Urząd Gminy Michałowice
05.10.2006 13:15

Protokół Nr XXV

Z obrad XXV sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2004-11-29
Z obrad XXIV sesji Rady Gminy Michałowice odbytych w dniu 29 listopada 2004 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.
Obecnych radnych ( w chwili rozpoczęcia).
Nieobecni, nieusprawiedliwieni: pan Cz. Sulik i pan T. Wągrodzki .
 
Ad. pkt. 1
Przewodniczący pan Jacek Sierak powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obrad obecnych jest 9 radnych, w związku z czym Rada może podejmować uchwały. Następnie odczytał projekt porządku obrad.
Pan Wójt zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały Rady w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na okres przekraczający rok budżetowy, związanego z realizacja usługi pn. „Usuwanie awarii i konserwacja na odwodnieniu”.
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta w sprawie rozszerzenia porządku obrad.
Za przyjęciem     - 8
Przeciw                - 0
Wstrzymało się   - 1
Rada wniosek przyjęła.
Wobec wniosku pana Wójta porządek obrad XXV sesji Rady Gminy przedstawia się następująco:
1.       Sprawy porządkowe.
2.       Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy.
3.       Podjęcie uchwał w sprawie:
1)      dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2004 rok,
2)      zmieniająca Uchwałę Nr XVII/116/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice” na lata 2004-2007,
3)      zmieniająca Uchwałę Nr XVII/121/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice” na lata 2004-2007,
4)      zmieniająca Uchwałę Nr XVII/120/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Gminy Michałowice” na lata 2004-2007,
5)      zmieniająca Uchwałę Nr XVII/118/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych” na lata 2004-2007,
6)      zmieniająca Uchwałę Nr XXI/157/2004 z dnia 12 lipca 2004 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
7)      określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Michałowice na 2005 rok,
8)      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku na terenie Gminy Michałowice na 2005 rok,
9)      zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Michałowice na 2005 rok,
10)   zaciągnięcia zobowiązania finansowego na okres przekraczający rok budżetowy związanego z realizacją usługi pn. „Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy” ,
11) nabycia na rzecz Gminy Michałowice od Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego na terenie Gminy Michałowice,
12)   określenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2005 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
13)   zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część IV obejmująca fragment wsi Granica,
14)   zaciągnięcia zobowiązania finansowego na okres przekraczający rok budżetowy, związanego z realizacja usługi pn. „Usuwanie awarii i konserwacja na odwodnieniu”.
4.       Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XXIV sesji Rady Gminy.
5.       Sprawozdanie Wójta z międzysesyjnej - działalności.
6.       Informacje Wójta Gminy.
7.       Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
8.       Sprawy wniesione.
Za przyjęciem   - 8
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 1
Porządek obrad XXV sesji został przyjęty.
 
Ad. pkt 2
Przewodniczący Rady pan Jacek Sierak poinformował, iż projekt protokołu z XXIV sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, był wyłożony do wglądu w biurze rady, zapytał o uwagi do jego treści.
Nie zgłoszono żadnych uwag.
Za przyjęciem –  9
Przeciw             - 0
Wstrzymało się- 0
Protokół z XXIV sesji został przyjęty.
 
Pan Wójt poinformował, ze gośćmi na sesji jest państwo Adela i Włodzimierz Wargenau mieszkańcy Granicy, którzy niedawno obchodzili 50-lecie swojego związku małżeńskiego. Z tej okazji na wniosek osób zainteresowanych zostały przyznane przez Prezydenta RP medale za długoletnie pożycie, jak również okolicznościowy dyplom od Rady Gminy. Podziękowania złożył pan Wójt, Przewodniczący Rady i wszyscy Radni.
Pan Włodzimierz Wargenau podziękował w imieniu swoim i małżonki za życzenia i przekazanie odznaczeń.
Następnie pan Wójt i pan Sierak  w imieniu wszystkichRadnychzłożyli podziękowaniapanu Andrzejowi Rogowi za wkład w rozwój biblioteki w Michałowicach oraz za przepracowanie 30-tu lat w tej placówce.
Pan Andrzej Róg przypomniał, że akurat minęło 50-lecie tej biblioteki i poprosił o wzięcie pod uwagę rozwiązania problemu lokalowego dla tej placówki.
Pan Wójt poinformował, że będzie to miał na uwadze.
 
Ad. pkt 3.1
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2004 rok.
Pan Wójt zabierając głos omówił projekt uchwały oraz po kolei poszczególne załączniki (informacja w załączeniu do protokołu). Następnie zgłosił autopoprawkę polegającą na przeniesieniu kwoty 1 tys. zł z delegacji krajowych na delegacje zagraniczne.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Walendowski zbierając głos poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pani Zalewska poinformowała, że omawiana uchwała świadczy o tym , że jednak można dokonywać zmian w budżecie w ciągu roku. Budżet dostosowywany jest do różnych potrzeb i nie zawsze odzwierciedla zgłaszane potrzeby przez radnych. Następnie zapytała, czy uruchomiona już została sprawa szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców naszej Gminy, czy została ta sprawa nagłośniona i jak została skalkulowana kwota 40 tys. zł. Zapytała, dlaczego jest zmniejszenie środków o kwotę 47 tys. zł na opracowanie dokumentacji dla ulic znajdujących się w Komorowie, Komorowie Wsi i w Granicy. Następnie poprosiła o wyjaśnienie gdzie nastąpiły awarie konserwacji odwodnienia i gdzie była konieczna interwencja pociągająca koszty finansowe. Poprosiła o wyjaśnienie zmniejszenia środków na remont świetlicy w Komorowie, chciałaby się dowiedzieć jakie nie zostaną wykonane zadania w tym temacie.
Pan Sierak przypomniał, że prace porządkujące budżet odbywają się co roku. Pewne kwoty zapisane pierwotnie są kwotami szacunkowanymi, później są przetargi i kwoty faktyczne z przetargów różnią się od tych co były planowane. Dlatego nie jest nic dziwnego, że w drugiej połowie roku rada przystępuje do porządkowania budżetu.
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił, iż sprawa szczepień zostanie rozreklamowana po dokonaniu zmian w budżecie przez radę. Mieszkańcy o tym wiedzą, ponieważ taka informacja się rozeszła. Opracowanie dokumentacji dotyczące ulic uległo zmniejszeniu po przeprowadzeniu przetargu, a uwolnione środki zostały przeznaczone na inne zadanie inwestycyjne. Środki finansowe dotyczące odwodnienia zostały przeznaczone na usunięcie nadmiaru wód w Al. Starych Lip, na wykonanie studni chłonnych i oczyszczenie istniejących, następnie oczyszczenie rowu pomiędzy terenami szpitala w Komorowie, a terenami prywatnymi. Natomiast co do sprawy świetlicy w szkole w Komorowie to prowadzenie jej przejęła nauczycielka, a pierwotnie miała prowadzić świetliczanka, a więc część środków zostanie przeniesione ze świetlicy na fundusz szkolny, w ramach tej samej szkoły tylko nastąpi zmiana paragrafu.
Pani Zalewska zapytała, dlaczego zadanie inwestycyjne dotyczące termomodernizacji ZSO w Komorowie zostało sfinansowane ze środków z opracowania dokumentacji dot. dróg mimo, że na to zadanie były oddzielne środki w budżecie.
Pan Wójt wyjaśnił, iż termomodernizacja w szkołach i przedszkolach została przeprowadzona. W trakcie realizacji tych zadań w oparciu o opinię ekspertów i rzeczoznawców w zakresie gospodarki energetycznej, stwierdzono, iż istniejące układy pomiaru kontrolnego urządzeń gazowych są przestarzałe, nie chodzi tu o żadne zadanie inwestycyjne, tylko o wymianę. Natomiast dokumentacja odnośnie ulic została wykonana.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2004 rok wraz ze zgłoszoną autopoprawką.
Za przyjęciem   – 9
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 3
Uchwała Nr XXV/ 196/2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 2.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XVII/116/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice” na lata 2004-2007.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, iż przedstawiony projekt uchwały jest zmianą dotyczącą WPI budowy sieci wodociągowej. Zmiany dotyczą budowy sieci wodociągu w ul. Poprzecznej, Cisowej i Dębowej.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XVII/116/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice” na lata 2004-2007.
Za przyjęciem   – 13
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXV/197/2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 3.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XVII/121/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice” na lata 2004-2007.
Pan Wójt zbierając głos poinformował, iż zmiany dotyczą ul. B.Prusa w Regułach i ul. Bankowej w Komorowie.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pani Tomczak zabierając głos stwierdziła, że na miesiąc przed zakończeniem roku wprowadzane jest nowe zadanie inwestycyjne, ulica B. Prusa w Regułach z kwotą 131tys.zł, przy czym 40tys.zł ma być ze sprzedaży działki. Chciałaby się dowiedzieć co się stanie jak działka w Regułach nie będzie sprzedana, a do końca roku jest prawie 21 dni. Czy to zadanie zostanie nierozpoczęte, wstrzymane, czy może znajdzie się w rezerwie jeszcze 40 tys. zł.
Pan Wójt wyjaśnił, iż jest to konsekwencją podjętej uchwały dot. sprzedaży nieruchomości położonej w Regułach. Procedura sprzedaży jest uruchomiona i w chwili obecnej jest już po zakończeniu, pozostało tylko do spisania aktu notarialnego. Z przeprowadzenia wstępnej rozmowy z nabywcą wynika, że dokona wpłaty w oparciu o umowę przedwstępną i w tym momencie będą już środki. Jeśli działka nie zostanie sprzedana, to zakres robót zostanie ograniczony i będzie wykonany ten fragment chodnika na najbardziej niebezpiecznym odcinku: od ulicy Regulskiej w kierunku Piastowa.
Pan Sierak sprostował, że nie jest to zadanie nowo wprowadzone, zadanie to znajdowało się zresztą jako jedyne zadanie inwestycyjne w Regułach roku 2004, tylko kwota była znacznie niższa.
Pani Tomczak stwierdziła, iż to zadanie było w remontach, a obecnie jest wprowadzone jako zadanie inwestycyjne.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XVII/121/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice” na lata 2004-2007. 
Za przyjęciem   – 9
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 3
Uchwała Nr XXV/198/2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 4.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XVII/120/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Gminy Michałowice” na lata 2004-2007
Pan Wójt zabierając głos poinformował, że dotyczy to inwestycji które są w realizacji ul. Ireny jak również zlewni nr 11 w Michałowicach. Inwestycja w ul. Ireny będzie realizowana w oparciu o porozumienia z miastem Pruszkowem, ponieważ dotyczy wspólnej zlewni w Ostoi I, II i III
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pani Zalewska zabierając głos poinformowała, iż przyjmuje to zadanie ze zdziwieniem i uznaniem, że pan Wójt dostrzegł potrzebę odwodnienia tej ulicy. Przez wszystkie kadencje była zgłaszana jako najbardziej zatopiona ulica na terenie naszej Gminy i doczekała się uwagi ze strony władz.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XVII/120/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Gminy Michałowice” na lata 2004-2007.
Za przyjęciem   – 13
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXV/199 /2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 5.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XVII/118/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych” na lata 2004-2007.
Pan Wójt poinformował, iż zmiany dotyczą zwiększenia kwot na zakupy zestawów komputerowych dla wyposażenia placówek bibliotecznych naszych jednostek organizacyjnych.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawiezmieniającej Uchwałę Nr XVII/118/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych” na lata 2004-2007.
Za przyjęciem   – 13
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXV/200 /2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 6.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXI/157/2004 z dnia 12 lipca 2004 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Pan Wójt zabierając głos przypomniał, iż Gmina Michałowice wcześniej wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pożyczki do WFOŚiGW, której w bieżącym roku nie otrzyma ze względu na brak środków na zadania związane z robotami odwodnieniowymi. W związku z powyższym proponuje podjęcie uchwały o kredyt w BOŚ S.A.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawiezmieniającej Uchwałę Nr XXI/157/2004 z dnia 12 lipca 2004 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Za przyjęciem   – 10
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 3
Uchwała Nr XXV/201 /2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 7.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Michałowice na 2005 rok.
Pan Wójt zabierając głos  przedstawił propozycje stawek i przystąpiono do dyskusji nad poszczególnymi stawkami podatku od środków transportowych na terenie Gminy Michałowice na 2005 rok (stawki w załączeniu do protokołu).
Stawka podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – propozycja Wójta 620,00 zł.
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie– propozycja Wójta 1030,00 zł.
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton– propozycja Wójta 1240,00 zł.
 
Stawka podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w zał. Nr 1(stawki stanowią załącznik do protokołu)
 
Stawka podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – propozycja Wójta1440,00zł.
 
Stawka podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wg. stawek określonych w zał. Nr 2(stawki stanowią załącznik do protokołu).
 
Stawka podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – propozycja Wójta 1240,00 zł.
 
Stawka podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wg stawek zał nr 3. (stawki stanowią załącznik do protokołu)
 
Stawka podatku od autobusów oraz samochodów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób o liczbie miejsc do siedzenia:
mniejszej niż 30 miejsc – propozycja Wójta 1440,00 zł     
równiej lub wyższej niż 30 miejsc – propozycja Wójta 1830,00 zł     
 
Stawki dla pojazdów wyprodukowanych po 1 stycznia 1995 r. posiadających katalizator określa się:
Stawka podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – propozycja Wójta 580,00 zł.
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie– propozycja Wójta 920,00 zł.
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton– propozycja Wójta 1.110,00 zł.
 
Stawka podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – propozycja Wójta1290,00zł.
 
Stawka podatku od autobusów oraz samochodów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób o liczbie miejsc do siedzenia:
mniejszej niż 30 miejsc – propozycja Wójta 1290,00 zł     
równiej lub wyższej niż 30 miejsc – propozycja Wójta 1640,00 zł 
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pani Zalewska zapytała, czy mamy sprawozdanie jak wpływają podatki od środków transportowych i czy są zaległości w wpłatach. Następnie zapytała dlaczego w zał. nr 2 w dwóch pozycjach mamy zmniejszenie podatku.
Pan Wójt wyjaśnił iż pozycje podatku, które ulegają zmniejszeniu wynikają z tego, że stawka jest określona w powiązaniu od kursu euro i nie można uchwalić stawki na poziomie roku ubiegłego, ponieważ propozycja Ministra Finansów jest mniejsza.
Pani Zalewska zapytała czy są to stawki maksymalne.
Pan Wójt potwierdził, iż są to stawki maksymalne. Następnie poinformował, iż wszyscy podatku nie płacą, powstają zaległości. Ostatecznym krokiem jest tytuł wykonawczy i komornik. W sytuacjach uzasadnionych, na wniosek, podatki są umarzane. Do kasy Gminy nie wpływa w granicy 10% podatku.
Pan Bryksa zabierając głos zwrócił uwagę, iż przy małej różnicy tonażu pojazdu występuje duże zróżnicowanie podatku. Uważa że jest to niekonsekwencja, albo gmina ma czystą i jasną politykę albo niejasną, nieuzasadnioną. 
Pan Wójt wyjaśnił, iż nie widzi potrzeby, aby większe samochody miały korzystać z takich samych opłat jak małe samochody, ponieważ duże bardzo często powodują dewastacje dróg.
Pan Strzelecki zwrócił uwagę, że od dwóch lat gmina nie dostaje żadnych subwencji za wydatki jakie ponoszą nasi podatnicy w paliwie płaconym na stacjach benzynowych. Do tej pory, co roku była płacona subwencja z tego tytułu, a obecnie nie ma. Czy to jest zasadne, że te podatki podnosimy.
Pani Zalewska poprosiła o informacje jakie wpływy przyniosą omawiane podwyżki podatków.
Pan Wójt wyjaśnił, iż w projekcie budżetu zakładany jest wzrost wpływów podatkowych z tego tytułu, około 10 tys.zł
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Michałowice na 2005 rok.
Za przyjęciem   – 13
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXV/ 202/2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 4 ppkt 8.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku na terenie Gminy Michałowice na 2005 rok.
 
Pan Wójt zabierając głos  przedstawił propozycje w sprawie określenia stawek podatków i opłat na terenie Gminy Michałowice na 2005 rok. Jednocześnie zgłosił autopoprawki do pkt.2 ppkt. e), e1) proponując stawkę w obu przypadkach 3,0 zł Następnie poinformował, że treść uchwały jest zgodna z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, iż musi się odnieść co do konkretnych stawek ze względu na to, że w wyniku dyskusji przyjęte zostały albo stawki proponowane przez pana Wójta, albo zgłaszano własne propozycje stawek. Co do grupy pierwszej do budynków mieszkalnych to opinia była pozytywna co do propozycji stawki pana Wójta, w pkt. 2 e), e1) komisja zaproponowała stawkę 3,0 zł. Uwagi dotyczyły grupy czwartej podatku od gruntów, propozycja pozostawienia stawki podatku na poziomie roku ubiegłego w wysokości 0,63 zł, natomiast w ppkt b), b1) zaproponowano stawkę w wysokości 0,14 zł ze względu na bardzo znaczny skok podatku, gdyż niektórzy mieszkańcy w chwili obecnej płacą za 1m2 0,03 zł a inni 0,30 zł. 
Pan Wójt zabierając głos poinformował iż zdaje sobie sprawę z aspektu społecznego w tym temacie. Natomiast przypomniał, iż w wyniku działań sejmu RP dwa lata temu dokonano drastycznego obniżenia podatku dla gmin, obniżono podatki od nieruchomości co spowodowało, że nastąpił bardzo gwałtowny spadek wpływów z tego tytułu do kasy gminy. Następnie zgłosił autopoprawkę do pkt 4 b),b1) proponując stawkę w obu podpunktach w wysokości po 0,16 zł.
Pani Zalewska zabierając głos poprosiła o zastanowienie się, czy zwiększając podatek od działalności gospodarczej spowodujemy, że firm na naszym terenie będzie więcej, czy też nie. Czy to nie spowoduje, że wiele firm zrezygnuje z tej działalności i nasze dochody będą niższe niż są obecnie. Uważa, że promowanie firm polega na zmniejszaniu podatku a wówczas poprzez zwiększenie liczby podatników nastąpi zwiększenie wpływów.
Pan Kuss uważa, że podatki należy uchwalić wg stawek zaproponowanych przez Komisję Budżetu i Finansów, ze względu na sytuację społeczną mieszkańców, która jest coraz bardziej trudną.
Pani Tomczak poinformowała, iż w przyszłym roku podatek VAT będzie ujednolicony, co spowoduje wzrost cen na żywność i leki a więc głównie to uderzy naszych najbiedniejszych podatników.
Pan Rajski zabierając głos zwrócił uwagę na podatki gruntowe, które co roku rosną o 10% tj o jeden grosz. Bulwersuje go, że opłaty za grunt związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, a więc grunt, który przynosi korzyści właścicielowi jest tylko dwukrotnie więcej zaproponowany od pozostałych gruntów. Poinformował, iż mimo, że mieszkańcy mają możliwość występowania o ulgi, o umorzenia to jest sytuacja bardzo przykra dla mieszkańca jako występującego, dlatego przychyla się do propozycji stawek zaproponowanych przez Komisję Budżetu i Finansów.
Pan Sierak odniósł się do sprawy zmniejszania stawek podatku i przyciągania inwestorów. Stwierdził, iż fakt, że podatek jest instrumentem i obniżenie stawki powinno przyciągnąć za sobą nowych inwestorów do Gminy i tak mówi ekonomia. Jeśli chodzi o naszą gminę to ma  jedną wątpliwość, ponieważ nasza Gmina ma dużo większy przyrost liczby podmiotów gospodarczych na tych terenach na których one funkcjonują, więc nie może sobie na więcej pozwolić, ponieważ nowe podmioty gospodarcze stają się większym zagrożeniem dla gminy a uważa, że nie warto mówić o zwiększonych wpływach budżetowych w momencie gdy są następstwa zagrożenia bezpieczeństwa. Problemem jest podatek od działalności gospodarczej, czyli od powierzchni zajmującej działalność gospodarczą. Jeżeli zmniejszamy stawki to zmniejszamy dochody, co generalnie obniża możliwość wydatkowania środków jak również zmniejsza zdolność do zaciągania długów.
Pan Bryksa poinformował, iż Komisja Budżetu i Finansów dyskutując o stawkach nie miała pełnej informacji na temat tego, jakie konsekwencje będą dla budżetu z tytułu wprowadzenia zmian w poszczególnych grupach podatkowych. Poprosił o przedstawienie symulacji, ponieważ komisja zajęła bardzo konkretne stanowisko, przyjmując określoną politykę wobec stawek podatkowych przedstawionych przez pana Wójta, zaproponowane zostały bardzo konkretne rozwiązania.
Pani Jankowska zabierając głos podała informacje dotyczące stawek poszczególnych grup podatkowych i spadków w porównaniu do kwot maksymalnych uwzględniając propozycje z Komisji Budżetowej; przy podatku z budynków od działalności gospodarczej kwota 144tys zł, przy budynkach zajętych na działalność gospodarczą w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym kwota 256zł, budynki zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych kwota 946zł, pozostałe budynki wykorzystywane jako pomieszczenia gospodarcze dla celów własnych oraz na prowadzenie działalności pożytku publicznego kwota 236tys.zł. W pozostałych gruntach przy stawce 0,14 zł a przy max 0,32 daje nam kwotę 21tys zł. Skutki obniżenia stawek maksymalnych dawało by kwotę ponad 400 tys. zł. Jest to zaniechanie wpływu podatku z niższą stawką podatkową, gdybyśmy przyjęli górne stawki byłby podatek wyższy o 400 tys. zł.
 
 
Propozycje stawek, przystąpiono do dyskusji nad poszczególnymi stawkami podatku.
Stawka podatku od budynków mieszkalnych – propozycja Wójta 0,54 zł
Bez uwag.
Stawka podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – propozycja Wójta 17, 98zł.
propozycja Komisji Budżetu i Finansów 17,00 zł
propozycja pana Zacnego 17, 68 zł.
Pan Sierak poinformował, iż jako pierwsza zostanie przegłosowana propozycja pana Wójta, jeśli ona nie uzyska akceptacji, w dalszej kolejności przegłosuje propozycję Komisji Budżetu i Finansów i pana radnego Zacnego.
Pan Bryksa poprosił o odpowiedź na interpelacje w kwestii procedury głosowania w tej radzie. Przypomniał, iż interpelację złożył na poprzedniej sesji rady ponad miesiąc temu, a więc KPA nie jest przestrzegany.
Pan Sierak wyjaśnił, iż to nie jest sprawa z zakresu KPA, ponieważ tryb KPA nie dotyczy  tej interpelacji.
Pan Bryksa zwracając się do radcy prawnego poprosił o interpretacje zgodności z prawem  procedury, którą pan Przewodniczący proponuje.
Pan Sierak poinformował, iż skonsultował sprawę z RIO, która stoi na stanowisku, że propozycja zgłoszona przez pana Wójta jest propozycją pierwszą która powinna być przegłosowana, jeśli są propozycje alternatywne to się je głosuje wówczas gdy propozycja Wójta nie uzyska akceptacji, chyba że zapisy Statutu stanowią inaczej. Pan Wójt jest osobą zgodnie z prawem przygotowującą projekty uchwał, przedstawiającą, a więc pana Wójta propozycję jaką pierwszą zgłoszoną, wynikająca z zapisów ustawowych poddaje pod głosowanie.
Pani Domańska zabierając głos poinformowała, iż udzielając odpowiedzi na interpelacje zajęła stanowisko, w sprawach budżetowych i uchwał związanych z budżetem, iż  rada gminy nie ma bezwzględnego prawa wprowadzania zmian dlatego, że konstruując stawki Wójt jednocześnie na tej podstawie planuje dochody. Zgodnie z zapisami ustawowymi rada gminy bez zgody Wójta nie może zmniejszać dochodów, jeżeli Rada zmniejsza Wójtowi stawki podatku, to jednocześnie zmniejsza dochody. Budżet do 15-go listopada został złożony do rady i rada jest w tak komfortowej sytuacji że nie jest organem wykonawczym, że tego budżetu nie wykonuje, propozycje budżetu przedstawia Wójt i ten budżet następnie wykonuje i odpowiada za gospodarkę finansową. Więc jest to tak specyficzny problem uchwalanie stawek podatkowych, które są podstawą planowania dochodów w gminie. Dlatego stoi na stanowisku, że z propozycją stawek wychodzi pan Wójt i taka propozycja powinna być w pierwszej kolejności głosowana.
Pan Sierak poinformował, że nie oznacza to przyjęcia stawki proponowanej przez Wójta. Nie rozumie tego, czy w naszej radzie to sprawa ambicjonalna która propozycja będzie zgłaszana jako pierwsza, czy druga. Tracimy czas na dyskusje w momencie, gdy już dawno powinnyśmy przeprowadzić głosowanie.
Pan Zalewska poinformowała, iż sprawa głosowań wyjaśniona została  26 lutego na sesji natomiast pan Przewodniczący niepotrzebnie na każdej sesji wraca do tego tematu.
Pan Sierak poinformował, że nic nie zostało wyjaśnione, ponieważ procedura budżetowa ma swoje zastosowanie w ustawie o finansach publicznych i takiego trybu się trzyma.
Pani Domańska wyjaśniła, że skutki uchwalenia niższych stawek w tej chwili ,przy braku akceptacji Wójta będą musiały skutkować zmniejszeniem dochodów w uchwalanym budżecie, a to doprowadzi do naruszenia procedury uchwalania budżetu.
Pan Bryksa zwrócił uwagę, że pan Wójt przed chwilą sam zmienił stawki podatkowe powodując zmniejszenie wpływu do budżetu, a przecież budżet już wpłynął do rady. A więc dochody zostały już zmienione i nie decyzją rady ale decyzją Wójta. Należy stwierdzić, że to rada jest ciałem prawodawczym w tej gminie, a nie wójt i to jest podstawa praworządności w tym państwie. Na Komisji Budżetu i Finansów pan Wójt informował, że rada może ustalić jednogroszowe wpływy do budżetu z każdej grupy podatkowej, natomiast pani mecenas twierdziła, że rada nie może ponieważ w pierwszej kolejności należy głosować propozycje pana Wójta. Jeżeli rada  zagłosuje zmianę stawki to zmieni się wówczas procedura uchwalania budżetu. Uważa, że nic się nie stanie jeśli będzie trzeba zmienić dochody budżetowe i projektowane wydatki, albo zwiększyć kredyty.
Pan Sierak zwracając się do pana Bryksy poprosił o uważniejsze słuchanie wypowiedzi pani mecenas, bo wówczas nie były by formułowane takie zdania. Pani Mecenas wyraźnie powiedziała powołując się na art. 123 ustawy o finansach publicznych, który mówi że bez zgody Wójta nie można zmniejszać stawek. Przypomniał, że podstawą dla działania rady jest prawo a nie samowola, jeśli są takie a nie inne zapisy ustaw to możemy się zgadzać lub nie, ale jako organ kolegialny musimy się do tego prawa stosować, a takie są zapisy ustawy o finansach publicznych.
Pan Bryksa zgłosił wniosek formalny o głosowanie jako pierwszego wniosku Komisji Budżetu i Finansów i poprosił o ustosunkowanie się do tego wniosku.
Pan Sierak poinformował, że będzie głosował zgodnie z procedurą którą zaproponował. To nie jest wniosek, to jest alternatywa. Zapisy ustawy upoważniają do tego aby jako pierwszą głosował propozycję pana Wójta i tak będzie czynił.
Pani Zalewska poprosiła o przedstawienie paragrafu statutu, który nie zezwala przyjąć wniosku formalnego.   
Pan Sierak poinformował, że ustawa jest ponad statutem. Art. 123 ustawy o finansach publicznych i art. 30 ustawy samorządowej informuje, że wójt przedstawia projekty uchwał.
Pani Zalewska stwierdziła, że pan przewodniczący narusza statut nieprzyjmując wniosku formalnego.
Pan Sierak wyjaśnił, iż tryb głosowania w tej sprawie reguluje prawo. Nie rozumie ile może być dyskusji nad sprawami tak mało ważnymi, który wniosek po kolei ma być głosowany. Uważa, że jest dużo istotniejsze, czy głosujemy w sprawach ważnych dla rozwoju gminy, czy decydujemy się na taką czy inną politykę, ponieważ bardzo łatwo jest nie podnieść ręki, albo podnieść rękę przeciw, co często czynimy. Natomiast wziąć na siebie odpowiedzialność jest rzeczą trudną.
Pani Zalewska zgłosiła wniosek formalny w sprawie głosowania w pierwszej kolejności wnisku radnych, a w następnej kolejności projekt uchwały. Taka procedura głosowania została rozstrzygnięta na sesji 26 lutego i zgodnie z nią pan Przewodniczący prowadził obrady,  dzisiaj obrady prowadzone są inną procedurą, chciałaby się dowiedzieć dlaczego na każdej sesji mamy inną procedurę, pan Przewodniczący już kilkakrotnie próbował zmieniać procedurę i wracać do tego samego tematu, który juz został wyjaśniony. Przypomniała, że w gazecie „Samorząd i Administracja”, jest odpowiedź w sprawie procedury w tej kwestii, iż w pierwszej kolejności głosowane są poprawki radnych a dopiero uchwały zgłoszone przez pana Wójta.
Pan Przewodniczący przerwał wypowiedź pani radnej, nie widząc sensu dalszej dyskusji i przyjął wniosek.
Pan Zalewska poprosiła o podstawę prawną procedury i zgłosiła wniosek formalny o odłożenie głosowania nad tą uchwałą do czasu, kiedy zostanie ustalona procedura głosowania w tej radzie.
Pan Sierak poinformował i wcześniej podał podstawę prawną i żeby nie przedłużać, nie paraliżować pracy, powinien przerwać obrady w związku z destrukcją, którą mamy od pewnego czas na sesji. Przypomniał, że stanowisko RIO jest takie, że wnioskiem pierwszym do głosowania jest wniosek podany przez pana Wójta.
Pan Bryksa przypomniał swój wniosek o głosowanie w pierwszej kolejności wnioseku najdalej idącego Komisji Budżetu i Finansów.
Pan Sierak poprosił o wyjaśnienie pojęcia „wniosek najdalej idący”.
Pan Bryksa wyjaśnił, iż jest wniosek, który opowiada się za ustaleniem najniższej stawki podatkowej w danej grupie. Jeśli chodzi o dochody budżetu jest najdalej idącym wnioskiem, bo zgodnie z matematyką przyniesie najmniejsze dochody.
Pan Sierak stwierdził iż w takim rozumowaniu wnioskiem najdalej idącym jest wniosek pana Wójta, który maksymalizuje dochody z punktu widzenia interesów gminy.
Pan Bryksa sformułował ponownie wniosek bez pojęcia „najdalej idący”
 
Przystąpiono do głosowania wniosku formalnego zgłoszonego przez pana Bryksę.
Za                      - 3
Przeciw             - 6
Wstrzymało się - 3
Wniosek został odrzucony.
 
Pan Sierak przypomniał:
propozycja Wójta 17, 98zł.
propozycja Komisji Budżetu i Finansów 17,00 zł
propozycja pana Zacnego 17, 68 zł.
Przystąpiono do głosowania propozycji pana wójta – 17,98zł.
Za                 - 0
przeciw             - 11
wstrzymało się – 1
Przystąpiono do głosowania stawki zgłoszonej przez Komisję Budżetu i finansów- 17,00zł
Za                       - 8
Przeciw              - 3
Wstrzymało się - 2
Stawka została przyjęta
 
Stawka podatku od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – propozycja Wójta 8,37 zł.
Za                       - 6
Przeciw              - 4
Wstrzymało się - 3
Stawka została przyjęta
 
Stawka podatku od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – propozycja Wójta 3,61 zł.
Za                       - 5
Przeciw              - 6
Wstrzymało się - 0
Stawka nie została przyjęta
Propozycja Komisji Budżetu i Finansów – 3, 49zł
Za                       - 8
Przeciw              - 2
Wstrzymało się - 3
Stawka została przyjęta.
 
Stawka podatku od budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – propozycja Wójta 3,00 zł.
Bez uwag
Stawka podatku od budowli – propozycja Wójta 2%.
Brak uwag.
Stawka podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – propozycja Wójta – 0,66 zł
Za                       - 4
Przeciw              - 6
Wstrzymało się - 3
Stawka nie została przyjęta.
Propozycja Komisji Budżetu i Finansów - 0,63 zł
Za                       - 8
Przeciw              - 1
Wstrzymało się - 4
Stawka została przyjęta.
Stawka podatku od gruntów pod jeziorami – propozycja Wójta 3,52 zł
Bez uwag
Stawka podatku od gruntów pozostałych 0,16 zł.
Za                       - 4
Przeciw              - 7
Wstrzymało się - 2
Stawka nie została przyjęta.
Stawka Komisji Budżetu i Finansów – 0,14 zł
Za                       - 9
Przeciw              - 2
Wstrzymało się - 2
Stawka została przyjęta.
Pan Walendowski zabierając głos zgłosił wniosek formalny o przerwę argumentując to powstaniem dość istotnych zmian w stawkach podatku i uważa, że należy to przed głosowaniem skonsultować.
Pan Przewodniczący ogłosił przerwę.
Pan Wójt wyjaśnił, iż uchwalenie podatku w wysokości stawek przegłosowanych konsekwencją będzie to, że plan dochodów własnych gminy z tego tytułu będzie na poziomie roku 2001. Żeby zaciągnąć kredyt , to trzeba mieć udział własny gminy z tego tytułu, jeżeli nie będziemy mieć własnego udziału to nie weźmiemy pożyczki. Można założyć, że te 400tys zł skutkuje zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych nie o 400tys.zł ale o kwotę 3mlzł. Trzeba pamiętać, że to jest sytuacja, która może się zamienić w sytuacją trwałą. W tym momencie gdy wszystkie obciążenia gminy z tytułu wydatków bieżących rosną, a są wydatkami sztywnymi, to będą mniejsze wydatki na inwestycje, ponieważ jest to jedyne miejsce gdzie można oszczędzać bez dalekosiężnych skutków.
Pani Tomczak poinformowała, że przyjęła wyjaśnienie pana Wójta, tylko chciała zwrócić uwagę, że zanim przed głosowaniem zostały przedstawione stawki Komisji Budżetu to budżet pan Wójt już sam zmienił przedstawiając inne stawki, w związku z tym już sam naruszył budżet. Na swoje sumienie może tylko wziąć to, że głosowała na stawkę 0,14zł a nie na 0.16zł  ale to nie jest wielka kwota o której pan wójt mówił.
Pan Wójt wyjaśnił iż różnica dwóch groszy to jest bardzo dużo, bo 9%.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku na terenie Gminy Michałowice na 2005 rok.
Za przyjęciem   – 8
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 5
Uchwała Nr XXV/ 203/2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 4 ppkt 9.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Michałowice na 2005 rok.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, że zwalnia się od podatku grunty i budynku będące we władaniu gminnych instytucji kultury, zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie zadań publicznych, budynki i budowle stanowiące własność Gminy Michałowice, grunty będące w użytkowaniu gminy Michałowice zajęte pod drogi.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna, komisja prosiła o pewne wyjaśnienie dotyczące gruntów zajętych na infrastrukturę.
Pan Wójt wyjaśnił, że po przeprowadzeniu badań, nie istnieje taka możliwość ponieważ nie jest to praktycznie możliwe do zapisania w zgodzie z prawem.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Michałowice na 2005 rok.
Za przyjęciem   – 13
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXV/204 /2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Pan Sierak przekazał przewodniczenie sesji panu Zacnemu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 10.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na okres przekraczający rok budżetowy związanego z realizacją usługi pn. „Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy” 
Pan Wójt zabierając głos poinformował, jest to projekt uchwały, który upoważni wójta do podpisania umowy na zimowe utrzymanie dróg i aby można było podpisać umowę potrzebne jest upoważnienie rady gminy w formie uchwały.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pani Zalewska zapytała dlaczego mamy podejmować uchwałę, jeżeli umowa już została podpisana.
Pan Wójt wyjaśnił, iż umowa nie została podpisana.
Pani Zalewska stwierdziła, że umowa będzie obowiązywała wstecz, od 10 listopada, co będzie gdy tej uchwały nie podejmiemy.
Pan Wójt wyjaśnił iż dotyczy to tylko roku 2005, ponieważ w bieżącym roku środki w budżecie są i taką umowę można podpisać, co zostało przedstawione w § 1 pkt. 2 projektu uchwały.
Pani Zalewska zapytała, dlaczego te usługi mają być zlecone do 30 listopada 2005, czy tylko przewidywana jest w przyszłym roku zima, a innej poru roku nie ma. Chciałby się dowiedzieć co oznacza podział na kwoty w § 1 pkt. 2 projektu uchwały, ponieważ kwota na 2005 rok jest wielokrotnie większa od kwoty z 2004 roku.
Pan Wójt wyjaśnił, iż kwota 22 226zł będzie obowiązywała w bieżącym roku. Natomiast kwota 160 tys. zł jest to kwota która pozwoli zabezpieczyć drogi w sposób właściwy.
Pani Zalewska zwróciła uwagę, że nie ma harmonogramu kolejności odśnieżania ulic, więc uważa że nie można podejmować uchwały ponieważ nie wiemy ile ulic mamy w której kolejności odśnieżania a chciałaby świadomie podejmować uchwałę.
Pan Wójt poinformował, iż w budżecie na rok 2004 było przewidziane na odśnieżanie 110 tys. zł z czego została wykorzystana została kwota 88 tys. zł. Obecnie ceny benzyny, soli wzrosły więc nie można ślepo patrzyć na rok poprzedni, dlatego przedstawił kwotę 160 tys. aby wystarczyło. Natomiast w sprawie odśnieżania został podpisany aneks w którym został uwzględniony w pierwszej kolejności odśnieżania wniosek pani radnej.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na okres przekraczający rok budżetowy związanego z realizacją usługi pn. „Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy”  
Za przyjęciem   – 9
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 2
Uchwała Nr XXV/ 205/2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 11.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Michałowice od Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego na terenie Gminy Michałowice.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, że SGGW w Warszawie wystawiła do sprzedaży w drodze negocjacji prawo użytkowania wieczystego działki ew. nr 7/1 położone we wsi Komorów. Działka jest szczególnie cenna do wykorzystania na cele rekreacji, turystyki, sportu i wypoczynku. Cena wyjściowa do negocjacji wynosi 127.000zł.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Rajski podziękował, za przygotowanie projektu uchwały i za te działania które idą po myśli samorządu wsi Komorów, który od wielu lat troszczy się o zalew jak i samorządu Pęcic Małych i dalszych miejscowości.
Pan Bryksa uważa, że zalew powinien być utrzymany, rozwijany. Działka ta jeśli zostanie nabyta powinna stworzyć warunki na stworzenie prawdziwej, rzetelnej rekreacji. Podkreślił, że dzięki negocjacjom, odpowiednim stanowiskiem gminy udało się uzyskać kwotę 127 tys.zł co jest istotne dla naszego budżetu. Pozyskanie tej działki uważa, że jest cennym przedsięwzięciem.
Pan Zacny zapytał ile się udało zaoszczędzić dzięki decyzji rady w stosunku do kwoty pierwotnej.
Pan Wójt poinformował, iż 170 tys.zł
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Michałowice od Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego na terenie Gminy Michałowice wpisując w § 1 kwotę 130 tys. zł.
Za przyjęciem   – 13
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXV/206 /2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 12.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2005 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
Pan Wójt zabierając głos poinformował, że zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym rady gmin określają na dany rok kalendarzowy, liczbę przeznaczonych do wydania nowych licencji. W chwili obecnej na terenie Gminy nie ma żadnej licencji wydanej zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym, zgłaszają się natomiast osoby zainteresowane otrzymaniem takiej licencji począwszy od 2005 roku. W związku z powyższym wnosi do Rady Gminy o ustalenie licencji w liczbie 10.
Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawieokreślenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2005 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
Za przyjęciem   – 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXV/ 207/2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 13.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część IV obejmująca fragment wsi Granica.
Pan Sobol zabierając głos poinformował, iż uchwałę staramy się uchwalić po raz drugi. 27 lutego była pierwsza przymiarka do uchwalenia planu. W stosunku do tego co było przedstawione w lutym wprowadzono większość poprawek, o których była mowa w trakcie dyskusji.   
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pani Zalewska zapytała, jaka w tym terenie już obecnie obowiązuje maksymalna powierzchnia działki budowlanej.
Pan Sobol zabierając głos wyjaśnił iż na omawianym terenie nie obowiązuje żaden plan, natomiast formalnie przed uchwaleniem tego planu, do końca grudnia zeszłego roku obowiązywał stary plan zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice.
Pani Zalewska zapytała o szerokość ulicy Reja i Dębowej
Pan Sobol poinformował, iż ul. Reja docelowo ma mieć 10m , natomiast ul Dębowa jest poszerzana w stronę lasu.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część IV obejmująca fragment wsi Granica.
Za przyjęciem   – 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXV/ 208/2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 14.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na okres przekraczający rok budżetowy, związanego z realizacja usługi pn. „Usuwanie awarii i konserwacja na odwodnieniu”.
Pan Kwietniak zabierając głos poinformował, iż obecnie wystąpiła poważna awaria w ul. Rynkowej w Michałowicach i zachodzi konieczność jego odblokowania i zapewnienia swobodnego opływu wody z górnych części kanału . W przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych istnieje realne niebezpieczeństwo podtopienia posesji prywatnych, które posiadają systemy drenażowe. Termin wykonania prac zostałby określony do końca br. Natomiast płatność przypadałby na I kw. roku 2005. Dlatego też zachodzi konieczność zawarcia umowy na powyższą usługę przed datą złożenia projektu budżetu na 2005 rok. W związku z powyższym musi być zaciągnięte zobowiązanie finansowe na okres przekraczający rok budżetowy 2004.
 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawiezaciągnięcia zobowiązania finansowego na okres przekraczający rok budżetowy, związanego z realizacja usługi pn. „Usuwanie awarii i konserwacja na odwodnieniu”.
Za przyjęciem   – 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXV/209/2004 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 4
Przystąpiono do dyskusji nad sprawozdaniem Wójta z realizacji uchwał podjętych na XXIV sesji Rady Gminy.
Brak uwag.
 
Ad. pkt 5
Gospodarka Komunalna
Pani Zalewska zabierając głos zapytała dlaczego nie ma zleconej dokumentacji projektowej na oświetlenie Al. Kasztanowej w Komorowie, mimo że składała taki wniosek.
Pan Wójt stwierdził, iż w Al. Kasztanowej nie ma potrzeby wykonywania nowej sieci, ponieważ w oparciu o istniejącą sieć można się podpiąć.
Pan Walendowski podziękował w imieniu dzieci i mieszkańców za naprawę i uzupełnienie elementów ścieżki dydaktycznej przy Szkole w Nowej Wsi.
Pani Zalewska zabierając głos poinformowała iż mieszkańcy zgłaszali, że wyrównanie powierzchni pomiędzy ulicami Spacerową i Nadarzyńską nastąpiło w sposób wskazujący, że jest to wykonanie przejściowe i niedocelowe. Pozostały stare powierzchnie trawy i nie została posiana trawa w sposób jednolity, zbierają się tam kałuże. Uważa, że powinnyśmy wystąpić do wykonawcy, aby zostało to wykonane w trybie gwarancji, aby ponownie nie ponosić kosztów. 
Pan Kwietniak wyjaśnił, iż wina leży nie po stronie wykonawcy, ale po szczupłości środków jakie były na wykonanie tej pracy. Kosztorys inwestorski na profesjonalne wykonanie siewem trawnika dla tego obszaru wynosi 150 tys.zł, a kwota zapisana w budżecie 24 tys. zł. Wobec małej ilości środków został dopasowany zakres prac do ilości środków w budżecie. Z góry było wiadomo, że za te środki można wykonać tylko w takim zakresie uporządkowanie ul. Nadarzyńskiej
Inwestycje i Remonty
Pan Chruściak  zabierając głos zapytał, kiedy planowane jest rozpoczęcie budowy kanalizacji w Al. Starych Lip i Głównej w Komorowie Wsi.
Pan Kwietniak wprowadzenie na budowę będzie w grudniu.
Pan Rajski podziękował panu Wójtowi za wykonanie sygnalizacji świetlnej w Sokołowie z częścią chodnika, oraz ułożenie chodnika w ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych.
Geodezja i Rolnictwa
Pan Bryksa zabierając głos wrócił do sprawy zakupu nieruchomości dla Sanepidu, stawiane było pytanie czy trzeba udziału gminy w zakupie. Pan Wójt argumentował, że istnieje realna groźba że Sanepid z Pruszkowa przeprowadzi się do Grodziska Mazowieckiego jeśli nie znajdzie siedziby. Poinformował, iż Grodzisk ma swój Sanepid a więc wypowiedź pana Wójta nie do końca była prawdziwa.
Pan Wójt stwierdził, iż mówił inaczej. Sanepid z Pruszkowa jeśli nie znajdzie siedziby w tym mieście to zostanie połączony z Grodziskim i będzie w Grodzisku lub w Warszawie.
Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
Brak uwag.
Kultura i Sport
Pan Walendowski podziękował panu Wójtowi, pani radnej Tomczak i uczniom ze szkoły w Nowej Wsi, za przygotowanie między innymi koncertu, akademii z okazji święta 11-go Listopada, które odbyło się w Nowej Wsi.
 
Ad. pkt 6
Pan Wójt zabierając głos poinformował, iż odbył się młodzieżowy turniej w piłce nożnej w Nadarzynie, gdzie młodzież ze szkoły z Michałowic zajęła drugie miejsce w turnieju, ulegając drużynie z Pruszkowa. Uważa, że jest to sukces. Następnie pan Wójt poinformował, że radnym został rozdany projekt pisma wystosowanego do MPWiK w Warszawie. W ubiegłym tygodniu MPWiK z Warszawy zwrócił się do gminy z propozycją odkupienia od gminy Michałowice istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, co było dużym zaskoczeniem, ponieważ jeszcze niedawno ta sama firma nie chciała od nas przyjąć do eksploatacji tej sieci a więc nastąpiła jakaś wolta w stanowisku tego przedsiębiorstwa w omawianej sprawie, że chcą nas kupić. Po głębszym zastanowieniu stwierdził, że nie istnieje możliwość sprzedaży sieci wodociągowejz uwagi na to, że woda warszawska ma taką a nie inną jakość, gorszą od naszej i nie chcielibyśmy być zdani na wodę warszawską w całej gminie. Możemy z MPWiK rozmawiać tylko o sieci kanalizacyjnej. Wartość tej sieci kanalizacyjnej wynosi wg naszych szacunków koło 50 ml zł i suma ta nie zaskoczyła MPWiK, chociaż odpowiedzieli że musi to wycenić biegły rzeczoznawca. Poinformował, że sprawę należy rozważyć. Trzeba się nad tym zastanowić ponieważ jeśli chodzi o uzyskanie tak znacznych środków za sieć, którą i tak eksploatować będzie jeśli nie MPWiK to kto inny, to uważa, że jest to bardzo intratna propozycja dla naszej gminy. Taka propozycja pozwoliła by uzyskać dużo środków własnych na realizacje dalszych zadań inwestycyjnych. Jest to sprawa do zastanowienia, procedury będą prowadzone i rada gminy w tej sprawie podejmie decyzje.
Pan Sierak zapytał, czy gmina jest zobligowana jakimś terminem odpowiedzi w tej sprawie.
Pan Wójt poinformował, iż odpowiedź ma być w tym roku.
Pan Sierak zwracając się do pana Wójta poprosił o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami MPWiK.
Pan Wójt poinformował, iż postara się zorganizować takie spotkanie, może na najbliższą Komisję Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.  
 
Ad. pkt 7
Pan Sierak zabierając głos poinformował, iż wpłynęło pismo z podziękowaniem dla wszystkich Radnych Gminy od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszkowie za pomoc w pozyskaniu lokalu na siedzibę tej stacji.  Wpłynęły informacje Wójta dotyczące złożonych oświadczeń majątkowych przez pracowników przez do tego zobligowanych. Z Urzędów Skarbowych wpłynęły informacje dotyczące niektórych pracowników naszej Gminy. Wojewoda Mazowiecki przysłał pismo w sprawie oświadczeń Wójta złożenia i niezłożeni przez Przewodniczącego Rady. Następne pismo od naczelnika urzędu Skarbowego w Pruszkowie dotyczące analizy oświadczeń majątkowych  radnych za rok 2003 – pismo do wglądu w biurze. Następnie zwrócił się z prośbą do Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej gdzie rada skierowała sprawę do zaopiniowania, dostał tylko wyciąg z protokołu w którym nie ma żadnej opinii komisji, dlatego prosi aby na najbliższym posiedzeniu komisji zająć stanowisko w sprawie.
Pismo Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów w sprawie propozycji zrealizowania na terenie naszej Gminy wystawy typu „Home Show”. Wystawa ma na celu promowanie terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz promocję technik wznoszenia domów, promocję biur projektowych i materiałów budowlanych, do wglądu w biurze rady. Poinformował, iż pan Wójt zakończył studia podyplomowe z wynikiem bardzo dobrym. Podkreślił, iż praca ma charakter bardzo przydatny pt „Studium wykonalności budowy kanalizacji deszczowej zlewnia osiedli Wyględówek Ostoja I,II wspólnie z miastem Pruszkowem, Miasto Pruszków osiedle Ostoja III, Komorów gmina Michałowice”. Praca jest napisana zgodnie z wymogami stawianymi tego typu dokumentom. Uważa, że należy wykorzystać pracę przy okazji najbliższego składania wniosku o datacje.
 
Ad. pkt 8
Pan Rajski nawiązując do uchwały dot. zimowego utrzymania naszych dróg. Zwrócił się z prośbą, aby trasa szkolnych autobusów szczególnie w okresie zimowym była bezpieczna.
Pani Tomczak zapytała co będzie z pieniędzmi ze sprzedaży sieci kanalizacyjnej.
Pan Wójt wyjaśnił, iż zadaniem rady będzie zagospodarowanie tych środków w sposób, aby wykonać najpilniejsze zadania inwestycyjne. Pieniądze będą przeniesione do budżetu roku 2005.
Pan Hanc zabierał głos w sposób następujący „ zwraca się do wszystkich radnych i radcy prawnego, który widzi zachowanie nasze i utrudnianie pracy przez kilka osób, że wogle nie można pracować i wszystko się trzyma w atmosferze wojennej i niczym innym jak powstaje sens w Kościele. Byle czego się śmiejemy, albo cały czas głosujemy na nie i utrudniamy i nie liczy się czas ludzi, którzy siedzą i obserwują, bo się przedłuża. Niedługo to nie będziecie nikogo szanować”.  
Pan Bryksa poinformował, iż Klub radnych „Zachód” przygotował barwy pomarańczowe na dzisiejsze posiedzenie Rady Gminy, chcąc w ten sposób pokazać myślenie na temat sytuacji  szerszej niż tylko Rada Gminy, czy gmina Michałowice. Pozwolił sobie w uzgodnieniu z paniami radnymi przygotować projekt rezolucji Rady Gminy Michałowice w sprawie obecnej sytuacji na Ukrainie, poprosił o przyjęcie jej i przekazanie do odpowiednich podmiotów w celu faktycznego wsparcia starań Narodu Ukraińskiego, który próbuje wywalczyć sobie wolność w obecnych dniach. Odczytał treść rezolucji;Rezolucja Radnych Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2004 r.
W obecnych dniach na naszych oczach Naród Ukraiński walczy o prawdziwą wolność, możliwość swobodnego wyrażania swojej woli i sprawiedliwość obywatelską. Nie jest to tylko walka polityczna o sprawowanie urzędu Prezydenta Ukrainy; wiemy, że chodzi o przyszłość. Taka sytuacja budzi w Polakach odruchy solidarności i wsparcia. Radni Gminy Michałowice solidaryzują się z pozytywnymi dążeniami Narodu Ukraińskiego i wyrażają stanowczy sprzeciw wobec zgłoszonych manipulacji i działań niezgodnych z zasadami praworządności dokonanych w czasie procedury wyborczej podczas wyborów prezydenckich.
Mamy nadzieję, że obecna trudna sytuacja zostanie rozwiązana w sposób pokojowy i zgodny z wolą ludzi wyrażoną demokratycznie i praworządnie w wolnych wyborach. Opowiadamy się za podjęciem przez polskie władze wszelkich możliwych i dostępnych prawem działań w celu wsparcia procesu demokratyzacji życia Narodu Ukraińskiego. Zaproponował, aby rezolucje przekazać. Zaproponował, aby rezolucje w tej treści zaproponował przekazać do urzędującego Prezydenta RP, Parlamentu RP, Senatu i Sejmu RP, ambasady Ukrainy w Warszawie oraz Parlamentu Ukrainy w Kijowie. Złożył wniosek o podjęcie tej rezolucji na tej sesji.
Pan Zacny odczytał pismo pana radnego Rajskiego w sprawie rozważenia zakupu dwóch skuterów dla potrzeb patrolowania Gminy Michałowice na okres wiosna -jesień Komisariatu Policji w Michałowicach z siedzibą w Regułach – pismo w załączeniu do protokołu.  
Pan Rajski poinformował, iż to pismo nie jest chwilowym impulsem. Ta propozycja została wnikliwie przedyskutowana i uważa, że sprawa jest warta rozpatrzenia.
Pan Chruściak podziękował Klubowi Radnych „Zachód” za zgłoszenie rezolucji, która została przyjęta przez aklamacje.
Pan Wójt zabierając głos wyjaśnił, iż od 1-go stycznia skład naszego Posterunku ulegnie zwiększeniu o trzech policjantów, a więc zdecydowanie więcej będzie policjantów do pracy a nie do siedzenia za biurkiem.
Pani Zalewska zapytała, jak przebiega sprawa wyłonienia firmy która przejęła by eksploatacje sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Gminy.
Pan Kwietniak wyjaśnił, iż na ukończeniu jest przygotowywanie specyfikacji i projekt umowy w tym temacie.
Pani Zalewska zapytała jak to się będzie miało do zmienionej sytuacji w której byśmy się znaleźli po przedstawieniu sprawy przez pana Wójta i wniosku do MPWiK.
Pan Kwietniak wyjaśnił, iż nie dzierżawilibyśmy tylko byśmy zrobili sprzedaż.
Pan Walendowski zabierając głos poprosił o odpowiedź w sprawie zakupu skuterów dla policji.
Pan Wójt stwierdził, iż generalnie to policja powinna chodzić pieszo, ponieważ jest wtedy większy kontakt z mieszkańcami. a jak jeżdżą to mieszkańcy ich nie znają. W Michałowicach wprawdzie nie chciałby widzieć żadnego policjanta na skuterze.
Pan Rajski wyjaśnił, iż skutery maja wspomagać patrole piesze z pełną łącznością, mogące się przemieszczać szybko na terenie naszej Gminy. Sprawa jest uzgodniona z Komendantem w Regułach, również pozytywny jest oddźwięk  od Komendanta Powiatowego.
Pani Zalewska złożyła w imieniu pani Tomczak, pana Bryksy i Swoim na ręce Przewodniczącego Rady wniosek radnych w sprawie rozwiązania problemu komunikacyjnego w naszej Gminie, wynikającego z budowy węzła Sokołowska, w związku z odcinkiem drogi ekspresowej Wolica-Salomea.
Pani Kulczyńska mieszkanka Opaczy Kolonia zabierając głos poinformowała, że buduje się drogi, chodniki, ale nie pomyśli się, że jest bardzo dużo rodzin, bardzo dużo dzieci które nie mają gdzie mieszkać i nie mają się do kogo w tej sprawie  zwrócić. Znalazła się w takiej sytuacji, że została pozbawiona środków do życia i została na bruku. Chciałaby się dowiedzieć, czy jest możliwość wybudowania domu komunalnego.
Pan Sierak wyjaśnił, iż na dyżurze u przewodniczącego w sprawie pani Kulczyńskiej było kilka spotkań. Pani otrzymuje regularnie pomoc z GOPS. Rozumiejąc trudną sytuację zaproponowano zwiększoną pomoc  ale nie została ona przyjęta.
Pani Radzimińska uzupełniając wyjaśnienia pana Przewodniczącego potwierdziła iż pani Kulczyńska zrezygnowała z przyjęcia pewnej formy pomocy z uwagi na brak porozumienia pomiędzy członkami rodziny. Ta forma pomocy nie gwarantuje w obecnej chwili poprawy sytuacji jak i nie może dojść do realizacji.
 
Wobec wyczerpania porządku obrad wiceprze wodniczący rady pan Paweł Zacny zamknął obrady XXV sesji Rady Gminy.    
 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 05.10.2006 13:15
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 15
Autor: Urszula Bejda