Urząd Gminy Michałowice
05.10.2006 13:29

Protokół Nr XXII

Z obrad XXII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2004-07-29
Z obrad XXII sesji Rady Gminy Michałowice odbytych w dniu 29 lipca 2004 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.
Obecnych 13 radnych.
Nieobecni, nieusprawiedliwieni: pan Czesław Sulik, pan Tomasz Wągrodzki.
 
Ad. pkt. 1
Przewodniczący pan Jacek Sierak powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obrad obecnych jest 13 radnych, w związku z czym Rada może podejmować uchwały.
Następnie odczytał projekt porządku obrad.
Pan Wójt zabierając głos zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o cztery projekty uchwał, które były omawiane na komisjach.
Pierwszy projekt uchwały rady w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2004-2005 związanego z realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Michałowice”.
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta.
Za przyjęciem     - 13
Przeciw               - 0
Wstrzymało się   - 0
Rada wniosek przyjęła.
Następnie pan Wójt zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały rady w sprawie zmieniającej uchwałę nr XVII/119/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice” na lata 2004-2007.
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta.
Za przyjęciem     - 13
Przeciw               - 0
Wstrzymało się   - 0
Rada wniosek przyjęła.
Następnie pan Wójt zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały rady w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2004-2005 związanego z realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Michałowice”.
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta.
Za przyjęciem     - 13
Przeciw               - 0
Wstrzymało się   - 0
Rada wniosek przyjęła.
Następnie pan Wójt zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały rady w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Michałowice.
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta.
Za przyjęciem     - 11
Przeciw               -  0
Wstrzymało się   - 2
Rada wniosek przyjęła.
Pani Sierak zapytał, czy do porządku są uwagi.
Pani Zalewska zabierając głos zwróciła uwagę, że nie ma w porządku obrad przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji i okazuję się, że jest to już normą. Zwracając się do Przewodniczącego uważa, że należy podjąć inicjatywę dostosowania Statutu do rzeczywistości, bo ciągle naruszamy Statut.
Przystąpiono do głosowania całego porządku obrad wraz z autopoprawkami pana Wójta.
1.      Sprawy porządkowe.
2.      Podjęcie uchwał w sprawie:
1)      dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2004 rok,
2)      upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji w Warszawie,
3)      upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia ze Starostą Powiatu Pruszkowskiego,
4)      ustalania zasad zwrotu wydatków wypłacanych w formie świadczenia przez pomoc społeczną w ramach zadań własnych gminy obejmujących pomoc rzeczową, usługi, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie się, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu,
5)      ustalania zasad przyznawania i sposobu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane przez pomoc społeczną,
6)      ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu stanowiących podstawę konstrukcji tabeli płac w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, 
7)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Opacz Kolonia” w gminie Michałowice,
8)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ew. 491 w obrębie geodezyjnym osiedle Komorów na terenie gminy Michałowice,
9)      przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących działki nr ew. 598 i 698, położonych w Komorowie wsi gm. Michałowice,
10)  oddania w dzierżawę na okres dziewięciu lat, części nieruchomości położonej we wsi Sokołów, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice,
11)  oddania w dzierżawę na okres dziewięciu lat, nieruchomości położonej we wsi Opacz Kolonia, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice,
12)  oddania w dzierżawę na okres dziewięciu lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice,
13)  oddania w dzierżawę na okres dziewięciu lat, części nieruchomości położonej w Komorowie Wsi, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice,
14)  zbycia stanowiącej mienie komunalne części nieruchomości gruntowej położonej we wsi Reguły gm. Michałowice,
15)  zamiany części nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Michałowice na nieruchomości będącej własnością osób fizycznych,
16)  nadania nazwy ulicy położonej we wsi Granica na terenie Gminy Michałowice,
17)  nadania nazwy ulicy położonej we wsi Michałowice Osiedle na terenie Gminy Michałowice.
18) zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2004-2005 związanego z realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Michałowice”.
19)zmieniająca uchwałę nr XVII/119/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice” na lata 2004-2007.
20)zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2004-2005 związanego z realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Michałowice”.
21) przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Michałowice.
3.      Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XX sesji Rady Gminy.
4.      Sprawozdanie Wójta z międzysesyjnej działalności.
5.      Informacje Wójta Gminy.
6.      Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
7.      Sprawy wniesione.
Za przyjęciem    - 10
Przeciw             - 0
Wstrzymało się - 3
 
Ad 2. pkt. 1
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2004 rok.
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała, że zmiany zaproponowane w budżecie gminy związane są ze zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 300 tys. zł a następnie omówiła kolejne załączniki i przedstawiła przeniesienia środków finansowych pomiędzy działami budżetu gminy (stanowią one załącznik do protokołu). Następnie w imieniu pana Wójta wniosła autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na wpisaniu w § 1 załącznika nr4.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pan Bryksa zapytał o zmiany do budżetu dotyczące ul. 3-go Maja.
Pan Wójt wyjaśnił, że chce rozszerzyć zakres robót kanalizacyjnych w stosunku do tego co mieliśmy w zeszłym roku. W tym roku będzie zrobiona dokumentacja i wykonanie zadania.
Pani Zalewska poprosiła o uzupełniające wyjaśnienie w sprawie wpływu za sprzedaż wody. Dlaczego dokonuje się transakcji, polegającej jednocześnie na sprzedaży i zakupie wody .
Pan Wójt wyjaśnił, iż sytuacja polega na tym, że Gmina Raszyn kupuje w naszej gminie wodę ze względu na swoje braki, a my płacimy za nią do MPWiK.
Pan Rajski zabierając głos podziękował panu Wójtowi i Radzie Gminy za szybką reakcje w sprawie udzielenia pomocy finansowej odnośnie budynku Sakralnego w Pęcicach.
 
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2004 rok wraz z wniesioną autopoprawką.
Za przyjęciem     - 13
Przeciw               - 0
Wstrzymało się   - 0
Uchwała Nr XXII/163/2004 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 Ad 2. pkt. 2
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji w Warszawie.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, że projekt uchwały jest związany z budową nowej siedziby Komisariatu Policji w Michałowicach z/s w Regułach. Pierwszym krokiem do realizacji tej inwestycji było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie WPI „Budowa Centrum Administracyjnego i budynku Policji w Regułach ...” Drugim krokiem jest właśnie projekt uchwały w sprawie Porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji w Warszawie w sprawie wybudowania nowej siedziby Komisariatu.
Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pan Kuss poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej dwa razy rozpatrywała projekt uchwały, gdzie pierwsza opinia była negatywna, natomiast druga opinia po wprowadzeniu poprawek była pozytywna.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Bryksa zabierając głos stwierdził, iż Gmina w tym Porozumieniu gwarantuje Policji wydatkowanie na to inwestycję kwotę przeszło 2 mil. zł., i jest to szacunek który może wzrosnąć, daje działkę pod trwały zarząd Stołecznej Policji. Trzeba jasno powiedzieć, oceniając warunki jakie mamy, że w tym momencie w którym gmina się obecnie znajduje, te wydatki i ta inwestycja, powinna być oceniona jako inwestycja niegospodarna. Z tej przyczyny będzie głosował przeciw temu Porozumieniu. Przypomniał, że w momencie kiedy pojawiła się sprawa budowy Komisariatu równolegle był dostępny ponad 200-metrowy lokal gminny w Komorowie, który mógł być wykorzystany na ten cel, pomimo tego pan Wójt nie chciał podjąć takiego pomysłu tylko usilnie dążył do przeforsowania pomysłu budowy Komisariatu w Regułach. Argumentowano to tym, że Policja nie zaakceptowała by lokalu w Komorowie. Później okazało się z wypowiedzi policjantów, że o lokalu w Komorowie w ogóle nie wiedzieli, że tam można by ten komisariat posadowić. Wcale nie jest pewne, że nawet najlepsza poprawa warunków pracy policji wpływa w sposób jednoznaczny na efekty pracy policji mierzone ilością wykrytych przestępstw, sprawców przestępstw, sprawców rozbojów, wzrostem poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
Pan Sierak przypomniał, że inwestycja jest współfinansowaną z innym podmiotem i uważa, że ta inwestycja będzie prowadziła do poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy uzasadniając dlaczego będzie głosował „za”.
Pan Zacny zabierając głos podziękował panu Wójtowi za pracę jaką włożył w to, żeby doprowadzić do tego Porozumienia. Uważa, że pan Wójt dokonał dobrego wyboru, ponieważ uważa, że najlepszym miejscem na Komisariat są Reguły, natomiast lokal w Komorowie został zakupiony na usługi związane ze służbą zdrowia. Powstanie Komisariatu w Komorowie w budynku przeznaczonym pod usługi zdrowotne spowoduje całkowitą likwidację tej funkcji. Zapytał pana Bryksy, co się może stać, gdyby prywatny ośrodek zdrowia uległ likwidacji, a gmina przeznacza lokal na komendę Policji.
Pan Rajski poinformował, że na pewno z punku widzenia finansowego dla gminy jest to niekorzystne, myśli że trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy żeby była policja na terenie naszej gminy, czy nie chcemy. Na to pytanie będzie odpowiadał w czasie głosowania.
Pan Bryksa odpowiadając panu Zacnemu poinformował, że była już sytuacja w Komorowie, kiedy bardzo przez Gminę preferowany Ośrodek Zdrowia i bardzo wsparty na starcie swojej działalności, upadł. Najprawdopodobniej taka sytuacja będzie miała miejsce gdy ten ośrodek zdrowia, który obecnie funkcjonuje również z jakiś przyczyn padnie. Uważa, że nie jest to żadne wyjaśnienie do tej sprawy.
Pan Chruściak poinformował, że chciał przekonać radę do innego rozwiązania, a mianowicie do utworzenia Straży Gminnej. Ponieważ po wielu dyskusjach zdecydowano, że Posterunek Policji będzie w naszej gminie, to uważa, ze optymalnym miejscem sa Reguly i będzie głosował „za”.
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji w Warszawie.
Za przyjęciem     - 9
Przeciw               - 3
Wstrzymało się   - 1
Uchwała Nr XXII/164/2004 stanowi załącznik do protokołu. 
Pan Wójt podziękował radnym za przyjęcie uchwały, która pozwoli na poprawę bezpieczeństwa gminy. Wyraził zdziwienie postawą pana Bryksy z tego względu, iż wszystkie poprawki zgłaszane przez pana radnego na komisjach zostały uwzględnione. Dlatego nie rozumie potrzeby ich zgłaszania przez pana radnego, który od samego początku był zdecydowany głosować przeciw.
Pan Bryksa poprosił o głos ad vocem.
Pan Sierak nie udzielił głosu.
 
Ad 2. pkt. 3
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia ze Starostą Powiatu Pruszkowskiego.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, że z powodu nieaktualnej ewidencji gruntów i budynków zostały drastycznie zaniżone wymiary podatków za lata 2003-2004 zachodzi pilna potrzeba wykonania niezbędnych czynności, mających na celu aktualizację operatu ewidencyjnego w zakresie użytków gruntowych, we wszystkich obrębach ewidencyjnych Gminy Michałowice, w celu doprowadzenia zgodności zapisów w rejestrze ewidencji gruntów ze stanem faktycznym w terenie. Starosta Pruszkowski nie ma przeznaczonych na ten cel wystarczających środków finansowych, dlatego wnosi projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia ze Starostą o dofinansowaniu przez Gminę wyżej przedstawionych prac. 
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia ze Starostą Powiatu Pruszkowskiego .
Za przyjęciem     - 13
Przeciw               - 0
Wstrzymało się   - 0
Uchwała Nr XXII/165/2004 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad 2. pkt.4
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalania zasad zwrotu wydatków wypłacanych w formie świadczenia przez pomoc społeczną w ramach zadań własnych gminy obejmujących pomoc rzeczową, usługi, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie się, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.
Pani Radzimirska zabierając głos poinformowała, że projekt uchwały wynika z wejścia w życie z dniem 1 maja br. ustawy o pomocy społecznej. Podkreśliła, że przedstawiony projekt określa zasady zwrotu, daje możliwość bardzo indywidualnego podejścia do każdej sprawy i dostosowania decyzji do konkretnej sytuacji.
Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna. Zgłoszona została uwaga dotycząca tabeli.
Pani Radzimirska poinformowała, że proponowane zmiany w tabeli merytorycznie nie zakłócą pracy ośrodka, ponieważ ośrodek zawsze działa na korzyść klienta.
Pan Bryksa zabierając głos przypomniał, iż zgłosił wniosek formalny na Komisji Budżetu i Finansów o dokonanie poprawki w projekcie, którą Komisja przyjęła na posiedzeniu i dlatego głosował za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. Przedstawiona tabela nie mieści w sobie wszystkich przypadków. Wyjaśnił, że cyfry jedności; 101 zamienimy na 100, 131 na 130, 151 na 150, 301 na 300 i w ten sposób uzyskamy pełne przedziały matematycznie. Zaproponował przyjąć to jako autopoprawkę, a jeśli nie będzie takiej woli, to należy głosować wniosek Komisji Budżetu i Finansów.
Pan Sierak stwierdził, że pan Wójt nie przyjął wniosku Komisji Budżetu i Finansów i zaproponował wariant przedstawiony na sesji, dlatego będzie głosowany projekt zgłoszony przez pana Wójta.
Pan Bryksa poinformował, że nie rozumie trybu w jakim procedujemy. Przypomniał, że Komisja Budżetu i Finansów podjęła poprawkę do projektu uchwały.
Pan Sierak poinformował, że zgodnie z trybem poddaje pod głosowanie projekt uchwały zgłoszony przez pana Wójta. Przypomniał, że komisja tylko i wyłącznie opiniuje a nie wprowadza poprawki. Wójt może poprawki uwzględnić lub nie.
Pan Bryksa stwierdził, iż pan Przewodniczący nie uznaje wniosku Komisji Budżetu i Finansów.
Pan Sierak poinformował, że postępuje zgodnie z prawem. Komisja zgłasza wniosek nie do Przewodniczącego Rady ale do autora projektu, jeżeli autor uznaje za stosowne projekt zmienić to go zmienia, a jeśli nie, przedkłada swoją wersję a rada wyraża opinię w głosowaniu.
Pan Bryksa poprosił o interpretację prawną radcy prawnego, czy Komisja ma prawo złożyć poprawkę do tekstu projektu uchwały i czy radny ma prawo również złożyć poprawkę do tekstu projektu uchwały, oraz w jakim trybie.
Pani Domańska wyjaśniła, że zgodnie ze Statutem Gminnym inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Wójtowi, Komisji i każdemu Radnemu. Jeżeli dany organ, lub dana osoba wystąpi z projektem uchwały, to poprawki mogą być wnoszone. Jeżeli autorem uchwały jest pan Wójt, to on posiada tą inicjatywę i ją realizuje wnosząc projekt uchwały na daną sesję. Jeżeli Komisja proponuje poprawki do projektu uchwały, której autorem jest ktoś inny, to autor uchwały akceptuje, bądź nie, przy braku akceptacji działają zasady ogólne, czyli radni mogą zgłaszać poprawki na sesji w trakcie obrad, co było praktykowane już niejednokrotnie.
Pan Bryksa zapytał w jakim trybie powinny być głosowane takie poprawki, jaka jest podstawa prawna.
Pani Domańska poinformowała, że organem uchwałodawczym jest Rada i Rada podejmuje uchwały. Poprawki do tekstu uchwały były proponowane przez Radę i przegłosowywane. Rada może wnieść poprawki do uchwały, natomiast autor uchwały może je uwzględnić lub nie.
Pan Bryksa poinformował, iż na sesjach były sytuacje, że poprawki były głosowane już po przegłosowaniu uchwały.
Pani Domańska wyjaśniła, że dotyczyło to uchwał podatkowych, okołobudżetowych, w których bez zgody Wójta, Rada nie może wprowadzać zmian w budżecie, które powodują zwiększenie zobowiązań finansowych.
Pan Bryksa zapytał o tryb głosowania w sytuacji gdy komisja zgłasza poprawkę do projektu uchwały wniesionej przez pana Wójta.
Pan Sierak przypomniał, że ma jeden projekt uchwały zgłoszony przez pana Wójta, radni decydują czy opowiadają się za takim projektem.
Pani Zalewska przypomniała, że taka sytuacja była rozpatrywana na sesji 26 lutego i 18 marca. Radny zgłosił poprawkę, która została przegłosowana a później uchwała pana Wójta. Pan Bryksa zastrzegł, że swój wniosek złoży w momencie, gdy nie będzie głosowana poprawka komisji. Zaproponowała przeprowadzenie głosowania.
Pan Bryksa poinformował, że nie rozumie sytuacji w jakiej się znajdujemy, uważa że jest to niepotrzebne przedłużanie sesji. Nie jest winny temu, dąży do tęgo, aby uchwała która ma być podjęta była uchwałą dobrą, a nie niekompletną. Nie rozumie o co tu chodzi. W związku z tym zgłosił wniosek formalny dotyczący obu uchwał; obecnie omawianej i następnej w porządku obrad, ponieważ w obu występują te same błędy. Wnosi, aby w pierwszej kolumnie „powyżej” w § 5, jedynki występujące jako cyfry jedności zamienić na zera, po to aby uzyskać pełną ciągłość matematyczną. W następnej uchwale w tabeli zawartej w § 3 jedynki jako cyfry jedności zamienić na zera. Poprosił o przegłosowanie tego wniosku w stosunku do tych uchwał łącznie.
Pan Sierak poprosił o opinię pana Wójta dotyczącą wniosku pana Bryksy.
Pan Wójt poinformował, że podtrzymuje swój projekt.
Przystąpiono do głosowaniu wniosku pana Bryksy.
Za wnioskiem     - 5
Przeciw              - 6
Wstrzymało się   - 2
Rada wniosku nie przyjęła.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały wniesionym przez pana Wójta w sprawie ustalania zasad zwrotu wydatków wypłacanych w formie świadczenia przez pomoc społeczną w ramach zadań własnych gminy obejmujących pomoc rzeczową, usługi, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie się, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.
Za przyjęciem     - 10
Przeciw               - 1
Wstrzymało się   - 2
Uchwała Nr XXII/166/2004 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad 2. pkt. 5
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalania zasad przyznawania i sposobu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane przez pomoc społeczną.
Pani Radzimirska zabierając głos omówiła zasady przyznawania i sposobu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze przyznawane przez pomoc społeczną.
Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna. Została zgłoszona uwaga taka sama, jak przy wcześniejszej uchwale.
 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawieustalania zasad przyznawania i sposobu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane przez pomoc społeczną.
Za przyjęciem     - 10
Przeciw               - 1
Wstrzymało się   - 2
Uchwała Nr XXII/167/2004 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad 2. pkt. 6
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu stanowiących podstawę konstrukcji tabeli płac w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.
Pan Wójt zabierając głos przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu stanowiących podstawę konstrukcji tabeli płac w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice. Poinformował, że w § 5 wpisujemy, iż uchwała obowiązuje od 1 sierpnia 2004 roku.
Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu stanowiących podstawę konstrukcji tabeli płac w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.
Za przyjęciem     - 9
Przeciw               - 1
Wstrzymało się   - 1
Uchwała Nr XXII/168/2004 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 Ad 2. pkt. 7
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Opacz Kolonia” w gminie Michałowice.
Pan Sobol zabierając głos przedstawił projekt uchwały wraz z analizą uzasadniającą przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Opacz Kolonia” (analiza w załączeniu do protokołu). Poinformował, że władze gminy w poprzedniej kadencji zawiesiły prace nad planem do czasu wyjaśnienia spraw odszkodowań lub wykupu działek przeznaczonych pod trasy komunikacyjne o znaczeniu krajowym i wojewódzkim.
Pan Kuss zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawieprzystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Opacz Kolonia” w gminie Michałowice.
Za przyjęciem     - 12
Przeciw               - 0
Wstrzymało się   - 0
Uchwała Nr XXII/169/2004 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad 2. pkt. 8
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ew. 491 w obrębie geodezyjnym osiedle Komorów na terenie gminy Michałowice.
Pan Sobol zabierając głos poinformował, że uchwała została przygotowana na wniosek pana Wójta, a następnie przedstawił projekt uchwały wraz z analizą uzasadniającą przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ew.491 w obrębie geodezyjnym osiedle Komorów (analiza w załączeniu do protokołu).
Pan Kuss zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była negatywna.
Pani Zalewska wyjaśniła, że Komisja GKiP zaopiniowała negatywnie projekt uchwały ponieważ w toku obrad zapoznała się z informacją o stanie prac nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów”, na terenie którego znajduje się omawiana działka. Podczas obrad Komisji Pan Sobol poinformował, że projekt planu dla działki nr ew. 491 został wykonany, ale nie był dotychczas uchwalony ze względu na zarzut złożony przez ówczesnego właściciela działki – Pana Swata. Obecnie właścicielem działki jest gmina Michałowice, więc zarzut jest bezzasadny. Wobec takiej sytuacji najbardziej logiczne wydaje się nie przyjmowanie uchwały w zaproponowanej treści, lecz kontynuacja prac nad projektem planu i w konsekwencji przyjęcie uchwały zatwierdzającej wykonany przez autora plan. Taki wniosek padł na Komisji i został jednogłośnie przez nią przyjęty. Pani Zalewska zwróciła się z prośbą, aby Rada głosowała zarówno uchwałę przedłożoną przez pana Wójta, jak i wniosek Komisji GKiP, który dotyczy kontynuacji prac nad projektem planu działki nr ew. 491 i przedłożenia przez Pana Wójta projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu dla tej działki w najbliższym możliwym terminie.
Pan Sierak poinformował, iż po wyjaśnieniach Pana Sobola uważa, że przedmiot uchwały staje się nieaktualny.
Pan Wójt poinformował, że sytuacją czystą, klarowną i jasną byłoby podjęcie tej uchwały, ponieważ całą procedurę uchwalenia planu mielibyśmy logiczną. Członkowie komisji uznali, że zdecydowanie lepszym i szybszym rozwiązaniem jest nie zajmowanie się tą uchwałą, tylko oparcie się o wcześniej przyjętą uchwałę rady gminy, która dotychczas nie została jeszcze skonsumowana. Jeżeli zatem istnieje jeszcze możliwość wykorzystania wcześniejszych dokumentów to Wójt do wniosku się przychyla. Podziela też stanowisko Komisji i Pana Sobola.
Pan Sierak poinformował po wyjaśnieniach Pana Wójta, że jeśli nie usłyszy głosu sprzeciwu odstąpi od głosowania na tym projektem. Wobec braku głosów sprzeciwu odstąpił od głosowania projektu uchwały w sprawie przystąpieniado sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ew. 491 w obrębie geodezyjnym osiedle Komorów na terenie gminy Michałowice.
Pani Tomczak zabierając głos przypomniała, że padł wniosek Pani Zalewskiej o zobowiązanie Pana Wójta do tego, aby na najbliższą możliwą sesję przygotował projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu, który był opracowywany wcześniej.
Pan Wójt poinformował, że wniosek komisji przyjął i nie widzi przeszkód by tego dokonać.
Pani Zalewska zaproponowała, aby przyjąć wniosek przez aklamację.
Pan Sierak wyjaśnił, iż projekty uchwał przygotowuje Pan Wójt i jeśli uchwała nie zostanie przygotowana, to nie może go zmusić.  
 
Pan Wójt odznaczył medalami „Dla Zasłużonych dla Gminy” panią Krystynę Serwaczak i pana Włodzimierza Majdewicza. Poinformował, iż są to osoby, które od dziesiątków lat opiekują się Pomnikiem w Pęcicach, organizują rajd „Po Kamienistej Drodze”. Pan Majdewicz projektuje odznaki rajdowe w czynie społecznym. Podziękowania złożył Przewodniczący Rady i wszyscy Radni.
Pani Krystyna Serwaczak sprezentowała na ręce pana Wójta oryginalną kartę, cegiełkę zbierania pieniążków na Pomnik w Pęcicach, która ma 59 lat. Podziękowała za opiekę, za współpracę panu Wójtowi, Radzie, Mieszkańcom oraz panu prezesowi J. Glurze.
Pan Włodzimierz Majdewicz poinformował, że w Pęcicach w Kościele znajduje się tablica poświęcona S.J. Kowalskiemu. Postaci związanej z Pęcicami i Polską, był żołnierzem września i AK, harcerzem. W X rocznicę śmierci został wybity w mennicy pamiątkowy medal mu poświęcony, zachowały się dwa takie medale i uważa, że jest właściwy moment w 60 rocznicę Powstania przypomnieć tę postać, a następnie wręczył medal i książkę o Jaronie panu Wójtowi i Przewodniczącemu Rady.
 
Pan Przewodniczący zarządził przerwę po której przewodniczenie sesji przejął pan Zacny.
 
Ad 2. pkt. 9
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących działki nr ew. 598 i 608, położonych w Komorowie wsi gm. Michałowice.
Pan Wójt poinformował, że prywatni właściciele wystąpili z wnioskiem o przejęcie tych działek w formie darowizny na rzecz Gminy Michałowice. Obie działki stanowią jeden ciąg komunikacyjny od ul. Bugaj przez działkę będącą własnością Gminy Michałowice, jest to typowy projekt uchwały, którym celem jest przejęcie dróg prywatnych (uzasadnienie stanowi załącznik do protokołu).
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna .
 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawieprzyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących działki nr ew. 598 i 698, położonych w Komorowie wsi gm. Michałowice.
Za przyjęciem     - 10
Przeciw               - 0
Wstrzymało się   - 0
Uchwała Nr XXII/170/2004 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad 2. pkt. 10
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres dziewięciu lat, części nieruchomości położonej we wsi Sokołów, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, że w Sokołowie na części działki, która włada Gmina zlokalizowana jest stacja redukcji gazu ziemnego. Umowa dzierżawy wygasa i PGNiG S.A zwróciło się do Gminy z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy przedmiotowej działki na okres 9 lat.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna .
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
 
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres dziewięciu lat, części nieruchomości położonej we wsi Sokołów, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
Za przyjęciem     - 12
Przeciw               - 0
Wstrzymało się   - 0
Uchwała Nr XXII/171/2004 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad 2. pkt. 11
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres dziewięciu lat, nieruchomości położonej we wsi Opacz Kolonia, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, że na działce nr ew. 425/2 zlokalizowany jest budynek stanowiący własność Gminy, w którym znajduję się centrala telefoniczna TP S.A. obsługująca mieszkańców gminy. Umowa dzierżawy wygasa i TP S.A. zwróciło się do Gminy z wnioskiem o przedłużenie umowy na okres 9 lat.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna .
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres dziewięciu lat, nieruchomości położonej we wsi Opacz Kolonia, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
Za przyjęciem     - 12
Przeciw               - 0
Wstrzymało się   - 0
Uchwała Nr XXII/172/2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 2. ppkt. 12
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres dziewięciu lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
Pan Wójt zabierając głos poinformował iż projekt uchwały dotyczy działki położonej w Nowej Wsi, gdzie jest zlokalizowany maszt antenowy stanowiący własność TP S.A. na podstawie umowy dzierżawy. Dzierżawa wygasa i TPSA zgłosiła się z prośbą o przedłużenie umowy. W projekcie uchwały zaznaczono, że środki pochodzące z dzierżawy tego gruntu będą przekazywane do dyspozycji mieszkańców wsi Nowa Wieś a dokładnie Sołectwa.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna .
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres dziewięciu lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
Za przyjęciem     - 12
Przeciw               - 0
Wstrzymało się   - 0
Uchwała Nr XXII/173/2004 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 2 ppkt 13
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres dziewięciu lat, części nieruchomości położonej w Komorowie Wsi, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, że na działce tej zgodnie z wykonaną koncepcją zagospodarowania ma powstać ogródek jordanowski, kapliczka, droga i korty tenisowe. Do Gminy wpłynął wniosek od firmy PEPE Paweł Pastor na zagospodarowanie terenu działki 58/5 i wydzierżawienie go na korty tenisowe. W związku z tym, że do kompetencji Rady Gminy należy wyrażenie zgody na wydzierżawienie gruntów, na okres powyżej 3 lat, przedłożył projekt uchwały Radzie.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna .
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres dziewięciu lat, części nieruchomości położonej w Komorowie Wsi, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
Za przyjęciem     - 12
Przeciw               - 0
Wstrzymało się   - 0
Uchwała Nr XXII/174/2004 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. pkt.2 ppkt 14
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zbycia stanowiącej mienie komunalne części nieruchomości gruntowej położonej we wsi Reguły gm. Michałowice.
Pan Wójt poinformował, iż mieszkańcy wystąpili z wnioskiem do Gminy o kupno przedmiotowej działki, celem poprawienia warunków zagospodarowania ich nieruchomości. Ponieważ działka gminna będzie nadal spełniała wymogi określone przeznaczeniem jej w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice oraz zapewniała dojazd do nieruchomości przy niej położonych, wnosi stosowny projekt uchwały.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna .
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zbycia stanowiącej mienie komunalne części nieruchomości gruntowej położonej we wsi Reguły gm. Michałowice.
Za przyjęciem     - 11
Przeciw               - 0
Wstrzymało się   - 0
Uchwała Nr XXII/175/2004 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. pkt 2 ppkt.15
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zamiany części nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Michałowice na nieruchomości będącej własnością osób fizycznych.
Pan Kwietniak zabierając głos poinformował, że aby obniżyć koszty budowy kanału sanitarnego należałoby go przeprowadzić przez prywatną działkę. Zaproponowano prywatnemu właścicielowi działki, zamianę własności na działkę komunalną. Uzasadnienie stanowi załącznik do protokołu.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była negatywna .
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była negatywna.
Pani Tomczak zabierając głos poinformowała, że dyskusja była bardzo mocna na Komisji Budżetu i Komisji GKiP. Ponieważ, to jest działka o którą przez wiele lat zabiegała do gminy, aby ją kupić i gmina w tym kierunku nic nie zrobiła. Działka była bardzo długo zaniedbana, właścicielem była starsza pani i po jej śmierci przejęli ją spadkobiercy, którzy sprzedali ją w grudniu ubiegłego roku. Obecnie ta działka dla gminy jest bezprzedmiotowa.
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zamiany części nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Michałowice na nieruchomości będącej własnością osób fizycznych.
Za przyjęciem     - 0
Przeciw               - 13
Wstrzymało się   - 0
Uchwała nie została podjęta.
 
Ad. pkt 2 ppkt 16
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Granica na terenie Gminy Michałowice.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, iż z wnioskiem o nadanie nazwy wystąpiło czterech mieszkańców posiadających działki położone na gruntach ewidencyjnych wsi Granica. Zaproponowano nadać nazwę „Jacka Malczewskiego” i „Jana Fałata”.
Pani Tomczak przypomniała, iż na Komisji była wprowadzona autopoprawką zmiana nazwy ulicy z Fałata na ulice Stanisława Wyspiańskiego.
Pan Wójt potwierdził zmianę nazwy ulicy i wprowadził autopoprawkę do projektu uchwały.
Pan Zacny zapytał, czy zmiana nazwy ulicy była opiniowana przez mieszkańców lub samorząd.
Pan Wójt poinformował, iż zmiana nazwy nastąpiła na wniosek mieszkańców ulicy.
Pan Bryksa poinformował, że Zarząd osiedla Komorów-Granica nie dostał do zaopiniowania tych ulic, nie wie czy nawet jest taka tradycja w tej gminie.
Pan Kuss poinformował, iż opinia komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna, wraz z wniesioną przez pana Wójta autopoprawką.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Granica na terenie Gminy Michałowice.
Za przyjęciem     - 10
Przeciw               - 0
Wstrzymało się   - 3
Uchwała Nr XXII/176/2004 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad.pkt 2 ppkt 17
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Michałowice Osiedle na terenie Gminy Michałowice.
Pan Wójt poinformował, że z wnioskiem o nadanie nazwy wystąpiło dziewięciu mieszkańców, właścicieli działek położonych w obrębie tej ulicy. Zaproponował wpisanie w § 1 nazwę ulicy „płk Ryszarda Kuklińskiego”, a w § 2 nazwę ulic „Żwirki i Wigury”.
Pan Kuss poinformował, iż opinia komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Zacny zapytał, czy projekt był opiniowany przez Samorząd.
Pani Popko poinformowała, że projekt nie był opiniowany przez Samorząd. Uważa, że w kwestii nazwy ul. płk R. Kuklińskiego warto jest zasięgnąć opinii mieszkańców. Pułkownik zmarł bardzo niedawno i jest to osoba, która budzi różne opinie i kontrowersje, jest to osoba nie związana z naszym terenem. Poprosiła o zasięgnięcie opinii mieszkańców co do nazwy tej ulicy.
Pan Hanc wyjaśnił, iż konsultował zmianę nazwy ulicy z właścicielami działek przy tej ulicy.
Pan Kuss zabierając głos dziwi się, że pani Przewodnicząca Popko ma jakieś wątpliwości wobec osoby płk R. Kuklińskiego. Uważa, że większość Polaków, patriotów Polskich zna zasługi płk Kuklińskiego dla Polski, uważa że wniosek jest słuszny i większość społeczeństwa jest za tym, aby ta nazwa w naszej gminie zaistniała.
Pani Popko ponownie zabierając głos wyjaśniła, iż nie neguje, że ulica będzie się nazywała płk Ryszarda Kuklińskiego, ulica powinna mieć nazwę. Uważa, że powinno się zasięgnąć opinię mieszkańców co do nazwy ulicy, są postacie które niezależnie od opinii pana radnego budzą kontrowersje.
Pan Wójt ubolewa nad tą sprawą, że nie była ona konsultowana z Zarządem Osiedla Michałowice i z mieszkańcami. Rozmawiał z mieszkańcami i stanowisko było jednoznaczne, aby nadać nazwę ulicy płk Ryszarda Kuklińskiego.
 
Wobec wyczerpania się głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Michałowice Osiedle na terenie Gminy Michałowice.
Za przyjęciem     - 9
Przeciw               - 1
Wstrzymało się   - 3
Uchwała Nr XXII/177/2004 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad 2. pkt. 18
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2004-2005 związanego z realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Michałowice”.
Pan Wójt poinformował, że przygotowanie uchwały wiązało się z wystąpieniem o środki unijne. Następnie omówił projekt uchwały w sprawiezaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2004-2005 związanego z realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Michałowice”.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2004-2005 związanego z realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Michałowice”.
Za przyjęciem     - 13
Przeciw               - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała Nr XXII/178/2004 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad 2. pkt. 19
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr XVII/119/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice” na lata 2004-2007.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pani Zalewska zabierając głos zgłosiła uwagę dotyczącą kolejności podejmowania uchwał Rady Gminy Michałowice, zaznaczając, iż jej zdaniem uchwały dotyczące zmian w budżecie Gminy powinny być podejmowane w następnej kolejności po uchwałach w sprawie zmian WPI, a nie przed nimi.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr XVII/119/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice” na lata 2004-2007.
Za przyjęciem     - 13
Przeciw               - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała Nr XXII/179/2004 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad 2. pkt. 20
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2004-2005 związanego z realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Michałowice”.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, że jest to rozszerzenie zakresu robót realizacji kanalizacji w zachodniej części gminy. Następnie wymienił zadania inwestycyjne, które zostały zawarte w § 1 projektu uchwały.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2004-2005 związanego z realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Michałowice”.
Za przyjęciem     - 13
Przeciw               - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała Nr XXII/180/2004 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad 2. pkt. 21
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Michałowice.
Pan Wójt zabierając głos poinformował o celu podjęcia tej uchwały. Poinformował, że środki pomocowe z Unii, które napływają do naszego kraju będą realizowane według określonych zasad, w procedurach są nowości. Do wniosku jest wymagany jako załącznik Plan Rozwoju Lokalnego każdej Jednostki Samorządu Lokalnego, załącznik musi spełniać każde wymogi. Wytyczne do planu powstały bardzo niedawno.
Pan Zieliński poinformował, że Komisję Budżetu i Finansów opiniowana intencje Planu Rozwoju Lokalnego i opinia była pozytywna.
Pan Kuss poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej również opiniowała intencje Planu Rozwoju Lokalnego i opinia była pozytywna.
Pani Zalewska zabierając głos poinformowała, że jest tu dużo niejasności i nieścisłości, chociażby informacja mówiąca, że w Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie rośnie 20 kasztanowców. Kasztanowce są na pewno ale w Al. Starych Lip.
Pan Wójt wyjaśnił, iż w Al. M. Dąbrowskiej nie ma kasztanowców i wnosi autopoprawkę polegającą na wykreśleniu ze strony 18 wyrażania „i 20 kasztanowców”.
Pani Zalewska ponownie zabierając głos zwróciła uwagę, iż takie niescisłości mogą być na innych stronach i tak naprawdę nie wiemy co mamy głosować. Zaproponowała, aby w miarę szybko zwołać następną sesję, wówczas będzie więcej czasu i będziemy wiedzieć nad czy głosujemy. Programy, które zostały przedstawione nie są spójne z WPI, np. z programu dotyczącego odwodnienia wynika, że jedynie zlewnia w Komorowie miałaby być finansowana ze środków unijnych, wszystkie inne zlewnie, czy rowy mają być finansowane ze środków gminnych. Uważa, że nad tymi zapisami należy się zastanowić, mogą one być również sprzeczne z przyjętymi już uchwałami, dotyczącymi WPI.
Pan Sierak poinformował, że Plan Rozwoju Lokalnego jest załącznikiem wymaganym do wniosków składanych zgodnie z procedurą SPOR. Jest wykonywany na podstawie istniejących w gminie opracowań typu: Raport o Stanie Gminy, Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego, Strategia i WPI. Plan Rozwoju Lokalnego siłą rzeczy nie może być zgodne do końca z WPI, ponieważ zakres czasowy jest inny. Bardzo istotną rzeczą jest to, i tylko to będzie kontrolowane, czy dany projekt który jest zgłaszany, jest objęty wnioskiem i znajduje się w Programie Rozwoju Lokalnego. Obecny nabór wniosków trwa do 3 sierpnia br. a następny będzie w marcu przyszłego roku.
Pani Tomczak zabierając głos zwróciła uwagę na błąd matematyczny dotyczący liczby mieszkańców w tabeli, również nie zgadzają się daty na pierwszej i ostatniej stronie Planu Rozwoju Lokalnego.
Pan Bryksa zabierając głos zapytał o realne konsekwencje tego, co będzie tu podjęte. Czy na podstawie tego dokumentu gmina będzie wnioskowała o środki z funduszu i czy umieszczone zostały wszystkie zadania czy tylko wybrane.
Pan Wójt zapytał co to znaczy wszystkie zadania.
Pan Sierak stwierdził, iż pytanie jest niezasadne. W PRL muszą się znaleźć zadania, które są opisywane w obecnym naborze. Jest to plan kroczący, zgłaszając konkretne kolejne wnioski, musimy zadbać o to, żeby po raz kolejny były wpisane zadania o które wnioskujemy, z podziałem na środki.
Pan Bryksa, zapytał czy ma mniemać, że w PRL zawarte zostały wszystkie zadania, o które gmina powinna wnioskować w tym momencie.
Pan Wójt wyjaśnił, iż w PRL zawarte są wszystkie zadania o które gmina powinna głosować i o które może wnioskować.
Pan Sierak podziękował w swoim imieniu za bardzo szybkie przygotowanie wniosku, dosyć niedawno pojawiła się taka sytuacja, że bez odkładania terminów można realizować zadania. Szybko zostały przygotowane materiały pozwalające przygotować wniosek.
Pani Zalewska poinformowała, że pan Wójt może być zachwycony, że ma taki projekt, takie materiały, ale trudno oczekiwać aby radni byli zachwyceni, jeżeli daje im się na jedną noc zadanie związane z takim materiałem. Uważa, że najbardziej potrzebne projekty uchwał powinny być dostarczone w takim czasie, żeby był czas na możliwość zapoznania i procedowania. Uważa, że można było zwołać sesję nadzwyczajną za dwa, trzy dni, wówczas byłby czas na zapoznanie się z materiałem. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Michałowice wraz z autopoprawkami.
Za przyjęciem     - 10
Przeciw               - 0
Wstrzymało się - 2
Uchwała Nr XXII/181/2004 stanowi załącznik do protokołu.
Pan Sierak podziękował Radnym którzy głosowali „za”, ponieważ otwiera się możliwość pozyskania środków dla gminy.
Pani Zalewska stwierdziła, że jeśli dziękuje się jednym radnym to nie znaczy, że inni radni nie chcą tego przyjąć. Wstrzymała się od głosu, ale nie oznaczało to, że nie chciała tego przyjąć, ale chodziło o to, żeby znaleźć takie rozwiązanie, aby radni nie głosowali nad tym czego nie znają.
 
Ad. pkt.3
Brak uwag do realizacji uchwał podjętych na XX sesji Rady Gminy.
 
Ad. pkt.4
Gospodarka komunalna.
Brak uwag.
Inwestycje i remonty.
Pan Słowik zapytał, czyj to pomysł i kto będzie finansował budowę kortu tenisowego na terenie ZSO w Komorowie.
Pan Kwietniak poinformował, że jest to pomysł dyr. szkoły i ten projekt zostanie sfinansowany ze środków specjalnych szkoły.
Pani Zalewska zapytała, czy jest już przedstawiony projekt na kort i czy to nie spowoduje wycinanie drzew na terenie szkoły.
Pan Kwietniak wyjaśnił, iż nie potrafi powiedzieć, czy w związku z realizacją tego zadania będzie zachodziła konieczność wycięcia drzew. Nie można wykluczyć żadnej wycinki zarówno przy budowie kortu, jak i amfiteatru.
Pani Zalewska zapytała, czy założenia odnośnie drzew nie zostały przedstawione osobom, które mają zawartą umowę   na projekt.
Pan Kwietniak poinformował, że nie było takiego warunku, że realizacja może być tylko i wyłącznie z wykluczenie wycinki drzew.
Pani Tomczak stwierdziła, że ze środków specjalnych szkoły w Komorowie będzie realizowana dokumentacja tego kortu, a z czego wykonawstwo.
Pan Kwietniak poinformował, że wykonawstwo będzie możliwe po uchwaleniu przez radę gminy w WPI, albo w budżecie na rok przyszły lub następny, środków finansowych.
Pan Chruściak zapytał, czy posunęła się sprawa dotycząca przetargu w wykonaniu kanalizacji w ul. Głównej, Bugaj, Wschodniej, bez nazwy.
Pan Kwietniak poinformował, że na ul. Główną i na przepompownię jest złożony wniosek na pozwolenie na budowę, natomiast ul. Wschodnia nie może być uzgodniona w ZUD z powodu niewyjaśnionych spraw własnościowych.
Pan Bryksa zabierając głos zapytał, jakie są wyniki przetargu na termomodernizację ZSO Komorów. Następnie zapytał o ogródek jordanowski w Komorowie, czy będzie wykonywany ponieważ nie został on wymieniony w pkt.11 sprawozdania. Chciałby się jeszcze dowiedzieć na jakie fundusze z UE złożono wniosek na budowę sali sportowej w Nowej Wsi i kiedy będą znane wyniki.
Pan Kwietniak wyjaśnił, iż wyniki przetargu na termomodernizację ZSO Komorów będą za tydzień. Następnie poinformował, że umowa na ogródek jordanowski w Komorowie jest już podpisana. Co do środków UE w sprawie sali sportowej w Nowej Wsi w chwili obecnej nie potrafi odpowiedzieć, termin rozpatrzenia wniosków będzie w listopadzie.
Pani Zalewska zapytała dlaczego przy ogłoszeniu na dokumentację projektową nie ma wymienionej ulicy Waldemara i Mazurskiej, które to ulice w bieżącym roku miały być projektowane. Następnie zapytała o termin przygotowania koncepcji zagospodarowania terenu wokół WKD Komorów, czy zostanie zaproszony Zarząd Osiedla Komorów i architekci którzy tworzą zespół przy osiedlu.
Pan Wójt wyjaśnił, że Zarząd wytypował do konsultacji z projektantem pana Bagińskiego, który będzie przedstawiał Zarządowi Osiedla, to co uzgodnił z projektantem. Poinformował, że nie wyobraża sobie takiej sytuacji, aby projektant konsultował się z dziesięcioma osobami.
Geodezja i Rolnictwo – brak uwag.
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.
Pan Bryksa zabierając głos zadał pytanie co dalej z linią 110 kV i z autostradą.
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił, że wcześniejszy projekt przebiegu trasy sieci linii energetycznej został anulowany, obecnie projektant przesunął linię na skraj lasu, które spotkało się z protestem Ligi Ochrony Przyrody. Po następnych konsultacjach z mieszkańcami zaproponował, aby linia energetyczna przebiegała w lesie. Sprawa nie jest jeszcze zakończona. Kwestia autostrady była omawiana na spotkaniu z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad na którym poinformowane zostały przede wszystkim gminy, że w sierpniu wpłynie koncepcja projektowa i gminy będą miały dwa tygodnie, na wyrażenie swojej opinii w sprawie tej koncepcji. Jednocześnie dyr. Generalny poinformował, że jest SPEC ustawa i nasze opinie, o ile będą opiniami twórczymi to zostaną uwzględnione. Jeśli wpłyną dokumenty to zostanie zwołana Komisji GKiP.
Pan Bryksa zapytał, czy gmina nieoficjalnie zaakceptowała przebieg autostrady.
Pan Wójt poinformował, że przebieg autostrady został zaopiniowany w Studium, jak jednocześnie w fragmentach planów które zostały uchwalone . Musimy mieć świadomość, że nie przyjęcie pewnych zapisów planów rządowych przez jakąkolwiek radę gminy, czy powiatu powoduje automatycznie, że taka uchwała zostanie uchylona przez organ nadzorczy. Więc mogłaby być taka sytuacja, że gmina by nie miała ani studium ani żadnego planu zagospodarowania. A brak studium praktycznie uniemożliwia prowadzenie jakichkolwiek prac w zakresie planowania przestrzennego. Jedyną rzeczą o której należy pamiętać, to starać się, aby zabezpieczenia przed hałasem były maksymalnie, na najwyższym poziomie.
Kultura – brak uwag.
 
Ad. pkt.5
Pan Wójt poinformował, że wpłynęło pismo od władz włoskich w sprawie zaproszenia z rewizytą do Polski. Podziękował radnym za głosowanie w sprawie przyjęcia PRL Podziękował panu Przewodniczącemu za pracę w przygotowaniu tego planu.
 
Ad. pkt 6
Pan Sierak zabierając głos przypomniał, że wcześniej przedstawiał skargę pana K. Więcha na bezczynność rady gminy, Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowił odrzucić skargę. Następnie odczytał odpowiedź RIO na skargę radnych wnoszącą o stwierdzenie nieważności uchwały Nr XX/138/2004. Została ona przez RIO rozpatrzona, i nie stwierdzono powodów do jej unieważnienia. Uchwała jest prawomocna. Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Kolejna sprawa dotyczy możliwości przejęcia ulicy w Nowej Wsi o którą wnioskuje Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Następnie oczytał pismo, które wpłynęło do wiadomości rady gminy, adresowane do SKO w sprawie napojów alkoholowych. Następne pismo mieszkańców Reguł w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu na ul. Regulskiej, łącznie z nagranym filmem sytuacji – pismo było redagowane do Starostwa w Pruszkowie. Przewodniczący odczytał odpowiedź Starostwa, które informuje o tym, że podejmuje trud opracowania Wieloletniego Programu Gospodarczego dróg powiatowych.
 
Ad. pkt 7
Pan Kuss zabierając głos poprosił o przyspieszenie realizacji budowy chodnika w ul. Polnej w Opaczy i remontu ul. Szkolnej w Michałowicach. Przedstawił wniosek Komisji GKiP do pana Wójta o przyspieszenie przedłożenia na najbliższą sesję aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dot. działki 491 w Komorowie.
Pan Wójt wyjaśnił, iż ma być budowana kanalizacja w ul. Polnej, jeśli będzie po tej inwestycji budowana jezdnia, to natychmiast będzie wykonany chodnik. Plan zagospodarowania działki przy Kościele w Komorowie będzie przedstawiony pod obrady rady.
Pan Rajski przedstawił problem dotyczący ul. Parkowej w Pęcicach, uważa że jest on na tyle poważny gdyż chodzi głównie o blokowanie wykonawstwa ul. Parkowej, na którą z trudem zostały zabezpieczone środki gminne, gdzie gmina również wykazała dużo zaangażowania. Następnie odczytał pismo skierowane do pana Starosty.
Pan Kwietniak stwierdził, iż jest problem, rozmowy będą prowadzone, ale to nie od Wójta i rozmów z panem Brzezińskim zależy, jak szybko Wojewoda wyda decyzję podziałową. Rozmowy z panem Brzezińskim sprowadzają się do tego, że dopóki Wojewoda nie wyda decyzji podziałowej to protest nie zostanie wycofany i pan Brzeziński nie zgodzi się na prowadzenie inwestycji na odcinku przylegającej do jego nieruchomości. Niezależnie od tego, jest plan wyłączenia tego odcinka chodnika z planów realizacyjnych i z decyzji o pozwoleniu na budowę, tak żeby protest pana Brzezińskiego nie przyblokował inwestycji. Żadne zaklęcia tu nie pomogą, ponieważ to jest droga prawna i tej drogi nie można pominąć.
Pan Rajski ponownie zabierając głos poinformował, że nie kwestionuje prawnych posunięć, chodzi mu o dołożenie wszelkich starań, aby gmina wspólnie z powiatem skontaktowała się z Wojewodą w tej sprawie.
Pan Wójt poinformował, że jeśli pan Brzeziński otrzyma decyzję podziałową to jego protest będzie bezzasadny.
Pan Bryksa zabierając głos złożył wniosek do pana Wójta w trybie interpelacji o przedłużenie pracy Urzędu Gminy Michałowice w poniedziałki i zmianę godzin pracy na godziny od 1000 do 1800. Przede wszystkim dlatego, że jeżeli Urząd pracuje do godz. 1700 to jest rzeczą praktycznie niemożliwą, aby mieszkaniec który pracuje w Warszawie po pracy zdążył załatwić sprawę. Wielokrotnie od wielu mieszkańców otrzymywał pytania w tej materii i uważa, że nie jest to trudne zadanie. Prosił o rzetelne rozważenie tego i udzielenie odpowiedzi w trybie interpelacji. Następnie poinformował, że cieszy się, że tak sprawnie będzie można przeprowadzić inwestycje w ul. Polnej i Targowej, w tym roku będzie wykonana i kanalizacja i chodnik. Natomiast wyraził zdziwienie i zaniepokojenie, bowiem chodnik na ul. Pruszkowską był zaplanowany na bieżący rok i został przesunięty, argumentując, że nie może być wykonywany w jednym roku z kanalizacją. Dlatego uprzejmie prosi, jeżeli to jest jeszcze możliwe o rozważenie wprowadzenia odpowiednich zmian dotyczących ulicy Pruszkowskiej.        
Pan Kuss poinformował, że na chodnik w ul. Polnej mieszkańcy czekali kilka lat, kanalizację w tej ulicy robi się odcinkami długości około 400 mb.
Pan Wójt poinformował, że jest zdziwiony reakcją pana Bryksy, ponieważ został wykonany chodnik w ul. Komorowskiej, jest wykonywany obecnie chodnik w ul. Brzozowej. Uważa, że pan Bryksa przedstawia problem w sposób niezorientowany, niewłaściwy mówiąc, że w Michałowicach buduje się dużo, a w Komorowie nic.
Pan Bryksa uważa, że nie można tego zostawić bez komentarza, ponieważ jest to zniekształcanie pewnych rzeczy. Przypomniał, że chodnik na ul. Komorowskiej był budowany dwa lata, choć miał być budowany przez jeden rok. Przy ul. Pruszkowskiej mieszkają mieszkańcy i uczęszczają dzieci idące do szkoły w Nowej Wsi . Poprosił pana Wójta o wmawianiu pewnych rzeczy, których w wypowiedzi nie było.
Pan Wójt poinformował, że kanalizacja w ul. Polnej miała być wykonywana w ubiegły roku a chodnik miał być wykonany rok po kanalizacji, jest roczne przesunięcie.
Pan Hanc stwierdził, że pan Bryksa z jednej strony cały czas podważa wszystkie decyzje, odwołuje się do RIO, wciąż głosuje przeciw, a z drugiej strony chciałby mieć jak najwięcej chodników, chce by wszystko robić w jego miejscowości, także kosztem innych miejscowości. Wyraził pogląd, że pan Bryksa utrudnia pracę rady i że przez taką postawę zniechęca innych radnych. Stwierdził, że należałoby pana Bryksę skierować na leczenie.
Pan Bryksa poinformował, iż niech każdy mówi za siebie, nie trzeba tego komentować.
Pani Tomczak zabierając głos poinformowała, iż wypowiedź pana Hanca nie wymaga komentarza, lekarz jest potrzebny bezwzględnie, ale nie tym osobom. Wyjaśniła, że ul. Komorowska w Granicy ma długość 50 mb , a dalszej części jest w Nowej Wieś i jest to jest jedyny chodnik we wsi Granica. Dlatego uważa, że pan Wójt nie powinien mówić o orientacji, ponieważ sam nie jest zorientowany, mimo że jest wójtem trzecią kadencję.
Pan Wójt poinformował, że patrzy na ciąg uliczny a nie na miejscowości.
Pani Zalewska zapytała o projekt w ul. Waldemara i Mazurskiej. Ponadto zapytała czy w bieżącym roku będzie wybudowany chodnik w ul. Waldemara, za wybudowaniem którego optowali radni Komisji GKiP. Następnie poruszyła sprawę oświetlenia w ul. Waldemara, mówiło się, że w połowie roku zostaną ustalone możliwości wykonania oświetlenia w tej ulicy. Ten wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję GKiP. Zapytała o odpowiedź na wniosek, który złożyła na sesji 29 kwietnia 2004 r. Wniosek dotyczył ulicy M. Dąbrowskiej, gdzie są skarpy ziemi która zalega pomiędzy jezdnią a chodnikiem. Mieszkańcy zgłaszali, że nie mogą przejść ponieważ na chodniku są kałuże. Wsparła wniosek pani Popko, aby ważne sprawy dla mieszkańców były opiniowane przez Zarządy Osiedli i przez Rady Sołeckie. 
Pan Kwietniak wyjaśnił, iż odnośnie ul. Waldemara został złożony wniosek do Starostwa o pozwolenie na budowę, wykazane zostało przez Starostwo kilka niedociągnięć, przede wszystkim braku zgody właścicieli terenu na którym inwestycja ma być przeprowadzona. Chodzi o Pruszkowską Spółdzielnię Mieszkaniową „Budowa”, uzupełnienie Porozumienia ze Starostą Powiatowym, jak również zgoda miasta Pruszków na przeprowadzenie inwestycji. Natomiast na wykonanie oświetlenia nie ma w budżecie środków.
Pan Bryksa zabierając głos przypomniał, że w komunikatach Przewodniczącego Rady Gminy przedstawił pismo RIO w którym stwierdzono, że brak jest podstaw prawnych do przyjęcia w Statucie Gminy Michałowice zapisu § 38 ust. 3, chciałby zapytać czy pan Przewodniczący już zareagował, czy zamierza zareagować na to formując projekt zmiany Statutu Gminy Michałowice, tak aby nie kolidował on z prawem.
Pan Sierak wyjaśnił, iż uważa, że nie koliduje z prawem, są akty prawne niższego i wyższego rzędu. Natomiast Statut powinien być co jakiś czas uaktualniany ze względu na zmiany ustaw. W związku z powyższym pewno nastąpi taka regulacja w momencie, gdy spraw na sesję zgłoszonych przez pana Wójta będzie mniej, zajmiemy się kilkoma zapisami. Zapewne na którejś sesji to nastąpi.
  
Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady pan Paweł Zacny zamknął obrady XXII sesji Rady Gminy Michałowice.
 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 05.10.2006 13:29
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 21
Autor: Urszula Bejda