Urząd Gminy Michałowice
08.12.2006 13:15

Protokół Nr XLV

Z obrad XLV sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia 2006-10-26

Protokół Nr XLV

 
Z obrad XLV sesji Rady Gminy Michałowice odbytych w dniu 26 października 2006 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14 radnych.

Nieobecny pan Tomasz Wągrodzki.

 

Ad. pkt. 1Przewodniczący pan Jacek Sierak powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obrad obecnych jest 9 radnych, w związku z czym Rada może podejmować uchwały.Następnie odczytał projekt porządku obrad.

1.       Sprawy porządkowe.

2.       Przyjęcie protokołu z XLII i XLIII sesji Rady Gminy.

3.       Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok

2)      uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Michałowice na lata 2007-2013,

3)      szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice,

4)      górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych,

5)      trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Michałowice przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych,

6)      nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowej położonej w Pęcicach gm. Michałowice,

7)      przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny część nieruchomości gruntowych, stanowiącej działki ozn. nr nr 1052 i 1071, położonych w Nowej Wsi gm. Michałowice,

8)      wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Miastem Pruszkowem, dotyczącego przeprowadzenia zadania inwestycyjnego pt.: „Budowa kanalizacji deszczowej od rzeki Utraty do ul. Andrzeja, w ul. Andrzeja i Ireny”.

4.       Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 21.08.2006 r. do 19.10.2006 r.

5.       Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XLIII i XLIV sesji.

6.       Informacja Wójta Gminy.

7.       Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

8.       Sprawy wniesione.

 

Za przyjęciem   - 9

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Porządek obrad XLV sesji został przyjęty.


Ad. pkt 2.

Przewodniczący Rady pan Jacek Sierak poinformował, iż projekty protokołów z XLII i XLIII sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, były wyłożone do wglądu w biurze rady, zapytał o uwagi do jego treści.

Nie zgłoszono żadnych uwag.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z XLII sesji rady Gminy.

Za przyjęciem     - 9

Przeciw                - 0

Wstrzymało się   - 0

Protokół z XLII sesji został przyjęty.

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z XLIII sesji rady Gminy.

Za przyjęciem     - 9

Przeciw                - 0

Wstrzymało się   - 0

Protokół z XLIII sesji został przyjęty.


Pan Sierak zwrócił się z wnioskiem o upoważnienie do podpisania protokołów z XLIV i XLV sesji Rady Gminy bez przyjmowania ich treści przez Radę Gminy podczas kolejnej Sesji. Przyczyną tego jest fakt, iż bieżąca sesja jest ostatnia w kadencji. 

Za wnioskiem      - 8

Przeciw                - 0

Wstrzymało się    - 0

Rada wniosek przyjęła.


Ad. pkt. 3. 1

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok.

Pan Wójt zgłosił autopoprawki polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę 2 tys. zł w opiece społecznej z przeznaczeniem na dożywianie, po stronie wydatków zmniejszenie o kwotę 2 tys.zł w dziale pomocy społecznej. Następna autopoprawka polega na zmniejszeniu rezerwy celowej o kwotę 4.472zł środków na dofinansowanie Zarządu Osiedla Michałowice i w dziale 750 zmniejszenie środków o kwotę 4.472 zł przeznaczonych na wydatki Zarządu Osiedla Michałowice z przeznaczeniem kwoty na: zakup łyżew, zakup ławek i zorganizowanie imprezy. Następnie zaproponował zmiany między zadaniami polegające na przeniesieniu 25tys.zł z zadania „Budowy boiska w Pęcicach Małych” na zadanie „Budowa rekreacji i małej architektury przy świetlicy w Pęcicach”. Następnie na przeniesieniu kwoty 45tys.zł z zadania „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi” na zadanie „Ogródek Jordanowski w Komorowie Wsi”.

Pan Zieliński poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok z autopoprawkami.

Za przyjęciem     - 10

Przeciw                - 0

Wstrzymało się   - 0

Uchwał Nr XLV/423 / 2006 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt. 3. 2

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Michałowice na lata 2007-2013.

Pan Wójt zaproponował autopoprawki polegające na przeniesieniu 25tys.zł z zadania „Budowy boiska w Pęcicach Małych” na zadanie „Budowa rekreacji i małej architektury przy świetlicy w Pęcicach”. Druga autopoprawka polega na przeniesieniu kwoty 45tys.zł z zadania „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi” na zadanie „Ogródek Jordanowski w Komorowie Wsi”.

Pan Sierak podkreślił, iż prace nad tym dokumentem były bardzo długie, wypracowany został dokument który powinien sprostać oczekiwaniom radnym i zawierać te zadania które są przewidziane do realizacji. W wyniku prowadzonych prac zostało wypracowane wspólne stanowisko, projekt uchwały został przyjęty przez radnych obecnych podczas posiedzenia komisji jednogłośnie, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Podziękował tym radnym, którzy włożyli bardzo dużo swojej pracy i czasu nad opracowaniem konstrukcji omawianego planu.
 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Michałowice na lata 2007-2013.

Za przyjęciem     - 11

Przeciw                - 0

Wstrzymało się   - 2

Uchwał Nr XLV/    / 2006 stanowi załącznik do protokołu.
 

Ad. pkt. 3. 3

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały był bardzo długo omawiany na komisjach ze względu na konsekwencje jakie spowoduje w bieżących działaniach Gminy, a szczególnie w zakresie usuwania nieczystości.

Pan Pacyna w imieniu pana Wójta przedstawił autopoprawki; w podstawie prawnej błąd polega na zamianie art. 4 na 40, oraz zamianie Dz. U. 132 na 236.Pan Kuss poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej zgłosiła szereg poprawek, które w większości zostały uwzględnione przez pana Wójta i opinia komisji była pozytywna.

Pan Walendowski poinformował, że generalną uwagą Komisji Spraw Społecznych w sprawie omawianego regulaminu będzie problem w egzekucji prawa zawartego w proponowanej uchwale.

Pan Bryksa zaproponował, aby w tekście uchwały zamieścić zapis, aby regulamin był kolportowany do skrzynki pocztowej każdego mieszkańca Gminy Michałowice. Następnie zapytał o zwierzęta bezdomne, czy 24 godziny mają wystarczyć do uznania, że zwierzęta są bezdomne i jakie są konsekwencje tego zapisu. Stwierdził, iż ma duże zastrzeżenia do regulacji zawartych w § 4 regulaminu, dlaczego w sobotę, która jest tradycyjnie dniem pracy w ogrodzie, ograniczany jest czas palenia liści do godz. 14:00, uważa że jest to nieprawidłowość. Następnie stwierdził za nieprawidłowość zabronienie stosowania urządzeń powodujących hałas, jest to nieokreślone co to są za urządzenia. Zapytał, dlaczego w sobotę po godz. 16:00 nie można stosować maszyn budowlanych, kto będzie egzekwował przedstawione zakazy i z czego wynika dwukrotność opróżniania pojemników na śmieci.

Pan Wójt wyjaśnił, iż po podjęciu uchwały regulamin zostanie umieszczony w Biuletynie Informacyjnym Gminy, który zostanie do wszystkich naszych mieszkańców dostarczony do skrzynek. Zwierzę bezdomne to takie, które zostało zostawione na ulicy bez opiekuna. Następna poinformował, że sprawa spalania liści była bardzo długo dyskutowana na komisjach, było bardzo dużo wniosków. Podtrzymuje swoje stanowisko, gdyż jest bardzo dużo skarg od mieszkańców w sprawie spalania. Uważa, że sprawa hałasu jest bardzo jasna, czytelna i każdy z autopsji wie jakie urządzenie powoduje jaki hałas. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Sanepidu i jeśli nie było by zapisu o dwukrotności opróżniania pojemników na śmieci, to opinia była by negatywna.

Pani Popko poinformowała, że Zarząd Osiedla Michałowice zgłosił do Regulaminu siedem wniosków, które stanowią załącznik do protokołu, Podkreśliła, że żaden z tych wniosków nie został uwzględniony.

Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały nie jest dany na wieczne stosowanie, na pewno pierwszy rok już pokaże które przepisy należy zaktualizować, które wymagają zmian.

Pan Bryksa podkreślił, że zgodnie z zapisami § 4 w dzień powszedni po godz. 1800, w sobotę po godz. 1400 nie będzie wolno na terenie Gminy Michałowice palić ogniska z suchego drewna, które praktycznie nie powoduje dymu i smrodu, stwierdził iż ten zapis jest nie do przyjęcia w takim kształcie, ponieważ odbywają się ogniska rekreacyjne. 

Pan Chruściak poruszył sprawę częstotliwości wybierania pojemników, stwierdzając że wystarczające jest wybieranie pojemników raz w miesiącu. Zapytał, czy są to regulacje narzucane z góry. Zaproponował, aby zastosować zapis, mówiący o opróżnianiu pojemników co najmniej raz w miesiącu.

Pan Wójt wyjaśnił, iż sprawę częstotliwości wybierania pojemników określa przepis ustawowy.

Pan Pacyna poinformował, że są to zarządzenia sanepidowskie, a ustawa narzuca obowiązek uzyskania pozytywnej opinii sanepidu w tym zakresie.

Pan Rajski poinformował, że wyjaśniał sprawę w MPO dotyczącą częstotliwości wywożenia odpadów, uzyskując odpowiedź że ze względów klimatycznych w okresie letnim jest obowiązek dwukrotnego w miesiącu opróżniania pojemników na odpady. Podkreślił, że jest zwolennikiem, aby odpady były wywożone raz w miesiącu.

Pan Bryksa poprosił o zacytowanie ustawy zobowiązującej gminę do uzyskania pozytywnej opinii sanepidu w sprawie omawianego regulaminu.

Pan Pacyna zacytował art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości.

Pan Wójt stwierdził, że w przypadku gdy rada Gminy zmieni treść uchwały, to powiadomi o tym Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Pani Zalewska zaproponowała rozważenie rozwiązania, aby podzielić częstotliwość wywozu na okres letni i zimowy.

Pan Walendowski zwrócił uwagę, iż po wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany do projektu uchwały spowoduje, że nie będzie ona miała opinii sanepidu. 

Pan Bryksa zapytał czy przedstawiony projekt uchwały posiada aktualna opinię sanepidu.

Pan Wójt wyjaśnił iż opinia sanepidu jest aktualna, ponieważ projekt uchwały był przesłany do sanepidu po komisjach gminnych.

 

Przystąpiono do głosowania poprawki w §13 pkt 1.ust.1 polegającej na zmianie częstotliwości wywozu odpadów komunalnych na „co najmniej raz w miesiącu”, oraz przeniesieniu wyrażenia „szkól wszelkiego typu” do ust.4 w/w paragrafu.

Za poprawką      - 10

Przeciw               - 0

Wstrzymało się - 2

Rada poprawkę przyjęła.
 

Pan Zacny zaproponował wykreślenie z § 4 zapisu „ oraz drewna nie zawierającego substancji niebezpiecznych”. Podkreślił, iż wymieniony zapis zabraniał na terenie Gminy palenia ognisk.

Pan Rajski stwierdził, iż regulaminu nie da się uchwalić, aby on był od początku życiowy pod względem treści i egzekwowania. Zaproponował, przyjęcie regulaminu, aby on zaczął żyć.

Pan Chruściak zaproponował zachowanie zapisu przyjętego na komisjach z tego względu, że nikt nie będzie w stanie stwierdzić czy w ogniskach nie jest palona folia i inne szkodliwe materiały.

Pani Zalewska stwierdziła, że spalanie jest bardzo uciążliwe i że nie będzie odpowiadało oczekiwaniom wszystkich mieszkańców, ponieważ spalanie jest dopuszczalne codziennie z wyjątkiem niedziel. Zaproponowała ograniczenie spalania do kilku dni, od środy do soboty.

Przystąpiono do głosowania poprawki pani radnej Zalewskiej w §4 polegającej na ograniczeniu spalania od środy do soboty.

Za poprawką      - 1

Przeciw               - 10

Wstrzymało się - 3

Rada poprawki nie przyjęła.

 

Przystąpiono do głosowania poprawki pana radnego Zacnego w §4 polegającej na ograniczeniu spalania z wyłączeniem drewna.

Za poprawką      - 7

Przeciw               - 1

Wstrzymało się - 4

Rada poprawkę przyjęła.

 

Pan Zacny zaproponował w § 4 pkt 2 wykreślenie urządzeń powodujących hałas

Przystąpiono do głosowania poprawki pana radnego Zacnego.

Za poprawką      - 4

Przeciw               - 3

Wstrzymało się - 6

Rada poprawkę przyjęła.

 

Pan Bryksa zaproponował zmianę § 3 w treści uchwały proponując zapis „Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym Gminy Michałowice, który zostanie dostarczony do wszystkich posesji na terenie Gminy Michałowice”.

Przystąpiono do głosowania poprawki pana radnego Bryksa.

Za poprawką      - 2

Przeciw               - 3

Wstrzymało się - 8

Rada poprawki nie przyjęła.

 

Pani Zalewska zgłosiła poprawkę do § 6 polegającą na dopisaniu do pierwszego zdania wyrażenia „do punktów wskazanych przez gminę”.Przystąpiono do głosowania poprawki pani radnej Zalewskiej.

Za poprawką      - 1

Przeciw               - 8

Wstrzymało się - 1

Rada poprawki nie przyjęła.

 

Pani Zalewska zgłosiła poprawkę do § 13 polegającą na dopisaniu pkt.5 w brzmieniu „suche liście odbierane będą przez gminę dwa razy w roku w wyznaczonych terminach”Przystąpiono do głosowania poprawki pani radnej Zalewskiej.

Za poprawką      - 1

Przeciw              - 7

Wstrzymało się - 3

Rada poprawki nie przyjęła.


Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice z przyjętymi poprawkami.

Za przyjęciem     - 10

Przeciw                - 1

Wstrzymało się   - 1

Uchwał Nr XLV/ 425 / 2006 stanowi załącznik do protokołu.


Ad. pkt. 3. 4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

Pan Pacyna poinformował, że zaproponowana uchwała jest wymogiem ustawowym, który nakłada na gminę obowiązek uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Pan Zieliński poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

Za przyjęciem     - 10

Przeciw                - 0

Wstrzymało się   - 2

Uchwał Nr XLV/ 426 / 2006 stanowi załącznik do protokołu.
 

Ad. pkt. 3. 5

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Michałowice przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.

Pani Żakowska poinformowała, żeorgan stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, dla publicznych szkół i przedszkoli a także niepublicznych szkół i przedszkoli, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji. Przedkładana uchwała ma na celu dostosowanie zasad obowiązujących na terenie Gminy Michałowice, do mogących zaistnieć w przyszłości przypadków powstania innych placówek niż niepubliczne przedszkola, do których dotowania zobowiązana będzie Gmina Michałowice.

Pan Sierak poinformował, iż projekt uchwały uzyskał pozytywna opinię podczas wspólnego posiedzenia Komisji.
 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Michałowice przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.

Za przyjęciem     - 11

Przeciw                - 0

Wstrzymało się   - 0

Uchwał Nr XLV/ 427   / 2006 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt. 3. 6

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowej położonej w Pęcicach gm. Michałowice.

Pan Gedymin poinformowała, że Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa chce nałożyć na gminę opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego działek położonych w Pęcicach na osiedlu Agrykola, wykorzystywanych jako drogi. Zgodnie z ustawą Gmina może wystąpić do Agencji o przejęcie nieruchomości na zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, na co musi wyrazić zgodę Rada Gminy Michałowice.

Pan Sierak poinformował, iż projekt uchwały uzyskał pozytywna opinię podczas wspólnego posiedzenia Komisji.
 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowej położonej w Pęcicach gm. Michałowice.

Za przyjęciem     - 11

Przeciw                - 0

Wstrzymało się   - 0

Uchwał Nr XLV/ 428 / 2006 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt. 3. 7

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny część nieruchomości gruntowych, stanowiącej działki ozn. nr nr 1052 i 1071, położonych w Nowej Wsi gm. Michałowice.

Pani Gedymin poinformowała, iż działki znajdują się na terenie Nowej Wsi i stanowią drogę.

Pan Sierak poinformował, iż projekt uchwały uzyskał pozytywna opinię podczas wspólnego posiedzenia Komisji.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny część nieruchomości gruntowych, stanowiącej działki ozn. nr nr 1052 i 1071, położonych w Nowej Wsi gm. Michałowice.

Za przyjęciem     - 11

Przeciw                - 0

Wstrzymało się   - 0

Uchwał Nr XLV/ 429   / 2006 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt. 3. 8

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Miastem Pruszkowem, dotyczącego przeprowadzenia zadania inwestycyjnego pt.: „Budowa kanalizacji deszczowej od rzeki Utraty do ul. Andrzeja, w ul. Andrzeja i Ireny”.

Pan Wójt poinformował, że przeprowadzenie wspólnie z Miastem Pruszkowem przedmiotowej inwestycji umożliwi, w następnej kolejności wykonanie gruntownego remontu ul. Ireny, tj. nowej nawierzchni oraz ciągu pieszo-rowerowego. Następnie poinformował o autopoprawce w podstawie prawnej polegającej na dopisaniu po art.10 ust. 1 artykułu 58, oraz skreśleniu w § 1 pkt.2 paragrafu 4.

Pan Sierak poinformował, iż projekt uchwały uzyskał pozytywna opinię podczas wspólnego posiedzenia Komisji.
 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Miastem Pruszkowem, dotyczącego przeprowadzenia zadania inwestycyjnego pt.: „Budowa kanalizacji deszczowej od rzeki Utraty do ul. Andrzeja, w ul. Andrzeja i Ireny” z autopoprawkami.

Za przyjęciem     - 11

Przeciw                - 0

Wstrzymało się   - 1

Uchwał Nr XLV/ 430 / 2006 stanowi załącznik do protokołu.
Prowadzenie sesji przejął pan Paweł Zacny

 

.Ad. pkt. 4.

Gospodarka Komunalna.

Brak pytań.

 

Inwestycje i remonty.

Pan Chruściak poprosił o podanie terminu zakończenia II-go etapu budowy ogródka jordanowskiego w Komorowie Wsi.

Pan Wójt poinformował, iż wykonawca podał termin zakończenia II-go etapu inwestycji na 30 grudnia br.

 

Geodezja i Rolnictwo.

Brak pytań.

 

Zagospodarowanie Przestrzenne.

Brak uwag.
 

Kultura, sport i sprawy społeczne.

Brak pytań.

 

Ad. pkt. 5.

Brak pytań.

 

Ad. pkt. 6.

Pan Wójt poinformował, że Policja otrzymała sponsorowany przez Gminę samochód.
 

Ad. pkt. 6.

Pan Sierak odczytał podziękowanie dla pana Wójta, Przewodniczącego Rady i wszystkich Radnych od pani Sołtys z Nowej Wsi Jadwigi Bazgy.

Następnie odczytał pisma, które traktowane są jako skargi, nad którymi pracowała Komisja Rewizyjna. Pierwsza dotyczy pisma które wpłynęło z RIO w związku ze skargą pana Przemysława Bryksy związaną z wprowadzeniem do harmonogramu WPI wykonania w 2005 roku ul. Bez nazwy,,, w Komorowie Granicy.

Pan Chruściak odczytał opinię Komisji Rewizyjnej w omawianej sprawie.„W dniu 7 marca 2005 pan Przemysław Bryksa przekazał Wójtowi Gminy wniosek o wprowadzenie do harmonogramu WPI (wieloletnich planów inwestycyjnych) wykonanie w roku 2005 sieci wodociągowej w ul. Bez Nazwy w Komorowie Granicy (ulica odchodząca od ul. Reja). Pan Wójt niezwłocznie przekazał powyższy wniosek do rozpatrzenia przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej (na posiedzeniach w dniach 14.03.05 i 18.03.05).Komisja uznała, że zadanie to należy umieścić w WPI.W czerwcu 2006 roku Rada Gminy uchwaliła to zadanie do realizacji z terminem w 2007 roku.Komisja Rewizyjna stwierdza, że pan Przemysław Bryksa do dnia 16.08.2006 nie otrzymał pisemnej informacji o działaniach podjętych w przedmiotowej sprawie przez Wójta i Radę Gminy Michałowice.Komisja przyjęła do wiadomości informację pana Wójta o przeprowadzonej w tej sprawie dyscyplinującej rozmowie z Kierownikiem Referatu Inwestycji.

Pan Bryksa zapytał czy stwierdzona została zasadność skargi, czy nie. Następnie poinformował, że należałoby odnieść się do tej sytuacji i zaproponowanie środków zaradczych, dyscyplinujących, ponieważ pojawia się kolejna nieprawidłowość związana z pracą pana Wójta.

Pan Chruściak poinformował, że formalnie pan Wójt na piśmie nie odpowiedział, ale sprawa była w toku i jest załatwiona.

Pan Sierak poinformował, że udzieli w imieniu Rady odpowiedź wnioskodawcy w brzmieniu„w związku z wniesieniem przez Pana podczas XLIII sesji Rady Gminy w dniu 11 września 2006 roku skargi w sprawie wniosku o wprowadzenie do harmonogramu Wieloletnich Planów Inwestycyjnych wykonania w 2005 r. ul. Bez nazwy w Komorowie Granicy (ulica odchodząca od ul. Reja) informuje , że zgodnie z decyzja Rady Gminy sprawa była rozpatrywana przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Michałowice. Po zapoznaniu się z treścią skargi a także zgromadzoną w tej sprawie dokumentacją Komisja Rewizyjna stwierdziła co następuje:„W dniu 7 marca 2005 pan Przemysław Bryksa przekazał Wójtowi Gminy wniosek o wprowadzenie do harmonogramu WPI (wieloletnich planów inwestycyjnych) wykonanie w roku 2005 sieci wodociągowej w ul. Bez Nazwy w Komorowie Granicy (ulica odchodząca od ul. Reja).Pan Wójt niezwłocznie przekazał powyższy wniosek do rozpatrzenia przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej (na posiedzeniach w dniach 14.03.05 i 18.03.05).Komisja uznała, że zadanie to należy umieścić w WPI.W czerwcu 2006 roku Rada Gminy uchwaliła to zadanie do realizacji z terminem w 2007 roku.Komisja Rewizyjna stwierdza, że pan Przemysław Bryksa do dnia 16.08.2006 nie otrzymał pisemnej informacji o działaniach podjętych w przedmiotowej sprawie przez Wójta i Radę Gminy Michałowice.Komisja przyjęła do wiadomości informację pana Wójta o przeprowadzonej w tej sprawie dyscyplinującej rozmowie z Kierownikiem Referatu Inwestycji.””

 

Przystąpiono do głosowania treści proponowanej odpowiedzi.

Za                        - 9

Przeciw               - 0

wstrzymało się    - 4

Rada odpowiedź przyjęła.

 

Pan Sierak poinformował, że kolejna sprawa, która wpłynęło z RIO w związku ze skargą pana Przemysława Bryksy, pani Elżbiety Tomczak i pani Aureli Zalewskiej dotycząca modernizacji ul. Słonecznej w Michałowicach. Sprawa zajmowała się Komisja Rewizyjna, dlatego poprosił pana Chruściaka o przedstawienie opinii. 

Pan Chruściak odczytał opinię Komisji Rewizyjnej w tej sprawie.„Po zapoznaniu się i analizie następującej dokumentacji:- uchwały Rady Gminy nr XXXVIII/338/2006 z dn. 12.01.06 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2006 rok- uchwały Rady Gminy nr XLII/367/2006 z dn. 17.07.06 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok -dostarczonej dokumentacji w sprawie zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Słonecznej w Michałowicach”- informacja pana Wójta dotycząca terminów płatności za w/w zadanieoraz dyskusji, Komisja Rewizyjna uważa, że brak jest podstaw do stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Wójta Gminy.Jednakże dla pełnej wiedzy na powyższy temat kończąca swą pracę Komisja sugeruje Komisji Rewizyjnej następnej kadencji dokładną analizę całości zadania – budowa ul. Słonecznej – począwszy od zapisów w budżecie na 2005 rok.Za – 4 głosy. Brak głosów przeciwnych i wstrzymujących się”

Pan Sierak poinformował, że udzieli w imieniu Rady odpowiedź w brzmieniu:„w odpowiedzi na pismo nr RIO-II-0913/408/2006 z dnia 10.10.2006r. w sprawie pisma skierowanego do RIO przez radnych Gminy p.p. Przemysława Bryksę, Elżbietę Tomczak i Aurelię Zalewską dotyczące modernizacji ul Słonecznej w Michałowicach informuje, iż ze sprawą zapoznałem Radę Gminy podczas XLIV Sesji rady Gminy w dniu 13.10.2006r. Decyzja Rady Gminy została ona skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Michałowice.Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z właściwą dokumentacją przyjęła następujące stanowisko”„Po zapoznaniu się i analizie następującej dokumentacji:- uchwały Rady Gminy nr XXXVIII/338/2006 z dn. 12.01.06 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2006 rok- uchwały Rady Gminy nr XLII/367/2006 z dn. 17.07.06 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok -dostarczonej dokumentacji w sprawie zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Słonecznej w Michałowicach”- informacja pana Wójta dotycząca terminów płatności za w/w zadanieoraz dyskusji, Komisja Rewizyjna uważa, że brak jest podstaw do stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Wójta Gminy.Jednakże dla pełnej wiedzy na powyższy temat kończąca swą pracę Komisja sugeruje Komisji Rewizyjnej następnej kadencji dokładną analizę całości zadania – budowa ul. Słonecznej – począwszy od zapisów w budżecie na 2005 rok.Za – 4 głosy. Brak głosów przeciwnych i wstrzymujących się””.

Pan Bryksa poinformował, iż RIO w swoim piśmie zwraca uwagę na to, że Rada Gmina powinna w tej sprawie podjąć decyzję prawem przewidzianą. Zaapelował aby zgłaszane kwestie były podejmowane w formie uchwały. 

Pan Sierak przypomniał, iż każde głosowanie Rady jest formą uchwały.

 

Przystąpiono do głosowania treści proponowanej odpowiedzi.

Za                        - 10

Przeciw               - 3

wstrzymało się    - 1

Rada odpowiedź przyjęła. 

 

Kolejna sprawa która które wpłynęło z RIO w związku ze skargą pana Przemysława Bryksy dotycząca działalności Wójta Gminy Michałowice w zakresie realizacji usług kanalizacyjnych. Sprawa wpłynęła niedawno, była już opiniowana przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej i nie ma obecnie możliwości, aby dalej pracowała nad nią Komisja. Pan Przewodniczący zaproponował aby w chwili obecnej przekazać w całości treść opinii Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej do RIO, którą przyjmie również Rada, natomiast sprawa ciągu dalszego tej sprawy będzie zależała od skarżącego i ewentualnie od strony RIO.

Pan Sierak odczytał treść proponowanej odpowiedzi„w odpowiedzi na pismo nr RIO-II-0913/412/2006 z dnia 12.10.2006r. w sprawie pisma skierowanego do RIO przez radnego Gminy p. Przemysława Bryksę odnośnie zarzutów dotyczących działalności Wójta Gminy Michałowice w zakresie realizacji usług kanalizacyjnych przez Gminę Michałowice, informuje, iż przedmiotowa sprawa była decyzją Rady Gminy rozpatrywana przez właściwą merytorycznie w tej problematyce Komisje Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.W wyniku swoich kilkumiesięcznych prac komisja wypracowała opinię, która została przedstawiona Radzie Gminy podczas obrad XLIII sesji w dniu 11 września 2006 roku. Po przeprowadzeniu dyskusji, Rada Gminy przyjęła jako własne stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej w następującej treści:   W związku ze skierowaniem przez Radę Gminy Michałowice do Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej pisma pana Przemysława Bryksy dotyczącego podpisywania umów z mieszkańcami na zrzut ścieków i zbadania problemu pobierania opłat informuje, że: Komisja Gospodarki Komunalnej i przestrzennej wyznaczyła do zbadania sprawy radnych Gminy – pana Bolesława Kussa oraz pana Sławomira Walendowskiego. Wyznaczeni radni zbadali sprawę począwszy od chwili oddania inwestycji do użytkowania. Rozpatrywana była wybudowana kanalizacja sanitarna w ul. Pruszkowskiej –dwa etapy jej realizacji. Po zbadaniu przedstawionych materiałów stwierdzono znaczne opóźnienia w zawarciu umów z mieszkańcami ul. Pruszkowskiej. Opóźnienia w przypadku 9 umów sięgają 1 roku i 3 miesięcy.Komisja ustaliła, że przyczyną opóźnień było między innymi:- zbyt małe zatrudnienie (zatrudniony 1 inkasent nie był w stanie zawrzeć nowe umowy i dokonać odczytów, wystawić faktury dla około 2350 użytkowników kanalizacji),- przerwa w pracy inkasenta (trwająca około 3 miesięcy - procedura wyłaniania w drodze przetargu „nowego” inkasenta),- brak właściwych danych z referatu inwestycji odnośnie ilości wykonywanych przykanalików (przekazane informacje z opóźnieniem).Komisja oparła swoje wnioski na przykładzie ul. Pruszkowskiej. Prześledziła procedurę wnoszenia opłat za zrzut ścieków do MPWiK z której to wynika, że umowa pomiędzy Gminą a MPWiK aneksowana jest co około 6 miesięcy i aneks zwiększa ilość zrzutu ścieków o umowy, które gmina zawarła z mieszkańcami. Czyli jeżeli umowa pomiędzy Gminą a mieszkańcem nie jest zawarta, to nie znajduje odzwierciedlenia w aneksie. Nie można więc mówić o stratach spowodowanych opóźnieniem w zawieraniu umów.Komisja uzyskała od Wójta Gminy program naprawczy, który przedstawić można w dwóch najważniejszych punktach:- usprawniono pracę inkasentów (pracuje dwóch inkasentów),- w umowie partycypacyjnej zawieranej pomiędzy Gminą Michałowice a Mieszkańcem zawarto paragraf zobowiązujący Mieszkańca do zawarcia umowy na zrzut ścieków i poinformowania Gminy o zrzucie ścieków.Z uzyskanych informacji z Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Gminy Michałowice wynika, że zwiększenie ilości inkasentów wpłynęło znaczącą na zwiększenie wpływów za zrzut ścieków w 5 miesiącach br. a uruchomienie i wdrożenie programu naprawczego (szczególnie etap zawierania umów) winien wyeliminować występowanie opóźnień w zawieraniu umów na zrzut ścieków. Ponadto Wójt Gminy przewiduje kontrole działające doraźnie, sprawdzające terminowość zawierania umów i terminowość rozpoczęcia opłat przez Mieszkańców.”Stanowisko powyższe zostało przyjęte przez Komisję w dniu 11.07.2006 roku stosunkiem głosów 5 za, przeciw 1, wstrzymujących się 0.Za przyjęciem opinii w powyższej treści głosowało 8 radnych, przeciwnych było dwóch, bez głosów wstrzymujących się.

 

Przystąpiono do głosowania treści proponowanej odpowiedzi.

Za                        - 10

Przeciw               - 0

wstrzymało się    - 4

Rada odpowiedź przyjęła.


Następnie poinformował, że kolejna sprawa to skarga pani Barbary Cudnej dotycząca odwołań podatkowych. Sprawa została skierowana do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, która ustaliła treść decyzji. Poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Chruściaka o jej odczytanie.„W sprawie skargi p. Barbary Cudnej z dnia 28.04.2006 (skierowanej za pośrednictwem SKO – Komisja Rewizyjna proponuje podjęcie dalszego rozpatrywania w/w sprawy przez Komisję Rewizyjną następnej kadencji – po otrzymaniu z S.K.O. sprostowania treści decyzji z dnia 22.06.06 (KOA 554/Fi06/z dn. 31.05.06).Uzasadnienie:Komisja Rewizyjna nie wyraża ostatecznej opinii w związku z brakiem pełnej dokumentacji oraz brakiem terminu (czasu) z uwagi na kończącą się kadencję Rady Gminy w dniu 27.10.2006 r.”Za – 4 głosy, 1 – głos wstrzymujący się”.

Pan Chruściak przypomniał, że Komisja Rewizyjna już wcześniej się tą sprawą zajmowała i zasugerowała panu Wójtowi o zwrócenie się do SKO z pewną decyzją, z którą pan Wójt się zwrócił i od czerwca, mimo dwóch monitów w tej sprawie nie ma na nie odpowiedzi. W związku z tym po otrzymaniu tej odpowiedzi kolejna Komisja Rewizyjna powinna tą sprawa się zająć.

 

Przystąpiono do głosowania treści proponowanej odpowiedzi.

Za                        - 12

Przeciw               - 0

wstrzymało się    - 0

Rada odpowiedź przyjęła.

 

Treść powyższego stanowiska Rada Gminy przyjęła jako własną.
Następna sprawa, która wpłynęła 16 października 2006 roku, jest to skarga pana Zbigniewa Jasińskiego z Komorowa dotycząca uszkodzenia płotu oraz zalewania posesji.

Pan Wójt wyjaśnił, iż prawdą jest, że firma wykonująca roboty kanalizacyjne dokonała uszkodzenia płotu. Sprawa zostanie załatwiona. Natomiast w sprawie zalewania posesji sprawa wygląda tak, że osoba skarżąca sama wybudowała chodnik, który wymaga poprawek, gdyż jest on usytułowany zbyt nisko w stosunku do jezdni. Pan Wójt zadeklarował, że gmina podejmie się przebudowy chodnika, aby wyeliminować zjawisko zalewania posesji.

Pan Sierak zaproponował, że udzieli odpowiedzi, że wystąpi do Wójta o odpowiedź pisemną do pana Jasińskiego w tej sprawie i zostanie ona na następną kadencję do rozpatrzenia.„w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 16 października 2006 r., dotyczące uszkodzenia płotu oraz zalewania Pańskiej posesji, informuje, że z jego treścią zapoznałem Radę Gminy podczas XLV Sesji w dniu 26.10.2006r. Ponieważ była to ostatnia sesja Rady tej kadencji nie było możliwości skierowania jej do zbadania przez właściwą Komisję Rady Gminy. Podczas Sesji Rada Gminy wysłuchała wyjaśnień Wójta i upoważniła mnie do udzielenia Panu niniejszej odpowiedzi.Z przekazanych przez Wójta Gminy informacji wynika, że:sprawa uszkodzenia płotu – Wójt Gminy poinformował Rade, że usterka zostanie naprawiona,sprawa zalewania posesji – Wójt poinformował, że istniejąca sytuacja wynika z błędu technicznego wykonanego przez Pana chodnika – jest on usytuowany zbyt nisko w stosunku do jezdni. Poprawa sytuacji wymaga dokonania poprawek. Pan Wójt zadeklarował, że gmina podejmie się przebudowy chodnika, tak by wyeliminować zjawisko zalewania Pańskiej posesji.Poprosił Wójta Gminy, by udzielił odpowiedzi na Pana pismo. Mam nadzieję, że zgłaszane przez Pana sprawy zostaną załatwione”.

 

Przystąpiono do głosowania treści proponowanej odpowiedzi.

Za                        - 11

Przeciw               - 0

wstrzymało się    - 0

Rada odpowiedź przyjęła.

 

Pani Zalewska poinformowała, że wpłynął wniosek od mieszkańców, skarga z prośbą o powiadomienie rady, dotyczy ul. Osieckiej w Granicy.

 

Ad. pkt. 8.

Pani Tomczak zabierając głos stwierdziła, zwracając się do pana Wójta, że oszukał wszystkich radnych na sesji we wrześniu, w sprawie powołania na Dyrektora Szkoły w Komorowie panią Gradowską, mimo że było zastrzeżenie z Kuratorium co do przedłużenia powierzenia pani Gradowskiej stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie. Stwierdziła, że pan Wójt już wiedział we wrześniu, czy może zgodnie z prawem powołać nowego dyrektora. Zapyta, co było przyczyną tego, że pan Wójt podjął decyzję nie zgodną z ustawą, mimo zastrzeżeń nadzoru pedagogicznego. Podkreśliła , iż pytanie nie dotyczy o tyle samego dyrektora i osoby pani dyrektor, tylko konsekwencji. Jeśli dyrektor jest nieprawnie powołany, to wszystkie jego decyzje nie mają mocy prawnej. Zapytała co będzie z tymi decyzjami które dyrektor już podjął. Poinformowała, że pan Kurator napisał, że zostały wszczęte czynności zamierzające do wyjaśnienia sytuacji i usunięcia powstałych uchybień. Sprawa będzie miała ciąg dalszy.Następnie zapytała, dlaczego pan Wójt podjął taką decyzję i tylko na rok powołał dyrektora, pomimo że jest to niezgodne z ustawą.

Pan Wójt wyjaśnił, iż organ prowadzący szkołę, w tym wypadku Wójt Gminy Michałowice powołuje Dyrektora Szkoły, a nie pan Kurator, który przedstawia swoją opinię, która dla Wójta nie jest wiążącą. Następnie poinformował, że Kuratorium dokonując stosownej oceny pracy pani Dyrektor wystawiła ocenę celującą. Z przeprowadzonych rozmów z Gronem Pedagogicznym wynika, że pani Dyrektor cieszy się pełnym zaufaniem. Sam uważa, że szkoła prowadzona przez panią Dyrektor jest na bardzo dużym poziomie. Powierzył funkcję Dyrektora Szkoły na okres roku a nie pięciu lat w celu uzupełnienia przez panią Dyrektor brakującego dokumentu, co pani Dyrektor obecnie czyni i do końca roku szkolnego ten dokument przedstawi i nie będzie żadnych przeszkód, aby panią Dyrektor powołać na okres pięciu lat.

Pani Tomczak zaznaczyła, iż było sześć lat na zdobycie tego dokumentu.

Pan Bryksa zapytał o termin ostateczny planowania zakończenia w bieżącym roku wykonania ogrodu jordanowskiego dla dzieci w Komorowie przy ul. Kolejowej.

Pan Wójt poinformował, że w bieżącym roku ogród jordanowski nie będzie zakończony.

Pani Popko stwierdziła, iż oświadczenia majątkowe radnych naszej Gminy powinny się natychmiast po złożeniu znaleźć na stronie internetowej naszej Gminy, a nie pod koniec roku. Uczciwość ludzka nakazuje aby oświadczenia znalazły się na stronie internetowej jak najszybciej, zwłaszcza w kraju tak korupcogennym jak Polska, dlatego należy to robić, ponieważ wszyscy na to oczekują.

Pan Bryksa oświadczył, że od początku kadencji, każdego roku upominał się u Przewodniczącego Rady Gminy pisemnie o natychmiastową publikację oświadczeń majątkowych na stronie internetowej, po to aby zachować przejrzystość funkcjonowania Gminy Michałowice. Otrzymywał odpowiedź od pana Przewodniczącego, iż oświadczenia majątkowe będą publikowane po wypowiedzeniu się na ich temat Urzędu Skarbowego. Przypomniał, że oprócz prośby o publikację oświadczeń majątkowych złożył serię zastrzeżeń do zeszłorocznych oświadczeń majątkowych, gdzie po ich analizie wykrył liczne błędy i braki. Pan Przewodniczący w tej sprawie nie zajął stanowiska.

Pan Sierak stwierdził, iż nie sądził że ostatnia sesja będzie miała taki przebieg. Zwracając się do pana radnego Bryksy poinformował , że w przeciwieństwie do pana radnego nie cieszy go przeglądanie oświadczeń o stanie majątkowym i czynił to z największą niechęcią, ponieważ nie jest jego sprawą wkraczanie w życie prywatne kogokolwiek. Czynił to z obowiązku ustawowego, szanując to, że każdy z radnych może popełnić błąd, co się dzieje rok, rocznie. Następnie daje możliwość aby dokonać sprostowań, gdy uwagi przesyła Urząd Skarbowy. Przypomniał, że ma określony ustawowo termin, w którym ma złożyć oświadczenia i nigdy tego terminu nie złamał.

Pan Chruściak jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podziękował członkom komisji za pracę w tej komisji.

Pani Zalewska nawiązują do wypowiedzi pana Przewodniczącego Sieraka stwierdziła, że jawność życia publicznego wymaga również wiedzy o tym jakie dochody mają funkcjonariusze publiczni, ponieważ dobrze wszyscy wiedzą jakie w naszym kraju są normy życia i jak daleko sięga korupcja. Uważa, że jeśli ucieka się od jawnych informacji to uważa, że jest coś do ukrycia.

Pan Kwietniak w związku z końcem kadencji podziękował za współpracę, która była doświadczeniem ciekawym, pouczającym i prawie zawsze przyjaznym.

 

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Sierak dokonał podsumowania prac Rady w kadencji 2002-2006, wskazując najważniejsze zrealizowane w tym okresie zadania. Przypomniał, iż Gmina Michałowice jako pierwsza i jedyna w powiecie uzyskała dofinansowania realizowanych zadań funduszami Unii Europejskiej. Podkreślił, iż Rada Gminy opracowała strategiczne dokumenty , będące podstawa zarządzania gmina – Strategię Rozwoju Gminy oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny. Podziękował Wójtowi Gminy, radnym , przedstawicielom jednostek pomocniczych pracownikom Urzędu i innym osobom za prace dla Gminy Michałowice w kadencji 2002-2006. Słowa podziękowania skierował także do p. Urszuli Bejdy – która przez cała kadencje bardzo starannie i z dużym zaangażowaniem prowadziła prace Biura Rady. Na zakończenie obrad radni, sołtysi, przewodniczący zarządów osiedli oraz pracownicy Urzędu i Gminnych Jednostek otrzymali pamiątkowe statuetki , albumy oraz wyrażone na piśmie podziękowania.

Pan Zacny zamknął obrady XLV sesji Rady Gminy.

 

Protokołowała
Urszula Bejda

Data publikacji: 08.12.2006 13:15
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 325
Autor: Urszula Bejda