Urząd Gminy Michałowice
06.10.2006 09:18

Protokół Nr XX

Z obrad XX sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2004-06-18
Z obrad XX sesji Rady Gminy Michałowice odbytych w dniu 18 czerwca 2004 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.
Obecnych 14 radnych ( 11 w chwili rozpoczęcia).
Nieobecny pan T. Wągrodzki, nieusprawiedliwiony.
 
Ad. pkt. 1
Wiceprzewodniczący pan Paweł Zacny powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obrad obecnych jest 11 radnych, w związku z czym Rada może podejmować uchwały. Następnie odczytał projekt porządku obrad.
Pan Wójt zabierając głos zgłosił wniosek o rozszerzenie projektu uchwały rady w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2004 rok o cztery pozycje zawarte w dodatkowej informacji do projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta.
Za przyjęciem     - 11
Przeciw               - 0
Wstrzymało się   - 0
Rada wniosek przyjęła.
Następnie pan Wójt zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały rady w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr ew. 597/1, położonej w Nowej Wsi gm. Michałowice.
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta.
Za przyjęciem     - 11
Przeciw               - 0
Wstrzymało się   - 0
Rada wniosek przyjęła.
Pan Zieliński zabierając głos przypomniał, iż na Komisji Budżetu i Finansów była opiniowana sprawa pierwokupu udziału w 5/6 nieruchomości gruntowej, położonej w Granicy, miało to być przedstawione jako materiał na sesję.
Pan Wójt poinformował, iż na Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej zostało ustalone za niecelowe dokonywanie tego pierwokupu.
Pani Zalewska zgłosiła wniosek do porządku obrad polegający na zmianie kolejności uchwał. Uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy należy rozpatrzyć po uchwałach zmieniających plany WPI. Przypomniała, iż w grudniu była taka sytuacja, że zostały przegłosowane zmiany w budżecie a później nie przeszła zmiana w WPI i wówczas dwie uchwały były sprzeczne.
Przystąpiono do głosowania wniosku pani Zalewskiej.
Za przyjęciem     - 5
Przeciw              -  5
Wstrzymało się   - 1
Rada wniosku nie przyjęła.
 
Wobec wniosków pana Wójta porządek obrad XX sesji Rady Gminy przedstawia się następująco:
1.      Sprawy porządkowe.
2.      Przyjęcie protokołu z XVIII i XIX sesji Rady Gminy.
3.      Podjęcie uchwał w sprawie:
1)      dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2004 rok,
2)      zmieniającej uchwałę nr XVII/119/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia WPI „Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice” na lata 2004-2007,
3)      zmieniającej uchwałę nr XVII/120/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia WPI „Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji w Gminie Michałowice” na lata 2004-2007,
4)      zmieniającej uchwałę nr XVII/121/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia WPI „Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice” na lata 2004-2007,
5)      zmieniającej uchwałę nr XVII/122/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia WPI „Budowa ośrodków sportu i rekreacji na terenie Gminy Michałowice” na lata 2004-2007,
6)      wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowej Wsi”,
7)      zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na „Modernizację ulicy 3 Maja w Michałowicach”,
8)      ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych,
9)      ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice,
10)  zmiany uchwał Rady Gminy Michałowice nr XLVII/353/2001 z 28 listopada 2001 r., nrXLVIII/354/2001 z 20 grudnia 2001 r., nr LI/377/2002 z 21 marca 2002 r. nrLIV/406/2002 z 28 czerwca 2002 r. dotyczących zatwierdzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice,
11)  nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów położonych na terenie Gminy Michałowice,
12)  oddania w dzierżawę, na okres dziewięciu lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice,
13)  programu współpracy Gminy Michałowice na rok 2004 z organizacjami pozarządowymi,
14)  przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr ew. 597/1, położonej w Nowej Wsi gm. Michałowice.
4.      Podjęcie stanowiska w sprawie zasad prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci kanalizacyjnej z inicjatywy społecznej mieszkańców.
5.      Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XIX sesji Rady Gminy.
6.      Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy Michałowice.
7.      Informacje Wójta Gminy.
8.      Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
9.      Sprawy wniesione.
Za przyjęciem   - 7
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 4
Porządek obrad XX sesji został przyjęty.
 
Ad. pkt 2
Wiceprzewodniczący Rady pan Paweł Zacny poinformował, iż projekt protokołu z XVIII i XIX sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, był wyłożony do wglądu w biurze rady oraz zapytał o uwagi do ich treści.
Nie zgłoszono żadnych uwag.
Za przyjęciem – 11
Przeciw             - 0
Wstrzymało się- 0
Protokół z XVIII i XIX sesji został przyjęty.
 
Ad. pkt 3 ppkt 1.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2004 rok.
Pan Wójt zabierając głos omówił projekt uchwały oraz po kolei poszczególne załączniki (informacja w załączeniu do protokołu). Następnie zgłosił autopoprawki dotyczące: zwiększenia środków finansowych na termomodernizację przedszkola w Michałowicach o kwotę 27 700,00 zł w tym kredyt 22 100,00 zł, - zwiększenia środków finansowych na termomodernizację szkoły w Michałowicach o kwotę 26 000,00 zł w tym kredyt 19 200,00 zł, - zwiększenia środków finansowych na termomodernizację przedszkola w Nowej Wsi o kwotę 37 950,00 zł w tym kredyt 30 350,00, - zmniejszenie planowanych nakładów finansowych na termomodernizację ZSO Komorów o kwotę 340 000,00 zł w tym kredyt o kwotę 228 000,00 zł i środki własne o kwotę 52 000,00zł. Środki własne w kwocie 52 000 zł zostały przeniesione do wydatków bieżących z przeznaczeniem na remont szkoły w Komorowie.
Pan Wójt poinformował, iż tak późno zgłoszone zmiany wiążą się z rozstrzygnięciem czterech przetargów na termomodernizację obiektów gminnych. Tak się złożyło, że na niektórych zadaniach tych środków zabrakło, na niektórych jest trochę więcej i jeden z przetargów został nierozstrzygnięty ponieważ nie wpłynęła żadna oferta, dotyczy to ZSO Komorowie. Remont szkoły w zakresie wcześniej przewidzianym zostanie przeprowadzony z tym, że nie zostanie wykonany zabieg termomodernizacji, polegający na ociepleniu budynku i wymianie kilku okien. Pozostałą kwota 22 100, zł proponuje przeznaczyć na opracowanie dokumentacji. Uważa, że okres możliwy do przeprowadzenia takiego remontu jest tylko w okresie wakacji a rozpisanie nowego przetargu trwa około dwóch miesięcy, w związku z powyższym proponuje przygotowanie na rok przyszły tego samego zadania. Podstawową przyczyną podniesienia kwot w przetargach jest wzrost cen materiałów budowlanych, szczególnie materiałów o kwotę podatku Vat.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, iż Komisja Budżetu i Finansów opiniowała projekt uchwały bez autopoprawek pana Wójta i opinia była pozytywna.
Pan Kuss poinformował, iż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna. Komisja nie opiniowała autopoprawek wniesionych przez pana Wójta.
Pan Bryksa zabierając głos poinformował, iż są bardzo duże zmiany w budżecie, jeśli chodzi o inwestycje w oświacie. Chciałby zapytać o ilość ofert które wpłynęły na przetargi i o jakie kwoty oferty te przekraczały wartość zapisaną w budżecie gminy.
Pan Kwietniak poinformował, iż na przetargi wpłynęło po jednej ofercie. Natomiast na ZSO w Komorowie nie wpłynęła ani jedna oferta.
Pan Bryksa zapytał, czy w sytuacji gdy na przetarg wpływa jedna oferta, jest podstawa do tego, aby Rada Gminy zwiększała środki. Następnie zwrócił uwagę, że kwotę na termomodernizację Przedszkola w Michałowicach zwiększamy o 65 tys.zł zapytał, czy to jest wprowadzenie nowej inwestycji, czy to jest zwiększenie. Następnie zaprotestował w sprawie zdjęcia z bieżącego roku realizacji inwestycji dotyczącej wykonania termomodernizacji w ZSO w Komorowie. Uważa, że należałoby ogłosić jeszcze jeden przetarg i spróbować podjąć próbę odnalezienia wykonawcy, który podejmie się wykonania tej inwestycji.
Pan Wójt wyjaśnił iż to, że nie wpłynęła oferta na inwestycję w Szkole w Komorowie, może być związane z tym, że wykonawcy uznali wykonanie tych robót za szczególnie utrudnione. Jest to największe zadanie inwestycyjne, o największym zakresie. Koszty inwestycji wzrosły w wyniku podwyżki podatku Vat i wobec wzrostu cen na materiały budowlane. Kosztorysy były przygotowywane pół roku wcześniej, a więc trudno było przewidywać taki gwałtowny wzrost cen materiałów budowlanych. Następnie poinformował, że przetarg na remont ZSO w Komorowie można rozpisać, tylko aby spełnić wszystkie wymogi formalno-prawne to zastanie nas wrzesień i trudno sobie wyobrazić roboty budowlane na obiekcie szkolnym w okresie roku szkolnego, dlatego uważa że należy to zrobić za rok. Jest jeszcze sprawa przyznania promesy, na którą wniosek może być złożony do końca czerwca. W przedszkolu w Michałowicach nie ma żadnego rozszerzenia zadania.
Pani Zalewska   zabierając głos poinformowała, iż można środki wykorzystać w tym roku a nie zabierać z inwestycji w Komorowie. Uważa, że we wrześniu również można wykonywać prace inwestycyjne na zewnątrz szkoły, co nie zakłóca normalnego funkcjonowania szkoły. Nie mamy również gwarancji, że w przyszłym roku przetarg będzie rozpisany tak wcześnie, że zdążymy z inwestycją. Uważa, że w bieżącym roku przetargi zostały rozpisane za późno.
Pan Wójt wyjaśnił, iż takiej gwarancji nie może dać, ponieważ takich sytuacji, że wykonawcy nie zgłaszają ofert na roboty jest bardzo dużo i nie tylko w naszej gminie.
Pan Bryksa poinformował, iż uważa, że jest możliwe prowadzenie budowy w ZSO w Komorowie w okresie trwania roku szkolnego, ponieważ wcześniej takie roboty były wykonywane. Uważa, że takie ruchy w budżecie są nie do zaakceptowania.
Pan Zacny zamknął dyskusję.
 
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2004 rok wraz ze zgłoszoną autopoprawką przez pana Wójta.
Za przyjęciem   – 6
Przeciw              - 3
Wstrzymało się – 4
Uchwała Nr XX/138/2004 stanowi załącznik do protokołu.
Pan Bryksa zapytał w kwestii formalnej, czy przy podjęciu powyższej uchwały nie jest potrzebna bezwzględna większość głosów.
Pan Domańska wyjaśniła, iż uchwała budżetowa jest podejmowana zwykłą większością głosów.
Pan Zacny zarządził 5 minut przerwy na wyjaśnienia.
Pani Domańska wyjaśniła, iż o trybie uchwalania budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowią dwie ustawy, ustawa o samorządzie gminnym i ustawa o finansach publicznych. Żadna z tych ustaw nie przewiduje dla podejmowania uchwały budżetowej większości głosów innej niż dla podejmowania innych uchwał. Jeżeli jest do podjęcia uchwały niezbędna większość inna niż zwykła, wówczas w postanowieniach danego przepisu jest to zastrzeżenie, że uchwała taka jest podejmowana inną większością głosów niż większość zwykła. Budżet JST jest planem, który nie powoduje zaciągania zobowiązań finansowych, natomiast w toku wykonywania tego budżetu, jeżeli działanie może spowodować powstanie zobowiązań finansowych jest wymagana odrębna uchwała, chociażby w sprawie zaciągnięcia kredytu. Uważa, że uchwała budżetowa jak i zmiany do uchwały podejmujemy zwykłą większością głosów.
Pan Bryksa powołując się na § 38 ust. 3 Statutu Gminy Michałowice „uchwały rady w sprawach dotyczących wydatków z budżetu gminy wskazują źródła dochodów, z których wydatki te zostaną pokryte. Podejmowane są one bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady”. Uważa, że uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Michałowice dotyczy wydatków z budżetu gminy, zgodnie z wymienionym wcześnie paragrafem ze Statutu musi być ona przegłosowana bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy radnych.
Pan Bryksa ponownie zabierając głos zwracając się do wiceprzewodniczącego rady, poprosił o odpowiedź, czy w trybie przedstawionej argumentacji nadal podtrzymuje stwierdzenie o podjęciu uchwały zwykłą większością głosów.
Pan Zacny poinformował, iż podtrzymuje swoją wypowiedź w sprawie podjęcia uchwały, gdyż dostał taką odpowiedź od prawnika.
Pan Bryksa następnie zwracając się do pani Mecenas poprosił o odpowiedź, czy wobec argumentacji którą przedstawił nadal twierdzi , że ta uchwała ma być przegłosowana zwykłą większością głosów.
Pani Domańska potwierdziła, że nadal tak twierdzi, ponieważ budżet jest planem wydatków i planem dochodów i w ramach tego planu gmina prowadzi gospodarkę finansową. Natomiast dopóki budżet nie zostanie uchwalony, gospodarka jest prowadzona na podstawie projektu budżetu. Gdybyśmy przyjęli, że budżet rodzi zobowiązania finansowe, to nie moglibyśmy prowadzić gospodarki finansowej na podstawie projektu budżetu, który nie został uchwalony bezwzględną większością. To jest plan finansowy, a na konkretne przedsięwzięcia, które rodzą zobowiązania finansowe rada udziela swojej zgody i w uchwałach takich jest wskazywane źródło pokrycia typu budżet gminy Michałowice.
Pan Bryksa zabierając głos zapytał panią mecenas, czy uważa, że uchwała ta nie dotyczy wydatków z budżetu gminy, jeśli w tej uchwale jest zawarty kredyt na kwotę 630 tys.zł. Jest takie sformułowanie, że uchwały rady w sprawach dotyczących wydatków z budżetu gminy są podejmowane bezwzględną większością.
Pani Domańska wyjaśniła, że budżet nie jest podstawą do zaciągnięcia kredytu, wójt musi uzyskać od rady zgodę na zaciągnięcie kredytu i taka uchwała na którą rada wyraża zgodę na zaciągnięcie kredytu rodzi właśnie zobowiązania finansowe, na podstawie takiej uchwały wójt zaciąga kredyt i ma obowiązek go spłacić. Na te 630 tys. będzie odrębna uchwała, która rzeczywiście powoduje zaciągnięcie zobowiązań finansowych.
Pani Tomczak zabierając głos stwierdziła, że jeśli będzie dodatkowa uchwała na 630 tys.zł., to po co ta kwota jest wpisana w obecnej uchwale.
Pan Wójt wyjaśnił, że sprawa jest prosta, najpierw uchwala się budżet na dany rok gdzie są wskazane źródła finansowania, które dzielą się na; środki budżetowe, kredyty, pożyczki, sprzedaż itp. Po uchwaleniu budżetu następuje drugi etap - podejmowanie uchwał o zaciągnięciu kredytów czy pożyczek, podejmowaniu uchwał o sprzedaży mienia, jest to konsekwencja przyjętej wcześniej uchwały. Jeżeli ta uchwała została w tej chwili przyjęta w ten sposób, to konsekwencją tej uchwały będzie dopiero przygotowane projektu o zaciągnięciu kredytu. Gdy zaciągamy kredyt, to powstaje zobowiązanie gminy, zobowiązanie gminy nie powstaje w budżecie, w uchwale budżetowej, a powstaje w tym momencie kiedy rada gminy podejmie uchwałę, a konkretnie w chwili kiedy umowa kredytowa zostanie podpisana. Na następnej sesji konsekwencją podjęcia tej uchwały będzie przygotowany projekt o zaciągnięciu tej pożyczki.
Pan Zacny poinformował, iż bezwzględna większość głosów będzie potrzebna przy zaciągnięciu kredytu inwestycyjnego na termomodernizację.
Pan Bryksa ponownie poprosił o odpowiedź, czy omawiana uchwała dotyczy wydatków z budżetu gminy.
Pan Domańska wyjaśniła iż odpowiedzi na to pytanie już udzieliła. Budżet jednostki jest planem dochodów i wydatków.
Pani Zalewska poprosiła o zabranie głosu w kwestii formalnej.
Pan Zacny nie udzielił głosu w kwestii formalnej. Poinformował, iż uchwała jest już przegłosowana, było wyjaśnienie ze strony prawnika gminy, była już dyskusja.
 
Ad. pkt 3 ppkt 2.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę nr XVII/119/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia WPI „Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice” na lata 2004-2007.
Pan Wójt zabierając głos przedstawił zmiany zawarte w projekcie uchwały w § 1 (w załączeniu do projektu uchwały).
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował że Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę nr XVII/119/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia WPI „Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice” na lata 2004-2007.
Za przyjęciem   – 9
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 2
Uchwała Nr XX/139/2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 3.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę nr XVII/120/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia WPI „Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji w Gminie Michałowice” na lata 2004-2007.
Pan Wójt zabierając głos przedstawił zmiany zawarte w projekcie uchwały w § 1 (w załączeniu do protokołu)
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował że Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę nr XVII/120/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia WPI „Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji w Gminie Michałowice” na lata 2004-2007
Za przyjęciem   – 5
Przeciw              - 3
Wstrzymało się – 5
Uchwała Nr XX/140/2004 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
Pani Zalewska zabierając głos w kwestii formalnej poinformowała, że to jest uchwała powodująca zobowiązania finansowe. Zgłosiła zastrzeżenie, iż w kwestii formalnej uchwała nie została podjęta, ponieważ wymaga zaciągnięcia zobowiązania finansowego.
Pani Domańska wyjaśniła, iż sytuacja jest podobna jak przy podejmowaniu uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy. Uchwała jest programem, jest rodzajem planu, bezpośrednich zobowiązań finansowych nie rodzi.
Pan Bryksa poinformował, że otrzymał taką informację, że zgodnie z uchwałą budżetową pan Wójt ma prawo samodzielnie zaciągać kredyty i pożyczki do łącznej kwoty miliona złotych.
Pan Wójt wyjaśnił, iż może zaciągać pożyczki i kredyty tylko krótkoterminowe do kwoty 500tys. zł.
 
Ad. pkt 3 ppkt 4.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę nr XVII/121/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia WPI „Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice” na lata 2004-2007.
Pan Wójt zabierając głos przedstawił zmiany zawarte w projekcie uchwały w § 1.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował że Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę nr XVII/121/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia WPI „Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice” na lata 2004-2007.
Za przyjęciem   – 11
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 3
Uchwała Nr XX/141/2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 5.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę nr XVII/122/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia WPI „Budowa ośrodków sportu i rekreacji na terenie Gminy Michałowice” na lata 2004-2007.
Pan Wójt zabierając głos przedstawił zmiany zawarte w projekcie uchwały w § 1.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował że Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawiezmieniającej uchwałę nr XVII/122/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia WPI „Budowa ośrodków sportu i rekreacji na terenie Gminy Michałowice” na lata 2004-2007.
Za przyjęciem   – 11
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 3
Uchwała Nr XIX/142/2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 6.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowej Wsi”.
Pan Wójt zabierając głos przedstawił zmiany zawarte w projekcie uchwały w § 1.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował że Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Pani Tomczak zadała pytanie co się stanie z pieniędzmi, jeśli budowa sali nie zostanie rozpoczęta w tym roku.
Pan Wójt wyjaśnił, iż kwota 600 tys. zł nie jest kwotą na rok bieżący, tylko na lat trzy. Na dzień dzisiejszy jest jeszcze sześć miesięcy do rozpoczęcia budowy, w związku z powyższym nie jest podpisana żadna umowa na budowę sali sportowej i dopiero w umowie będzie sprecyzowane jak te środki finansowe będą realizowane, w jakich latach.
 
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowej Wsi”.
Za przyjęciem   – 13
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XX/143/2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 7.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na „Modernizację ulicy 3 Maja w Michałowicach”.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, iż uchwała ta jest konsekwencją przyjętej wcześniej uchwały budżetowej. W planie zadań inwestycyjnych na 2004 rok przewidziano do realizacji zadanie „modernizacja ul. Spacerowej i 3 Maja w Michałowicach” na kwotę 1 050 000zł ze wskazaniem ; 650 000zł środki własne i 400 000 zł kredyt inwestycyjny.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował że Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Pan Walendowski zapytał, czy jest pozwolenie na budowę.
Pan Wójt poinformował, iż zadanie to będzie budowane na zgłoszenie.
 
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na „Modernizację ulicy 3 Maja w Michałowicach”.
Za przyjęciem   – 13
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XX/144/2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 8.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, iż przedstawiona uchwała jest wypełnieniem delegacji zawartej w art. 40 ust.8 ustawy o drogach publicznych, zgodnie z którą organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, Rada Gminy Michałowice, zobowiązany jest ustalić stawki opłat za zajęcie pasa drogowego, których jest zarządcą.
Pan Łuszczyński zabierając głos przedstawił proponowane stawki (uzasadnienie w załączeniu do protokołu).
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Pan Bryksa zapytał, czy radni mają możliwość ustalenia stawek zerowych. Maksymalne stawki są ustalone, zerowych nie ma, czy są określone minimalne stawki w ustawie a jeśli są, ta jakie.
Pan Kwietniak wyjaśnił, iż zerowe stawki są niemożliwe dlatego, że ustawa nakazuje naliczać opłaty i to by znaczyło, że gmina nie pobiera opłat i byłoby to naruszenie dyscypliny budżetowej. Stawek minimalnych nie ma. Możemy pobierać symboliczny grosz, ale na komisjach dyskutowaliśmy, że koszty poboru takiej opłaty byłyby wyższe niż wpływy z tego powodu.
Pan Strzelecki zabierając głos zapytał o opłaty za reklamy na terenie naszej gminy.
Pan Kwietniak wyjaśnił, iż w § 3 projektu uchwały są określone stawki za powierzchnie rzutu i powierzchnie reklamy.
Pan Bryksa stwierdził, iż w innych gminach są niższe stawki, więc uważa, że na pewno nie działają na swoją niekorzyść, więc koszty ściągania tych niższych stawek są dla nich opłacalne. Czy my możemy obniżyć te stawki, czy nie.
Pan Kwietniak wyjaśnił, iż nie ma minimalnych stawek, a kompetencją Rady Gminy jest ustalenie ich wysokości. Nadmienił, iż koszty poboru stawki minimalnej mogą być wyższe niż wpływy.
Pan Kwietniak zwrócił uwagę, iż z chwilą kiedy sieć wodociągowa czy kanalizacyjna zostanie przejęta przez firmę, która będzie eksploatowała tą sieć, to opłaty będą wliczone w cenę wody.
Pan Strzelecki poinformował, iż uważa, ze opłaty za reklamę są za duże i dlatego szybko one znikną, natomiast będą stawiane na posesjach prywatnych i gmina nie będzie miała wpływów. Zaproponował zmniejszenie tej opłaty.
Pan Zacny zapytał o wpływy do budżetu za reklamy w pasie drogowym.
Pan Wójt poinformował, iż jest to kwota w granicach dwóch tysięcy złotych rocznie.
Pan Sierak stwierdził, iż sprawa jest skomplikowana, ponieważ widać tu aspekt ekonomiczny i społeczny. Uważa, że należy przypomnieć stan naszych dróg i potrzeb w tym zakresie. Uważa, że reklamy w pasie drogowym w ilości masowej zagrażają bezpieczeństwu ruchu i poprosił o zachowanie granicy rozsądku. Uważa, że należy przyjąć stawki na poziomie racjonalnym, aby nie było specjalnego obciążenia dla naszych mieszkańców.
Pan Strzelecki przypomniał, iż parę lat temu mieszkańcy byli obciążeni podatkiem od środków transportu i drogi nie zostały poprawione. Uważa, że obecnie kosztem reklam również nie poprawimy stanu dróg.
Pan Wójt wyjaśnił, że około 90% reklam jest w pasach dróg powiatowych. Podkreślił, iż w bieżącym roku dwukrotnie były naprawiane drogi gminne.
Pan Sierak poinformował, iż bardzo często są zgłaszane postulaty w sprawie zwiększenia wydatków na drogi, to uważa, że należy również poszukać środków.
Pan Walendowski zwrócił uwagę, że dopóki nie ma ewidencji i ustalonych granic własnościowych dróg, to powinniśmy bardzo ostrożnie podchodzić do zbierania opłat za reklamy. Bo konsekwencje mogą być bardzo różne.
 
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych.
Za przyjęciem   – 10
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 3
Uchwała Nr XX/145/2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 9.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.
Pani Żakowska zabierając głos poinformowała, iż ustawa z 27 czerwca 2003 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty, oraz o zmianie niektórych ustaw nałożyła obowiązek, aby dzieci przedszkolne w wieku 6 lat odbyli obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, do tej pory było to dobrowolne. Zerówki w naszej gminie funkcjonują zarówno w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych i niepublicznych, a także przy każdej szkole podstawowej, która funkcjonuje na naszym terenie. Zgodnie z nowymi wytycznymi Rada Gminy uchwala sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy naszych szkołach, gdzie można tenże obowiązek zrealizować.
Pan Walendowski zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.
Za przyjęciem   – 13
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XX/146/2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 10.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Michałowice Nr XLVII/353/2001 z 28 listopada 2001 r., Nr XLVIII/354/2001 z 20 grudnia 2001 r., Nr LI/377/2002 z 21 marca 2002 r. Nr LIV/406/2002 z 28 czerwca 2002 r. dotyczących zatwierdzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, iż konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z pkt 14 wystąpienia pokontrolnego RIO, dotyczącego protokołu z kontroli kompleksowej z 20 kwietnia 2004 roku.
Pan Kuss zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Bryksa poprosił o podanie dokładnej definicji pojęcia „pozostałych terenów objętych planem”. W poszczególnych paragrafach mamy odniesienie się do różnych części gminy, do różnych uchwał planów zagospodarowania przestrzennego, są pewne różnice. W § 1 projektu uchwały nie nalicza się opłaty dla terenów komunikacji, a w § 2 dla pozostałych terenów nie objętych planem i tak dalej.
Pan Wójt wyjaśnił, iż na całym obszarze gminy, tam gdzie obowiązują plany, zwolnione są z opłat obszary których przeznaczenie nie zmienia się w stosunku do dotychczas obowiązującego planu, oraz tereny przeznaczone na komunikację publiczną.
Pan Bryksa zapytał, czy analogiczne zapisy są umieszczone na pozostałych uchwałach dotyczących panów zagospodarowania przestrzennego, czy też tam nie nalicza się opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
Pan Wójt wyjaśnił, iż zmiana nastąpiła tylko w tych uchwałach, w których jest mowa o zerowym procencie.
Pan Kuss zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Michałowice nr XLVII/353/2001 z 28 listopada 2001 r., nrXLVIII/354/2001 z 20 grudnia 2001 r., nr LI/377/2002 z 21 marca 2002 r. nrLIV/406/2002 z 28 czerwca 2002 r. dotyczących zatwierdzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice.
Za przyjęciem   – 10
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 2
Uchwała Nr XX/147/2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 11.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów położonych na terenie Gminy Michałowice.
Pan Wójt poinformował, iż podjęcie tej uchwały pozwoli na to, że Agencja Nieruchomości Rolnej przekaże nieodpłatnie działki gminie. (uzasadnienie do projektu uchwały w załączeniu do protokołu)
Pan Kuss poinformował, iż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów położonych na terenie Gminy Michałowice.
Za przyjęciem   – 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XX/148/2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 12.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę, na okres dziewięciu lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
Pan Wójt poinformował, iż grunt o pow. 85m2 jest obecnie wydzierżawiony PTK CENTERTEL na podstawie umowy, która wygasa z dniem 1.07.04r. Firma ta zwróciła się z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy na okres powyżej trzech lat. Kompetencją Rady Gminy jest podejmowanie decyzji o wydzierżawienie gruntów na okres powyżej 3 lat.
Pan Kuss zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pani Tomczak poinformowała, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Walendowski zadał pytanie, czy w uchwale może znaleźć się zapis, iż środki uzyskane z wydzierżawienia masztu będą przeznaczone na potrzeby Nowej Wsi.
Pan Wójt wyjaśnił, iż pod względem formalno-prawnym może być taki zapis.
Pan Walendowski zgłosił wniosek formalny w brzmieniu „ środki uzyskane z wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Michałowice będą przeznaczone na potrzeby wsi Nowa Wieś”.
Pan Sierak przypomniał pewną zasadę, która stała się w naszej gminie praktyką. Dwa lata temu, kilkaset tysięcy złotych ze sprzedaży mienia w Regułach zostało przekazane na cele realizacji zadania w innym ośrodku. Wówczas radni stwierdzili, że kończymy z taką zasadą zapisywania środków na cele pochodzące w sołectwach, osiedlach. Jeśli zrywamy z tą zasadą generalnie to prosiłby o konsekwencję postępowania we wszystkich głosowaniach, powrót do tej zaszłości z którą się pogodził, która miała miejsce i rozliczenie tego także.
Pan Zacny zabierając głos poinformował, iż nie można porównywać mienia z masztami telefonii komórkowej. Aby postawić maszt to jest potrzeba zgody społeczności lokalnej, popiera wniosek pana Walendowskiego. Jeżeli społeczność z danej miejscowości wyraziła zgodę na postawienie masztu, to powinna z tego czerpać korzyści, i te pieniądze powinne zostawać w danej miejscowości tym bardziej, że mamy przykłady, że w niektórych miejscowościach naszej gminy społeczność nie wyraziła zgody a pieniądze po części do nich wpływały.
Pan Walednowski poinformował, że jeżeli jest to problem z zapisem w tegorocznym budżecie, to można zapisać iż będzie to obowiązywać od stycznia 2005 r.
Pani Tomczak przypomniała, iż była kiedyś bardzo ostra dyskusja na temat masztu na Szkole w Michałowicach. Okazało się później, że środki z masztu nie były w całości przekazywane do szkoły. Uważa że propozycja zapisu w uchwale jest właściwa, ponieważ środki z budżetu nie zawsze są pewne.
Pan Rajski uważa, ze sprawa ta jest znacząca i należy się spodziewać, że w tej chwili podejmujemy pewną decyzję, która będzie miała duże konsekwencje. Posypią się wnioski innych miejscowości, które maja podobne sytuacje celem zrównoważenia korzyści. Należy mieć świadomość iż te miejscowości, które mają maszty na swoim terenie również będą występowały z takimi samymi wnioskami.
Pan Sierak zabierając głos zwrócił uwagę, że obciążeniem może większym od masztów są zakłady funkcjonujące w poszczególnych miejscowościach i są podatki z nich. Zapytał jaka jest różnica w kwestii finansowej, że jednym mieszkańcom akurat dajemy przywilej korzystania ze środków, a tym którzy cierpią bo jest taka, a nie inna lokalizacja np. hurtowni, magazynów itp. takiej szansy nie dajemy.
Pan Wójt poinformował, iż opinia wobec wniosku jest nieprzychylna.
Pan Waledndowski zapytał, jaki jest koszt wynajęcia masztu w Nowej Wsi.
Pan Wójt poinformował, iż chodzi tu o kwotę rzędu 40 tys. zł rocznie.
Pan Zacny zarządził przerwę.
Pan Rajski zabierając głos poinformował, że w następnym roku budżetowym wystąpi również z wnioskiem dotyczącym masztu w Pęcicach, myśli, że podejście radnych do tego będzie sprawiedliwe.
Pan Sierak poinformował, iż też wystąpi ze stosownymi wnioskami.
 
Przystąpiono do głosowania w sprawie wniosku zgłoszonego przez pana Walendowskiego polegające na zapisie § 2 w brzmieniu „Środki uzyskane z wydzierżawienia części nieruchomości opisanej w § 1, począwszy od 01.01.2005 r. będą wykorzystane na realizację zadań budżetowych wsi Nowa Wieś” dotychczasowy paragraf drugi stanie się następnym.
Za przyjęciem   – 9
Przeciw              - 1
Wstrzymało się – 3
Rada wniosek przyjęła.
Pan Wójt przyjął zmianę autopoprawką.
 
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę, na okres dziewięciu lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice wraz z autopoprawką.
Za przyjęciem   – 13
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XX/149/2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 13.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Michałowice na rok 2004 z organizacjami pozarządowymi.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, iż zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi (uzasadnienie do projektu uchwały w załączeniu do protokołu).
Pan Walendowski poinformował, iż opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pan Bryksa zaproponował, aby przygotowywać programy dokładniej, aby miały dobry standard. Następnie zaproponował, aby w § 1 pkt 10 c słowo „seminarium” zmienić na „seminariów”.
Pan Sierak poinformował, iż jest to propozycja godna wprowadzenia.
Pan Wójt przyjął uwagę pana Bryksy jako autopoprawkę.
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Michałowice na rok 2004 z organizacjami pozarządowymi
Za przyjęciem   – 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 1
Uchwała Nr XX/146/2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 14.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr ew. 597/1, położonej w Nowej Wsi gm. Michałowice.
Pan Wójt poinformował, iż współwłaściciele działki nr 597/1 położonej w nowej Wsi wystąpili z wnioskiem o przejęcie przez gminę własności tej działki w formie darowizny. Przejęcie tej działki pozwoli na właściwe zaplanowanie budowy sieci kanalizacyjnej.
Pan Kuss poinformował, iż Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Zieliński poinformował, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr ew. 597/1, położonej w Nowej Wsi gm. Michałowice.
Za przyjęciem   – 11
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 1
Uchwała Nr XX/146/2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 4
Przystąpiono do dyskusji nad projektem stanowiska w sprawie zasad prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci kanalizacyjnej z inicjatywy społecznej mieszkańców.
Pan Kwietniak zabierając głos przedstawił zasady prowadzenia inwestycji kanalizacyjnych (uzasadnienie w załączeniu do protokołu). Następnie zgłosił autopoprawkę do pkt. 9 ust.5 w brzmieniu „W przypadku braku, z przyczyn niezależnych od właściciela nieruchomości, energii elektrycznej ponad dobę wywóz ścieków z przepompowni zapewnia eksploatator sieci kanalizacyjnej”
Pan Kuss poinformował, iż Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Zieliński poinformował, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Chruściak zabierając głos w sprawie opłat na budowę przykanalika zaproponował, aby w związku ze zniesieniem możliwości odpisu podatkowego, który dotychczas obowiązywał zmniejszyć stawki z 4700 zł na 4000 zł.
Pan Kwietniak uważa, że zasada sprawiedliwości społecznej byłaby naruszona gdybyśmy teraz obniżyli kwotę. Poinformował, że nie wszyscy korzystali z odpisu i relatywnie rzecz biorąc w stosunku do siły nabywczej, do dolara, te kwoty w tej chwili i tak są mniejsze niż obciążenia mieszkańców 5 lat temu.
Pan Sierak uważa, że należałoby zwrócić uwagę na inny aspekt a mianowicie art.26 ustawy o finansach publicznych dot. zasady równowagi budżetu. Jeśli zmniejszamy planowane wpływy to również należy zmniejszyć wydatki.
Pan Hanc poinformował iż uważa, że ewentualne zmniejszenie powinno być dokonane dopiero w przyszłym roku.
Pan Sierak poinformował, że będzie w pierwszej kolejności głosował propozycję pana Wójta, jeśli ona nie uzyska akceptacji, wówczas podda pod głosowanie propozycje zgłoszona przez pana Chruściaka.
 
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem stanowiska w sprawie zasad prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci kanalizacyjnej z inicjatywy społecznej mieszkańców.
Za przyjęciem   – 11
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 1
Stanowisko Nr 2/2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 5.
Brak uwag
 
Ad. pkt 6.
Gospodarka komunalna.
Pan Chruściak zapytał, czy w pkt 7 sprawozdania, podając powierzchnię wykoszenia poboczy w Komorowie Wsi uwzględniono tylko teren Al.Starych Lip, bo jeśli jest coś więcej to nieprawnie z tego względu, że resztę robił w ramach pracy społecznej sołtys pan Tadeusz Listosz.
Pan Kwietniak wyjaśnił iż w przedstawionej powierzchni zawarte zostały rzeczywiste ilości w stosunku do rzeczywiście wykonanych prac. Ma nadzieję, że pan Pacyna weryfikując kosztorysy sprawdził to dokładnie.
Pan Bryksa zapytał, co się stało z remontem w ul. Jodłowej, dlaczego tej ulicy nie wymieniono w pkt. 3 tego sprawozdania.
Pan Kwietniak wyjaśnił, że wykonywanie remontu w tej ulicy, w tej chwili byłoby przedwczesne. Remont będzie zrobiony po wykonaniu przyłączy kanalizacyjnych.
Pani Zalewska uważa, iż w ul. Jodłowej po wykonaniu kanalizacji, należałoby docelowo wykonać nakładkę asfaltową.
Pan Sierak poprosił o trzymanie się tematów sprawozdania i zgłaszania uwag w sprawach wniesionych.
Inwestycje i remonty.  
Pan Chruściak zabierając głos uważa, że w pkt 2 należałoby zapisać zakończenie I etapu a nie zakończenie budowy kanalizacji w ul. Bugaj i Turystycznej w Komorowie Wsi, ponieważ kanalizacja w tych ulicach nie jest w całości zrobiona. Następnie poinformował, iż na środek przepompowni ciągle wpływa woda. Wcześniej zgłaszał, iż w wyniku usadowienia bazy przy ul. Turystycznej został połamany chodnik. Poinformował, iż w środku skrzyżowania Turystycznej i Bugaj znajduję się nienaprawiony odpływ. Zapytał, kiedy można się spodziewać rozruchu pompowni, a tym samym podłączenia kanalizacji dla mieszkańców z tego względu, że ci ludzie wpłacili pieniądze w listopadzie a rozruchu kanalizacji jeszcze nie ma.
Pan Kwietniak wyjaśnił, iż za ukształtowanie tego placyku wewnętrznego gdzie wypływa woda, nie do końca można winić wykonawcę, jest to też niedopatrzenie ze strony gminy, że przyjęła taki projekt. Stały odpływ z tego nasypu zostanie wykonamy. Natomiast połamany chodnik wykonawca musi naprawić, robota jeszcze nie została rozliczona, wstrzymano kwotę 35 tys. zł.. Przepompownia zostanie uruchomiona od 21 czerwca br.
Pan Chruściak następnie zabierając głos zapytał o realizacje kanalizacji w ul. Głównej, Bugaj i Turystycznej.
Pan Kwietniak poinformował, że ogłoszono przetarg na ul. Turystyczną i na ul. Kaliszany natomiast na ul. Główną jeszcze nie.
Pan Bryksa zapytał czym skutkuje rozstrzygnięcie przetargu na opracowanie projektów organizacji ruchu w ul. Pruszkowskiej w Granicy, jak sprawa będzie się toczyła dalej. Następnie chciałby się dowiedzieć, czy opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa ul. Reja i Pruszkowskiej w Granicy dotyczy także odcinka pomiędzy ulicą Długą a torami kolejki WKD, wzdłuż ul Pruszkowskiej i kiedy ruszy tam budowa kanalizacji.
Pan Kwietniak wyjaśnił, że inwestycja ruszy po uzyskaniu pozwolenia na budowę, uważa, że termin wrześniowy jest realny. Natomiast projekty organizacji ruchu gmina wykonała aby przyspieszyć proces inwestycyjny. Projekty organizacji ruchu powinny być wykonane przez wykonawcę robót.
Pan Rajski poinformował, iż jest informacja w sprawozdaniu, że opracowano dokumentację projektową miedzy innymi na ul. Ks. Woźniaka w Suchym Lesie i ma nadzieję, że samorząd Suchego Lasu będzie miał możliwość wglądu w dokumentacje i będą w niedługim czasie rozpoczęte dalsze prace wykonania tej inwestycji.
Pan Kwietniak wyjaśnił, iż dopiero ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej w ul. Ks. Woźniaka w Suchym Lesie.
Pan Kuss zapytał, czy jest szansa aby w bieżącym roku rozpocząć budowę kanalizacji w ul. Polnej w Michałowicach i Reja w Granicy. W związku z trudnością otrzymania finansów z SAPARD-u, czy gmina może wystąpić do agencji która wskaże możliwość otrzymania środków z innych źródeł.
Pan Kwietniak wyjaśnił, iż gmina wystąpiła już o takie środki z WFOŚ i gmina uzyskała promesy dofinansowania tych zadań.
Pani Tomczak zabierając głos zapytała, co z przetargiem na ogłoszenie budowy kanalizacji w ul. Reja w Granicy. Ma propozycję, aby wnioski sapardowskie z ul. Reja skierować na inne miejscowości, aby mieszkańcy tej ulicy nie musieli czekać następne 1,5 roku na kanalizację.
Pan Wójt poinformował, iż na budowę kanalizacji w ul. Reja w Granicy żadna oferta nie wpłynęła, natomiast na ul. Polną i Targową wpłynęła jedna.
Pani Tomczak zapytała, czy jeśli gmina dostanie środki z WFOŚ na wykonanie kanalizacji w ul. Polnej i Targowej, to czy ta inwestycja „ruszy” nie czekając na środki z SAPARD-u.
Pan Sierak wyjaśnił, iż jeżeli czekamy na środki z SAPARD-u, to nie można z inwestycją ruszyć, ponieważ byśmy sobie zamknęli drogę do tych środków.
Pan Wójt poinformował, iż przeprowadzony przetarg został wykonany zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i pozwoli skorzystać ze środków WFOŚ. Jeśli chodzi o środki SAPARD, taki przetarg nie został przeprowadzony.
Pan Kwietniak poinformował, iż na przetarg wg procedury sapardowskiej nie ma żadnej oferty. Jeśli będziemy czekać na ul. Reja na środki sapardowskie, to trzeba ogłaszać kolejny przetarg wg procedury sapardowskiej.
Pan Sierak przypomniał, że jeśli zdecydujemy się na finansowanie zadań środkami europejskimi to należy pamiętać, że minimum 50 % będzie nam przyznane. Pierwsze zadania przedłużymy w czasie, natomiast następne już znacznie przyśpieszymy. Daje to duże szanse dla terenów które nie są jeszcze skanalizowane.
Pan Kwietniak poinformował, iż żadnych rozstrzygnięć jeszcze nie ma, opisał tylko stan jaki jest. Na ul. Polną przetargu nie można rozstrzygnąć ponieważ jest to przetarg z klauzulą zawieszającą, to znaczy można go rozstrzygnąć wtedy, kiedy dostanie się promesę.
Pan Bryksa stwierdził, że omawiane inwestycje są największymi inwestycjami kanalizacyjnymi w naszej gminie i powinny one być już dawno realizowane. Przypomniał, że pan Wójt zapewniał w ubiegłym roku, że ul. Reja zostanie w całości wykonana w 2004 r. Zastanawia się co można powiedzieć mieszkańcom w sytuacji, kiedy trzeci rok nie będą mieli kanalizacji. Uważa, że nie wolno w ten sposób postępować.
Pan Sierak wyjaśnił, iż z wypowiedzi pana Wójta wynika, że w tej chwili nie możemy nic powiedzieć bo nie mamy rozstrzygnięcia co do promesy.
Pan Bryksa możemy zrezygnować z czegoś co jest narzędziem zdecydowanie mało pewnym, które w tej chwili wiąże nam ręce i można iść drogą, która zapewnia realizację tej inwestycji, podamy ze nie mamy sapardu i okaże się , że nie jesteśmy w stanie zrealizować tych pieniędzy w tym budżecie. Jest przeciwny temu co sugeruje pan Przewodniczący, aby inwestycje te przesuwać w czasie, aby czekać na jakieś promesy i odpowiedzi ponieważ uważa, że możemy tam kierować wnioski dotyczące kanalizacji w przyszłym roku i wtedy można by było odczekiwać. Poinformował, iż wójt stwierdził, że jest promesa z WFOŚ, który zadeklarował, że na te dwie inwestycje jest w stanie nam przyznać pożyczkę preferencyjną chciałby usłyszeć do kiedy ta promesa jest ważna, do kiedy gmina musi zdecydować się że będzie korzystała z tej pożyczki.
Pan Sierak stwierdził, że tego tematu dalej nie należy kontynuować na sesji, lecz poświecić więcej czasu na komisjach.
Pan Wójt potwierdził wypowiedź, że ta kanalizacja będzie w tym roku zrealizowana, jednocześnie trzeba mieć świadomość pewnych konsekwencji. Według przetargu ogłoszonego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, oferty spłyną 7 lipca i wówczas zostanie zwołana sesja na której podana zostanie informacja odnośnie tego czy wpłynęły oferty na przetarg do WFOŚ, czy podjąć decyzje organizacji tego zadania ze środków gminnych i środków wojewódzkiego funduszu, nie czekając na odpowiedź z SAPARD-u. Taką decyzje Rada Gminy będzie mogła podjąć. Natomiast w dalszym ciągu będzie podtrzymywał sytuację, że trzeba doczekać tego momentu, kiedy wpłynie odpowiedź w formie pisemnej na tak lub nie, ponieważ może to być ewidentna strata uzyskania kwoty rzędu około miliona złotych. Przypomniał, że Radni jednocześnie zgłaszają gigantyczne potrzeby i zarazem jednocześnie negują wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia zmierzające do uzyskania środków zewnętrznych a później bardzo łatwo zgłaszają postulaty do budżetu wyrzucając pieniądze na lewo i prawo.
Pan Sierak zgłosił propozycje, aby na posiedzeniach komisji przedyskutować te sprawy.
Pani Zalewska poinformowała, iż w sprawozdaniu wymieniono, że zlecone zostało opracowanie koncepcji ogródka jordanowskiego i terenów pod korty tenisowe w Komorowie Wsi, zapytała co z pozostałymi terenami przeznaczonymi pod ogródki jordanowskie, czy zapisane w budżecie środki zostaną na to przeznaczone i czy   te inwestycje zostaną zrealizowane.
Pan Kwietniak wyjaśnił, iż zostały ogłoszone przetargi na ogródki jordanowskie.
Geodezja i Gospodarka gruntami.
Planowanie i zagospodarowanie Przestrzenne.
Pan Bryksa zapytał o losy projektowanego zjazdu z trasy Salomea-Wolica. Przypomniał iż mieszkańcy Komorowa protestowali przeciwko umieszczenia tego zjazdu w ul. Sokołowskiej. Zapytał,co dalej gmina zrobiła w tej sprawie i czy pan Wójt w tej sprawie zajął stanowisko.
Pan Wójt wyjaśnił, iż protest został przekazany właścicielowi terenu, Gminie Raszyn.
Pan Sierak poinformował iż poseł Piechociński będzie chciał zorganizować spotkanie w tej sprawie z okolicznymi gminami.
Kultura i Pomoc Społeczna.
Pani Tomczak zabierając głos zapytała, które z wymienionych imprez w pkt 2 zorganizowała gmina.
Pan Wójt wyjaśnił, iż polityka naszej gminy w zakresie imprez kulturalnych jest to współorganizacja imprez z sołectwami, szkołami a nie organizowanie imprez samych z siebie.
Pani Tomczak uważa, że słowo „zorganizowano” należałoby skreślić.
Pan Bryksa zapytał o powód rozwiązania umowy o pracę z kierownikiem GOPS.
Pan Wójt poinformował, że przyczyną rozwiązania umowy o pracę były wyniki przeprowadzonej kontroli wewnętrznej w GOPS, która wykazała poważne nieprawidłowości.
Zakres Oświaty.
Brak pytań.
 
Ad. pkt.7
Pan Wójt przedstawił panią Iwonę Radzimirską, która jest obecnie kierownikiem GOPS-u. Zaprosił wszystkich radnych na festyn w dniu 20 czerwca br. Poinformował iż w urzędzie gminy była przeprowadzona kontrola przez Regionalną Izbę Obrachunkową tzw. kontrola kompleksowa, na ostatniej stronie protokołu z kontroli jest zapis w brzmieniu „Przekazując powyższe, proszę jednocześnie o zapoznanie z treścią wystąpienia pokontrolnego Radnych na najbliższej sesji Rady Gminy.” Dlatego na dzisiejszej sesji jest zobowiązany do odczytania treści wystąpienia pokontrolnego RIO.
Pani Tomczak poinformowała, iż odczytywanie nie ma najmniejszego sensu.
Pan Wójt ma propozycję, iż każdy radny od pani Sekretarz będzie mógł uzyskać kserokopię protokołu.
Pan Sierak poinformował, że jeśli nie usłyszy głosu sprzeciwu, materiał będzie do wglądu w biurze rady i każdy może się z nim zapoznać.
Pan Bryksa wnioskuje, że radni którzy mają taką chęć będą mogli otrzymać kserokopię tego sprawozdania, a którzy nie mają ochoty tego czytać, będą mieli do wglądu w biurze rady.
Pan Wójt poinformował, iż jest to żaden problem. 
 
Ad. pkt. 8
Pan Sierak poinformował, iż Powiat przygotowuje Wieloletni Program Inwestycyjny dotyczący dróg. Ujęte są w nim prawie wszystkie nasze drogi na lata 2004-2006 i Powiat występuje o współfinansowanie tych środków w ramach kontraktu wojewódzkiego. Poinformował, że wpłynęło pismo od Wojewody Mazowieckiego w sprawie składania przez rolników wniosków o dopłaty bezpośrednie, pismo do wglądu w biurze rady.
Wpłynęło pismo do rady i pana Wójta podpisane przez Ks. Perdzyńskiego Proboszcza Parafii w Komorowie, poparte przez Radnych Komorowa w sprawie wniosku o nabycie nieruchomości na cele kościelne. Pismo do wglądu w biurze rady. Jest pismo o ustosunkowanie się do problemu sekcji Polskiego Związku Wędkarskiego z Komorowa. Kierowane jest i do pana Wójta i do rady podpisane jest przez Przewodniczącego sekcji pana Edwarda Opłockiego. Pismo do wglądu w biurze rady.
 
Ad. pkt. 9
Pan Chruściak zabierając głos zwrócił się do pana Wójta z prośbą o jak najszybsze uregulowanie spraw związanych z własnością terenu zbiornika retencyjnego we Wsi Komorów zwanego Zalewem Komorowskim. Załatwienie tej sprawy, pozwoli na potraktowanie zalewu i przyległego do niego terenu w sposób na jaki to miejsce zasługuje. Przypomniał, ze 10 lat temu bez zaangażowania środków gminy , staraniem wielu osób, na rzece Utracie zbudowany został zbiornik retencyjny. Usytuowany w urokliwym zakątku Wsi Komorów, w krótkim czasie stał się atrakcją dla mieszkańców naszej gminy i przyjezdnych. Początkowo, przez jeden sezon opiekę nad zalewem sprawował samorząd Wsi Komorów. W tym czasie cały teren był stale sprzątany i koszony a dla przyjezdnych prowadzony był parking. Wtedy też na terenie przyległym, obiecanym przez SGGW zbudowana została górka dla dzieci a wzdłuż rowu opaskowego nasadzono drzewka. W czasie uroczystego otwarcia, drzewka sadził m. innymi ówczesny Wojewoda. Niestety, od kolejnego sezonu opiekę nad zalewem i przyległym do niego terenem powierzono Kołu Wędkarskiemu. O bardzo złej jakości tej opieki, świadczą m. innymi liczne głosy dezaprobaty zgłaszane przez mieszkańców na zebraniach. Osoby z Koła Wędkarskiego skupione są na stronie materialnej swojej działalności, w karygodny sposób zaniedbały teren, nad którym miały sprawować opiekę. Mimo ciągłych uwag ze strony mieszkańców, rady sołeckiej, sołtysa oraz upomnień radnego i Wójta, Koło Wędkarskie nie zmieniło swojego nieodpowiedniego postępowania.    Koło wędkarskie odrzucało każdą inicjatywę i uwagi zgłaszane przez mieszkańców i samorząd. Przykłady: to nie zjawianie się na umówionych spotkaniach czy odrzucanie zgłoszonej przez mieszkańców propozycji, aby w okresie letnich wakacji udostępnić możliwość wędkowania, uczącym się młodym ludziom. Wręcz przeciwnie, z wielkim rygorem i szykanami zabraniano łowienia szczególnie dzieciom. O szczególnym traktowaniu miejscowego samorządu świadczy także fakt, iż pisma , które w ostatnim czasie produkują w dużej ilości osoby kierujące Kołem wysyłane są do wiadomości nawet daleko położonych od zalewu sołectw a nie przekazuje się ich do wiadomości Wsi Komorów. Powód jest prozaiczny. Nie zorientowanym można wmówić, że czarne jest białe i odwrotnie. Ciekawostką jest też fakt, że Prezes Koła Wędkarskiego w swoim ostatnim piśmie umiejscowił Zalew Komorowski w Pęcicach. W tymże piśmie zrobiona została rzecz szczególnie podła. W niewybredny sposób zaatakowano Sołtysa Wsi Komorów, człowieka dzięki którego działaniom, właśnie wędkarze mogą wykorzystywać zalew. Ponadto Koło Wędkarskie nie wykazało żadnego zainteresowania sprawą sprzedaży terenu SGGW prywatnej osobie. Nie udzieliło też wsparcia radnemu Wsi Komorów w czasie, kiedy ten protestował przeciwko karygodnemu traktowaniu zakupionego terenu przez nowego właściciela. Dbanie o teren zalewu przez wędkarzy wygląda w ten sposób, że np. zasadzone drzewka zostały zniszczone a postawione przez samorząd ławki systematycznie są dewastowane. Swoistym wykładnikiem sprawowania opieki nad zalewem było bezmyślne i niebezpieczne działania osób z koła Wędkarskiego w lutym br. Przypomniał, że gdyby nie szybka interwencja gminy, sołtysa i straży pożarnej mogłoby dojść do zniszczenia zalewu i narażenie na zalanie terenów położonych poniżej zalewu, głównie w Pęcicach Małych. Podkreślił, że szczególną inicjatywę wykazał sołtys Wsi Komorów. Za własne pieniądze zakupił i własnym sprzętem przywiózł piach do zasypania uszkodzenia. Uważa, że za takie postępowanie należą mu się wdzięczność i słowa podziękowania a nie szkalowanie w kolejnych pismach. Zupełnie kuriozalną jest informacja prezesa Koła o działaniach znanych i nieznanych sprawców, którzy rzekomo chcą zlikwidować zalew a na jego miejscu pobudować domy. Jeśli pan prezes i inni członkowie koła mają takie informacje to przypomniał, że karana jest także , nie zgłaszanie wiadomości o przestępstwie do organów ścigania. Uważa, że sprawę należy potraktować w taki sam sposób jak sejm potraktował informację znanego posła o lądowaniu talibów w Klewkach w celu zaopatrzenia się w parę kilogramów świeżego wąglika. Poinformował, iż już najwyższy czas na przedstawienie w Biuletynie podstawowych faktów dotyczących zalewu. Następnie poprosił w imieniu swoim, rady sołeckiej i zdecydowanej większości mieszkańców Wsi Komorów o podjęcie stanowczych działań, które doprowadzą do zdecydowanej poprawy stanu całego zbiornika retencyjnego, uregulowanie stanu własności, przejęcia od SGGW ostatniej wolnej działki przy zalewie i wreszcie kompleksowego zagospodarowania terenu przyległego do zalewu o co od ponad 10 lat postuluję. Dobrym początkiem było by wykonanie chodnika wokół zalewu, co stanowić będzie dodatkowe umocnienie wału ochronnego o raz zainstalowanie oświetlenia. Koniecznym jest także jak najszybsze porozumienie się z WZMiUW o przeprowadzenie szybkiego, niezbędnego remontu obiektu i powierzenia dalszej opieki nad zalewem instytucji lub ludziom odpowiedzialnym, dzięki którym Zalew Komorowski będzie zyskiwał a nie tracił.
Pan Wójt poinformował, iż jest prawdą, że Koło Wędkarskie około roku temu zobowiązało się do utrzymywania czystości i porządku nad zalewem i nigdy się nie wywiązywało. Otoczenie zbiornika było coraz brudniejsze, wszelkie prośby, uwagi nie odnosiło żadnego skutku. Jednocześnie społeczeństwo Komorowa wprowadzano w błąd, że to gminy obowiązek. Nic nie robili , rybacy byli jednymi z śmiecących, tam gdzie łowili ryby były porozrzucane butelki, śmieci po kanapkach. Tym bardziej, że mieli pilnować porządku to byli jednym ze źródeł brudu. Sprawa zostanie wreszcie rozwiązana, teren będzie ogólnodostępny, każdy kto będzie miał chęć, będzie łowił ryby.
Pani Zalewska poinformowała, że nie było informacji, że Rada Powiatu Pruszkowskiego wystąpiła do pana Przewodniczącego pismem z dnia 21 kwietnia 2004 roku o udostępnienie planów zagospodarowania przestrzennego i jednocześnie o spotkanie się naszej komisji z Komisją Inwestycyjną Rady Powiatu. Inne rady doprowadziły już do takich spotkań i między innymi tematem tych spotkań były też drogi powiatowe. Zapytała dlaczego jesteśmy tak opieszali w kwestii tego spotkania i czemu one się nie odbyło, ponieważ moglibyśmy się dowiedzieć jak remontowane będą nasze drogi powiatowe. Następnie zapytała jak pan Wójt zrealizuje zapowiedź z sesji 25 marca dotyczącą wykonania oświetlenia ul. Waldemara i Kasztanowej w Komorowie. Wniosek ten uzyskał akceptację Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej i pan Wójt przyjął, że to w połowie roku nastąpi przeanalizowane budżetu i takie wnioski będą rozpatrzone. Zapytała jak ta sprawa się przedstawia, czy nabrała biegu, czy zostanie to wprowadzone do budżetu na najbliższej sesji. Uważa, że ta sprawa powinna być wpisana w tym budżecie przedmiotowo. Była też deklaracja zawarta w toku przeanalizowania odwodnienia w gminie, i w związku z tym, też że już pojawiły się wnioski zgłoszone na tę sesję w formie uchwał przez pana Wójta chciałaby zgłosić potrzebę odwodnienia ul. Turkusowej i Berylowej w Komorowie. Następnie zapytała, jak przebiega przygotowanie inwestycji drogowej w Al. Kasztanowej.
Pan Sierak poinformował, że na pismo Przewodniczącej Powiatu szybko zareagował, ponieważ pani Przewodnicząca nie była „uchwytna”, zostawił kontakt telefoniczny w biurze rady w powiecie i nie ma żadnego, do dnia dzisiejszego odzewu w tej sprawie. 
Pan Wójt wyjaśnił, iż sprawa oświetlenia w ul. Waldemara jest w takiej fazie, że jest wykonywany projekt przekładek, ponieważ nie da się w ulicy zbudować instalacji podziemnej, po wykonaniu tego projektu przystąpimy do robót. Nie można mówić w chwili obecnej o jakimkolwiek odwodnieniu, ponieważ nie ma gdzie odwodnić. Natomiast w Al. Kasztanowej jest zrobiony projekt.
Pan Bryksa zabierając głos zapytał, czyj jest wąski trójkąt gruntu przy ul. Harcerskiej, który od dawna nie jest uporządkowany, poprosił o uporządkowanie. Poprosił po raz kolejny, aby woda z ul. Kredytowej przynajmniej na niedzielę była wypompowywana, pan Wójt wcześniej składał publicznie na sesji taką obietnicę. Zgodnie również z obietnicą Ks. Proboszcz miał dostać numer telefonu interwencyjnego, żeby mógł dzwonić w sprawie wypompowywania wody. W ostatnim numerze Biuletynu Informacyjnego ukazał się list mieszkańca. Zgodnie z ustawą prawo prasowe w stosunku do materiałów prasowych, które zawierają informacje nieścisłe, nieprawdziwe i sformułowane tendencyjnie, również naruszające dobra osobiste osób, redaktor czy też wydawca danego organu prasowego ma obowiązek opublikowania odpowiedzi, która wyjaśnia te nieścisłości i tendencyjne sformułowania. Troje radnych gminnych sformułowało odpowiedź i w dniu 9 czerwca przekazało do pana Wójta, również złożył pismo w tej sprawie dzisiaj jako monit, oczekuje pilnej odpowiedzi. Zapytał pana Wójta, czy zostanie opublikowana odpowiedź, która wyjaśnia nieścisłości, które są umieszczone w tamtym artykule, kiedy to będzie miało miejsce.
Pan Wójt poinformował, że odpowiedź będzie udzielona w takiej samej formie w jakiej było złożone pismo, czyli w formie pisemnej. Następnie poinformował, że nigdy nie obiecywał, że gdy pada deszcz w nocy w sobotę, to rano w niedzielę będzie wypompowywana woda. Natomiast numer telefonu został przekazy Ks. Proboszczowi.  
Pani Tomczak poinformowała, że w niedziele kiedy były wybory, zdecydowana większość ludzi szło z kościoła do głosowania po drodze zalanej wodą, narzekali nie na radnych, ale na gminę i pana Wójta. Woda wylewała się krawężnikiem. Uważa, że na tą szczególną niedzielę powinna woda być wypompowana.
Pan Rajski zabrał głos podziękował za wykoszenie terenu wokół dróg powiatowych. Natomiast jest nadal problem przy skrzyżowaniu, przy sklepie Twój Ogród. Mieszkańcy zgłaszają, że widoczność jest coraz gorsza. Będzie zgłaszał ten problem do powiatu i jest prośba do pana Wójta o monit w tej sprawie.
Pani Grzeszczak zabierając głos poprosiła pana Wójta i wszystkich radnych o humanitarną pomoc finansową , o pomoc w przyznaniu przez GOPS kwoty 1600zł na kupno agregatu prądotwórczego. Osoby z pomocy społecznej bardzo nieprzychylnie podchodzą do udzielenia pomocy. Bardzo prosi o pomoc, nie oglądając się na GOPS, aby stworzyć godne warunki życia.
Pan Wójt poinformował, że w miarę możliwości formalno –prawnej pani Grzeszczak jest otoczona opieką. Jest drastyczna sprawa szamba, zostanie to rozwiązane w formie kanalizacji ciśnieniowej. Natomiast co do instalacji elektrycznej jest to problem poważny, ponieważ aby wykonać przyłącze energetyczne do budynku, to trzeba wykonać projekt instalacji wewnętrznej budynku, projekt przyłącza. Zadania nie mogą być wykonane na zlecenie gminy, musi wystąpić inwestor, pozostaje później kwestia bezpieczeństwa używania tego prądu. Budynek jest drewniany, w którym instalacja elektryczna wymaga szczególnych warunków. Sprawą energetyki gmina się zajmie.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady pan Jacek Sierak zamknął obrady XX sesji Rady Gminy Michałowice.
 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 06.10.2006 09:18
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 47
Autor: Urszula Bejda