Urząd Gminy Michałowice
05.10.2006 11:01

Protokół Nr XXXVI

Z obrad XXXVI sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2005-11-14
Z obrad XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Michałowice odbytych w dniu 14 listopada 2005 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.
Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 12 radnych.
 
Ad. pkt. 1
Przewodniczący pan Jacek Sierak powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obrad obecnych jest 12 radnych, w związku z czym Rada może podejmować uchwały.
Następnie odczytał projekt porządku obrad.
Pan Wójt poinformował, iż tryb nadzwyczajny związany jest z dwoma przedsięwzięciami które gmina zamierza podjąć. Jedna uchwała jest związana z modernizacją biblioteki gminnej w Komorowie, a druga sprawa jest związana z modernizacją zabytkowego Kościoła Św. Ap. Piotra i Pawła w Pęcicach, oraz z budową ścieżki rowerowej od przystanku WKD w Regułach do Kościoła w Pęcicach.  Złożony został wniosek o dofinansowanie tego zadania, przyszło potwierdzenie wstępne zaakceptowania wniosku. Z uwagi na krótki czas, gdyż umowa ma być podpisana w bieżącym tygodniu, zadanie musi być wykonane do końca roku. Druga sprawa to podjęcie wspólnej inicjatywy z Parafią w Pęcicach z Ks. Proboszczem o wystąpienie o środki SPOR-u na remont Kościoła i budowę ścieżki rowerowej. Wniosek będzie wspólny i należy go złożyć do 15 listopada br.
Pan Chruściak stwierdził, że sesja ta jest drugą z kolei nadzwyczajną sesją w czasie powakacyjnej. Poddał w wątpliwość przemyślenie godziny rozpoczęcia sesji patrząc na porządku posiedzenia. Następnie zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku sesji o pkt. 3 sprawy wniesione.
Pan Sierak wyjaśnił, dlaczego późno i dlaczego o takiej godzinie Wniosek składany jest wspólnie z Parafią Pęcice, która promesę zabezpieczającą część finansową Parafii uzyskała w bieżącym tygodniu. Sprawa bez gwarancji była zawieszona, dlatego termin jest taki a nie inny. Natomiast rozpoczęcie sesji zostało wyznaczone tak wcześnie, ze względu na spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Marszałkowskim naznaczone w dniu dzisiejszym na godz. 1600.
Przeprosił za taki tryb. Jeśli chodzi o zmianę porządku obrad to należy się odwołać do ustawy o samorządzie gminnym, jest zapis dopuszczający taką praktykę, tylko że musi być zgoda wnioskodawcy, a więc pana Wójta.
Pan Wójt poinformował, że nie może się zgodzić na wprowadzenie takiego punktu, gdyż nie ma takiej gwarancji, że sesja skończy się przed godz. 1600.
1.Sprawy porządkowe.
2.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)      dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2005 rok,
2)      zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/266/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu <Budowa Systemu Kanalizacji Sanitarnej Gminy Michałowice>” i ustalenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy,
3)      zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/264/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu <Budowa Urządzeń Odwadniających i Małej Retencji Komorów Osiedle i Komorów Wieś Gmina Michałowice>” i ustalenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy,
4)      zmieniającej uchwałę Nr XX/143/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowej Wsi”,
5)      zmieniającej uchwałę Nr XXII/181/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego.
Za przyjęciem   - 11
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 1
Porządek obrad XXXVI sesji został przyjęty.
 
Ad. pkt 2 ppkt 1.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2005 rok.
Pan Wójt uzasadnił tryb nadzwyczajny tej uchwały tym, że gmina dostała zwiększone środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na budowę hali sportowej i należy te zmiany wprowadzić do budżetu. Następnie przedstawił zmiany do budżetu które stanowią załącznik do projektu uchwały.
Pani Zalewska zapytała o nazwę zadania w poz. 9, która się powtarza, oraz czym się różnią i skąd są zwiększenia. Czy były planowane i czy zostały rozszerzone zadania.
Pan Wójt stwierdził, że musi nastąpić uszczegółowienie nazwy, która się powtarza. Natomiast co do drugiego pytania, to po przetargach wyszły nowe kwoty na dokumentację.
Pan Kowiorski wyjaśnił , że nazwy zadań się powtarzają, iż dwa zadania rozpoczynane i kontynuowane miały taką samą nazwę. Sprawił to przypadek.
Pani Zalewska zapytała kiedy nastąpi dalszy etap budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Andrzeja w Pruszkowie.
Pan Kawiorski wyjaśnił, że było podpisane z Pruszkowem Porozumienie na 100 tys. zł, po przetargu i wykonaniu zadania została kwota 60 tys. zł.
Pani Zalewska zapytała czy tę kwotę można przenieść na budowę kanalizacji w ul. Ireny.
Pan Kawiorski poinformował, że pozostałą kwotę przeniesiono na przykanaliki indywidualne w ul. Ceglanej i Krótkiej i na dokumentację w zachodniej części gminy.
Pani Zalewska zapytała skąd są środki na zwiększenie budowy chodnika w ul. Królewskiej i w ul. Kraszewskiego w Regułach.
Pan Kawiorski poinformował, że środki pochodzą z budżetu  całej Gminy.
Pan Chruściak zapytał czy do poz. 17 zadań rozpoczynanych, zmniejszenie kwoty jest równoznaczne z tym, że cała dokumentacja na wymienione ulice, a dokładniej na ul. Norwida została zrobiona i zapłacona.
Pan Kawiorski poinformował, iż zapłacono częściowo gdyż jest to zadanie trwające do końca roku. Projekt na ul. Norwida jest zrobiony. Przetarg jest ogłoszony i rozstrzygywany na wykonanie tego zadania, następnie to zadanie będzie omawiane na komisji.
Pan Chruściak zapytał, czy w jakimkolwiek zadaniu pod nazwą „wykonanie kanalizacji” zawiera się też wykonywanie przykanalików.
Pan Wójt potwierdził, że tak jest zawsze.
Pan Chruściak stwierdzając, że zakończenie zadania liczy się po wykonaniu przykanalików, zapytał dlaczego w ul. Głównej w Komorowie ich nie wykonano.
Pan Kawiorski poinformował, że przykanaliki zostały wykonane, tylko nie było możliwości podłączenia ich do mieszkań z powodu  nieczynnej przepompowni ścieków w tej ulicy.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2005 rok.
Za przyjęciem   – 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXVI/ 316 /2005 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 2 ppkt 2.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/266/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu <Budowa Systemu Kanalizacji Sanitarnej Gminy Michałowice>” i ustalenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy.
Pan Wójt poinformował, że dwie kolejne uchwały dotyczą tych samych spraw. Instytucje, które przyznają środki w ramach SPOR-u, zmieniły sposób zabezpieczenia finansowego realizacji umów, dlatego wnosi projekty stosownych uchwał zmieniających brzmienie § 2 ust.1 dot. form zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/266/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu <Budowa Systemu Kanalizacji Sanitarnej Gminy Michałowice>” i ustalenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy.
Za przyjęciem   – 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXVI/317/2005 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 2 ppkt 3 .
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/264/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu <Budowa Urządzeń Odwadniających i Małej Retencji Komorów Osiedle i Komorów Wieś Gmina Michałowice>” i ustalenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy.
Pan Chruściak zapytał w jaki sposób w ramach budowy urządzeń odwadniających w Komorowie Osiedlu i Komorowie Wsi zostanie odwodniony rejon północny Wsi Komorów.
Pan Wójt wyjaśnił, iż to co będzie wybudowane w ramach tego zadania,  to będzie tylko podstawowy szkielet, do którego w przyszłości będzie można się stopniowo dobudowywać. Praktycznie zlewnia części Komorowa Osiedla, pomiędzy Al. M. Dąbrowskiej a torami WKD i ul. Nadarzyńską, będzie mogła być odwodniona. A jednocześnie będzie mogła być odwodniona ul Sadowa i okolice przepompowni.
Pan Chruściak przypomniał, że zwracał się wielokrotnie z prośbą, z wnioskami, aby uszczegółowić te sprawy. Stwierdził, iż w tej chwili budowa urządzeń odwadniających małej retencji Komorów Osiedle i Komorów Wieś nie odwadnia północnej części Komorowa Wsi. Poprzez budowę tego kanału nastąpiła by katastrofa ekologiczna, gdyby nie zainterweniował. Stwierdził, że stare odwodnienie robione przez Spółkę Wodna zostało zniszczone.
Pan Wójt wyjaśnił, iż odwodniony będzie tylko fragment Komorowa Osiedla. Stare odwodnienie nie zostało zniszczone, ale nowe zostało tak zaprojektowane, aby można było podłączyć wodę do tego zbiornika.
Pan Chruściak stwierdził, że należy zdać sobie sprawę, że też nie chodzi o całą Komorów Wieś, ale jej północną część, po której biegnie kolektor, do którego można było w sposób normalny zrobić dojścia, studzienki i sprawa była by załatwiona. Stwierdził, że szkoda, że nie konsultuje się konkretnych projektów z mieszkańcami terenu na którym ma się znajdować dana inwestycja. Wieś Komorów ponosiła wszystkie niedobre strony tego zadania i nie tylko, że nic z tego nie ma, to jeszcze ma dodatkowy problem, ponieważ wcześniej naturalnie, grawitacyjne spływały wody opadowe do rowu melioracyjnego wykonanego przez Spółkę Wodną, niestety zostało to zniszczone i nic nie zostało zrobione.
Pan Wójt poinformował, że po przejściu zimy i wiosny będzie można stwierdzić coś o funkcjonowaniu tej inwestycji.
Pani Zalewska zapytało jak zostało rozwiązane odwodnienie w stosunku do Al. Starych Lip, czy ta zabytkowa Aleja nie zostanie wysuszona.
Pan Wójt wyjaśnił, że sprawą Al. Starych Lip przez rok zajmował się Wojewódzki Konserwator Przyrody, a więc nie ma żadnego zagrożenia.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/264/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu <Budowa Urządzeń Odwadniających i Małej Retencji Komorów Osiedle i Komorów Wieś Gmina Michałowice>” i ustalenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy.
Za przyjęciem   – 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXVI/318/2005 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 2 ppkt 4.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XX/143/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowej Wsi”.
Pan Wójt poinformował, że gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi i wymaganym załącznikiem do wniosku jest uchwała Rady Gminy.
Pani Zalewska zapytała, czy są przyrzeczone jakieś środki unijne na budowę tej hali.
Pan Wójt poinformował, że złożony został wniosek, który nie zaklasyfikował się na ostateczną listę już rok temu.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XX/143/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowej Wsi”.
Za przyjęciem   – 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXVI/ 319 /2005 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 2 ppkt 5.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XXII/181/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego.
Pan Sierak poinformował, ze jest to obligatoryjny załącznik związany z wnioskiem, który Gmina wspólnie z Parafią zamierza zgłosić do Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie pewnych modyfikacji związanych z Programem Rozwoju Lokalnego, ponieważ program dotyczy restrukturyzacji obszarów zdegradowanych, trzeba do planu dołączyć fragment  dotyczący istoty restrukturyzacji i potrzeb w tym zakresie.
Pan Wójt omówił zmiany wprowadzone w załączniku do projektu uchwały twierdząc, że restrukturyzacja w naszym wypadku polega na zwiększeniu atrakcyjności naszej Gminy, co umożliwi rozwój gospodarczy na tym terenie.
Pan Kuss zapytał czy środki dotyczące ścieżek przyjęte są w planie.
Pan Wójt potwierdził.
Pan Chruściak poinformował, że ma wiele uwag do rozdziału „Obszary problemowe terenu restrukturyzowanego”. Po przeczytaniu którego, można dojść do wniosku, że w naszej gminie następuje społeczna i gospodarcza degradacja terenów i jedynym remedium na tą sprawę to budowa ścieszki rowerowej od Reguł do Pęcic. Stwierdził, że jest wiele stwierdzeń na które zgodzić się nie może. We wszystkich dokumentach w których rada podejmowała decyzje na temat rozwoju Gminy zapisywane były stwierdzenia, że zależy nam na zrównoważonym rozwoju Gminy, a więc zależy nam aby był nie tylko sam przemysł , usługi ale również należy zwracać uwagę na ekologię, na krajobraz, na walory turystyczne.
Pan Sierak stwierdził, że działanie do którego gmina wnioskuje dotyczy obszarów podlegających restrukturyzacji gospodarczej, tereny w gminie które do tego się nadają znajdują się w Regułach, oraz wokół Pęcic i Sokołowa. Jeżeli nie wprowadzi się do Planu Rozwoju Lokalnego zapisu tego typu, to wniosek nie spełni formalnego wymogu dotyczącego podkreślenia potrzeby restrukturyzacji.
Pan Chruściak stwierdził, że turystyka jest antidotum na te degradacje o którym jest mowa w tym dokumencie, a w którym nie ma ani słowa o Zalewie Komorowskim i zagospodarowaniu terenu wokół niego, co się może wiązać z dużymi nadziejami na rozwój turystyki. Zaproponował przemyślenie tej sprawy. Uważa, że na dzień dzisiejszy należy załatwić konkretną sprawę, konkretnych dotacji w tej formie w jaki sposób została podana. Następnie zaproponował przedyskutowanie nowych zapisów na komisji.
Pani Tomczak stwierdziła, że w tym dokumencie jedne zdania przeczą drugim i nijak się nie mają do naszej Gminy. Z jednej strony opisuje się że w gminie jest niski poziom wykształcenia, a z drugiej strony, że w gminie zamieszkuje wysoki odsetek ludzi z wyższym wykształceniem i takich przykładów jest wiele. Uważa, że ten dokument należy przedyskutować na komisjach.
Pan Sierak przekazał prowadzenie sesji panu Zacnemu.
Pan Bryksa przypomniał, iż taki dokument nie tylko będzie brany pod uwagę w takcie rozpatrywania jakiegoś wniosku, ale również na bazie takich dokumentów poważni przedsiębiorcy i poważne firmy będą dokonywać wyborów czy warto, czy nie warto lokować się z inwestycją na tym terenie. Tego typu dokument może ściągnie finanse z Unii Europejskiej, ale odstraszy niejednego przedsiębiorcę. Widać tu duży niedowład służb Gminy Michałowice, gdyż kiedy głosowany był w trybie ekspresowym Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Michałowice, bo trzeba było składać szybko wnioski o dofinansowania i to podczas dyskusji złożono bardzo dużo konkretnych uwag dot. tego dokumentu, minęło pół roku i nic nie zrobiono. Uważa, że takich rzeczy nie należy robić, ten dokument po prostu jest śmieszny, nie można takich rzeczy przyjmować.
Pani Zalewska zapytała, czy ten dokument jest spójny z Planem Rozwoju Gminy. Uważa, że  jeśli przyjęto już proces rozwoju Gminy i teraz ma być uchwalany nowy dokument w którym zupełnie inaczej jest oceniany poziom rozwoju, proces zawansowania pewnych działań to znaczy, że nagle wszystko się pozmniejszało, poginęło. Można się dowiedzieć , że mamy niskie wykształcenie, wysoki udział dochodów ze źródeł socjalnych, mimo stwierdzeń pana Wójta, iż w naszej gminie nie należy ponosić wysokich wydatków socjalnych, że problemy społeczne są bardzo niewielkie. Następnie można się dowiedzieć, że czynnikiem ograniczającym rozwój nowych sektorów działalności gospodarczej na naszym terenie jest zły stan infrastruktury technicznej, nie ma kultury, jest tylko wysokie bezrobocie. Uważa, że  pan Wójt powinien złożyć dymisję, jeżeli w latach 2002-2004 widać że rośnie bezrobocie, a pan Wójt obiecał, że będzie przeciwdziałał wzrostowi bezrobocia i będzie wspierał przedsiębiorczość, a obecnie widać same złe efekty działalności władz Gminy.
Pan Bryksa w uzupełnieniu  dodał, że znów radni są postawieni pod ścianą. Uważa, że termin składania wniosków o dofinansowania z budżetu UE był znany dużo wcześniej, i był czas, aby o  tego typu sprawach rozmawiać na komisjach i nie rozumie dla jakich to przyczyn nie można było tego zrobić. Uważa, że jest to kolejny argument za błędną polityką wójta i niedowładem gminnego aparatu. 
Pan Rajski poinformował, że wiele opinii na pewno jest słusznych, ale chciałby zaznaczyć, że mowa była o dokumencie, który pół roku temu był niedoskonały i niedoskonała jest również obecna korekta robiona w tempie bardzo szybkim. Był obserwatorem tych wysiłków, które w ostatnich dniach dokonywały się w tej sprawie. Sprawa ta od początku napotykała na wiele pytań, trudno było pewne rzeczy ustalać i debatować, bo chwilami były one bez pokrycia. Był uczestnikiem wizyty u Ks. Prymasa celem ustalenia warunków współfinansowania, które warunkowały tę sprawę. Analiza tego dokumentu była robiona pod kątem danej sprawy. Często spotykał się z takim stwierdzeniem, że środkowa część Gminy jest niedoinwestowana, obecnie nadarzyła się okazja współfinansowania jednej sprawy przez dwa podmioty, przez Parafię i Urząd Gminy. Parafia boryka się z dużymi trudnościami od jakiegoś czasu, ponieważ budynek sakralny jest budynkiem zabytkowym i jego remont nie sprowadza się do zwykłych prac budowlanych, ale do bardzo skomplikowanych prac obwarowanych wymogami. Gmina pomaga od wielu lat, ale w efektach do osiągnięcia celu jest bardzo daleko. Narodziła się idea, która ma szansę być sfinalizowana, ponieważ przez wiele ostatnich dni były jeszcze gromadzone dokumenty, które mogły praktycznie uruchomić tę inicjatywę. Uważa, że dokumenty zostały zrobione pośpiesznie i są one może niedoskonałe i może należałoby nad nimi popracować. Jedno jest pewne, że ścieżki rowerowe w tym programie się znalazły i w perspektywie będą obejmować również teren od Michałowic do Zalewu. Podkreślił, iż Ks. Proboszcz wykazał wiele wysiłku po to, żeby ta inicjatywa nabrała rumieńców. Czas był bardzo krótki i ta sesja jest w ostatniej chwili, ponieważ jeszcze kilka dni temu dokumenty były bardzo niepewne. Wiele rzeczy robionych jest niedoskonale po to, żeby sprawa ruszyła. W tej chwili mamy alternatywę, albo dopniemy tego wszystkiego nad czym pan Wójt, pan Przewodniczący pracowali przez ostatnie tygodnie bardzo intensywnie, albo sprawę odłożymy. Ze względu na wagę tego, na zaangażowanie tak wielu osób, zaangażowanie Parafii, myśli że ten wysiłek powinien być zauważony. Poprosił o pozytywne ustosunkowanie się mimo tych niedoskonałości. Następnie podziękował panu Wójtowi i panu Przewodniczącemu, jak również Ks. Proboszczowi i wielu jeszcze innym ludziom za ogromny wysiłek jaki włożyli w wykonanie tego zadania. Poprosił, aby ta inicjatywa nie została zmarnowana.
Pani Zalewska poinformowała, że żadnych wątpliwości nie ma co do celu, któremu ma służyć ten dokument i do spraw, które zostały przygotowane z dużym wysiłkiem, z dużym nakładem czasu i zaangażowaniem wielu ludzi i one są bardzo istotne i bardzo ważne. Uważa, że powinno się pomyśleć o tym, żeby przygotować strategię dla sołectw, ponieważ poza infrastrukturą techniczną są  potrzeby kulturalne, znajdują się tereny leśne, jest zaplecze wypoczynkowe. Należy przygotować dokument rozwoju Wsi Pęcice, Wsi Sokołów, czy Wsi Suchego Lasu i wówczas można wpisać jaki jest poziom rozwoju w poszczególnych miejscowościach. Uważa, że to działanie jest jak najbardziej cenne, pożyteczne, tylko należy zrobić nową i rzetelną drogą.
Pan Bryksa poinformował, że nie ma mowy o tym , ażeby kwestionować zasadność i celowość takich posunięć. Następnie przypomniał powiedzenie które padło z ust radnych podczas dyskusji na forum Rady odnośnie funkcjonowania spółki medycznej Res-Med  „Twarz jest cenna i ma się ją tylko jedną”.  Uważa, że jeżeli głosujemy za czymś, to tak jak byśmy się pod tym podpisywali. Pod  tą inicjatywą należy się podpisać i jesteśmy za, ale nie w ten sposób. Chyli czoła przed tymi, którzy próbowali zrobić coś, co by pozwoliło uzyskać środki dla Gminy, ale terminy składania wniosków znane były już wcześniej i nie jest prawdą, że takie sprawy należy robić w ostatniej chwili.
Pan Wójt stwierdził, że dokument należy czytać dokładnie, ponieważ na początku jest opisany problem występujący ogólnie w Polsce, później są opisane nasze obszary wiejskie gdzie jest najwięcej kierowanej pomocy społecznej, są to obszary gdzie podstawowym źródłem dochodów było rolnictwo, które w tej chwili nie daje ludziom szansy na rozwój. Zwracając się do Klubu Radnych „Zachód” przypomniał, że bezrobocie w naszej gminie jest najniższe w powiecie i prawie w województwie. Natomiast w naszej gminie są obszary gdzie bezrobocie wynosi 2-3% jak w Komorowie Osiedlu czy w Michałowicach Osiedlu, oraz sięgające powyżej 30% jak w Michałowicach Wsi, czy Opaczy Małej. Są to obszary wiejskie i nie mają one szans na znalezienie pracy. Bezrobocie najniższe dotyczy obszarów zrestrukturyzowanych.
Pani Tomczak stwierdziła, że nie może się zgodzić z wypowiedzią pana Wójta i poprosiła o nie przypisywanie niczego Klubowi „Zachód” ponieważ każdy jako radny, sam pracował nad materiałem. Następnie poinformowała, że w tekście jest powiedziane, że istotnym problemem Gminy jest bezrobocie, bez zaznaczenia, że chodzi tu o poszczególne obszary Gminy. Uważa że jest to wielkie nieporozumienie.
Pan Bryksa stwierdził, że nie pozwoli na identyfikacje tej dyskusji z trojgiem radnych którzy należą do Klubu „Zachód”. Przypomniał że głos wstępny, który wzbudził tą dyskusję, nie należał do radnego  Klubu i poprosił pana Wójta o odnoszenie swoich wypowiedzi w sposób konkretny. Natomiast  co do kwestii dyskusji, to z braku innych głosów należy być może wnioskować, że nie ma więcej osób przygotowanych na tej sali.
Pan Wójt stwierdził, że pan Chruściak zabrał głos, który trwał 5min, natomiast trójka Radnych Klubu „Zachód” zabrała głos, który trwał  45 min.
Pan Chruściak poinformował, że rozumie wszystkie argumenty, które przytoczył pan Rajski, rozumie zasadność całej idei, ale chodzi mu o to, że nadzwyczajna sesja powinna być nadzwyczajną rzeczywiście, ponieważ rzeczy wychwytywane obecnie na sesji powinny być skorygowane na komisji. Z jednej strony jest sprawa bardzo ważna i rzecz nie podlegająca dyskusji, a z drugiej strony podpisując się pod tym można wyjść na byle kogo. Czuje się potraktowany niepoważnie.
Pan Rajski stwierdził, że sprawa dotyczy jego terenu, wie że dokument do końca jest niedoskonały, poprzedni dokument sprzed pół roku również był niedoskonały i z pełnym szacunkiem rozumie uwagi. Wiele z tego o czym mowa jest sprawą interpretacji w dużej mierze, jeżeli problem jest w ośrodkach post rolniczych, albo słabo rolniczych i występuje tam bezrobocie to jest to problem również całej Gminy. W treści nie można doszukiwać się jakiś prób manipulacji. Stwierdził, że jest litera prawa i jest życie i we wszystkim stara się doszukiwać pewnej racji stanu, jest racja stanu rodziny, racja stanu miejscowości, Gminy i Rzeczpospolitej. Podjęto ogromny, patriotyczny wysiłek i w tym momencie należy zobaczyć, czy pewne niedoskonałości znajdujące się w dokumentach odniesiemy jako priorytet, czy spojrzymy na to jak na racje stanu. Sam rozumie to jako racje stanu.
Pani Olak-Popko poinformowała, że ostatnie dane dotyczące bezrobocia obejmują 2004 rok i część bezrobocia jest fikcją, ponieważ część mieszkańców pracuje na czarno, a więc tworzenie miejsc pracy na siłę nie ma racji bytu. Gmina leży blisko Warszawy w której nie jest trudno znaleźć pracę, dlatego uważa, że ten dokument jest nielogiczny i należało by go staranniej przygotować, nie odzwierciedla problemów naszej gminy. Chciałaby, aby nasza gmina bardziej nastawiała się na inwestycje kulturalne. Od lat postuluje, aby stworzono Bibliotece w Michałowicach warunki do pracy, które są okropne i w tej sprawie nie spotkała się ze zrozumieniem. Uważa, że taki dokument powinien być przygotowany starannie, ponieważ musi różnicować potrzeby mieszkańców.
Pan Kuss zapytał pana Wójta, czy jest w stanie przesunąć termin dostarczenia tego dokumentu o kilka dni, ponieważ na komisji można by było dopracować ten materiał.
Pan Wójt wyjaśnił, iż nie można tego terminu przesunąć.
Pan Chruściak  zapytał, czy możliwe jest przyjęcie tego materiału po skróceniu.
Pan Wójt poinformował, iż nie można skrócić tego dokumentu.
Pan Zacny mając nadzieje uznał, że niedługo ten materiał zostanie przeanalizowany na komisjach.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XXII/181/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego.
Za przyjęciem   – 6
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 3
Uchwała Nr XXXVI/ 320/2005 stanowi załącznik do protokołu.
Pan Rajski podziękował panu Wójtowi, panu Przewodniczącemu za ich wielki wysiłek oraz Radnym, którzy zagłosowali za racją stanu.
 
Wiceprzewodniczący Rady pan Paweł Zacny zamknął obrady XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 05.10.2006 11:01
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 14
Autor: Urszula Bejda