Urząd Gminy Michałowice
05.10.2006 11:33

Protokół Nr XXXV

Z obrad XXXV sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2005-10-10
Z obrad XXXV sesji Rady Gminy Michałowice odbytych w dniu 10 października 2005 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.
Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 13 radnych.
 
Ad. pkt. 1
Przewodniczący pan Jacek Sierak powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obrad obecnych jest 12 radnych, w związku z czym Rada może podejmować uchwały.
Pan Wójt zgłosił autopoprawkę do porządku obrad polegającą na wycofaniu projektu uchwały dotyczącej zbycia prawa użytkowania wieczystego stanowiącej mienie komunalne części nieruchomości gruntowej położonej we wsi Komorów Gm. Michałowice.
Następnie odczytał projekt porządku obrad.
1.Sprawy porządkowe.
2.Przyjecie protokołów XXXII i XXXIII sesji Rady Gminy.
3.Informacja Wójta Gminy Michałowice o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za I półrocze 2005 roku.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1)      dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2005 rok,
2)      zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/248/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice” na lata 2005-2007,
3)      zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/249/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji w Gminie Michałowice” na lata 2005-2007,
4)      zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/250/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa ośrodków sportu i rekreacji na terenie Gminy Michałowice” na lata 2005-2007,
5)      wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, Odziałem w Warszawie, dotyczącego partycypacji w kosztach konserwacji rz. Raszynki i rz. Utraty,
6)      wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy, związanej z wykonaniem usługi polegającej na wywozie nieczystości stałych z nieruchomości komunalnych (budynki mieszkalne) na terenie gminy,
7)      zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice oraz zmiany do Uchwały Nr LVIII/427/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 09 października 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice,
8)      nadania nazwy ulicy położonej we wsi Komorów Osiedle, Gmina Michałowice,
 9)wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości położonej we wsi Granica gm. Michałowice (działka nr ew.1226),
10)wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości położonej we wsi Granica gm. Michałowice (działka nr ew.546).
5. Sprawozdanie Wójta z międzysesyjnej działalności.
6. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał Rady Gminy Michałowice.
7. Informacje Wójta Gminy.
8. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
9. Sprawy wniesione.
Za przyjęciem   - 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Porządek obrad XXXV sesji został przyjęty.
 
Ad. pkt 2.
Przewodniczący Rady pan Jacek Sierak poinformował, iż projekty protokołów z XXXII i XXXIII sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, były wyłożone do wglądu w biurze rady, zapytał o uwagi do jego treści.
Pani Zalewska poinformowała, iż ma uwagi do protokołów. Pewne fragmenty zostały pominięte i nie ma części wypowiedzi radnych. Zaproponowała, aby te protokoły zostały uzupełnione w biurze rady i po uzupełnieniu były przedłożone radzie do przyjęcia.
Pan Sierak poinformował, iż protokoły były przesłane odpowiednio wcześniej w dniach - 15 września oraz 4 października, a więc na zgłoszenie uwag radni mieli odpowiednio dużo czasu. Skoro do dnia sesji one nie wpłynęły, nie ma powodów by nie przyjmować treści protokołów. Następnie zapytał czego dotyczą uwagi.
Pani Zalewska stwierdziła, że w protokole z XXXIII sesji jest niepełna dyskusja  dotycząca projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we wsi Granica. Brak wypowiedzi pana Wójta, że grupa światłych radnych z Komorowa wsparła sprzedaż działki na budynek szkoły w Komorowie i nie ma wypowiedzi o tym, że zakupiono Ośrodek Zdrowia w Komorowie, że wszyscy radni z Komorowa z poprzedniej kadencji głosowali za tym wnioskiem i wypowiedzi pana Hosera, który stwierdził jak wówczas głosował.
Pan Sierak zwrócił uwagę, iż po raz kolejny podczas sesji powtarza się podobna sytuacja. Jako przewodniczący rady wielokrotnie prosił, aby uwagi do protokołu były zgłaszane z należytym wyprzedzeniem, tak by nie było problemu z ich weryfikacją i wprowadzeniem do protokołu. Następnie przypomniał, iż protokół nie jest stenogramem, nie muszą w nim być zamieszczone wszystkie wypowiedzi, zwłaszcza jeśli nie wnoszą do omawianej sprawy merytorycznie nowych treści lub są powtórzeniem wcześniejszych wypowiedzi.  Najgorzej jest z zapisem długich wypowiedzi, z których często merytorycznie nie wiele wynika i trudno jest zapisać Czasem są one określane jako „bełkot”. Pisanie protokołu nie jest rzeczą prostą, dlatego ponowił prośbę o wcześniejsze zgłaszanie uwag. Zaproponował by w sprawie przyjęcia uwag zgłaszanych przez p. radną Zalewską rada wyraziła swoje stanowisko w głosowaniu.
Pani Zalewska stwierdziła, że niestety radny nie ma zaplecza w postaci urzędników i innej pomocy biurowej, czy pomocy kadrowej jaką dysponuje urząd a działa w tym samym zakresie co Wójt, czy gmina i musi sam przygotować się na różne posiedzenia jak i wziąć udział w pracach rady. Następnie stwierdziła, że szkoda że Przewodniczący ocenia wypowiedzi radnych jako bełkot.
Pan Sierak wyjaśnił, iż słowo bełkot dotyczyło odsłuchiwania wypowiedzi celem ich zapisu w protokole.
Pani Zalewska poinformowała, iż w protokole z XXXII sesji  jest dużo braków, radni nie zawsze wypowiadali się z godnością radnego i może dlatego wypowiedzi te nie znalazły się w protokole. Brak stwierdzenia pana Kussa „dlaczego tacy radni jak trójka radnych którą wcześniej wymieniał są w tej radzie, należy znaleźć sposób aby ich usunąć”. Następnie brak stwierdzeń pana Wójta jak:  „należy wydać jednorazowy informator, periodyk na który nie trzeba odpowiadać”, uważa, że to jest bardzo istotna informacja, jakie są zamierzenia pana Wójta wobec radnych, jeżeli odbiera się prawo obrony. Następna wypowiedź, „że te trzy osoby nie działają na swoją odpowiedzialność, tam działa szersza grupa osób”. Poprosiła o to, żeby ten protokół został rzetelnie przygotowany i żeby te wypowiedzi znalazły się w tym protokole, bo świadczy to o tym, jak się wypowiadamy i jaki jest poziom pracy rady i jak wzajemnie się odnosimy do innych, do członków tej rady.
 
Pan Sierak stwierdził, iż nie można protokołów sprowadzać do rozgrywek personalnych, powinny się one koncentrować przede wszystkim na realizacji zadań Gminy i kompetencjami rady w tym zakresie, przedstawieniu co jest robione dla zaspakajania potrzeb mieszkańców, dla całej Gminy, kształtowania jej rozwoju. Niech to będzie jako sedno dyskusji zawartej w protokołach.  
Pan Bryksa stwierdził, że wypowiedzi, które nie zostały zamieszczone w protokole, a zgłoszone przez panią radną świadczą o tym, że chce się unikać pewnych wypowiedzi w protokole, boimy się pewnych wypowiedzi umieszczanych w protokołach z sesji. Mieszkańcy zapoznają się protokołami z sesji Rady Gminy, wielu ludzi nie ma możliwości przybywać na sesję, więc czytają protokoły i chcą się zapoznać z wiernym, rzetelnym protokołem. Skoro umieszczamy wypowiedzi bardzo wiernie i odzwierciedlamy większość wypowiedzi wiernie i sumiennie więc zastanawia się dlaczego niektórych wypowiedzi ma nie być, lub mają być w sposób niewierny odzwierciedlone w protokole. Dlatego wniosek złożony wcześniej jest jak najbardziej uzasadniony, zwłaszcza wobec tej jakości sformułowań, które były użyte, których nie miał możliwości wysłuchać na żywo i wnioskuje, aby znalazły się w protokole.
Pan Sierak stwierdził, żeStatut Gminy dopuszcza taką procedurę przygotowania protokołu, w której zgłaszane poprawki, uwagi, uzupełnienia nie są wprowadzane na indywidualne zgłoszenie radnych i wyłącznie na ich wniosek, a są przyjmowane w głosowaniu przez radę Gminy. W związku z powtarzająca się sytuacja zgłaszania poprawek „w ostatniej chwili” poprosił na przyszłość o ich zgłaszanie do biura rady w formie pisemnej jako załącznika do przygotowywanego jako projektu protokołu. Nad przyjęciem takiego załącznika będzie głosowała podczas sesji rada Gminy. Następnie poprosił panią radną Zalewską o sformułowanie poprawek, które po przyjęciu staną się załącznikami do protokołu.
Pani Zalewska stwierdziła iż Przewodniczący chce zmieniać przebieg obrad rady, chce być jedynym sędzią .
Pan Sierak poinformował, że w swoim postępowaniu stosuje się dokładnie do przepisów Statutu, chociaż nigdy tego nie chciał robić, ale obecnie zmusza go do tego zaistniała sytuacja, Byłby wdzięczny abyśmy rada zajęła się praca nad sprawami merytorycznymi.  Pani Zalewska zgłosiła poprawki do protokołu nr XXXII dotyczące wypowiedzi w pkt.8 po słowach pani Zalewska stwierdziła „powiadomienie Radnej przez Wójta o jego stanowisku nie świadczy o tym, że został zawiadomiony Zarząd”
Przystąpiono do głosowania zgłoszonej poprawki.
Za przyjęciem    - 3
Przeciw              - 7
Wstrzymało się    - 0
Poprawka nie została przyjęta.
Pani Tomczak zapytała, czy to oznacza, że pan Wójt tego nie powiedział.
Pan Sierak wyjaśnił, że to oznacza, że Rada uznała za nieistotne przyjęcie tego zapisu do protokołu.
Pani Zalewska zaproponowała przyjęcie poprawek do protokołu, a nie poddawanie pod głosowanie.
Pan Sierak stwierdził, że zaproponowane rozwiązanie problemu uwzględnienia zgłaszanych poprawek do protokołu wynika z zapisów Statutu Gminy.
 
Wobec braku dalszych głosów przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z XXXII sesji rady Gminy.
Za przyjęciem     - 9
Przeciw                - 3
Wstrzymało się   - 0
Protokół z XXXII sesji został przyjęty.
 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z XXXIII sesji rady Gminy.
Za przyjęciem     - 8
Przeciw                - 3
Wstrzymało się   - 1
Protokół z XXXIII sesji został przyjęty.
 
Ad. pkt 3.
Przystąpiono do dyskusji nad przedłożoną przez Wójta Gminy Michałowice informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za I półrocze 2005 roku.
Pan Wójt zabierając głos omówił wykonanie budżetu za I półrocze 2005 roku (szczegółowa pisemna informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2005 roku stanowi załącznik do protokołu).
Pan Sierak odczytał treść Uchwały Nr 226/W/05 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 września 2005 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Michałowice informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za I półrocze 2005 roku. Opinia Kolegium Orzekającego pozytywna(uchwała w załączeniu do protokołu).
Pan Hanc poinformował, iż opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Zieliński poinformował, że komisja zapoznała się z wykonaniem budżetu i prosi o bieżące wykonanie inwestycji.
Pan Sierak podziękował za przygotowanie materiału.
 
Ad. pkt 4 ppkt 1.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2005 rok.
Pan Wójt przedstawił autopoprawki, które stanowią załącznik do projektu uchwały.
Pan Hanc poinformował, iż opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pan Kuss poinformował, iż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i przestrzennej była pozytywna.
Pan Zieliński poinformował, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Bryksa zapytał dlaczego mieszkańcy ulicy Łąkowej partycypują w modernizacji tej ulicy i jaki jest tam zawarty układ. Jaka jest ostateczna kwota zwiększenia wydatków na remont ul. Jodłowej w Granicy i czy to pozwoli na pozytywną realizacje wniosków mieszkańców i Jego wniosku w sprawie wykonania asfaltu lub kostki brukowej na tej ulicy. Następnie poprosił o informacje na które pozycje została przeznaczona kwota pochodząca z rezerwy celowej i rezerwy ogólnej. Czy zadanie dotyczące wykonania sieci wodociągowej w ul.  Polnej, Bukowej i Kolorowej w Michałowicach jest zadaniem, które jest w WPI, czy jest dopiero wprowadzane do WPI i czym jest spowodowana zmiana wydatków w tym miejscu. Czym jest spowodowane zwiększenia nakładów na inwestycje w budowie chodnika w ul. Jesionowej i modernizacji w ul. Słonecznej. Jakie są przyczyny zwiększenia kwoty na organizację imprez kulturalnych na terenie Gminy.  Następnie zapytał o przyczyny nakładu na koncepcje nie basenu, ale całej koncepcji terenu. Poruszył kwestię scalenia zadań inwestycyjnych związanych z budową Ośrodków Sportu Rekreacji, stwierdził iż znikają środki z projektowanego Ogródka Jordanowskiego w Komorowie i Nowej Wsi, a jest tworzone jedno zadanie pod nazwą Ogródek Jordanowski w Komorowie Wsi, zapytał o przyczynę ruchów finansowych.
Pan Sierak poprosił pana Wójta o syntetyczną odpowiedź, ponieważ wszystkie te sprawy były omawiane na posiedzeniach Komisji.
Pan Wójt wyjaśnił, iż mieszkańcy ul. Łąkowej samowolnie pobudowali kawałek chodnika, na części którego tworzyła się kałuża i należało to poprawić, co wykonali za swoje fundusze. Zmiana wydatków w ulicach Polnej, Bukowej jest związana z rozstrzygniętym przetargiem, ulice te znajdują się w WPI na bieżący rok. Zwiększenie nakładów przy budowie chodnika w ul. Jesionowej spowodowane jest zwiększeniem zakresu robót z tego względu, iż mieszkańcy dobrowolnie oddali działki pod tę inwestycję. Zwiększenie nakładów na modernizację ul. Słonecznej wynika z nowego kosztorysu inwestorskiego. W sprawie ogródka Jordanowskiego w Komorowie przy placu ul. Kolejowej większość mieszkańców tego terenu protestuje, nie zgadza się na tor deskorolkowy, więc przeniesiony zostanie on może do Komorowa Wsi, w miejscu gdzie są wykonywane prace pogłębiające przy Zalewie. Następnie poinformował, że w Komorowie  były organizowane trzy imprezy kulturalne.
Pani Zalewska zapytała czy na ul. Kotońskiego w Komorowie będzie tylko remont dziur , czy może będzie budowany chodnik, co będzie zrobione za 88 tys. w ul. Kolejowej, następnie zapytała w jakim procencie mieszkańcy ul. Jodłowej przyłączyli się do kanalizacji. Podkreśliła, że pan Wójt nie realizuje swojego programu odnośnie miejsca rekreacji i wypoczynku, ponieważ odpowiedź pana Wójta, ze mieszkańcy nie zgadzają się na tor deskorolkowy nie jest wyczerpująca, ponieważ pytanie jest o ogród jordanowski a nie o tor deskorolkowy. Czy ogród tam powstanie zgodnie z projektem, który został przygotowany na ten teren.
Pan Wójt poinformował, iż odpowiadał na te tematy pani Zalewskiej na komisji. Na ul. Kotońskiego będzie wykonany nowy chodnik, na ul. Kolejowej zostanie zrobiona zatoka, z ulicy Jodłowej  do kanalizacji przyłączyło się większość mieszkańców. Odnośnie ogródków jordanowskich w Komorowie, to większość mieszkańców tego terenu przy placu, głośno protestuje przeciwko deskorolkom.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2005 rok z autopoprawkami.
Za przyjęciem   – 9
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 3
Uchwała Nr XXXV/ 306 /2005 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 4 ppkt 2.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/248/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice” na lata 2005-2007.
Pan Kuss poinformował, iż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i przestrzennej była pozytywna.
Pan Zieliński poinformował, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Wójt poinformował, iż konieczność zmiany załącznika do w/w uchwały wynika z konieczności podpisania umowy na budowę jezdni i chodnika w ul. Słonecznej w Michałowicach, najtańsza oferta przekracza o 16 000zł wysokość środków zapisanych w budżecie.
Pan Zacny zapytał kiedy po podjęciu tej uchwały może być wykonana omawiana inwestycja.
Pan Wójt poinformował, że bardzo szybko.
Pan Bryksa zapytał jaka kwota była zarezerwowana w projekcie budżetu na wykonanie chodnika w ul. Konopnickiej w Komorowie, które to zadanie zostało przekształcone w modernizację chodnika w ul. Wiejskiej, czy te środki zostały przesunięte na te zadanie i dlaczego w WPI zostało to zapisane jako zadanie dwuletnie.
Pan Wójt wyjaśnił, iż chodnik w ul. Wiejskiej będzie wykonany w bieżącym roku.
Pan Sierak przypomniał, że zmiana w WPI dotyczy tylko ul. Słonecznej.
Pan Wójt poinformował, iż z przetargu wyszło, że z tej kwoty która była na rok bieżący, wykonane zostanie to co miało być zrobione przez dwa lata. Natomiast sprawa dotycząca kwoty, to zmiana nastąpiła tylko w samej nazwie, kwota pozostała ta sama.
Pan Strzelecki stwierdził, że z obliczeń które obejmują lata 2005-2007 w sprawie dróg wynika, że mieszkańcy Reguł i innych miejscowości czują się oszukani. Michałowice w wymienionych latach mają mieć do wykonania 5900mb za kwotę 5 500 000zł, Komorów i okolice 9060mb różnych ulic i chodników na kwotę 4 901 000 zł, Reguły mają tylko 1120mb za kwotę 475 000 zł. Zapytał, jak to ma się do sprawiedliwego podziału jeśli chodzi o przeznaczenie środków na inwestycje na terenie naszej Gminy. Uważa, że jest tu coś nie tak.
Pan Wójt uważa, że należy spojrzeć nie tylko na sam fakt kilometrów, miejscowości ale i  potrzeb. Na najważniejszej ulicy w Regułach na Regulskiej chodnik jest zrobiony.
Pan Strzelecki stwierdził, że gdyby porównać lata wcześniejsze na pewno obraz byłby jeszcze bardziej niekorzystny  dla tych małych miejscowości.
Pan Kozłowski wspomniał, iż jedyna ulica w Sokołowie Rodzinna, gdzie mieszka cała wieś będzie robiona w ciągu 3-ech lat, a więc dlaczego tak długo.
Pan Rajski stwierdził, że były przeprowadzane analizy, wiele zgłaszanych uwag jest słusznych, teraz rozmawiamy nad przesunięciami WPI one jednak nie są tak wielkie. Otrzymał potwierdzenie, że te zadania które są zawarte w WPI będą wykonane w bieżącym roku i uważa, że to jest najważniejsze.  Zauważył, że do wykonania jest jeszcze dużo zadań i trzeba się skupić na tym, żeby pomóc urzędnikom i pilnować tego, żeby to było wykonane w wymiarze zapisu w WPI.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/248/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice” na lata 2005-2007.
Za przyjęciem   – 11
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 1
Uchwała Nr XXXV/307/2005 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 4 ppkt 3 .
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/249/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji w Gminie Michałowice” na lata 2005-2007.
Pan Wójt poinformował, że zmiany wynikają z konieczności dokonania zmian w finansowaniu zadań w szczególności modernizacji SUW Pęcice.
Pan Kuss poinformował, iż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Zieliński poinformował, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/249/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji w Gminie Michałowice” na lata 2005-2007.
Za przyjęciem   – 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXV/308/2005 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 4 ppkt 4.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/250/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa ośrodków sportu i rekreacji na terenie Gminy Michałowice” na lata 2005-2007.
Pan Wójt poinformował, ze zmiany załącznika dotyczą w szczególności budowy boisk w Michałowicach, oraz zadania związanego z budową ogródków jordanowskich, które zostało skomasowane na jeden ogródek w Komorowie Wsi.
Pan Hanc poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pan Kuss poinformował, iż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Zieliński poinformował, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/250/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa ośrodków sportu i rekreacji na terenie Gminy Michałowice” na lata 2005-2007.
Za przyjęciem   – 8
Przeciw              - 3
Wstrzymało się – 0       
Uchwała Nr XXXV/ 309 /2005 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 4 ppkt 5.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, Odziałem w Warszawie, dotyczącego partycypacji w kosztach konserwacji rz. Raszynki i rz. Utraty.
Pan Wójt poinformował, że zawarcie Porozumienia wynika z obowiązku partycypacji w kosztach konserwacji odbiorników wód deszczowych odprowadzanych z terenu Michałowic Osiedla i Komorowa. Następnie wniósł autopoprawki; w podstawie prawnej dopisanie art. 58  natomiast w § 2 dopisanie punktu 2 w brzmieniu „Źródłem pokrycia kosztów, o którym mowa w ust. 1 będą środki własne budżetu Gminy”.
Pan Kuss poinformował, iż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Zieliński poinformował, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Bryksa zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały powinna być informacja, że środki są zabezpieczone, czy będą zabezpieczone w budżecie Gminy, oraz uważa, że w § 3 zapis „nie dłużej” należy zastąpić zapisem „nie później”.
Pan Wójt stwierdził, iż po sugestii radcy prawnego zapis „nie dłużej” jest formą prawidłową, natomiast odnośnie zabezpieczenia w budżecie środków, to zgłosił zapis jako autopoprawkę.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, Odziałem w Warszawie, dotyczącego partycypacji w kosztach konserwacji rz. Raszynki i rz. Utraty z autopoprawką.
Za przyjęciem   – 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0       
Uchwała Nr XXXV/ 309 /2005 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 4 ppkt 6.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy, związanej z wykonaniem usługi polegającej na wywozie nieczystości stałych z nieruchomości komunalnych (budynki mieszkalne) na terenie Gminy.
Pan Wójt stwierdził, że jest to typowy projekt uchwały w przypadku, gdy Gmina chce zawrzeć umowę na okres przekraczający rok budżetowy, a w tym przypadku dotyczy to wywozu nieczystości stałych z nieruchomości komunalnych na terenie Gminy.
Pan Zieliński poinformował, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy, związanej z wykonaniem usługi polegającej na wywozie nieczystości stałych z nieruchomości komunalnych (budynki mieszkalne) na terenie Gminy.
Za przyjęciem   – 11
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0       
Uchwała Nr XXXV/ 309 /2005 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 4 ppkt 7.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XIII/76/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice oraz zmiany do Uchwały Nr LVIII/427/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 09 października 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice.
Pan Wójt  poinformował, że projekt uchwały dotyczy zmiany w Statucie w zakresie poszerzenia stanowisk pracy o radcę prawnego.
Pan Hanc poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pan Bryksa zgłosił  formalne uwagi do treści tytułu uchwały i do § 1 który powinien brzmieć poprawnie stylistycznie i gramatycznie. Stwierdził, że sensem tej uchwały jest zwiększenie zatrudnienia w Zakładzie Ekonomiczno-Administracyjnej Obsługi Szkół, pomimo, że Urząd Gminy zatrudnia obecnie 3-ech radców prawnych i to w zupełności wystarczy i uważa, że nie ma potrzeby przeznaczania publicznych środków na dodatkowe etaty, nie widzi uzasadnienia dla tego projektu uchwały. 
Pan Wójt wyjaśnił, że żaden radca prawny nie pracuje na całym etacie i jest wyspecjalizowany w określonych zadaniach. W oświacie jest coraz więcej zmian i coraz więcej potrzeb, uważa, że radca prawny jest potrzebny.
Pan Sierak zgłosił do rozważenia uwagę, czy nie można w tym celu wykorzystać pracujących obecnie w urzędzie radców prawnych.
Pani Domańska  ustosunkowując się do uwagi w treści tytułu uchwały stwierdziła, że podejmując uchwałę przywołujemy tytuł zmienianej uchwały, a więc następuje ciąg logiczny i nie można uniknąć pewnych powtórzeń.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XIII/76/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice oraz zmiany do Uchwały Nr LVIII/427/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 09 października 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice.
Za przyjęciem   – 10
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 2
Uchwała Nr XXXV/ 312 /2005 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 4 ppkt 8.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Komorów Osiedle, Gmina Michałowice.
Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały powstał w celu upamiętnienia zasług Wielkiego Polaka jakim był Ojciec Święty Jan Paweł II w związku ze zbliżającą się rocznicą wyboru na Papieża. Teren położony jest między ulicami Nadarzyńską i Spacerową w Komorowie Osiedlu.
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pani Tomczak zapytała, kto będzie finansował zagospodarowanie tej alei, kto zapłaci artyście, za zieleń, kto wykonawcom. Przypomniała, że na komisji pan Wójt stwierdził, że to będzie nie mniej niż 100 tys. i nie więcej niż 200 tys.zł. i będzie to zadanie składało się z 5-ciu etapów. Czy gmina sama sfinansuje całość projektu 5-ciu etapów czy przez sponsorów, jak to będzie wyglądało w budżecie.
Pan Wójt zwrócił uwagę, iż na razie jest dyskusja nad nadaniem nazwy, oczywiście należy ją zagospodarować, aby żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Będzie wnosił o zagospodarowanie Alei, ale w pierwszej kolejności musi być wykonany projekt koncepcji zagospodarowania tego terenu, a później będzie można dopiero określić koszty. Uważa, że całość tych prac powinna być sfinansowana przez gminę. Uważa, że udział społeczny byłby taki, że każdy z mieszkańców przyległych nieruchomości do tej alei wziąłby pod swoją opiekę przylegającą do jego posesji przestrzeń i mógłby np. wyrywać chwasty i tp. Natomiast w zakresie inwestowania uważa, że nie powinno być sponsorów, gmina powinna to wziąć na siebie. Podkreślił, że jest to zadanie na kilka lat - w zakresie zagospodarowania i uporządkowania.
Pan Bryksa zapytał kto podjął decyzję o tym, że ten fragment terenu Komorowa będzie się nazywał Aleją Jana Pawła II, z kim było to uzgadniane jeśli chodzi o pomysł, czy Ks. Proboszcz był pytany o zdanie, czy Radni, czy Zarząd Osiedla, czy najbliżsi mieszkańcy, czy grupy działające przy parafii brały udział w konsultacjach związanych z tą nazwą. Uważa, że jest to bardzo istotna i daleko idąca decyzja i ta konsultacja jest niezbędna. Kiedy zgłaszany był projekt uchwały podobnej treści, tylko dotyczący innego miejsca w Komorowie, tłumaczono że jest to bardzo brzemienna w skutkach decyzja, dlatego trzeba ją dokładnie przemyśleć i przedyskutować. Dlatego spodziewał się tutaj bardzo owocnej konkretnej dyskusji na łonie zespołu, którego powstanie Rada Gminy zasugerowała panu Wójtowi i który formalnie, do chwili obecnej nawet nie został powołany. Czytał w protokole, że rada go rozwiązała, jest to bardzo ciekawa procedura, gdzie rada rozwiązywała ciało, którego nie powoływała. Zapytał, czy głosując dzisiaj nie powinniśmy mieć załącznika do uchwały w postaci projektu zagospodarowania tego terenu, ponieważ nie rozumie do czego ma się odnosić głosując.
Pan Wójt poinformował, iż sprawa ta była omawiana już przed wakacjami w sprawie nadania imienia placu przy ul. Kolejowej, na komisjach, na sesji na której był Ks. Proboszcz, pan prof. Kalina jednocześnie mieszkaniec Komorowa, dyskusja trwała przynajmniej 4 miesiące. Następnie stwierdził, że nie będzie się odnosił do szczegółów ponieważ sprawa jest tak jasna i oczywista, że nie widzi powodów, aby dzielić włos na czworo.
Pan Chruściak stwierdził, iż pomiędzy członkami grupy „Zachód” nie ma komunikacji, dwoje członków tej grupy było na Komisji Gospodarki Komunalnej, zadawało pytania, oglądało materiały i dziwi się , że trzecia osoba z tego grona się z tym nie zapoznała. Sprawa była komentowana na wszystkich mszach w niedzielę w Komorowie przez księży, w gablocie w Kościele zostały wywieszone informacje, które przekazał radnym pan Wójt. Poinformował, że w związku z dość nieciekawą dyskusją zgłasza wniosek formalny, aby głosowanie w tym punkcie odbyło się imienne.
Pan Sierak przypomniał, że omawiany pomysł nie pojawił się nagle. Koncepcja została przedstawiona bardzo jasno podczas sesji rady Gminy przez pana prof. Kalinę, spotkała się z powszechnym zainteresowaniem i uznaniem ze strony radnych, stąd pan Wójt jako osoba odpowiedzialna i kompetentna w tej sprawie prowadził dalsze rozmowy w wyniku czego kończy się pierwszy etap, - następuje nadanie imienia. Pan Wójtowi powinien przystąpić do realizacji  kolejnego etapu prac.
Pani Zalewska stwierdziła, żepowinny być konsultacje i ocenia, że ich nie było. Na sesji była wypowiedź pana profesora o tym co będzie , to nie zwalnia pana Wójta z przeprowadzenia konsultacji wokół takiego projektu i uważa, że to nie miało miejsca i jest to bezsprzeczne. Jeśli podejmujemy się tak zaszczytnego dzieła jak upamiętnienie Ojca Świętego to pan Wójt powinien mieć konkretne propozycje, jeśli chcemy takie dzieło przeprowadzić to powinniśmy przyjąć pewien harmonogram działania. Zlecamy prace projektowe, wprowadzamy zadanie do WPI, określamy potrzebne środki i termin realizacji. Rozpoczęcie tego dzieła tylko poprzez wskazanie jego miejsca świadczy o tym , że nie podchodzimy z należytą uwagą do jego realizacji, wręcz nie podejmujemy się odpowiedzialnie realizacji tego zamierzenia. Uważa, że pan Wójt nie przygotował odpowiednio realizacji i wszelkich niezbędnych materiałów, nie podjął odpowiednich kroków żeby wszyscy byli przekonani o tym, że to zadanie zostanie prawidłowo zrealizowane.
Pan Sierak wyjaśnił, że należy rozdzielić dwie sprawy, ponieważ mówimy w dniu dzisiejszym o uchwale w sprawie nadania nazwy. Została zaproponowana koncepcja i wskazano znakomite miejsce zastępujące wcześniejszą propozycję, która budziła duże obawy i wątpliwości. Jest bardzo dobry pomysł, jest koncepcja i jest fachowiec, który potrafi ją zrealizować. Z kolejnymi propozycjami i terminami prac rada powinna być zapoznana przez pana Wójta.  
Pan Bryksa  przypomniał, że projekt uchwały złożony przez troje radnych z Komorowa w sprawie upamiętnienia Ojca Świętego poprzez nazwanie Jego imieniem placu w Komorowie był odruchem chwili aby niejako w dniu śmierci Ojca Świętego oddać Mu hołd. Wyraźną intencją wnioskodawców było, żeby za taką decyzją rady były podejmowane następne , które będą przygotowywały i realizowały intencje upamiętnienia osoby Ojca Świętego. Argument, który podnoszono być może słusznie było to, że sprawa jest kompletnie nie przygotowana i nie ma możliwości, aby w ten sposób procedować nad tego typu uchwałą. I wtedy rada podjęła decyzje o tym, że powołuje zespół, żeby przygotować całą kwestię. I należało się spodziewać, że do dnia który został wyznaczony w przyszłości przez pana Wójta, dzień wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową wszystko zostanie należycie przygotowane, że będziemy mieli do czynienia z dobrze przygotowanym upamiętnieniem Jego osoby. Przypomniał, że było obiecane, że jeżeli sprawa zostanie odłożona to będzie należycie przygotowana. Sprawa wygląda tak, że kamień węgielny będzie wmurowywany pod wirtualną przyszłość.
Pan Hanc jest zachwycony, że taki pomysł powstał i że w gminie będzie tak nazwana ulica. Uważa, że nie należy teraz sprzeciwiać się. Stwierdził, że niektórzy radni i tak zawsze głosują na nie i nawet w takiej sprawie jak nadanie imienia Jana Pawła II. Uważa że na tym należy zakończyć ten temat.
Pan Rajski przypomniał, że jeżeli weźmiemy myśli Ojca Świętego, które nam przyświecają, to jest to najwspanialszy pomnik jeżeli myśli te będą w nas jak najwięcej a od nas będzie zależało jakim tempem i jak będzie to dalej podążało.
Pani Zalewska stwierdziła, że nie głosujemy intencji tylko przyszłość, a przyszłość to również urządzenie tej Alei.
Pani Tomczak poinformowała, że wypowiedź pana Hanca jest zupełnie nieadekwatna do rzeczywistości jaka obecnie się dzieje, ponieważ nie odróżnia On trybu dyskusji, od trybu głosowania.
Pan Chruściak uważa, że należy wznieść się ponad partykularne interesy w tym względzie, podkreślił, iż jest możliwość nieprzeszkadzania w realizacji projektu, który jest najbardziej godny Jana Pawła II.
 
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem wniosku pana Chruściaka o przeprowadzenie głosowania imiennego nad przyjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Komorów Osiedle, Gmina Michałowice.
Za wnioskiem   - 12
Przeciw               - 0
Wstrzymało się – 0
Rada wniosek przyjęła.
 
Pani Tomczak zaproponowała, aby nazwę „ulica” zamienić na nazwę „działka”.
Pani Gedymin wyjaśniła, iż z ustawy o samorządzie gminnym wynika możliwość nazwania ulicy, w żaden sposób nie można tego nazwać ani pasażem, ani skwerem, ani placem i jest to zgodne ze sztuką, która jest praktykowana.
Pani Zalewska  zapytała dlaczego w treści uchwały jest nazwa ulicy położonej we Wsi Komorów Osiedle. Stwierdziła, że nie ma takiej nazwy, nie ma takiej miejscowości, nikt nie ma meldunku Wieś Komorów Osiedle.
Pani Gedymin stwierdziła, że pani radnej chodzi o nazwę miejscowości wg nomenklatury GUS, natomiast wg katalogu miejscowości z 1968 roku nie ma nazwy Komorowa Osiedle , jest tylko Komorów.  Wieś Komorów Osiedle jest to nazwa obrębu ewidencyjnego, wszystkie miejscowości w naszej gminie są to wsie, jest Wieś Komorów Osiedle i Wieś Komorów Wieś.
Pan Sierak poinformował, iż zgodnie z statutem Gminy Michałowice głosowanie imienne odbywa się przy użyciu kart do głosowania, podpisanych imieniem i nazwiskiem.
 
Przystąpiono do głosowania imiennego nad przyjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Komorów Osiedle, Gmina Michałowice.
W wyniku głosowania imiennego poszczególni radni głosowali w sposób następujący:
1. Bryksa Przemysław              - za
2. Chruściak Tadeusz               - za
3. Hanc Eugeniusz                    - za
4. Kuss Bolesław                       - za
5. Rajski Paweł                         - za
6. Sierak Jacek                          - za
7. Sulik Czesław                        - za
8. Tomczak Elżbieta                - za
Pani Tomczak podała uzasadnienie do głosowania powyższej uchwały iż hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego jest „Jan Paweł II – Orędownik Prawdy” z głębokim przekonaniem, że ta Prawda właśnie zwycięży, a czas odsłoni wszystkie kulisy związane z tą sprawą dlatego głosuje za nadaniem nazwy Aleja Jana Pawła II”
9. Walendowski Sławomir    - za
10. Zacny Paweł                      - za
11. Zalewska Aurelia              - za
12. Zieliński Krzysztof            - za
13. Słowik Krzysztof               - za
Przewodniczący pan Jacek Sierak poinformował, że w wyniku głosowania imiennego nad przyjęciem uchwały oddano 13 głosów „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się (karty z imiennego głosowania stanowią załącznik do protokołu). W związku z powyższym Uchwała Nr XXV/309/2005 w sprawie  nadania nazwy ulicy położonej we wsi Komorów Osiedle, Gmina Michałowice została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
 
Pan Chruściak podziękował wszystkim dzięki którym tak godne uczczenie Osoby Jana Pawła II zostanie dokonane, a w sposób szczególny chciałby podziękować Proboszczowi Parafii Komorowskiej Kanonikowi Perdzyńskiemu, panu prof. Kalinie i Wójtowi Gminy panu Lawrence.
Pan Sierak przekazał prowadzenie sesji panu Zacnemu.
 
Ad. pkt 4 ppkt 9.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości położonej we wsi Granica gm. Michałowice (działka nr ew.1226).
Pan Wójt poinformował, iż zakup gruntu ma na celu utworzenie parkingu przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi. Następnie wniósł autopoprawkę w § 1 pkt.2 polegającą na zastąpieniu kwoty 110.865 zł kwotą 100.000zł.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Bryksa poprosił obecnych na tej sali radnych, aby mocno zapamiętali ten moment głosowania jak również i opnie komisji, w celu ewentualnej dalszej weryfikacji środków finansowych przeznaczanych na  poszczególne miejscowości.
Pan Zacny zwrócił uwagę, iż działka jest zakupywana za środki ogólno-gminne a nie za środki miejscowości i przy ewentualnych sprzedażach należy zwrócić uwagę, że środki ze sprzedaży działki są nie tylko dla tej miejscowości. 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości położonej we wsi Granica gm. Michałowice z wniesioną autopoprawką.
Za przyjęciem   – 13
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0       
Uchwała Nr XXXV/ 314 /2005 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 4 ppkt 10.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości położonej we wsi Granica gm. Michałowice (działka nr ew.546).
Pan Wójt poinformował, że dotyczy to dwóch działek położonych w Granicy potrzebnych na utworzenie parkingu przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował, ze opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Bryksa zapytał, dlaczego Gmina nie zakupiła działki nr 545, która byłaby bardziej korzystna dla Gminy.
Pan Wójt poinformował, że prowadzone jest postępowanie spadkowe i później działkę można będzie kupić, ponieważ będzie do sprzedaży.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości położonej we wsi Granica gm. Michałowice
Za przyjęciem   – 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0       
Uchwała Nr XXXV/ 315 /2005 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt. 5
Gospodarka Komunalna
Brak pytań
Inwestycje i Remonty
Pan Chruściak zapytał o termin wykonania kanalizacji w ul. Myśliwskiej i chodnika w ul. Norwida w Komorowie Wsi.
Pan Wójt wyjaśnił, iż przetarg został już rozstrzygnięty i będzie wkrótce realizowany, natomiast chodnik w ul. Norwida, jest to inwestycja dwuletnia.
Pan Zacny zapytał, kiedy będzie realizacja zadania w ul. Rynkowej w Michałowicach
Pan Wójt wyjaśnił, iż w pierwszej kolejności będzie wykonane odwodnienie.
Geodezja i Rolnictwo.
Pan Chruściak poprosił o urealnienie dzierżawy działki nr 58/5 na korty, ponieważ taka sprawa jest potrzebna w tym miejscu. Następnie poinformował, że należałoby się zastanowić, czy działki przy zalewie nr 6/4 i 6/5 powinny być wystawione obecnie do dzierżawy ze względu na wykonywanie projektu zagospodarowania w tym terenie.
Pan Wójt potwierdził, iż sprawa jest skomplikowana i trudno odpowiedzieć w tym momencie. Trzeba to przemyśleć.
Zagospodarowanie przestrzenne.                                  
Pan Zieliński zapytał co się dzieje w sprawie autostrad.
Pan Wójt poinformował, że sprawa wygląda źle. Informacje są przekazywane zdawkowo, gmina jest ignorowana, zostały złożone wnioski do Wojewody. Sprawy się posuwają do przodu, w sensie prac nad nami i nic nie można na to poradzić.
Pan Bryksa zapytał o stan obecny trasy „Paszkowianka” a następnie o wątpliwości Wojewody Mazowieckiego odnośnie planów zagospodarowania przestrzennego.
Pan Sobol wyjaśnił, iż w sprawie „Paszkowianki” trwają prace koncepcyjne i nie ma jeszcze ostatecznej wersji przebiegu trasy. Natomiast wątpliwości Wojewody Mazowieckiego dotyczyły procedury urbanistycznej związanej z opracowywaniem planu. Plany zaczęto wykonywać pod rządami starej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, obecnie wykonuje się je na podstawie obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Pani Zalewska zapytała o harmonogram i termin realizacji inwestycji „Paszkowianki”.
Pan Wójt wyjaśnił, iż termin rozpoczęcia budowy jest nieoznaczony, prace koncepcyjno- projektowe nastąpią po zatwierdzeniu przebiegu tej drogi. Następnie poinformował, że droga miała być budowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i jeśli to zadanie znajdzie się w planach które będą objęte dofinansowaniem z UE to jakaś szansa jest na realizację tego zadania.
Pan Zacny zapytał czy dotarły do Gminy materiały dotyczące strefy ograniczonego użytkowania terenów wokół lotniska.
Pan Wójt poinformował, iż nic do Gminy nie dotarło.
Pan Grabka poinformował, iż ma taką informację. Wojewoda podpisał Rozporządzenie 1września 2005 roku, które zostało opublikowane 28 października 2005 roku.
Kultura i sport.
Pani Tomczak zapytała dlaczego punkt pt: „badanie słuchu dla mieszkańców” znajduje się w omawianym dziale.
Pan Wójt wyjaśnił, iżtrudno go było gdzieś umiejscowić.
Sprawy różne
Pan Bryksa poprosił pana Wójta o informację i komentarz do wyników kontroli RIO i stopnia realizacji wniosków pokontrolnych.
Pan Wójt wyjaśnił, że była to kontrola powtórna, która dotyczyła realizacji zaleceń pokontrolnych. Wnioski zostały zrealizowane w 99,9%.
 
Ad. pkt. 6
Pan Bryksa nawiązując do uchwały w sprawie przystąpienia do spółki PKP WKD zapytał o konkrety dalszej pracy konsorcjum i działanie w tym naszej gminy.
Pan Wójt stwierdził, iż doszło do pewnych nieporozumień na uroczystościach związanych z podpisaniem Porozumienia, okazało się że ktoś zaniedbał i nie wstawił kwoty za jaką gmina Michałowice miała kupić udziały, w związku z powyższym porozumienia nie podpisał. Konsorcjum ma wielkie plany, wymiana taboru w 100%, remont kapitalny toru, uruchomienie torów kolejowych do Pruszkowa. W dalszym czasie prasa coś pisze o budowie trasy przez Komorów do Janek, ta informacja nie jest potwierdzana przez urzędników.
Pan Zacny zapytał, czy ktoś konsultował z gminą wyznaczenie trasy kolejki WKD z Komorowa do Janek.
Pan Wójt poinformował, że zawsze oprotestowuje tą informację a ona się ciągle pojawia.
Pan Sierak zapytał czy była jakaś mowa o wykupieniu tego przedsięwzięcia przez kapitał obcy,  głównie niemiecki.
Pan Wójt poinformował, że sprzedaż może nastąpić gdzieś w przyszłości, jeżeli to będzie już przedsięwzięcie dochodowe, w obecnej chwili nie można sprzedać.
Pan Sierak stwierdził, że jest to „super” koncepcja, gmina wpłaci, dokapitalizuje, a później ktoś to przejmie.
Pani Zalewska zapytała, jak będzie realizowana uchwała dotycząca pielęgnacji zieleni w miejscach pamięci narodowej, czy Cmentarz Powstańców Warszawskich w Komorowie został włączony do miejsc pamięci narodowej, czy są jakieś wyjaśnienia z instytucji zajmującej się odtworzeniem historii, jaki był przebieg tworzenia Cmentarza w Komorowie. Następnie poprosiła o przesunięcie znaku drogowego postawionego przy grobie żołnierzy.
Pan Wójt wyjaśnił, że znak drogowy zostanie usunięty. Instytucja która zajmuje się tymi sprawami prowadzi cały czas czynności sprawdzające, co pewien czas składane są zapytania w sprawie badań.
Pani Zalewska zapytała, czy można prosić o przesłanie do Zarządu Osiedla Komorów odpowiedzi od podmiotu który prowadzi takie badania.
Pan Wójt poinformował, że nie ma takiego zwyczaju przesyłania pism do wiadomości, ale napisze w tej sprawie, aby pisma były przesyłane do Zarządu Osiedla Komorów.
 
Ad. pkt. 7
Pan Wójt poinformował, iż w piśmie „Wspólnota” w rankingu pt „Poziom życia” Gmina Michałowice zajęła II miejsce w Polsce. A więc Michałowice są najlepsze w Województwie i II w Polsce.
Pan Sierak stwierdził, iż te wyniki cieszą, że od kilku lat gmina w rankingach pnie się w górę.
Pan Kuss poinformował, iż na najbliższą Komisję Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej zaproszony jest Starosta i Wicestarosta Pruszkowa.
 
Ad. pkt. 8
Pan Sierak odczytał postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
w sprawie odrzucenia skargi pana Jana Busse. Poinformował, że wpłynęła prośba mieszkańców ul. Zielonej w Regułach o uwzględnienie pewnej inwestycji w roku budżetowym 2006. Następnie pismo Samorządu Wsi Komorów przedstawiającą całą listę inwestycji z prośbą o uwzględnia potrzeb tej mniejszej miejscowości w budżecie roku następnego. Pismo mieszkańców ul. Podhalańskiej z Komorowa dotyczące budowy chodnika w tej ulicy, uporządkowania placu wokół sklepu i formowania korony drzew rosnących przy tej ulicy, jako wniosek do budżetu. Następny wniosek od mieszkańców ul. Kolejowej w Komorowie w sprawie remontu tej ulicy. Następnie prośba w sprawie przydziału mieszkania co zostanie przekazane Przewodniczącemu Komisji. Pismo Wojewody Mazowieckiego wskazujące, że uchwała Nr XXVII/260/05 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część V obejmująca działkę nr ew. 491 w obrębie geodezyjnym osiedle Komorów została podjęta z naruszeniem prawa. Uchwała nie jest uchylona, tylko jest wskazanie, że jest podjęta z naruszeniem prawa. Pismo mieszkańców ul. Dworcowej i Jesionowej, skierowane do pana Wójta i do wiadomości Rady Gminy dotyczące skargi na zagospodarowanie terenu przy ul. Jesionowej i Dworcowej. Poinformował, że wszyscy radni otrzymali pismo Komisariatu Policji w Michałowicach dotyczące ewentualnych zmian przeznaczenia środków, które były wydawane na utrzymanie rewirowych, jako wniosek przy budżecie 2006 roku. Wpłynęło podziękowanie, wyrazy wdzięczności od Starosty Powiatu Pruszkowskiego i Przewodniczącej Rady Powiatu Pruszkowskiego za udział radnych w Pierwszej Samorządowej Pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Prymasowskiej Wspomożycielki w Rokitnie. Korzystając z obecności Przewodniczącego Zarządu Osiedla Komorów, przypomniał, że Komisja Rewizyjna pracuję nad sprawą zleconą przez radę, dotyczącą osiedla, było wystąpienie pana Wójta o dostarczenie protokołów Komisji Rewizyjnej, które do tej pory nie wpłynęły.
Pan Dybowski stwierdził, iż protokoły są umieszczone na stronach internetowych Zarządu Osiedla Komorów.
Pan Sierak poprosił o ich przesłanie.
Pan Dybowski potwierdził ich przesłanie oraz poinformował, że w dniu sesji przesłał drogą mejlową pismo ze strony Zarządu Osiedla Komorów, które nie zostało odczytane na sesji.
Pan Sierak poinformował, iż nie zapoznał się jeszcze z tym pismem.
 
Ad. pkt. 9
Pan Chruściak zapytał kiedy nastąpi uruchomienie kanalizacji w ul. Wiejskiej.
Pan Kwietniak wyjaśnił iż powinno to nastąpić w ciągu 10-ciu dni, opóźnienie związane jest z uruchomieniem zasilania przepompowni.
Pan Chruściak zapytał kiedy nastąpi zakończenia prac dotyczących odwodnienia Komorowa.
Pan Kwietniak wyjaśnił, że sprawa się skomplikowała, gdyż w trakcie przecisku firma napotkała prawdopodobnie na jakiś głaz i należało zmienić trasę. Zakończenie prac może nastąpić za tydzień.
Pan Chruściak zapytał kiedy nastąpi wykonanie Al. Kasztanowej.
Pan Wójt poinformował, iż przetarg na wykonanie tej ulicy jest już rozstrzygnięty.
Pan Chruściak zapytał czy gmina coś wie na ten temat dewastowania terenu na południe od Zalewu. Wycięte zostały kępy traw i krzaków i został tam wysypany gruz, który pewnie stanowi jakąś drogę. Czy takie działanie było uzgadniane z gminą i czy jest prawnie dopuszczalne, gdyż jest to teren chronionego krajobrazu.  
Pan Wójt poinformował, że nie została wydana żadna zgoda na jakieś gruzowanie.
Pan Chruściak poprosił o więcej informacji na powyższy temat na następną sesję, następnie zapytał kiedy ukaże się informator z odpowiedziami na biuletyny Zarządu Osiedla Komorów.
Pan Wójt stwierdził, że informator jest już prawie gotowy i niedługo będzie wydany.
Pan Chruściak zapytał o plac i budynek przy ul. Wiejskiej, który jest użytkowany przez „Michaławiczankę”
Pan Wójt poinformował, iż w tej sprawie zrobi spotkanie z „Michałowiczanką” w sprawie ustalenia dalszych losów tej nieruchomości do której rości sobie prawo gmina i „Michałowiczanka”.
Pani Bazga stwierdziła, że ogródka jordanowskiego Nowa Wieś nie będzie miła, ale poprosiła o uporządkowaniu terenu gdzie miałby być ten ogródek.
Pan Wójt wyjaśnił, że stanowisko urzędu jest zgodne z przepisami prawa, teren ten nie stanowi jej własności a jest własnością Wspólnoty Wiejskiej Nowej Wsi. Gmina zwracała się wielokrotnie z prośbą do wspólnoty o przekazanie terenu dla Gminy na cele publiczne, ogólnodostępne, ale stanowisko wspólnoty w dalszej części jest negatywne, mimo że obiecała jednak nie wypełniła tego, stwierdzając że protokół z posiedzenia był sfałszowany. Sądzi, że dopóki nie zmienią się władze wspólnoty to taka sytuacja będzie istniała. Wspólnota nie wywiązała się z żadnego zobowiązania, nawet nie jest uregulowany stan prawny przedszkola.
Pan Zacny zapytał o dokumentację projektową kanalizacji Wsi Michałowice.
Pan Kawiorski projekty kanalizacyjne Wsi Michałowice są w uzgodnieniu na ZUD.
Pan Zacny zapytał, czy jest szansa w bieżącym roku na ruszenie ścieżek rowerowych.
Pan Wójt poinformował, że jest ogłoszony przetarg.
Pani Popko zapytała kiedy będą na stronie internetowej aktualne oświadczenia majątkowe radnych, oraz wszystkich osób do których obliguje ustawa o samorządzie.
Pan Wójt poinformował, iż oświadczenia podatkowe są zamieszczone.
Pan Sierak poinformował, że oświadczenia przekazuje do publikacji po otrzymaniu pisma z Urzędu Skarbowego, dotyczącego nieprawidłowości w oświadczeniach oraz poinformowaniu zainteresowanych osób. Po spełnieniu tych warunków oświadczenia zostaną przekazane do publikacji.
Pani Popko uważa, że to trochę późno na publikację oświadczeń
Pan Wójt poinformował, iż można publikować wówczas gdy wpłynie pismo od organu który nadzoruje te sprawy i stwierdzi że nie ma uchybień.
Pan Sierak wyjaśnił, że zgodnie z ustawą oświadczenia sa przekazywane do urzędu skarbowego w terminie do końca września.
Pani Popko zwróciła uwagę , iż tradycyjnie w szkole w Michałowicach nie została ustalona sprawa kółek zainteresowań, pozalekcyjnych zajęć w szkole. Poprosiła, aby w przyszłości ustalać to wcześniej. Pod koniec roku było spotkanie z udziałem przewodniczącego Sieraka, który zapewnił między innymi, że z kółkami nie będzie problemu. Obecnie okazało się, że nie ma pieniędzy.
Pan Wójt stwierdził, że sytuacja jest dosyć jasna, pan dyrektor otrzymał informację w końcu września o możliwościach finansowych z pewnymi sugestiami jak kółka zorganizować. Dyrektor po konsultacja z radą rodziców i nauczycielami miał ustalić pozalekcyjne zajęcia w szkole.
Pan Sierak podkreślił , że kilkakrotnie spotykał się z kuratorem, władzami szkoły i rodzicami. Aby złagodzić i rozwiązać istniejący konflikt dla dobra szkoły. Natomiast nie składał zapewnień w sprawie kółek, gdyż nie leży to w jego kompetencjach. Zwrócił się do rady Rodziców  o przekazanie do końca czerwca uwag i propozycji dotyczących pracy szkoły w poprzednim roku i propozycji na przyszłość. Nie wpłynęły one do dzisiaj, można więc domniemywać , ze takich  propozycji nie ma.
Pani Popko wyjaśniła, że w sprawie kółek dyrektor szkoły poinformował, że zaczynają się za późno ponieważ nie mógł dogadać się z Wójtem Gminy i dlatego nie może podać jakie ostatecznie kółka będą lub nie.
Pan Wójt zapytał kto tak się wyraził.
Pani Popko poinformowała, że pani dyr. Kwiatkowska i pan dyr. Olędzki. Następnie stwierdziła, że zostały ograniczone możliwości parkowania pod szkołą, jedno stanowisko jest z numerem rejestracyjnym samochodu. Zapytała czy to jest zgodne z prawem.
Pan Zacny prosił o wyjaśnienie tego problemu, czy gmina wydała taką zgodę.
Pani Popko poskarżyła się na zachowanie mieszkańca osiedla Michałowice a także na reakcję gminy i policji. Sprawa dotyczy jej osobiście, a mianowicie sąsiadującej działki pani Kristensen, która to pani cieszy się szczególnymi względami w tej gminie. W tym obszarze obowiązują pewne ograniczenia dotyczące wielkości działki budowlanej jak również występują założenia takie, że teren ten ma być miastem ogrodem a nie blokowiskiem. Problem polega na tym, że budowa trwa od czerwca i nie ma tam ubikacji. Nie można tam spokojnie mieszkać, trzeba szarpać z osobą, która się z nikim nie liczy, ani z sąsiadami ani z prawem. Poprosiła, aby ktoś się tym wszystkim zajął.
Pani Tomczak stwierdziła, że opóźnienia dotyczące powstania kółek pozalekcyjnych mogły nastąpić z powodu wprowadzenia nowego zarządzenie wójta w sprawie kółek. Nauczyciele zostali zobligowani do przeprowadzenia części tych kółek w soboty lub niedziele. Następnie zapytała co stało na przeszkodzie, aby przekazać Parafii Komorowskiej działkę przylegająco do Kościoła, skoro wola rady już jest.  Pan Przewodniczący czytał, iż Wojewoda nie uchylił tej uchwały, więc kiedy to nastąpi.
Pan Wójt poinformował, że Wojewoda wskazał, iż uchwała została podjęta z naruszeniem prawa, w związku z czym należy wyjaśnić z drugą stroną co jest przyczyną, to że Wojewoda nie uchylił tej uchwały w pierwszym podejściu to nie znaczy, że gmina ma sprawę już rozstrzygniętą, ponieważ zawsze może skorzystać z tego, że tę uchwałę może naruszyć w sposób prosty, ponieważ została podjęta z naruszeniem prawa. Teraz już tej uchwały Wojewoda nie będzie już negował. Uchwała została przekazana do publikacji tydzień temu. Po uprawomocnieniu od publikacji, po 14 dniach jeśli Wojewoda nie podejmie jakiś kroków prawnych działka zostanie przekazania Parafii.
Pan Bryksa poprosił o przedstawienie drogi proceduralnej ponieważ chciałby znać co do dnia poszczególne terminy.
Pani Idzikiewicz poinformowała, że jeśli chodzi o uchwały związane z zagospodarowaniem przestrzennym, to najpierw są one wysyłane do nadzoru w celu zbadania sprawy. Bardzo długo trwały rozmowy, wnoszone były uwagi pomiędzy wydziałem nadzoru planowania przestrzennego, a gminą ponieważ obie strony się upierały przy swoim, gmina, że uchwała jest zgodna z prawem a organ nadzoru, że podjęta jest z naruszeniem prawa. Zapadła decyzja, że dopóki nie będzie jasności to wstrzymuje się wysyłkę uchwały do publikacji. W momencie gdy przyszło pismo, że uchwała została podjęta z naruszeniem prawa Przewodniczący przyjął do wiadomości i skierował uchwałę do publikacji.
Pan Bryksa zapytał czy gmina, czy Przewodniczący Rady jest osobą odpowiedzialną za przesłanie uchwał do publikacji.
Pani Idzikiewicz wyjaśniła, że nie ma przepisu, który by określał termin od chwili podjęcia do przesłania uchwał do publikacji.
Pan Bryksa stwierdził uchwała została podjęta bardzo dawno, została przesłana do Wojewody, nie było oficjalnej odpowiedzi w terminie 30 dni od organu nadzoru, gdy ma zająć oficjalne stanowisko, a więc wobec takiej sytuacji gmina miała prawo przyjąć, że uchwała jest zgodna z prawem.
Pani Idzikiewicz poinformowała, że w okresie 30-dniowym był informacja telefoniczna od organu nadzoru w sprawie wstrzymania publikacji do wyjaśnienia sprawy.
Pan Bryksa uważa, że ta kwestia była priorytetową, dlatego że walka o tę działkę dla tej parafii trwała lat kilka, rada jednogłośnie podjęła uchwałę, a następnie kolejne miesiące mijają w ramach jakiś ustaleń z urzędem wojewódzkim, nawet nie z wojewodą, ale z jakimiś urzędnikami, którzy rzetelnie nie wykonują swojej pracy. Sytuacja nie może wyglądać w ten sposób, jeśli chodzi o tego typu uchwały. Jeśli Urząd Wojewódzki zaniedbał swoje obowiązki to gmina powinna wykorzystać swoje możliwości prawne i przesłać do publikacji i zaraz po publikacji tej uchwały wszcząć działania w sprawie przekazania tej działki. Nikt z Urzędu Wojewódzkiego nie mógł by powiedzieć, że cokolwiek zostało zrobione z naruszeniem prawa. Takie załatwianie spraw w gminie nie służy dobru mieszkańców.
Pani Zalewska zapytała, czy jest przygotowana informacja na temat zadłużenia Gminy oraz kto odpowiada za czystość w gminie, czy urzędnik, czy firma, czy pan Wójt osobiście nadzoruje te sprawy. W Komorowie w dzień wyborczy, na każdej ulicy można było zobaczyć stosy śmieci. W wielu miejscach nie ma koszy na śmieci, a powinny być na każdej ulicy. Mieszkańcy pytają o firmę, która wywozi śmieci i sprząta miejsca publiczne. Jeśli jest firma która sprząta, to należałoby zastanowić się jak zapewnić czystość w weekendy.  Podobnie jest nad Zalewem, poprosiła o przedstawienie konkretnych propozycje rozwiązań tego problemu. Zapytała w jakim trybie została umieszczona reklamówka wyborcza jednego z kandydatów na sejm, a obecnie posła pana Michała Tobera na autobusie szkolnym. Czy gmina otrzymała z tego tytułu jakieś środki, czy prawo pozwala na to, aby gmina przyłączyła się do prowadzenia kampanii wyborczej.
Pan Wójt wyjaśnił, że na terenie szkoły na pewno kampanii wyborczej prowadzić nie można, autobus stanowi własność firmy PKS z Grodziska i reklama na autobusie szkolnym jest sprawą tej firmy, gmina nie ma swoich autobusów.
Pani Idzikiewicz poinformowała, że nie było tu złamania prawa, ponieważ ordynacja wyborcza oficjalnie mówi, że jeśli ktoś uważa, że jest złamany przepis ordynacji wyborczej to sam osobiście zgłasza do sądu w ramach wyborów.
Pan Wójt wyjaśnił, iż Urząd Gminy nic nie ma wspólnego z wyborami.
Pan Łuszczyński poinformował, że kosze są opróżniana 3 razy w tygodniu, obecnie występuje nagminne wyrzucanie do koszy reklamówek z śmieciami domowymi, które są rozszarpywane przez psy. Śmieci leżące na ulicach są większością pozostałością po wyborach.  
Pani Zalewska uważa, że miejscowość powinna być sprzątana codzienne, również w niedzielę rano. Natomiast śmieci leżące na ulicy nie były wyborczymi.
Pani Bazga stwierdziła, iż w Nowej Wsi po opróżnieniu koszy natychmiast są one zapełniane.
Pan Wójt poinformował, że sprawę przedstawi na komisji. Jest to kwestia podejścia do sprawy, na Jego ulicy nie ma śmieci, nie ma śmietników, każdy sprzątnie koło swojej działki. Ludzie nie przychodzą z taki sprawami do urzędu, mają tytuły profesorskie, są lekarzami i sami sprzątają śmieci, są ludźmi z kulturą.  
Pani Zalewska stwierdziła, że może są takie ulice w gminie jak pana Wójta, gdzie dojeżdża się samochodem, nie spaceruje, nie wyrzuca papierków czy puszek po napojach, na innych ulicach ludzie spacerują i nie zawsze są to profesorowie, ale może to być młodzież.
Pan Dybowski poinformował, żeod rodziców i dzieci z Komorowa jest dużo pytań odnośnie zajęć szkolnego klubu sportowego. Podobno dzieci są przez nauczycieli informowani, że środków na zajęcia SKS nie będzie dlatego że pana Wójt je zabrał. Nie stwierdza, czy to jest prawda czy nie, takie są informacje. Przypomniał, że Zarząd Osiedla Komorów opiniował Plan Zagospodarowania Placu przy ul. Kolejowej, w Komorowie, pan Wójt obiecywał, że będą środki na inwestycje związane ze sportem i rekreacją na tym placu. Okazało się, że ich nie ma, zostały zdjęte z budżetu. Zapytał kiedy ten projekt będzie zrealizowany, ponieważ nie ma takiego miejsca w Komorowie do którego matki z dziećmi mogły by przychodzić, było to wiele razy obiecywane i należy to zrobić. Następnie przypomniał, że Zarząd Osiedla wniósł o to, żeby plac przy ul. Kolejowej nazywał się Placem Jana Pawła Wielkiego, rozumie że są zmiany i poprosił o formalne tego zakończenie, albo poprzez odpowiedź Zarządowi Osiedla dlaczego ten plac nie może się tak nazywać, albo przez formalne wprowadzenie pod obrady Rady Gminy i niech gmina przygotuje odpowiedź na wniosek Zarządu Osiedla. Zapytał, czy w związku z jakimś ciągłym uciekaniem z inwestycjami i innymi sprawami, nawet nadaniem placowi imienia Jana Pawła Wielkiego, czy gmina planuje sprzedaż tego placu, ponieważ wielu mieszkańców zadaje sobie takie pytanie, czy nie trudniej byłoby sprzedać plac im. Jana Pawła II niż działkę o numerze takim a takim. Ponieważ wszyscy już wiedzą, że ten plac nie będzie się nazywał im. Jana Pawła Wielkiego więc zaproponował posprzątanie jego.
Pan Wójt poinformował, iż obecnie w szkołach została wprowadzona czwarta godzina WF-u.
Pan Dybowski poprosił o udzielenie pisemnej odpowiedzi na zadane pytania.
Pan Wójt poinformował, że nie ma obowiązku odpowiadania pisemnie na pytania zadawane ustnie.
Pan Dybowski poprosił o odpowiedź pisemną, ponieważ zdawał je jako Przewodniczący Zarządu Osiedla i taki obowiązek pan Wójt ma.
Pan Wójt kontynuując dalej swoją wypowiedź zwrócił uwagę, że ilość zajęć W-F w szkołach się zwiększyła, dyrektorzy placówek szkolnych dostali wolą rękę odnośnie realizacji zajęć pozalekcyjnych i ich podział, czy to będzie SKS, czy kółko historyczne jest kwestią uzgodnienia dyrekcji z gronem pedagogicznym i rodzicami. Natomiast Plac przy ul. Kolejowej istnieje, nikt nie zamierza go sprzedawać, i jeśli stanowi własność Gminy to organem właściwym do podejmowania decyzji o sprzedaży jest rada gmina. Dziwi się, że ktoś takie niesprawdzone wiadomości przekazuje, rozsiewa. W sprawie Ogródka Jordanowskigo na Placu przy ul. Kolejowej, nie będzie nic obiecywał, będzie uchwała budżetowa na 2006 rok, to zadanie znajdzie się w realizacji z woli Rady Gminy lub nie. Będzie na pewno dążenie do tego aby coś postawić, zrobić ale na pewno będzie to zależało od możliwości finansowych Gminy. Każde zgłoszone zadanie wymaga znacznych nakładów finansowych i będzie trzeba się zdecydować które zadania realizować. Natomiast śmieci na Placu przy ul. Kolejowej znikną. Plac ten jest dwa, trzy razy do roku sprzątany.
Pan Sierak odwołał się do wypowiedzi pana Przewodniczącego Dybowskiego, ponieważ nie po raz pierwszy słyszy stwierdzenia powołujące się, że ktoś powiedział, ktoś zgłosił, mieszkańcy mówią, mieszkańcy są niezadowoleni, krytykują, coś sprzedane, ktoś zadzwonił. Uważa, że dzieje się na zasadzie szerzenia błędnych informacji. Zaproponował panu Przewodniczącemu Dybowskiemu, aby w sytuacji tego typu pytań czy też wystąpienia problemu z udzieleniem wyjaśnień, zainteresowanego mieszkańca kierować do urzędu Gminy, do Wójta , czy Przewodniczącego Rady. Najwłaściwszymi osobami mogącymi udzielić wyjaśnień są pan Wójt i pracownicy urzędu. To oni maja największą wiedzę w sprawach dotyczących bieżącego funkcjonowania Gminy.
Pan Dybowski poprosił o nieodbieranie przewodniczącym zarządu osiedli prawa zabierania głosu w sprawach wniesionych. Po to są sprawy wniesione, aby można było je wnosić. Uważa uwagę nie na miejscu.
Pan Sierak stwierdził, iż pana Przewodniczący nie rozumie istoty odpowiedzi.  W swojej wcześniejszej wypowiedzi chciał przede wszystkim zwrócić uwagę na problem mieszkańca, tak aby został on możliwie dobrze poinformowany, a jego sprawa załatwiona. Problem nie opróżnianych koszy na śmieci, to że jakieś śmieci leżą, tu wystarczy wykonać jeden telefon do urzędu i problem powinien być rozwiązany. Nie ma potrzeby czekać ze zgłoszeniem sprawy do sesji rady Gminy. Jako przewodniczący zarządu, reprezentujący mieszkańców p. Dybowski może  zadzwonić do informując jaki problem zgłaszają mieszkańcy i prosić aby był on rozwiązany. Nie było by tematu na sesji i półgodzinnej dyskusji.
Pan Dybowski stwierdził, że na sesji jest punkt sprawy wniesione po to, aby poruszać pewne sprawy, dyskutować nad nimi. Pomiędzy sesjami wysyła korespondencję do Gminy na którą czasami dostaje odpowiedź a czasami nie i dlatego porusza je na sesji.
Pan Sierak uważa, że lepiej reagować na bieżąco, a nie występować z pozycji mówcy mentora podczas sesji rady.
Pan Zacny zwracając się do pana Wójta poprosił o zobowiązanie się w sprawie zrobienia spotkania z dyrektorami szkól i powtó ;rnie wyjaśnienia sprawy kółek pozaszkolnych.
Pan Wójt poinformował, że odchodzi nasz komendant, awansował i pozostaje sprawa następcy.  Następnie odczytał pismo w sprawie powołania nowego komendanta Przemysława Sobiewskiego, pytając czy ktoś ma uwagi w tej sprawie.
Pan Chruściak stwierdził, że w naszej gminie rozszerza się niedobry zwyczaj bezprawnego zajmowania pasa drogowego poprzez układanie kamieni, betonów, palików. Najlepszym przykładem jest ul. 3-go Maja w Komorowie, gdzie jest kręcony film. Porosił o interwencję w konkretnej sprawie.
Pan Wójt poinformował, że w listopadzie wszelkie zawalidrogi będą usuwane sukcesywnie, będzie stwarzane bezpieczeństwo w zakresie ruchu drogowego.
Pani Tomczak poruszyła sprawę kamieni na ul. Wendy, na gminnej działce.
Pan Bryksa zapytał kiedy rozpoczną się roboty kanalizacyjne w ul. Warszawskiej i Harcerskiej.
Pan Kwietniak poinformował, że po rozpoczęciu przetargu powinno to nastąpić za trzy tygodnie. Jeśli się przetarg powiedzie to przed zimą roboty będą zaczęte. Jest jeden warunek, że ilość wpłat musi być zgodna z wymogami, a na razie ilość wpłat nie przekraczają 5%.
Pan Bryksa stwierdził, iż w wykazie ulic do realizacji, jakie otrzymała Komisja Rewizyjna nie ma tej ulicy. Czy z tego powodu nie będzie wstrzymywana ta inwestycja. Następnie poprosił po rozstrzygnięciu przetargu szybkie przekazanie mieszkańcom informacji z wnioskiem o uruchomienie wpłat. Jest przekonany, że mieszkańcy w trybie pilnym takie wpłaty uiszczą.
Pan Kwietniak takie informacje zostaną przesłane mieszkańcom.
Pan Bryksa zapytał kiedy będzie chodnik w ul. Pruszkowskiej i czy ustalenia ze spotkania na temat przejścia dla pieszych przez przejazd kolejowy WKD w ul. Pruszkowskiej zostały wdrożone w projekt.
Pan Kwietniak poinformował, że ustalenia nie zostały wdrożone w projekt ponieważ  nie jest on jeszcze zakończony. Wątpliwości dotyczące wykonania chodnika na pewnych fragmentach ul. Pruszkowskiej zostały zweryfikowane i skutkiem tego wystąpiono do zakładu energetycznego o przebudowę linii energetycznej na tych odcinkach. Natomiast przejście przez przejazd WKD będzie dyskutowane na spotkaniach ze Starostą . Gmina wystąpiła do Starostwa i do WKD z inicjatywą, aby rozwiązać problem tego skrzyżowania.
Pan Bryksa zapytał, czy jest szansa rozpoczęcia budowy chodnika w bieżącym roku.
Pan Kwietniak poinformował, że projektant jest obecnie bardzo chory i jest dylemat czy rozpocząć prace projektowe zupełnie od nowa, czy trwać w nadziei że wyzdrowieje.
Pan Bryksa poinformował, że nie można tak dłużej trwać, poprosił o zdecydowane działania w stosunku do projektanta.
Pan Kwietniak wyjaśnił, że nie można zerwać umowy ponieważ byłaby kara.
Pan Bryksa uważa, że należy zmusić wykonawcę do wywiązania się z zobowiązań.
Pan Kwietniak poinformował, iż rynek projektowy jest taki, że nie zgłasza się nikt do przetargu i tak naprawdę nie ma alternatywy. Jest to bolączka i nikt nie zapomniał o tym temacie. Nie ma dobrego sposobu wyjścia z impasu.
Pan Bryksa poprosił o podanie telefonu interwencyjnego w Urzędzie, który byłby podjęty w sytuacji nagłej, która się nie kwalifikuje do innych służb.
Pan Kwietniak poinformował, że bezpośrednio taki sprawami kieruje kierownik Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej pan Łuszczyński i taki telefon przekaże.
Pan Bryksa poinformował, że złożył wniosek o uporządkowanie terenu przy ul. Harcerskiej.
Pan Kwietniak wyjaśnił, że teren ten zostanie uporządkowany.
Pani Popko poinformowała, że problem śmieci jest problemem ogólnopolskim, mieszkańcy oszczędzają na wywozie śmieci. Zapytała kiedy gmina ostatnio sprawdzała umowy mieszkańców na wywóz śmieci i rachunki, oraz w jakim czasie jest to wstanie zorganizować.
Pan Kwietniak poinformował, że kontroli kompleksowej całej Gminy nie było, tylko były sprawdzenia wyrywkowe.
Pan Chruściak stwierdził, iż wyszła ustawa sejmowa która pomaga bardzo gminom, ponieważ muszą być prowadzone rejestry i gmina musi podjąć taką uchwałę do końca roku.
Pan Kuss zaapelował, aby rozpocząć zadania inwestycyjne, które są zaplanowane do wykonania w bieżącym roku, ponieważ na razie sprzyja pogoda. W Michałowicach, Michałowicach Wsi, Opaczy  takich zadań nie rozpoczętych jest około 10.
Pani Zalewska złożyła interpelację w imieniu Klubu Radnych „Zachód” o udzielenie informacji dotyczącej mienia gminnego.
Pan Bryksa zwracając się do pana Wójta poruszył kwestię honorową, stwierdzając że na plakatach i zaproszeniach informujących o imprezach, które dzieją się na terenie naszej Gminy widać informację, że dana impreza jest organizowana dzięki środkom przekazanym przez Wójta Gminy Michałowice. Poprosił pana Wójta, żeby rozważył o wiele bardziej honorowe sformułowanie dla tego typu informacji publicznych, które brzmiało by tak jak brzmieć powinno, „że impreza odbywa się dzięki środkom z budżetu Gminy Michałowice”, lub „dzięki środkom Gminy Michałowice”. Uważa, że wątpliwe jest, aby pan Wójt z osobistych środków finansowych na każdą z imprez wpłacał jakieś środki.
Pan Zacny poprosił pana Wójta ponownie o zorganizowanie spotkania z dyrekcją szkół, aby przeciąć pewnego rodzaju insynuacje.
Pan Wójt poinformował, że z dniem dzisiejszym kończy się dla dyrektorów szkół okres ochronny, od następnej sesji od początku do końca dyrektorzy będą mieli obowiązek być na sesjach. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady, pan Paweł Zacny
 zamknął obrady XXXV sesji Rady Gminy Michałowice.
 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 05.10.2006 11:33
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 24
Autor: Urszula Bejda