Urząd Gminy Michałowice
06.10.2006 09:30

Protokół Nr XVII

Z obrad XVII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2004-03-18
Z obrad XVII sesji Rady Gminy Michałowice odbytych w dniu 18 marca 2004 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.
Obecnych 14 radnych ( 10 w chwili rozpoczęcia).
Nieobecny pan Krzysztof Słowik, nieusprawiedliwiony.
 
Przewodniczący pan Jacek Sierak powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obrad obecnych jest 10 radnych, w związku z czym Rada może podejmować uchwały.
Następnie odczytał projekt porządku obrad. Zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku o dwa projekty uchwał, w pkt. 4 dopisanie ppkt. 10 i 11 projektu uchwał w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Spraw Społecznych i Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej na wniosek pana Przewodniczącego Klubu Przemysława Bryksy.
Pan Bryksa podziękował za zgłoszenie projektów uchwał, ze względu na ich charakter porządkowy zaproponował, aby je przyjąć jako pierwsze na tej sesji z numerami 1 i 2. Następnie przypomniał, iż po raz drugi mamy sytuację, że na następnej sesji zwykłej nie przyjmujemy protokołu z poprzedniej sesji zwykłej. Wyraża zdziwienie i zapytuje dlaczego go nie ma, ponieważ stanowi to naruszenie Statutu naszej gminy.
Pan Sierak wyjaśnił, iż sesja poprzednia była sesją która trwała bardzo długo, fizycznie 8 godzin. Odsłuchiwanie kaset trwa bardzo długo, protokół jest już napisany przy pomocy pani Idzikiewicz. Liczył na wyrozumiałość i pozytywne podejście po poprzednich wyjaśnieniach. Takie są możliwości fizyczne jednej osoby pracującej w biurze rady. Protokół jest gotowy, będzie przyjmowany na następnej sesji. Ma nadzieje że przyjęcie lub nie przyjęcie protokołu to nie jest decyzja przesądzająca o ważnych sprawach dla gminy, o jej kierunkach rozwoju, o sprawach związanych z zaspakajaniem potrzeb społecznych, poprosił w takich sytuacjach o pozytywne podejście do problemu.
Pan Bryksa poinformował, iż czuje się w obowiązku zwrócić uwagę na to, że Statut jest naruszany. Być może należy go zmienić w tym miejscu. Uważa, że istnieją sposoby na to aby poradzić sobie z dużym materiałem w krótkim czasie, należy prosić pana Wójta o wsparcie w tym miejscu. W tej chwili jest to naruszenie prawa.
Pan Sierak poprosił o wyrozumiałość, jeżeli w krótkim okresie odbywają się dwie kolejne sesje to fizycznie nie jest możliwe wyłożenie protokołu. Wojewoda nie traktuje tego jako naruszenie prawa i podchodzi do takiej sytuacji z największą wyrozumiałością. W sprawie dotyczącej kolejności zgłoszonych uchwał zaproponował, aby trzymać się zasady, iż porządek obrad sesji zaczynamy od spraw finansowych, a następnie głosowane są inne sprawy. Przypomniał, iż w przypadku nie przyjęcia Jego propozycji podda pod głosowanie wniosek pana Bryksy.
 
Przystąpiono do głosowania za uzupełnieniem porządku obrad sesji o projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr II/6/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2002 r w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych z późniejszymi zmianami jako 10 projekt uchwały w czwartym punkcie.
Za                       - 10
Przeciw              - 0
Wstrzymało się - 1
Wniosek został przyjęty.
 
Przystąpiono do głosowania za uzupełnieniem porządku obrad sesji o projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej jako 11 projekt uchwały w czwartym punkcie.
Za                       - 9
Przeciw              - 0
Wstrzymało się - 2
Wniosek został przyjęty.
 
Przystąpiono do głosowania całego porządku obrad wraz z przyjętymi, w wyniku głosowania, wnioskami o rozszerzenie porządku obrad w brzmieniu:
  1. Sprawy porządkowe.
  2. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy.
  3. Omówienie obecnej i prognozowanej sytuacji finansowej Gminy Michałowice.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1)      przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa sali gimnastycznej w Nowej Wsi” na lata 2004-2006,
2)      przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice” na lata 2004-2007,
3)      przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa Centrum Administracyjnego i budynku Policji w Regułach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na lata 2004-2007,
4)      przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych” na lata 2004-2007,
5)      przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice” na lata 2004-2007,
6)      przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji w Gminie Michałowice” na lata 2004-2007,
7)      przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice” na lata 2004-2007,
8)      przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa ośrodków sportu i rekreacji na terenie Gminy Michałowice” na lata 2004-2007,
9)      ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne na terenie Gminy Michałowice,
10) zmieniająca uchwałę Nr II/6/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2002 r w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych z późniejszymi zmianami.
11) wprowadzenia zmian w składzie osobowym Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej,
  1. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XVI sesji Rady Gminy.
  2. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy.
  3. Informacje Wójta Gminy.
  4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
  5. Sprawy wniesione.
 
Za                       - 9
Przeciw              - 0
Wstrzymało się - 2
Porządek obrad XVII sesji został przyjęty.
 
Ad. pkt 2.
Przewodniczący Rady pan J. Sierak poinformował, iż projekt protokołu z XV sesji Rady Gminy zgodnie z informacją był wyłożony do wglądu w biurze rady , oraz zapytał o uwagi do ich treści. Nie zgłoszono uwag.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z XV sesji Rady Gminy.
Za przyjęciem - 12
Przeciw           - 0
Wstrzymało się -0
Protokół z XV sesji Rady Gminy został przyjęty.
 
Pan Sierak poinformował, iż na dzisiejszej sesji będzie omawiana w kolejnych punktach sytuacja finansowa w Gminie Michałowice i Wieloletnie Plany Inwestycyjne, które były omawiane podczas posiedzeń komisji. Poprosił, aby ta sesja przebiegała w sposób sprawny, aby ograniczać się do pięciominutowych wypowiedzi podczas dyskusji. Słuchając taśmy należy stwierdzić iż wiele wypowiedzi powtarza się nie wnosząc nic nowego do dyskusji. Prosił o wypowiadanie się w sposób zwarty i udzielenie głosu 5-cio minutowego, a wypowiedź ad vocem 1-dno minutowych. Prosił, aby wszystkie sprawy kontrowersyjne, które są propozycjami, które wymagają wyjaśnień zgłaszać w okresie międzysesyjnym do pana Wójta lub bezpośrednio podczas pracy komisji rady gminy. Poprosił o zwięzłe wypowiedzi.
Pan Wójt poinformował, iż do pracy został przyjęty w ramach zastępstwa chorego obecnie kierownika inwestycji inż. Skowroński, z wieloletnim doświadczeniem w samorządzie.
 
Ad. pkt 3.
Pan Sierak zabierając głos przypomniał, iż ten temat był omawiany podczas wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy.
Pan Wójt poinformował, iż nasze plany finansowe, to jest przede wszystkim nasz budżet gminy jak i elementy około budżetowe. Podstawą działalności są plany dochodów i wydatków. Prognoza dochodów i wydatków w naszej gminie została sporządzona w oparciu o przyjęte systemy planowania dochodów i wydatków. Jeden z takich najsprawniejszych w naszym kraju systemów powstał w SGH w Warszawie tam gdzie pan dr Jacek Sierak jest wieloletnim wykładowcą i dla naszej gminy wykonał taką prognozę.
Pan Sierak zabierając głos przedstawił propozycje , które opracował. Poinformował, iż od 10 lat w naszej gminy stosowane są strategiczne instrumenty zarządzania, które pozwalają kształtować procesy rozwojowe. Bazujemy na Strategii Rozwoju, na WPI i na prognozach. W każdym roku poszczególne pozycje staramy się zapisywać w sposób jak najbardziej realistyczny po to aby ani zapisy planów, ani strategii rozwoju , czy WPI nie były koncertem życzeń, a faktycznie możliwymi do zrealizowania programami. W związku z powyższym istnieje konieczność skonfrontowania potrzeb inwestycyjnych z możliwościami finansowymi gminy w kolejnych latach. Temu służy prognoza budżetu, którą w skrócie przedstawił (program w załączeniu do protokołu). Następnie przedstawił warianty prognozy budżetu, które również były omawiane na poszczególnych komisjach.
Pan Zieliński zabierając głos przedstawił opinię wspólną trzech komisji: Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej i Spraw Społecznych – opinia była pozytywna. Poinformował, iż komisje na wspólnym posiedzeniu opowiedziały się za II wariantem, czyli za dość wysokim poziomem wydatków inwestycyjnych w najbliższych trzech, czterech latach.
Pani Zalewska zabierając głos chciałaby się dowiedzieć na co planowana jest rezerwa w tym roku w kwocie 2 mln. zł przy inwestycjach, ponieważ z przedstawionych programów inwestycyjnych wynika iż mamy 17.529 tys. zł, natomiast w planowanych inwestycjach mamy kwotę 19. 586 tys. zł.
Pan Kwietniak poinformował, iż zał. nr 5 zamyka się kwotą 19.586 tys. zł.
Pan Sierak wyjaśnił, iż istnieje różnica pomiędzy dwoma pojęciami; Wieloletnim Planem Inwestycyjnym a Planem Inwestycyjnym. Gdyby istniały Wieloletnie Plany Inwestycyjne to uwaga pani Radnej byłaby słuszna, te kwoty wówczas musiały by się bilansować, natomiast jeśli mamy programy inwestycyjne, to są one programami konkretnych zadań, realizowanymi w cyklu wieloletnim, możliwe jest wprowadzanie do budżetu jeszcze innych zadań.
Pani Zalewska poinformowała, iż przyjmuje wypowiedź pana Przewodniczącego jako logiczną, ale w przenośni uważa, że jest rezerwa która daje możliwość wprowadzania inwestycji w ciągu roku.
Pan Wójt stwierdził, iż nie ma żadnej rezerwy.
Pan Sierak poinformował, iż odnośnikiem wydatków powinien być zał. nr 5 i gdyby w tym zał. nie zgadzało się, to można by było mówić o pewnych różnicach.
 
Ad. pkt 4. ppkt 1
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa sali gimnastycznej w Nowej Wsi” na lata 2004-2006.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, iż projekt uchwały jest kontynuacją uchwał wcześniejszych. Jest to zadanie, które jest obecnie realizowane.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Bryksa poinformował, że 15 grudnia 2003 przyjmowane były zmiany wszystkich planów, a obecnie przyjmowane są nowe WPI, pyta o przyczynę dlaczego to nie są zmiany a nowe programy. Następnie zwrócił uwagę, iż w planie przyjmowanym 15 grudnia kwota przeznaczona na inwestycję była o 3 mln. mniejsza. W międzyczasie był opracowany kosztorys inwestorski z którego wynikało, iż koszt realizacji inwestycji wyniesie 4.800 tys. zł, a poprzednio był zakładany koszt około 1.800 tys. zł, uważa iż dysproporcja jest niezrozumiała.
Pan Wójt wyjaśniając poinformował, iż pierwsze pytanie było wyjaśniane na komisjach i na sesji 15-go grudnia, zmiany dotyczą tylko zmian w budżecie w zadaniu w 2003 roku. Natomiast obecny kosztorys inwestorski wykonany jest zgodnie z przepisami prawa, wcześniejszy kosztorys był szacunkowym.
 
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa sali gimnastycznej w Nowej Wsi” na lata 2004-2006.
Za przyjęciem     - 13
Przeciw                - 0
Wstrzymało się   - 0
Uchwała Nr XVII/115/2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 4. ppkt 2
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice” na lata 2004-2007.
Pan Wójt zgłosił autopoprawkę polegającą na dopisaniu do pozycji drugiej w Komorowie- Granicy ul. Modrzejewskiej.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował, iż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna, uwaga dotyczyła przyspieszenia modernizacji stacji wodociągowej w Pęcicach.
Pani Zalewska zabierając głos chciała dowiedzieć się, czy w tym programie na jakimś etapie będzie uwzględniony wniosek o podłączenie Ostoi do sieci wodociągowej w Komorowie.
Pan Wójt poinformował, iż sytuacja była już wyjaśniana na komisjach i poprzedniej sesji. Sytuacja jest dość skomplikowana, ponieważ część tego osiedla jest bezpośrednio zasilana z wodociągu którego właścicielem jest MPWiK, a część z wodociągu której właścicielem jest Spółdzielnia. Będzie dążył do zasilania tego wodociągu przez wodociąg komorowski.
Pani Zalewska zabierając głos chciała dowiedzieć się,czy nie można zarezerwować wpisu do tego programu.
Pan Wójt poinformował, iżnie ma takiej potrzeby.
Pan Kwietniak wyjaśnił, iż podstawowy problem Ostoi polega na tym, że MPWiK jako właściciel infrastruktury na którą ta woda jest przekazywana, w sytuacji kiedy ma nadmiar wody, specjalnie nie chce się pozbyć klientów na których zarabia.
Pani Zalewska zwróciła uwagę iż MPWiK nie chce zawierać umów z mieszkańcami na konserwację przyłączy, ponieważ nie jest właścicielem sieci, czyli czerpie zyski a nie prowadzi żadnych remontów.
Pan Kwietniak uważa, że należy zweryfikować informację na temat stanu prawnego.
Pan Rajski zabierając głos poinformował, iż z WPI zdejmujemy budowę wodociągu w ul. Pęcickiej a był to praktycznie jedyny zaplanowany program inwestycyjny, który docierał do budynków usytuowanych na tyłach Pałacu Pęcickiego. Z racji swojego usytuowania media tam trudno wprowadzić, ponieważ są ogromne koszty. Największą bolączką jest problem odprowadzania ścieków. Chciałby prosić pana Wójta o uruchomienie programu w którym byłoby możliwe wspólnymi siłami wybudowanie ekologicznego szamba odprowadzania ścieków, dlatego że kanalizacja jest bardzo wątpliwa z racji usytuowania tych budynków.
Pan Wójt potwierdził, iż tam nie ma możliwości skanalizowania tych budynków. Będzie się starał zrobić kanalizację ekologiczną.
 
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice” na lata 2004-2007.
Za przyjęciem     - 13
Przeciw                - 0
Wstrzymało się   - 0
Uchwała Nr XVII/116/2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 4. ppkt 3
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa Centrum Administracyjnego i budynku Policji w Regułach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na lata 2004-2007.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, iż program zapowiada rozpoczęcie budowy Komisariatu Policji(uzasadnienie do projektu uchwały stanowi załącznik do protokołu). Następnie odczytał pismo Komendanta Stołecznego Policji w sprawie budowy budynku dla Komisariatu policji w Regułach (pismo w zał. do protokołu).
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna (za-3 głosy, przeciw- 2 i przy 2 wstrzymujących się). Poinformował, iż sprawa była tak postawiona, jeśli wchodzimy z budową budynku Policji to chcemymieć gwarancję, że Policja wejdzie z współfinansowaniem na ten obiekt. Druga sprawa to docelowe rozwiązanie centrum gminnego
Pan Kuss poinformował, iż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna, (za-3 głosy, przeciw- 1 i przy 2 wstrzymujących się), padły również argumenty podobne jak na Komisji Budżetu i Finansów.
Pan Chruściak poinformował, iż pismo od Komendanta Policji zmienia w dość radykalny sposób sytuację, szczególnie w kontekście tej dyskusji, która się odbywała podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej. Chciałby, aby na terenie naszej gminy nastąpiła poprawa bezpieczeństwa. Cały czas mamy wątpliwości, czy pieniądze które wydawane są już na policję i te olbrzymie które zamierzamy wydać na ewentualną budowę komisariatu sprawią rzeczywistą, autentyczną poprawę bezpieczeństwa na terenie naszej gminy. Zastanawia się, czy te bardzo duże pieniądze nie warto by było użyć inaczej, użyć na straż miejską, która też by kosztowała i wymagała siedziby, a może jeszcze lepiej na zaangażowanie rzetelnej firmy ochroniarskiej. Przypomniał, że nie wszystkie gminy na terenie Polski mają komisariaty na swoim terenie. Jesteśmy obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej i zgodnie z Konstytucją mamy prawo do obrony i obsługi przez Policję. Czy ten komisariat będzie na terenie naszej gminy czy nie, to patrole być muszą i wszystkie interwencje zgłaszane muszą być obsługiwane. Te przemyślenia zgłaszał na Komisji Gospodarki Komunalnej, a obecnie w innym świetle teraz są przedstawiane w związku z pismem od Komendanta Stołecznej Policji.
Pan Bryksa poinformował, iż Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej zajęła niejednoznaczną pozycję do końca mimo, iż opinia jest pozytywna. Pan Wójt na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów poinformował, iż jest pełna akceptacja Komendy Stołecznej Policji dla budowy budynku dla Policji. Przypomniał, iż parę miesięcy temu ta sama Komenda Policji i prawdopodobnie ten sam Komendant chciał zlikwidować posterunek Policji w naszej gminie, a teraz zmienił stanowisko. Argumentacja pana Wójta jest taka, iż gdy wybudujemy posterunek Policji w naszej gminie to liczba etatów policji zwiększy się do 24, obecnie jest 15-tu z których trzech utrzymuje gmina. Nie wierzy, że Policja nagle zapawa do utrzymywania dwa razy więcej policjantów. Budynek wybudowany w połowie z naszych środków będzie własnością policji. Chciałby się dowiedzieć kto konkretnie będzie inwestorem tej budowy. Jeżeli inwestorem będzie policja a na to się zanosi, to mamy do czynienia z porozumieniem i najprawdopodobniej dojdzie do przekazania środków policji na tą inwestycję. Zastanawia się jak te środki będą przekazane, jeżeli na środek specjalny, to w b.r. środki na nim zgromadzone przez jednostki podlegające finansowaniu bezpośrednio z budżetu państwa muszą opłacić podatek w wysokości 40 % od zgromadzonych środków. Jest to realne zagrożenie które może nas spotkać, gdyż może okazać się, że po zawarciu porozumienia, że policja może stwierdzić, iż nie ma środków na opłacenie tego podatku. Jeżeli zechcemy budować to gmina będzie musiała dołożyć na opłacenie tego podatku do budżetu. Uważa, że jest to realne zagrożenie. Nikt nie jest przeciwny temu, aby było bezpiecznie, jest to zadanie własne gminy. Zgadza się z wypowiedzią pana Chruściaka, że policja ma obowiązek nas chronić , nawet gdyby jej tutaj nie było. Uważa, iż nie ma potrzeby budować nowego budynku, gdyż jest takie miejsce w Komorowie przy ul. Turkusowej 4, gdzie funkcjonował Ośrodek Zdrowia Res-Med 40. Uważa, że jest to doskonałe wyjście lokalowe dla Komisariatu Policji. Wyraża zdziwienie, iż pan Wójt bardzo uparcie nie chce przyjąć takiej propozycji jako możliwej do rozwiązania. Osobiście postrzega forsowanie tego projektu uchwały jako przejaw niegospodarności, bowiem jest lokal w gminie, który można przeznaczyć na policję. Nie sądzi aby ktokolwiek z mieszkańców sprzeciwiał się temu, aby sąsiadować z Komisariatem Policji bo wpływa to w opinii mieszkańców na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w danym miejscu.
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił, iż nie forsował uchwały ale ją przedstawił. Jest owszem uparty, ale czasami zmienia zdanie jak widzi iż propozycja jest rozsądna. Chciał zapewnić, że gmina Michałowice z omawianego zadania inwestycyjnego nie będzie płaciła 40 % -wego podatku.
Pani Tomczak zabierając głos zwróciła uwagę, aby nie wejść w jakąś ślepą uliczkę głosując za podjęciem tej uchwały. Idąc za myślą, iż gdy będą lepsze warunki pracy policji to zwiększy się bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Ma duże wątpliwości co do tego, ponieważ uważa że bezpieczeństwo mieszkańców nie zależy tylko od warunków pracy policjantów. To są tylko lepsze warunki pracy na miejscu, a problem jest, że nie widzimy policji w terenie.
Pani Zalewska poinformowała, iż wnioski w sprawie stworzenia warunków pracy dla policji wpływały już wielokrotnie i takie propozycje wpływały również od Zarządu Osiedla Komorów. Uważa, że to bardzo ważne aby utrzymać Komisariat Policji w naszej gminie, ale nie koniecznie tak dużym nakładem środków. Uważa, że można skorzystać z propozycji o których mówił pan Bryksa, czy też pan Chruściak. Wspomniała o lokalu w Komorowie, iż nie tylko był proponowany lokal o którym mówił pan Bryksa, pod tym samym numerem jest jeszcze inna propozycja, która została skierowana do pana Wójta w sprawie podjęcia rozmów ze Spółdzielnią celem wydzierżawienia lub wykupienia powierzchni w Komorowie przy ul. Turkusowej. Była jeszcze inna propozycja, budynek w Komorowie przy ul. Wiejskiej róg ul. Kurpińskiego, gdzie można by było pomyśleć o pozyskaniu tego mienia dla gminy. Tam było użytkowanie wieczyste przekazane spółdzielni „Michałowiczanka. Te propozycje były zgłaszane i uważa, że warto je rozważyć w miejsce wydatkowania tak dużej kwoty na budynek komisariatu. Następnie w związku z budową Centrum Administracyjnego w Regułach chciała dowiedzieć się, czy myśli się o tym by gmina znalazła swoje centrum w innym miejscu. Uważa, że Michałowice i Komorów są największymi ośrodkami w gminie. Czy jeśli będziemy przenosili budowę Centrum Administracyjnego do Reguł, to czy nastąpi zmiana nazwy gminy na Reguły. Tradycją jest, jak również wynika to z potrzeb, aby jednostki takie lokalizować tam gdzie są największe skupiska mieszkańców, gdzie jest również inna infrastruktura i takimi miejscowościami są Michałowice i Komorów. Nie rozumie dlaczego centrum ma być w polu, daleko od mieszkańców, a nie tam gdzie mieszkańcy mieli by najbliżej do urzędu.
Pan Wójt wyjaśnił, iż wszystkie propozycje przedstawione przez panią radną były szczegółowo badane, przejrzane jednak najbardziej optymalną, zaakceptowaną przez Komendę Główną Policji była propozycja ulokowania Posterunku w Regułach. 
Pan Sierak zabierając głos poinformował, iż dyskutujemy nad problemem bardzo ważnym, nad bezpieczeństwem mieszkańców naszej gminy. Pan Bryksa wspomniał o zagrożeniach likwidacji Posterunku, to są sprawy od nas niezależne, niemniej gdyby gmina nie zajęła stanowczego stanowiska i nie podjęła odpowiednich kroków, to w dniu dzisiejszym posterunku na jej terenie by nie było. Skoro udało się wówczas podpisać porozumienie w wyniku którego z 9 osób zwiększono zatrudnienie do 18, to być może do realizacji jest wersja zatrudnienia 24 policjantów. Wyraził pogląd, że szczegóły będą znane w momencie gdy nastąpi kontynuacja rozmów i zostanie zawarte stosowne porozumienie. Zwrócił uwagę, iż jeśli dziś zapisujemy coś w programie to dajemy panu Wójtowi upoważnienie do realizacji tego programu. Zadanie nie jest zadaniem własnym gminy i będzie konieczność podpisania porozumienia z policją w tej sprawie. Ma nadzieję iż niebezpieczeństwo które było zgłoszone przez Komendę w Radomiu już się nie powtórzy. Przypomniał, iż Komendant Powiatowy w ubiegłym roku na sesji sugerował, iż istnieje niebezpieczeństwo likwidacji policji, tam gdzie policja nie dysponuje własnym lokalem. Nie wie na ile jest to sugestia, czy szantaż, ale tą kwestię należy także brać pod uwagę. Co do lokalizacji Policji to można się spierać, ale uważa, że mogą to być Reguły lub Pęcice. Plusem Reguł w przypadku Policji, czy też urzędu, jest kolejka WKD. Przypomniał, iż udało się bardzo dużym wysiłkiem uzyskać teren bezpłatnie i szkoda by było tę szansę utracić.
Pan Rajski zabierając głos stwierdził, iż uważa ze ta dyskusja nie powinna być na sesji ale na komisjach, ponieważ padają różne propozycje lokalizacji policji które trudno określić. Jeśli chodzi o obsługę naszą to na pewno jesteśmy niezadowoleni z pracy policji i chcielibyśmy aby ona działała lepiej. Dylemat polega na tym , że jeżeli byśmy zrezygnowali i doprowadzili do tego, ze policja faktycznie by od nas odeszła, to czy mieszkańcy nie odebrali by tego w ten sposób, że to jest ta grupa samorządowców, która doprowadziła do odejścia policji. Z jednej strony racja, że policja źle pracuje ale z drugiej strony nie wie czy mieszkańcy nie będą mieli żalu, z powodu rezygnacji z budowy Posterunku Policji.
Pan Bryksa poinformował, iż nie słyszał w opinii pana Wójta, iż policja konsultowała wszystkie propozycje zgłoszone przez radnych, mieszkańców, a jedyną propozycją właściwą dla siebie uznała propozycję budowy nowego budynku w Regułach. Nie słyszał takiej opinii ze strony pana Wójta, a wręcz usłyszał, iż to pan Wójt ocenił że w Regułach jest właściwe miejsce dla policji, pozostałe lokalizacje ocenił jako niewłaściwe. Uważa, że chyba nie ma opinii policji a gdyby była, to uważa że należałoby by się z nią zapoznać dla jakich przyczyn policja uważa, że w Komorowie na Turkusowej byłoby jej źle.
Pan Sierak zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad.
 
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa Centrum Administracyjnego i budynku Policji w Regułach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na lata 2004-2007.
Za przyjęciem     - 9
Przeciw                - 3
Wstrzymało się   - 1
Uchwała Nr XVII/117/2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 4. ppkt 4
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych” na lata 2004-2007.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, iż program zakupów inwestycyjnych na lata 2004-2007 związany jest z koniecznością dokonania zakupu nowego sprzętu komputerowego, programów komputerowych, kserokopiarek, faksów.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował, iż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych” na lata 2004-2007.
Za przyjęciem     - 13
Przeciw                - 0
Wstrzymało się   - 0
Uchwała Nr XVII/118/2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 4. ppkt 5
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice” na lata 2004-2007”.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, iż projekt uchwały jest kontynuacją zadań z lat poprzednich jak również zawiera aktualizację zadań które pojawiają się na bieżąco (uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały).
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował, iż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna, jednocześnie komisja wyraziła obawy ze względu na napięty plan inwestycyjny, który ze względu na przygotowanie dokumentacyjne może nie pozwolić na realizację tych wysokich zadań. Następnie zwrócił uwagę w sprawie wystąpień o środki europejskie na konkretne zadania.
Pan Rajski zabierając głos podkreślił, iż bardzo się cieszy iż program kanalizacji fizycznie wchodzi w środkową część gminy. Następnie zwracając się do pana Wójta poprosił o komentarz w sprawie nierozstrzygniętego przetargu na opracowanie koncepcji kanalizacji, głównie terenów Pęcic i Sokołowa.
Pan Kwietniak odpowiadając wyjaśnił, iż aktualizacja koncepcji kanalizacji gminy Michałowice będzie opracowana, zakończona w październiku b.r. W trakcie realizacji jest przewidywana dyskusja nad tą koncepcją, w czerwcu i lipcu będzie można konsultacje przeprowadzić.
Pan Sierak przypomniał, iż wielokrotnie zgłaszał temat możliwości kanalizacji Sokołowa i Pęcic i biorąc pod uwagę programy europejskie należy opracować w miarę szybko koncepcje i występować o środki europejskie.
Pan Bryksa poinformował, iż wcześniej był zgłaszany przez Księdza Proboszcza Komorowa problem budowy kanalizacji w ul. 3-go Maja w Komorowie na odcinku od torów WKD aż do skrzyżowania z ul. Kotońskiego z Wiejską, tam leży Plebania i tego w programie kanalizacji nie ma. Uważa, że jest to inwestycja niezbędna o znaczeniu priorytetowym w chwili obecnej. Chciałby prosić o konkretne rozwiązanie tej sytuacji.
Pan Wójt poinformował, iż na komisji sprawa była wyjaśniona szczegółowo i to będzie zrealizowane.
Pan Sierak powitał radnego powiatowego pana Henryka Sulowskiego.
Pani Zalewska zabierając głos w sprawie wniosku pana Bryksy zwróciła się z prośbą do pana Wójta o powtórzenie co było na komisji ponieważ nie wszyscy radni byli na niej. Następnie chciałaby się dowiedzieć z jakich względów w programie kanalizacji nie ma wszystkich ulic z Granicy. Następnie zwróciła uwagę, iż nie ma na projektach uchwał dat a dobrze by było aby był podany okres kiedy one są przygotowywane, aby była chronologiczna ciągłość kiedy który projekt był już omawiany, a który jest w stosunku do już omawianego projektu. W kwestii zmian jakie nastąpiły pomiędzy projektem przedłożonym radnym w lutym a obecnym projektem mamy różnicę w wydatkach w 2004 roku wynoszącą 1.291tys. zł. Wprawdzie w harmonogramie są wytłuszczone pozycje, ale nie ma uzasadnienia do tych pozycji skąd powstały takie potrzeby, aby wydatkować dodatkowe środki. Wyjaśnienie jest tak krótkie, iż uważa że nie ma podstawy wprowadzenia takich wydatków.
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił, iż nadawanie dat kiedy powstały na załącznikach będzie realizował, iż jest to słuszna uwaga. Natomiast uważa, że pisanie uzasadnienia do każdej pozycji a jest ich 101 to uważa że jest to lekka przesada. Natomiast każde uzasadnienie jest na komisjach omawiane w dyskusji. Następnie chciał poinformować, iż w harmonogramie nie ma wszystkich ulic nie tylko z Granicy ale również z Opaczy, Reguł, Michałowic czy z Nowej Wsi.
Pani Tomczak poprosiła o odpowiedź w sprawie ul. 3-go Maja w Komorowie, która to padła na komisji i chciałaby aby pan Wójt na sesji ją potwierdził.
Pan Wójt poinformował, iż na komisji uzgodniono, że wykonany zostanie w tym roku, w ramach aneksu do umowy o prace projektowe projekt budowy kanalizacji w ul. 3-go Maja, na odcinku od ul. Wiejskiej do torów WKD, który obejmuje Plebanię. Po wykonaniu tego projektu w połowie roku, czy trochę później zastanowi się co do realizacji, jeżeli będą wolne środki w budżecie gminy to Pan Bóg nam pomoże, to przystąpimy do realizacji.
Pan Chruściak zabierając głos ponowił prośbę aby w najbliższym biuletynie umieścić informację o kosztach budowy kanalizacji, dlaczego one są takie a nie inne, oraz porównać do kosztów sąsiednich gmin. Ostatnio w Raszynie koszty te zostały zdecydowanie obniżone, argumentowane to było tym, co występuje i w naszej gminie że koszty wykonania kanalizacji są niższe. W związku z powyższym prosi, żeby rozważyć i u nas tą sprawę.
Pan Wójt wyjaśnił, iż w gm. Raszyn zostały zmniejszone stawki ponieważ dostała ona w ubiegłym roku dwukrotnie potężne dotacje z funduszu SAPARD na budowę kanalizacji.
Pan Sierak zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad.
 
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice” na lata 2004-2007.
Za przyjęciem     - 11
Przeciw                - 0
Wstrzymało się   - 3
Uchwała Nr XVII/119/2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Pan Sierak przewodniczenie sesji oddał pan Zacnemu.
 
Ad. pkt 4. ppkt 6
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji w Gminie Michałowice” na lata 2004-2007.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, iż program inwestycji w tym zakresie jest związany z tym, że znaczne obszary w naszej gminie zmieniają swoje przeznaczenie z dotychczasowych terenów rolnych na tereny zurbanizowane, co powoduje zwiększenie ilości wód opadowych. Wymaga to przebudowy modernizacji urządzeń odwadniających i taki program został wcześniej przygotowany dla terenu całej gminy. Program jest bardzo kosztowny, ale niezbędny dla naszej gminy. Przyjęte zostały te zadania, które z punktu widzenia istniejących warunków są najważniejsze, będą one stopniowo realizowane.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna przy dwóch głosach przeciwnych. Główna uwaga to taka, że sprawę odwodnienia oddalamy w czasie.
Pan Kuss poinformowałiż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej byłapozytywna. Uważa, że przy budowie kanalizacji równolegle należało robić odwodnienie, ale na to nie było funduszy. Dlatego uważa, że w tej chwili te środki, które zostały zaplanowane w planie wieloletnim są bardzo niskie. Zwrócił się z prośbą do pana Wójta aby zrealizować to co mamy w planie. Poinformował, że  Komisja może się spotkać w czerwcu i jeżeli nie będzie wykonania na innych zadaniach, to te wygospodarowane w ten sposób środki przeznaczyć na odwodnienie. Następnie zaproponował o wystąpienie o środki unijne.
Pani Zalewska zgadza się z głosem Przewodniczącego Komisji, że odwodnienie jest sprawą bardzo ważną. Patrząc na ten program widzi duże dysproporcje w lokowaniu środków pomiędzy zlewnie w poszczególnych miejscowościach w naszej gminie. Widać to w każdym roku gdzie te środki będą lokowane. Największy koszt będzie miała zlewnia nr 11 w Michałowicach, nie mniej potrzebna jest zlewnia nr 18 w Komorowie, jak również odwodnienie ul. Ireny i tutaj mamy znacznie mniejsze środki w tym programie. Uważa, że mieszkańcy powinny mieć w tym samym czasie realizowane inwestycje i korzystać z poprawy warunków w swoich miejscowościach. Jeżeli chcemy realizować ten program to przygotujmy go tak, żeby on był realizowany jednocześnie we wszystkich miejscowościach, a więc i w zachodniej części gminy.
Pan Rajski zabierając głos zwrócił uwagę, że w wielu miejscowościach są rowy odwadniające, mniej strategiczne. Poprawę eksploatacyjną tych rowów można by było zrobić w ramach prac interwencyjnych, o których pan Wójt mówił, iż w tym roku będą kontynuowane. Dlatego zwrócił się z prośbą, aby tam gdzie można dokonać cokolwiek w temacie poprawy tymi niewielkimi kosztami, to bardzo o to prosi ponieważ koszty faktycznego, przyzwoitego odwodnienia są bardzo wysokie.
Pan Wójt poinformował, iż jest to możliwe do wykonania i będzie wykonane.
Pan Bryksa uważa, iż z obecnym harmonogramem program jest nie do przyjęcia. Zlewnia nr 17 Nowa Wieś-Granica miała być zaprojektowana w ubiegłym roku, a jej wykonanie miało się odbyć w latach 2004-2005, w tej chwili jest odsunięta na 2006 rok. Może to oznaczać, że przy różnych kłopotach finansowych może się zdarzyć, iż w tej kadencji może być w ogóle nie rozpoczęta. Stwierdził, że z zachodniej części gminy odsuwa się odwodnienie z roku na rok i zmniejsza się kwoty, dlatego jest przeciw takiemu przeprowadzeniu odwodnienia w naszej gminie.
Pan Sierak zabierając głos poinformował, że chciałby stanąć w obronie programu wschodniej części gminy z prostej przyczyny, a mianowicie wysokiego poziomu wód gruntowych co niekiedy jest przyczyną zalewania piwnic i interwencji straży. Wcześniej nie można było realizować odwodnienia z tego względu, iż był realizowany program kanalizacji, teraz w momencie, gdy pojawia się taka możliwość, staramy się wprowadzać kolejne programy. Poinformował, iż teren wschodniej gminy jest bardziej podmokły niż zachodniej części gminy.
Pani Zalewska poinformowała, iż nie wnioskuje o dodatkowe inwestycje, ale o to żeby podział tych inwestycji był równomierny w zachodniej i wschodniej części gminy.
Pan Wójt wyjaśnił, iż według jego obserwacji,  teren wschodniej części gminy jest terenem bardziej podmokłym, można to zaobserwować po najbliższym deszczu.
 
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji w Gminie Michałowice” na lata 2004-2007.
Za przyjęciem     - 10
Przeciw                - 3
Wstrzymało się   - 1
Uchwała Nr XVII/120/2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 4. ppkt 7
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice” na lata 2004-2007.
Pan Wójt poinformował, iż celem tego programu jest budowa nowych dróg, chodników jak również modernizacja istniejących dróg i chodników.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, iż opinia komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna. Komisja zwróciła się z prośbą o przyspieszenie przygotowania projektowego ulic i doprowadzenia do ich realizacji oraz wyraziła prośbę o zorganizowanie spotkania dotyczącegorealizacji dróg, szczególnie powiatowych, oraz zaproszenie na spotkanie przedstawicieli starostwa i kolei PKP-WKD.
Pani Bazga zabierając głos poinformowała, iż w Nowej Wsi ul. Główna jest bardzo niebezpieczną, należy dla bezpieczeństwa pieszych wybudować chodnik wzdłuż tej ulicy. Następnie stwierdziła, że   na ul. Spacerowej należy wykonać remont oraz mostek, a ul. Heleny i ul. Wandy należy wyżużlować i wyrównać. Zwróciła się z prośbą aby przy ul. Łąkowej na wąskich uliczkach postawić po jednej lampie.
Pan Strzelecki zabierając głos poinformował, iż bardzo się cieszy, iż nareszcie pojawił się na sesji radny powiatowy. Następnie upomniał się o remont ul. Regulskiej, która łączy całą gminę z Al. Jerozolimskimi.
Pan Kozłowski zabierając głos stwierdził iż Powiat nic nie robi, nie remontuje dróg, nawet nie potrafi sprawdzić szybkości jazdy samochodów. Sokołów ma jedną ulicę Rodzinną, na której mieszkają ludzie od 50-ciu lat i od 50-ciu lat płacą podatki. W porównaniu do ludzi którzy się niedawno wprowadzili a już mają kanalizację, drogi, chodniki, mieszkańcy Sokołowa nie mają nic z infrastruktury technicznej. To samo jest w Suchym Lesie. Jak słyszy Komorów, Michałowice to po chłopsku powie, czy ta gmina składa się tylko z tych dwóch miejscowości. Sokołów, Suchy Las nie ma chodników, dróg, kanalizacji i poprosił o danie tym ludziom chociaż nadziei.
Pan Rajski zabierając głos zaznaczył, że w roku ubiegłym ulice powiatowe, które ujęte były w naszym planie nie zostały zrealizowane. Zaapelował aby przyłożyć wszystkie siły, aby zaplanowane inwestycje drogowe mogły ruszyć, jest to apel, ponieważ wykonawstwo ubiegłoroczne jest zerowe.
Pani Barbara Budzyniak (sołtys Opaczy Małej) zwróciła uwagę, iż ul. Targowa w Opaczy Małej, która jest drogą powiatową jest bardzo niebezpieczna, nie ma chodnika.
Pan Chruściak zabierając głos zwracając się do radnego powiatowego zwrócił uwagę na niebezpieczną ul. Brzozową na odcinku od ul. Komorowskiej do skrzyżowania się z drogą 719. Uważa, że pomimo że Powiat ma nieodpowiednią ilość pieniędzy, to jednak należy podjąć działania w kierunku poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych.
Pan Kwietniak poinformował, iż ul. Spacerowa jest przewidziana w tym roku do bieżącego remontu, natomiast jeśli chodzi o ul. Wandy to bieżące wyrównanie będzie wykonane.
Pan Sulowski zabierając głos poinformował, iż nie ma pretensji o te słowa krytyki. Jako usprawiedliwienie opiszę całą historię pracy nad budżetem powiatu i chciałby to opublikować w biuletynie. Jako jedyny z radnych powiatowych nie przyjął budżetu powiatowego do realizacji, ponieważ dzielenie pieniędzy według niego nie jest uczciwe i sprawiedliwe.
Pan Zacny zabierając głos zwrócił uwagę, iż dobrze by było aby pan radny powiatowy zainteresował się naszymi sprawami.
Pani Popko zabierając głos zwróciła uwagę iż na ul. Szkolnej w Michałowicach, na której nie ma wydzielonego pasa dla pieszych, ruch samochodowy jest bardzo duży, uważa że należałoby zrobić przy ul. Szkolnej chodnik dla dzieci, które uczęszczają tą drogą do szkoły.
Pan Wójt poinformował, iż uważa że w ul. Szkolnej w pierwszej kolejności należy wykonać odwodnienie, a później nakładkę na ulicę. Po odwodnieniu tej ulicy zrobi nakładkę, ale nie wie czy uda to się w tym roku.
Pani Zalewska ponownie zabierając głos stwierdziła, iż słyszała bardzo dużo ważnych głosów sołtysów i wydaje jej się, że ten program jest źle skonstruowany, a mieszkańcy i reprezentujący ich samorządy widzą w nim dużo wad. Nie widzą w programie tych ulic które powinny być zrobione w ich miejscowościach. Nie widzi ważnych ulic z Komorowa i Granicy. Granica nie ma żadnych inwestycji. Natomiast w Komorowie ulicę M. Dąbrowskiej mamy wpisaną na 2006 rok z kwotą 30 tys. zł, nie wie co za taką sumę można zrobić. Jest porozumienie z powiatem na budowę tej ulicy, to jest również główna ulica w Komorowie, mieszkańcy oczekują iż ulica która jest głównym ciągiem komunikacyjnym zostanie wykonana i to również jeśli chodzi o ścieżkę rowerową, pieszą i jej odwodnienie. Nie ma też innych ważnych ulic, chodników w Komorowie. Inwestycje drogowe są bardzo nierównomiernie rozłożone w naszej gminie i ten projekt jest tego dowodem. Największa kwota w przyszłym roku na inwestycje drogowe została przypisana w Michałowicach, to jest kwota 1591 tys. zł , natomiast w Komorowie w roku przyszłym tylko 295 tys. zł., widać te dysproporcje. Największe osiedle a kwota tak mała, oczywiście to jest bez ul. Nadarzyńskiej i ul. Spacerowej, która jest zaległą inwestycja z roku ubiegłego. Wskazała również na miejscowości sąsiadujące z Komorowem, które też są nieuwzględnione w tych planach. W roku ubiegłym Nowa Wieś miała np. zero środków, Pęcice niemal inwestycje zerowe. Więc kwota 4 mln. 10 tys. zł jest ulokowana po stronie wschodniej. Uważa, że ten harmonogram powinien być zmieniony i tak przygotowany, aby każda miejscowość miała proporcjonalnie możliwość otrzymania inwestycji w zakresie dróg, chodników i bezpieczeństwa.
Pan Bryksa zabierając głos poinformował, iż droga powiatowa a mianowicie ul. Komorowska na niezrobionym odcinku to jest luźny zlepek łat drogowych, podobnie ul. Pruszkowska do ul. Reja. Na ul. M. Dąbrowskiej przy stacji WKD w centrum Komorowa powiat nie był w stanie wyremontować dziur w asfalcie na przejściu dla pieszych, to jest skandal. Uważa, że sprawa podziału środków zakrawa na pewnego rodzaju skandal, ilość ulic i ich długość po zachodniej stronie gminy jest znacznie większy niż po wschodniej stronie i tutaj w żaden sposób nie może być mowy o wytłumaczeniu się tym, że potrzeby są takie a nie inne, uważa, że jest to skandaliczny podział inwestycji drogowych w takim wykonaniu nie do przyjęcia.
Pani Tomczak zwróciła się z prośba, aby w przyszłości plany zostały wykonane z podziałem na miejscowości, tak jak jest to wykonane przy programie kanalizacji.
Pan Kuss zabierając głos poinformował, iż po dokonanej analizie środki po wschodniej jak i zachodniej stronie wyszły porównywalne. Ludzie zostali wprowadzeni w błąd ponieważ należy policzyć ile jest ulic z Komorowa w środkach bieżących a jest ich najwięcej.
Pani Zalewska poinformowała, iż ul. Prusa i Nadarzyńska jest to inwestycja na podstawie porozumienia z roku ubiegłego i powinniśmy traktować ją jaką zaległą, która nie została rozliczona w roku ubiegłym.
Pan Zacny zabierając głos wyraził nadzieje, iż pani Zalewska odliczyła również z Michałowic ulicę Kolejową i 3-go Maja, które to inwestycje „spadły” w zeszłym roku, tak samo jak spadły w Komorowie ul. Prusa i Nadarzyńska.
Pani Zalewska stwierdziła, iż zostały one wykonane w większym zakresie.
Pan Zacny poinformował, iż wykonanie jest w mniejszym zakresie z tego względu iż ul. 3-go Maja w ogóle nie jest zaczęta.
Pan Walendowski zabierając głos zwrócił uwagę, iż ta dyskusja idzie w bardzo złym kierunku, dlatego że rozważanie czy jest 50 tys. czy 100tys. na daną miejscowość więcej czy mniej to bardzo zły kierunek. Dla nas wszystkich powinien się liczyć efekt końcowy i efekt poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, nie ważne przy jakiej drodze mieszkają. Ideą powstania takiego harmonogramu miało być stworzenie takiej sytuacji, że ta poprawa po 3, 4 latach powinna być widoczna i jeśli ktoś się bliżej przyjrzy temu to może dostrzec takie fragmenty i tak należy to rozpatrywać. Należy to rozpatrywać w kategoriach np. budowa chodnika w ul. Głównej w Nowej Wsi gdzie poruszają się dzieci, gdzie jest duże zagrożenie, ul. Pruszkowska w połączeniu z ul. Reja gdzie te dzieci też chodzą. Uważa, że w Sokołowie wystarczy budowa chodnika na odcinku 240-280 mb., nie trzeba budować chodnika 2 km ponieważ ruch pieszy odbywa się w obrębie miejscowości. Uważa, że na dzisiejszym etapie budowa chodnika od Pęcic do Sokołowa jest bezzasadna. Przez 10 lat prawie chodników nie budowano i poprawy bezpieczeństwa nie było, to trudno przez 3 lata zauważyć radykalną zmianę.
Pan Zalewska uważa, że w zakresie poprawy bezpieczeństwa ten program wygląda jeszcze gorzej. Przykłady były już wcześniej podane, iż tam gdzie ruch jest największy to inwestycji nie ma w zakresie bezpieczeństwa, a jest robiony chodnik tam gdzie ruchu pieszego nie ma. Ma wniosek taki, aby zdjąć tę uchwałę z porządku obrad i przygotować harmonogram taki, który będzie odpowiadał zgłoszonym dzisiaj wnioskom i uwzględni potrzeby mieszkańców i potrzeby wszystkich miejscowości równomiernie.
Pan Wójt poinformował, iż nie widzi najmniejszych podstaw do zdejmowania tej uchwały z porządku obrad.
Pani Idzikiewicz zabierając głos poinformowała, iż nie można zdjąć uchwały z porządku obrad ponieważ dyskusja już była, porządek obrad został przegłosowany na samym początku. Organ nadzoru zwrócił uwagę, że można uchylić uchwałę jeśli w trakcie trwania sesji po przyjęciu porządku obrad coś jest rozszerzane, zmieniane to wtedy jest podstawa do uchylenia podjętej uchwały. Jeśli pani Zalewska zgłasza wniosek to jest to wniosek o niegłosowanie w ogóle nad przyjęciem tej uchwały bo dyskusja nad tą uchwałą już była.           
Pani Zalewska potwierdziła, iż o to dokładnie chodzi.
Pan Rajski zabierając głos poinformował, iż te głosy które padły podczas dyskusji winne być przedstawione na komisji, a nie na sesji.
 
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem wniosku pani Zalewskiej o niegłosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice” na lata 2004-2007.
Za wnioskiem          - 2
Przeciw                    - 10
Wstrzymało się        - 2
Wniosek nie został przyjęty.
 
 
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego„Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice” na lata 2004-2007.
Za przyjęciem     - 11
Przeciw                - 2
Wstrzymało się   - 1
Uchwała Nr XVII/121/2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 4. ppkt 8
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa ośrodków sportu i rekreacji na terenie Gminy Michałowice” na lata 2004-2007.
Pan Wójt poinformował, iż projekt tej uchwały jest pierwszym w tej dziedzinie w naszej działalności gminnej. Program ten pod względem finansowym jest skromnym. Zawartość programu wynikła z wniosków składanych przez mieszkańców naszej gminy, sołectwa, zarządy osiedla, szkół.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna
Pan Rajski zabierając głos poinformował, iż środki w tym programie poukładane są tak nie inaczej, że w zasadzie trudno by było wiążąco wypowiedzieć się w tym temacie. Chciałby pójść w kierunku rekreacji, drogą ścieżek rowerowych. Ułożenie tych ścieżek można powiązać z istniejącymi pomnikami i może to być alternatywą dla tych różnych pomysłów tej rekreacji która by obejmowała całą gminę. Rozmawiał z wieloma radnymi i uważa, że jest przychylność w tym temacie.
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił, iż pomysł ścieżek rowerowych narodził się niedawno, jest za tym aby zrobić ciąg ścieżek rowerowych w naszej gminie. Ma propozycję, aby zrobić koncepcje, jest w budżecie 30 tys. zł w dziale 601, taka koncepcja dla całej gminy zostanie wykonana w b.r. Na takie zadania istnieje możliwość pozyskania środków europejskich.
Pan Walendowski zabierając głos poinformował, iż idea powstania na terenie naszej gminy ścieżek rowerowych jest bardzo słuszna, ta propozycja jest do dalszej dyskusji, pomysłów jest wiele i ten program należy tak traktować.
Pan Sierak zabrał głos w sprawie formalnej dotyczącej nazwy programu budowy ośrodków sportu i rekreacji na terenie gminy Michałowice, poz. 8 i 9 Dom Kultury Komorów-Granica i Klub Osiedlowy w Michałowicach. Uważa, że jeżeli chcielibyśmy programy tworzyć to trzeba by było dodać w tytule programu słowo „kultury”. Poinformował, iż teren naszej gminy znajduję się w zasięgu 10km od Warszawy. Chciałby wiedzieć jak by wyglądała jego działalność, przy ofercie jaką mamy ze strony Warszawy, Pruszkowa. Musimy pamiętać o tym, że ponosimy koszty inwestycyjne, na pewno to będą wyższe koszty niż zapisane 2mln.zł. Pamiętajmy o wcześniejszych wypowiedziach sołtysów, o drogach, że mamy zadania które powinny być realizowane w małych miejscowościach, to się dzieje kosztem realizacji innych zadań. Pamiętajmy o pewnych zobowiązaniach które podjęliśmy, o ankietach badaniu opinii społecznej, o potrzebach, preferencjach inwestycyjnych mieszkańców naszej gminy. Uważa że powinniśmy wywiązywać się przede wszystkim z tych zadań, a więc w pierwszej kolejności myśleć o drogach, kanalizacji, czy wodociągach czyli o sprawach związanych z infrastrukturą techniczną, z której część mieszkańców już korzysta. Działalność w zakresie kultury można swobodnie realizować na bazie istniejących budynków. Przestrzega przed tym, że jeśli budujemy domy kultury to należy się liczyć z tym, że oprócz kosztów inwestycyjnych dochodzą jeszcze koszty bieżącego funkcjonowania, i tak naprawdę to jest podstawowa bolączka gmin, które takie obiekty mają. W związku z powyższym apeluje o to aby sformalizować, a więc albo zmienić nazwę programu albo rozszerzyć nazwę tego programu. Ze swej strony zaproponował wykreślenie z programu punktu 8 i 9. Uważa, że w sytuacji zbiorczej potrzeb inwestycyjnych jeszcze w tej chwili nie stać nas na to, aby ponosić koszty budowy a później bieżące utrzymanie tych ośrodków.
Pan Wójt zabierając głos chciał zwrócić uwagę, iż obawiając się o los uchwały w całości, ponieważ w tej postaci może ona być nie przyjęta proponuje wykreślić z programu poz. 8 „Dom Kultury Komorów-Granica” i poz. 9 „Klub Osiedlowy w Michałowicach” w formie autopoprawki. Jednocześnie zobowiązuje się iż na następną sesję będzie przygotowana osobna uchwała dotycząca domów kultury.
Pani Popko zabierając głos poinformowała, iż Michałowice są dosyć dużą miejscowością i nie posiadają żadnego miejsca w sprawie spotkań mieszkańców. Klub osiedlowy miałby pomieścić bibliotekę, kącik dla emerytów, salę dla kameralnych spotkań mieszkańców.
Pan Wójt zapewnił, iż na następną sesję przygotuje kolejny projekt uchwały, który będzie zawierał dwa ośrodki kultury.
Pani Zalewska uważa również tak samo jak pani Przewodnicząca Popko, że takie zadania w osiedlach należy realizować, jest to potrzebne mieszkańcom, nie tylko drogi, nie tylko infrastruktura techniczna, ale również możliwość wszechstronnego rozwoju, szczególnie rozwoju kulturalnego i to wszystkim grupom społecznym; dzieciom, młodzieży, dorosłym i starszym. Z dużym zaskoczeniem słuchała głosu pana Przewodniczącego Sieraka, jako wykładowca który szkoli samorządowców uważała, że pan Sierak ma za zadanie przekazywanie samorządowcom informacji jaka jest zasada zrównoważonego rozwoju. Gminy powinny się tak organizować i rozwijać żeby zaspakajać wszystkie potrzeby mieszkańców w tym potrzeby społeczne. To jest integracja mieszkańców, te potrzeby wynikają z wniosków oddolnych, to nie jest tak że my tutaj mieszkańcom robimy jakąś uprzejmość, po prostu mieszkańcy tego oczekują i trzeba im zapewnić możliwość realizacji tych zadań. Wie, że jest realizowana zasada dialogu społecznego, nie wie jak ona ma być realizowana w naszej gminie. Dialog społeczny polega na tym, że grupy które się organizują oddolnie mogły by otrzymać wsparcie w samorządzie, to my mamy obowiązek wspierać te grupy oddolne, takie jak jest grupa w Michałowicach czy w Komorowie. Ponadto mamy wielu cennych ludzi, którzy wykazują tę aktywność. To nie jest tak, że tylko radni naciskają, to jest inicjatywa ludzi którzy zajmują się kulturą, to jest grupa osób którzy są fachowcami od różnych zajęć, które mogą upowszechniać kulturę. Powstało Stowarzyszenie Kulturalne Komorów które chce poprowadzić realizację takiego programu. Życzyła panu Przewodniczącemu, aby zapoznał się z projektem Stowarzyszenia, który wpłynął do pana Wójta i Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznej. Poprosiła o zapoznanie się z wnioskiem. Jest to wspólna inicjatywa przedstawicieli naszych sąsiednich miejscowości; Nowej Wsi, Pęcic, Komorowa, która nie obciąży tak znacznie budżetu, ponieważ są fachowcy którzy chcą przygotować projekt o środki unijne. Tylko w pierwszym etapie potrzebne są środki gminy, ale one mogą się potem zwrócić, 80% możemy uzyskać zwrotu środków. Taki wniosek został również przedstawiony panu Wójtowi od naszych środowisk twórczych, podpisany został przez wielu znanych nam postaci jak; pani L. Popiel, pan B. Linda, pan Z. Zamachowski i wielu wielu innych. Uważa, że w tej chwili nie można odcinać się od możliwości działania tej grupy i należy wyjść naprzeciw, to od nas samorządowców oczekują, że my wesprzemy ich inicjatywę.
Pan Sierak poinformował, iż jego intencją nie było przeciwdziałanie kulturze, wyraźnie mówił aby nie tworzyć instytucji etatowych, mówił o tym aby wykorzystać to co mamy w tej chwili, do tego chyba nie potrzeba sześciu czy siedmiu dodatkowych etatów, które nas będą po prostu kosztowały. Do tego nam nie potrzeba nowych budynków ponieważ mamy takie budynki.
Pani Zalewska poinformowała, iż nie było tu wniosku o etaty, jest to wniosek gdzie jest konkretny program działalności.
Pani Bazga zabierając głos poinformowała, iż w Nowej Wsi jest już kultura od 1985 roku. Występowało tu bardzo dużo artystów scen Warszawskich. Uważa, że kultura musi być ponieważ to jest bardzo piękna sprawa.
Pan Strzelecki zabierając głos poinformował, iż Biuletyn Gminny który wcześnie docierał do Reguł w ilości 50 egz. teraz okazuje się że 200 egz. jest za mało, a więc za tym idzie, że mieszkańcy zaczęli je czytać. W tym biuletynie jest analiza podatków za 2002 rok. Jeśli mówimy o jakich kolwiek inwestycjach, czy o jakichkolwiek działaniach w sferze kultury, to wiadomo że za tym idą pieniążki i wtedy mówimy tylko o Michałowicach i Komorowie. Uważa, że należy również wziąć pod uwagę małe miejscowości.
Pani Tomczak pogratulowała pan Strzeleckiemu, iż jako radny nie potrafił rozczytać swoich wyborców, a jako sołtys doskonale mu to idzie. Następnie zwracając się do pan Sieraka, który w swoich wypowiedziach powołuje się często na sąsiednie gminy, poprosiła o zapoznanie się z Gminą Nadarzyn. Bardzo dobrze zapamiętała wypowiedź pana Przewodniczącego, iż jeszcze nas nie stać na bieżące utrzymanie tych ośrodków. Uważa, że padają tu głosy bardzo mocne, w Nowej Wsi jest baza, tam mają się gdzie spotkać, tam wszystko tętni życiem. Nie mówimy o czymś na co potrzeba 5 etatów, są już osoby na etacie kultury i może one będą się tym zajmowały.
Pani Zalewska poprosiła o zabranie głosu.
Pan Zacny nie udzielił głosu z tego względu, iż pani radna swój czas wyczerpała, wypowiedź powyżej 5 min. w tej dyskusji, poprosił o trzymanie się pewnych zasad. Następnie odczytał pkt 3 § 32 Statutu Gminy Michałowice, który mówi „...czas wystąpienia radnego w dyskusji nie powinien przekraczać 5 minut”
Pan Bryksa uważa, że to jest nadinerpretacja w tej chwili, równie dobrze można to interpretować w stronę drugą, odbiera to jako próbę ograniczenia możliwości wypowiedzi na posiedzeniu Rady Gminy. Dziwi się, że najpierw mówimy, iż można w tytule dopisać „kulturę” i nie ma problemu i można głosować uchwałę, za chwilę po jednym wystąpieniu, już zdejmujemy te elementy. Widać wyraźnie, że w dyskusji pojawiły się głosy, że jest to realna potrzeba naszej gminy. Okazało się, iż to mieszkańcy wyraźnie wnioskowali o taką działalność. Program ten jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, podpisuje się pod tym, że wreszcie nasza gmina zauważyła, że może trzeba zrobić gdzieś park, huśtawki dla dzieci, tory przeszkód, ławki. Są tu zaproponowane w miarę konkretne zadania, intryguje go zapis w pkt. 2 i 7 są tam umieszczone tory deskorolkowe, które są oczkiem w głowie pana Wójta, natomiast uważa iż subkultura skejtowska, która korzysta z tego typu miejsc jest subkulturą w konsekwencji i w ogólności, kulturą i subkulturą negatywną. Przykłady warszawskie pokazują, że niestety w miejscach w których działają tego typu młodzi ludzie bardzo ekspresyjnie, są niestety bardzo często zaśmiecane, spożywa się tam publicznie alkohol i bardzo często zakłóca się spokój mieszkańcom którzy obok mieszkają. Takie są niestety przykre fakty. Połączenie ze sobą parku i ogródka jordanowskiego gdzie miejsce to ma służyć odpoczynkowi, rekreacji z torem deskorolkowym, gdzie będzie ewidentnie niedziecięca widownia młodzieżowa nie uważa za słuszne. Prosi pana Wójta o głębokie zastanowienie się nad połączeniem tego ze sobą.
Pan Wójt poinformował iż nie zna środowiska deskorolkowców z Warszawy, nie wie czy to jest jakieś środowisko przestępcze, narkomanów, pijaków natomiast zna środowisko deskorolkowców z Komorowa, Michałowic i z Reguł. Z Komorowa jest to młodzież w zdecydowanej większości uczniowie Liceum którzy przepędzani są przez policję, ta młodzież przyszła do Urzędu i obiecał im że zrobi wszystko, żeby mogli gdzieś jeździć, będzie starał się to dotrzymać. Z Michałowic młodzież jeździ na ul. Ludowej gdzie zakłóca spokój mieszkańcom, też są wyrzucani przez policję. Zna rodziny tej młodzieży skąd pochodzą i nie są to środowiska nieprzyzwoite. Uważa, że uprawiany przez tą młodzież sport jest sportem XXI wieku.
Pan Bryksa wyraził swoja wątpliwość w tym miejscu i swoje spostrzeżenia na podstawie doświadczeń warszawskich o których mówimy tu bardzo często na tej sali, więc wyraził swoje wątpliwości. Nie chciał aby głos jego był odebrany jako nagłe odebranie tym ludziom miejsca gdzie mogli by się zorganizować. Natomiast jeżeli te miejsca mają być oazą spokoju, miejscami przeznaczonymi dla dzieci i matek, to jak ma się do tego turkot , huk, głośne krzyki które będą towarzyszyły temu sportowi.
Pan Wągrodzki przypomniał, iż mieliśmy głosować za ideą pan Wójta a nie szczegółowym planem co jest dobre a co jest złe, bo na to będzie czas wtedy gdy plan szczegółowy zostanie przedstawiony. Natomiast określanie dzieci, a jego dzieci jeżdżą na rolkach, nazywając je marginesem społecznym, zrobiło mu się tylko przykro.
Pan Hanc poprosił o zamknięcie tej dyskusji ponieważ ta sprawa była bardzo szczegółowo omawiana na komisji.
Pani Zalewska zabierając głos zaproponowała, aby uchwała została przyjęta z dwoma załącznikami. Jeżeli mamy łączyć dom kultury i klub osiedlowy to proponuje wprowadzenie załącznika nr 2 z dwoma punktami oddzielnie i wpisaniem środków budżetowych przeznaczonych na te dwie jednostki w roku 2005.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, iż podtrzymuje wcześniej zgłoszoną przez siebie autopoprawkę polegającą na wykreśleniu z programu poz. 8 i 9 którą również wcześniej uzasadniał i jednocześnie zobowiązuje się do przedstawienia projektu kolejnej uchwały gdzie te dwa obiekty będą wstawione.
Pani Zalewska poinformowała iż podtrzymuje swój wniosek, poprosiła o jego przegłosowanie.
Pan Sierak zabierając głos przypomniał, iż projekt uchwały związany z WPI dotyczy budżetu gminy, dokładnie dotyczy projektu budżetu, załącznika 10-go. W związku z powyższym prawa w tym zakresie zgłaszania wniosków ma pan Wójt, jeżeli wnioski są zgłaszane przez radnych to one nie powinny zwiększać deficytu, w związku z powyższym propozycja pani radnej przesunięcia środków o dwa lata powinna się łączyć ze zdjęciem środków z innego zadania. Tak mówi litera prawa, art. 123 ustawy o finansach publicznych, jeżeli wniosek nie uzyska akceptacji pana Wójta.   
Pani Zalewska poinformowała, owszem jest to uchwała około budżetowa, przed nami jest budżet na rok 2004, natomiast wniosek jej nie dotyczy 2004 r i dlatego prosi o jego przegłosowanie.
Pan Zacny poprosił o dokładne sprecyzowanie swojego wniosku.
Pani Zalewska zaproponowała utworzenie zał. nr 2 pod nazwą „Realizacja inwestycji w zakresie kultury” a następnie wprowadzając dwa punkty w brzmieniu pkt. 8 i 9 i kwotę miliona złotych przenosząc na rok 2005.
Pan Zacny wyjaśnił, iż bez akceptacji pana Wójta nie może tego poddać pod głosowanie. 
Pan Wójt poinformował, iż nie akceptuje powyższego wniosku.
Pan Sierak zabrał głos w sprawie formalnej, poinformował jeżeli w danej sprawie są zgłaszane wnioski różne, wniosek pana Wójta jako wniosek autora projektu głosujemy jako pierwszy. Jest to sytuacja budżetowa, która rządzi się swoimi prawami, upewniał się czy nasze postępowanie jest prawidłowe z organem nadzoru, postępowanie jest jak najbardziej prawidłowe.
Pani Zalewska poprosiła o opinię prawną w dniu dzisiejszym.
Pan Sierak poinformował, iż taką opinię podawał na komisji, art. 119, i 123 ustawy o finansach publicznych. 
Pani Zalewska poinformowała, iż obecnie nie przyjmujemy budżetu na rok 2005.
Pan Rajski uważa, że te emocje powinny opaść. Zgłoszone zostały ścieżki rowerowe, teraz zgłaszane są budynki kultury uważa, że w tej chwili nie damy rady aby coś sensownego wypracować, albo przyjmujemy to jako zarys i otwartość pana Wójta, że w tym temacie będziemy rozmawiać. Wszyscy byli zgodni co do ścieżek rowerowych, uważa, że musimy przyjąć jakąś koncepcje.
 
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa ośrodków sportu i rekreacji na terenie Gminy Michałowice” na lata 2004-2007 wraz ze zgłoszoną autopoprawką przez pana Wójta.
Za przyjęciem     - 11
Przeciw                - 2
Wstrzymało się   - 1
Uchwała Nr XVII/122/2004 stanowi załącznik do protokołu.
Pan Zacny zarządził 10-cio minutową przerwę.
 
Przewodnictwo sesji przejął pan Piotr Hoser.
 
Ad. pkt 4. ppkt 9
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne na terenie Gminy Michałowice.
Pan Wójt poinformował, iż przygotowany projekt uchwały dotyczy trybu i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne na terenie Gminy Michałowice. Sposób realizacji określa ustawa o systemie oświaty i określiła, iż niepubliczne przedszkola otrzymują dotacje z budżetu gminy. Załącznik określa szczegółowy sposób realizacji tego zadania (uzasadnienie do projektu uchwały w załączeniu do protokołu).
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Bryksa zabierając głos chciałby się dowiedzieć czy w wyniku tego uregulowania nie ulegną zmianie dotychczasowe wysokości nakładów ponoszone na przedszkola niepubliczne.
Pan Wójt poinformował, iż w wyniku tego uregulowania nie ulegną zmniejszeniu wysokości nakładów na przedszkola niepubliczne, utrzymają się na poziomie ubiegłorocznym.
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne na terenie Gminy Michałowice.
Za przyjęciem     - 14
Przeciw                - 0
Wstrzymało się   - 0
Uchwała Nr XVII/123/2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 4. ppkt 10
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr II/6/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2002 r w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych z późniejszymi zmianami.
Pan Sierak poinformował, iż uzasadnienie przedstawił w momencie zgłaszania projektu.
 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr II/6/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2002 r w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych z późniejszymi zmianami.
Za przyjęciem     - 6
Przeciw                - 7
Wstrzymało się   - 1
Uchwała nie została podjęta.
 
Ad. pkt 4. ppkt 11
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.
 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.
Za przyjęciem     - 4
Przeciw                - 7
Wstrzymało się   - 3
Uchwała nie została podjęta.
 
Pan Chruściak zabierając głos zgłosił wniosek o reasumpcję uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr II/6/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2002 r w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych z późniejszymi zmianami.
Za wnioskiem    - 10
Przeciw             - 0
Wstrzymało się - 3
Wniosek został przyjęty.
 
Pan Hoser poinformował, iż w związku z przyjęciem wniosku pana Chruściaka nastąpi głosowanie.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr II/6/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2002 r w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych z późniejszymi zmianami.
Za przyjęciem     - 9
Przeciw                - 3
Wstrzymało się   - 2
Uchwała nr XVII/124/2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt. 5
Brak uwag do sprawozdania z realizacji uchwał.
 
Ad. pkt. 6
Gospodarka Komunalna.
Brak uwag.
Zadania Inwestycyjne.
Pan Bryksa zabierając głos chciałby się dowiedzieć w sprawie dokonanej ekspertyzy technicznej zasobów wodnych sieci i SUW w Pęcicach.
Pan Wójt odpowiadając poinformował, iż w wyniku ekspertyzy stwierdzono iż ujęcia wody tam zaprojektowane mają określoną wydajność, jednocześnie wnioskiem końcowym zasadniczym było, iż należy przeprowadzić płukania tych ujęć wody w celu dokonania mierzenia pomiaru wydajności tych studni. Po zmierzeniu wydajności tych studni będzie określona ściśle wydajność tych studni w metrach sześciennych na godzinę.
Pan Bryksa rozumie, iż jeszcze nie ma odpowiedzi na to, czy będziemy w stanie z tych źródeł wyżywić całą gminę.
Pan Wójt wyjaśnił, iż będzie można coś powiedzieć po płukaniu.
Geodezja i Rolnictwo.
Pan Bryksa nawiązują do pkt.1 w sprawie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie oddania gruntu PKP-WKD w użytkowanie wieczyste chciałby na ten temat coś więcej się dowiedzieć.
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił, iż wystąpił do WSA o uchylenie decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie nieprzekazywania w użytkowanie wieczyste przede wszystkim ulic przyległych do torów. W obecnej chwili WSA odrzuciło nasz wniosek i w tej chwili odwołujemy się do NSA.
Pan Bryksa ponownie zabierając głos chciałby się dowiedzieć dlaczego przetarg na wydzierżawienie obiektu gminnego przy ul. Turkusowej 5, gdzie mieścił się Ośrodek Zdrowia RES-MED nie został jeszcze rozstrzygnięty.
Pan Wójt poinformował, że sytuacja wygląda inaczej. Nastąpiło otwarcie ofert, ofertę złożył jeden podmiot, niepubliczny ZOS. Oferta spełnia nasze wymagania zawarte w ogłoszeniu o przetargu i pozostaje tylko kwestia podpisania umowy dzierżawy.
 
Sprawy różne.
Pan Bryksa zabierając głos zgłosił wniosek aby w miarę szybko na Komisję Spraw Społecznych zaprosić nowego Komendanta Komisariatu Policji w Michałowicach.
Pan Hoser poinformował, iż niedługo będzie zwoływana sesja poświęcona bezpieczeństwu na terenie gminy i wtedy będzie zasadne poprosić nowego Komendanta.
Pan Wójt poinformował, iż pan Mikusek został powołany na trzy miesiące i niewiadomo jak się potoczą jego losy.
 
Ad. pkt. 7
Pan Wójt zabierając głos poinformował iż, 11 lutego Dyrekcja Szkoły w Michałowicach przygotowała program naprawczy wyjścia z kryzysu w zakresie spraw wychowawczych dla dobra szkoły powołując sztab kryzysowy na który Rada Rodziców z obu szkół się nie zgodziła. Rozpoczęła się ostra wymiana pism pomiędzy Dyrektorem a Radą Rodziców kierowanych również do wiadomości Wójta Gminy i Kuratorium. Odbyły się dwa zebrania, których przebieg był burzliwy. W konsekwencji Kuratorium Oświaty w Warszawie wystąpiło w dniu 3 marca br. z propozycją badania jakości pracy szkół – gimnazjum. Badanie zakończy się w przewidywanych formach i terminie. Wobec zaistniałej sytuacji – konfliktu między Dyrektorem Szkoły a Radą Rodziców z obu szkół tj. Gimnazjum i Szkoły Podstawowej na podstawie art. 38 ustawy o systemie oświaty wystąpił w dniu 11 marca br. z wnioskiem o wydanie pozytywnej opinii w sprawie odwołania Dyrektora ze stanowiska.
Pan Bryksa zabierając głos poprosił o kilka słów wyjaśnień, komentarza w tej sprawie ponieważ uważa, że wynikł bardzo poważny problem dotyczący odwołania dyrektora szkoły w naszej gminie, sprawa nie była przedstawiana na Komisji Spraw Społecznych.
Pan Wójt nie udzielił więcej wyjaśnień w tej sprawie .
Pan Hoser wyjaśnił, iż pan Wójt poinformował tylko o biegu który został nadany i po kontroli kuratorium będzie tego efekt. Na Komisji Spraw Społecznych ta sprawa nie musiała stawać, ponieważ jest to poza radą gminy.
 
Ad. pkt. 8
Pan Sierak zabierając głos poinformował, iż wpłynęło pismo od mieszkańców ul. Widok w Michałowicach w sprawie naprawy nawierzchni ulicy, pismo jest do wglądu w burze rady. Następne pismo Polskiego Związku Wędkarskiego Sekcji Komorów dotyczące wyjaśnienia sprawy grobli i renowacji zaworu nad Zalewem Komorowskim, do wglądu w burze rady.
Pismo Mieszkańców Wsi Sokołów i pana Sołtysa E. Kozłowskiego w sprawie chodnika i ścieżek rowerowych na terenie gminy Michałowice.
Następne pismo mieszkańców w sprawie utwardzenia destruktem nawierzchni ul. Popiełuszki w Michałowicach.
Następnie pan Przewodniczący zabierał głos tytułem sprostowania, zwracając się do pani Tomczak poinformował iż po obliczeniach stwierdził iż nie prawdą jest, że sesji nie było przez 93 dni, a więc nie złamał prawa. Sesje są zwoływane z odpowiednią częstotliwością, średnio raz w miesiącu.
Pani Tomczak zabierając głos stwierdziła, iż mówienie o jakiejkolwiek regularności w zwoływaniu sesji to abstrakcja, uważa za głębokie nieporozumienie, wszyscy radni na komisjach są wzburzeni. Natomiast cała wypowiedź co do liczby dni, to może się mylić. Uważa, że nie można tak pracować, starostwo Pruszków ma już budżet przyjęty a u nas komisja budżetowa w poniedziałek, inwestycyjna w środę, za tydzień mamy sesję na której przyjmujemy budżet, którego jako radna jeszcze nie widziała, za chwilę usłyszy, że zostało tylko 6 dni i budżet musi być przyjęty. Znaczy konkretnie, że znany jest wynik głosowania, a więc te wszystkie dyskusje będą za chwilę bezprzedmiotowe, panowie doskonale wiedzą, że ten budżet już jest przyjęty.
Pan Sierak zabierając głos zaprotestował przeciwko takiemu sposobowi prezentowania, budżet był przekazany państwu na posiedzenia komisji w momencie kiedy spłynął do biura rady. Budżet dostał tego samego dnia ,kiedy dostali wszyscy. Rzeczywistość jest taka, że trzeba dyskutować nad nowym budżetem w momencie kiedy on się pojawi.
 
Ad. pkt. 9.
Pan Kwietniak zabierając głos poinformo wał, iż w 2002 roku była podjęta uchwała na podstawie której Zarząd Gminy Michałowice przystąpił do porozumienia dot. wspólnego wykonania robót, rowu U-1. Na podstawie tego porozumienia miasto Pruszków przystąpiło do realizacji, wyłoniło inwestora zastępczego. Poinformował, iż taką umowę z inwestorem zastępczym Gmina Michałowice podpisze a to się wiąże z realizacją procesu inwestycyjnego i finansowania tego zadania.
Pan Hoser poinformował, iż dyr. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi i Pedagog Szkolny zapraszają radnych gminy Michałowice na wystawę prac plastycznych i literackich uczniów biorących udział w konkursie profilaktycznym „Pomyśl zanim spróbujesz” w szkole 28 marca bieżącego roku.
 
Wobec wyczerpania się wszystkich głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Rady pan Piotr Hoser zamknął obrady XVII sesji Rady Gminy Michałowice.
 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 06.10.2006 09:30
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 17
Autor: Urszula Bejda