Urząd Gminy Michałowice
05.10.2006 11:40

Protokół Nr XXXIV

Z obrad XXXIV sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2005-09-29
Z obrad XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Michałowice odbytych w dniu 29 września 2005 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.
Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 13 radnych.
 
Ad. pkt. 1
Przewodniczący pan Jacek Sierak powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obrad obecnych jest 12 radnych, w związku z czym Rada może podejmować uchwały.
Następnie odczytał projekt porządku obrad.
1.Sprawy porządkowe.
2.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)      zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/247/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice” na lata 2005-2007,
2)      zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/266/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu <Budowa Systemu Kanalizacji Sanitarnej Gminy Michałowice>” i ustalenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy,
3)      zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/264/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu <Budowa Urządzeń Odwadniających i Małej Retencji Komorów Osiedle i Komorów Wieś Gmina Michałowice>” i ustalenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy.
Pan Wójt poinformował, iż zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady o zwołanie sesji nadzwyczajnej związanej z realizacją zadań inwestycyjnych. Jednym z poważnych zadań do zrealizowania jest modernizacja, rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody i termin złożenia wniosku upływa 30 września. Jeśli by wniosek nie został złożony w terminie to nie byłoby szansy uzyskania środków kredytowych z Banku Ochrony Środowiska i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i zabrakło by ich  na zrealizowanie tych zadań.
Następne, identyczne dwie uchwały dotyczą dofinansowania projektu kanalizacji i urządzeń odwadniających.
Za przyjęciem   - 13
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Porządek obrad XXXIV nadzwyczajnej sesji został przyjęty.
 
Ad. pkt 2 ppkt 1.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/247/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice” na lata 2005-2007.
Pan Wójt zgłosił autopoprawki do załącznika programu „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice” dotyczące zwiększenia nakładów w poszczególnych latach, które stanowią załącznik do protokołu.
Pan Bryksa zapytał o sformułowanie „brakujące środki” na w/w zadanie 300 tys.zł. Z czego to wynika, czy został rozszerzony zakres robót.
Pan Wójt poinformował, iż zakres robót nie został rozszerzony, kwota wynikła z przetargu.
Pan Bryksa zapytał o wysokość wniosku o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Pan Wójt poinformował, iż w bieżącym roku kwota wyniesie 300 tys. zł, a w roku przyszłym 1100 000 zł.
Pan Bryksa zapytał skąd będą pieniądze na zwiększenie nakładów w bieżącym roku, czyli kwota 350tys.zł..
Pan Wójt poinformował, że środki będą pochodziły z pozycji w budżecie pod nazwą „Budowa infrastruktury dla budynków policji”.
Pan Bryksa poinformował, iż ta inwestycja była konkretnie zaplanowana i rozumie, że w tym roku trzeba będzie wykonać mniejszy zakres robót.
Pan Wójt poinformował, że w międzyczasie zmieniły się pewne zasady. Środki które będą przekazywane w ramach Porozumienia dla Policji nie będą objęte 40% podatkiem od środków specjalnych i w tym momencie gmina zapłaci mniej i w związku z tym środki które były na współfinansowanie tego zadania będą mniejsze niż były przewidywane wcześniej. W związku z czym nie będzie brakowało ich na realizację tego zadania.
Pan Zieliński zwrócił uwagę, że z roku na rok oddala się inwestycja budowy urządzeń odwadniających i odbudowy kanału Opaczewskiego. Uważa, że należy się zdecydować co z tym dalej robić.
Pan Wójt wyjaśnił, iż przez 14 lat nasza gmina starała się z gminą Raszyn zrealizować to zadanie, dwa lata temu gmina Raszyn wyraziła wolę zrealizowania tej inwestycji wspólnie z naszą gminą i obecnie rozpoczęty jest proces inwestycyjny.
Pan Kuss zapytał, czy jest opracowana dokumentacja na ul. Spacerową.
Pan Wójt poinformował, iż nie ma dokumentacji, ponieważ ta ulica ma być wykonywana w 2006 roku.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/247/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice” na lata 2005-2007 z autopoprawką.
Za przyjęciem   – 13
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXIV/ 303 /2005 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 2 ppkt 2.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/266/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu <Budowa Systemu Kanalizacji Sanitarnej Gminy Michałowice>” i ustalenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy.
Pan Sierak poinformował, iż wprowadzenia pan Wójt dokonał w części wstępnej.
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/266/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu <Budowa Systemu Kanalizacji Sanitarnej Gminy Michałowice>” i ustalenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy.
Za przyjęciem   – 13
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXIV/304/2005 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 2 ppkt 3 .
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/264/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu <Budowa Urządzeń Odwadniających i Małej Retencji Komorów Osiedle i Komorów Wieś Gmina Michałowice>” i ustalenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy.
Pani Zalewska poprosiła o przedstawienia przed następną sesją informacji o stanie zadłużenia w naszej gminie.
Pani Jankowska poinformowała, że przedstawi taką informacje
 na komisję.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/264/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu <Budowa Urządzeń Odwadniających i Małej Retencji Komorów Osiedle i Komorów Wieś Gmina Michałowice>” i ustalenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy.
Za przyjęciem   – 13
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXIV/305/2005 stanowi załącznik do protokołu.
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady pan Jacek Sierak zamknął obrady XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Michałowice.
 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 05.10.2006 11:40
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 13
Autor: Urszula Bejda