Urząd Gminy Michałowice
06.10.2006 09:47

Protokół Nr XIV

Z obrad XIV sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2003-12-08
Z obrad XIV sesji Rady Gminy Michałowice odbytych w dniu 8 grudnia 2003 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.
Obecnych 14 radnych (12 w chwili rozpoczęcia).
Nieobecny, nieusprawiedliwiony pan Wągrodzki Tomasz.
 
Ad. pkt. 1
Przewodniczący pan Jacek Sierak powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obrad obecnych jest 12 radnych, w związku z czym Rada może podejmować uchwały. Następnie odczytał projekt porządku obrad.
 
  1. Sprawy porządkowe.
  2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:
1)       określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku oraz poboru podatku na terenie Gminy Michałowice na 2004 rok,
2)       określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Michałowice na 2004 rok,
3)       określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zwolnień od podatku oraz poboru podatku na terenie Gminy Michałowice na 2004 rok,
4)       ustalenia wysokości opłat za świadczenia związane z pobytem dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice,
5)       zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Michałowice,
6)       wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2004-2008,
7)       wyrażenia opinii na temat Rozporządzenia Nr 39 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2003 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie im. Fryderyka Chopina opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 139 z dnia 21.07.2003 r. poz. 4978,
8)       wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z powiatem Pruszkowskim o wykonaniu zadań powiatu polegających na robotach projektowych na drogach powiatowych,
9)       zmieniająca uchwałę Nr II/6/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych,
10)   zmieniająca uchwałę Nr II/3/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
11)   zmieniająca uchwałę Nr II/4/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów,
12)   zmieniająca uchwałę Nr II/7/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego,
13)   wprowadzenia zmian w składzie osobowym Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej,
  1. Stanowisko Rady Gminy Michałowice w sprawie zasad prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci wodociągowej z inicjatywy społecznej mieszkańców.
  2. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XIII sesji Rady Gminy.
  3. Sprawozdanie Wójta z międzysesyjnej działalności.
  4. Informacje Wójta Gminy.
  5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
9.Sprawy wniesione.
 
Za przyjęciem     - 12
Przeciw               - 0
Wstrzymało się   - 0
Porządek obrad XIV sesji został przyjęty.
 
Ad. pkt 2.
Przewodniczący Rady pan Jacek Sierak poinformował iż projekt protokołu sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją był wyłożony do wglądu w Biurze Rady oraz zapytał o uwagi do jego treści.
Nie zgłoszono żadnych uwag.
 
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z XIII sesji Rady Gminy.
Za przyjęciem       - 11
Przeciw                 - 0
Wstrzymało się     - 1
Protokół z XIII sesji Rady Gminy został przyjęty.
 
Ad. 3 ppkt.1
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku oraz poboru podatku na terenie Gminy Michałowice na 2004 rok.
Pan Wójt zabierając głos  przedstawił propozycje w sprawie określenia stawek podatków i opłat na terenie Gminy Michałowice na 2004 rok, jednocześnie zgłosił autopoprawki do projektu uchwały w § 1 ust.1 pkt. 2 zaproponował stawkę 17, 00 zł, w § 1 ust.1 pkt. 5 zaproponował stawkę 2,91 zł, w § 1 ust.3 pkt. 3 zaproponował stawkę w wysokości 0,11 zł.. Następnie poinformował, ze treść uchwały jest zgodna z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna, natomiast uwagi dotyczyły stawek, które w wielu przypadkach zostały przez pana Wójta w formie autopoprawki zmienione. Spór dotyczył stawki od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, która na komisji uzyskała opinię negatywną.
Pan Wójt zabierając głos poinformował iż ustawa mówi, że Rada Gminy nie może stosować zwolnień podmiotowych, a więc wszystkie osoby, które prowadzą działalność gospodarczą mogą złożyć podanie w celu zmniejszenia podatku od budynku związanego z działalnością gospodarczą o 50%.
Pan Wójt przedstawił propozycje stawek i przystąpiono do dyskusji nad poszczególnymi stawkami podatku.
Stawka podatku od budynków mieszkalnych – propozycja Wójta 0,52 zł
Bez uwag.
Stawka podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – propozycja Wójta 17, 00zł.
Pani Tomczak zabierając głos chciałaby się dowiedzieć jaka jest minimalna stawka dopuszczona przez Ministra w omawianym punkcie.
Pan Wójt poinformował iż może to być stawka zerowa.
Pani Tomczak ponownie zabierając głos stwierdziła iż musimy mieć świadomość, iż głosując za proponowaną stawką 17,00 zł (a więc wzrost prawie 100%) przyczyniamy się do „zabijania” indywidualnej gospodarki, drobnej przedsiębiorczości na terenie naszej gminy.
Pan Wójt przypomniał iż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, każdy zwracający się o obniżenie tego podatku będzie miał obniżony do kwoty 8,50 zł , musi to jednak być zwolnienie indywidualne.
Pan Bryksa zabierając głos poinformował iż z wypowiedzi pana Wójta wynika, iż generalnie jesteśmy zmuszeni zwiększać podatki, natomiast w przypadku zwrócenia się o jego zmniejszenie dana osoba wnioskująca może je uzyskać, ze względu na wspieranie przedsiębiorczości. A więc problem polega na tym, iż nie jest prowadzona aktywna promocja czynna a tylko promocja bierna. Nie widać ze strony gminy aktywnej działalności progospodarczej i prorozwojowej, ponieważ ustalana jest stawka delikatnie obniżona a wcześniej była zaproponowana stawka maksymalna. A więc nie widać promocji rozwoju gospodarki naszej gminy, co wcześniej pan Wójt umieszczał w swoim programie wyborczym. Chciałby się dowiedzieć ile na terenie naszej gminy jest podmiotów jednoosobowych i czy płacą one podatki.
Pan Wójt odpowiadając poinformował, iż nie zgadza się z stwierdzeniem, że na terenie naszej gminy nie ma prowadzonej aktywnej polityki gospodarczej, wystarczy skorzystać ze statystyki naszej gminy, gdzie się dowiemy że mamy najniższe bezrobocie koło Warszawy, jak również ilość podmiotów gospodarczych jednoosobowych jest również maksymalna. Tak więc uważa, iż pan Bryksa mija się z prawdą ponieważ nie zna prowadzonej polityki gospodarczej naszej gminy. Natomiast informacja o możliwości zmniejszenia podatku dla podmiotów gospodarczych jednoosobowych będzie umieszczona w Biuletynie tak jak w ub. roku.
Pani Tomczak zabierając głos zaproponowała aby dla wszystkich podatków była stawka 12,00 zł.
Pan Sierak poinformował iż następstwem obniżenia stawki w stosunku do wszystkich podatków jest obniżenie dochodów i w związku z powyższym konieczność zmniejszenia wydatków, a więc nie będzie można realizować zadań, które były zaplanowane na kolejne lata.  
Pan Bryksa ustosunkowując się do wypowiedzi pana Wójta poinformował, iż oceniał politykę gospodarczą gminy pod kątem podatku od nieruchomości osób prowadzących działalność gospodarczą, natomiast jeśli będzie taka wola, to uważa że na komisji można podjąć dyskusję nad szerszą polityką gospodarczą gminy Michałowice. Uważa, że nie można rozpatrywać uchwały w sposób częściowy, i to że teraz jest dyskusja nad konkretną stawką wcale nie wyklucza głosów które by się odnosiły do innych stawek, bo jak się okazuje w budżecie będziemy mieli sumę.
Pan Wójt zabierając głos przypomniał, iż rzeczywistość jest prosta, gdy w Kamieniu Pomorskim w 1994 roku objęła władzę Unia Polityki Realnej, podatki zostały obniżone praktycznie do zera i inwestorzy nie pojawili się, a miasto poszło w ruinę. A więc nie jest to kwestia czy brać podatki, czy nie.
Pani Zalewska zabierając głos chciałaby się dowiedzieć jaki będzie wzrost dochodów dla gminy w związku ze wzrostem stawek dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Czy będzie to znacząca kwota. Jakie będą konsekwencje, ile gmina zyska.
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił iż wzrost podatku w naszej gminie w zasadzie w znacznej części pokrywa tylko wzrost inflacji przewidywany na rok przyszły w granicach 4%. Propozycja stawki 17,00zł spowoduje wzrost w granicach 5%, wzrost realny czyli powyżej wzrostu inflacji w granicach 2%. Wspomniał, iż budynki od działalności gospodarczej stanowią znaczną pozycję w naszym budżecie, jest to kwota w granicach 210 - 250tys. zł.
Stawka podatku od budynku zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – propozycja Wójta 8,11 zł.
Bez uwag.
Stawka podatku od budynku zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – propozycja Wójta 3,49 zł.
Bez uwag.
Stawka podatku od budynku zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – propozycja Wójta 3,90 zł.
Pan Rajski zabierając głos poinformował iż w ubiegłym roku stawka podatku na „pozostałe budynki wykorzystywane jako pomieszczenia gospodarcze dla celów własnych” wynosiła 2,89 zł. Natomiast obecna propozycja pana Wójta stawka 3,90 zł, uważa iż jest przesadzona i niesprawiedliwa w stosunku do podatku za pomieszczenia od działalności gospodarczej.
Pan Chruściak zabierając głos zaproponował stawkę podatku w wysokości 2,91 zł, a więc 50% stawki zaproponowanej przez Ministra. Uważa, że stawka ministerialna jest nieżyciowa, gdyż podatek ten głównie dotyczy posesji starych, gdzie mieszka wiele ludzi niemajętnych a chodzi tu o komórki wolnostojące jako składowisko np. opału, czy garaże wolnostojące, a niesprawiedliwość polega na tym że stawka podatku domu z garażem wynosi 0,51 zł.
Pani Zalewska zabierając głos chciałaby się dowiedzieć, czy istnieje możliwość rozdzielenia w tym punkcie pozostałych podmiotów od podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
Pan Wójt wyjaśnił, iż podmioty muszą być połączone w tej samej grupie i taki zapis ma pozostać.
Pani Zalewska chciałaby się dowiedzieć, czy można zwolnić organizację pożytku publicznego z podatku.
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił, iż można dokonać zwolnienia z podatku w przypadku gdy dana organizacja wystąpi z takim podaniem.
Pani Zalewska ponownie zabierając głos poinformowała, iż uważa że powinniśmy dążyć do niższej stawki podatku, ponieważ w przypadku tych organizacji nie są one nastawione na zysk.
Pan Wójt poinformował iż na terenie naszej gminy nie ma takich organizacji.
Stawka podatku od budowli – propozycja Wójta 2%.
Brak uwag.
Stawka podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – propozycja Wójta – 0,63 zł
Bez uwag.
Stawka podatku od gruntów pod jeziorami – propozycja Wójta 3,41 zł
Bez uwag
Stawka podatku od gruntów pozostałych 0,11 zł.
Bez uwag.
Pan Sierak poinformował iż w pierwszej kolejności nastąpi głosowanie nad propozycją zaproponowanej stawki podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej pana Wójta w kwocie 17, 00 zł., a jeśli ta propozycja nie uzyska akceptacji to będzie przegłosowany wniosek złożony przez panią Tomczak , zaproponowana kwota 12,00 zł.
Pan Bryksa uważa, że kolejność głosowania jest niepoprawna, uważa że najpierw należy głosować poprawkę do propozycji pana Wójta, a w przypadku jej nie przyjęcia głosować propozycje pana Wójta.
Pan Sierak poinformował, iż w pierwszej kolejności głosujemy propozycje stawki pana Wójta a jeśli nie uzyskają akceptacji to wówczas nastąpi głosowanie nad kolejnymi propozycjami stawek.
Pani Domańska potwierdziła, iż w pierwszej kolejności powinny być przegłosowane stawki zaproponowane przez pana Wójta.
Pan Bryksa uważa że jeśli przegłosujemy propozycje pana Wójta i zostanie ona przyjęta to poprawka stanie się bezprzedmiotowa, a zgłaszana jest po to by ją przegłosować i w ten sposób ewentualnie uznać jej moc prawną. Uważa że kolejność głosowania jest nieprawidłowa i w związku z tym poprosił o podanie podstawy prawnej głosowania takiej kolejności.
Pani Domańska uważa, że jeśli propozycja stawki podatku zgłoszona przez pana Wójta zostanie zaakceptowana, to znaczy że Radni są za taką propozycją i przyjmują ją w głosowaniu.
Pani Tomczak poinformowała, iż nie widzi sensu zgłaszania poprawek.
Przerwa techniczna.
Pan Sierak po sprawdzeniu zapisów prawnych i konsultacjach poinformował, iż w pierwszej kolejności głosowana będzie propozycja pan Wójta, wynika to z faktu przysługującemu panu Wójtowi prawa wynikającego z ustawy o samorządzie terytorialnym zgłaszania projektu uchwał. Natomiast omawiana uchwała jest uchwałą o charakterze około budżetowej i ma swoje następstwa w projekcie budżetu, którego Wójt jest autorem. Natomiast jeśli wnioski pana Wójta nie uzyskają akceptacji Rady, następnie będą głosowane wnioski zgłoszone przez Radę.
 
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta w sprawie stawki podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – kwota 17, 00zł. 
Za przyjęciem      - 10
Przeciw               - 2
Wstrzymało się    - 2
Rada stawkę przyjęła.
 
Następnie pan Wójt poinformował iż przychyla się do wniosku p. Chruściaka i wprowadza autopoprawką zmianę zapisu w § 1 ust.1 pkt 5 polegająca na wpisaniu kwoty 2,91 zł. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku oraz poboru podatku na terenie Gminy Michałowice na 2004 rok wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami.
Za przyjęciem – 13
Przeciw             - 0
Wstrzymało się - 1
Uchwała Nr XIV/81/2003 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. 3 ppkt.2
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Michałowice na 2004 rok.
Pan Wójt zabierając głos  przedstawił propozycje stawek i przystąpiono do dyskusji nad poszczególnymi stawkami podatku od środków transportowych na terenie Gminy Michałowice na 2004 rok (stawki w załączeniu do protokołu).
Stawka podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – propozycja Wójta 620,00 zł.
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie– propozycja Wójta 1030,00 zł.
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton– propozycja Wójta 1240,00 zł.
 
Stawka podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w zał. Nr 1(stawki stanowią załącznik do protokołu)
 
Stawka podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – propozycja Wójta1440,00zł.
 
Stawka podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wg. stawek określonych w zał. Nr 2(stawki stanowią załącznik do protokołu).
 
Stawka podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – propozycja Wójta 1240,00 zł.
 
Stawka podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wg stawek zał nr 3. (stawki stanowią załącznik do protokołu)
 
Stawka podatku od autobusów oraz samochodów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób o liczbie miejsc do siedzenia:
mniejszej niż 30 miejsc – propozycja Wójta 1440,00 zł     
równiej lub wyższej niż 30 miejsc – propozycja Wójta 1830,00 zł     
 
Stawki dla pojazdów wyprodukowanych po 1 stycznia 1995 r. posiadających katalizator określa się:
Stawka podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – propozycja Wójta 580,00 zł.
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie– propozycja Wójta 920,00 zł.
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton– propozycja Wójta 1.110,00 zł.
 
Stawka podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – propozycja Wójta1290,00zł.
 
Stawka podatku od autobusów oraz samochodów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób o liczbie miejsc do siedzenia:
mniejszej niż 30 miejsc – propozycja Wójta 1290,00 zł     
równiej lub wyższej niż 30 miejsc – propozycja Wójta 1640,00 zł 
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, iż na Komisji Budżetu i Finansów były kontrowersje co do zasad ustalania stawek minimalnych i maksymalnych. Opinia Komisji była negatywna (za-0, przeciw – 3, wstrzymały się – 4).  
Pan Bryksa zabierając głos wyraża zdziwienie, iż w przedłożonym projekcie uchwały pewne typy pojazdów nie będą w ogóle opodatkowane (pojazdy ciężarowe powyżej 12 ton) natomiast w 2003 r. stawka podatku wynosiła 1350, zł. Nie rozumie polityki prowadzonej przez gminę, ponieważ z jednej strony pan Wójt mówi o tym, że chcę dążyć do równowagi budżetowej i zamierza podwyższać podatki w różnych dziedzinach także niszcząc indywidualną działalność gospodarczą, a z drugiej strony wprowadza furtkę gdzie pewne pojazdy, które były do tej pory opodatkowane nie będą wcale. Dziwi się też argumentacji podawanej na Komisji Budżetu w której ostateczny argument brzmiał „ma być tak, bo tak”. Stąd wynikła negatywna opinia komisji wyrażona wobec tej uchwały. Zaapelował do radnych o to, żeby nie przyjmować uchwały w takim kształcie, ponieważ nie widzi jasności jeśli chodzi o źródła prawa. Dochodzi do sytuacji, gdy dwa akty prawne są rozbieżne i głosujemy coś na podstawie jednego aktu podczas gdy drugi jest bardziej korzystny dla gminy.
Pan Sierak poprosił o podanie źródeł prawa na które się powołuje.
Pan Bryksa poinformował iż chodzi o Rozporządzenie Ministra Finansów opublikowanych w grudniu, w dwóch różnych miejscach w Monitorze Polskim i Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów.
Pan Wójt wyjaśnił, iż na komisji jednoznacznie stwierdził, iż są dwa akty prawne i dziwi się, że znając te akty, pan Bryksa użył stwierdzenia iż Wójt argumentował projekt uchwały stwierdzeniem „ma być tak, bo tak”. Podatki są ujęte w aktach prawnych a gmina tylko z nich korzysta. Następnie odczytał art. 55 Dz. U. z dnia 29.11.2003 r. (w załączeniu do protokołu).
Pan Sierak zabierając głos odczytał wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w sprawie stawek podatku od środków transportowych (pismo w załączeniu do protokołu). Z tego pisma wynika, że gminie są narzucone stawki podatku, co by znaczyło że straciła ona prawo uchwalania wysokości podatku, co przecież ustawowo jest jej kompetencją.
Pani Zalewska zabierając głos zgłosiła wniosek formalny o odrzucenie tej uchwały i przygotowanie jej na następną sesję.
Pan Sierak zabierając głos poprosił o wyjaśnienie co należałoby zmienić.
Pan Zalewska uważa, że projekt uchwały i załączniki nie są należycie przygotowane, nikt nie wie jakie stawki mamy głosować, czy są one zgodne z ustawą czy nie.
Pan Wójt poinformował iż stawki są przygotowane zgodnie z obowiązującą ustawą.
Pani Płodzik poinformowała, iż konsultowała się z Ministerstwem Finansów w sprawie proponowanych stawek i są one przedstawione w prawidłowy sposób.
Pani Tomaczak zabierając głos stwierdziła iż z całej tej dyskusji wynika, że jeśli stawki podatku są narzucone przez Ministra, to możemy się z tym zgadzać lub nie, ale nie widzi powodu dlaczego radni mają to głosować i przyjmować swoją uchwałą, niech to będzie narzucone.
Pan Wójt wyjaśnił, iż ta uchwała pozostawia w pewnych kategoriach władztwo podatkowe gminie (w pkt. 1, 3, 5, 7).
 
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Michałowice na 2004 rok wraz z zgłoszonymi przez pana Wójta autopoprawkami.
Za uchwałą       - 4
Przeciw             - 4
Wstrzymało się – 5
Uchwała nie została podjęta.
 
Ad. pkt 3 ppkt 3.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zwolnień od podatku oraz poboru podatku na terenie Gminy Michałowice na 2004 rok.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, iż podatek od posiadania psów jest określony w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. W treści uchwały w § 1 proponuje stawkę 5, 00 zł.
Pani Zieliński zabierając głos poinformował iż opinia Komisji Budżetu była pozytywna.
Pan Rajski zabierając głos stwierdził iż nie ma uwag do treści projektu uchwały, natomiast chciałby poinformować, że można by było nie opodatkowywać psów z tego względu iż są one jednymi z obrońców naszych posesji, skromnym gwarantem bezpieczeństwa, gdzie borykamy się z problemami bezpieczeństwa.
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zwolnień od podatku oraz poboru podatku na terenie Gminy Michałowice na 2004 rok,
Za przyjęciem – 11
Przeciw             - 0
Wstrzymało się - 2
Uchwała Nr XIV/82/2003 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 4.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia związane z pobytem dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.
Pan Wójt zabierając głos poinformował iż uchwała ta jest typową uchwałą, którą co roku Rada Gminy podejmuje i określa w niej wysokość opłat za świadczenia związane z pobytem dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice. Proponuje przyjęcie opłaty w wysokości 132,00 zł miesięcznie. Następnie podkreślił iż średni miesięczny koszt utrzymania dziecka wynosi 546,00 zł.
Pan Walendowski zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował iż Opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.  
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia związane z pobytem dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.
Za przyjęciem – 11
Przeciw             - 2
Wstrzymało się - 1
Uchwała Nr XIV/83/2003 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 5.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Michałowice.
Pan Wójt zabierając głos poinformował iż wszystkie zasady wynajmu lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Michałowice są przedstawione w projekcie uchwały (która stanowi załącznik do protokołu).
Pan Kuss zabierając głos poinformował iż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Zieliński poinformował że Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Pan Walendowski zabierając głos poinformował iż opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pan Zacny zabierając głos chciałby się dowiedzieć czy ustawa obliguje publikację informacji o przydziałach lokali gminnych na tablicach informacyjnych gminy i biuletynie informacji gminy.
Pan Wójt odpowiadając poinformował iż generalnie jest to związane z zasadą jawności informacji.
Pan Zacny poinformował iż publikacja tych informacji może być dla niektórych osób kłopotliwa.
Pani Idzikiewicz zabierając głos wyjaśniła iż pan Wójt zaproponował taki zapis ponieważ przedstawiona lista podlega kontroli społecznej.
Pan Wójt zaproponował aby w projekcie uchwały w § 6 pkt. 5 wykreślić zapis „oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy”.
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Michałowice wraz z autopoprawką pana Wójta.
Za przyjęciem – 12
Przeciw             - 0
Wstrzymało się - 2
Uchwała Nr XIV/84/2003 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 6.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2004-2008.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, iż projekt uchwały jest ściśle związany z wcześniej podjętą uchwałą. W załączniku nr 1 zostały przedstawione mieszkaniowe zasoby Gminy Michałowice. Do podjęcia uchwały Gmina jest zobowiązana ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianach w kodeksie cywilnym. Następnie zgłosił w § 7 autopoprawkę polegająca na wykreśleniu pkt. 2 w tym paragrafie.
Pan Kuss zabierając głos poinformował iż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Zieliński poinformował że Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2004-2008 wraz ze zgłoszoną autopoprawką.
Za przyjęciem – 13
Przeciw             - 0
Wstrzymało się - 1
Uchwała Nr XIV/85/2003 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 7.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat Rozporządzenia Nr 39 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2003 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie im. Fryderyka Chopina opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 139 z dnia 21.07.2003 r. poz. 4978.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, iż projekt uchwały jest kolejnym w tej sprawie, który podejmuje Rada Gminy i określa w tej sprawie swoje stanowisko. Jest to opinia negatywna, która jest wyrazem sprzeciwu wobec Rozporządzenia Wojewody nr 39 z dnia 19 lipca 2003 roku, które narusza interes prawny Gminy Michałowice rozumiany nie tylko jako organu samorządu terytorialnego, ale jednocześnie sprzeciwu Gminy Michałowice jako wspólnoty samorządowej jej mieszkańców.
Pan Kuss zabierając głos poinformował iż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Zieliński poinformował że Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat Rozporządzenia Nr 39 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2003 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie im. Fryderyka Chopina opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 139 z dnia 21.07.2003 r. poz. 4978.
Za przyjęciem – 14
Przeciw             - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała Nr XIV/86/2003 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 8.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z powiatem Pruszkowskim o wykonaniu zadań powiatu polegających na robotach projektowych na drogach powiatowych.
Pan Kwietniak zabierając głos poinformował iż projekt uchwały był omawiany na komisjach i dotyczy współfinansowania wspólnego opracowania z powiatem koncepcji spowolnienia ruchu na ul. Targowej i Polnej. Konieczność wykonania tej koncepcji wynika z sytuacji drogowej na tych ulicach, z wniosków mieszkańców, ustaleń policji, starostwa i specjalistów naszej gminy. Koncepcja ma być wykonana w b.r. i w 50 % finansowana przez powiat i ze środków budżetu naszej gminy.
Pan Kuss zabierając głos poinformował iż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Zieliński poinformował że Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Pan Bryksa zabierając głos chciałby przy okazji zapytać, czy w przyszłym roku będą podjęte działania w ul. Pruszkowskiej w Granicy, a jeśli tak to jakie.
Pan Kwietniak odpowiadając poinformował iż w tej chwili nie może określić jakie działania będą podjęte dlatego że musiałby się wypowiadać za zarządcę drogi, za powiat Pruszkowski. Zapewnił, że starania ze strony gminy Michałowice będą czynione, żeby podobne opracowanie, jak w ul. Targowej opracować również dla ul Pruszkowskiej. Z informacji którą posiada w przyszłym roku realne jest wykonanie nakładki asfaltowej na części ul Komorowskiej – od ul. Spokojnej do torów WKD. Trzeba się liczyć, że w przyszłym roku w programie inwestycyjnym Starostwa Pruszkowskiego może nie zostać wprowadzony do modernizacji odcinek od torów WKD do ul Długiej, natomiast może być opracowany projekt, zależy to od uchwały budżetowej.
Pan Bryksa chciałby się dowiedzieć, czy w projekcie budżetu na rok przyszły został zawarty chodnik w ul. Pruszkowskiej, na odcinku od torów kolejki WKD do ul. Reja.
Pan Kwietniak odpowiadając wyjaśnił, iż zostanie wykonany tylko projekt chodnika natomiast budowa nie.
Pan Bryksa wyraził zdziwienie gdyż był świadom, że w przyszłym roku będzie wykonany chodnik w ul Pruszkowskiej w Granicy na całej długości, od torów kolejki WKD do ul Reja, o czym zostali poinformowani mieszkańcy, że taki Wieloletni Plan Inwestycyjny przez Radę został zatwierdzony.
Pan Strzelecki zabierając głos poinformował iż zwraca się z prośbą o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom na głównej ulicy przelotowej w Gminie Michałowice, a mianowicie ul. Regulskiej w Regułach.
Pani Zalewska zabierając głos poinformowała, iż merytorycznie uważa że jest uzasadnienie do podjęcia omawianej uchwały, natomiast są takie kwestie, które wymagają zastanowienia. Projekt porozumienia przewiduje że to zadanie miałoby być zrealizowane do 31 grudnia tego roku. Z tego co wie, to wpływy do budżetu są niższe i nie będzie wykonania dochodów. Pan Wójt informował Radnych na Komisjach, że nie są wykonane różne inwestycje zaplanowane na ten rok w budżecie gminy. Wobec tego nie widzi takiej potrzeby, aby dodatkowo obciążać budżet w sytuacji gdy on jest tak napięty. Chciałaby się dowiedzieć jakie są możliwości wykonania tego zadania w tym roku jeśli pozostało tylko 3 tygodnie, i jakim kosztem jakich inwestycji to się odbędzie.
Pan Kwietniak odpowiadając wyjaśnił iż wykonanie omawianego zadania nie odbędzie się kosztem żadnych innych inwestycji, a będzie sfinansowane ze środków budżetowych przewidzianych na prace projektowe w ul. Polnej i ul. Targowej. Kwestia wykonania nie jest zagrożona, ponieważ prace zostały zlecone wcześniej niż Starostwo zadeklarowało współfinansowanie.
Przerwa techniczna.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z powiatem Pruszkowskim o wykonaniu zadań powiatu polegających na robotach projektowych na drogach powiatowych.
Za przyjęciem – 13
Przeciw             - 0
Wstrzymało się - 1
Uchwała Nr XIV/87/2003 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 9.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych.
Pan Sierak zabierając głos poinformował iż powyższa uchwała jest następstwem wygaśnięcia mandatu radnej pan M. Pawłowskiej, oraz faktu zostania wybraną i złożenia ślubowania przez panią A. Zalewską. Zgodnie z ustaleniami Rady Gminy Komisja Spraw Społecznych liczy osiem osób. W związku z tym, że z frekwencją na omawianej komisji bywa różnie, po konsultacji z przewodniczącym panem Walendowskim postanowił zaproponować zmianę liczebności komisji do 7 osób. Dotychczasowa praktyka w naszej gminie była taka, że jeżeli następowała zmiana radnego to na miejsca w komisjach w których pracował radny poprzedni, zostawał zastępowany automatycznie poprzez podjęcie stosownej uchwały przez nowego radnego. Ponieważ radna pani Zalewska nie wyraziła zainteresowania pracą w Komisji Spraw Społecznych konsekwencją tego jest projekt uchwały zmniejszający liczebność tej komisji z ośmiu osób do siedmiu członków.
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych.
Za przyjęciem – 13
Przeciw             - 0
Wstrzymało się - 1
Uchwała Nr XIV/88/2003 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 10.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Pan Sierak zabierając głos poinformował iż przed tygodniem wpłynęło do Rady Gminy pismo podpisane przez Przewodniczącego Klubu Radnych „Zachód” pana P. Bryksę delegujące do pracy w Komisji Rewizyjnej przedstawiciela klubu panią A. Zalewską. Proponowana zmiana wymaga zwiększenia liczebnego Komisji Rewizyjnej z pięciu osób na sześć osób. Zapis ten wynika z zapisu ustawy samorządowej naszego Statutu, który mówi, że Rada Gminy powołuje Komisję Rewizyjną i w skład komisji wchodzą przedstawiciele Klubu. 
Pan Bryksa zabierając głos poinformował, iż ma uwagi do podstaw prawnych, które są przywołane w tekście uchwały, bowiem nie został przywołany § 12 ust.2 Statutu Gminy Michałowice, który mówi że „W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w których przedstawicieli wszystkich klubów z wyjątkiem przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady”. Jest to istotne, ponieważ podjęcie tego typu uchwały uważa za sprawę techniczną dlatego, że Statut Gminy we wskazanym paragrafie gwarantuje przedstawicielom wszystkich klubów udział w Komisji Rewizyjnej i uważa że jest to zapis dyrektywny nad którym nie ma co dyskutować i głosować. Uważa, że nie podjęcie tej uchwały przez Radę oznaczałoby sprzeczność ze Statutem Gminy Michałowice. W związku z czym wnosi o uzupełnienie zapisów podstaw prawnych o § 12 ust.2 Statutu Gminy Michałowice.
Pan Sierak zabierając głos poinformował, iż brzmienie § 12 ust.2 wynika z ustawy o samorządzie gminnym w związku z tym powoływalibyśmy się na dwa takie same przepisy, a ustawa jest aktem wyższego rzędu.
Pan Bryksa ponownie zabierając głos zacytował § 21 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym który mówi „Rada Gminy ze swojego grona może powołać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania i skład osobowy” i nie widzi słowa o Komisji Rewizyjnej.
Pani Domańska zabierając głos zapropononowała dopisać art. 18a ust.2 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi że „W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów ”
Pan Sierak zabierając głos poinformował, iż w tej chwili Klub „Zachód” jest reprezentowany przez Przewodniczącego Klubu p Bryksę. Głosowanie zwiększające skład Komisji spowoduje to, że w Komisji Rewizyjnej będzie dwóch przedstawicieli Klubu. Uważa, że Klub powinien zdecydować, którego z przedstawicieli chce zgłosić do pracy w Komisji Rewizyjnej. W związku z powyższym uważa, że zapis dotychczasowego składu Komisji Rewizyjnej spełnia wymogi ustawy.
Pan Bryksa poinformował, iż nie do końca zgadza się z wypowiedzią pana Sieraka z tego względu, iż prawie rok temu gdy były wybory do poszczególnych komisji, nie istniał na forum Rady Gminy żaden Klub, a więc nie można było wtedy przyjąć że radny Bryksa jest przedstawicielem Klubu „Zachód”. Klub w tej sprawie zajął stanowisko i postanowił delegować do pracy w Komisji Rewizyjnej panią radną A. Zalewską. Uważa, że interpretacja Przewodniczącego Rady jest błędna, ponieważ nie czuje się przedstawicielem klubu, ale czuje się przedstawicielem Radnych wybranym do komisji przez Radę Gminy ponad rok temu. Klub zdecydował aby przedstawicielem w Komisji Rewizyjnej była pani A. Zalewska. Stąd taki wniosek ze strony Klubu i uważa, że nie ma podstaw twierdzić, że jego osoba jest przedstawicielem Klubu.
Pan Sierak stwierdził, iż że członkiem Komisji jest pan Bryksa spełnia ustawowy wymóg reprezentowania Klubu w Komisji Rewizyjnej. Zwrócił uwagę, iż nie Klub wyznacza, nie Klub zgłasza, nie Klub decyduje kto jest przedstawicielem, decyduje o tym Rada Gminy. To jest tylko i wyłącznie uprawnienie Rady Gminy. Natomiast wymóg reprezentowania Klubu musi zostać zachowany i taką sytuację w naszej gminie w chwili obecnej mamy. Na 15-ty radnych Komisja Rewizyjna pięcioosobowa uważa że jest liczną i nie widzi sensu rozszerzenia tej komisji.
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Za przyjęciem – 3
Przeciw             - 9
Wstrzymało się - 2
Uchwała nie została podjęta.
 
Ad. pkt 3 ppkt 11.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr II/4/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów.
Pan Sierak zabierając głos poinformował iż projekt uchwały jest konsekwencją zgłoszenia deklaracji pani radnej A. Zalewskiej wyrażającej chęć pracy w tej komisji. Ponieważ Rada ustaliła liczebność tej komisji na osiem osób w pierwszej kolejności należy w § 1 zmienić cyfrę 8 na 9, a następnie jeśli to nastąpi w § 2 wpisać panią A. Zalewską.
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr II/4/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów.
Za przyjęciem – 4
Przeciw             - 9
Wstrzymało się - 1
Uchwała nie została podjęta.
 
Ad. pkt 3 ppkt 12.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr II/7/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.
Pan Hoser zabierając głos poinformował iż w § 1 i 2 jest błąd, winno być napisane Komisja ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.
Pan Sierak poinformował, iż błąd wynika z tego, iż wysyłka materiałów na sesję była już przygotowana, gdy w godzinach dyżuru Przewodniczącego wpłynęło pismo pani radnej Zalewskiej i trzeba było robić korektę po godzinach pracy.
Pani Tomczak zabierając głos poinformowała, iż te projekty uchwał powinny być rozpatrywane na poprzedniej sesji i to jest przeoczenie, błąd Przewodniczącego. Spowodowało to również uniemożliwienie pracy w Komisjach pani Zalewskiej pomiędzy sesjami.
Pan Sierak nie zgadza się z wypowiedzią ponieważ najpierw musi nastąpić fakt złożenia ślubowania i zostania radnym gminy, a następnie delegowania do pracy w komisjach. Nikt pani Radnej Zalewskiej nie uniemożliwiał pracy w komisjach. Nie widzi żadnego działania, które by ograniczało panią radną Zalewską w pracach.
Pani Tomczak ponownie zabierając głos poinformowała iż pani Zalewska uczestniczyła w Komisjach, ale nie mogła brać udziału w głosowaniach, czyli uniemożliwiono jej pracę. Uważa, że jest to wina pana Przewodniczącego. Wszyscy Radni ślubowali na I sesji i byli wybierani do poszczególnych komisji. A to jest jakiejś odstępstwo.
Pan Sierak poinformował iż równie dobrze mogło się zdarzyć iż pani Zalewska mogła być nieobecna w trakcie tej sesji.
Pan Bryksa idąc trybem rozumowania pana Przewodniczącego to pan Przewodniczący nie powinien przyjąć swego wyboru na pierwszej sesji Rady Gminy, który się dokonał tuż po złożeniu ślubowania. Można było sądzić, że pan nie będzie na posiedzeniu. Chciałby powiedzieć iż projekt tej uchwały jest karygodnym, w 3 miejscach jest błąd, projekt jest podpisany przez Przewodniczącego Rady i radcę prawnego. Nie znajduje wytłumaczenia dla tego typu pomyłek.
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr II/7/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego wraz z autopoprawkami w § 1 i 2.
Za przyjęciem – 9
Przeciw             - 0
Wstrzymało się - 5
Uchwała Nr XIV/89/2003 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 13.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.
Pan Sierak zabierając głos poinformował iż projekt uchwały jest konsekwencją zmiany w składzie Komisji Rady, w § 1 stwierdza się wygaśnięcie członkostwa radnej pani M. Pawłowskiej, natomiast w § 2 wpisujemy panią Zalewską w związku z deklaracją wyrażającą chęć pracy w tej komisji.
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.
Za przyjęciem – 4
Przeciw             - 5
Wstrzymało się - 4
Uchwała nie została podjęta.
Pani Tomczak zabierając głos „podziękowała” wszystkim kolegom radnym, którzy uwiarygodnili układ który istnieje w tej gminie. Przypomniała, iż sama gdy była wybierana do różnych komisji to też to przeżyła, a teraz musi to przeżyć pani Zalewska. Chciałaby się dowiedzieć czy radny nie ma obowiązku pracować w dwóch komisjach.
Pan Hoser poinformował iż nie ma takiego obowiązku.
Pan Sierak zabierając głos poinformował iż pani Zalewska może brać udział w pracach każdej komisji.
Pani Zalewska zabierając głos poinformowała, iż uczestniczyć w pracach komisji to może każdy mieszkaniec, natomiast uczestniczyć czynnie to może tylko radny z prawem głosu.
Pan Sierak poinformował, iż przede wszystkim była potrzeba pracy w Komisji Spraw Społecznych, która wymagała wzmocnienia, osobowego.
Pani Zalewska uważa, że każdy radny może sobie wybrać komisję w której chce pracować i skorzystała z prawa złożenia deklaracji w tej sprawie. Nie może Przewodniczący sugerować radnemu w której komisji ma brać udział. Chciałaby się dowiedzieć, który radny nie jest wybrany do żadnej komisji, a ilu radnych pracuje w jednej komisji i czy w tej sytuacji będzie otrzymywała materiały na posiedzenia prac komisji.
Pan Sierak poinformował iż nie ma takiego radnego który nie pracuje w żadnej komisji, natomiast w jednej tylko komisji pracuje trzech radnych. Materiały będą przesyłane na każde posiedzenie komisji.
Nastąpiła przerwa techniczna 5-minutowa.
 
Ad. pkt 4.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem stanowiska Rady Gminy Michałowice w sprawie zasad prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci wodociągowej z inicjatywy społecznej mieszkańców.
Pan Kwietniak zabierając głos poinformował, iż stanowisko to porządkuje sprawy związane z finansowaniem inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci wodociągowej. Zgłasza dwie autopopprawki które zostały przedstawione radnym w formie nowego tekstu stanowiska (pkt. 4 ppkt 3 i pkt.6 ppkt.2). Nie różnicuje osiedli i miejscowości na statusie wsi, opłaty będą pobierane jednakowe.
Pan Kuss zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Zieliński poinformował, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Bryksa zabierając głos zwrócił uwagę, iż próg 70% udziału mieszkańców to jest bardzo dużo. Nie wie jak to może wpłynąć w konsekwencji na wykonywanie robót inwestycyjnych na terenie gminy. Chciałby się dowiedzieć jak praktyka ubiegłoroczna i wcześniejszych lat wskazywała, czy inwestycje wodociągowe cieszyły się zdecydowanym poparciem mieszkańców i zgłoszenia były właśnie powyżej 70% z miejsca, czy też to były mniejsze procenty udziału i w związku z tym, czy to nam nie zablokuje wykonywania inwestycji wodociągowych na terenie gminy. Punkt trzeci stanowiska mówi o stawce pieniężnej pobieranej od osób fizycznych i gospodarstwa domowego które chce się przyłączyć do sieci wodociągowej. Na terenie wsi w Gminie Michałowice stawka wynosi 1550, zł. a na terenie osiedli stawka wynosi 2250, zł, chociaż koszty wykonania sieci wodociągowej praktycznie się nie różnią. Uważa, że jest to jawna nierówność traktowania mieszkańców naszej gminy i nie widzi żadnego uzasadnienia dla przyjęcia takich stawek. Uważa, że powinna być jedna stawka na terenie całej gminy równa dla wszystkich mieszkańców.
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił iż zasada zróżnicowania wysokości wpłat mieszkańców jest problem bardziej historycznym z tego względu, iż wcześniej zostały przyjęte takie zasady, że do budowy wodociągów wiejskich otrzymywane były dotacje z budżetu państwa. I nasuwa się pytanie czy tą historyczną zaszłość w tej chwili wyprostować.
Pan Bryksa chciałby się zapytać o interpretację prawną pkt. 4 ppkt. 3i4. Czy należy je traktować oddzielnie czy też łącznie, ponieważ nie widzi jednoznacznej interpretacji, a sam osobiści skłaniałby się do interpretacji łącznej.
Pan Wójt poinformował, że jest tu jednak pewna konsekwencja, ponieważ gdy przystępujemy do inwestycji mieszkańcy składają deklarację w formie zobowiązań co do kosztów inwestycji, gmina w oparciu o deklarację przystępuje do wykonania projektu inwestycji. Natomiast do budowy gmina przystępuje gdy będzie dokonane 70% zadeklarowanych wpłat. Podpunkty 3 i 4 będą traktowane łącznie generalnie w podsumowaniu, w pierwszej kolejności zaczynamy do deklaracji, następnie rozpisujemy przetarg, wchodzimy na robotę wtedy, gdy 70% mieszkańców zadeklaruje wpłatę. 
Pan Bryksa ponownie zabierając głos poinformował iż rozumie, że pan Wójt podtrzymuje co jest napisane w pkt 3 i opowiada się za utrzymaniem traktowania w sposób nierówny mieszkańców osiedli i wsi.
Pan Wójt wyjaśnił iż pan radny może to tak nazywać, że jest to nierówne traktowanie, ale jest to nierówność historyczna.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem stanowiska w sprawie zasad prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci wodociągowej z inicjatywy społecznej mieszkańców
Za przyjęciem – 13
Przeciw             - 0
Wstrzymało się - 1
Stanowisko Nr 6/2003 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 5.
Przystąpiono do dyskusji nad sprawozdaniem Wójta z realizacji uchwał podjętych na XIII sesji Rady Gminy.
Brak uwag.
 
Ad. pkt 6.
Przystąpiono do dyskusji nad sprawozdaniem Wójta z międzysesyjnej działalności.
Gospodarka Komunalna
Brak uwag.
Inwestycje
Pan Bryksa zabierając głos chciałby się dowiedzieć co się stało z zakończeniem inwestycji w ul. Matejki w Komorowie. Chodzi głównie o odtworzenie asfaltu (jest to teren rozryty, zabłocony i niebezpieczny).
Pan Kwietniak odpowiadając wyjaśnił, iż zapis tego punku jest nie do końca precyzyjny. Wprawdzie roboty kanalizacyjne w ul. Matejki zostały zakończone ale w zakresie przewidzianym projektem. Projekt na tej ulicy z winy projektanta przewidział wykonanie kanalizacji w działce prywatnej, dlatego nie jest odtwarzana powierzchnia drogi, ponieważ może zajść potrzeba przełożenia tego kanału po nowej trasie , która w ramach rękojmi przez biuro projektów jest wykonywana.
Pan Bryksa chciałby się dowiedzieć, kto zapłaci za przeniesienie kanału.
Pan Kwietniak odpowiadając poinformował iż może zapewnić, że nie zapłaci gmina, a kto zapłaci to na tym etapie nie jest w stanie powiedzieć.
Pani Zalewska chciałaby się dowiedzieć na jakim etapie są wykonywane prace, czy zgodnie z planem są realizowane i jaki poziom zaawansowania robót na ul. Nadarzyńskiej i Spacerowej w Komorowie.
Pan Kwietniak poinformował iż jest dobry poziom zaawansowania.
Pani Zalewska chciałaby się dowiedzieć, czy zgodnie z planem i czy to, co zostało na ten rok zaplanowane zostanie wykonane i czy te środki zostaną zapłacone. Ponieważ wcześniej było takie zobowiązanie, że wykonanie w 2003 r. może być nawet w 100% jeżeli pozwoli na to pogoda. Ponieważ warunki atmosferyczne były dobre, a więc zaawansowanie rzeczowe może być wyższe niż finansowe, środki finansowe zostały przeniesione, ale rzeczowe wykonanie może być zrobione w tym roku, a więc czy tak będzie.
Pan Kwietniak poinformował iż nie ma takiej możliwości, żeby w tej sytuacji, gdy środki zostały przesunięte, abyśmy wykonali roboty więcej niż jest pieniędzy w budżecie.
Pani Zalewska takie zobowiązanie było w tekście jednego z uzasadnień. Postara się je odnaleźć.
Geodezja – brak pytań.
Architektura – brak pytań.
 
Ad. pkt 7.
Brak informacji.
 
Ad. pkt 8.
Pan Sierak zabierając głos zwrócił się do pani radnej Zalewskiej z zapytaniem, czy nadal podtrzymuje swoją deklaracje.
Pani Zalewska poinformowała, iż raz złożyła deklarację i ją podtrzymuję. Wyraziła chęć pracy w Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.
Pan Sierak poinformował, iż wpłynęło pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego z Warszawy w sprawie skargi wniesionej przez panią Barbarę Janczak na działanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice. Następnie odczytał pismo (pismo w załączeniu do protokołu) i zgłosił wniosek o przegłosowanie w sprawie zbadania tej sprawy przez Komisję Rewizyjną.
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Przewodniczącego Rady w sprawie zbadania skargi skierowanej przez SKO a wniesionej przez panią B. Janczak na działanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.
Za wnioskiem    -12
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 0
Wniosek został przyjęty.
 
Pan Sierak odczytał pismo dyr. Szkoły w Komorowie pani E. Gradowskiej w sprawie poparcia przy budowie amfiteatru.
Następnie odczytał zaproszenie Ks. Firleja z Michałowic na Wigilię w dniu 15.12.2003 roku po sesji Rady Gminy.
 
Ad. pkt 9.
Pani Tomczak zabierając głos chciałaby się dowiedzieć na co będzie przeznaczone 140 tys.zł uzyskanych ze sprzedaży działki przy ul. Długiej w Granicy.
Pan Wójt poinformował iż pieniądze zostaną w budżecie.
Pani Zalewska chciałaby zapytać czy zostanie wykonane porozumienie z Powiatem Pruszkowskim, które zobowiązuje Wójta do wykonania inwestycji w ul. M. Dąbrowskiej do końca tego roku – budowa chodnika.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, iż porozumienie nigdy nie zobowiązuje jednej strony, ale dwie. Przypomniał, że nie jest to tylko porozumienie z Powiatem, ale również z WKD i Pocztą Polską. Z uwagi na to, że WKD podpisało takie porozumienie a Poczta Polska odmówiła ze względu na nieuregulowanie własności prawnej swojej nieruchomości którą nie może dysponować. Należy poczekać do załatwienia tej formalności.
Pani Zalewska chciałaby wiedzieć co będzie ze środkami, które zostały przeznaczone na chodnik w tej ulicy, na co zostaną wykorzystane.
Pan Wójt poinformował iż środki wejdą w nadwyżkę budżetową, a następnie w tej samej wysokości będą w budżecie na 2004 rok.
Pani Zalewska nie sądzi, że będzie to nadwyżka. Chciałaby się dowiedzieć czy te środki zostaną wykorzystane w Komorowie i na modernizację tej ulicy, która jest w złym stanie.
Pan Wójt poinformował iż środki nie będą wykorzystane, ta propozycja budżetowa w tej kwocie pozostanie niewykonana z przyczyn niezależnych od gminy.
Pani Zalewska wniosła zapytanie czy będzie przygotowany projekt odwodnienia ul.M.Dąbrowskiej wraz z przyległymi ulicami. Zgłasza, że obecnie stoją tam kałuże wody.
Pan Wójt przypomniał iż ul. M. Dąbrowskiej jest ulicą powiatową i przekaże pani radnej sugestię odwodnienia do Starostwa.
Pani Zalewska następnie chciałaby się dowiedzieć na jakiej podstawie są przesyłane radnym materiały, które są wnoszone pod obrady komisji ponieważ materiały które otrzymała nie są potwierdzone z jakiego dnia pochodzą i kiedy wyszły. Materiały te dotyczą spraw które już były omawiane przez radnych na posiedzeniu komisji i są inne niż te, które były przedłożone pod obrady komisji. Chciałaby wiedzieć, czy radny ma przychodzić na obrady komisji i obradować nie wiedząc nad czym. Obecnie ma materiały które zostały wniesione przez pana Wójta jako kolejny projekt, który nie ma żadnego związku z tym co poprzednio przekazał komisji. Wobec tego bardzo prosi, aby materiały były potwierdzane, aby mogła wiedzieć z jakiego dnia pochodzą, kiedy pan Wójt je wniósł do rady i kiedy one wyszły z rady, kto je zatwierdził w radzie, żeby one mogły zostać przekazane radnym.
Pan Sierak poinformował, iż ostatecznym projektem uchwały jest ten projekt, który jest kierowany przez pana Wójta na sesję, wcześniejsze projekty natomiast są materiałami do dyskusji, które są kierowane do poszczególnych komisji.
Pani Zalewska uważa, że radnych traktuje się poważnie i jeśli radnym przekazuje się projekt, to znaczy że jest to propozycja pana Wójta i pan Wójt widzi takie rozwiązanie w konkretnej sprawie i radni mają nad tym pracować. Natomiast jeśli pan Wójt przesłał radnym projekt i po dwóch tygodniach się rozmyślił i przesyła coś innego, a rada obradowała nad czymś innym i wydała stanowisko w sprawie którą Wójt wniósł wcześniej, to rozumie że radni są traktowani niepoważnie. Stanowisko radnych uważa za niepotrzebne, bo przesyłany jest kolejny projekt niezależnie od tego, nad czym obradowali radni.
Pan Sierak wyjaśnił iż materiały są po to kierowane na posiedzenia komisji, żeby je dyskutować wspólnie z panem Wójtem. W wyniku wniosków kierowanych przez komisję do Wójta projekty uchwał ulegają zmianie i jest to jak najbardziej naturalne. Przypomniał, iż projekt uchwały który dostaje radny jest projektem uchwały wtedy, kiedy jest on kierowany na sesję. Jest to projekt ostateczny, natomiast wcześniejsze są materiałem do dyskusji.
Pani Zalewska chciałaby się zapytać po co jest wyrażane stanowisko przez radnych w sprawach konkretnych projektów, jeśli one nie są oficjalnym materiałem, który wchodzi pod procedurę przygotowania całego ciągu legislacyjnego w gminie.
Pan Sierak stwierdził, że zadaniem komisji rady gminy jest opiniowanie przesłanych materiałów w wyniku którego może pojawić się zmieniony-ostateczny projekt uchwały.
Pani Zalewska chciałaby prosić o potwierdzanie materiałów, aby radni wiedzieli nad czym obradują, gdzie są kolejne etapy obrad.
Pan Hoser zabierając głos poinformował, iż przez wszystkie kadencje było to tak praktykowane, że były wnoszone projekty uchwał na komisję, a pan Wójt miał prawo zmienić ostateczny projekt.
Pan Wójt poinformował iż zmiana projektów uchwał wynika nie tylko po dyskusjach na komisjach, ale również w wyniku przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami.
Pani Zalewska poinformowała, iż przy wniesieniu autopopprawek pan Wójt przedstawia zawsze uzasadnienia, natomiast przy nowych wprowadzanych projektach nie ma uzasadnienia.
Pani Tomczak zabierając głos zwróciła się do wszystkich radnych, którzy pozbawili możliwości pracy pani Zalewskiej w komisjach i poprosiła o wyobrażenie sobie, co się może dziać na sesjach jeśli pani Zalewska nie będzie przychodziła na komisje, ponieważ nie jest do nich wybrana, a będzie miała multum pytań do każdej sprawy.
Pan Hoser pani Zalewska ma prawo do pytań i sama potrafi się bronić a pani nie musi występować w roli adwokata.
Pani Tomczak odpowiadając poinformowała, iż często mamy adwokatów oprócz prawników, dlaczego pani Tomczak by nie mogła.
Pani Zalewska ponowiła prośbę do pana Wójta o środki w budżecie na działalność kulturalną, na uruchomienie takiej placówki i na jej obsługę, na zaangażowanie osób które by prowadziły taką działalność i była by ona o charakterze ciągłym. Chciałaby zapytać się pana Wójta czy podtrzymuje dzisiejsze uzgodnienia telefoniczne tj. że pan zwiększy środki w tym zakresie i czy pan podtrzymuje poparcie zlokalizowania go na terenie Komorowa i w miejscu które wspólnie będzie poszukane.
Pan Wójt poinformował, iż zwiększy środki na kulturę w sposób znaczny, środki będą przeznaczone na konkretne inicjatywy, konkretne programy które będą rozważone, zapoznał się z programami i większość z nich zasługuje na uwagę.
Pani Zalewska po raz kolejny poprosiła o potwierdzenie uzgodnień dotyczących prowadzenia stałej działalności i w konkretnym miejscu zlokalizowaniu tej placówki.
Pan Wójt poinformował iż już jest taka osoba co prowadzi tą działalność i jeżeli okaże się w przyszłości, że ta osoba nie daje sobie sama rady to wtedy zastanowi się żeby poszerzyć ten skład. Na pewno nie rozpocznie od tworzenia stanowiska dla osób od spraw kultury. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad wiceprzewodniczący Rady pan Piotr Hoser zamknął obrady XIV sesji Rady Gminy Michałowice.
 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 06.10.2006 09:47
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 7
Autor: Urszula Bejda