Urząd Gminy Michałowice
31.10.2006 13:51

Protokół Nr XLIII

Z obrad XLIII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia 2006-09-11
Z obrad XLIII sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 11 września 2006 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.
Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 11 radnych.
 
Ad. pkt. 1
Wiceprzewodniczący pan Paweł Zacny powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obrad obecnych jest 9 radnych, w związku z czym Rada może podejmować uchwały.
Następnie poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów i Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały dotyczącej jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
Pan Zieliński poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów opiniowała dwa projekty uchwał i pozytywną opinię uzyskał projekt uchwały autorstwa pana radnego Bryksy.
Pan Walendowski poinformował, że na Komisji Spraw Społecznych również były opiniowane dwa projekty uchwał i pozytywną opinię uzyskał projekt uchwały przygotowany przez pana Bryksę.
Pan Zacny poinformował, iż w związku z pozytywnymi opiniami obu komisji na sesji omawiany będzie projekt uchwały w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka opracowany przez pana radnego Bryksę.
Pan Wójt zaproponował, aby projekt uchwały był omawiany w pkt. 5 ppkt.3 ze względu na ewentualną potrzebę dokonania zmian w budżecie gminy.
Przystąpiono do głosowania zmiany kolejności porządku obrad projektu uchwały w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka .
Za zmianą         -10
Przeciw              - 0
Wstrzymało się - 0
Rada przyjęła wniosek
Wobec przedstawionej zmiany porządek obrad XLIII sesji rady Gminy przedstawia się następująco:
1.Sprawy porządkowe.
2. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy.
3.Informacja Wójta Gminy Michałowice o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2006 roku.
4.Informacja Wójta Gminy Michałowice o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury za pierwsze półrocze 2006 roku.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1.      określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
2.      zmiany uchwały Nr XXVIII/243/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy ze Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś,
3.      zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
4.      dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok, oraz zmian Uchwały Nr XXXVIII/338/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2006 rok,
5.      przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice” na lata 2006-2008,
6.      przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice” na lata 2006-2008,
7.      przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice” na lata 2006-2008,
8.      przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji w Gminie Michałowice” na lata 2006-2008,
9.      przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa Centrum Administracyjnego i budynku Policji w Regułach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na lata 2006-2008,
10. przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa Ośrodków sportu i rekreacji na terenie Gminy Michałowice” 2006-2008,
11. przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi” na lata 2006-2008,
12. przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Modernizacja wraz z dobudową sal w Przedszkolu w Michałowicach” na lata 2006-2007,
13. przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych” na lata 2006-2008,   
14. zmiany uchwały Nr XXXVIII/340/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy Michałowice, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, zwanej dalej treści niniejszej uchwały „Uchwałą”,
15. oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Pęcicach na rzecz Rejonowej Spółdzielni „SCH Michałowiczanka” w Regułach,
16. oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej położonej w Komorowie osiedlu na rzecz Rejonowej Spółdzielni „SCH Michałowiczanka” w Regułach,
17. sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Rady Gminy Michałowice Nr XXIX/179/2000 z 4 lipca 2000r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice,
18. przyjęcia procedury obowiązkowych konsultacji społecznych,
19. zmieniającej uchwałę Nr II/6/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych z późniejszymi zmianami,
20. zmieniającej uchwałę Nr II/4/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów,
6. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XLI i XLII sesji.
7. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 3.06.2006r. do 20.08. 2006r.
8. Informacja Wójta Gminy.
9. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
10.Sprawy wniesione.
Za przyjęciem    -10
Przeciw              - 0
Wstrzymało się - 0
Porządek obrad XLIII sesji został przyjęty.
 
Ad. pkt 2
Wiceprzewodniczący Rady pan Paweł Zacny poinformował, iż projekt protokołu z XLI sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, był wyłożony do wglądu w biurze rady, zapytał o uwagi do jego treści.
Nie zgłoszono żadnych uwag.
Za przyjęciem    -10
Przeciw              - 0
Wstrzymało się - 0
Protokół z XLI sesji został przyjęty.
 
Ad. pkt 3
Informacja Wójta Gminy Michałowice o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2006 roku.
Pan Zacny odczytał opinię RIO z dnia 7 września 2006 roku w sprawie przedłożonej przez Wójta Gminy Michałowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku. Skład Orzekający RIO w Warszawie zaopiniował pozytywnie informację o wykonaniu budżetu.
Pan Wójt omówił wykonanie budżetu Gminy, jego dochody i wydatki, które stanowią załącznik do protokołu.
Pan Zieliński poinformował, że na Komisji Budżetu i Finansów zwrócono uwagę na niskie wykonanie inwestycji oraz na zbyt późne ich rozpoczynanie.
Pan Kuss poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej również zwróciła uwagę na niezadowalające wykonanie zadań inwestycyjnych. 
 
Ad. pkt 4
Informacja Wójta Gminy Michałowice o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury za pierwsze półrocze 2006 roku.
Pan Wójt  omówił wykonanie planu finansowego samorządowych jednostek kultury za pierwsze półrocze 2006 roku.
Pan Zieliński poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów nie miała uwag.
Pan Kuss poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej nie zgłosiła uwag.
Pan Hanc poinformował, że Komisja Spraw Społecznych również nie zgłosiła uwag.  
 
Ad. pkt 5.1
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Pan Wójt poinformował, że udzielanie dotacji na zadania z zakresu zabytków jest dopuszczalne po określeniu przez Radę Gminy zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Przedstawiony projekt uchwały wnosi w celu umożliwienia wsparcia remontu Kościoła w Pęcicach. Następnie zgłosił autopoprawki do §4 pkt. 2 i 3 polegające na wykreśleniu ust. 1.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.  
Pan Rajski podziękował panu Wójtowi za sprawne przygotowanie projektu uchwały, która umożliwi kontynuowanie prac przy Kościele w Pęcicach.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z autopoprawką.
Za przyjęciem    -11
Przeciw              - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała Nr LXIII/ 389 /2005 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 5.2
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/243/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy ze Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś.
Pan Wójt poinformował, że ze względu na konieczność zabezpieczenia środków budżetowych Gminy na płatność czynszu za wydzierżawienie od 2005 roku pomieszczeń w budynku Ochotniczej straży Pożarnej w Nowej Wsi z przeznaczeniem na prowadzenie różnorodnej działalności kulturalnej oraz na zalecenie RIO, zachodzi konieczność przedłużenia okresu dzierżawy o 5 lat tj. do roku 2020.
Pan Zacny odczytał uchwałę Kolegium RIO z dnia 17 lipca 2006r. wzywającą do usunięcia nieprawidłowości we własnym zakresie dot. uchwały nr XLII/367/2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok w części dotyczącej wydatków na OSP w Nowej Wsi (uchwała Nr 117/K/06 stanowi załącznik do protokołu).  
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss zbierając głos poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pani Zalewska zapytała, czy do §1 można dopisać inne cele niż wymienione w projekcie uchwały np. cele społeczne.
Pan Wójt stwierdził, iż nie ma takiej potrzeby, natomiast można zapisać w formie autopoprawki w §1 cele związane z działalnością sportową.
Pan Bryksa zapytał, czy zapis wprowadzający obciążenie użytkowania tego obiektu jest dopuszczalne.
Pan Wójt stwierdził, iż zapis jest prawidłowy i jest to zabezpieczenie obiektu przed ewentualną jego sprzedażą.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/243/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy ze Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś.
Za przyjęciem   – 11
Przeciw              - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała Nr LXIII/ 390 /2005 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 5.3
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
Pan Bryksa poinformował, że art. 22a ustawy o świadczeniach rodzinnych stanowi, że Rada Gminy może przyznać zamieszkałym na terenie jego działania jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Zapomoga musi być wypłacona ze środków własnych gminy, nie może pochodzić jej finansowanie z innych źródeł.
Następnie omówił poszczególne paragrafy projektu uchwały.
Przypomniał, że dane statystyczne informują, że na terenie Gminy Michałowice rodzi się do 100-u dzieci rocznie, co kosztowało by budżet gminy rocznie 80-100 tys. zł. Podkreślił, że uchwała ma wymiar społeczny i występuje radość z tego, ze rodzi się nowy mieszkaniec Gminy.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pani Zalewska zaproponowała w §2pkt.3 zmniejszenie okresu zameldowania na stałe z 9 na 2 miesiące z tego względu, że występują różne sytuacje życiowe. Wówczas ust. 3 staje się bezprzedmiotowy.
Pan Zacny przypomniał, że zgłoszony wniosek pani radnej był już wyjaśniany na Komisji Spraw Społecznych i nie uzyskał aprobaty.
Pan Bryksa poinformował, że rozważał propozycje pani radnej złożoną na komisji, jednak jego intencją było, aby zapomoga przyznawana była stałym mieszkańcom naszej gminy.
Pan Kuss poinformował, że gmina realizuje już rządową wypłatę becikowego, dlatego zapytał ile gmina wypłaciła na ten cel już funduszów.
Pani Radzimińska poinformowała iż z tytułu urodzenia dziecka można otrzymać dodatek do zasiłku rodzinnego, kiedy jest spełnione kryterium dochodowe i dodatek ten wynosi 1000 zł  jest finansowany z budżetu państwa. Drugie świadczenie z tytułu urodzenia dziecka przysługujące wszystkim osobom które rodzą dzieci, jest to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka bez względu na dochód, również tysiąc złotych.
Pan Sierak poinformował, że żadna gmina w naszym powiecie nie uchwaliła trzeciego becikowego. Stwierdził, że jest to pewnego rodzaju zagrożenie, ponieważ może nastąpić sztuczne meldowanie się w naszej gminie a później wymeldowanie i tym procederom nie będzie można przeciwdziałać. Zapytał o cel związany z wprowadzeniem tej uchwały, czy jest związany z szerszą polityką tzw. prorodzinną, czy jest to cel społeczny o czym wnioskodawca wspomniał, że ma pomóc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.
Podkreślił, że w Gminie Michałowice mieszka większość ludzi bogatych o czym świadczą wpływy z PIT-ów. Jeśli mamy cel ogólny, to tak naprawdę tysiąc złotych dla naszych mieszkańców nie stanowi aż tak dużej zapomogi finansowej związanej z wychowaniem dziecka, natomiast przy niskich dochodach jest to kwota wysoka. Uważa, że jest to cel antyspołeczny z punktu widzenia ludzi biedniejszych, ponieważ oznacza to, że wszyscy bogaci i biedni dostaną po tysiąc złotych. Wolałby, aby te środki przeznaczyć na budowę kolejnego domu socjalnego. Stwierdził, iż nie czuje moralnego prawa, aby za taką uchwałą głosować.
Pan Bryksa wyjaśnił, że jeżeli taki projekt miałby stanowić wyłącznie realizacje celu „społecznego” to byłby obwarowany innego typu warunkami, w związku z czym intencja wnioskodawcy jest jasna. Nawet osoby o ustabilizowanych dochodach, których jest większość w naszej gminie, w momencie urodzenia się dziecka potrzebują wsparcia finansowego. Jest przekonany, że tego typu dopłaty spotkają się z bardzo pozytywnym odzewem ze strony wszystkich mieszkańców.
Odnosząc się do budowy domów socjalnych przypomniał, że Radni Klubu „Zachód” wielokrotnie zwracali uwagę na ten problem przez cały okres kadencji i realizacja omawianej uchwały nie wyklucza budowy domu socjalnego.
Pani Tomczak stwierdziła, ze wypowiedź pana Przewodniczącego jest czystą demagogią. Z wypowiedzi wynika, że jesteśmy bogatą gminą , mamy wysokie wpływy z PIT-ów, uważa że dotyczy to małej grupy mieszkańców. Stwierdziła, że większość naszych mieszkańców posiada średnie i niskie zarobki. Uważa, że przy okazji omawiania uchwały nie powinno się mówić o budowie domu socjalnego.
Pan Sierak nawiązując do wspomnianej przez panią radną demagogii poprosił o posługiwanie się liczbami w sposób świadomy. Poinformował, że z Urzędu Skarbowego można się dowiedzieć jaka część mieszkańców należy do poszczególnych grup podatkowych. Nie jest prawdą, że w Gminie Michałowice jest zdecydowanie więcej mieszkańców rozliczających się w pierwszej grupie podatkowej, wprost przeciwnie. Poprosił o trzymanie się faktów.
Pan Rajski stwierdził, iż sama idea nie zabezpiecza ani przyszłości, ani nie jest dobrym rozwiązaniem długofalowym. Uważa, że dyskusji nie ma już sensu dalej przedłużać, ponieważ odbyła się już na komisjach.
Pani Popko stwierdziła, że przyznawanie jakiegokolwiek zasiłku wszystkim po równo nie ma żadnego sensu.
Pan Roman Wóźniak mieszkaniec Pęcic Małych przedstawił różne warianty sytuacji w których nie przysługuje zaproponowany zasiłek.
Pan Bryksa stwierdził, iż muszą być wprowadzone w tekście uchwały zasady dotyczące przyznawania tej zapomogi. Nie uda się wprowadzić takich zasad, które gwarantowały by bezpieczeństwo przyznania zapomogi mieszkańcom naszej Gminy. Poprosił o podjęcie zaproponowanej uchwały.
Przystąpiono do głosowania poprawki pani radnej Zalewskiej do projektu uchwały, polegającej na zmniejszeniu w §2pkt.3 okresu zameldowania na stałe, z 9 na 2 miesiące, oraz uznanie ustępu 3-go jako bezprzedmiotowego.
Za przyjęciem   – 1
Przeciw              - 5
Wstrzymało się – 4
Poprawka nie zyskała akceptacji rady Gminy.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
Za przyjęciem   – 4
Przeciw              - 5
Wstrzymało się – 3
Uchwała nie została podjęta.
Pan Zacny podziękował panu radnemu Bryksie za bardzo duży wkład pracy włożony w przygotowanie projektu uchwały.
Pan Bryksa stwierdził, iż to jest przykra sytuacja. Zdziwienie budzi sytuacja o której nie wiedział, że analogiczną uchwałę w czerwcu bieżącego roku zgłosił pan Wójt. Projekt pana Wójta nie stał się przedmiotem obrad i tylko wynikiem tego, że złożył autorski projekt uchwały, to projekt pana Wójta został złożony w celu otrzymania opinii przez komisję. Stwierdził, że nie rozumie tego typu procedowania.
 
Pan Zacny zarządził 5-minutową przerwę.
 
Ad. pkt 5.4
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok, oraz zmian Uchwały Nr XXXVIII/338/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2006 rok.
Pan Wójt zaproponował zmiany do budżetu oraz autopoprawki, które stanowią załącznik do projektu uchwały.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss zbierając głos poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok, oraz zmian Uchwały Nr XXXVIII/338/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2006 rok.
Za przyjęciem   – 9
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 1
Uchwała Nr XLIII/ 391/2006stanowi załącznik do protokołu.
 
Pan Zacny zapoznał Radę z uchwałą nr 119/K/06 RIO z dnia 17 sierpnia 2006 rokuw sprawie nieważności uchwał dotyczących WPI od nr XLII/368/2006 do nr XLII/376/2006 z dnia 17 lipca 2006 roku. Przedstawiona uchwała stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 5.5
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice” na lata 2006-2008.
Pan Wójt poinformował, że nie ma istotnych zmian w projektach zgłoszonych uchwał, natomiast autopoprawki do poszczególnych WPI zostały przedstawione w Informacji Uzupełniającej do WPI, która stanowi załącznik do protokołu.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss zbierając głos poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice” na lata 2006-2008.
Za przyjęciem   – 10
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XLIII/392/2006stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 5.6
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice” na lata 2006-2008.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss zbierając głos poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Zieliński zapytał kiedy będzie naprawiona po kanalizacji ul. Ryżowa w Opaczy.
Pan Kwietniak poinformował, że z wykonawcą tego zadania jest obecnie prowadzony spór sądowy. 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice” na lata 2006-2008.
Za przyjęciem   – 11
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XLIII/ 393/2006stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 5.7
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice” na lata 2006-2008.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss zbierając głos poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice” na lata 2006-2008.
Za przyjęciem   – 11
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XLIII/ 394/2006stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 5.8
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji w Gminie Michałowice” na lata 2006-2008.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss zbierając głos poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji w Gminie Michałowice” na lata 2006-2008.
Za przyjęciem   – 11
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XLIII/ 395/2006stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 5.9
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa Centrum Administracyjnego i budynku Policji w Regułach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na lata 2006-2008.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss zbierając głos poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa Centrum Administracyjnego i budynku Policji w Regułach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na lata 2006-2008.
Za przyjęciem   – 10
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 1
Uchwała Nr XLIII/396/ 2006stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 5.10
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa Ośrodków sportu i rekreacji na terenie Gminy Michałowice” 2006-2008.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss zbierając głos poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa Ośrodków sportu i rekreacji na terenie Gminy Michałowice” 2006-2008.
Za przyjęciem   – 10
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 1
Uchwała Nr XLIII/ 397/2006stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 5.11
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi” na lata 2006-2008.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss zbierając głos poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi” na lata 2006-2008.
Za przyjęciem   – 11
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XLIII/398/ 2006stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 5.12
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Modernizacja wraz z dobudową sal w Przedszkolu w Michałowicach” na lata 2006-2007.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss zbierając głos poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Modernizacja wraz z dobudową sal w Przedszkolu w Michałowicach” na lata 2006-2007.
Za przyjęciem   – 11
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XLIII/ 399/2006stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 5.13
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych” na lata 2006-2008
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss zbierając głos poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych” na lata 2006-2008.
Za przyjęciem   – 11
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XLIII/ 400/2006stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 5.14
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/340/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy Michałowice, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, zwanej dalej treści niniejszej uchwały „Uchwałą”.
Pan Wójt poinformował, ze jest to uchwała bliźniacza do podjętej wcześniej uchwały i dotycząca nieruchomości położonych w Komorowie. Zaproponował wpisanie do §1 użytkownikom wieczystym 95% bonifikaty.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss zbierając głos poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pani Zalewska stwierdziła, że to nie jest właściwe zwiększenie bonifikaty dla jednej grupy i zwiększenie rozpiętości tej bonifikaty. Poprosiła aby uwzględnić również zniesienie bonifikaty dla tej grupy, która wnosi corocznie opłatę i to wcale nie małą.
Pan Wójt poinformował, że podtrzymuje swoje stanowisko.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/340/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy Michałowice, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, zwanej dalej treści niniejszej uchwały „Uchwałą”.
Za przyjęciem   – 8
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 3
Uchwała Nr XLIII/401/ 2006stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 5.15
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Pęcicach na rzecz Rejonowej Spółdzielni „SCH Michałowiczanka” w Regułach.
Pan Wójt poinformował, że problem dotyczy działki ew. nr 316/1 położonej w Pęcicach. Rejonowa Spółdzielnia “SCh” “MICHAŁOWICZANKA” spełnia wszystkie przesłanki do oddania działki opisanej w projekcie uchwały na podstawie art. 208 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w użytkowanie wieczyste wraz z przeniesieniem własności budynku, posiada roszczenie o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i przeniesienie własności budynku bez przetargu oraz bez obowiązku wniesienia pierwszej opłaty. Poinformował, że w wyniku negocjacji zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą a Spółdzielnią.
Pan Bryksa zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss zbierając głos poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Bryksa zapytał, czy była wydana opinia ze strony sołtysa, czy rady sołeckiej i czy były podejmowane działania w kierunku odzyskania całości nieruchomości dla Gminy. Następnie poprosił o przedstawienie Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą a Spółdzielnią „Michałowiczanka” zarówno dla Pęcic jak i Komorowa.
Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały był konsultowany z radą sołecką, która wyraziła zgodę na wydzierżawienie. Następnie omówił porozumienie zawarte z Spółdzielnią „Michałowiczanka”. Pierwszym działaniem podjętym do odzyskania nieruchomości była komunalizacja. Następnym krokiem po komunalizacji był wniosek Gminy o założenie księgi wieczystej. Ze względu, ze Spółdzielnia wybudowała na gruncie do grudnia 1990 roku budynek z własnych środków, a także była posiadaczem przedmiotowej działki, to zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami przysługuje spółdzielni roszczenie o ustanowienie użytkowania wieczystego.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Pęcicach na rzecz Rejonowej Spółdzielni „SCH Michałowiczanka” w Regułach.
Za przyjęciem   – 6
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 4
Uchwała Nr XLIII/ 402/2006stanowi załącznik do protokołu.
Pan Bryksa zapytał, czy do głosowania powyższej uchwały nie jest potrzebna bezwzględna większość głosów.
Pani Domańska wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do podjęcia powyższej uchwały wystarczy zwykła większość głosów radnych.
Przewodniczenie sesji objął pan Piotr Hoser.
 
Ad. pkt 5.16
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej położonej w Komorowie osiedlu na rzecz Rejonowej Spółdzielni „SCH Michałowiczanka” w Regułach.
Pan Wójt poinformował, że jest to analogiczny projekt uchwały omawianej wcześniej, dotyczący działki położonej w Komorowie. Następnie odczytał uzasadnienie do projektu uchwały, które stanowi załącznik do protokołu.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss zbierając głos poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Bryksa zapytał, których radnych osiedla Komorów, Granica pytał o zdanie i od których otrzymał opinię pozytywna w sprawie swojej propozycji. Czy sprawa uregulowana w omawianym projekcie uchwały była przedstawiana Zarządowi Osiedla Komorów,Granica i czy była wydana opinia w tej sprawie. Czy były podejmowane działania w kierunku przejęcia tej nieruchomości na rzecz Gminy w całości. Nawiązując do podpisanego Porozumienia zapytał na jakiej podstawie działał pan Wójt oświadczając, że gmina odda w użytkowanie wieczyste te nieruchomości, skoro nie było podjętej uchwały Rady Gminy zezwalającej na oddanie w użytkowanie wieczyste. Stwierdził, że do tego typu oświadczenia pan Wójt nie miał uprawnień, a jeżeli tego typu oświadczenie zostało złożone prawnie oznacza to z drugiej strony, że podejmowanie uchwał przez radę jest w tej materii niepotrzebne. Następnie zapytał, czy gmina jest właścicielem budynku na tej działce.
Pan Wójt wyjaśnił, iż były podjęte działania do odzyskania nieruchomości, są na to dokumenty z których wynika, że gmina prowadziła działania zgodne z prawem, co wyjaśnione zostało w uzasadnieniu do projektu uchwały. Sprawy były przede wszystkim konsultowane na komisjach, nie jest to żadna nowość, sprawa trwa kilka lat i wcześniej radni z Komorowa wnosili o tego typu rozwiązanie. Zawarte Porozumienie bez omawianej uchwały jest nie do skonsumowania.
Pani Gedymin wyjaśniła, że oddanie w użytkowanie wieczyste nastąpi według starych przepisów, ponieważ jest to regulacja starych spraw, od lat nieuregulowanych, których nie można było w inny sposób uregulować. Nie jest to normalne oddanie w użytkowanie wieczyste, ale jest to regulacja spraw starych.
Pan Wójt wyjaśnił, iż z prawa wynika że budynek należy do właściciela gruntu na którym się znajduje. Nie było konsultacji z przedstawicielami Zarządu Osiedla w tej sprawie. Sprawa tej nieruchomości na Komisji GKiP była wielokrotnie poruszana. Pan radny Chruściak i pan Słowik wielokrotnie o to sprawę pytali. Natomiast co do upoważnienia Wójta, to ono wynika z ustawy o samorządzie gminnym. 
Pan Bryksa poprosił o podanie podstawy prawnej z ustawy o mówiącej o upoważnieniu pana Wójta do oświadczeń woli umownej, którym jest porozumienie, stwierdzające że gmina odda nieruchomość w użytkowanie wieczyste.
Pan Wójt powołując się na ustawę o samorządzie gminnym poinformował, że jest to art. 46 ust.1.
Pani Zalewska zapytała jaka będzie powierzchnia działek i budynku po podziale. Jaki był wynik negocjacji tej sprawy.
Pani Gedymin wyjaśniła, że powierzchnia nie jest określona ponieważ będzie wynikała z podziału geodezyjnego, który nie został jeszcze dokonany.
Pani Zalewska przypomniała, że Zarząd Osiedla Komorów wielokrotnie występował, aby pozyskać budynek na cele uruchomienia Ośrodka Kultury w Komorowie. Stwierdziła, że było by słuszne, aby zawiadomić Zarząd Osiedla o podejmowaniu określonych działań.
Pan Bryska stwierdził, że szkoda że tego typu ważne sprawy odbywają się bez konsultacji z samorządem lokalnym naszej Gminy, czyli Zarządem Osiedla Komorów, który wielokrotnie wnioskował o przejęcie majątku na rzecz Gminy i szkoda, że o tego typu sprawach radni dowiadują się na kilka dni przed sesją.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej położonej w Komorowie osiedlu na rzecz Rejonowej Spółdzielni „SCH Michałowiczanka” w Regułach.
Za przyjęciem   – 10
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 3
Uchwała Nr XLIII/ 403/2006stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 5.17
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Rady Gminy Michałowice Nr XXIX/179/2000 z 4 lipca 2000r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice.
Pan Wójt poinformował, że w tekstach planów znalazły się ustalenia ogólne i szczegółowe dotyczące przeznaczenia terenów działalności gospodarczej oznaczonej literą U. W tekście planu obejmującego część obszarów wsi Pęcice i Sokołów zapisano warunek „ustala się warunek orientacji dłuższej elewacji budynku wzdłuż linii wschód-zachód” by ustrzec się przed dużymi magazynami. W tekście planu wsi Sokołów przepisano zapisy dotyczące planu wsi Pęcice i wsi Sokołów bez żadnych zmian, popełniając w ten sposób oczywistą omyłkę.
Pan Kuss zbierając głos poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Rady Gminy Michałowice Nr XXIX/179/2000 z 4 lipca 2000r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice.
Za przyjęciem   – 11
Przeciw               - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XLIII/ 404/2006stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 5.18
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia procedury obowiązkowych konsultacji społecznych.
Pani Idzikiewicz poinformowała, iż Urząd Gminy Michałowice, kontynuując akcję „Przejrzysta Polska” przystąpił do realizacji zadania „Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej procedury konsultacji społecznych”. Przed przystąpieniem do przygotowania projektu uchwały opracowano ankietę, która została rozesłana do radnych gminy, sołtysów, przewodniczących zarządu osiedli, rozdawana wśród mieszkańców. Na 300 rozdanych ankiet do Urzędu zwrócono 49.
Pan Bryksa stwierdził, iż pomysł podjęcia uchwały jest oczywisty, tylko szkoda że gmina nie miała wcześniej takiego dokumentu. Zwrócił uwagę, iż projekt uchwały nie był opiniowany przez Komisję Spraw Społecznych, co jest dużym błędem, oraz stwierdził iż konsultacje mają bardo wąski zakres. Następnie złożył wniosek o skierowanie projektu uchwały do Komisji spraw Społecznych celem przepracowania i wydania opinii.
Pani Idzikiewicz stwierdziła, iż podejmując uchwałę bardziej skomplikowaną mijamy się z celem, ponieważ nie będzie można jej zrealizować.
 
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Bryksy w sprawie skierowania projektu uchwały do rozpatrzenia przez Komisję Spraw Społecznych.
Za wnioskiem      - 3
Przeciw                - 5
Wstrzymało się    - 1
Wniosek nie zyskał akceptacji.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia procedury obowiązkowych konsultacji społecznych.
Za przyjęciem   – 5
Przeciw              - 2
Wstrzymało się – 2
Uchwała Nr XLIII/405/ 2006stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 5.19
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr II/6/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych z późniejszymi zmianami.
Pan Hoser poinformował, ze uchwała została przygotowana na wniosek Komisji Spraw Społecznych.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr II/6/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych z późniejszymi zmianami.
Za przyjęciem   – 9
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 1
Uchwała Nr XLIII/ 406/2006stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 5.20
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr II/4/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów.
Pan Hoser poinformował, iż projekt uchwały został przygotowany na wniosek Komisji Budżetu i Finansów.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr II/4/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów.
Za przyjęciem   – 9
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 1
Uchwała Nr XLIII/ 407/2006stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt. 6
Pan Bryksa zapytał, czy uchwała w sprawie stawek opłat za dostawę wody oraz za odprowadzanie ścieków weszła w życie. Czy był wysłany z gminy do firmy „Wodrol” nakaz odczytów wszystkich wodomierzy, jeśli nie to dlaczego. Stwierdził, iż może to w wielu przypadkach skutkować zmniejszeniem wpływu środków finansowych do budżetu Gminy.
Pan Łuszczyński wyjaśnił, iż uchwała weszła w życie. Firma „Wodrol” dostała nakaz odczytów wszystkich wodomierzy. Następnie wyjaśnił, że Gmina sprzedaje do firmy „Wodrol” wodę na wyjściu ze stacji, co nie wpływa na zmniejszenie dochodów Gminy.
 
Ad. pkt 7
Gospodarka Komunalna.
Pan Bryksa stwierdził, iż asfaltowanie ul. Gościnnej w Granicy jest wyrazem niegospodarności z tego względu, iż w przyszłym roku ma na tej ulicy być budowana kanalizacja.
Inwestycje i remonty.
Pani Zalewska  zapytała jaka kwota będzie przeznaczona na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Ireny w Komorowie i jaki będzie termin realizacji tej inwestycji. Następnie zapytała, czy w ul. Kolejowej w Komorowie będzie wykonana modernizacja, czy remont.
Pan Wójt wyjaśnił, iż na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Ireny jest przeznaczona kwota 1300 tys.zł i termin realizacji tej inwestycji to koniec grudnia 2006 roku. Następnie poinformował, iż w ul. Kolejowej będzie wykonywana modernizacja.
Pan Zacny zapytał, kiedy jest przewidywana budowa chodnika w ul. Kolejowej w Michałowicach.
Pan Wójt poinformował, że jest to inwestycja dwuletnia.
Pan Bryksa zapytał jaki jest termin zakończenia robót inwestycyjnych wymienionych w pkt3.3.
Pan Wójt poinformował, że terminem zakończenia prac jest czerwiec 2007 rok.
Pan Bryksa poprosił o zwrócenie uwagi firmom na utrzymania czystości wokół terenu swojej bazy, gdzie funkcjonują na czas prowadzenia inwestycji. Następnie poprosił o poprawienie garbów na ul. Norwida, które są niebezpieczne w użytkowaniu.
Pan Kwietniak poinformował, że garby będą poprawione.
Pan Rajski poprosił o większy nadzór nad budową kanalizacji w Pęcicach Małych.
Geodezja i Rolnictwo.
Pan Bryksa zapytał na jakich warunkach odbyło się zrzeczenie prawa do gruntów stanowiących drogi, oraz zapytał co to za działka w Granicy, która została przeznaczona do wydzierżawienia.
Pani Gedymin wyjaśniła, że każda sprawa zrzeczenia się prawa do gruntów jest indywidualna i każdą należało by omówić, natomiast w Granicy zostało przeznaczone do wydzierżawienia przejście szerokości 1,5-5 mb.
Zagospodarowanie Przestrzenne.
Brak uwag.
 
Kultura, sport i sprawy społeczne.
Pan Rajski podziękował za zorganizowanie wyjazdu dla dzieci.
 
Ad. pkt. 8
Pan Wójt zaprosił na festyn w Regułach na dzień 16 września „Pożegnanie lata”, natomiast 24 września odbędą się uroczystości związane z 80-leciem Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi. Uroczystości zaczną się o godz.11:00 Mszą Św. w Kościele Parafialnym w Pruszkowie.
 
Ad. pkt 9.
Pan Przewodniczący przypomniał sprawę którą kierował do Rady Gminy pan radny Bryksa. Decyzją Rady została ona skierowana do Komisji Rewizyjnej, dot. sprawy wodociągowania ulicy bez Nazwy w Granicy. Otrzymał pana Bryksa odpowiedź od pana Wójta, która go nie satysfakcjonuje w związku z powyższym wnosi o skierowanie sprawy do rady a więc zgodnie z przyjętymi zasadami chciałby skierować do zbadania przez Komisję Rewizyjną, aby rada mogła na podstawie wypracowanej opinii Komisji Rewizyjnej podjąć swoje stanowisko w tej sprawie.
Przystąpiono do głosowania w sprawie skierowania sprawy do zbadania przez Komisję Rewizyjną.
Za                      -5
Przeciw             -0
Wstrzymało się –6
Wniosek nie został zaakceptowany.
Kolejną sprawą badaną przez Komisję Rewizyjną była sprawa państwa Olszak. Poinformował, że wpłynęły kolejne pisma od państwa Olszak do Rady Gminy z 22 sierpnia 2006 związane z uzupełnieniem sprawy. Poinformował, że jest Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w tej sprawie (odczytał). Następnie poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w tym zakresie. Następnie odczytał Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w tej sprawie. Poprosił pana Zielińskiego o przedstawienie opinii w tej sprawie.
Pan Zieliński odczytał opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi Bożeny i Jerzego Olszak na bezczynność Wójta Gminy Michałowice.
„OPINIA
KOMISJI REWIZYJNEJ W SPRAWIE SKARGI BOŻENY I JERZEGO OLSZAK NA BEZCZYNNOŚĆ WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE
 
Po zapoznaniu się ze skargą Bożeny i Jerzego Olszak z dn. 27.04.06 na bezczynność Wójta Gminy oraz zgromadzoną w tej sprawie dokumentacją, Komisja Rewizyjna stwierdza zasadność skargi w części dotyczącej przewlekłego postępowania administracyjnego. Dotyczy to braku terminowej odpowiedzi na pismo B. i J Olszak z dnia 02.03.2006.
Komisja Rewizyjna uważa, że dalsze działania negocjacyjne Wójta Gminy a w tym propozycja z dnia 11.07.06 świadczy o odpowiedzialnym i kompetentnym reprezentowaniu interesów Gminy Michałowice.
Komisja Rewizyjna z przykrością zauważa język używany przez Skarżących – pełen nieuzasadnionych insynuacji i niedopuszczalnych inwektyw.”
 
Po dyskusji Komisja Rewizyjna przyjęła tekst opinii wyrażoną w głosowaniu.
Za treścią opinii – 4 głosy, 1 – głos wstrzymujący się.
 
Pan Sierak zapytał o uwagi, pytania, do przedstawionej treści opinii.
Pan Bryksa poinformował, że wstrzymał głos przy podejmowaniu tej opinii uzasadniając, że zgadza się z sentencją tej opinii, natomiast był przeciwny umieszczaniu jakichkolwiek własnych opinii Komisji Rewizyjnej w tezie tej opinii, dlatego nie uważa za słuszne aby komisja w tej materii się wypowiadała, można to było przekazać w uzasadnieniu do opinii.
Pan Sierak przypomniał, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze przekazało Radzie Gminy zgodnie z właściwościami w związku z powyższym przystąpiono go głosowania opinii Komisji Rewizyjnej jako stanowiska Rady Gminy w tej sprawie.
Pan Bryksa zwrócił uwagę, że procedowanie jest nieprawidłowe i Rada Gminy w tej materii powinna podjąć uchwałę jeśli chodzi o rozpatrzenie skargi. Decyzja powinna być podjęta na podstawie przepisów KPA w formie uchwały Rady Gminy. Przypomniał, że w tej materii jest orzecznictwo. Zawnioskował, iż tryb jest nieprawidłowy i poprosił o opracowanie projektu uchwały, aby można było w prawny sposób rozpatrzyć skargę.
Pan Sierak stwierdził, że jeśli wniosek zostanie przyjęty to na następną sesję przygotuje stosowny projekt uchwały. Przypomniał, że to nie zmieni treści odpowiedzi, ponieważ została ona przygotowana, przypomniał, że każde głosowanie jest uchwałą rady, od wielu lat przyjęty jest taki tryb odpowiadania, nikt nigdy z organu gdzie jest przesyłany nie wnosił zastrzeżeń, ponieważ jest już koniec kadencji i być może od następnej kadencji podjęta zostanie decyzja o innej formie. Stwierdził, że jest to prawidłowe.
Następnie stwierdził, że przegłosuje wniosek pana Bryksy w sprawie przygotowania uchwały Rady Gminy dotyczącej rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.
Pani Zalewska przypomniała, że pan radny zgłosił wniosek nie o przygotowanie uchwały ale o podjęcie uchwały. Projekt uchwały powinien być podjęty na obecnej sesji.
Pan Sierak stwierdził, iż porządek sesji został przyjęty i nie ma projektu takiej uchwały. W związku z tym, ze wniosek pana Bryksy nie został podtrzymany,  przystąpił do głosowania.
Pani Zalewska zgłosiła wniosek formalny w sprawie rozszerzenia porządku obrad o przyjęcie projektu uchwały.
Pan Sierak taki wniosek należało zgłosić w momencie przyjęcia porządku obrad.
 
Przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia opinii przedstawionej przez Komisję Rewizyjną jako stanowiska Rady Gminy.
Za przyjęciem   – 7
Przeciw               - o
Wstrzymało się - 3
Rada zaaprobowała opinię Komisji Rewizyjnej i taka odpowiedź zostanie przygotowana dla państwa Olszak.
 
Pan Zieliński odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Gminy.
Poinformował, że Komisja Rewizyjna przyjęła tekst wniosku do Rady Gminy
Za treścią wniosku – 5 głosów, brak przeciwnych i wstrzymujących się.
 
„WNIOSEK DO RADY GMINY
Po wnikliwym rozpatrzeniu skargi Bożeny i Jerzego Olszak z dnia 27.04.2006 Komisja Rewizyjna zwraca się do Rady Gminy Michałowice z wnioskiem o podjęcie prac, mających na celu sformułowanie zasad postępowania podczas przejmowania przez Gminę działek przeznaczonych pod drogi.
Składając powyższą propozycję bierzemy pod uwagę skalę sygnalizowanego przez nas problemu mogącego mieć bardzo duży wpływ na wydatki budżetowe Gminy Michałowice w kolejnych latach”.
Przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej i przekazania do rozpatrzenia Komisję Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.
Za przyjęciem          -10
Przeciw                    - 1
Wstrzymało się        -0
Rada wniosek przekazała do Komisji GKiP.
 
Kolejna sprawa, która nie była rozpatrywana na poprzedniej sesji z powodu braku obecności na niej Przewodniczącego Komisji pana Kusa. Przypomniał, że sprawa została zlecona do zbadania przez KGKiP.
Pan Kuss odczytał opinię Komisji GKiP i program naprawczy dotyczący zawierania umów z mieszkańcami na zrzut ścieków i zbadania problemu pobierania opłat.
 
„Szanowny Pan Przewodniczący Rady Gminy Michałowice.
Dot. pisma Pana Przemysława Bryksy Radnego Gminy Michałowice.
W związku ze skierowaniem przez Radę Gminy Michałowice do Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej pisma pana Przemysława Bryksy dotyczącego podpisywania umów z mieszkańcami na zrzut ścieków i zbadania problemu pobierania opłat informuje, że: Komisja Gospodarki Komunalnej i przestrzennej wyznaczyła do zbadania sprawy radnych Gminy – pana Bolesława Kussa oraz pana Sławomira Walendowskiego. Wyznaczeni radni zbadali sprawę począwszy od chwili oddania inwestycji do użytkowania. Rozpatrywana była wybudowana kanalizacja sanitarna w ul. Pruszkowskiej – jej dwa etapy realizacji. Po zbadaniu przedstawionych materiałów stwierdzono znaczne opóźnienia w zawarciu umów z mieszkańcami ul. Pruszkowskiej. Opóźnienia w przypadku 9 umów sięgają 1 roku i 3 miesięcy.
Komisja ustaliła, że przyczyną opóźnień było między innymi:
-zbyt małe zatrudnienie (zatrudniony 1 inkasent nie był w stanie zawrzeć nowe umowy i dokonać odczytów, wystawić faktury dla około 2350 użytkowników kanalizacji)
-przerwa w pracy inkasenta (trwająca około 3 miesięcy procedura wyłaniania w drodze przetargu „nowego” inkasenta)
-brak właściwych danych z referatu inwestycji odnośnie ilości wykonywanych przykanalików (przekazane informacje z opóźnieniem)
Komisja oparła swoje wnioski na przykładzie ul. Pruszkowskiej. Prześledziła procedurę wnoszenia opłat za zrzut ścieków do MPWiK z której to wynika, że umowa pomiędzy Gminą a MPWiK aneksowana jest co około 6 miesięcy i aneks zwiększa ilość zrzutu ścieków o umowy, które gmina zawarła z mieszkańcami. Czyli jeżeli umowa pomiędzy Gminą a mieszkańcem nie jest zawarta, to nie znajduje odzwierciedlenia w aneksie. Nie można więc mówić o stratach spowodowanych opóźnieniem w zawieraniu umów”.
Następnie pan Kuss poinformował, że Komisja uzyskała od Wójta Gminy program naprawczy, który stanowi załącznik do protokołu.
„W chwili zaistnienia tematu braku umów na zrzut ścieków w niektórych ulicach podjęte zostały działania naprawcze:
·        w trybie pilnym zawarto umowy z mieszkańcami z ul. Pruszkowskiej w ilości 12 sztuk . Od początku 2006 r. podpisanych zostało 236 umów, oraz znacznie zwiększono ściągalność ( wpływy z tego tytułu od początku roku wyniosły 408 716zł- opłaty za ten sam okres do MPWiK wyniosły 356 001 zł),
·        w terenie pracuje dwóch inkasentów, dzięki czemu sprawniej przechodzi się dane rejony inkasencie (co kwartał wystawiane są faktury obciążające mieszkańców )
·        kolejnym działaniem naprawczym jest ustalenie, że umowa na zrzut ścieków zawierana będzie łącznie z podpisaniem umowy o realizację inwestycji.( podpisywana z mieszkańcem na etapie budowy kanału kanalizacji sanitarnej w ulicy). Paragraf 13 nowej umowy na odprowadzanie ścieków , zobowiązuje dostawcę ścieków do natychmiastowego poinformowania Gminy o włączeniu się do kanalizacji sanitarnej. W załączniku przedstawiamy wzór umowy na od odprowadzanie ścieków, który będzie obowiązywał od zaraz,
·        następnym działaniem naprawczym a jednocześnie kontrolnym będzie porównywanie ilości wykonanych przykanalików w danej ulicy z ilością zawartych umów na zrzut ścieków,
·        podjęte zostaną kroki w postępowaniu egzekucyjnym( od lipca ) w formie upomnień z należytymi odsetkami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
Ze statystyk przekazywanych Urzędowi Wojewódzkiemu wynika, że liczba wykonanych przykanalików do końca 2005r. wynosi 2 316 sztuk, dodając wykonane przykanaliki z 2006 r. (130 szt.), końcowa liczba przykanalików wynosi 2 446 sztuk. Ogólna liczba zawartych umów wynosi 2 460. Różnica ta wynika z faktu, iż na jednej działce znajdują się np. dwa budynki”.
 
Następnie pana Kuss poinformował, że z uzyskanych informacji z Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Gminy Michałowice wynika, że zwiększenie ilości inkasentów wpłynęło znaczącą na zwiększenie wpływów za zrzut ścieków w 5 miesiącach br. a uruchomienie i wdrożenie programu naprawczego (szczególnie etap zawierania umów) winien wyeliminować występowanie opóźnień w zawieraniu umów na zrzut ścieków. Ponadto Wójt Gminy przewiduje kontrole działające doraźnie, sprawdzające terminowość zawierania umów i terminowość rozpoczęcia opłat przez Mieszkańców.
Stanowisko powyższe zostało przyjęte przez Komisje w dniu 11.07.2006 roku stosunkiem głosów 5 za, przeciw 1, wstrzymujących się 0.
Pan Bryksa zapytał dlaczego Komisja GKiP skupiła się tylko na jednej inwestycji, skarga była sformułowana ogólnie. Przypomniał, że dane przedstawione przez pana Wójta na jednej z komisji świadczyły o tym, że problem ma większy charakter, nie tylko jednej ulicy. Stwierdził, że w wyniku złożenia przez niego skargi zostało podpisanych 106 zaległych umów na usługi kanalizacyjne, taką informację komisji otrzymała, zapytał w jaki sposób komisja się odniosła do tej informacji i dlaczego ona nie wpłynęła na rozszerzenie badań. Uważa, że nie stanowi wyjaśnia problemu informacja, że nie zawarcie umowy z mieszkańcami przez gminę skutkowało brakiem umieszczenia tych umów w ewidencji przekazywanej MPWiK w związku z czym skutkowało nienaliczaniem przez MPWiK opłat dla gminy z tego tytułu. Przypomniał, że w skardze złożonej na sesji zwracał uwagę nie na straty spowodowane obciążaniem Gminy przez MPWiK kosztami z tytułu odprowadzenia ścieków, ale zwracał uwagę na uszczuplone wpływy do budżetu Gminy Michałowice, co stanowi naruszenie finansów publicznych, zapytał dlaczego ten wątek przez komisję nie został podjęty.
 
Przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia opinii przedstawionej przez Komisję GKiP jako stanowiska Rady Gminy.
Za przyjęciem          -8
Przeciw                    - 2
Wstrzymało się        -0
Rada opinię przyjęła jako swoją i taką odpowiedź udzieli zainteresowanemu.
 
Pan Bryksa złożył wniosek dotyczący tej sprawy i skierowanie przez Radę Gminy Michałowice tej sprawy o zbadanie przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, gdyż uważa, że sprawa ta nosi znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych w celu sprawdzenia, czy do takiego naruszenia doszło. Opiera się na przepisach ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 
Przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia wniosku pana Bryksy.
Za przyjęciem          -3
Przeciw                   - 8
Wstrzymało się        -0
Rada wniosku nie przyjęła.
 
Pan Sierak poinformował o piśmie mieszkańców ul. Owocowej w Komorowie Wsi, którzy przesyłają swoje uwagi związane z realizacją inwestycji, pismo zostało skierowane do pana Wójta. Następnie Rada Rodziców zwróciła się z prośbą o dofinansowanie przewozów dzieci na zajęcia na basenie w Ursusie pismo do informacji.  
 
Ad. pkt. 10
Pani Tomczak zapytała czy został powołany dyrektor Zespołu Szkół w Komorowie i na jaki okres. Przypomniała, że od 1 września 2006 roku obowiązują nowe zasady dotyczące kwalifikacji nauczycieli. Zapytała, czy są w naszej gminie nauczyciele nie posiadające kwalifikacji do nauczania przedmiotów których uczą, a jeśli są, to czy zmieniono im umowę o pracę i czy są traktowani jako stażyści.
Następnie zapytała, czy dyrektor Zespołu Szkół w Komorowie ma kwalifikacje do nauczania jakiegokolwiek przedmiotu w Liceum, jeśli tak, to w porządku, jeśli nie, to nie może być dyrektorem według nowych przepisów. Przypomniała, że było sześć lat na zrobienie tych kwalifikacji.
Pan Wójt poinformował, że pani dyr. Gradowska została powołana z dniem 31 sierpnia na dyr. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie na okres roku, czyli do końca sierpnia 2007 roku.
Następnie poinformował, że żaden dyrektor nie zgłosił przypadku nauczycieli, którzy nie mają potrzebnych kwalifikacji do nauczania w naszych placówkach oświatowych, co groziłoby obniżeniem wynagrodzenia.
Stwierdził, iż pani dyr. Gradowska posiada kwalifikacje, ponieważ jest nauczycielem z wieloletnim stażem, natomiast czy posiada kwalifikacje do nauczania przedmiotu w liceum to w tej chwili nie odpowie, bo nie wie.
Pani Tomczak zapytała, czy mimo tej niewiedzy w sprawie kwalifikacji do nauczania przedmiotu w liceum powołał pan panią Gradowską na dyrektora.
Pan Wójt stwierdził, że powołał panią Gradowską na dyrektora z dniem 31 sierpnia 2006 roku.
Pan Bryksa stwierdził, że rozpatrzenie skargi związanej z zaniedbaniami finansowymi Gminy Michałowice na poważną sumę pieniędzy przez Radę Gminy trwało od marca do września, przez pół roku, zwrócił na to uwagę w perspektywie interesów Gminy Michałowice. Po złożeniu skargi bardzo szybko zareagował pan Wójt, który sformułował w Biuletynie Informacyjnym Gminy Michałowice artykuł, stwierdzając że poprosi mieszkańców ul. Warszawskiej o zwrot do kasy gminnej zaległości za usługi kanalizacyjne z których korzystali bezumownie, jeśli odmówią, to wpłaci sam równowartość wpływów do budżetu do kasy gminnej. Zapytał pan Wójta jak się wywiązał z tego zobowiązania publicznego, które złożył wobec mieszkańcom Gminy Michałowice.
Następnie poruszył inne zobowiązania pana Wójta wygłaszane publicznie. Pan Wójt zobowiązał się publicznie w Komorowie, podczas zebraniu z mieszkańcami, że przy każdej ławce pojawi się kosz na śmieci, zobowiązał się do bieżącego nadzoru nad tymi ławkami, aby nie ulegały dewastacji, jedna z ławek przy ul. Matejki i przy ul. M. Dąbrowskiej zniknęły. Przypomniał, że pan Wójt publicznie zobowiązywał się do usunięcia wszystkich kamieni, głazów w pasach dróg gminnych na naszych terenach, oraz usunięcia napisu nad ul. Główną w Komorowie w rejonie Pubu nad Zalewem. W związku z tymi zobowiązaniami pana Wójta złożył interpelację ustną z prośbą o informację o realizacji i podjęcie odpowiednich działań przez pana Wójta w kwestii realizacji własnych zobowiązań.
Następnie poruszył błędne ustawienie słupków z nazwami ulic na terenie osiedla Komorów: tabliczka z ul. Matejki przy ul. Harcerskiej i wszystkie tabliczki z nazwą Al. Jana Pawła II są niewłaściwie ustawione. Zawnioskował o ich prawidłowe ustawienie.
Następnie zapytał jaki jest stan przygotowania inwestycji kanalizacyjnej w ulicach Szerokiej i Piaskowej w Granicy.
Poruszył kwestię Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie stwierdzając, że prace idą opieszale, niekonsekwętnie, zaapelował do przewodniczących komisji aby przyspieszyć pracę nad regulaminem, który jest ważny i potrzebny.
Pan Wójt stwierdził, iż słupki z nazwą ulicy Matejki powinny być już postawione prawidłowo, natomiast w Al. Jana Pawła II uważa że słupki stoją we właściwym miejscu, ponieważ ulice: Nadarzyńska i Spacerowa stały się ulicami podrzędnymi w stosunku do Al. Jana Pawła II. Co do kanalizacji w ul. Szerokiej i Paskowej poinformował, że jest już dokumentacja projektowa kanalizacji oraz na ukończeniu jest projekt usunięcia kolizji z instalacją gazową .
Pan Kwietniak stwierdził, iż w sprawie wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji nic nie może powiedzieć. natomiast do wszystkich mieszkańców, u których w b.r. będzie rozpoczęta budowa kanalizacji zostały wysłane pisma w tej sprawie.
Pan Sierak zwracając się do pana Bryksy stwierdził, iż w niektórych sprawach które pana radny zgłasza na sesjach, w sprawach drobnych, wystarczy zadzwonić w okresie międzysesyjnym do pana Wójta i wyjaśnić. 
Pani Zalewska stwierdziła, że Porozumienie Międzygminne które upoważnia Radę Warszawy do ustalania taryf i opłat za korzystanie z wody i ścieków i które jest realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zostało przyjęte przez Radę Gminy Michałowice pochopnie. Poinformowała, że otrzymała pismo adresowane do pana posła Zawiszy z prośbą o to, aby MPWiK ustosunkował się do możliwości przejęcia sieci wodociągowej przez gminę Michałowice. Przypomniała, że w Osiedlu Ostoja jak również w Michałowicach, Regułach, czy Opaczy były zbierane podpisy o dostarczanie wody z ujęć gminnych. Te przedsięwzięcia mogą okazać się nieskuteczne dlatego, że MPWiK czuje się umocowane poprzez uchwałę Rady Gminy, którą Rada zawarła Porozumienie Międzygminne w sprawie stawek na zrzut ścieków i zaopatrzenie w wodę. Następnie pani radna odczytała fragment pisma mówiącego o uzasadnieniu swojego stanowiska przez MPWiK. Uważa, że daje to do myślenia, czy warto było podejmować takie Porozumienie, które w tej chwili jest standardowym argumentem za współpracowaniem z gminą w sprawie pozyskania wody zarówno dla osiedla Komorów, Michałowic i innych miejscowości.
Pan Bryksa dołączył do interpelacji również to zobowiązanie, które było wydrukowane w Biuletynie Informacyjnym Gminy Michałowice, dotyczące opłat za usługi kanalizacyjne skierowane do Mieszkańców Gminy. Poprosi o odpowiedź w trybie interpelacji.
Pan Wójt stwierdził, że jest to sprawa pomiędzy Nim a Mieszkańcami.
 
Pan Hoser zamknął obrady XLIII sesji Rady Gminy.
 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 31.10.2006 13:51
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 28
Autor: Urszula Bejda