Urząd Gminy Michałowice
06.10.2006 09:27

Protokół Nr XVIII

Z obrad XVIII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2004-03-25
Z obrad XVIII sesji Rady Gminy Michałowice odbytych w dniu 25 marca 2004 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.
Obecnych 14 radnych (12 w chwili rozpoczęcia)
 
Nieobecny pan Tomasz Wągrodzki, nieusprawiedliwiony.
Przewodniczący pan Jacek Sierak powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obrad obecnych jest 12 radnych, w związku z czym Rada może podejmować uchwały. Następnie odczytał projekt porządku obrad.
Pan Bryksa zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały Rady w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, proponując głosowanie przed uchwałą budżetową.
Pan Wójt poinformował, iż projekt tej uchwały zgłosi do porządku obrad, ale po projekcie uchwały dot. uchwalenia budżetu gminy na 2004r, aby nie dokonywać autopoprawek.
Pan Bryksa stwierdził, iż uchwała ta w sposób ewidentny wywoła skutki finansowe, nie będzie się upierać, aby dokonywać tego przed uchwałą budżetową, chciałby aby to było na dzisiejszej sesji głosowane.
Pan Sierak stwierdził, że sprawa ma charakter związany z uchwałą budżetową i zwiększa ona wydatki, bo takie będzie jej następstwo, to pan Wójt musi wskazać źródła finansowania, bo powstanie nierównowaga w budżecie.
Pan Bryksa potwierdził, iż jest to uchwała która zobowiązuje Wójta w konsekwencji do dokonania zmian w budżecie.
Pan Wójt poinformował, iż kwota została określona na 60 tys. zł i w trakcie omawiana budżetu zostanie wniesiona autopoprawka. Następnie zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o następujące uchwały; w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, w sprawie porozumienia dotyczącego udziału samorządów w prywatyzacji PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o. o., w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I oddział w Warszawie i pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na termomodernizację budynków Szkół i Przedszkoli na terenie Gminy Michałowice oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa ośrodków kultury na terenie Gminy Michałowice” 2004-2007.
Pani Zalewska zabierając głos poprosiła o przesunięcie uchwały dotyczącej działalności kulturalnej na początek porządku sesji, ponieważ są zaproszeni przedstawiciele, którzy przygotowują projekty kulturalne i chcą je na sesji przedstawić.
Pan Sierak poinformował, iż nikt się nie zgłaszał w sprawie zapraszania kogokolwiek na sesję, do jakiegokolwiek punktu do porządku obrad
Pani Zalewska uważa, że to jest naturalne że mieszkańcy są zainteresowani pracą radnych i programem, poinformowała że jest takie zainteresowanie organizacji.
Pan Sierak wyjaśnił, iż zrozumiał wypowiedź, że formalnie zostali zaproszeni goście aby prezentować stanowisko. Uważa, że jeżeli chcemy dyskutować to są od tego posiedzenia komisji. Następnie zwracając się do pana Wójta poprosił o ustosunkowanie się do wniosku pani Radnej.
Pan Wójt poinformował, iż nie widzi takiego powodu aby przesuwać kolejność uchwał, rada gminy podejmuje sprawy porządku obrad, jeśli się zaprasza gości na sesję to należy to wcześniej zgłosić.
Pani Zalewska prosiła o zrozumienie tej sytuacji ponieważ organizacje mieszkańców też włączają się w pracę społecznie i myśli że są zainteresowani pracą radnych.
Pan Wójt poinformował iż w tej chwili minęło 5 min dyskusji na temat kolejności uchwał i jeżeli nad każdą kolejnością uchwały będziemy tak dyskutowali. to mieszkańcy stracą cierpliwość.
Pan Sierak poinformował, iż podda pod głosowanie wniosek pana Wójta, jeśli natomiast nie uzyska on aprobaty to będzie głosował inne propozycje.
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta w sprawie rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka jako pkt.4.
Za przyjęciem - 12
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Rada wniosek przyjęła.
 
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta w sprawie rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie porozumienia dotyczącego udziału samorządów w prywatyzacji PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o o. jako pkt 5.
Za przyjęciem - 12
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Rada wniosek przyjęła.
 
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta w sprawie rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I oddział w Warszawie i pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako pkt.6.
Za przyjęciem - 12
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Rada wniosek przyjęła.
 
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta w sprawie rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na termomodernizację budynków Szkół i Przedszkoli na terenie Gminy Michałowice jako pkt.7.
Za przyjęciem - 12
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Rada wniosek przyjęła.
 
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta w sprawie rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa ośrodków kultury na terenie Gminy Michałowice” 2004-2007 jako pkt.8.
Za przyjęciem - 12
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Rada wniosek przyjęła.
 
Wobec przyjęcia wniosków zgłoszonych przez pana Wójta przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad w brzmieniu:
 
 1. Sprawy porządkowe.
 2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2004 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia dotyczącego udziału samorządów w prywatyzacji PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o o.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I oddział w Warszawie i pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na termomodernizację budynków Szkół i Przedszkoli na terenie Gminy Michałowice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa ośrodków kultury na terenie Gminy Michałowice” 2004-2007.
 9. Informacje Wójta Gminy.
 10. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 11. Sprawy wniesione.
za przyjęciem - 11
przeciw - 0
wstrzymało się - 1
Porządek obrad XVIII sesji został przyjęty.
 
Ad. pkt. 2
Przewodniczący Rady pan Jacek Sierak poinformował, iż projekt protokołu z XVI sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, był wyłożony do wglądu w biurze rady oraz zapytał o uwagi do ich treści.
Nie zgłoszono żadnych uwag.
Za przyjęciem – 11
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 1
Protokoły z XVI sesji został przyjęty.
 
Ad. pkt. 3
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2004 rok.
Pan Sierak zabierając głos odczytał uchwałę Nr 37/W/04 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 stycznia 2004 roku przedstawiającą pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2004 rok oraz w sprawie stanu mienia komunalnego (uchwała stanowi załącznik do protokołu).
Pan Wójt zabierając głos poinformował, iż radni i jednostki pomocnicze złożyli wnioski do budżetu, wszystkie zostały one rozpatrzone. Skarbnik gminy o przedłożone materiały przygotował projekt budżetu, który Wójt przedstawiał. Projekt uchwały budżetowej obejmuje; ogólną kwotę dochodów wg źródeł i pochodzenia uwzględnia klasyfikacji budżetowej, ogólną kwotę wydatków w tym samym zakresie, przedstawiono wydatki na realizacje zadań inwestycyjnych jak również dla naszych jednostek pomocniczych. Wskazano plany przychodów i rozchodów naszych jednostek budżetowych, jak również środków specjalnych, jak i funduszy celowych. Również zawarto upoważnienie dla wójta w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w roku 2004, wskazano zakres i wielkość dotacji przedmiotowych i dotacji, wskazano dochody i wydatki związane z zadaniami wspólnymi w drodze umów i porozumień pomiędzy gminami czy innymi jednostkami. Oprócz tego jest upoważnienie dla Wójta do zaciągania kredytów, pożyczek. Do projektu uchwały dołączono objaśnienia, informacje o stanie mienia komunalnego, informację o stanie zobowiązań.
Pan Walendowski zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna przy dwóch głosach wstrzymujących się.
Pan Kuss zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna, jeden członek komisji wstrzymał się od głosu.
 
Przystąpiono do dyskusji nad poszczególnymi załącznikami do projektu uchwały.
Załącznik nr 1 – dochody budżetu Gminy.
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała , iż po autopoprawkach dochody budżetu gminy na 2004 rok stanowią kwotę w wysokości 41 032 917 zł . i będą wyższe w stosunku do wykonania o 20,11 %. (pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu)
Pan Zieliński poinformował, iż w tym roku zadowalające są wpływy w I i II grupie, dzięki którym możemy realizować duże zamówienia inwestycyjne.
Pan Sierak przypomniał, iż zgodnie z ustawą o finansach publicznych autorem projektu jest pan Wójt, jeżeli zgłaszane by były poprawki i dotyczyły by zwiększenia wydatków, to muszą być wskazane źródła sfinansowania, ponieważ nie może to prowadzić do zwiększenia deficytu.
Pan Chruściak zabierając głos poinformował, że bardzo znaczącą pozycją w naszym budżecie jest podatek od nieruchomości stwierdzając fakt że na terenie naszej gminy jest bardzo dużo nowych od dawna zamieszkałych domów, które formalnie nie są zgłoszone jako zamieszkałe, chciałby zapytać czy urząd gminy ma możliwość stwierdzenia zakończenia takich inwestycji i tym samym pobierania podatków, należy zauważyć iż bardzo często ci nowi mieszkańcy zgłaszają bardzo dużo roszczeń do gminy, aby budować ośrodek zdrowia, zakładać jakieś media ma to być zrobione natychmiast, a więc czy jest możliwość wyegzekwowania tego. Następnie poinformował, iż na terenie naszej gminy są dwa olbrzymie kompleksy ogrodów działkowych, czy w związku z bytnością tych ogrodów na naszym terenie, poza tymi złymi stronami mamy jeszcze jakiś dochody, szczególnie iż na terenie jednego ogrodu prowadzona jest działalność gospodarcza.
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił, iż istnieje możliwość wszczęcia takiej procedury administracyjnej zmierzającej do przymusowego odbioru obiektu budowlanego, trzeba sobie zdawać sprawę, że taka procedura jest długotrwała, ponieważ udowodnienie, iż budynek nadaje się do zamieszkania jest bardzo ciężkie. Z tytułu, że budynek zostanie odebrany nie wynika, że ta osoba się tam zamelduje. Podstawą naliczenia podatku jest deklaracja mieszkańca, która następnie jest skorygowana o rejestr gruntu i obiektu, a takiego rejestru nasz powiat nie prowadzi, w związku z powyższym naliczenie takiego podatku będzie praktycznie nie możliwe. Natomiast w sprawie podatku od pracowniczych ogródków działkowych, to w ubiegłym roku sejm zwolnił wszystkie obiekty które są na terenach ogródków działkowych z podatku, z wyłączeniem od działalności gospodarczej.
Pan Bryksa zabierając głos chciałby poprosić w imieniu mieszkańców o wyjaśnienie dlaczego w bieżącym roku w nakazach płatniczych podatku pokazał się sad, na jakiej podstawie i czym to będzie skutkowało.
Pan Wójt wyjaśnił, iż jest to zmiana która wynika z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w tej chwili wyłączną podstawą naliczenia podatku jest rejestr gruntu, a nie deklaracja podatkowa mieszkańca. Rejestr gruntu jest prowadzony w ten sposób, że są tam określone klasyfikacje gruntów, jeżeli na danej działce w swoim czasie był wpisany sad, lat temu 15, czy 20, to gmina ma obowiązek naliczenia podatku od tego co jest w rejestrze gruntów, nawet nie od tego co jest stanem rzeczywistym. W tej sprawie z powiatem jest prowadzona od roku korespondencja i dyskusje, na pewno to skutkuje spadkiem wpływów podatkowych.
Pani Zalewska chciała się dowiedzieć z czego wynika wzrost wpływów z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, mamy tu wzrost o 7,87%.
Pan Wójt poinformował iż wynika to przede wszystkim z tytułu, z czasu, w zależności od momentu wydania tej decyzji, jest waloryzowana podstawa opłat o użytkowanie wieczyste.
Pan Sierak zamknął dyskusję.
Załącznik nr 1a
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała, iż jest to kwota dochodów określona przez Wojewodę z tytułu osiąganych wpływów za wydawanie dowodów osobistych. Określona została kwota w wysokości 42.871 zł., z tego tytułu 5% procent wpływów z tej kwoty będzie pozostawało u nas, 2.144 zł wprowadzona autopoprawka do załącznika nr 1.
Brak uwag.
Załącznik nr 2 – wydatki budżetu Gminy
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała, iż wydatki budżetu gminy z uwzględnieniem wprowadzonych autopoprawek zamkną się kwotą 48 081 281 zł, w tym wydatki bieżące będą wynosić 28 495 281 zł a inwestycyjne 15 586 tys. zł.
Dział 10 – Rolnictwo i łowiectwo
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała iż wydatki w tym dziale zostały określone na kwotę 12 312 500 zł, w tym inwestycyjne na kwotę 10 231 000 zł a wydatki bieżące na kwotę 2 069 000 zł. Szczegółowy wykaz zadań do tego działu został umieszczony w informacji uzupełniającej do zał. nr 2 (w załączeniu do protokołu).
Pan Kuss zabierając głos poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej wydatki w dziale 10 zaopiniowała pozytywnie.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, iż Komisja Budżetu i Finansów miała uwagi do wydatków bieżących w sprawie zrzutów ścieków które nie pokrywają wydatków.
Brak pytań.
 
Dział 600 – Transport i Łączność.
 
Pan Jankowska zabierając głos poinformowała iż w tym dziale wydatki zostały zaplanowane w kwocie 6 470 000 zł w tym wydatki inwestycyjne 4 610 000 zł, bieżące w wysokości 1 860 000 zł.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, iż zgłoszone wnioski komisji zostały przez pana Wójta uwzględnione.
Pan Kuss zabierając głos poinformował, iż Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej złożyła wniosek w sprawie wykonania oświetlenia w ul. Topolowej w Michałowicach, ul. Waldemara w Komorowie, ul. Kasztanowej oraz oświetlenia Zalewu Komorowskiego. Komisja w ciągu roku powinna przeanalizować przeznaczenie środków na odwodnienie terenu gminy Michałowic. Przedstawione wnioski Komisja przyjęła.
Pan Kwietniak poinformował, iż na oświetlenie ul. Topolowej w Michałowicach jest przygotowana dokumentacja, jeśli pojawiłyby się jakieś rezerwy w ciągu roku to istnieje możliwość wejścia z ich realizacją. Natomiast co do pozostałych punktów oświetleniowych to jest pozycja w budżecie „uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy Michałowice” i Komisji w połowie roku przedstawi projekt rozdysponowania tych środków.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, iż w ciągu roku dokona w zakresie gospodarki komunalnej z bieżących wydatków, w uzgodnieniu z radą sołecka Komorowa Wsi stosownej zmiany. Środki na odwodnienie są przewidziane w budżecie i zwiększenie tych środków będzie możliwe w tym momencie gdy pewne zadania inwestycyjne będą niemożliwe do zrealizowania w roku bieżącym.
Pani Zalewska zabierając głos podziękowała za uznanie wniosków dotyczących oświetlenia w ul. Waldemara i Al. Kasztanowej w Komorowie. Następnie chciałaby się dowiedzieć w sprawie wniosku dotyczącego oświetlenia ul. Kalinowej i ul. Osieckiej w Granicy , jak te propozycje mogą być zrealizowane i dlaczego one nie znalazły uwzględnienia w budżecie.
Pan Wójt poinformował, iż jest mu bardzo przykro, że nie wszystkie wnioski mogły być uwzględnione w projekcie budżetu. Przypomniał, iż w trakcie roku jeśli wzrosną dochody, to będą dokonywane aktualizacje budżetu, wtedy można będzie rozszerzyć zakres robót inwestycyjnych, wówczas wnioski które nie zostały uwzględnione mogą być zrealizowane.
 
Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa.
Pani Jankowska poinformowała iż w tym dziale wydatki zostały zaplanowane w kwocie 606 000 zł, w tym wydatki inwestycyjne 100 000 zł, bieżące w wysokości 506 000 zł.
 
Pan Zalewska ponownie zabierając głos chciałaby się dowiedzieć czy znajdą się środki na remont mieszkań znajdujących się przy ul. M. Dąbrowsjkiej 42. Mieszkańcy ci zostali umieszczeni w tym budynku decyzją gminy i wobec tego gmina winna się włączyć w poprawę ich warunków. Tam jest duże zagrożenie dotyczące dachu, nawet grozi jego zawaleniem. Dostała pisemną odpowiedź od pana Wójta, iż nie może być realizowany remont z tego względu ponownie wraca do tej sprawy, aby pomóc mieszkańcom.
Pan Wójt poinformował, iż sytuacja mieszkańców M. Dąbrowskiej jest znana gminie. Budynek jest prywatnym i z mocy prawa gmina nie ma możliwości inwestowania na obiektach, które nie są jej własnością. Przypomniał, iż mieszkańcom zaproponowano przeniesienie się do nowo wybudowanego budynku komunalnego, na którą nie wyrazili zgody. Poinformował, iż powtórnie zaproponuje przeniesienie do nowego budynku przy ul Kasztanowej.
Pani Zalewska poinformowała, iż budynek nie jest własnością mieszkańców, ale zostali umieszczeni tam decyzją gminy i gmina ponosi odpowiedzialność za ich los.
Dział 710 – Działalność Usługowa
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała iż w tym dziale zostały zabezpieczone środki na dalsze wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 100 000 zł.
Brak uwag.
Dział 750 – Administracja Publiczna
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała iż wydatki planowane są w kwocie 3 898 608zł w tym wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 75 000zł, na wydatki bieżące kwota 3 823 608 zł.
 
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Dział 752 – Obrona narodowa
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Pani Jankowska zabierając głos przedstawiła wydatki w poszczególnych działach. Działy 751, 752 i 754 pozostają bez zmian w stosunku do projektu planu pierwotnego.
Pan Walendowski zabierając głos poinformował, iż Komisja Spraw Społecznych nie miała uwag .
Pan Kuss poinformował, iż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji bez uwag.
 
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Pani Jankowska poinformowała, iż w tym dziale kwota 537 135 zł będzie przeznaczona na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów już w latach poprzednich.
Dział 758 – Różne rozliczenia
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała iż w tym dziale uwzględniona jest kwota 1807 795zł . W pierwszym rozdziale części podstawowej subwencji ogólnej dla gmin jest to kwota określona przez Ministra Finansów, którą w ratach miesięcznych odprowadzamy do budżetu państwa. Jest to kwota w wysokości 1 296 563 zł. Następnie w imieniu pana Wójta wprowadziła autopoprawkę polegającą na zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 50 000 z ł., a zwiększeniu wydatków w dziale 852 Opieka Społeczna z przeznaczeniem na zasiłki jednorazowe z tytułu urodzeń dziecka.
Komisje nie zgłosiły uwag.
Pan Bryksa zabierając głos chciał poruszyć kwestię umieszczoną w dziale 758 rezerwę celową na działalność rad osiedlowych i sołeckich w kwocie 28 000zł. Uważa, że są to śmieszne środki, w małej wysokości, które są przeznaczane do wyłącznej dyspozycji samorządów lokalnych. Opinia jest taka , że są to ludzie którzy najdokładniej wiedzą co potrzeba zrobić dla danej miejscowości, dlatego uważa, że nieuzasadnione jest tak niskie dowartościowanie tych ludzi, tak niskimi kwotami. Będzie co roku zgłaszał taki wniosek, uważa, że jest on jak najbardziej słuszny ponieważ uważa, że są to najlepiej wydawane pieniądze w gminie. Największe osiedle Komorów Granica wg wyliczeń otrzymuje około 8 000zł na rok. W postulatach do budżetu wnioskował wyraźnie o to aby zwiększyć środki.
Pani Zalewska uważa, że należałoby zwiększyć środki na działalność rad sołecki, zarządów osiedlowych ponieważ po przeliczeniu na komisji to wypada 2,00zł na mieszkańca. Propozycja komisji była aby zwiększyć do 5,00 zł, albo przyjąć przelicznikiem 0,2 0,3 % dochodów gminy. Uważa, że zadaniem radnych jest wspieranie samorządności oddolnej, która mogłaby realizować drobne swoje projekty. Następnie chciałaby się dowiedzieć o dług publiczny gminy, o taką informacje prosiła również komisja.
Pan Bryksa sformułował apel do pana Wójta, że jeśli będą wolne środki to można by było zwiększyć środki dla samorządów lokalnych.
Pan Wójt poinformował, iż postulaty państwa radnych z Komorowa były rozpatrywane. Praktyka życia codziennego w zakresie realizacji zadań gminy nie zamyka w jakikolwiek sposób radom sołeckim, sołtysom , zarządom osiedli, przewodniczącym zarządu, realizacji tych zadań które uważają za słuszne i niezbędne. W ciągu ubiegłego roku wielokrotnie takie inicjatywy społecznie były podejmowane i wspierane przez gminę, po to są w różnych działach naszego budżetu wolne środki które nie są szczegółowo opisywane. Niedługo, bo w sobotę w Kościele w Komorowie odbędzie się przepiękna uroczystość religijna, która będzie współfinansowana przez gminę, jak również przez zarząd osiedla Komorów . Każdy wniosek który jest rozsądnym i dobrym, zawsze może liczyć na wsparcie finansowe spoza środków zarządu osiedla.
Pani Zalewska poinformowała, iż o tym co mówi pan Wójt to świadczy o długiej procedurze, którą należy przejść, aby uzyskać środki. Szukamy środków w całym budżecie gminy. Natomiast chodzi tu głównie o samodzielność, samorządność, o gospodarność i tam powinniśmy patrzeć jak uczą się samorządy tej gospodarności i samorządności. Mimo wszystko te środki i gospodarka finansowa tych jednostek nie umyka spod kontroli gminy , bo ona jest nadal pod nadzorem skarbnika gminy. Natomiast jest to pewna samodzielność, ustawa mówi o bardzo szerokich możliwościach przekazania uprawnień dla samorządów, wobec tego uważa, że ten zakres który obecnie mają sołectwa i rady jest bardzo ograniczony.
Pan Sierak poinformował, iż w budżecie tegorocznym jest pozycja na wsparcie imprez. W ubiegłym roku imprezy które były organizowane w różnych miejscowościach były dofinansowywane przez pana Wójta. Natomiast większe kwoty które wychodzą z budżetu podlegają rygorom ustawowym., a więc trudno aby przekazywać olbrzymie kwoty które jednak pozostają poza kontrolą urzędu.
Pani Zalewska wyjaśniła, iż to nie chodzi o duże kwoty, ale zwiększenie z 2,00 zł na 5,00 zł. i nie tylko o imprezy kulturalne, ale o szerszą działalność na terenie osiedli.
Pani Jankowska wyjaśniła, iż dług publiczny został wykazany w załączniku nr 4, w stosunku do wykonanych już dochodów zadłużenie wyniosło ponad 24%. Natomiast zostały już zrealizowane dochody na koniec grudnia, dług wyniósł 8 279 150 zł. W stosunku do planowanych dochodów na rok bieżący dług publiczny wyniesie ponad 31 %.
Pan Chruściak zabierając głos na temat rezerwy na działalność rad sołeckich przedstawił ogólną opinię która została opracowana w ubiegłej kadencji przez Komisję Rewizyjną która zajęła się wydatkami, które są robione z tej rezerwy. Ogólna konkluzja komisji rewizyjnej była taka, iż środki były wydawane w sposób nieefektywny. To zostało przedstawione w protokole komisji. Nie jest to opinia, iż w każdym roku musi tak być.
Pani Tomczak poinformowała, iż przyjmuję tą konkluzje, ale chciała przypomnieć że po wyborach zmieniły się rady sołeckie , a więc to co było kiedyś nie może rzutować co będzie w tym roku.
Pan Rajski myśli że cała ta sprawa może finalizować się tym , że jest to w tej chwili zachęta dla rad sołeckich żeby występowali do pana Wójta ze swoimi logicznymi inicjatywami.
Pan Sierak zamknął dyskusję.
Przewodniczenie przejął pan Zacny.
Dział 801 – Oświata i Wychowanie
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała, iż w tym dziale planowane wydatki zamkną się kwotą 15 048 591 zł. Następnie omówiła wydatki w poszczególnych rozdziałach.
Pan Walendowski poinformował, iż opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pan Zieliński poinformował iż Komisja Budżetu i Finansów nie miała uwag do tego działu.
Pan Kuss poinformował, iż Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej pozytywnie zaopiniowała ten dział.
Pani Zalewska chciała zapytać o możliwość zwiększenia środków dla przedszkoli niepublicznych. Wspomniała, iż przedszkola niepubliczne są korzystne dla gminy, przynoszą oszczędności dla budżetu gminy. Warto by zwiększyć dotację powyżej 70%.
Pan Wójt poinformował, iż wniosek taki był rozpatrywany na komisji i w br. dajemy 80% tych wydatków jakie są ponoszone przez gminę.
Pan Zacny zamknął dyskusję.
Dział 851 – Ochrona Zdrowia.
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała, iż wydatki w tym dziale planowane są w kwocie 164 000 zł.
Pan Walendowski poinformował, iż opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pani Zalewska chciała zapytać z czym będą związane wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, czy to będą wydatki związane z funkcjonującymi ośrodkami zdrowia. Ma informacje, że w Komorowie są wykonywane jakieś prace w budynku, w którym powierzchnia jest przeznaczona na ośrodek zdrowia.
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił, iż wydatki na zakupy inwestycyjne są przeznaczone na uzupełnienia wyposażenia do gabinetów stomatologicznych do szkół w Komorowie i Michałowicach. To wynika z tego iż od 1 maja wchodzą nowe wymogi sanitarne odnośnie gabinetów stomatologicznych. Natomiast na temat prac w budynku przeznaczonym na ośrodek zdrowia to nic na ten temat nie wie, mogą tam być przyszli dzierżawcy.
Dział 852 – Pomoc Społeczna.
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała, iż w tym dziale pan Wójt wprowadza autopoprawkę polegającą na zwiększeniu wydatków o kwotę 50 tys. zł, a więc planowane wydatki w tym dziale zamkną się kwotą 1 060 300zł.
Pan Walendowski poinformował, iż opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Brak uwag.
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza.
Pan Jankowska zabierając głos poinformowała iż ten dział zamyka się kwotą 635 470 zł.
Brak uwag.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska
Pani Jankowska poinformowała iż planowane wydatki w tym dziale zamkną się kwotą 1677000zł. , bieżące 1 544 000złi inwestycyjne 1333 000zł.
Brak uwag.
Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Pani Jankowska poinformowała iż planowane wydatki w tym dziale zamkną się kwotą 721 461 zł. , bieżące 671 461 zł i inwestycyjne 50 000zł.
Brak uwag.
Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport
Pani Jankowska poinformowała iż planowane wydatki w tym dziale zamkną się kwotą 2353000zł. , bieżące 50 000złi inwestycyjne 19 586 000zł.
Pan Sierak przejął przewodniczenie sesji.
Komisje nie zgłosiły uwag.
Pan Chruściak zabierając głos poruszył sprawę Zalewu Komorowskiego. Wały zostały naruszone, będzie przeprowadzona kompleksowa konserwacja zalewu. Uważa, że jest to doby moment aby podjąć się kompleksowego zagospodarowania całego zalewu . Ponieważ uważa, że jest to wstyd, że do tej pory nic się nie zrobiło. Rada wsi Komorów i sam zgłaszał taką potrzebę, i niestety do tej pory nie była ona uwzględniana. Ma prośbę, aby podjąć się kompleksowego planu zagospodarowania tego terenu. A w tym roku przynajmniej zrobić oświetlenie które jest podstawą, oraz wykonać chodnik. Następnie poprosił o wykonanie zadrzewienia przepompowni przy ul. Turystycznej, aby zamaskować ją, ponieważ pomysł z umieszczaniem w tym miejscu przepompowni był bardzo złym pomysłem.
Pan Kwietniak odpowiadając poinformował, iż jeśli chodzi o zagospodarowanie wokół zbiornika to można będzie sfinansować i opracowywać razem z zadaniem budżetowym jak tereny zabaw, rekreacji, być może w tym miejscu będzie wskazanie społeczności lokalnej na umieszczenie takiego placu. Teren wokół przepompowni będzie obsadzony zielenią.
Pani Zalewska chciała poprzeć głos pana Chruściaka, ponieważ Zarząd Osiedla Komorów spotykał się z sołectwem Pęcice, Sokołów, Nowej Wsi aby podjąć temat zagospodarowania placu przy zalewie, również chciałaby włączyć się w przygotowanie projektu i taki projekt uzgodnić wspólnie ze wszystkimi zainteresowanymi. Chciała zapytać o możliwość przekazania lub uwzględnienia środków na działalność kulturalną w Komorowie. Nie ma takiej pozycji w budżecie jak działalność kulturalna w osiedlach, tylko jest w sołectwach. W tej sytuacji prosi o informacje czy można oczekiwać, że takie środki będą przekazane z rezerwy budżetowej, żeby taka działalność mogła być uruchomiona w osiedlach.
Pan Wójt poinformował, iż sprawa była szczegółowo omawiana na Komisji Spraw Społecznych i w tym roku 6 inicjatyw społecznych w zakresie kultury na terenie Komorowa zostało zrealizowane przy udziale środków na kulturę. Każda inicjatywa społeczna która ma sens jest wspierana przez gminę.
Pani Zalewska poinformowała, iż o tym pan Wójt wspominał w sprawach dotyczących organizacji gminnych imprez kulturalnych, natomiast ona zgłasza swój wniosek dotyczący stałej działalności, jaką mają domy wiejskie, czy świetlice o charakterze ciągłym a nie sporadycznym.
Pan Sierak zamknął dyskusję.
 
Załącznik nr 2 a – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
Brak uwag.
Załącznik nr 5 – Zadania Inwestycyjne
Pan Sierak poinformował iż zadania inwestycyjne były omawiane przy zał. nr 2.
Komisje nie zgłosiły uwag.
Pan Chruściak zabierając głos zaapelował, aby dołożyć wszelkich starań i wykorzystać wszystkie siły aby doprowadzić do tego, aby te zadania które są w budżecie inwestycyjnym miały dokumentację projektową.
Pan Kwietniak odpowiadając poinformował, iż trzeba rozważyć konieczność zatrudnienia na umowę zlecenie ludzi do nadzoru, czuje się w obowiązku poinformować, iż ten rok jeśli chodzi o realizację inwestycji będzie trudny z powodu braku dokumentacji na niektóre zadania inwestycyjne tego roku. Dokumentacje są zlecone, przyszły rok będzie zdecydowanie lepszy.
 
Załącznik nr 6 – dotacje dla instytucji upowszechniania kultury.
Brak uwag.
 
Załącznik nr 7 – dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.
Pani Jankowska poinformowała, iż w tym załączniku dokonany został podział dotacji z uwzględnieniem przedszkoli niepublicznych.
Brak uwag.
Załącznik nr 8 – przychody i wydatki środków specjalnych.
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała o przychodach i wydatkach środków specjalnych.
Brak uwag
Załącznik nr 9 – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.
Pani Jankowska poinformowała, iż w załączniku tym zostały przedstawione przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Brak uwag
Załącznik nr 10 – Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Gminę Michałowice.
Pani Jankowska poinformowała, iż załącznik został przygotowany w oparciu o podjęte uchwały o wieloletnich programach inwestycyjnych.
Komisje nie zgłosiły uwag.
Pani Zalewska chciałby się dowiedzieć, czy wieloletnie programy zostaną wsparte środkami unijnymi i jeżeli tak to które. Chciałaby się dowiedzieć, czy również w tym roku będą przygotowane takie wnioski o środki unijne, aby zmniejszyć udział środków własnych gminy a wykorzystać środki zewnętrzne.
Pan Wójt poinformował, iż w tym roku zostały złożone wnioski na budowę kanalizacji w ulicy Targowej, Polnej i Reja, oraz przygotowywane są na salę sportową w Nowej Wsi.
Pani Popko zabierając głos chciałaby się dowiedzieć, czy jest w gminie osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie tych funduszy.
Pan Wójt wyjaśnił, iż przygotowywanie wniosków już jest realizowane i w najbliższym czasie będzie taka osoba, która będzie nadzorowała przygotowywanie wniosków.
 
Informacja o mieniu komunalnym – brak uwag.
Pan Sierak odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowice na 2004 rok podając kwoty w poszczególnych paragrafach. W § 5 została zgłoszona autopoprawka polegająca na zmniejszeniu o kwotę 50 tys. zł i pozostanie kwota 407 077zł (projekt uchwały w załączeniu do protokołu).
 
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2004 rok wraz ze zgłoszoną autopoprawką.
Za przyjęciem - 11
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 3
Uchwała Nr XVIII/125/2004 stanowi załącznik do protokołu.
Pan Zacny przejął przewodniczenie sesji.
 
Ad. pkt. 4
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka.
Pan Wójt zbierając głos poinformował, iż projekt uchwały został przygotowany na wniosek pana radnego Przemysława Bryksy. Projekt był omawiany szczegółowo na komisji i spotkał się z jej poparciem. Zaproponował przyjęcie tego projektu do realizacji.
Pan Hanc poinformował, iż opinia Komisji Spraw społecznych była pozytywna.
Pan Bryksa poinformował, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Bryksa podziękował panu Wójtowi za zrozumienie tej inicjatywy, za jej poparcie. Następnie podziękował również pani sekretarz i pani mecenas za pomoc w zredagowaniu tego projektu uchwały. Uważa, że 500,00 zł to jest dobry prezent od gminy dla młodej rodziny, albo wielodzietnej rodziny. Może nie jest to kwota duża, ale jest to prezent , który wystarcza na sfinansowanie średniej jakości wózka. Myśli, że kwota ta będzie doskonałym uzupełnieniem budżetu domowego. Poprosił o przyjęcie tego projektu uchwały.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka.
Za przyjęciem - 11
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 1
Uchwała Nr XVIII/126/2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt. 5
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie porozumienia dotyczącego udziału samorządów w prywatyzacji PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o o.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, iż projekt uchwały został przygotowany zgodnie z duchem rozmów jakie się toczą na forum samorządowym w którym udział bierze samorząd wojewódzki, jak również samorządy miast i gmin położonych wzdłuż WKD. Podjęcie tej uchwały nie powoduje żadnych zobowiązań finansowych ze strony gminy Michałowice.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował, iż opinia komisji była pozytywna.
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawieporozumienia dotyczącego udziału samorządów w prywatyzacji PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o o.
Za przyjęciem - 13
Przeciw - 1
Wstrzymało się - 0
Uchwała Nr XVIII/127/2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt. 6
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I oddział w Warszawie i pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała iż zaciągnięcie kredytu i pożyczki zamknie się kwotą 4 980 930 zł, wskazane zostały zadania.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował, iż opinia komisji była pozytywna.
 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I oddział w Warszawie i pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Za przyjęciem - 11
Przeciw - 1
Wstrzymało się - 2
Uchwała Nr XVIII/128/2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt. 7
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na termomodernizację budynków Szkół i Przedszkoli na terenie Gminy Michałowice.
Pan Jankowska zabierając głos poinformowała, że uchwalenie projektu uchwały dotyczy zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na kwotę 1. 207. 500 zł. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na termomodernizację budynków Szkół i Przedszkoli na terenie Gminy Michałowice.
Pan Zieliński poinformował, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna. Komisja podtrzymuje wniosek odnośnie Michałowic o wystąpienie w sprawie portów lotniczych..
Pani Zalewska zabierając głos zwróciła uwagę, że przy zabezpieczeniu kredytów należałoby podać do jakiej kwoty udzielamy pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym.
Pan Wójt wyjaśnił, iż to wynika z prawa bankowego, ustaw. Bank nie może ściągnąć większej kwoty niż należność jemu należna.
Pan Bryksa zabierając głos chciałby się dowiedzieć, czy jest to kredyt komercyjny.
Pan Wójt wyjaśnił iż nie jest to kredyt komercyjny.
 
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na termomodernizację budynków Szkół i Przedszkoli na terenie Gminy Michałowice.
Za przyjęciem - 14
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała Nr XVIII/129/2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt. 8
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa ośrodków kultury na terenie Gminy Michałowice” 2004-2007.
Pan Wójt poinformował, iż przygotowany projekt uchwały jest konsekwencją procedury uchwalania WPI na poprzedniej sesji. Zgodnie z przyrzeczeniem przygotował projekt uchwały, który został przedstawiony na komisjach rady. Program dotyczy budowy dwóch obiektów związanych z kulturą na terenie naszej gminy w Michałowicach i Komorowie. Przypomniał, iż działalność ośrodków kultury jest ściśle określona przepisami prawa, co powoduje że są pewne konsekwencje związane z realizacją tych zadań z wprowadzeniem stosownych działań w zakresie otwierania tych placówek, powoływania, realizacji tego zadania w formie zabezpieczenia kadrowego. Jest to forma działalności kulturalnej zinstytucjonizowana. Uważa, że sama budowa obiektów jest potrzebna w przyszłości, nie dzisiaj, ponieważ mamy inne teraz zadania do wykonania, dlatego określił termin rozpoczęcia 2007 rok. Uważa, że trzeba zwrócić uwagę, że spowoduje to w przyszłości obciążenie kosztami stałymi.
Pan Walendowski zabierając głos poinformował, iż na komisji Spraw Społecznych projekt nie uzyskał akceptacji.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była negatywna.
Pan Kuss poinformował, iż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pani Zalewska zabierając głos poinformowała, iż ten projekt trafił do radnych w związku z intensywnym przygotowaniem projektu takiej działalności mieszkańców osiedla Komorów-Granica. Mieszkańcy osiedla Michałowice przygotowywują taki projekt, czy też mają taki projekt. Projekt osiedla Komorów-Granica wynika z potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców, jak również przez organizacje społeczne, artystów twórców. Wszyscy chcą podjąć się prowadzenia takiej działalności. Przypomniała, iż o potrzebach nie trzeba mówić, ponieważ wszystkie grupy społeczne oczekują żeby swój czas spędzać kulturalnie i rozwojowo. To dotyczy zarówno dzieci, dorosłych, jak i ludzi starszych. W Komorowie jest już gotowy projekt na prowadzenie takiej działalności, jest zorganizowana grupa mieszkańców, grupa artystów, twórców. Projekt ten uzyskał duże poparcie mieszkańców, jak również twórców których powszechnie znamy z mediów. Oczekiwanie jest takie, aby nie odkładać tego wniosku do 2007 roku, ponieważ dotyczy to okresu w którym my nie będziemy decydowali o wydatkach inwestycyjnych ponieważ to będzie już nowa kadencja rady. Poprosiła o przyjęcie takiego rozwiązania żeby przyjąć ten program, ale z przesunięciem tych środków na rok 2005. Poinformowała, iż są specjaliści, którzy pomogą przygotować projekt o środki unijne. Nie oczekuje, że w całości ten projekt byłby sfinansowany ze środków gminy, chcemy żeby gmina uzyskała wsparcie środków zewnętrznych. W tym roku zostało wprowadzone wiele nowych inwestycji i te inwestycje niekoniecznie wyprzedzały ten wniosek, ponieważ on pojawiał się wiosną ubiegłego roku. Uważa, że są inne możliwości rozwiązania sprawy komisariatu policji, można niższymi środkami zrealizować to, można spojrzeć w budżet, że mieliśmy w ubiegłym roku w grudniu 1800tys.na salę gimnastyczną w Nowej Wsi, a w tym roku mamy już 4.800 tys. zł. Okazuje się, że po 3 miesiącach inwestycja nagle zwiększa swoje potrzeby finansowe. Po konsultacji z architektami, którzy dokonali wyliczenia kosztów na nasze potrzeby tutaj, jest to program który można realizować od kwoty 800 tys. do kwoty 1600 tys., można to tworzyć etapami. Poprosiła pana Wójta o wniesienie autopoprawki polegającej na zmianie terminu rozpoczęcia inwestycji w roku 2005.
Pan Wójt poinformował, iż z dużą uwagą wysłuchał wystąpienia pani radnej, program który przedstawiła też jest mu bliski. Natomiast trudno iść do domu kultury w błocie, nie można się w domu w pełni umyć bo kanalizacja jest droga, iść po nieoświetlonej ulicy. Po zaspokojeniu tych podstawowych potrzeb, pojawiają się potrzeby wyższego rzędu jak kultura i wtedy należy ją realizować. Dlatego zrealizowanie tego zadania w 2005 roku, nie widzi możliwości ze względów finansowych. Uważa, że jest to wydatek poważny i z przykrością stwierdza, że nie widzi możliwości wcześniejszego zrealizowania tego zadania niż w 2007 roku.
Pani Zalewska myśli , że można poszukać środków w budżecie patrząc, że w wydatkach na kanalizację pojawiła nam się dodatkowa kwota 1200 tys. zł. Takie zwiększanie nakładów na inwestycje świadczy o tym, że w tym budżecie widać rezerwy, dlatego wydaje jej się możliwe podjęcie realizacji tego zadania w 2005 r.
Pani Popko zabierając głos poinformowała, iż jest to inwestycja bardzo potrzebna i uważa, że powinna być realizowana już od 2005 roku. Natomiast opinia mieszkańców jest taka, że dla mieszkańców niewiele się robi.
Pan Rajski zabierając głos poinformował, iż reprezentuje miejscowości które mają opóźnienia w realizacji takich inwestycji jak kanalizacja, wodociągi. Czeka również na drogi i to są rzeczy które są niedoinwestowanie, co widać w uchwalanym budżecie. Uczestniczył w spotkaniach samorządowców Komorowa gdzie przedstawiano program budowy domu kultury, również razem z samorządowcami Pęcic, Sokołowa . Uwaga generalna jest taka, że wyszliśmy już z projektem odnośnie kultury szeroko pojętej, nakreślone zostały WPI, uważa że plan przedstawiony przez pana Wójta jest konsensusem, jest pilotażem, który może być w tym roku przemyślany, ponieważ jest wielkie zaangażowanie ze strony mieszkańców Komorowa, a jednocześnie są wielkie niewiadome odnośnie finansowych możliwości. Opinia jego sołtysów z czterech miejscowości i ich opinie są diametralnie inne, niż ten projekt. Uważa, że nie należy niszczyć tego projektu i pozostawić go w takiej formie jak pan Wójt zaproponował, ponieważ WPI zmieniamy dosyć często. Myśli, że przesuwanie środków na budowę domów kultury na konkretne lata, uważa za przedwczesne.
Pan Sierak poinformował, iż skoro już zgłaszamy program budowy ośrodków kultury , to dlaczego ograniczamy tylko do dwóch miejscowości. Wpływy podatkowe z Reguł do budżetu są najwyższe, to dlaczego ogranicza się budowę tylko do dwóch miejscowości, jest to dalsze pogłębianie dysproporcji.
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił, iż w Nowej Wsi są dwa miejsca do spotkań (świetlica i straż), Sokołów Pęcice, Suchy Las ma świetlicę w Pęcicach, mieszkańcy mają możliwość spotykania się. W Regułach jest sytuacja gorsza, jest przymały obiekt, w Opaczy nie ma obiektu , dobiega końca proces pozyskiwania dużego obiektu przy ul. Ryżowej. W takich miejscowościach jak Komorów i Michałowice nie ma takiego obiektu, chociaż działalność kulturalną można prowadzić w szkołach. Następnie zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na wykreśleniu miejscowości Michałowice i wstawieniu Reguł.
Pan Sierak poinformował iż chodziło mu o to, aby mieszkańców Reguł nie spychać na margines. Chciałby wiedzieć, czy rozmawiamy o jednostkach organizacyjnych gminy którymi nazywa się dom kultury, czy rozmawiamy o formach o których pan wspomniał.
Pan Wójt uważa, że można doprowadzić do absurdu, który będzie polegał na tym że w tych 12 naszych jednostkach powstaną zgodnie z ustawą domy kultury, na czele których będzie stał dyrektor. Można powołać jeden obiekt, który nazywa się domem kultury w określonym miejscu i każdy z tych obiektów uzyskał statut filii, będzie jeden dyrektor i jeden główny księgowy.
Pani Zalewska odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi pana Sieraka uważa, że nierównowaga jest w drugą stronę np. w programach inwestycyjnych Komorów który ma 5 tys. mieszkańców otrzyma w tym roku niecałe 300 tys.zł. plus zaległa inwestycja Nadarzyńska, Spacerowa, natomiast Reguły też otrzymają 300 tys., a jest tam 1300 mieszkańców. O tym co powiedział pan przewodniczący w sprawie dochodów do budżetu gminy, to odnosi się do dochodów od podatku od nieruchomości, ponieważ w Regułach są przedsiębiorstwa, jest działalność gospodarcza, natomiast dochody od mieszkańca na pewno są proporcjonalne do ilości mieszkańców. Uważa, że dochody są największe z Komorowa. Chodzi tu o równy podział inwestycji w poszczególnych miejscowościach. Wspomniała, iż na pewno pan Sierak zabiegał o Komisariat Policji w Regułach.
Pan Sierak zabierając głos wyjaśnił, iż sprawa podziału środków równomierności, nierównomierności w Regułach to są wszystkie środki inwestycyjne w Regułach, żadnego innego zagadnienia nie znajdziemy, czyli jeśli policzymy środki w Komorowie, nawet licząc na mieszkańca to wyjdą dysproporcje na niekorzyść Reguł, natomiast w sprawie lokalizacji Posterunku Policji w Regułach nie zgłaszał się i nieodzywał .
Pani Tomczak zabierając głos podziękowała panu Wójtowi za wniesie uchwały na sesję, natomiast uważa, że nie można odkładać kultury na później. Kultura jest niewspółmierna, kultura już upada w domach, musi współgrać z życiem człowieka. Uważa, że rok 2007 jest rokiem wirtualnym, nie rozumie oporu, a czuje opór zdecydowany.
Pan Bryksa zabierając głos stwierdził, że dysproporcje w tej materii istnieją, są zauważalne, prawie wszystkie miejscowości mają miejsca niezależne a Komorowie i Granicy takiego kąta niezależnego nie ma. Owocuje to np. tym że inicjatywa, jak wychowywanie dzieci i młodzieży przez harcerstwo nie może znaleźć miejsc przez 7 lat, taki kawałek budynku byłby na pewno dobrym miejscem na tego typu działalności. ZHR w Komorowie pomimo, że ma teraz ponad 100 członków, nie ma lokalu. Gmina od 7 lat jest głucha na potrzeby, ponieważ nic się w tej materii nie robi, a wnioski były kilkakrotnie składane.
Pan Wójt stwierdził, iż mówiąc, że gmina jest głucha mija się pan Bryksa z prawdą.
Pan Bryksa ma nadzieje, że dyskusje prowadzone w tej kadencji z panem Wójtem zaowocują konkretami, pewne działania organizacyjne są już podjęte. Natomiast w zeszłej kadencji gmina była głucha jeśli chodzi o sprawy lokalowe. Jest jeszcze wiele innych inicjatyw które szukają miejsca chociażby Zarząd Osiedla który nie znalazł miejsca w szkole ponieważ sala została mu odebrana. Jest to kwestia koncepcji czego by miała dotyczyć taka inwestycja. Uważa, że wniosek pani radnej Zalewskiej jest uzasadniony, bo żeby w tej kadencji można było zobaczyć jakiekolwiek owoce tego działania to w przyszłym roku należy zaczynać. Do tego potrzeba pieniędzy, natomiast podejmując uchwałę w tym kształcie jakim jest, odsuwamy to tylko w czasie. Apeluje o rozsądek w tej materii i rzeczywiście rozpatrywanie spraw gminnych w kategorii wszechstronnego, kompletnego rozwoju, a nie tylko rozwoju potrzeb podstawowych.
Pani Popko zabierając głos jest zdania, że to zadanie może się to nazywać świetlicą osiedlową w Michałowicach, wszystkim zajęli by się mieszkańcy. Mieszkańcy nie mają się gdzie spotkać, mieszkańcy nie mają gdzie wykazać swojej aktywności. W szkole można spotkać się gościnne, ale nie czują się gospodarzami. Uważa, że musi powstać koncepcja.
Pan Hanc zabierając głos poinformował, iż część radnych wstrzymuje się przy głosowaniu spraw budżetowych. Podkreślił, iż aby pewne inwestycje były wykonane to trzeba wziąć kredyt. Zaznaczył, że głosował za uchwałą w sprawie przyznania zasiłku z tytułu urodzeń dziecka. Stwierdził, że część radnych przeciąga sesję i popisuję się przed gośćmi, którzy przybyli na sesję.
Pani Tomczak stwierdziła, iż pan Hanc chyba nie rozumie co się tu dzieje, bo kredyty były głosowane na rok 2004, a o kulturze mówimy w 2007 roku. Więc jak będzie trzeba zaciągać kredyty na dom kultury w 2007 roku, to jak zostaniemy radnymi to pewno będziemy „za” , to są dwie różne sprawy.
Pani Zalewska stwierdziła, że jeśli pan radny Hanc oczekuje uzasadnienia w każdej sprawie, to jest gotowa uzasadniać każdy swój głos na tak lub nie. Jeśli jest takie oczekiwanie to bardzo proszę. Nie jest przeciwna inwestycjom, tylko tak jak w przypadku ośrodka kultury zasygnalizowała że jest z naszej strony przygotowanie aby wystąpić o środki unijne i w podobnym przypadku innych inwestycji uważa, że można je finansować ze środków zewnętrznych, unijnych.
Pan Kozłowski uważa, że gmina Michałowice to jedno, kultura rodzi się w domach ludzi, czy zagwarantuje dom kultury kulturę naszych dzieci, nie jest absolutnie pewne. Skoro powstało centrum administracyjne to zróbmy wreszcie jedną rzecz dla jednej gminy w Regułach.
Pani Zalewska zabierając głos zgłosiła poprawkę do projektu uchwały polegającą na przeniesieniu kwoty 1 mil zł z 2007 na 2005 rok, zarówno w przypadku domu kultury Komorów-Granica jak i Klubu Osiedlowego w Michałowicach.
Pan Wójt poinformował, że nie zgadza się na wniesienie autopoprawki z uwagi na konieczność zachowania równowagi budżetowej.
Pan Sierak zabierając głos wyjaśnił iż WPI są uchwałami okołobudżetowymi, w związku z powyższym traktuje się wnioski jak każdy wniosek zgłaszany do budżetu, jeżeli wniosek powoduje zwiększenie strony wydatkowej i wiąże się z powstaniem deficytu to musi być wskazane źródło finansowania. Jeżeli mówimy o programach inwestycyjnych lat kolejnych 2005, 2006,2007 wówczas programy inwestycyne opracowane są na podstawie prognozy budżetu, która obejmuje wydatki bieżące i inwestycyjne. Konsekwencją wprowadzenia czy zwiększenia jednej pozycji w zakresie wydatków inwestycyjnych, jest konieczność zredukowania takich zadań związanych z innym programem, tak aby mieścić się w ogólnych kwotach. Jeśli pani radna taki wniosek zgłosi, to znaczy powiąże rok 2005 zwiększeniem wydatków w ramach programów inwestycyjnych w związku z realizacją tego nowego programu, jednocześnie zaproponuje zmniejszenie wydatków gdzieś o tą samą kwotę, to jak najbardziej jest to wniosek do głosowania - art. 123 ustawy o finansach.
Pani Zalewska poprosiła o przegłosowanie zgłoszonego przez siebie wniosku, natomiast jeśli nie, to o opinię prawną czy taka poprawka może być odrzucona.
Pan Sierak poinformował, opiera się, iż w budżecie mamy załącznik 10 który jest załącznikiem realizacji WPI, on jest integralnie związany z budżetem, choćby z tego wynika taka a nie inna formuła przeprowadzenia głosowania. Każde głosowanie związane z załącznikami wymaga trybu takiego jaki jest przy uchwale budżetowej, zapewnił iż konsultował to z RIO.
Pan Domańska poinformowała, iż w tej kwestii zgadza się z stanowiskiem pana Przewodniczącego, ponieważ są to zarówno przepisy ustawy o finansach publicznych, która nas w zakresie uchwalania budżetu obowiązuje i ustawa o samorządzie gminnym która też szczegółowo precyzuje zasady uchwalania budżetu i prawa poszczególnych organów które biorą udział w uchwalaniu budżetu.
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa ośrodków kultury na terenie Gminy Michałowice” 2004-2007 wraz ze zgłoszoną autopoprawką pana Wójta.
Za przyjęciem - 5
Przeciw - 8
Wstrzymało się - 1
Uchwała nie została podjęta.
 
Ad. pkt 9.
Brak informacji.
 
Ad. pkt 10
Pan Sierak poinformował iż wykonanie budżetu zostanie przekazane do prac w komisjach. Poprosił o poszczególne komisje o rozpoczęcie dyskusji w tym zakresie i sformułowanie swoich opinii.
 
Ad. pkt 11
Pan Chruściak zabierając głos poprosił o wyegzekwowania tematu chodnika w ul. Bugaj po kanalizacji, także uporządkowanie terenu przy przepompowni, która jest usytuowana przy ul. Turystycznej. Następnie chciałby prosić aby pan Wójt rozpatrzył sprawę budynku znajdującego się na działce gminnej przy ul. Wiejskiej. Formalnie użytkowany jest przez GS, nieformalnie przez kogoś innego, a w którym to budynku przynajmniej jeden lokal miał być przeznaczony na sprawy samorządu wiejskiego, jak również można pogodzić również sprawy zarządu osiedla Komorów, działka znajduje się w osiedlu Komorów.
Pan Sierak zabierając głos przypomniał, iż od początku kadencji rozmawiamy o pewnych programach, które powinny być opracowane. Mamy program gospodarki odpadami, program poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy, program związany z kulturą na podstawie którego powinniśmy dopiero rozmawiać o rozwiązaniach szczegółowych.
Pan Zacny poprosił o przeprowadzenie kompleksowych przeglądów na terenie gminy po inwestycjach które były wykonywane w latach poprzednich.
Pani Zalewska zabierając głos chciałaby się dowiedzieć czy jest już rozstrzygnięty przetarg na przedsiębiorstwo które miało by obsługiwać sieć wodociągową i kanalizacyjną w naszej gminie.
Pan Kwietniak poinformował iż w kwietniu będzie rozpisany konkurs.
Pani Zalewska poprosiła o wyrównanie ul. Sabały i naprawienie wyrwy w ul. Waldemara. Następnie poprosiła o przesyłanie w terminie zarządzeń pana Wójta z tego względu, iż zarządzenie w sprawie zmian do budżetu z grudnia 2003 roku radni otrzymali 26 lutego 2004r. Zarządzenia zostały podjęte na podstawie art. 128 ust.1 pkt 1 ustawy , ten przepis akurat mówi o tym , że Wójt może dokonać zmian w budżecie gminy w sytuacji kiedy wpłyną dotacje od jednostek zewnętrznych, akurat ten 1 punkt mówi o dotacjach, a te zmiany nie są związane z dotacjami. Te zarządzenia zostały podjęte w niewłaściwym trybie i chciałaby się dowiedzieć dlaczego tak się stało.
Pan Wójt wyjaśnił, iż dotacje wpłynęły w końcu roku i zostało to zmienione, te zarządzenia były przekazane w końcu grudnia 2003 r na Komisji Budżetu i Finansów i komisja nie zajęła stanowiska (2 za, 2 przeciw, 2 wstrzymało), a później zostało przekazane na sesję. Natomiast co do trybu podjęcia tego zarządzenia w obecnej chwili nie odpowie.
 
Wobec wyczerpania się wszystkich głosów w dyskusji o porządku obrad Przewodniczący Rady pan Jacek Sierak zamknął obrady XVIII sesji Rady Gminy Michałowice.
 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 06.10.2006 09:27
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 12
Autor: Urszula Bejda