Urząd Gminy Michałowice
08.12.2006 13:19

Protokół Nr XLIV

Z obrad XLIV sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia 2006-10-13
Protokół Nr X
LIV
 
Z obrad XLIV sesji Rady Gminy Michałowice odbytych w dniu 13 października 2006 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.
Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 10 radnych.
Nieobecni: pan Piotr Hoser, Krzysztof Słowik, Czesław Sulik, Tomasz Wągrodzki i pani Aurelia Zalewska. 
 
Ad. pkt. 1
Przewodniczący pan Jacek Sierak powitał wszystkich przybyłych na sesję Rady Gminy, informując, że na Sali obrad obecnych jest 9 radnych, w związku z czym Rada może podejmować uchwały.
Pan Wójt zaproponował zmianę kolejności porządku obrad projektów uchwał: pkt 8 rozpatrywać jako 1 a pkt 6 jako 2.
Przystąpiono do głosowania zmiany kolejności porządku obrad.
Za zmianą          - 9
Przeciw               -0
Wstrzymało się   - 0
 
Pan Wójt zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie pokrywania kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli udzielanych przez inne Gminy.
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta w sprawie usunięcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie pokrywania kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli udzielanych przez inne Gminy.
Za przyjęciem         - 9
Przeciw                    - 0
Wstrzymało się       - 0
Rada wniosek przyjęła. 
 
Następnie pan Wójt zgłosił wniosek o rozszerzanie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie międzygminnego porozumienia z Miastem Pruszkowem, dotyczącego przeprowadzenia zadania inwestycyjnego pt: „Budowa kanalizacji deszczowej od rzeki Utraty do ul. Andrzeja, w ul. Andrzeja i Ireny”.
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta w sprawie rozszerzenia porządku obrad.
Za wnioskiem   - 9
Przeciw             - 0
wstrzymało się - 0
Rada wniosek przyjęła.
Wobec przedstawionych zmian porządek obrad XLIV sesji rady Gminy przedstawia się następująco:
1.Sprawy porządkowe.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
1.      przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałowice na lata 2006-2013,
2.      zasad udzielania stypendiów im. Jana Pawła II studentom szkół wyższych,
3.      dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok,
4.      zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego teren położony we wsi Pęcice,
5.      zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Komorów”- część VI obejmująca fragment wsi Komorów ,
6.      sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Rady Gminy Michałowice Nr LI/377/2002 z 21 marca 2002 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego obszar Reguły,
7.      przyjęcia wytycznych i ustaleń wiążących przy sporządzaniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice Nr XIV/63/99 z 9 lipca 1999r.,
8.      nadania Szkole Podstawowej w Michałowicach imienia Jana Pawła II,
9.      wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości położonej w Komorowie przy ul. Turkusowej 5/1,
10. przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących działki ew. nr nr 309, 334,342, 346 położonych w Michałowicach Wsi gm. Michałowice,
11. przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ew. nr nr 303/1, 303/9,303/10, położonej w Komorowie gm. Michałowice,
12. przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr ew. 848 i nr ew. 735/6 położonych w Nowej Wsi gm. Michałowice,   
13. wyrażenia zgodny na wystąpienie z żądaniem o nabycie własności lokalu użytkowego nr 1 położonego przy ul. Turkusowej nr 5 w Komorowie
14. nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice,
15. zmieniająca uchwałę Nr XXII/164/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji w Warszawie oraz upoważnienia Wójta Gminy do podpisania Aneksu Nr 2 do porozumienia.
16. wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Miastem Pruszkowem, dotyczącego przeprowadzenia zadania inwestycyjnego pt. „Budowa kanalizacji deszczowej od rzeki Utraty do ul. Andrzeja, w ul. Andrzeja i Ireny”.
3. Informacja Wójta Gminy.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
5.Sprawy wniesione.
Za przyjęciem    -9
Przeciw              - 0
Wstrzymało się - 0
Porządek obrad XLIV sesji został przyjęty.
 
Ad. pkt. 2. 1
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałowice na lata 2006-2013.
Pan Wójt poinformował, iż projekt uchwały był przygotowany znacznie wcześniej i szczegółowo omawiany na komisjach, projekt uchwały uwzględnia wnioski wnoszone na komisjach.
Pani Radzimińska zaproponowała w imieniu pana Wójta autopoprawkę polegająca na wykreśleniu ze str. 4 z pierwszego zdania daty „Od 1 stycznia 2001 roku” .
Pan Walendowski poinformował, że Komisja Spraw Społecznych wydała opinię w niepełnym składzie, ponieważ było tylko trzech radnych. Stwierdził, iż świadczy to o tym , że część radnych lekceważy pracę w komisji.
Pan Bryksa poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałowice na lata 2006-2013 z autopoprawką.
Za przyjęciem     - 9
Przeciw               - 0
Wstrzymało się   - 0
Uchwał Nr XLIV/ 408 / 2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt. 2. 2
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów im. Jana Pawła II studentom szkół wyższych.
Pan Wójt poinformował, że ustanawiając stypendium naukowe im. Jana Pawła II, Rada Gminy Michałowice uhonoruje Wielkiego Polaka i jednocześnie wesprze zdolnych, młodych ludzi, dla których ważne są osiągnięcia w nauce.
Pani Żakowska w imieniu pana Wójta zgłosiła autopoprawki polegające na wykreśleniu słowa „gminnego” w § 5 w pkt 3 i w§ 6 w pkt 1 i 2. W § 9 w pkt 1 zaproponował wykreślenie słowa „naukę w szkole” a wpisanie słowa „studia”. Dopisanie do § 10 „z dochodów własnych Gminy”. W § 3 w pkt 2 autopoprawka polega na zmianie dat „ do dnia 15 marca i do 15 października”.
Pan Bryksa poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pani Tomczak zaproponowała w § 2 pkt 3 zastąpienie słów „każdy, komu” słowami „inne osoby, którym”, oraz zaproponowała aby do § 1 pkt 1 po słowie finansowego dopisać „zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice”
Pan Wójt zaakceptował zmiany jako autopoprawki do projektu uchwały.
Pani Tomczak zaproponowała wykreślenie § 1 pkt.2 i 3 uzasadniając, iż uwzględnione powinny być wszystkie dziedziny nauk.
Pan Bryksa opowiedział się za nieograniczaniem zakresu możliwości otrzymania stypendium jeśli chodzi o dziedziny nauki które uprawiają studenci, uważa, że jest to niesprawiedliwie.
Następnie poruszył kwestię wysokości stypendium określonym w § 8, zaproponował wprowadzenie różnicowania kwot.
Pan Sierak opowiedział się za niezróżnicowaniem kwoty stypendium.
 
Przystąpiono do głosowania poprawki zgłoszonej przez panią radną Tomczak.
Za przyjęciem     - 2
Przeciw               - 2
Wstrzymało się   - 5
Poprawka nie została przyjęta.
Pan Bryksa poinformował o wycofaniu swojej wcześniej zgłoszonej poprawki wobec bezprzedmiotowości jej.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów im. Jana Pawła II studentom szkół wyższych z autopoprawkami.
Za przyjęciem     - 8
Przeciw               - 0
Wstrzymało się   - 2
Uchwał Nr XLIV/ 409   / 2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt. 2. 3
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok.
Pan Wójt poinformował, ze Rada Sołecka z Komorowa Wsi wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie kwoty przeznaczonej na ogródek jordanowski.
Pan Zieliński poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok z autopoprawką.
Za przyjęciem     - 8
Przeciw               - 0
Wstrzymało się   - 2
Uchwał Nr XLIV/ 410   / 2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt. 2. 4
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego teren położony we wsi Pęcice.
Pan Sobol poinformowałże w 2003r. Rada Gminy Michałowice podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice. Uchwała ta dotyczyła dwóch planów opracowanych w latach 90-tych i uchwalonych w 2000r.:planu obejmującego obszar stanowiący część wsi Pęcice i wsi Sokołów i planu obejmującego obszar stanowiący wschodnią część wsi Sokołów po obu stronach drogi powiatowej do Janek
W zamierzeniu wnioskodawców zmiany planów miały doprowadzić do zmniejszenia minimalnej powierzchni działki budowlanej w tych obszarach Gminy. W trakcie opracowywania projektów planów bezzasadna stała się kontynuacja procedury związanej z planem wsi Sokołów                                                                                    
Do końca sierpnia br. prowadzone były również rozmowy z właścicielami gruntów zmierzające do ugody w sprawie wnoszonych przez nich zarzutów do planu.                                                                                        
W związku z ostatecznym zakończeniem procedury sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obejmującego teren położony we wsi Pęcice przedłożony został projekt planu do uchwalenia Radzie Gminy Michałowice. Procedura sporządzania planu została przeprowadzona zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Następnie przedstawił autopoprawki, które stanowią załącznik do protokołu.
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego teren położony we wsi Pęcice z autopoprawkami.
Za przyjęciem     - 10
Przeciw                - 0
Wstrzymało się   - 0
Uchwał Nr XLIV/ 411   / 2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt. 2. 5
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Komorów”- część VI obejmująca fragment wsi Komorów.
Pan Sobol poinformował, żeuzasadnienie do projektu uchwały zostało już przedstawione na XLI sesji Rady Gminy w dniu 19 czerwca 2006r. Wtedy też została podjęta uchwała zatwierdzająca plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część VI obejmująca fragment wsi Komorów.
Uchwała z 19 czerwca została wycofana z publikacji (na dzień przed planowanym terminem druku) ze względu na pismo od Wojewody Mazowieckiego, w którym wnosił on szereg uwag dotyczących nieścisłości i błędnych sformułowań zawartych w tekście uchwały. Pomimo wyjaśnienia na piśmie i rozmów ze służbami Wojewody nie wycofał on swoich uwag.
Postanowiono zatem podjąć nową uchwałę tak szybko, jak będzie to możliwe, a następnie od razu przesłać ją do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Nowa uchwała uchyla uchwałę z 19 czerwca 2006r.
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Komorów”- część VI obejmująca fragment wsi Komorów z autopoprawkami.
Za przyjęciem     - 10
Przeciw               - 0
Wstrzymało się   - 0
Uchwał Nr XLIV/ 412 / 2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt. 2. 6
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Rady Gminy Michałowice Nr LI/377/2002 z 21 marca 2002 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego obszar Reguły.
Pan Sobol poinformowałiż jest to uchwaław sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Gminy Michałowice Nr LI/377/2002 z 21 marca 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego obszar Reguły jest spowodowane koniecznością sprostowania oczywistej omyłki w tekście planu miejscowego i opuszczenia istotnego dla zagospodarowania terenu 1MU wyjątku.
Na rysunku planu wzdłuż Alej Jerozolimskich inaczej niż dla pozostałych terenów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 oznaczonej na rysunku planu jako KGP wrysowano nieprzekraczalną linię zabudowy. Linia ta dotyczy zabudowy mieszkaniowej charakterystycznie usytuowanej na tym terenie tj. odsuniętej maksymalnie od Al. Jerozolimskich. Nie wrysowano drugiej linii zabudowy od Al. Jerozolimskich dla zabudowy gospodarczej, garaży oraz obiektów działalności gospodarczej ponieważ linia ta miała być ustalona w tekście planu. W części tekstu planu, w §52 przez omyłkę, nie dopisano ustaleń ustalających parametry dla w/w zabudowy gospodarczej, garaży oraz obiektów działalności gospodarczej. Nowe takie obiekty nie podlegające ochronie przed oddziaływaniem akustycznym nie musiały być odsuwane od Al. Jerozolimskich.
Brak zapisu określonego w przedstawionym projekcie uchwały, przy „doktrynerskim” podejściu Starosty Powiatowego do tekstu planów zagospodarowania przestrzennego Gminy, powoduje brak możliwości rozbudowy istniejących obiektów usytuowanych poza linią zabudowy.
Proponuje się zatem podjęcie uchwały eliminującej niedogodności dla mieszkańców wsi Reguły.
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Rady Gminy Michałowice Nr LI/377/2002 z 21 marca 2002 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego obszar Reguły.
Za przyjęciem     - 10
Przeciw               - 0
Wstrzymało się   - 0
Uchwał Nr XLIV/ 413   / 2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt. 2. 7
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wytycznych i ustaleń wiążących przy sporządzaniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice Nr XIV/63/99 z 9 lipca 1999r.
Pan Sobol poinformował, żeobowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zostało uchwalone 9 lipca 1999r. Po ponad siedmiu latach jego funkcjonowania widać wyraźnie jego nieaktualność i nieprzystosowanie do nowych warunków gospodarczych i społecznych, m.in. weszła w życie „nowa” ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zgodnie z w/w ustawą znacznie wzrosła rola i znaczenie studium w kształtowaniu polityki przestrzennej Gminy. Obecnie ustalenia studium mają silniejszy wpływ na kształt miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Sporządzane pod rządami „starej” ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym plany miejscowe powinny być spójne ze studium. Stosownie zaś do regulacji art. 9 ust. 4 “nowej“ ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych, a plan winien być nie tylko spójny ze studium, ale zgodny z jego konkretnymi ustaleniami.
Część ustaleń obowiązującego Studium stała się nieaktualna w związku z decyzjami podjętymi bez udziału władz Gminy Michałowice, część zaś związana jest z ustaleniami planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych przez Radę Gminy Michałowice.
W ramach prowadzonej procedury zebrano szereg opinii, uzgodnień i wniosków zarówno instytucji, organizacji i urzędów państwowych i samorządowych, jak i osób prywatnych. Wnioski i opinie zostały wstępnie przeanalizowane, ze względu na terminy obowiązujące w procedurze planistycznej nie uda się jednak uchwalić Studium w obecnej kadencji Rady Gminy. Intencją obecnych działań jest zachowanie ciągłości ustaleń planistycznych i wypracowanie pewnej koncepcji dalszego postępowania w procedurach planistycznych. Pojawia się konieczność sprecyzowania. Proponuję więc podjęcie uchwały przyjmującej wytyczne i ustalenia wiążące do projektu Studium i w ten sposób precyzującej stanowisko Rady Gminy w sprawie dalszego rozwoju i kierunków zagospodarowania Gminy.
 
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wytycznych i ustaleń wiążących przy sporządzaniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice Nr XIV/63/99 z 9 lipca 1999r.
Za przyjęciem     - 9
Przeciw               - 0
Wstrzymało się   - 0
Uchwał Nr XLIV/ 414   / 2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt. 2. 8
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Michałowicach imienia Jana Pawła II.
Pan Wójt poinformował, żeszkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady rodziców lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
W związku z powyższym Wójt Gminy zwrócił się z inicjatywą do Dyrektora Szkoły o rozpoczęcie formalnej procedury nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Michałowicach, stosownie do postanowień cytowanego rozporządzenia.Dyrektor Szkoły w imieniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Michałowicach przekazał Wójtowi Gminy wniosek o nadania szkole imienia Jana Pawła II.Proponowane imię Szkoły związane jest z uczczeniem pamięci Wielkiego Polaka – Papieża Jana Pawła II.W związku z powyższym przedkłada projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Michałowicach imienia Jana Pawła II.
Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pan Bryksa poprosił dyrektora Zespołu Szkół w Michałowicach o przedstawienie procesu który został przeprowadzony w celu wyłonienia osoby patrona.
Pan Olęcki poinformował, że przygotowania do nadania imienia szkole trwały ponad rok. Szkoła uczestniczyła w akcji ogólnopolskiej „Szkół uczących się”. Jednym ze standartów tej akcji wybranych przez społeczność szkoły było „szkoła ma patrona”. Były zgłaszane różne propozycje i w roku ubiegłym powstała propozycja aby szkoła nosiła imię Jana Pawła II. Były różne spotkania, cykle wykładów dla młodzieży, była wielka praca wychowawcza. Chciano się odwołać do autorytetu który jest niekwestionowany. Dzięki tak szczególnemu patronowi jak i dobrej współpracy z Ks. Proboszczem młodzież będzie kształtowana jeszcze w lepszy sposób. Pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt społeczność rodziców, rada szkoły, samorząd uczniowski.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Michałowicach imienia Jana Pawła II.
Za przyjęciem     - 10
Przeciw               - 0
Wstrzymało się   - 0
Uchwał Nr XLIV/   415 / 2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt. 2. 9
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości położonej w Komorowie przy ul. Turkusowej 5/1.
Pan Wójt poinformował, iż projekt uchwały był omawiany szczegółowo na komisjach. Zaproponował autopoprawkę w § 1 polegającą na określeniu czasu dzierżawy do 31 grudnia 2010 roku.
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Bryksa poinformował, ze opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna. Następnie zapytał o stan ilościowy zapisanych do tej przychodni pacjentów.
Pan Wójt wyjaśnił, iż do przychodni zapisanych jest około 1200 pacjentów.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości położonej w Komorowie przy ul. Turkusowej 5/1.
Za przyjęciem     - 10
Przeciw               - 0
Wstrzymało się   - 0
Uchwał Nr XLIV/ 416   / 2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt. 2. 10
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących działki ew. nr nr 309, 334,342, 346 położonych w Michałowicach Wsi gm. Michałowice.
Pan Wójt poinformował, iż projekt uchwały był szczegółowo omawiany na komisjach.
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Zieliński poinformował, ze opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących działki ew. nr nr 309, 334,342, 346 położonych w Michałowicach Wsi gm. Michałowice.
Za przyjęciem     - 9
Przeciw               - 0
Wstrzymało się   - 0
Uchwał Nr XLIV/ 417   / 2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt. 2. 11
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ew. nr nr 303/1, 303/9,303/10, położonej w Komorowie gm. Michałowice.
Pan Wójt poinformował o autopoprawce w tytule uchwały, polegającej na dopisaniu w tytule zamiast Komorowa, Komorów Wieś.
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Zieliński poinformował, ze opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Chruściak stwierdził, iż działka położona jest na terenie naturalnej zieleni doliny rzecznej, gdzie występuje zakaz realizacji zabudowy. Uważa, że nie ma interesu Gminy w tym, aby przejąć pod drogi wymienione w uchwale działki.
Pan Wójt stwierdził, iż w związku z wypowiedzią pana radnego Chruściaka, iż teren nie jest terenem budowlanym, to nie widzi najmniejszych przesłanek aby przyjmować tę drogę.
Pan Sobol stwierdził, iż jest to teren budowlany.
Pan Chruściak poinformował, iż w materiałach na sesję działka została inaczej usytuowana, dlatego wycofuje swoje uwagi.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ew. nr nr 303/1, 303/9,303/10, położonej w Komorowie gm. Michałowice.
Za przyjęciem     - 9
Przeciw               - 0
Wstrzymało się   - 0
Uchwał Nr XLIV/ 418 / 2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt. 2. 12
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr ew. 848 i nr ew. 735/6 położonych w Nowej Wsi gm. Michałowice.
Pan Wójt poinformował, że prywatni właściciele działek wystąpili z wnioskiem o przejęcie przez gminę Michałowice własności tych działek w formie darowizny. Działki położone są jako droga wewnętrzna na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Zieliński poinformował, ze opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr ew. 848 i nr ew. 735/6 położonych w Nowej Wsi gm. Michałowice.
Za przyjęciem     - 8
Przeciw               - 0
Wstrzymało się   - 1
Uchwał Nr XLIV/ 419 / 2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt. 2. 13
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na wystąpienie z żądaniem o nabycie własności lokalu użytkowego nr 1 położonego przy ul. Turkusowej nr 5 w Komorowie.
Pan Wójt poinformował, że Gmina Michałowice jest członkiem Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowa” i posiada spółdzielcze własnościowe prawa do omawianego lokalu użytkowego. Gmina chciałaby mieć ten lokal na własność, aby nie partycypować w kosztach spółdzielni, aby dysponować w własnym zakresie lokalem.
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Zieliński poinformował, ze opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na wystąpienie z żądaniem o nabycie własności lokalu użytkowego nr 1 położonego przy ul. Turkusowej nr 5 w Komorowie.
Za przyjęciem     - 9
Przeciw               - 0
Wstrzymało się   - 0
Uchwał Nr XLIV/ 420   / 2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt. 2. 14
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice.
Pan Wójt poinformował, iż wpłynął wniosek od właścicieli położonych po obu stronach drogi gminnej w Nowej Wsi z propozycją nadania tej drodze nazwy „Sasanek”
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice.
Za przyjęciem     - 9
Przeciw               - 0
Wstrzymało się   - 0
Uchwał Nr XLIV/ 421 / 2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt. 2. 15
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XXII/164/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji w Warszawie oraz upoważnienia Wójta Gminy do podpisania Aneksu Nr 2 do porozumienia.
Pan Wójt poinformował, iż projekt uchwały jest bardzo ważny dla naszej Gminy, ponieważ dotyczy poprawy bezpieczeństwa dla naszych mieszkańców. Przypomniał, że już wcześniej była podjęta uchwała dotycząca budowy Komisariatu Policji w Regułach. Komendant Stołeczny Policji wystąpił do Gminy z pisemnym wnioskiem o wsparcie finansowe w budowie Komisariatu, co spowoduje zakończenie budowy tej inwestycji. Stwierdził, iż żądanie w stosunku do Gminy jest niestosownym. Udzielił odpowiedzi, iż po przeanalizowaniu gminnych możliwości finansowych będzie może istniała taka możliwość wsparcia finansowego tej budowy, ale warunkiem będzie posiadanie środków.
Zaproponował w załączniku do uchwały autopoprawki; w § 1 datę 31 grudnia zamienić się na 20 grudnia, w w § 2 pkt 3 zmiana § 1 na ust. 2, natomiast ostatnie zdanie tego punktu będzie brzmiało „W terminie 5 dni licząc od dnia przeniesienia siedziby”.
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Zieliński poinformował, ze opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pan Rajski zapytał czy Policja zna warunki zawarte w projekcie uchwały, czy je akceptuje.
Pan Wójt poinformował, iż policja zna warunki zawarte w projekcie uchwały.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXII/164/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji w Warszawie oraz upoważnienia Wójta Gminy do podpisania Aneksu Nr 2 do porozumienia.
Za przyjęciem     - 9
Przeciw               - 0
Wstrzymało się   - 0
Uchwał Nr XLIV/   422 / 2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt. 2. 16
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Miastem Pruszkowem, dotyczącego przeprowadzenia zadania inwestycyjnego pt:”Budowa kanalizacji deszczowej od rzeki Utraty do ul. Andrzeja, w ul. Andrzeja i Ireny”.
Pan Wójt poinformował, iż Miasto Pruszków stwierdziło, że nie podejmie analogicznej uchwały, ponieważ Wojewoda dwukrotnie uchylił tego typu uchwałę. Dlatego uważa, aby na obecnej sesji gmina Michałowice nie podejmowała powyższej uchwały tylko poczekała do następnej sesji.
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta o niepodejmowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Miastem Pruszkowem, dotyczącego przeprowadzenia zadania inwestycyjnego pt:”Budowa kanalizacji deszczowej od rzeki Utraty do ul. Andrzeja, w ul. Andrzeja i Ireny”.
Za wnioskiem     - 7
Przeciw               - 0
Wstrzymało się   - 0
Rada wniosek przyjęła.
 
Ad. pkt. 3.
Pan Wójt zaprosił na niedziele 15 października na godz. 12:00 do Komorowa na uroczystości 60-lecia Biblioteki im. M. Dąbrowskiej w Komorowie.
 
Ad. pkt. 4.
Przewodniczący pan Jacek Sierak poinformował, iż wpłynęło pismo RIO z 14 września 2006 roku w sprawie umorzenia postępowania wszczętego Uchwałą Nr 11/K/2006 Kolegium RIO z dnia 17 sierpnia 2006 roku w sprawie uznania za nieważną w części Uchwały Nr XLII/367/2006 Rady Gminy Michałowice z dn. 17 lipca 2006 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok.
Następne pismo z 28.09.2006 zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego Wojewody Mazowieckiego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIII/402/2006 i XLIII/403/2006z 11 września 2006 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Pęcicach na rzecz Rejonowej Spółdzielni „SCH Michałowiczanka” w Regułach, i nieruchomości gruntowej położonej w Komorowie. Oraz rozstrzygnięcia nadzorcze w powyższych sprawach, wraz z stwierdzeniem nieważności uchwał Nr XLIII/402/2006 i XLIII/403/2006.
Następne pismo pana Krzysztofa Obłój i Zofii Jaworowska- Obłój z Komorowa, pismo zostało skierowane do Rady Gminy, zgodnie z kompetencjami przekaże do Wójta.
Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego z prawidłowością bądź brakami w oświadczeniach o stanie majątkowym za 2005 rok, osobom zainteresowanym uwagi przekazał, pismo do wglądu w biurze rady.
Pismo RIO z dn. 10.10.2006 r. , które wpłynęło od radnych Gminy Michałowice: p.p. Przemysława Bryksę, Elżbietę Tomczak i Aurelię Zalewską dotyczące inwestycji modernizacji ul. Słonecznej w Michałowicach. W związku z treścią pisma właściwą Komisją będzie Komisja Rewizyjna do zbadania tej sprawy.
Przystąpiono do głosowania w sprawie skierowania pisma do zbadania przez Komisję Rewizyjną.
Za skierowaniem     - 5
Przeciw                     - 0
Wstrzymało się        - 5
Pismo zostanie przekazane do Komisji Rewizyjnej.
 
Ad. pkt. 5.
Pan Bryksa stwierdził, iż obecna sesja została zwołana w trybie, który nie powinien mieć miejsca. Na zapoznanie się z materiałami członkom komisji dano niepełne dwa dni. To nie jest tak, że rada jest ciałem które ma być na zawołanie, tak być nie powinno a tak jest w tej kadencji od początku, do samego końca. Rada Gmina Michałowice jest traktowana jako maszynka do głosowania. Ma nadzieje, że w następnej kadencji Rada Gminy wypracuje sobie lepsze standardy pracy. Kadencja Rady kończy się za dwa tygodnie, a radni otrzymują potężny materiał w postaci WPI, który będzie miał kolosalne skutki dla Gminy na następne lata i w tak krótkim okresie radni muszą nad nim pracować, uważa że jest to niepoważne. Uważa, że również jest za krótki czas na dyskusję i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Michałowice. Uważa, że jest to nieuzasadnione.
Pan Sierak wyjaśnił, iż terminy zostały zachowane ponieważ materiały zostały dostarczone na siedem dni przed terminem sesji. Odnośnie WPI to materiał stanowi uporządkowanie zadań inwestycyjnych od 1996 roku. Ten materiał stanowi uporządkowanie tego co mamy, plus zadania zgłoszone przez radnych. Jest to materiał, który jest przygotowanym do możliwości finansowych. Również chciałby, aby to można było rozpatrywać miesiąc wcześniej.
Pan Zacny zwracając się do pana Wójta poprosił o przeprowadzenie kontroli działek na ul. Szarej w Michałowicach, ze względu na podnoszenie terenu działek przez niektórych nowych mieszkańców.
Pan Wójt poprosił o zajęcie się tą sprawą Kierownika Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.
Pan Sierak zamknął obrady XLIV sesji Rady Gminy.
 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 08.12.2006 13:19
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 19
Autor: Urszula Bejda