Urząd Gminy Michałowice
31.10.2006 13:44

Protokół Nr XLII

Z obrad XLII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 17 i 19 lipca 2006
Z obrad dwóch posiedzeń XLII sesji Rady Gminy Michałowice odbytych w dniu 17 i 19 lipca 2006 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.
Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 11 radnych.
 
Ad. pkt. 1
Przewodniczący pan Jacek Sierak otworzył XLII sesję Rady Gminy, następnie przekazał głos panu Wójtowi.
Pan Wójt powitał państwa Marię i Edwarda Bednarskich, którzy obchodzili uroczystość 50-lecia związku małżeńskiego. Złożył życzenia wręczając medal nadany przez Prezydenta RP pana L. Kaczyńskiego za długoletnie pożycie małżeńskie.
Przewodniczący pan Jacek Sierak powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obrad obecnych jest 10 radnych, w związku z czym Rada może podejmować uchwały.
Następnie odczytał wniosek pana Bryksy w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punku pod nazwą „Informacja Wójta Gminy na temat sytuacji wodociągu Komorowskiego – jakość i ciśnienie wody –   oraz zaawansowania prac modernizacji SUW i sieci wodociągowej na terenie Gminy”. Uzasadnieniem tego wniosku jest trwający od długiego czasu na terenie zaopatrywanym przez SUW Komorów stan niedoboru wody, co skutkuje problemami dla mieszkańców.
 
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Bryksy w sprawie rozszerzenia porządku obrad o punkt 3 pod nazwą „Informacja Wójta Gminy na temat sytuacji wodociągu Komorowskiego – jakość i ciśnienie wody –   oraz zaawansowania prac modernizacji SUW i sieci wodociągowej na terenie Gminy”
Za przyjęciem         - 8
Przeciw                    - 0
Wstrzymało się       - 2
Rada wniosek przyjęła. 
 
Pan Wójt zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice. Poinformował, że projekt uchwały był opiniowany przez właściwą komisję.
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta w sprawie rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały Rady w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2005 rok, oraz zmian do Uchwały Nr XXIX/245/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2005 rok.
Za przyjęciem         - 10
Przeciw                    - 0
Wstrzymało się       - 0
Rada wniosek przyjęła. 
 
Wobec zgłoszonych autopoprawek porządek obrad XLII sesji rady Gminy przedstawia się następująco:
1.Sprawy porządkowe.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
1)      przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Michałowice do 2020 roku,
2)      uchwalenia statutu Gminy Michałowice,
3)      wprowadzenia zmian do statutów sołectw i osiedli,
4)      dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok, oraz zmian do Uchwały Nr XXXVIII/338/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2006 roku,
5)      przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice” na lata 2006-2008,
6)      przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice” na lata 2006-2008,
7)      przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji w Gminie Michałowice” na lata 2006-2008,
8)      przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice” na lata 2006-2008,
9)      przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa Ośrodków sportu i rekreacji na terenie Gminy Michałowice” 2006-2008,
10)   przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Modernizacja wraz z dobudową sal w Przedszkolu w Michałowicach” na lata 2006-2007,
11)   przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa Centrum Administracyjnego i budynku Policji w Regułach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na lata 2006-2008,
12)   przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych” na lata 2006-2008,
13)   zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/251/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi” na lata 2005-2007
14)   zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/344/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 06 marca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie,
15)   określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych przypadających Gminie Michałowice i jej jednostkom organizacyjnym, udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności do których nie stosuje się przepisów ustawy-ordynacja podatkowa, oraz wskazania organu do tego uprawnionego,
16)   stawek opłat za dostawę wody oraz za odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice,
17)   zmieniająca uchwałę Nr XIV/85/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2004-2008,
18)   zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/334/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice,
19)   ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu stanowiących podstawę konstrukcji tabeli płac dla pracowników Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice,
20)   ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu stanowiących podstawę konstrukcji tabeli płac w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice,
21)   wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości będącej drogą, położonej w Michałowicach Wsi Gm. Michałowice,
22)   oddania w dzierżawę na okres ponad trzy lata, części nieruchomości położonej we wsi Komorów wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice,
23)   nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice,
24)   przebiegu postępowań administracyjnych dotyczących lokalizacji dróg ekspresowych Salomea-Wolica i Południowa Obwodnica Warszawy w obszarze Gminy Michałowice,
25)   nadania nazwy ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice.
3. Informacja Wójta Gminy na temat sytuacji wodociągu Komorowskiego – jakość i ciśnienie wody –   oraz zaawansowania prac modernizacji SUW i sieci wodociągowej na terenie Gminy.
4. Informacje Wójta Gminy.
5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Sprawy wniesione.
Za przyjęciem   - 10
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Porządek obrad XLII sesji został przyjęty.
 
Pan Rajski poprosił o pozwolenie zabrania głosu przez Przedstawicieli Suchego Lasu.
Wobec braku sprzeciwu głos zabrał pan Marcin Kwaśny dziękując władzy samorządowej, Wójtowi Radnym, pracownikom za wybudowanie chodnika w Suchym Lesie przekazując własnoręcznie wykonaną Tablicę z Figurką i chodnikiem.
Pan Sierak podziękował za miły gest ze strony mieszkańców Suchego Lasu.
 
Ad. pkt 2 ppkt 1.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Michałowice do 2020 roku.
Pan Sierak powitał pana dr Marka Ziółkowskiego ze Szkoły Głównej Handlowej, który opracowywał aktualną wersję Strategii.
Poinformował, że odbyło się kilka spotkań związanych z przygotowaniem aktualnej wersji strategii, przeprowadzone zostało badanie ankietowe i na tej podstawie przygotowany został materiał wstępny, odbyły się spotkania nastąpiło uwzględnienie uwag i w wyniku tego został przedstawiony projekt strategii.
Pan Wójt stwierdził, iż przedstawiony dokument jest o bardzo dużym znaczeniu, ponieważ wyznacza podstawowe cele w działaniach samorządu lokalnego. Strategia określa cele jakie mają być realizowane w najbliższych latach.
Pan Ziółkowski stwierdził, iż każdy dokument ma swoje zalety i wady, nie ma idealnego, który by spełniał potrzeby czy oczekiwania wszystkich mieszkańców, przedstawicieli władz. Jest to dokument który daje pogląd sytuacji Gminy w perspektywie kilkunastu lat na dzień dzisiejszy. Jest to dokument elastyczny, który może podlegać modyfikacjom, zmianom ale tylko w sytuacji kiedy wystąpią istotne przesłanki merytoryczne.
Pan Bryksa zabierając głos złożył wniosek o niegłosowanie projektu uchwały wraz z załącznikiem w postaci projektu strategii Gminy Michałowice w celu przepracowania dokumentu, przeanalizowania zapisów i licznych braków które występują, uzupełnienia tych braków, oraz w celu przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Michałowice. Następnie przedstawiając uzasadnienie swojego wniosku dotyczące zmian treści stwierdził, iż w treści projektu występuje Wołomin i struktura miejska, a przecież nasza gmina nigdy nie była miastem i nigdy nie znajdowała się w powiecie wołomińskim. Uważa, że nastąpiło tutaj bardzo ciekawe kalkowanie ogromnych partii tekstu i tylko wymieniano powiat wołomiński na pruszkowski. W sieci znalazł podobną Strategię Rozwoju Gminy Halinów, która zawiera ogromne partie tekstu naszej strategii. Autorami tamtej strategii jest pan dr J. Sierak i pan dr. M. Ziółkowski. Stwierdził, że jeżeli ktoś zapłacił już za strategię to dlaczego nasza gmina ma ponownie za to płacić, nie widzi takiego uzasadnienia. Nie przeprowadzono szerokich konsultacji społecznych, a obowiązkiem Rady Gminy i Wójta Gminy było przedstawić ten dokument wszystkim mieszkańcom w celu możliwości zapoznania się i zaopiniowania. Nie przeprowadzono powszechnej ankiety potrzeb, ocen i opinii mieszkańców na tematy związane z sytuacją Gminy Michałowice. Występują liczne błędy językowo-składniowe. Brak odniesienia się w niektórych miejscach do bardzo ważnych tematów jak problematyka bezpieczeństwa publicznego, którego poprawa należy do własnych zadań Gminy. Brak oceny i wyciągania wniosków z polityki Rady Gminy, Wójta Gminy, dokument zawiera liczne błędy metodologiczne. Uważa, że rzeczą nieodpowiedzialną byłoby formułowanie wniosku zmierzającego do niepodjęcia w dniu dzisiejszym tego dokumentu bez podparcia go dokumentami, dowodami i wnioskami wynikającymi z analizy jego treści. Przeprosił za to, że z przyczyn obiektywnych nie był w stanie przedstawić tego wcześniej, uważa, że nie należy traktować tego dokumentu jako kolejnego papierka jako załącznika do jakiegoś wniosku o pieniądze. Uważa, że strategia jest bardzo potrzebna i można ją uchwalić w trybie normalnym, po konsultacjach z mieszkańcami. Zaproponował termin, jesień 2006 rok.
Pan Sierak stwierdził, że nie przerywał tak długiej wypowiedzi, aby można było zobaczyć na ile pan radny Bryksa potrafi lekceważyć ludzi. Przypomniał, że było kilka spotkań w tej sprawie, na prośbę pana radnego przesuwano terminy spotkań, było dwa miesiące na konsultacje, na zgłaszanie uwag. Dlatego pozwolił mówić dłużej, aby pokazać metody postępowania pana radnego, które są stosowane nie po raz pierwszy.
Pan Wójt część uwag, co do błędów wskazanych w zakresie nazewnictwa, które zgłosił pan radny, byłaby godna zastanowienia.
Pan Ziółkowski odnosząc się do wypowiedzi pana Bryksy w sprawie zarzutu plagiatu poinformował, że rozwój zrównoważony jest jeden i sposób zarządzania gminą Halinów, czy gminą Michałowice jest taki sam i są w nauce teoretyczne zagadnienia, które są wspólne dla wszystkich. Zwracając się do pana Bryksy poprosił o nieużywanie słowa „kalkowanie tekstu”, a jeśli tak, to o określenie dokładnie stron, które są kalkowane, a które nie i skąd. Był autorem tamtej strategii i jest autorem projektu strategii Gminy Michałowice i jako pracownik naukowy może korzystać z tekstu, który sam opracował i może dostarczyć spis bibliografii swoich publikacji w których tego typu zagadnienia porusza. Nie wyobraża sobie , że każda gmina w Polsce ma inny system zarządzania, jest jeden system zarządzania, który musi spełniać określone warunki o charakterze ogólnym. Dotknął go głos pana radnego, ponieważ 16 lat pracuje i konsultuje dokumenty strategiczne w różnych gminach w Polsce, to po raz pierwszy spotkał się z tak nieprzychylnym głosem, ciosem poniżej pasa. Przypomniał, że pan radny milczał przez trzy miesiące, kiedy były spotkania z radnymi, prosił o spotkania z mieszkańcami aby radni aktywnie się włączyli w pracę nad strategią, to odzew był minimalny ze strony pana Bryksy. Każdy mieszkaniec miał prawo uczestniczenia w pracach na strategią, ale jest to jego wola, czy chciał uczestniczyć w tych pracach, czy też nie. Zgadził się z wystąpieniem błędów składniowo-językowych.
Pan Bryksa zapytał ile odbyło się spotkań konsultacyjnych w tej sprawie, jaki powinien być czasookres ustalania strategii na 14 lat do przodu, 3-y miesiące, pół roku a może rok. Nie użył słowa, które zarzucił pan dr Ziółkowski, jeżeli trzeba będzie to wskaże o które chodzi fragmenty, jeśli dotyczyły one kwestii teoretycznej to i tak nie powinno to mieć miejsca.
Pan Sierak stwierdził, że nie podlega wątpliwości, że to Rada Gminy, a nie mieszkańcy uchwala programy gospodarcze.
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Bryksy w sprawie nie głosowania na obecnej sesji projektu uchwały wraz z załącznikiem w postaci projektu strategii Gminy Michałowice w celu przepracowania dokumentu, przeanalizowania umieszczonych zapisów i licznych braków które występują, uzupełnienia tych braków w celu przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Michałowice.     
Za przyjęciem   – 3
Przeciw              - 7
Wstrzymało się – 2
Rada wniosku nie przyjęła.
 
Pani Zalewska zgłaszając ogólne uwagi do strategii zwróciła uwagę, iż planowanie przestrzenne ma znikomy zarys, brak jest propozycji w zakresie oświaty na poziomie średnim i wyższym.
 
Pan Chruściak przypomniał, że przez dwa miesiące rada bardzo mocno nad tą sprawą pracowała. Następnie stwierdził, że jak zwykle przy wszystkich szczególnie ważnych sprawach na sesjach wygląda to tak, że nad całością spraw czuwa grupa radnych „Zachód” a cała reszta jest niezainteresowana. Tylko należy zauważyć, że cała reszta pracuje kiedy należy pracować, a więc podczas prac komisji. W tej konkretnej sprawie przez dwa miesiące praca trwała wytężona, aby uchwalić jak najbardziej optymalny tekst, nigdy nie osiągnie się stanu optymalnego. Przypomniał, że jedno z tych spotkań, specjalnie, na usilną prośbę pana Bryksy rozpoczęło się na godz. 1800 a pan radny nie przyszedł. Okazało się, że inni radni poprzekładali swoje sprawy, dostosowując się do prośby pana radnego. To co się dzieje przez całą kadencję, to jest wyraz braku elementarnego szacunku dla pracy innych, każda sprawa ważna dla rady jest traktowana w ten sam sposób.
Pan Sierak postawił wniosek o ograniczenie zadawania pytań przedstawianie tylko propozycji zmian treści do zapisu strategii.
 
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Sieraka.
Za przyjęciem wniosku   - 8
Przeciw                             -1
Wstrzymało się                - 1
Rada wniosek przyjęła.
 
Pani Zalewska zgłosiła propozycję wykreślenia na str. 57 w pierwszym wierszu wyrażenia „parków we wschodniej i środkowej części Gminy” – pan Wójt poprał taki wniosek.
Pani Popko zaproponowała wykreślenie ze str. 33 poz. 9 „słabe strony” propozycji „budowy basenów” ze strony Gminy.
Przystąpiono do głosowania wniosku pani Popko. 
Za przyjęciem wniosku   - 0
Przeciw                              -5
Wstrzymało się                - 4
Wniosek nie uzyskał akceptacji.
Pani Zalewska zaproponowała dopisanie na str.33 poz.9 w słabych stronach zdania„zabezpieczenia miejsc w przedszkolach gminnych”
Przystąpiono do głosowania wniosku pani Zalewskiej.
Za przyjęciem                  - 2
Przeciw                              -7
Wstrzymało się                - 1
Wniosek nie uzyskał akceptacji.
Pan Walendowski zgłosił wniosekpolegającyna wykreśleniu ze strony 51 „trasy Ks. Mazowieckich w Pruszkowie, tzw. „Paszkowiaka” z tego względu iż ta droga nie będzie obwodnicą Gminy i nie może być realizowana.
Za przyjęciem wniosku   - 11
Przeciw                              -0
Wstrzymała się                - 0
Wniosek uzyskał akceptację.
Pan Bryksa zaproponował wprowadzenie wniosku na str 31 pkt.2 do pozytywnej strony „Bliskość węzłów kolejowych m.st. Warszawy
Za przyjęciem wniosku   - 10
Przeciw                              -0
Wstrzymało się                - 1
Wniosek uzyskał akceptację.
Pan Bryksa zaproponował dopisanie wniosku dostr. 33 pkt.6 w dobrych stronach „wysoki stopień stelefonizowania”
Za przyjęciem wniosku   - 11
Przeciw                              -0
Wstrzymało się                - 0
Wniosek uzyskał akceptację.
Następny wniosek Pana Bryksa dotyczystr. 33 pkt.6 w słabych stron i polega na dopisaniu zdania „ w niektórych rejonach Gminy brak możliwości realizacji usług internetowych”
Za przyjęciem wniosku   - 7
Przeciw                              -1
Wstrzymało się                - 3
Wniosek uzyskał akceptację.
Kolejny wniosek dotyczy str. 38 i polega na zamianie słowa „jego” na „ich”.
Przyjęto jako poprawkę oczywistą.
Pan Bryksa zaproponował dopisanie zdania „Opracowanie i wdrożenie systemu ocen i kwalifikacji inwestycji gminnych” do celu operacyjnego kanalizacji, wodociągu, dróg na str. 48.
Pan Sierak wyjaśnił, iż nie można tego odnosić do celów inwestycyjnych, ponieważ do tego służy inny dokument.
Pan Ziółkowski zaproponował zapisanie tego w zadaniach administracji.
Pan Bryksa zaproponował zapisanie zadania na str. 50 w celu operacyjnym poprawy jakości pracy administracji samorządowej.
Za przyjęciem wniosku   - 5
Przeciw                              -1
Wstrzymało się                - 4
Wniosek uzyskał akceptację.
Pan Bryksa zaproponował dopisanie na str. 49 do celu operacyjnego Partnerska współpraca z miejscowymi przedsiębiorcami, do pierwszego zdania „w Gminie Michałowice”
Za przyjęciem poprawki    - 9
Przeciw                                -0
Wstrzymało się                  - 1
Wniosek uzyskał akceptację.
W następnym wniosku na str. 51 w ponadlokalnych inwestycjach transportowych zaproponował dopisanie „w pierwszej kolejności przejazdy drogowe nie usytuowane obok przystanków, usytuowane poza przystankami WKD”.
Za przyjęciem poprawki   - 3
Przeciw                              -5
Wstrzymało się                - 2
Wniosek nie uzyskał akceptacji.
Pan Bryksa zaproponowałwykreślenie słowa „image” ze str.60.
Pan Wójt zaakceptował.
Następny wniosek na str 64 zamiast słowa „recyclingu” zaproponował sformułowanie o „ponownym przetworzeniu”
Za przyjęciem wniosku   - 2
Przeciw                              -5
Wstrzymało się                - 3
Wniosek nie uzyskał akceptacji.
Kolejny wniosek pana Bryksy na str. 2 zamiast „Radni Rady Gminy Michałowice” to „Radni Gminy Michałowice”, zaproponował listę radnych alfabetycznie, oraz wymienienie sołectw i osiedli Gminy wraz z nazwiskami sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. 
Pan Wójt nie zgłosił przeciwwskazań.
Zaproponował na str. 13 wykreślenie słowa „jedynie”, na str 21 zaproponował aby Stowarzyszenie „Kulturalny Komorów” był zapisany w cudzysłowie, następnie zamiast Okręgu Mazowieckiego ZHR zaproponował zapis „środowiskiem XXXII Mazowieckich Gromad i Drużyn ZHR w Komorowie”. Na stronie 22 słowo „osiągnięciami” zastąpić słowem osiągnięcia, na str. 24 w zagospodarowaniu przestrzennym wykreślić „samorząd za pośrednictwem urzędu”.
Przyjęto jako formalne poprawki.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Michałowice do 2020 roku z autopoprawkami.
Za przyjęciem   – 8
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 2
Uchwała Nr XLII/364 /2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Pan Sierak podziękował panu doktorowi, wszystkim pracownikom, panu Wójtowi, radnym, sołtysom i mieszkańcom za współpracę.
Pan Rajski stwierdził, że strategia jest wytyczeniem celu, który zawsze jest niedoskonały. Uważa, ze najważniejsze jest jakie dokumenty robocze z tego wypłyną. Przypomniał, że w trakcie konsultacji jest regulamin porządkowy, który powinien być przekonsultowany w samorządach, później z mieszkańcami. Omawiany regulamin jest wytyczeniem celów, natomiast dopiero dokumenty robocze będą je w życie wprowadzać.
Pan Sierak zarządził 10-cio minutową przerwę.
 
Ad. pkt 2 ppkt 2.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Michałowice.
Pan Sierak poinformował, że projekt uchwały miał być rozpatrywany na poprzedniej sesji, na wniosek pana radnego Bryksy, decyzją rady został przesunięty na obecną. Uwagi do projektu uchwały zostały zgłoszone i przedstawione w piśmie, które stanowi załącznik do projektu uchwały. Dwie osoby zgłosiły propozycje zmian do statutu, pani radna Zalewska i pan Radny Bryksa.
Następnie zgłosił wniosek formalny, aby ograniczyć liczbę zmian do tych zgłoszonych wcześniej przed rozpoczęciem sesji.
Pan Bryksa stwierdził, iż tego typu wniosek odbiera jako sprzeczny z prawem o podstawowym charakterze. Posiedzenie rady jest od tego, aby dyskutować.
Pan Sierak podtrzymując swój wniosek, poinformował, że konsultował sprawę dziesiejszego pocedowania z organem nadzoru, jest to procedura prawidłowa, odbyły się spotkania, każdy miał możliwość składania wniosków, w związku z powyższym podtrzymuje wniosek, aby w dniu dzisiejszym głosować tylko i wyłącznie zmiany zgłoszone przed sesją albowiem w trakcie sesji takich spraw dyskutować nie można, ponieważ oznaczało by to przeniesienie spraw ze statutem na kolejną sesję.
Pan Bryksa zapytał z jakiego źródła prawa wynika wniosek pana Przewodniczącego.
Pan Sierak na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, każde głosowanie jest uchwałą rady.
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Sieraka w sprawie rozpatrywania zmian zgłoszonych do projektu uchwały wyłącznie przed sesją. 
Za wnioskiem       - 8
Przeciw                 - 3
Wstrzymało się    -1
Rada wniosek przyjęła.
Pan Sierak poinformował, iż do każdego punku zostały przedstawione komentarze wynikające z prac pani Mecenas, pani Sekretarz i panem Wójtem oraz z konsultacji z organem nadzoru prawnego. Treści odpowiedzi zostały przesłane radnym i stanowią załącznik do protokołu.
Poprosił o przedstawienie zmian do projektu przez panią A. Zalewską.
Pani Radna Zalewska przedstawiła swoje propozycje zmian do projektu statutu Gminy Michałowice.
W § 2 ust. 5 wprowadzić po ostatnim wyrazie w drugim zdaniu zapis: „lub organy istniejących samorządowych jednostek pomocniczych.” Oraz zdanie trzecie: „Zebranie zwoływane jest przez wyżej wymienione organy w terminie 30 dni od złożenia wniosku do wójta gminy.”
Pan Bryksa stwierdził, iż nie zgadza się z stwierdzeniem przedstawionym w komentarzu, że  tylko zebranie zwołane przez Wójta zapewni prawidłowe przeprowadzenie konsultacji, oraz uważa, że termin złożenia może być dłuższy.
Pani Idzikiewicz poinformowała, że uczestniczyła w wielu zebraniach z panem Wójtem organizowanych przez jednostki pomocnicze i różny jest poziom przeprowadzania tych zebrań. Natomiast Wójt Gminy ponosi pełną odpowiedzialność za przebieg i prawidłowe przeprowadzenie takich konsultacji. Zarząd Osiedla, sołtysi takiej odpowiedzialności nie mają.
Pani Zalewska że żadne prawo samorządowe nie mówi, że tylko Wójt jest uprawiony do zwołania zebrania. Nie zna takiej sytuacji aby pan Wójt zwołał zebranie wiejskie czy osiedlowe. Uważa, że o wiele lepiej są przygotowane sołectwa, czy zarządy osiedla.
Pan Rajski stwierdził, że w momencie kiedy występuje problem sporny to analiza jego odbywa się wówczas pod auspicjami Wójta.
Pan Sierak wyjaśnił, że rada podejmuje decyzje i wójt jest zobligowany realizować decyzje rady.
Przystąpiono do głosowania wniosku.
Za wnioskiem    - 3
Przeciw              - 4
Wstrzymało się - 4
Rada wniosku nie przyjęła.
 
W§ 9 ust. 4 sformułowanie „na dwa tygodnie” zastąpić „w tygodniu”
     Pani Zalewska stwierdziła, iż ten zapis świadczy o tym , że przeprowadzone są   konsultacje raz na dwa tygodnie, a chciałaby aby były raz w tygodniu.
Przystąpiono do głosowania wniosku.
Za wnioskiem    - 3
Przeciw              - 6
Wstrzymało się - 9
Wniosek nie uzyskał poparcia.
 
W § 11 ust. 1 słowo ”okresowe” zamienić na „półroczne i roczne”,
Przystąpiono do głosowania wniosku pani radnej.
Za wnioskiem    - 3
Przeciw              - 4
Wstrzymało się - 4
Rada wniosku nie przyjęła.
 
W § 11 ust. 2 po pierwszym zdaniu wprowadzić zdanie: „Radny zostaje przyjęty do pracy w co najmniej jednej stałej komisji rady gminy.” Zdanie drugie staje się zdaniem trzecim.
Pani Zalewska stwierdziła, że wniosek nie powinien budzić żadnych wątpliwości, ponieważ radny powinien być przynajmniej w jednej komisji.
Przystąpiono do głosowania wniosku pani radnej.
Za wnioskiem    - 1
Przeciw              - 7
Wstrzymało się - 4
Rada wniosku nie przyjęła.
 
W § 14 ust. 2 pkt 2 wykreślić „i”, w to miejsce wprowadzić przecinek oraz po słowie analiz dopisać „i opinii
    Przystąpiono do głosowania wniosku pani radnej.
Za wnioskiem    - 8
Przeciw              - 0
Wstrzymało się - 3
Rada wniosek przyjęła.
 
W § 16 ust. 1 w zdaniu drugim po słowie „zgłoszone” wprowadzić „wnioski i” oraz po zdaniu drugim wprowadzić zdanie trzecie w brzmieniu: „Na wnioski i postulaty radnego udzielają odpowiedzi organy gminy w trybie postępowania administracyjnego.”
Pani Zalewska stwierdziła, iż zgłoszone zmiany porządkowały by kontakty pomiędzy Radnymi a panem Wójtem.
Przystąpiono do głosowania wniosku pani radnej.
Za wnioskiem    - 3
Przeciw              - 5
Wstrzymało się - 4
Rada wniosku nie przyjęła.
 
W § 18 ust. 2 po sformułowaniu „lub posiedzeniu komisji,” dopisać „której radny jest członkiem,”
Pan Bryksa popierając wniosek pani radnej poinformował, że w posiedzeniu komisji może brać udział radny, który nie jest członkiem komisji, a powinien potwierdzić swój udział podpisem.
Przystąpiono do głosowania wniosku pani radnej.
Za wnioskiem    - 3
Przeciw              - 7
Wstrzymało się - 2
Rada wniosku nie przyjęła.
 
W § 21 ust. 2 cyfrę „3” zastąpić cyfrą „6”. Krótki komentarz: nie znajduję uzasadnienia, aby przez trzy dni od powiadomienia radnych o zwołaniu sesji (stanowi o tym w § 23 ust. 1), nie udostępniać mieszkańcom informacji o jej zwołaniu.
Pan Bryksa stwierdził, iż wniosek jest oczywisty, ponieważ można przy okazji rozwożenia materiałów na sesję dla radnych również rozplakatować informacje dla mieszkańców.
Przystąpiono do głosowania wniosku pani radnej.
Za wnioskiem    - 3
Przeciw              - 5
Wstrzymało się - 2
Rada wniosku nie przyjęła.
 
W § 29 ust. 1 pkt 6 skreślić sformułowanie „streszczenia przemówień i dyskusji”, a wprowadzić „w tym przemówienia i dyskusje”.
Pani Zalewska stwierdziła, iż wypowiedzi powinny być autorskie.
Przystąpiono do głosowania wniosku pani radnej.
Za wnioskiem    - 2
Przeciw              - 6
Wstrzymało się - 2
Rada wniosku nie przyjęła.
 
W § 29 ust. 4 w zdaniu trzecim po sformułowaniu „ w formie pisemnej” dopisać „lub ustnej”.
Przystąpiono do głosowania wniosku pani radnej.
Za wnioskiem    - 3
Przeciw              - 5
Wstrzymało się - 3
Rada wniosku nie przyjęła.
 
W § 33 ust. 1 brak terminu w którym wójt lub komisja rady występuje z wnioskiem o podjęcie uchwały. Proponuję 5 dni przed terminem zwołania sesji.
Pani Zalewska poinformowała, że uchwały powinny być przedstawione w odpowiednim terminie.
Pani Tomczak stwierdziła, że w następnej kadencji Przewodniczący Rady będzie w lepszej sytuacji ponieważ pan Wójt będzie musiał na 5 dni przed zwołaniem sesji przekazać uchwały do biura rady.
Przystąpiono do głosowania wniosku pani radnej.
Za wnioskiem    - 3
Przeciw              - 6
Wstrzymało się - 3
Rada wniosku nie przyjęła.
 
W § 33 ust. 3 jest przepisany z poprzedniego statutu i jest całkowicie nieczytelny, a także niespójny z pozostałymi postanowieniami tegoż paragrafu.
Pani Zalewska stwierdziła, że sprawa została wyjaśniona i wniosku nie podtrzymuje.
 
W § 38 ust. 4 na końcu zdania dopisać „wyłącznie w sprawach mu powierzonych oraz niezastrzeżonych dla wójta” – sprawdzić zgodność z ustawami!!,
Przystąpiono do głosowania wniosku pani radnej.
Za wnioskiem    - 1
Przeciw              - 7
Wstrzymało się - 3
Rada wniosku nie przyjęła.
 
W § 40 ust. 3 po słowach „kończy się” dopisać „z”
Przystąpiono do głosowania wniosku pani radnej.
Za wnioskiem    - 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się - 0
Rada wniosek przyjęła.
 
W § 40 ust. 6 w zdaniu czwartym słowo „wójta” zastąpić „rada”.
Przystąpiono do głosowania wniosku pani radnej.
Za wnioskiem    - 3
Przeciw              - 7
Wstrzymało się - 2
Rada wniosku nie przyjęła.
 
W § 42 ust. 3 brak terminu, w którym wójt zwołuje zebranie.
Przystąpiono do głosowania wniosku pani radnej.
Za wnioskiem    - 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się - 0
Rada wniosek przyjęła.
 
Pan Sierak poprosił o przedstawienie zmian do projektu przez pana radnego Bryksę.
Pan Bryksa przedstawił swoje propozycje zmian do projektu statutu Gminy Michałowice.
 
§9 ust. 1 i 3 należy scalić w jeden - oba opisują to samo - obowiązki przewodniczącego i jego zastępców.
Przystąpiono do głosowania wniosku pana radnego.
Za wnioskiem    - 3
Przeciw              - 4
Wstrzymało się  -4
Rada wniosku nie przyjęła.
 
§13 Wprowadzić zobowiązanie o terminowym powiadamianiu członków komisji o posiedzeniu np. w formie ust. 6 w brzmieniu: O posiedzeniu komisji zawiadamia się członków i osoby zaproszone na posiedzenie w terminie co najmniej 6, a w przypadkach nie cierpiących zwłoki co najmniej 3, dni przed planowanym posiedzeniem. Proponowany porządek obrad i termin odbycia posiedzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej gminy i wywieszenie na tablicy w urzędzie gminy oraz na gminnych tablicach ogłoszeń w każdej miejscowości gminy.
Przystąpiono do głosowania wniosku pana radnego.
Za wnioskiem    - 4
Przeciw              - 7
Wstrzymało się -1
Rada wniosku nie przyjęła.
 
§15 ust. 1 - proszę o interpretację i ew. propozycję poprawek z uszczegółowieniem - czy zapis "wykonującym zadania kontrolne na zlecenie rady," dotyczy tylko komisji doraźnych czy także komisji rewizyjnej.
Pan Bryksa stwierdził, iż sprawa została wyjaśniona i wycofał wniosek.
§21 ust. 2 Zamienić cyfrę 3 na 6. Zapis "w formie i miejscu zwyczajowo przyjętym" jest zapisem z poziomu ustawy. My możemy i powinniśmy to doszczegółowić. Proponuję: "w formie pisemnej informacji zamieszczonej na gminnych, sołeckich i osiedlowych tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej gminy,"
Przystąpiono do głosowania wniosku pana radnego.
Za wnioskiem    - 4
Przeciw              - 3
Wstrzymało się -5
Rada wniosek przyjęła.
 
§23 ust. 1 zamiast "powinni być" wpisać "są powiadamiani", zamiast "powinni otrzymać" wpisać "otrzymują".
Przystąpiono do głosowania wniosku pana radnego.
Za wnioskiem    - 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się -0
Rada wniosek przyjęła.
 
§ 23 ust. 2 zdanie trzecie - dlaczego zawiera tylko punkty określone w §22 pkt 1 i 3? Sesja nadzwyczajna może być przecież zwoływana w celu odbycia dyskusji, zasięgnięcia opinii bez rozstrzygnięć lub przekazania informacji. Proponuję uwzględnić pkty 1, 3, 6, 7 z §22.
Przystąpiono do głosowania wniosku pana radnego.
Za wnioskiem    - 2
Przeciw              - 6
Wstrzymało się -4
Rada wniosku nie przyjęła.
 
§24 ust. 3 - zamiast "publiczność" (słowo zupełnie tu nie pasuje) wpisać "osoby nie wymienione w ust. 1"
Przystąpiono do głosowania wniosku pana radnego.
Za wnioskiem    - 6
Przeciw              - 0
Wstrzymało się -5
Rada wniosek przyjęła.
 
§27 ust. 2 po słowach "rady gminy" dodać: "i innych aktów określonych w §32 ust. 5"
Przystąpiono do głosowania wniosku pana radnego.
Za wnioskiem    - 4
Przeciw              - 3
Wstrzymało się -5
Rada wniosek przyjęła.
 
§27 ust. 3 pkt 1 uprościć - zamiast słów "tego wniosku" wpisać "uchwały" i dalej wykreślić słowa "wniosku o podjęcie"
Pan Bryksa stwierdził, iż dotychczasowy zapis jest niejasny, dlatego jego wniosek spowoduje, że będzie on czytelny.
Przystąpiono do głosowania wniosku pana radnego.
Za wnioskiem    - 3
Przeciw              - 5
Wstrzymało się -4
Rada wniosku nie przyjęła.
 
§27 ust. 3 pkt 7 - zapis jest niejasny - czy tylko w ramach danego posiedzenia czy też np. do następnego, a może jeszcze dalej - to uprawnia do dowolnej żonglerki bez decyzji rady. Proponuję: po słowie "przewodniczący obrad" wpisać ", za zgodą rady,", po cyfrze 6 wstawić przecinek, zamiast słów "na czas potrzebny do" wpisać "do następnego posiedzenia rady w celu"
Przystąpiono do głosowania wniosku pana radnego.
Za wnioskiem    - 3
Przeciw              - 5
Wstrzymało się -4
Rada wniosku nie przyjęła.
 
§27 ust. 6 - lista wniosków formalnych moim zdaniem jest niepełna - powinno się wprowadzić wniosek o rozszerzenie porządku obrad, o zdjęcie punktu z porządku obrad, a często u nas praktykowany wniosek o niegłosowanie projektu aktu w danym brzmieniu - czy on w ogóle wynika z jakichś przepisów? Musi tu być furtka umożliwiająca złożenie wniosku dot. innej sprawy formalnej nie określonej przez statut.
Przystąpiono do głosowania wniosku pana radnego.
Za wnioskiem    - 2
Przeciw              - 4
Wstrzymało się -5
Rada wniosku nie przyjęła.
 
§29 ust. 1 pkt 6 zamiast słowa "streszczenie" wpisać "zapis"
Pan Bryksa stwierdził, że protokoły są to dokumenty na tyle istotne, ze powinno być w protokole umieszczone każdorazowe zabranie głosu.
Pan Sierak wyjaśnił, iż protokół to nie scenograf.
Przystąpiono do głosowania wniosku pana radnego.
Za wnioskiem    - 2
Przeciw              - 6
Wstrzymało się -2
Rada wniosku nie przyjęła.
ust. 4 - po słowach "kolejnej sesji zwyczajnej." dopisać nowe zdanie: "Zgłaszanie i uwzględnianie poprawek stylistycznych, językowych i składniowych odbywa się na etapie przygotowania projektu protokołu." W ostatnim zdaniu zamiast słowa "uwagi" wpisać "zmiany"
Przystąpiono do głosowania wniosku pana radnego.
Za wnioskiem    - 3
Przeciw              - 7
Wstrzymało się -1
Rada wniosku nie przyjęła.
 
§30 zamiast "niezwłocznie" proponuję "najpóźniej następnego dnia roboczego przypadającego po zakończeniu sesji rady"
Pan Bryksa poinformował, że zgłaszając wniosek miał na celu doprowadzenie do pewnego zdyscyplinowania, aby wszystkie uchwały na drugi dzień były dostarczone panu Wójtowi.
Przystąpiono do głosowania wniosku pana radnego.
Za wnioskiem    - 1
Przeciw              - 8
Wstrzymało się -2
Rada wniosku nie przyjęła.
 
§32 ust. 1 właściwy szyk: "Rada podejmuje uchwały na sesji"
Przystąpiono do głosowania wniosku pana radnego.
Za wnioskiem    - 11
Przeciw              - 0
Wstrzymało się -0
Rada wniosek przyjęła.
 
§32 ust. 4 dodać zdanie: "Uchwały rady są przekazywane do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy w urzędzie gminy, gminnych tablicach ogłoszeń w każdej miejscowości gminy oraz umieszczenie na stronie internetowej gminy."
Przystąpiono do głosowania wniosku pana radnego.
Za wnioskiem    - 2
Przeciw              - 5
Wstrzymało się -4
Rada wniosku nie przyjęła.
 
§33 ust. 1 zdanie 2 - a ustalanie wynagrodzenia wójta?
Pan Bryksa poinformował, że jego wniosek jest taki, aby inicjatywa ustalenia wynagrodzenia Wójta również należała do Przewodniczącego Rady.
Przystąpiono do głosowania wniosku pana radnego.
Za wnioskiem    - 2
Przeciw              - 6
Wstrzymało się -3
Rada wniosku nie przyjęła.
 
§33 ust. 4 - czy to nie są wnioski formalne? co z zamkniętą listą wniosków formalnych w §27 ust. 6?
Przystąpiono do głosowania wniosku pana radnego.
Za wnioskiem    - 3
Przeciw              - 5
Wstrzymało się -3
Rada wniosku nie przyjęła.
 
§36 po słowach "W przypadku gdy" wykreślić słowo "większa", dalej po słowie "kandydatów" zamiast "otrzyma" wstawić ",którzy otrzymali" i dalej za słowem: >"za"< wstawić ",jest większa"
Przystąpiono do głosowania wniosku pana radnego.
Za wnioskiem    - 9
Przeciw              - 0
Wstrzymało się -2
Rada wniosek przyjęła.
 
§43 ust. 3 Co oznacza "Na zasadach określonych przez radę" - czy te zasady są czy będą określone, w jakiej formie - to powinno się doprecyzować.
Pan Bryksa wycofał wniosek.
 
§44 ust. 5 na końcu dodać zdanie: "Wójt jest zobowiązany do przedstawienia wniosku o wprowadzenie do budżetu gminy niewykorzystanych środków finansowych z przeznaczeniem dla danej jednostki pomocniczej"
Pan Bryksa wycofał wniosek.
 
Nagminnie w tekście używa się zamiennie sformułowań "rada" i "rada gminy" oraz "wójt" i "wójt gminy". Powinno to być ujednolicone z duchem zapisów §1 statutu.
Przystąpiono do głosowania wniosku pana radnego.
Za wnioskiem    - 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się -0
Rada wniosek przyjęła.
Pan Bryksa stwierdził, iż w statucie brakowało mechanizmu i opisu prowadzenia obrad, w szczególności, w jaki sposób można zgłosić poprawki, jak będą rozpatrywane i jak głosowane. Stwierdził, iż to zostało uregulowane. Jeżeli poprzedni statut nie zakładał szczegółowych zapisów procedowania radnych, to uważa, że dużym nadużyciem ze strony Przewodniczącego bywało to, że odmawiał radnym możliwości składania poprawek do projektu budżetu i głosowania tych poprawek Przewodniczący rady opierał się na tym, że dopóki Wójt nie wyrazi zgody na zmiany, to rada nic nie może zrobić. Stwierdził, że szkoda, że dopiero na koniec kadencji okazało się że, rada może procedować, może zgłaszać poprawki nawet do uchwały budżetowej.
Stwierdził, iż szkoda, że pod koniec kadencji znajdzie się w statucie to, o co się „bili” radni. Przewodniczący przyznaje racje tym, którzy twierdzili, że postępowanie Przewodniczącego niejednokrotnie mijało się z prawem. Uważa, że Przewodniczący powinien wyciągnąć z tego wnioski.
Pan Sierak stwierdził, iż postępował zgodnie z zapisami poprzedniego statutu i przepisami prawa. Przypomniał, że chciał przeprowadzić zmiany do statutu dwa lata wcześniej, ale nie było takiej woli radnych.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Michałowice wraz z autopoprawkami.
Za przyjęciem   – 9
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 3
Uchwała Nr XLII/36 /2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 2 ppkt 3.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do statutów sołectw i osiedli.
Pani Idzikiewicz poinformowała, że proponowane propozycje zmian do statutów są propozycją uporządkowania współpracy pomiędzy Wójtem Gminy a Jednostkami Pomocniczymi.
Pan Sierak poinformował, że nie zostały zgłoszone żadne uwagi do projektu uchwały.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do statutów sołectw i osiedli.
Za przyjęciem   – 9
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 2
Uchwała Nr XLII/367 /2006 stanowi załącznik do protokołu.
Pan Bryksa zgłosił wniosek o 15-minutową przerwę.
Pan Sierak przychylając się do wniosku ogłosił 15 min. przerwy w obradach sesji.
 
Ad. pkt 2 ppkt 4.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok, oraz zmian do Uchwały Nr XXXVIII/338/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2006 roku.
Pan Wójt omówił zmiany do budżetu, następnie zgłosił autopoprawki zgłoszone na komisjach, które stanowią załącznik do protokołu.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pani Zalewska zapytała dlaczego w zał. nr 4 przyjmujemy wskaźnik zadłużenia 34,6% .
Pan Wójt wyjaśnił, iż taki jest poziom deficytu.
Pani Zalewska nawiązując do zał. nr 11 zapytała, dlaczego w poz. 2 - kanalizacja sanitarna zachodniej części Gminy nastąpiło zmniejszenie nakładów i czy to zadanie zostanie wykonane w bieżącym roku.
Pan Wójt wyjaśnił, iż kwota wynikła z przetargu, natomiast wykonanie zadania jest dwuletnie i po dzisiejszej sesji zostanie zawarta umowa z wykonawcą na okres dwuletni.
Pani Zalewska następnie stwierdziła , że zadania z poz. 10 „budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej, Bukowej, Jaworowej, Kolorowej w Michałowicach” nie były w tegorocznym budżecie.
Pan Wójt wyjaśnił, że są to zadania kontynuowane z roku ubiegłego i było ono wtedy planowane. Przeniesione zostało na bieżący rok, ponieważ wykonawca nie spełnił swoich obowiązków wynikających z umowy, dlatego ogłoszony jest przetarg na nowego wykonawcę.
Pani Zalewska zrozumiała, że to zadanie nie było wpisane w bieżącej uchwale budżetowej, a więc na te zadania są przeznaczone nowe środki.
Pan Wójt wyjaśnił, że nie są to nowe środki, tylko przechodzące z roku ubiegłego.
Pani Zalewska zapytała gdzie te środki były zapisane w budżecie. Następnie zapytała, czy w poz. 12 również środki pojawiły się w lutym. Taka sama sytuacja występuje w poz. 6 i 13. kanalizacja sanitarna wschodniej części Gminy. Uważa, ze jest to trzecie nowe zadanie.
Pan Wójt poinformował, że również jest to przeniesienie zadania z ubiegłego roku.
Pani Zalewska stwierdziła, że modernizacja SUW Pęcice jest kolejną pozycją w której środki pojawiają się nie wiadomo skąd.
Pan Sierak poprosił o zrozumienie, ponieważ w budżecie na 2006 rok znajduje się pozycja która przychodzi z 2005 roku „wolne środki z 2005 roku …”.
Pani Zalewska zapytała ile środków zostało z rozliczenia z ubiegłego roku.
Pani Jankowska poinformowała, że w granicach 9 milionów. Kwota ta wynika z zamknięcia roku i rozliczenia z urzędami skarbowymi.
Pani Zalewska zapytała, czy jest rozstrzygnięty przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Centralnej w Opaczy.
Pan Wójt wyjaśnił, że nie jest jeszcze rozstrzygnięty przetarg.
Pani Zalewska zapytała z czego wynika zmniejszenie środków na inwestycje w Al. Jana Pawła II, oraz zapytała o budowę ul. Ireny w Komorowie.
Pan Wójt wyjaśnił, że projekt Al. Jana Pawła II nie jest jeszcze zakończony, mało realne jest wydanie tych środków w roku bieżącym, dlatego środki zostały zmniejszone. Natomiast ul. Ireny będzie budowana w porozumieniu z miastem Pruszków i nastąpi to wówczas gdy skończone zostanie odwodnienie tej ulicy.
Pan Sierak złożył wniosek za ograniczeniem czasu wypowiedzi do 10 min.
Za wnioskiem - 10
Przeciw             - 0
Wstrzymał         - 1
Rada wniosek przyjęła.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok, oraz zmian do Uchwały Nr XXXVIII/338/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2006 roku z autopoprawkami.  
Za przyjęciem   – 9
Przeciw              - 2
Wstrzymało się – 1
Uchwała Nr XLII/367 /2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 2 ppkt 5.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice” na lata 2006-2008.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Rajski poinformował że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice” na lata 2006-2008.
Za przyjęciem   – 11
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XLII/ 368/2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 2 ppkt 6.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice” na lata 2006-2008.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Rajski poinformował że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice” na lata 2006-2008.
Za przyjęciem   – 11
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XLII/ 369/2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 2 ppkt 7.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji w Gminie Michałowice” na lata 2006-2008.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Rajski poinformował że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji w Gminie Michałowice” na lata 2006-2008.
Za przyjęciem   – 10
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XLII/ 370/2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 2 ppkt 8.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice” na lata 2006-2008.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Rajski poinformował że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice” na lata 2006-2008.
Za przyjęciem   – 8
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 3
Uchwała Nr XLII/ 371/2006 stanowi załącznik do protokołu
 
Ad. pkt 2 ppkt 9 .
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa Ośrodków sportu i rekreacji na terenie Gminy Michałowice” 2006-2008.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawieprzyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa Ośrodków sportu i rekreacji na terenie Gminy Michałowice” 2006-2008.
Za przyjęciem   – 8
Przeciw              - 1
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XLII/ 372/2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 2 ppkt 10.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Modernizacja wraz z dobudową sal w Przedszkolu w Michałowicach” na lata 2006-2007.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Rajski poinformował że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Modernizacja wraz z dobudową sal w Przedszkolu w Michałowicach” na lata 2006-2007.
Za przyjęciem   – 8
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 1
Uchwała Nr XLII/ 373/2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 2 ppkt 11.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa Centrum Administracyjnego i budynku Policji w Regułach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na lata 2006-2008.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Rajski poinformował że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Walendowski poinformował, że Komisja Spraw Społecznych nie wypracowała opinii.
Pani Popko poinformowała, ze mieszkańcy Michałowic na zebraniu podjęli uchwałę wyrażającą niezadowolenie z propozycji przeniesienia Centrum Administracyjnego z Michałowic do Reguł, oraz zobowiązali pana Wójta do poszukania terenu pod Centrum w Michałowicach. Uchwała została podjęta jednomyślnie.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa Centrum Administracyjnego i budynku Policji w Regułach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na lata 2006-2008.
Za przyjęciem   – 5
Przeciw              - 2
Wstrzymało się – 3
Uchwała Nr XLII/ 374/2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 2 ppkt 12.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych” na lata 2006-2008.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Rajski poinformował że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych” na lata 2006-2008.
Za przyjęciem   – 10
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XLII/ 375/2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 2 ppkt 13 .
rdził, iż uchwałę należy podjąć , natomiast uważa, że nic nie stoi na przePrzystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/251/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi” na lata 2005-2007.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Rajski poinformował że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/251/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi” na lata 2005-2007
Za przyjęciem   – 10
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XLII/ 376/2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczenie sesji przejął pan Zacny.
 
Ad. pkt 2 ppkt 14.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/344/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 06 marca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie.
Pani Jankowska poinformowała, że zapis uzupełniający określający termin częstotliwości spłat kredytu wprowadza się na wniosek BOŚ S.A. I Oddział w Warszawie.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/344/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 06 marca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie.
Za przyjęciem   – 10
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XLII/377 /2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 2 ppkt 15 .
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych przypadających Gminie Michałowice i jej jednostkom organizacyjnym, udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności do których nie stosuje się przepisów ustawy-ordynacja podatkowa, oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
Pan Wójt poinformował, że niniejszy projekt uchwały pozwoli Wójtowi na rozpatrywanie i podejmowanie decyzji wobec mieszkańców zwracających się o odraczanie, rozkładanie na raty, czy umarzanie należności płatniczych. Podjęcie decyzji pozytywnej poprzedzałoby rozeznanie sytuacji materialnej wobec dłużnika i sprawdzenie czy dłużnik spełnia warunki zawarte w uchwale.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Bryksa stwierdził, iż wyrażenie zwarte w §3 ust 4 w brzmieniu „zagrożenie egzystencji” jest nieprecyzyjnie sformułowane i nie powinno być stosowane w projekcie uchwały, również w §5 ust 2 występuje niejasność zapisu.
Pan Wójt wyjaśnił, że zapis mówiący o sytuacji życiowej jest nieprecyzyjny, ponieważ występują różne sytuacje i nie da się tego dokładnie określić. Natomiast druga sprawa dotycząca odsetek, to naliczane są w przypadku nie wpłacenia kwoty w okresie miesiąca, kwartału i dotyczą kwoty która została do spłaty.
Pan Bryksa stwierdził, że wyjaśnienie jest nie do końca satysfakcjonujące, ponieważ nie likwiduje to pewnej uznawalności, stwierdził iż powinny być konkretne, jasno sprecyzowane warunki. Zapostulował o doprecyzowanie warunków do uzyskiwania zwolnień, upustów, umorzeń dla podmiotów gospodarczych. Następnie zapytał od jakiego momentu będą liczone odsetki jeśli ktoś przekroczy moment płatności.
Pan Wójt wyjaśnił iż odsetki będą płacone od momentu niedotrzymania terminu, za każdy dzień przekroczenia daty terminu jakiejś raty.
Pan Bryksa stwierdził, że nie wynika to z zapisów. Jest to niejasność związana z zagrożeniem egzystencji.
Pan Wójt poinformował, że występują sytuacje których nie da się przewidzieć jak np. pożar, skierowanie na leczenie przeciwalkoholowe itp.
Pan Bryksa stwierdzając niejasność zapisów zgłosił wniosek o ponowne skierowanie projektu uchwały do Komisji Budżetu i Finansów w celu przeanalizowania zapisów i wypracowania uszczegółowień w zgłoszonych punktach niejasności, oraz niepodejmowanie uchwały na obecnej sesji.
Pan Wójt stwierdził, iż uchwałę należy podjąć, natomiast uważa, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby na Komisji Budżetu i Finansów doprecyzować, a na następnej sesji wprowadzić poprawki.
 
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Bryksy w sprawie skierowania projektu uchwały do ponownego rozpatrzenia przez Komisję Budżetu i Finansów, oraz nie podejmowania na obecnej sesji.
Za wnioskiem   – 3
Przeciw              - 3
Wstrzymało się – 5
Wniosek nie zyskał aprobaty.
Pan Zacny poprosił pana Wójta o przedstawienie autopoprawek.
Pan Wójt zaproponowałdopisanie do §3 ust.4 dopisać wyrażenie „ważnym interesem dłużnika” natomiast do §9 dopisanie „liczonymi od daty wymagalności należności od kwoty pozostałej do spłacenia”.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych przypadających Gminie Michałowice i jej jednostkom organizacyjnym, udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności do których nie stosuje się przepisów ustawy-ordynacja podatkowa, oraz wskazania organu do tego uprawnionego z autopoprawkami.
Za przyjęciem   – 5
Przeciw              - 3
Wstrzymało się – 3
Uchwała Nr XLII/ 378 /2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 2 ppkt 16.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie stawek opłat za dostawę wody oraz za odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.
Pan Łuszczyński poinformował, ze projekt uchwały jest dostosowany do wymogów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków. Powodem uchylenia uchwał w sprawie stawek za dostawę wody i odprowadzanie ścieków podjętych na XL sesji były zastrzeżenia Organu Nadzoru dotyczące niewłaściwej podstawy prawnej.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Rajski poinformował że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie stawek opłat za dostawę wody oraz za odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.
Za przyjęciem   – 8
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 3
Uchwała Nr XLII/ 379 /2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 2 ppkt 17.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XIV/85/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2004-2008.
Pan Wójt poinformował, że z uwagi na wprowadzone zmiany w budżecie gminy na 2006 rok w zakresie remontów nieruchomości komunalnych zachodzi konieczność aktualizacji i dokonania zmian Załącznika nr 3 projektu uchwały. Następnie w wymienionym załączniku zgłosił autopoprawkę w poz.10 polegającą na wpisaniu kwoty 20 tys.zł w kolumnie roku 2007.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Walendowski poinformował że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pani Zalewska zapytała na jaki cel zostanie przeznaczona kwota 6 tys.zł. na lokal przy Al. M. Dąbrowskiej 42 w Komorowie i czy w 2007 roku nie przewiduje się żadnych nakładów na ten lokal.
Pan Wójt stwierdził, że kwota 6 tys.zł. zostanie przeznaczona na poprawę dachu który został uszkodzony podczas ostatniej wichury. Natomiast na następne latata nakładów się nie przewiduje, ponieważ lokal nie jest własnością gminy, a jest tylko w zarządzie gminy.
Pani Zalewska stwierdziła, że jeżeli gmina pobiera należności z tytułu najmu lokali, to ma obowiązek do utrzymania w należytym stanie lokali. Następnie zapytała ile jest lokali przy Szkole w Nowej Wsi i jaki tam będzie zakres remontów.
Pan Wójt wyjaśnił, iż wszyscy mieszkańcy lokalu przy Al. M. Dąbrowskiej 42 dostali propozycję przeniesienia się do innych lokali i nie chcieli skorzystać z niej. Następnie poinformował, ze zadaniem gminy jest utrzymanie lokali do używalności, a nie do ponoszenia nakładów. Stwierdził, ze obecnie występuje jeden lokal wolny i jest to zabezpieczenie przede wszystkim przeciwpożarowe.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XIV/85/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2004-2008.
Za przyjęciem   – 9
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 1
Uchwała Nr XLII/ 380/2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 2 ppkt 18 .
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/334/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.
Pan Wójt poinformował, że organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego , określa corocznie dla nauczycieli wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pani Tomczak wyraziła nadzieje, że ponieważ regulamin uchwala Rada corocznie to następny regulamin będzie przygotowany z poczuciem realności życiowej.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/334/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.
Za przyjęciem   – 11
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XLII/ 381/2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 2 ppkt 19.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu stanowiących podstawę konstrukcji tabeli płac dla pracowników Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice.
Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały dotyczy podwyżek i nagród pracowników Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu stanowiących podstawę konstrukcji tabeli płac dla pracowników Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice.
Za przyjęciem   – 8
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 2
Uchwała Nr XLII/ 382/2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 2 ppkt 20.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu stanowiących podstawę konstrukcji tabeli płac w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.
Pan Wójt poinformował, że przedstawiony projekt uchwały dotyczy podwyżek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice i opracowany został na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu stanowiących podstawę konstrukcji tabeli płac w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.
Za przyjęciem   – 11
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XLII/ 383/2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 2 ppkt 21.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości będącej drogą, położonej w Michałowicach Wsi Gm. Michałowice.
Pan Wójt poinformował, że przedstawiony projekt uchwały dotyczy drogi położonej w majątku Michałowic Wsi przy ul. Kasztanowej.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości będącej drogą, położonej w Michałowicach Wsi Gm. Michałowice.
Za przyjęciem            -11
Przeciw                      -0
Wstrzymało się          - 0
Uchwała Nr XLII/ 384 /2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 2 ppkt 22.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres ponad trzy lata, części nieruchomości położonej we wsi Komorów wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
Pan Wójt poinformował, że na część działki w Komorowie Wsi zgłosił się chętny wydzierżawienia przedmiotowego terenu pod usługi sportu i rekreacji, a w szczególności korty do tenisa ziemnego z zapleczem. Rozpoczęcie tych inwestycji wymaga dużych nakładów finansowych, dlatego uważa, że zasadne jest wydzierżawienie na okres ponad trzy lata.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres ponad trzy lata, części nieruchomości położonej we wsi Komorów wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
Za przyjęciem   – 8
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 3
Uchwała Nr XLII/ 385 /2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 2 ppkt 23.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice.
Pan Wójt poinformował, że przedstawiony projekt uchwały dotyczy drogi położonej w Michałowicach Osiedlu, która stanowi własność gminy. Wszyscy byli współwłaściciele przedmiotowej drogi wystąpili o nadanie jej nazwy „ul. Św. Kazimierza”
Pan Rajski poinformował, że projekt uchwały był opiniowany pozytywnie na wcześniejszych Komisjach Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, natomiast nie była doprecyzowana wówczas nazwa ulicy. Była propozycja, aby głos w tej sprawie zajęli przede wszystkim samorządowcy z Michałowic.
Pani Popko stwierdziła, że jest to już trzecia wersja projektu uchwały i w wersji przedstawionej na obecnej sesji samorząd się nie wypowiadał.
Pan Rajski zaproponował podjąć konkretną zgłoszoną przez pana Wójta propozycję „Św.Kazimierza”.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice.
Za przyjęciem   – 10
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 1
Uchwała Nr XLII/ 386 /2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 2 ppkt 24.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przebiegu postępowań administracyjnych dotyczących lokalizacji dróg ekspresowych Salomea-Wolica i Południowa Obwodnica Warszawy w obszarze Gminy Michałowice. 
Pan Wójt poinformował, że przedstawiony projekt uchwały nie jest pierwszą uchwałą dotyczącą lokalizacji dróg, Kilka gmin podjęło podobne uchwały wyrażając swoje zaniepokojenie sposobem realizacji dróg.
Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była zgodnie zaopiniowana co do treści.
Pani Zalewska stwierdziła, że nie zna przypadku aby uchwałą polemizować nad ustawą. Zapytała, dlaczego w tych sprawach nie zostało zawarte porozumienie. Pan Wójt powinien przedstawić stanowiska stron: inwestora i gminy, wówczas Rada mogła by w komisjach wypracować możliwe rozwiązania. Stwierdziła, że uchwała w tej sprawie jest nieporozumieniem.
Pan Wójt przypomniał, że celem tej uchwały jest obrona interesów mieszkańców, szczególnie tych, których bezpośrednio to dotyczy. Powracając do wspomnianej przez panią radną ustawy, stwierdził, że jeśli ktoś ją zna, to wie, że nie ma mowy o jakichkolwiek negocjacjach.
Pan Zacny poinformował, że droga ta będzie bardzo uciążliwa dla mieszkańców Michałowic, Michałowic Wsi i Opaczy. Niektóre kawałki dróg przechodzą dosłownie 15 m od zabudowań a GDDiA nie wyraziła chęci wykupienia tych budynków. Dlatego uważa, że podjęcie uchwały jest ważną rangą w tej sprawie.
Pan Bryksa stwierdził, iż intencja jest oczywista, trzeba działać ku dobru mieszkańcom. Natomiast z formalnego punktu widzenia wnioskuje, aby to było stanowiskiem Rady Gminy i będzie to miało taką samą moc. Przedstawiony tekst uchwały niczego nie reguluje, nikogo do niczego nie zobowiązuje, nie rozstrzyga o niczym, wobec czego nie jest to uchwała, ale stanowisko.
Pan Zacny stwierdził, iż ten wniosek trzeba było zgłosić przed przegłosowaniem porządku obrad.
Pani Zalewska zapytała jakie skutki prawne rodzi podjęcie tej uchwały.
Pan Wójt poinformował, że skutki prawne będą takie, że do tej uchwały będą musieli się odnieść wszyscy decydenci, którzy mają jakikolwiek związek z wykonaniem tego zadania inwestycyjnego.
Pan Rajski stwierdził, iż nie ma wielkich szans prawnych na zmianę decyzji, należy się solidaryzować, aby koszty ponoszone przez mieszkańców Michałowic czy Opaczy były jak najmniejsze. Uważa, że dzisiaj nie rozstrzygnie się co ma większe znaczenie, i co było by lepsze, uchwała czy stanowisko. Uważa, że jeśli pan Wójt stawia sprawę, że uchwała da większe możliwości działania, to radni powinni taką podjąć.
Pan Bryksa zapytał, czy uchwała w takiej treści różni się od stanowiska i czy konieczny jest zapis mówiący o wykonaniu tej uchwały.
Pan Wójt stwierdził, że mimo wszystko jest różnica pomiędzy stanowiskiem a uchwałą. Stanowisko nie będzie wykonalne, bo to nie będzie uchwała. Wojewoda, czy GDDiA będą musiały zająć stanowisko wobec uchwały, natomiast wobec stanowiska niekoniecznie.
Pani Domańska stwierdziła, że Wójt wniósł projekt uchwały pod obrady Rady i taka była jego inicjatywa uchwałodawcza i taką inicjatywę w całej dyskusji podtrzymuje. Każda decyzja podjęta przez radę jest uchwałą.
Pan Bryksa zaproponował wzbogacenie tekstu, ponieważ dotychczasowy nikogo do niczego nie zobowiązuje. Zaproponował §2 w brzmieniu: Rada Gminy wzywa Wojewodę Mazowieckiego, GDDKiA, Sejmik Województwa Mazowieckiego inne do zajęcia stanowiska w sprawach określonych w §1. Następnie §3- Uchwała podlega przekazaniu do organów wymienionych w §2, §4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice i §5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pan Sierak przypomniał, ze Rada Gminy podejmowała podobną uchwałę w II-ej kadencji i taką uchwałę z formalnego punktu widzenia można podjąć. Uważa, że należy uhonorować mieszkańców i podjąć jako uchwałę. Uchwały takie podejmowane są przez gminy przez które przebiegają trasy szybkiego ruchu, czy autostrady. Rozmawiamy przez godzinę o rzeczy nieistotnej, czy to ma być uchwała, czy stanowisko, zapominamy o istocie problemu. Zaproponował zamknięcie dyskusji i głosowanie projektu uchwały. Poinformował, ze Rada Gminy nie ma prawa wzywać Wojewody czy Marszałka do udzielenia odpowiedzi z formalnego punktu widzenia.
Pan Bryksa ponownie zgłosił wniosek do wprowadzenia poprawek do treści projektu uchwały. W §2 uchwała podlega przekazaniu do: Wojewody Mazowieckiego, GDDiA, Sejmiku, Ministerstwa Ochrony Środowiska, Państwowego Inspektora Ochrony Środowiska, Ministerstwa Transportu oraz innych organów biorących udział w podejmowaniu decyzji w tej sprawie. W §3 Rada Gmina prosi organy wymienione w §2 o zajęcie stanowiska w sprawach określonych w §1. Stwierdził, ze przedstawione poprawki wpłyną na lepszy kształt uchwały.
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Bryksy.
Za wnioskiem   – 6
Przeciw              - 3
Wstrzymało się – 2
Wniosek został przyjęty.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przebiegu postępowań administracyjnych dotyczących lokalizacji dróg ekspresowych Salomea-Wolica i Południowa Obwodnica Warszawy w obszarze Gminy Michałowice z autopoprawkami.
Za przyjęciem   – 11
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XLII/ 387 /2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 2 ppkt 25.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice.
Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna..
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice.
Za przyjęciem   – 10
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 1
Uchwała Nr XLII/ 388 /2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3
Przystąpiono do dyskusji na temat „Informacja Wójta Gmin na temat sytuacji wodociągu Komorowskiego – jakość i ciśnienie wody –   oraz zaawansowania prac modernizacji SUW i sieci wodociągowej na terenie Gminy”.
Pan Łuszczyński poinformował, że przeciętne zużycie wody w SUW w Komorowie wynosi dziennie 1tys.m3, natomiast na przełomie czerwca i lipca, w okresie występowania upałów zużycie wody na dobę wynosiło od 2 tys. do 2,8 tys.m3. Poinformował, że pan Wójt apelował do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody, szczególnie do podlewania, efekt nie był za duży. Jedynym sposobem poprawy ciśnienia jest budowa nowych zbiorników, które by pozwoliły zgromadzić większy zasób wody.
Pan Bryksa poinformował, że wnioskował o wprowadzenie takiego punktu w porządku obrad, ponieważ gdy wystąpiły pierwsze problemy z wodociągiem komorowskim, otrzymał liczne interwencje mieszkańców. Zapytał, czy remont SUW miał wpływ na ciśnienie części sieci wodociągowej w Komorowie, a jeśli nie to co ma wpływ na tak niskie ciśnienie. Dlaczego nie pojawiły się informacje publiczne w formie ogłoszeń o możliwych utrudnieniach. Wspomniał, że wiszą informacje podpisane przez pana wójta o zakazie używania wody do celów ogrodniczych i pozabytowych, poprosił o interpretację prawną tego.
Pan Kwietniak poinformował, że nie ma w żadnym kraju takiego systemu, że na każdą sytuację można się zabezpieczyć w wodę. Uważa, ze należy się liczyć, że ograniczenia w dostawie wody mogą zaistnieć. Niefortunnie się stało, że WODROL spinając na okres prób technologicznych połączenia z SUW Pęcice nie poinformował o możliwości wystąpienia perturbacji, ale trudno było się spodziewać. Problemy zaczęły się przy wzmożonym poborze związanym z podlewaniem ogródków. Remont SUW w Pęcicach nie miał wpływu na sytuację w Komorowie.
Pani Zalewska stwierdziła, że gmina powinna pomyśleć o tym, że potrzeby komunalne na wodę do podlewania powinny być przygotowane, powinno się budować systemy nawadniające. Z wypowiedzi pana Łuszczyńskiego wynika, że w Komorowie powinno się myśleć o budowie drugiego zbiornika SUW, co wskazuje jaki kierunek powinno się przyjąc jeśli chodzi o zaopatrzenie w wodę i przygotowanie odpowiedniej infrastruktury, która by odpowiadała z poziom wody, jakość i dostawę wody.
Stwierdziła, że powinno się zadbać o pomniki przyrody, ponieważ Al. M. Dąbrowskiej wysycha.
Pan Wójt poinformował, że Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi na jego prośbę w godzinach nocnych podlała wszystkie drzewa w Al. Starych Lip i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie.
Pan Bryksa poprosił o informację, czy obecna sytuacja dotycząca studni wodnych w SUW-e w Komorowie pozwala na prawidłowe zabezpieczenie sieci wodociągowej. Jak jest planowany remont, modernizacja SUW w Komorowie w latach następnych.
Pan Kwietniak poinformował, że WODROL ma przedstawić analizy dotyczące problemu poboru wody i dopiero wówczas można będzie podjąć racjonalne kierunki działania.
Pan Wójt poinformował, że w okolicznych gminach, miastach również występuje podobna sytuacja z wodą i stosowane jest w określonych godzinach wyłączanie wody w ogóle. Następnie stwierdził, iż wzrost mieszkańców w Nowej Wsi i Granicy wymaga przeanalizowania sytuacji.
Pierwszym celem podstawowym to jest bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Następnie stwierdził, że każdy mieszkaniec ma prawo oczekiwać od gminy dostarczenia wody na cele komunalne, ale nigdzie nie ma powiedziane, ze gmina ma dostarczać mieszkańcom do podlewania działek 2-3 tys.m3 wody.
Pan Hanc stwierdził, że działki powinno podlewać się systemem kropelkowym.    
 
Ad. pkt 4
Pan Wójt poinformował, że 24 września odbędzie się uroczystość 80-lecia OSP w Nowej Wsi.
Na terenie naszej gminy przebywa młodzież z Włoch.
 
Ad. pkt 5
Pan Sierak poinformował, że 10 lipca wpłynęło do rady pismo mieszkańców ul. Kolejowej z Michałowic, którzy proszą o wybudowanie spowalniaczy ze względu na bardzo duży ruch w tej ulicy. Następnie pismo podpisane przez przedstawicieli jednostek pomocniczych, jako wniosek do budżetu, skieruje do pana Wójta.
Odczytał pismo pana radnego Bryksy do Komisji Rewizyjnej. Poinformował, że wystąpi z pismem do pana Wójta z prośbą o wyjaśnienie.
 
Ad. pkt 6
Pan Rajski podziękował panu Wójtowi za poparcie inicjatywy, która wyszła z Suchego Lasu. Podziękował dla samorządu z Sokołowa, Pęcic, Kierownika GOPS-u, wolontariuszom, że udało się zrobić wspaniałą wycieczkę do parku rozrywki dla dzieci z Suchego Lasu, Sokołowa, Pęcic, Pęcic Małych, Michałowic i Komorowa.
Pan Chruściak zasygnalizował uporządkowanie SUW-u. Zaproponował zrobienie porządku siłami Gminy a następnie obciążenie kosztami użytkownika.
Następnie poprosił o uporządkowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Komorowie, ponieważ mimo niezakończonej inwestycji matki z dziećmi już tam bywają. Zaapelował o baczną uwagę w sprawie wykonania kanalizacji w ul. Owocowej w Komorowie Wsi.
Pan Wójt poinformował, że w sprawie uporządkowania SUW osobiście z panem Prezesem w tej sprawie porozmawia. Ogródek Jordanowski zostanie uporządkowany.
Pan Kwietniak poinformował, iż ma nadzieje, że z powodu dobrej pogody budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Owocowej będzie przebiegała szybciej. 
Pani Zalewska zapytała w jaki sposób zostaną naprawione szkody w nowej ulicy przy Waldemara w Komorowie, z związku z wjazdem ciężkiego sprzętu.
Pan Kawiorski stwierdził, iż od dwóch dni na budowie nie ma ciężkiego sprzętu, nikt nie wjeżdżał z żadnym materiałem ponieważ nie było takiej potrzeby. Był popełniony błąd, ponieważ gmina chciała aby budowa posuwała się szybko i transport odbywał się z dwóch stron.
Pan Bryksa informując o otrzymaniu informacji w sprawie kontroli punktów sprzedaży alkoholi zapytał, czy istnieje wynikający z przepisów prawa obowiązek corocznej kontroli każdego punktu sprzedaży alkoholu.
Pan Wójt wyjaśnił, że Komisja za każdą kontrole otrzymuje wynagrodzenie i może takie kontrole przeprowadzać.
Pan Bryksa przypomniał, ze gmina Michałowice finansuje rozliczne imprezy kulturalne, sportowe i najczęściej ostatnią informacją jest, że dana impreza została dofinansowana przez Wójta Gminy Michałowice. Przypomniał, że już na ten temat mówił i że tego rodzaju zachowanie jest nie do końca stosowne, ponieważ środki przekazuje co prawda Wójt swoją decyzją, ale pochodzą one z budżetu Gminy. Następnie złożył wniosek w brzmieniu „Rada Gminy zobowiązuje Wójta do wprowadzenia rozwiązań zapewniających zamieszczanie przez organizatorów imprez kulturalnych i innych imprez dotowanych przez Gminę Michałowice informacji o dotacji z Gminy Michałowice na materiałach promocyjnych, zaproszeniach, plakatach i tp.”.
Następnie zapytał w jakiej formie zostaną skonsumowane wnioski Komisji Budżetu i Finansów, Komisji spraw Społecznych o nieuczestniczeniu w komisjach radnego pana T. Wągrodzkiego.
Zapytał o realizację wpłat przez mieszkańców na budowę kanalizacji w ul. Szerokiej i Piaskowej w Granicy.
Nawiązując do wypowiedzi pana Chruściaka, do spotkania w sprawie Strategii i Statutu stwierdził, iż wnioskował o przesunięcie godziny tego spotkania, jednak ze względów osobistych nie mógł na nie przybyć. Poprosił o niewyciąganie tego na forum publiczne.
Następnie ustosunkował się do wypowiedzi pana Chruściaka w sprawie negatywnego wpływu dwóch pań Radnych i Jego na przewlekanie i przedłużanie procesu omawianego projektu regulaminu dotyczącego utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. Stwierdził, iż nie jest Jego intencją przewlekanie procedowania nad tym aktem. Chciałby, aby został przyjęty jak najszybciej i w jak najlepszej formie.
Poruszył sprawę zaniedbań w obsłudze usług kanalizacyjnych na terenie Gminy Michałowice. Przypomniał, że Rada Gminy skierowała sprawę do Komisji GKiP, od zgłoszenia minęło już 4 miesiące i nie ma odpowiedzi , poprosił o informację w tej sprawie.
Następnie poprosił o uporządkowanie małego terenu przy ul. Harcerskiej.
Pismo, które odczytał pan Przewodniczący w sprawie dwóch wystąpień do pana Wójta, poprosił pana Przewodniczącego, aby rada podjęła decyzję w tej sprawie.
Pan Zacny poprosił o zgłoszenie na piśmie do biura rady wniosku dot. kultury i materiałów promocyjnych.
Pan Chruściak stwierdził, iż cieszy go stanowisko wyrażone prze pana radnego w sprawie bardzo ważnej a dot. utrzymania czystości i porządku. Następnie zaapelował do radnych o zmianę zbyt liberalnego podejścia do palenia ognisk i korzystania z kosiarek.
Pan Sierak poinformował, iż sprawa pana radnego Wągrodzkiego jest mu znana i zostanie wprowadzona na następną sesję jako projekt uchwały.  
Następnie poinformował, iż stanowisko Komisji GKiP jest już wypracowane a zostanie przedstawione na najbliższej sesji z powodu braku obecności przewodniczącego komisji na obecnej sesji.
Sprawa pisma pana Bryksy została zgłoszona dwa dni temu i nie miał możliwości skonsultowania się wcześniej i omówienia tych spraw. Po konsultacji poinformuje wszystkich radnych i rada zdecyduje co dalej.
Pan Wójt poinformował, iż teren przy ul. Harcerskej zostanie uporządkowany.
Następnie poinformował, że skandaliczną sytuacją w roku ubiegłym było to, że wszystkie organizacje pozarządowe, które otrzymały środki z Gminy Michałowice w swoich zawiadomieniach rozsyłanych do mieszkańców nie użyły zdania, że jest to dofinansowywane ze strony Gminy Michałowice. Wnioski zostały wyciągnięte i każda z tych organizacji będzie miała obowiązek zamieszczania informacji o dofinansowaniu przez Gminę Michałowice. Stwierdził, iż dwie panie z Komorowa zachowały się w sposób haniebny, ponieważ z treści ich wystąpień wynikało, że tylko one są organizatorami uroczystości i tylko z ich inicjatywy i ich środków.
Pan Kawiorski poinformował, że na budowę kanalizacji w ul. Szerokiej i Piaskowej nie ma obecnie wpłat mieszkańców.
Pan Bryksa poprosił o przedstawienie stanowiska wypracowanego przez Komisję GKiP w sprawie usług kanalizacyjnych oraz o przedstawienie radnym skargi, którą rada odrzuci albo zajmie się jej badaniem.
Pan Sierak poinformował, że z treści pisma nie wynika, że jest to skarga. Skieruje pismo do pana Wójta z prośbą o wyjaśnienie i jeżeli będzie trzeba to Komisja Rewizyjna zajmie się tą sprawą. Stwierdził, iż nie jest to skarga ale zgłoszony wniosek.
Pan Bryksa wobec takiej interpretacji jego pisma przez pana Przewodniczącego postanowił zmienić pismo i złożyć skargę na postępowanie Wójta Gminy Michałowice, który nie udzielił odpowiedzi na następujące wnioski do niego kierowane: 7 czerwca 2006 roku – interwencja w sprawie sytuacji pani B. Szmit, która domagała się odszkodowania za złamana rękę w wyniku nieprawidłowego utrzymania zimowego ul. Długiej w Granicy. Drugi wniosek z 7 marca 2005 roku o włączenie do planów wodociągowania ul. Bez nazwy w Granicy
Poprosił o rozpatrzenie skargi zgonie z kodeksem postępowania administracyjnego i skierowanie do Komisji Rewizyjnej.
Pan Wójt stwierdził, iż jest zasypywany dużą ilością wniosków i nie zna tej sprawy.
Pan Sierak stwierdził, iż jest zasadą, że jeśli wpływa pismo to konsultuje go z panem Wójtem i na podstawie konsultacji udziela odpowiedzi i przekazuje radzie stosowna informacje. Zapytał dlaczego pismo pan radny przesłał tak późno, ponieważ sprawa jest tak stara.
Przystąpiono do głosowania w sprawie skierowania pisma, skargi pana Bryksy do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.
Za skierowaniem   – 3
Przeciw                   - 4
Wstrzymało się      – 3
 
Pani Zalewska zapytała, czy dojdzie do zbudowania garbów na ul. Waldemara w Komorowie. Następnie kierując pytanie do pana Przewodniczącego zapytała, czy podejmie działania wobec zawiadomienia o tym, że pan Wójt nie udziela odpowiedzi na wnioski złożone w bieżącym i ubiegłym roku.
Pan Zacny poinformował, że Przewodniczący na pewno zajmie w tej sprawie stanowisko.
Pan Wójt wyjaśnił, iż sprawę progów regulują przepisy prawa drogowego. Wniosek odnośnie budowy progów spowalniających będzie rozważony. Takie zlecenie zostanie wydane w przyszłym roku.
Pan Zacny zapytał kiedy będzie skończona budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Michałowice.
Pan Wójt poinformował, że za dwa i pół roku.
 
Pan Zacny zamknął obrady XLII sesji Rady Gminy.
 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 31.10.2006 13:44
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 48
Autor: Urszula Bejda