Urząd Gminy Michałowice
12.09.2006 12:39

Protokół Nr XLI

Z obrad XLI sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia 2006-06-19
Z obrad XLI sesji Rady Gminy Michałowice odbytych w dniu 19 czerwca 2006 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.
Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 12 radnych.
Nieobecni: pan P. Hoser – usprawiedliwiony,  pan Cz. Sulik i pan T. Wągrodzki – nieusprawiedliwieni.
 
Ad. pkt. 1
Przewodniczący pan Jacek Sierak powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obrad obecnych jest 9 radnych, w związku z czym Rada może podejmować uchwały.
Porządek obrad XLI sesji rady Gminy przedstawia się następująco:
1.Sprawy porządkowe.
2. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1)      uchwalenia statutu Gminy Michałowice,
2)      wprowadzenia zmian do statutów sołectw i osiedli,
3)      dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok,
4)      określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury za pierwsze półrocze,
5)      zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/344/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 6 marca 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Odział w Warszawie,
6)      zmieniająca Uchwałę nr XXXVII/324/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 rok,
7)      uchylenia Uchwały Nr XL/352/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie opłaty za odprowadzenie 1 m3 ścieków, z gospodarstw domowych i pozostałych użytkowników, do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Michałowice,
8)      uchylenia Uchwały Nr XL/351/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie opłat za 1 m3wody dostarczanej ze stanowiących własność Gminy Michałowice urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Michałowice,
9)      zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część VI obejmująca fragment wsi Komorów,
10)   wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej we wsi Granica, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice,
11)   wyrażenia zgodny na zamianę nieruchomości położonej we wsi Granica, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice,
4. Sprawozdanie Wójta z międzysesyjnej działalności.
5. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał Rady Gminy Michałowice.
6. Informacje Wójta Gminy.
7. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
8. Sprawy wniesione.
Za przyjęciem   - 9
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Porządek obrad XLI sesji został przyjęty.
 
Ad. pkt 2
Pan Sierak poinformował, że projekt protokołu z XLsesji Rady Gminy, zgodnie z wcześniejszą informacją był wyłożony do wglądu w biurze rady, zapytał o uwagi do jego treści.
Nie zgłoszono żadnych uwag.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z XL sesji Rady Gminy.
Za przyjęciem   – 8
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 1
Protokół z XL sesji Rady Gminy został przyjęty.
 
Ad. pkt 3 ppkt 1.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Michałowice.
Pan Sierak poinformował, że głównym celem przygotowanych zmian statutu Gminy Michałowice jest uporządkowanie i doprecyzowanie jego zapisów. Przypomniał, że propozycje zmian do statutu zostały przesłane Radnym w celu uzyskania ich opinii oraz przesłania ewentualnych propozycji zmian. Wyznaczone zostały terminy na zgłaszanie uwag, zorganizowane zostało spotkanie z radnymi i przedstawicielami jednostek pomocniczych. Zapytał o uwago do treści projektu uchwały.
Pani Zalewska zapytała o formę zgłaszania uwag do projektu uchwały.
Pan Sierak wyjaśnił, iż terminy złożenia wniosków były przesuwane dwukrotnie, odbyły się również na ten temat spotkania. Uważa, że trudno jest w trakcie sesji wprowadzać zmiany, ponieważ należy je uzgadniać z radcą prawnym, z organem nadzoru, niektóre trzeba sprawdzić z aktami prawnymi. Stwierdził, że można zgłaszać uwagi porządkowe, ewentualnie zapisy w samej treści.
Pani Zalewska nawiązując do terminów o których mówił pan Przewodniczący poinformowała, że nie otrzymała w terminie odpowiedzi na wiele wniosków skierowanych do pana Wójta i pana Przewodniczącego. Przypomniała, że zgłoszone wnioski pan Przewodniczący nie przedstawił Radzie, a ma taki obowiązek.
Pan Sierak poinformował, że podejście pani radnej do sprawy jest nieprofesjonalne, ponieważ po to są wyznaczane terminy, aby się do nich stosować.
Pani Zalewska zgłaszając uwagę do § 2 ust. 5 zapytała, dlaczego opinia nie może być wydana po zwołaniu zebrania przez samorządową jednostkę pomocniczą.
Pani Idzikiewicz wyjaśniła, iż zapisy § 2 statutu Gminy są nawiązaniem do art. 5 ustawy o samorządzie gminnym.
Pani Zalewska stwierdziła, że ustawa nie zabrania, czy też nie upoważnia jedynie Wójta jako organu wykonawczego Gminy, nie jest to zawężone w ustawie, a więc jednostka pomocnicza również może zwołać zebranie mieszkańców na których zostanie wydana opinia.
Pan Wójt zapytał, co będzie gdy organ pomocniczy takiego zebrania nie zwoła.
Pani Zalewska stwierdziła, że Wójt też może takiego zebrania nie zwołać, dlatego oprócz Wójta musi być wzmocnienie jednostką pomocniczą. Zaproponowała niepodejmowanie uchwały z powodu ograniczenia uprawnień jednostki pomocniczej.  
Pan Bryksa stwierdzając niemożliwość przepracowania z różnych przyczyn tak dużego materiału złożył wniosek o odroczenie głosowania nad projektem tej uchwały do następnego posiedzenia sesji.
Pan Sierak stwierdzając bezsens pro cedowania grożącego chaosem i uchwaleniem ewentualnym błędów w statucie opowiedział się za przesunięciem głosowania na następną sesję. Przypomniał, że próbę zmian do statutu dwukrotnie próbował przeprowadzić dwa lata temu. Zaproponował złożenie uwag do końca tygodnia, aby można było zareagować na te uwagi.
Pan Bryksa jest za tym, aby w nieformalnym trybie spotkać się i przedyskutować propozycje po ich sprawdzeniu.
Pani Zalewska stwierdziła, że na pewno uda się spotkać i porozmawiać konstruktywnie, gdyż dużą szkodą było by przyjęcie statutu w obecnej formie. Jest to rozwiązanie które przyjmuje.
 
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Bryksy o odłożenie dyskusji na temat projektu uchwały dotyczącej statutu Gminy Michałowice na najbliższą sesję.
Za wnioskiem   – 9
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 2
Wniosek został przyjęty.
 
Ad. pkt 3 ppkt 2.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do statutów sołectw i osiedli.
Pani Idzikiewicz poinformowała, że proponowane do statutów zmiany pozwolą na uporządkowanie i ujednolicenie współpracy pomiędzy wójtem a jednostkami pomocniczymi.
Pan Sierak stwierdzając, że ze względu na występujące powiązania między statutami sołectw, osiedli a statutem gminy zaproponował odłożenie sprawy do następnej sesji przyjmując identyczne zasady zaproponowane przy poprzedniej uchwale.
 
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Przewodniczącego o odłożenie dyskusji na temat projektu uchwały dotyczącej statutu sołectw i osiedli na najbliższą sesję.
Za wnioskiem   – 9
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 2
Wniosek został przyjęty.
 
Ad. pkt 3 ppkt 3.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok.
Pan Wójt zaproponował zmiany do budżetu, które stanowią załącznik do projektu uchwały. Następnie zgłosił autopoprawki do załącznika nr 1 , które wynikły w związku z otrzymanymi w ostatnim czasie dotacjami i polegają na zwiększeniu dochodów ogółem do kwoty 53 290 zł.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok wraz z autopoprawką.
Za przyjęciem   – 11
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 1
Uchwała Nr XLI/355 /2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 4.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury za pierwsze półrocze.
Pan Wójt poinformował, że w oparciu o obowiązującą ustawę o finansach publicznych Rada Gminy określa zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze oraz o przebiegu planu finansowego samorządowych jednostek kultury za pierwsze półrocze. W związku z tym wnosi o podjęcie uchwały.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury za pierwsze półrocze.
Za przyjęciem   – 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XLI/356 /2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 5 .
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/344/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 6 marca 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Odział w Warszawie.
Pani Jankowska poinformowała, że w związku z koniecznością określenia terminu i częstotliwości spłat kredytu w zawieranych umowach kredytowych w Banku Ochrony Środowiska SA I Oddział w Warszawie – proponuje podjąć stosowną uchwałę uwzględniającą potrzebny zapis.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/344/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 6 marca 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Odział w Warszawie.
Za przyjęciem   – 11
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XLI/ 357 /2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 6.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę nr XXXVII/324/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 rok.
Pan Wójt poinformował, że w ubiegłym roku zostały dokonane bardzo istotne zmiany w ewidencji gruntów, część chodników jest położona w gruntach prywatnych, gdzie właściciele tych gruntów oraz gruntów zajętych pod drogi gminne występują o zwolnienia w podatku.. Następnie stwierdził, że część z tych gruntów nie jest wydzielona geodezyjnie, stanowi więc podstawę do naliczania podatków.
Pani Płodzik zgłosiła w imieniu pana Wójta autopoprawkę polegającą na dopisaniu w §1 pkt.6 w brzmieniu „grunty sklasyfikowane jako rowy”.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę nr XXXVII/324/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 rok z autopoprawką.
Za przyjęciem   – 11
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XLI/ 358 /2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 7.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/352/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie opłaty za odprowadzenie 1 m3 ścieków, z gospodarstw domowych i pozostałych użytkowników, do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Michałowice.
Pan Wójt przypomniał, że w kwietniu zostały podjęte dwie uchwały dotyczące wysokości opłat za wodę i zrzut ścieków. Organ Nadzoru Wojewody Mazowieckiego stwierdził, iż występuje brak podstawy prawnej dla Rady Gminy do uchwalenia opłaty, oraz występuje brak taryfy za odprowadzenie ścieków i dostarczenie wody. 
Pan Kuss poinformował że umocniona jest pozycja monopolisty, uchwała była uchylona w oparciu o opinię MPWiK. Powinno się robić wszystko w sprawie przejęcia wody przez gminę, czyli wykonanie na terenie Gminy zbiorników retencyjnych celem umożliwienia dostarczenia wody z Pęcic i Komorowa dla wschodniej części Gminy.
Pan Wójt podziękował panu radnemu Hancowi za zebranie 800 podpisów mieszkańców w sprawie przejęcia przez gminię sieci wodociągowej od MPWiK.
Pan Bryksa zapytał czy Organ Nadzoru zakwestionował ustalenia wysokości stawki, które były bardziej preferencyjne dla mieszkańców, czy z powodu braku taryfy za użytkowanie wody i zrzut ścieków, co w jego opinii jest podstawową niezgodnością z ustawą. Następnie zapytał o termin opracowania nowych propozycji w tej materii ponieważ uważa, że sprawa jest pilna.
Pan Wójt wyjaśniając poinformował, że Organ Nadzoru uchylił uchwałę ze względu na brak taryfy, a nie ze względu na zaproponowane stawki oraz podkreślił, że coraz więcej gmina musi dopłacać do wody. Propozycja następnej uchwały zostanie przygotowana jak najszybciej.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/352/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie opłaty za odprowadzenie 1 m3 ścieków, z gospodarstw domowych i pozostałych użytkowników, do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Michałowice.
Za przyjęciem   – 10
Przeciw              - 1
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XLI/ 359 /2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 8.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/351/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie opłat za 1 m3 wody dostarczanej ze stanowiących własność Gminy Michałowice urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Michałowice.
Pan Wójt poinformował iż projekt uchwały dotyczy stawek opłat za wodę i taką samą podstawą prawną jak zrzut ścieków został uchylony.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/351/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie opłat za 1 m3 wody dostarczanej ze stanowiących własność Gminy Michałowice urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Michałowice.
Za przyjęciem   – 10
Przeciw              - 1
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XLI/ 360 /2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 9.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część VI obejmująca fragment wsi Komorów.
Pan Wójt poinformował, żedo projektowania przedstawionego Państwu planu przystąpiono w 1997 roku na podstawie uchwały Rady Gminy Michałowice nr XLIII/182/97 z 9 lipca 1997r. W wyniku wyłożenia opracowanych planów do publicznego wglądu oraz rozpatrzenia złożonych do nich protestów i zarzutów powstało wiele uchwał Rady Gminy wydzielających z obszarów określonych w uchwale nr XLIII/182/97 szereg mniejszych terenów. Pozwoliło to na uchwalenie do dnia dzisiejszego 16 planów zagospodarowania przestrzennego gminy obejmujących ponad 60% jej powierzchni.
Pan Sobol przypomniał, że w ramach obszaru „Komorów” uchwalono już 5 planów. Wszystkie już obowiązują. Przedłożony do uchwalenia projekt planu był ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 16 maja 2005r. do 6 czerwca 2005r. Rozpatrywanie zarzutów i protestów do tego planu trwało praktycznie do początku czerwca br. Intencją opracowujących plan była maksymalizacja powierzchni terenu objętego planem. W trzech przypadkach nie udało się dojść do porozumienia z zainteresowanymi. Dwa z nich dotyczą terenu ograniczonego ulicami Norwida, Kaliszany i Filmową, jeden zaś trzech działek położonych w na terenie łąk nad rzeką Utratą. Ze względu na przedłużające się rozmowy, które nie dawały gwarancji uzyskania porozumienia postanowiono wydzielić z projektu planu opisany wcześniej teren przy ul. Kaliszany oraz dwa fragmenty, w skład których wchodzą działki objęte zarzutem. Przedstawione opracowanie jest ostatnim wykonywanym na podstawie nieobowiązującej już ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z procedurą, w trakcie której rozpatrywało się protesty i zarzuty. W tej sytuacji wniósł o podjęcie uchwały w wersji z wydzieleniem omówionych powyżej terenów. Uchwały odrzucające zarzuty i protesty do planu zostaną przygotowane na jedną z kolejnych sesji Rady Gminy.
Pan Kuss poinformował że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Chruściak podziękował za uwzględnienie uwag zgłoszonych na Komisji GKiP, następnie zapytał czy w projekcie uchwały są dostatecznie zabezpieczone tereny zieleni leśnej i tereny naturalnej zieleni dolin rzecznych przed budowaniem ogrodzeń.
Pan Sobol wyjaśnił, iż w planie szczegółowym każdego terenu występuje zakaz grodzenia.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część VI obejmująca fragment wsi Komorów.
Za przyjęciem   – 10
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XLI/ 361 /2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 10.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej we wsi Granica, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
Pan Wójt poinformował, że właściciele działek położonych wokół działki gminnej w Granicy zwrócili się z wnioskiem o dokonanie komasacji. Podział ten miałby na celu racjonalne zagospodarowanie tego terenu.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej we wsi Granica, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
Za przyjęciem   – 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XLI/362 /2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 11.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej we wsi Granica, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
Pan Wójt poinformował, iż projekt uchwały dotyczy działki położonej w Granicy o szerokości około 16 m.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej we wsi Granica, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
Za przyjęciem   – 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XLI/ 363 /2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 4
Gospodarka Komunalna.
Pan Rajski podziękował za sprawne przeprowadzenie remontu ul. Rodzinnej w Sokołowie, oraz przypomniał o wykonaniu nawrotki dla autobusów. Poruszył temat wykaszania traw na terenach powiatowych.
Pan Wójt poinformował, iż nawrotka będzie wykonana w sposób prowizoryczny, ponieważ potrzebny jest projekt.
Pan Chruściak zaapelował o przeprowadzenie porządków na terenie SUW-u w Komorowie i zaproponował aby w ramach konserwacji przeprowadzić odmalowanie budynku. Uważa, że ten teren powinien być wizytówką czystości.
Pan Wójt poinformował, że ma być spotkanie z użytkownikiem SUW i zostanie on zmuszony do posprzątania terenu. W przyszłym roku chciałby dokonać ocieplenia budynku a w 2008 modernizacji urządzeń w SUW Komorów.
Pani Zalewska zwróciła uwagę na sprzątanie wokół Zespołu Szkół w Komorowie, stwierdzając, że należy tam sprzątać kilka razy w tygodniu, oraz powinno być więcej koszy na śmieci ponieważ znajduje się tam tylko jeden.
Pan Wójt poinformował, że kosze zostały powieszone w ubiegłym roku zgodnie z wskazówkami Zarządu Osiedla, w bieżącym roku w centrum ilość koszy zostanie zwiększona. Kosze zostaną podzielone na miejscowości, gdyż w niektórych prawie koszy nie ma.
Pani Zalewska stwierdziła, że warto aby kosze były wszędzie, na każdej ulicy, we wszystkich miejscowościach.
Pan Zacny poinformował, że w Michałowicach teren wokół Szkoły jest sprzątany przez pracowników szkoły.
Pan Bryksa poprosił o pamiętaniu wykoszenia trójkąta przy ul. Harcerskiej.
Pani Popko przypomniała, że właściciele posesji maja obowiązek sprzątania wokół posesji. W Michałowicach kilka osób prosiło o usunięcie koszy na śmieci ponieważ stają się one wysypiskami śmieci.
Inwestycje i remonty.
Pan Chruściak zwrócił uwagę na bardzo opieszałe prowadzenie robót kanalizacyjnych w ul. Owocowej w Komorowie Wsi, oraz zasugerował wyremontowanie odcinka drogi w ul. Głównej ze względu na odbywający się tam obecnie duży ruch samochodowy. Następnie zapytał o realizację innych zadań kanalizacyjnych na ulicach w Komorowie Wsi.
Pan Kawiorski wyjaśnił, iż budowa kanalizacji w ul. Owocowej jest prowadzona wolno ze względu na bardzo złe warunki terenowe, polegające na występowaniu tam dużej ilości wody. Termin wykonania tej inwestycji do końca sierpnia.
Pan Bryksa zapytał o oznakowanie wokół inwestycji w ul. Norwida w Komorowie-Granicy oraz o termin wykonania ogródka jordanowskiego przy ul. Kolejowej w Komorowie.
Pan Wójt poinformował, że część znaków została już uzupełniona, natomiast w sprawie ogródka jordanowskiego to w pierwszym etapie zostaną wykonane ścieżki spacerowe.
Pan Chruściak podziękował za wykonanie robót drogowych w ul. Kasztanowej w Komorowie Wsi i poprosił o oznakowanie odblaskowe.
Pan Wójt poinformował, że takie oznakowanie będzie wykonane.
Pan Rajski zapytał o budowę ścieżki rowerowej z Michałowic do Pęcic.
Pan Wójt wyjaśnił iż wykonano projekt , który jest obecnie w uzgodnieniach.
Pan Zieliński zapytał o tępo robót w ul. Łąkowej, Niecałej i Studziennej w Opaczy.
Pan Kawiorski poinformował iż wykonanie robót kanalizacyjnych na wymienionych ulicach jest na ukończeniu.
Pan Hanc zapytał o termin wykonania kanalizacji w ul. Jesionowej w Michałowicach.
Pan Wójt wyjaśnił, iż wykonana jest już dokumentacja i w najbliższym czasie będzie ogłoszony przetarg na wykonawstwo.
Geodezja i Rolnictwo.
Brak uwag
Zagospodarowanie Przestrzenne.
Pan Bryksa poprosił o informację dotyczącą firmy Inter Commerce, której roszczeń obawiają się ewentualni nabywcy działek zgłoszonych do sprzedaży przez SGGW. Następnie poruszył sprawę budowy „Paszkowianki” stwierdzając, że planowana droga musi tam powstać ale z właściwym przebiegiem. Jest to sprawa niezwykle istotna zwłaszcza dla Komorowa, Granicy, dla zachodniej części Gminy.
Pan Sobol poinformował, że firma Inter Commerce jest w ciągłym sporze sądowym z SGGW, z tego względu iż firma ta wygrała pierwszy przetarg na 103 ha położonych w Pęcicach i Komorowie i nie przystąpiła do aktu notarialnego.
Pan Zacny poprosił o wyjaśnienie dot. odwołania w sprawie budowy drogi ekspresowej.
Pan Wójt wyjaśnił, iż mieszkańcy nie godzą się z zaproponowanym przebiegiem drogi ekspresowej, oraz mają uwagi do pewnych ukierunkowań w projekcie, dlatego odwołują się od decyzji Wojewody.
 
Kultura, sport i sprawy społeczne.
Brak uwag
 
Ad. pkt 5
Brak uwag
 
Ad. pkt 6
Pan Wójt poinformował o spotkaniu z władzami Ursusa, na którym uzgodniono między innymi pokrycie po 50% kosztów projektu, budowy i odwodnienia ul. Bodycha. Poinformował o obchodach w dniu 10 czerwca „Dni Gminy Michałowice” w których uczestniczył Burmistrz z Włoch z Gminy Vico Nel Lazio. Następnie odczytał zaproszenie od Burmistrza na wzięcie udziału 30 lipca w święcie Św. Michała – patrona miasta.
 
Ad. pkt 7
Pan Sierak podziękował wszystkim osobom którzy mocno zaangażowali się w przygotowanie organizacji Festynu Gminy Michałowice.
Poprosił o składanie uwag do strategii i statutu Gminy Michałowice i zaprosił na poniedziałek na spotkanie w sprawie strategii i statutu Gminy. Następnie poinformował, że wpłynęło pismo od Przewodniczącej Rady Powiatu Pruszkowskiego dotyczące utworzenia okręgów wyborczych (pismo do wglądu w biurze rady). Następnie odczytał pismo które wpłynęło od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie pani Barbary Cudnej do Rady Gminy, dotyczące podatku rolnego.
 
Przystąpiono do głosowania w sprawie przekazania pisma zgodnie z kompetencjami do zbadania przez Komisję Rewizyjną.
Za przyjęciem wniosku - 11
Przeciw                          - 0   
Wstrzymało się              - 1
Wniosek został przyjęty.
 
Przewodniczący odczytał skargę państwa Bożeny i Jerzego Olszak na bezczynność Wójta z 27 kwietnia 2006 roku.
Rada udzieliła głosu panu Jerzemu Olszak, który poinformował, że od postanowienia Wójta złożył zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta w dniu 22 maja i do obecnej chwili nie została wysłana.
 
Przystąpiono do głosowania w sprawie przekazania pisma zgodnie z kompetencjami do zbadania przez Komisję Rewizyjną.
Za przyjęciem wniosku - 11
Przeciw                          - 0   
Wstrzymało się              - 1
Wniosek został przyjęty.
Następnie poinformował, że z biura Dyrektora Generalnego do Rady Gminy wpłynęło pismo dotyczące skarg pana Marcina Dybowskiego na pracowników Urzędu Gminy, Urzędu Powiatowego. Następnie odnosząc się do wypowiedzi pani Zalewskiej z początku sesji stwierdził, iż nie było żadnego pisma do wiadomości rady i poprosił o nie szerzenie informacji nieprawdziwych.
Pani Zalewska wyjaśniła iż potwierdzenie o wnioskach dostała od pracownika biura rady. Wnioski zostały wysłane do pana Wójta jako osoby, która powinna zająć stanowisko, oraz do wiadomości rady. To były wnioski na które nie uzyskała odpowiedzi przez kilka miesięcy.
Pan Sierak stwierdził, iż na żadnym z nich nie ma informacji iż są do wiadomości rady.
Pan Wójt poinformował, że Urząd Gminy jest zasypywany bardzo dużą ilością pism od radnych, na które pracownicy nie mają czasu odpisywać. Najczęściej odpowiedzi są udzielane ustnie. Podjął decyzję w sprawie zatrudnienia pracownika, który w zakresie swoich obowiązków będzie odpisywał na pisma i będzie to kosztowało sporo pieniędzy rocznie.
Pani Zalewska zwracając się do pana Wójta przypomniała, iż jest wójtem 14 tys. mieszkańców i jeśli dorośli składają wnioski to trzeba przyjąć obowiązki wobec tych mieszkańców a Jej wnioski dotyczą istoty zmian które składają mieszkańcy.
Pan Zacny poinformował, iż Wójt stwierdził, że aby usprawnić korespondencję między radnymi a urzędem ma zatrudnić pracownika, który będzie odpowiadał na pisma, natomiast nic nie powiedział czy pisma są słuszne czy nie.
Pan Zacny zarządził przerwę w posiedzeniu sesji.
 
Ad. pkt 8
Pan Chruściak zapytał o parking przy Zalewie w Komorowie. Następnie poinformował że z 17 na 18 czerwca w Pubie przy Zalewie doszło do niepokojących incydentów wywołanych przez klientów Pubu. Sprawa została zgłoszona przez mieszkańców na policję, jednak interwencja policji w tej sprawie była niewłaściwa ze względu na opóźnioną reakcję. Następnie poruszył po raz kolejny sprawę Pubu usytuowanego blisko Zajazdu z którym związane są ciągłe kłopoty. Przypomniał, że nawet w trakcie wizyty Papieża cały Komorów był oblepiony ulotkami o możliwości spożycia w tym Pubie piwa. Zapytał czy jest zgoda Urzędu Gminy na wywieszenie nad całą jezdnią napisu informującego o zajeździe rowerowym w tym Pubie. Uważa że rower nie powinien się kojarzyć z piwem.
Pan Wójt poinformował, że nie było zgody na wywieszenie napisu nad jezdnią. Będzie w tej sprawie interweniował i w bieżącym tygodniu napis zostanie zdjęty.
 
Następniezabrała głos w imieniu 300-tu mieszkańców Michałowic Pani Mikołajczyk która zebrała podpisy na doprowadzenie dobrej wody dla mieszkańców. Zwróciła uwagę na problemy występujące na terenie Michałowic; chodzące duże psy bez kagańców niebezpieczne dla dzieci, rów kolejowy przy ul. Dworcowej który nie jest czyszczony, następnie poruszyła sprawę parkowania samochodów na chodniku. Poinformowała, iż na ul. Raszyńskiej mieszkają dwie panie, które hodują dwadzieścia zwierząt i mają bardzo małe kwoty na ich utrzymanie, mieszkają w makabrycznych warunkach i uważa że trzeba się tym zająć. Zwracając się do pana Wójta poprosiła o dokończenie ul Dworcowej i chodnika, przypominając o zobowiązaniu pana Wójta do wykonania wspomnianej inwestycji w przypadku oddania przez mieszkańców miejsc na parking dla niepełnosprawnych. Zapytała na koniec jak zostanie załatwiona sprawa dobrej wody dla mieszkańców. Poinformowała o problemie z dostępem biuletynów dla mieszkańców. Poruszyła sprawę odśnieżania posesji w zimie przez mieszkańców chorych, którym należy pomóc. Poprosiła pana Wójta i wszystkich radnych o pomoc w załatwieniu powyższych spraw.
Pan Wójt wyjaśniając poinformował, że sprawa wyprowadzania psów będzie uregulowana w uchwale rady Gminy w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminie. Następnym krokiem będzie rozmowa z Komendantem Policji w sprawie wyprowadzania psów bez kagańców, oraz zwrócenie uwagi na niewłaściwe parkowanie samochodów. Poinformował, że chodnik w ulicy Dworcowej zostanie naprawiony. Wyjaśnił, iż panie z ul. Raszyńskiej są pod opieką Gminnej Pomocy Społecznej od pół roku i zgody na żadne działanie GOPS-u ze strony tych pań nie ma i aby gminna mogła działać dalej w tej sprawie potrzebna jest zgoda lekarza. W sprawie sprzątania rowu wyśle stosowne pismo do Kolei.
Pan Rajski odnosząc się do sprawy psów poinformował, że taka sytuacja występuje w każdej miejscowości i uważa, że Regulamin który będzie opracowany należy dostosować do przepisów naszych i unijnych, musi być realnym.      
Pan Bryksa przekazując panu Wójtowi flagę narodową która spadła ze słupa, poprosił na przyszłość o przymocowywanie flag. Następnie zwracając się do Przewodniczącego Rady zapytał o sposób i termin rozstrzygnięcia sprawy złożonej w marcu na sesji Rady Gminy, dotyczącej nieprawidłowości występujących w rozliczeniach za usługi kanalizacyjne.
Poprosił o informację na temat stanu sprawy skanalizowania ulic Warszawskiej, Harcerskiej, Okrężnej w Granicy i w Komorowie.
Następnie zwracając się do Przewodniczącego Rady który wyszedł z sesji, zwrócił uwagę na funkcjonowanie rady, która rozpatruje interwencje mieszkańców w bardzo długim okresie czasu, skarga która wpływa pod koniec kwietnia, jest przedstawiana radzie w połowie czerwca, a zgodnie z przepisami KPA każdy organ ma miesiąc na rozpatrzenie takiej skargi. Uważa, że jest to niewłaściwe. Wynika z tego, że od początku funkcjonowania rady nie ma planu działania, sesje są zwoływane doraźnie, kiedy jest potrzeba wójta, rada tak naprawdę pracuje na potrzeby wójta a nie zgodnie z harmonogramem, zatwierdzonym planem pracy. Zwrócił się z informacją i apelem, o ewentualną współpracę i zaangażowanie w następującą akcję. Zarząd Osiedla Komorów Granica przy współpracy Klubu Radnych „Zachód” prowadzi działania zmierzające do ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych, które łamią zakazy ruchu pojazdów powyżej 3,5 tony drogami osiedla. Stwierdził, że są już pierwsze sukcesy, w akcję zaangażowała się policja, mieszkańcy. Zaapelował do jednostek pomocniczych naszej Gminy o możliwość rozważenia współpracy.
Pan Zacny poinformował, że jeżeli wpłynie do rady Gminy pismo od Komisji która badała sprawę dotyczącą nieprawidłowości występujących w rozliczeniach za usługi kanalizacyjne to na najbliższej sesji zostanie przedstawione.
Pan Kuss poinformował, że sprawa została rozpatrzona dawno. Komisja wypracowała wnioski i zwróciła się do pana Wójta o przygotowanie bilansu wpłat przez mieszkańców oraz przygotowania programu poprawy. Komisja czeka na materiały.
Pan Kawiorski poinformował, że w sprawie budowy kanalizacji w ulicy Warszawskiej, Harcerskiej i Okrężnej zostanie podpisana umowa z wykonawcą 21 czerwca br.
Pan Zacny wyjaśnił, że pisma odczytywane na obecnej sesji wpłynęły w okresie międzysesyjnej, Przewodniczący Rady informuje o wpłynięciu pisma na najbliższej sesji.
Pani Zalewska stwierdziła, że chciałaby złożyć wniosek o zbudowanie co najmniej dwóch garbów w ul Waldemara przypominając o dyskusjach w sprawie dostosowania przejść dla pieszych do tego, co faktycznie się dzieje na ulicach. Zapytała o budowę ronda na skrzyżowania ul. Waldemara z ul. M. Dąbrowskiej, następnie poruszyła sprawę utrzymania porządku i czystości, a więc przyjęcia Regulaminu przez Radę. Przypomniała, że wnioski do regulaminu były składane około połowy marca i jeszcze nie zostały rozpatrzone, stwierdziła że są to sprawy bardzo ważne dla mieszkańców. Następnie zapytała, czy inwestycja w ul. Agatowej zgodnie z wnioskiem mieszkańców i aprobacją pana Wójta będzie wykona, przypomniała o podobnej sytuacji w ul. Malczewskiego. Poruszyła sprawę wniosków, pytań, pojawiających się na stronie internetowej. Stwierdziła, że zadając pytanie jako mieszkanka Gminy, dostała szybko odpowiedź bardzo ogólną, jednak nie na wszystkie pytania, czeka więc na dalsze odpowiedzi. Zapytała czy na stronie internetowej są wyświetlane pytania tylko mieszkańców, czy wszystkie pytania, ponieważ pani Radnej pytanie znikło ze strony internetowej. Zapytała o opinię pana Wójta w sprawie budki przy Al. M. Dąbrowskiej, ponieważ nie można posunąć się z opracowaniem projektu zagospodarowania centrum w Komorowie. Poinformowała, że Powiat wymaga naniesienia budki w pasie w którym nie można takich pawilonów budować zgodnie z uchwałą Rady Gminy z 26 lutego 2004 roku. Zapytała o termin rozpoczęta kanalizacja w ul. Sobieskiego i ul. M. Dąbrowskiej.
Pan Wójt wyjaśnił, iż z wykonaniem garbów w ul. Waldemara nie będzie trudności, po zakończeniu modernizacji tej drogi wystąpi z właściwym wnioskiem w tej sprawie. Poinformował, że przejście dla mieszkańców do kolejki WKD przez   ul Waldemara będzie można wykonać.
W sprawie ronda na skrzyżowaniu ul. Waldemara z ul. M. Dąbrowskiej pan Kawiorski poinformował, że formalnie Gmina nie ma zgody Starostwa Powiatowego w Pruszkowie na opracowanie dokumentacji projektowej i ewentualnej budowy ronda.
Pan Wójt wyjaśnił, że zadanie inwestycyjne w ul.Agatowej i ul. Malczewskiego będzie wykonane wówczas, gdy rada zaakceptuje takie wnioski.
W sprawie odpowiedzi na stronie internetowej poinformował, że jeśli są to pytania anonimowe to udziela odpowiedzi na stronie internetowej. W przypadku podpisanych mejli to udziela odpowiedzi bezpośrednio zainteresowanemu. W sprawie budki w Al. M. Dąbrowskiej znajdującej się przy budynku starej poczty stwierdził, że grunt stanowi własność powiatu a gmina nie wydała zezwolenia na jej budowę. Następnie poinformował, że kanalizacja w ul. Sobieskiego i M. Dąbrowskiej może być rozpoczęta w roku bieżącym. Regulamin porządku i czystości jest w trakcie opracowywania.
Pan Zieliński zapytał o sprawę autobusu kursującego przez Opacz, oraz o wyjaśnienie sprawy naprawy studzienek w ul. Ryżowej.
Pan Wójt sprawa negocjacji będzie kontynuowana, w sprawie studzienek sprawa jest w sądzie z wykonawcą i myśli że do końca sierpnia studzienki zostaną naprawione. 
Pani Tomczak zapytała o konkurs na dyr. Szkoły w Komorowie, czy obecny dyr. został powołany na następną kadencję, w jakim trybie i która to będzie kadencja tego dyrektora.
Pan Wójt wyjaśnił, że w chwili obecnej są prowadzone sprawy kadrowe, osobowe, kiedy zostaną zamknięte to rada Gminy zostanie poinformowana. Dyrektor szkoły nie został jeszcze powołany.
Pani Popko zabrała głos w sprawie bezpieczeństwa stwierdzając, że policja powinna zwracać bardziej uwagę na przejeżdżające przez osiedla samochody ciężarowe, oraz na parkujące na chodnikach samochody. Następnie poprosiła o projekt Regulaminu gdyż chciałaby dołożyć postulaty, mówiące między innymi o odpowiedzialności mieszkańca za swoją posesję.
 
Pan Zacny zamknął obrady XLI sesji Rady Gminy.
 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 12.09.2006 12:39
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 9
Autor: Urszula Bejda