargu na wiaty jest niepotrzebnym wydatkiem z tego względu iż Zarząd Osiedla posiada wiaty i może społecznie integrując lokalną naszą społeczność je postawić. Poprosił o szybką odpowiedź w kwestii ławek i wiat z tego względu iż wiatami chce się podzielić np. z Komorowem wsią.
Pan Dybowski zabierając głos nawiązał do wypowiedzi Przewodniczącego Rady, który poinformował, że środki na budowę Centrum są środkami wirtualnymi i że te środki i tak nie zostaną wykorzystane. W związku z tym, że inne sprawy w małych miejscowościach są spychane na dalszy plan ze względu na brak środków zaproponował iść konsekwentnie za ciosem. Czy można pana Wójta poprosić o to aby na następnej sesji idąc za wypowiedzią Przewodniczącego Rady zdjąć z budżetu te wirtualne środki aby budżet był wyczyszczony. Następnie zwrócił uwagę na spożycie alkoholu w okolicach szkoły. Stwierdził, że występuje naruszenie przepisów ustawy gdyż alkohol jest spożywany na terenie szkoły na boiskach. Zaapelował aby ten problem był kontrolowany i może postraszyć niektórych sprzedawców o cofnięcie koncesji. Stwierdził, że może fotografować lub służyć swoją kamerą szczególnie młodzież w kontekście wcześniej otrzymanej odpowiedzi i zapewnienia, że na terenie szkoły jest wszystko w porządku i nie ma przypadków picia alkoholu. Ponownie zwrócił się z prośbą o skontrolowanie picia alkoholu szczególnie na boisku szkolnym. Następnie przypomniał, że na jednej z poprzednich sesji była informacja że nie ma możliwości współfinansowania pewnych rzeczy z WDK, gdyż jest to prawnie niemożliwe. Stwierdził że jest tu trochę zdziwiony gdyż i w materiałach które otrzymał jest informacja, że wspólnie z WKD na podstawie porozumienia będzie coś robione i bardzo dobrze gdyż chodzi tu o chodnik w Al. M. Dąbrowskiej. Ale jest w posiadaniu artykułu pisma Kolejarz gdzie napisano, że w Dęblinie właśnie razem z samorządowcami został zmodernizowany przejazd kolejowy czyli ta prawna możliwość istnieje. Prosił aby skupić się na tym jaka ta możliwość prawna istnieje skoro robią to inni samorządowcy. I czy w związku z tym można by było na terenie Gminy te przejazdy zmodernizować zanim nastąpi prywatyzacja i gmina będzie zmuszona aby wyłożyć na ten cel całe pieniądze, a teraz być może będzie możliwość wyłożenia tylko części pieniędzy. Poinformował, że w sprawie tablic nie będzie się wypowiadał, Zarząd ma uwagi ale w tej sprawie złoży pismo. Następnie poruszył kolejną kwestię Liceum w Komorowie. Poinformował, że pytanie jednego z mieszkańców naszej Gminy i prośba czy można zrobić rachunek ile osób z naszej Gminy korzysta z Liceum w Komorowie a ile jest jakby z zewnątrz, nie wie czy tu jest obowiązek rejonizacji czy nie. Czy w związku z tym jest sens utrzymywania tego Liceum.
PanWójt zabierając głos zadał pytanie czy według przedmówcy wystarczy wykształcenie na poziomie jednej klasy.
Pan Dybowski kontynuując swoją wypowiedź odniósł się do głosów dot. nobilitowania i zasług poruszając kwestię, która dociera do członków Zarządu Osiedla. Poinformował, że w ostatnim czasie i to niejednokrotnie wraca sprawa egzaminów do Liceum w Komorowie. Stwierdził, że są głosy , że jesteśmy strasznie tym Liceum nobilitowani ale w momencie kiedy bierze się analizę tych dzieci które chodzą z Gminy i tych które przyjeżdżają spoza Gminy to raczej nie chodzi o nobilitacje ale o demoralizację. Jest kwestia po prostu ,że doszła do jakieś nazwijmy to korupcji gdzie do Liceum zdały czy zostały przyjęte nie te osoby które rzeczywiście były z odpowiednimi ku temu wynikami. Skoro te pytania są do nich kierowane to się pod nimi nie podpisuje w znaczeniu wiarygodności. Są to po prostu pytania i w związku z tym chciałby wiedzieć czy rzeczywiście taka rzecz miała miejsce i czy były jakieś kwestie wyjaśnienia tej sprawy, czy sprawa jest i czy też była w Kuratorium, czy Kuratorium się tym zajmowało. To są pytania które w kwestii naboru do Liceum gdyż to była sprawa głośna w trakcie wakacji do Zarządu Osiedla wraca.
Pan Zacny zabierając głos zwrócił uwagę, że Pan Przewodniczący Zarządu Osiedla zdaje sobie sprawę z tego, że jest to bardzo wygodna forma składania pewnego rodzaju oświadczenia w formie pytań ale zarzut o korupcji w Liceum w Komorowie jest bardzo poważnym zarzutem.
Pan Dybowski zabierając głos stwierdził, że zadał pytanie a Pan Wiceprzewodniczący sugeruje coś co nie mieści się w tym pytaniu.
Pan Zacny zabierając głos stwierdził, że nic nie sugeruje ale uważanie przedmówcę słucha.
Pan Dybowski jeżeli nie jest totylko uwaga a nie sugestia to On zadał tylko pytanie.
Pan Zacny wypowiedź zrozumiał w ten sposób, że w Komorowie chodzą słuchy co się powtarza, że przy ostatnim naborze w tym roku szkolnym do Liceum doszło do korupcji.
Pan Dybowski doszło do nieprawidłowości.
Pan Zacny padło słowo, że doszło do korupcji a nie do nieprawidłowości. Zwrócił uwagę, że nieprawidłowość a korupcja są to dwie różne rzeczy.
Pan Dybowski stwierdził, że Pan Wiceprzewodniczący z Jego wypowiedzi podnosi jedno słowo. Jednocześnie potwierdził, że chodzą po Komorowie słuchy, że doszło do korupcji. Być może to są plotki. Być może na pewno plotki, ale chodzi o to że doszło do pewnych nieprawidłowości i nie te osoby zostały przyjęte które rzeczywiście powinny być przyjęte z powodu osiągnięć. W związku z tym prosi o to aby jakieś informacje zostały udzielone aby można było przekazać, że są to plotki że nie doszło do żadnego rodzaju nieprawidłowości.
Pan Zacny zabierając głos stwierdził, że nadzór pedagogiczny ma Kuratorium. Jeżeli są nieprawidłowości to należy zgłosić do Prokuratury. Gmina nie jest upoważniona do tego aby sprawdzać ilość punktów uzyskanych przez uczniów przyjmowanych do szkoły w Komorowie.
Pan Dybowski skoro Gmina łoży pieniądze i jest zainteresowana tym co się dzieje w jednostkach które jej podlegają i jeżeli jest tego typu kwestia podnoszona przez niektórych mieszkańców, że przy naborze do Liceum doszło do nieprawidłowości to zadaje pytanie czy takie głosy doszły do Gminy, czy były jakieś wyjaśnienia, czy zajmuje się tym Kurator, czy też powinien tym się zająć Kurator lub inne instancje. To jest pytanie, a co Państwo z tym zrobią to Państwa sprawa. Zobowiązał się wobec mieszkańców do zadania takiego pytania ponieważ został poinformowany nie tylko On o nieprawidłowościach przy naborze do Liceum. Skoro Gmina łoży na to pieniądze to powinna też być tym zainteresowana.
Pan Zacny z tego co miał sygnały od mieszkańców sytuacja wyglądała w ten sposób, że część dzieci z terenu Gminy wybrała sobie Liceum w Komorowie wtedy gdy nie dostawali się do liceum warszawskich. Czyli wybrali sobie 3 licea w Warszawie do których nie zostali przyjęcia z powodu malej ilości punktów. W tym czasie odbywał się nabór do Liceum w Komorowie i z chwilą nieprzyjęcia naszych dzieci do liceum warszawskich dzieci z powrotem wróciły do Liceum w Komorowie i chciały być przyjęte. Przy czym to już było ryzyko tego co składał dokumenty. Jeżeli ktoś otrzymuje na egzaminie w granicach 70 punktów i próbuje się dostać do tak renomowanych liceów jak Staszic, Hoffmanówka, Modrzewski i nie zostaje przyjęty, a w tym czasie przyjmują do Komorowa z 60 punktami to już nie jest wina Gmina tylko jest to winna pewnego rodzaju systemu. Stwierdził, że jego wyjaśnienia jest próbą wyjaśnienia sytuacji dlaczego być może osoby z większą ilością punktów nie zostały przyjęte do szkoły w Komorowie.
Pan Dybowski zabierając głos stwierdził, że teraz może się wyłącznie zastanawiać ale teraz wolałby to otrzymać na piśmie.
Pan Wójt poinformował, że nie przedstawi wyjaśnień na piśmie.
Pan Olak Popko nawiązała do wypowiedzi pana Dybowskiego i powiedziała, że bardzo się cieszy że Pan Wójt w imieniu mieszkańców Gminy zwróci do Kancelarii Adwokackiej o pomoc w postępowaniu przeciwko Portom Lotniczym. Zwróciła uwagę, że jest to sprawa wszystkich mieszkańców Gminy gdyż obszar ograniczonego użytkowania w związku z rozbudową Lotniska będzie powiększany i w perspektywie obejmie znaczne obszary Gminy.
Pan Grabka zabierając głos stwierdził, że jeżeli chodzi o pierwotne opracowania to już na pierwszym etapie przedstawiciele Wojewody zaznaczyli, że ponadnormatywny hałas przy rozbudowie Lotniska będzie sięgał 160 km2, a w obecnej chwili jest to obszar 51 km2. Jest tendencja aby pas nalotów omijał Pruszków, a tym samym obejmie znaczne tereny Gminy Michałowice. Uważa iż należy głośnym głosem upominać się o swoje prawa.
Pan Bryksa zabierając głos złożył interpelację w sprawie MPWiK, następnie chciałby się dowiedzieć dlaczego nie są opublikowanie oświadczenia majątkowe radnych gminy Michałowice. Poprosił o odpowiedzieć czy poinformowano mieszkańców ul. Reja o przesunięciu terminu budowy kanalizacji sanitarnej w tej ulicy i o powodach tej decyzji. Nawiązał do wypowiedzi przewodniczącego Rady w sprawie ilości wypowiedzi radnych na sesji w jakiejś sprawie podkreślił iż w § 31 Statutu naszej gminy nie ma żadnego przepisu, który by stwierdzał, że radny nie ma prawa zabierać głosu wiele razy. A więc to co pan Przewodniczący próbował radnym zaprezentować było zwykłym nadużyciem, uważa że jest to bardzo przykre, ze nie pozwala się radnym mówić argumentując prawem którego się nie zna. Następnie odczytał oświadczenie o utworzeniu z dniem 30.10. 2003 r. klubu radnych „Zachód” w skład którego wchodzą: pani A. Zalewska, pani E. Tomczak i pan P. Bryksa Oświadczenie w załączeni do protokołu).
Pani Tomczak poinformowała iż w momencie gdy pan Przewodniczący Rady ograniczał głosy pan Bryksa występował jako przewodniczący Komisji Budżetu, a § 31 pkt 3 brzmi „czas przewodniczącego komisji i wójta jest nieograniczony”.
Pani Zalewska zabierając głos złożyła interpelację w sprawie inwestycji w Komorowie (w załączeniu do protokołu) a następnie złożyła deklaracje o udziałach w pracach Komisji Budżetu i Finansów i Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.
Pan Walendowski zabierając głos podziękował za pracę urzędu gminy w sprawie nasadzeń drzew i krzewów na terenie Nowej Wsi, Komorowa i Granicy.
Pan Zacny poinformował iż jest apel mieszkańców ul. Lotniczej z Michałowic o skasowanie dojazdu do firmy przez ul. Dębową, Rumuńską i Lotniczą, ponieważ firma ta ma drogę dojazdową wewnętrzną od Al. Jerozolimskich i powinna z niej korzystać.  
 
Wobec wyczerpania porządku obrad wiceprzewodniczący Rady pan Paweł Zacny zamknął obrady XIII sesji Rady Gminy Michałowice.
 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 06.10.2006 09:50
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 47
Autor: Urszula Bejda