Urząd Gminy Michałowice
05.10.2006 10:57

Protokół Nr XXXVII

Z obrad XXXVII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2005-12-14
Z obrad XXXVII sesji Rady Gminy Michałowice odbytych w dniu 14 grudnia 2005 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.
Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 12 radnych.
Nieobecni: pan Hoser, pan Walendowski i pan Wągrodzki.
 
Ad. pkt. 1
Wiceprzewodniczący pan Paweł Zacny otworzył XXXVII sesję Rady Gminy, następnie przekazał głos panu Wójtowi.
Pan Wójt powitał państwa Janinę i Kazimierza Bieńkowskich, wieloletnich mieszkańców Reguł, którzy obchodzili uroczystość 50-lecia związku małżeńskiego. Podkreślił, że rocznica ta świadczy o tym, że są ludzie którzy potrafią w zgodzie, wzajemnej miłości, przeżyć piękne lata i jest to wzór do naśladowania dla wszystkich. Złożył życzenia i wręczył medal nadany przez Prezydenta RP oraz dyplom za długoletnie pożycie małżeńskie.
Pan Zacny poinformował, że w piątek odbył się pogrzeb  pana Jana Michalewicza, wieloletniego Przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej, człowieka bardzo zaangażowanego w działalność społeczną na terenie naszej Gminy. Dla uczczenia Jego pamięci poprosił o minutę ciszy.
Następnie stwierdził, że na sali obrad jest obecnych 12 radnych, co oznacza, że  Rada może podejmować uchwały. Odczytał projekt porządku obrad.
Pan Wójt zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2005 rok, oraz zmian do Uchwały Nr XXIX/245/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2005 rok. Poinformował, że zmiany były opiniowane przez właściwe komisje.
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta w sprawie rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały Rady w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2005 rok, oraz zmian do Uchwały Nr XXIX/245/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2005 rok.
Za przyjęciem         - 10
Przeciw                    - 0
Wstrzymało się       - 0
Rada wniosek przyjęła. 
 
Następnie pan Wójt zgłosił drugi wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XIV/85/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003 r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2004-2008.
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta w sprawie rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały Rady w sprawie zmieniającej uchwałę nr XIV/85/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003 r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2004-2008.
Za przyjęciem         - 10
Przeciw                    - 0
Wstrzymało się       - 0
Rada wniosek przyjęła. 
 
Następny wniosek Pana Wójta dotyczył rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2006 r.
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta w sprawie rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały Rady w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2006 r.
Za przyjęciem         - 10
Przeciw                    - 0
Wstrzymało się       - 0
Rada wniosek przyjęła. 
 
Pan Wójt zgłosił czwarty wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zawierania umów w ramach wydatków bieżących na okres przekraczający rok budżetowy.
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta w sprawie rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały Rady w sprawie zawierania umów w ramach wydatków bieżących na okres przekraczający rok budżetowy.
Za przyjęciem         - 10
Przeciw                    - 0
Wstrzymało się       - 0
Rada wniosek przyjęła. 
 
Pan Bryksa zabierając głosw kwestii formalnej zapytał o projekt uchwały upoważniający Wójta Gminy Michałowice do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok budżetowy 2006. Przypomniał o negatywnym zabarwieniu dyskusji podczas posiedzenia komisji spowodowanym brakiem wszystkich informacji. Oświadczył, że Pan Wójt zobowiązał się do tego, że jeśli do dnia sesji nie uzyska szczegółów w przedmiotowej sprawie, to wycofa projekt tej uchwały. Następnie poprosił o decyzję pana Wójta.
Pan Wójt stwierdził, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymał oficjalnej odpowiedzi od Starostwa, dlatego nie może oświadczyć, że kwota podana w projekcie uchwały jest kwotą ściśle określoną, w związku z powyższym decyzję pozostawia Radzie Gminy. Poinformował, że nie będzie to kwota większa niż określona w projekcie uchwały.  
     
Wobec zgłoszonych wniosków pana Wójta porządek obrad XXXVII sesji rady Gminy przedstawia się następująco:
1.Sprawy porządkowe.
2.Przyjecie protokołów XXXIV, XXXV i XXXVI sesji Rady Gminy.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1)      dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2005 rok,
2)      dokonania zmian w budżecie Gmin y Michałowice na 2005 rok, oraz zmian do Uchwały Nr XXIX/245/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2005 rok,
3)      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
4)      zwolnień w podatku od nieruchomości,
5)      określenia wysokości stawek podatku od środków transportu,
6)      określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
7)      zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego,
8)      zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/266/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu „Budowa Systemu Kanalizacji Sanitarnej Gminy Michałowice” i ustalenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy,
9)      zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/264/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia Umowy o dofinansowanie Projektu „Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Komorów Osiedle i Komorów Wieś Gmina Michałowice” i ustalenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy,
10) upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na okres przekraczający rok budżetowy,
11) upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok budżetowy 2006 ,
12) upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do podpisania Aneksu nr 1 do Porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji w Warszawie,
13) wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Miastem Pruszkowem, dotyczącego prowadzenia zadania inwestycyjnego pt.: ”Budowa kanalizacji deszczowej od rzeki Utraty do ul. Andrzeja w Pruszkowie”,
14) Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice,
15) zmieniająca uchwałę nr XIV/85/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003 r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2004-2008,
16) przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2006 r,
17) zawierania umów w ramach wydatków bieżących na okres przekraczający rok budżetowy.
5. Sprawozdanie Wójta z międzysesyjnej działalności,
6. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał Rady Gminy Michałowice.
7. Informacje Wójta Gminy.
8. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
9. Sprawy wniesione.
Za przyjęciem   - 10
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Porządek obrad XXXVII sesji został przyjęty.
 
Ad pkt. 2
Wiceprzewodniczący Rady pan Paweł Zacny poinformował, iż projekty protokołów z XXXIV, XXXV i XXXVI sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, były wyłożone do wglądu w biurze rady, zapytał o uwagi do jego treści.
Pan Bryksa poinformował, że zgodnie z procedurą którą nakreślił Przewodniczący Rady zgłosił dwa wnioski dotyczące zmian w protokołach sesji rady Gminy i poprosił o zajęcie stanowiska.
Pan Zacny poinformował, że trudno będzie zająć stanowisko, gdyż wnioski wpłynęły w dniu sesji.
 
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z XXXIV sesji rady Gminy.
Za przyjęciem     - 10
Przeciw                - 0
Wstrzymało się   - 0
Protokół z XXXIV sesji został przyjęty.
 
Pan Zacny przedstawił uwagi i poprawki do projektu protokołu z XXXV sesji Rady Gminy.
Pan Rajski zapytał, czy w zgłoszonych poprawkach chodzi o bardzo ważne sprawy zmieniające treść wypowiedzi.
Pan Bryksa przypomniał, że tryb wnoszenia uwag do protokołu wypracowany i praktykowany przez większą część tej kadencji był następujący: radni po zapoznaniu się z protokołem mieli prawo wnosić uwagi do pracownika biura rady, były one rozpatrywane, a w niektórych momentach były ponownie odsłuchiwane fragmenty wypowiedzi. W większości przypadków na zasadzie konsensusu pomiędzy wnioskodawcą a protokolantem zmiany były uwzględniane. Na jednej z ostatnich sesji pan Przewodniczący zarządził taki a nie inny tryb pracy, zażądał aby wszelkie zmiany do protokołu były zgłaszane w formie pisemnego wniosku radnego, składanego do Biura Rady Gminy. Następnie poinformował, że zgłosił do uwagi do dwóch protokołów, które są w większej części błędami stylistyczno-ortograficzno- językowymi. Są to poprawki oczywiste.
Pan Zacny zaproponował przegłosowanie pozostałych protokołów na następnej sesji.
Pan Bryksa poinformował, że jest za jak najprostszym wprowadzeniem wniosków do protokołu i opowiada się za tym , aby dotychczasowy system korygowania wypowiedzi i oczywistych błędów w protokole był praktykowany nadal. Stwierdził, że chciał tylko dostosować się do wyznaczonej procedury, do której rada nie zgłosiła uwag, poza nielicznymi głosami sprzeciwu.
Pani Zalewska zgłosiła wniosek formalny o przegłosowanie poprawek zgłoszonych przez pana Bryksę.
Pan Rajski zaproponował przyjęcie protokołu po naniesieniu poprawnych zwrotów językowych, jeżeli poprawki nie mają kluczowego znaczenia co do treści wypowiedzi.
Pan Bryksa zaproponował przyjęcie takiej formuły, w której będą głosowane tylko i wyłącznie takie wnioski, które zmieniają całościowo czyjąś wypowiedź, wszelkie inne powinny być przyjmowane tak, jak do tej pory. Wyjaśnił, że uwagi do protokołu zgłaszał w poniedziałek i wobec bardzo sztywnego stanowiska pana Sieraka został zmuszony przygotowania tych wniosków i dlatego w dniu sesji je przysłał. Poprosił o nie obwinianie go za tego typu procedurę.
 
Przystąpiono do głosowania wniosku pani Zalewskiej w sprawie przegłosowania poprawek do protokołu z XXXV i XXXVI na obecnej sesji. 
Za wnioskiem     - 7
Przeciw                - 1
Wstrzymało się   - 2
Wniosek został przyjęty.
 
Pan Bryksa odczytał poprawki do protokołu z XXXV i XXXVI sesji rady, które stanowią załącznik do protokołu, zaznaczając o uzupełnieniu wypowiedzi pani Tomczak w XXXVI protokole sesji Rady Gminy. Następnie wyjaśnił, że nie ma możliwości zgłoszenia konkretnych wniosków, dlatego że nie dysponuje kasetami z nagrań z sesji, ani nie jest w stanie sobie przypomnieć wielu odpowiedzi. Zaproponował potraktowanie tego jako wniosku intencyjnego, do uzupełnienia tekstu zasadzie konsensusu z wnioskodawcą.
Pan Zacny zwrócił uwagę, że głosować powinno się konkretne wnioski, a nie intencje wprowadzenia uzupełnień do protokołu.
Pan Sierak przejął przewodniczenie sesji przepraszając za spóźnienie i zaproponował przyjmowanie poprawek. Stwierdził, że nie może nastąpić wprowadzenie uzupełnień wypowiedzi jeśli nie zostaną zgłoszone konkretne propozycje zmian. Zaproponował przegłosowanie poprawek.
 
Przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia poprawek w formie załączników. Rada przyjęła zgłoszone przez p. radnego Bryksę poprawki o charakterze formalnym (uwagi stylistyczne, zamiana słów nie zmieniająca sensu wypowiedzi - dotyczy punktów1,3,5,6,7,8,9 zawartych w piśmie pana radnego Bryksy stanowiącego załącznik do protokołu, punkt 2 nie poddawał pod głosowanie ponieważ nie było propozycji uzupełnienia wypowiedzi)
 
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z XXXV sesji Rady Gminy wraz z przyjętymi poprawkami.
Za przyjęciem     - 8
Przeciw                - 0
Wstrzymało się   - 3
Protokół z XXXV sesji został przyjęty.
 
Pan Sierak odczytał zgłoszone poprawki do protokołu z XXXVI sesji. Rada przyjęła zgłoszone poprawki o charakterze formalnym (uwagi stylistyczne, zamiana słów nie zmieniająca sensu wypowiedzi dotyczy punktu 2 i 3 zawartych w piśmie pana radnego Bryksy, stanowiącego załącznik do protokołu; punktu 1 nie poddawał pod głosowanie, z powodu braku propozycji uzupełnienia wypowiedzi. Następnie zaproponował, by w przypadku nie przyjęcia przez Radę treści protokołu, nastąpiła korekta jego treści, a propozycja zmian zostanie przedstawiona na następnej sesji.
 
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z XXXVI sesji rady Gminy wraz z przyjętymi poprawkami. 
Za przyjęciem     - 9
Przeciw                - 0
Wstrzymało się   - 2
Protokół z XXXVI sesji został przyjęty.
 
Pani Tomczak poinformowała, że dyskusja trwająca ponad godzinę powinna unaocznić wszystkim radnym, co zostało przegłosowane na jednej z ostatnich sesji. Złożyła wniosek formalny, aby wszystkie poprawki oczywiste nie zmieniające treści do protokołu można było wprowadzać przed sesją, natomiast istotne zmiany do protokołu składać w formie wniosku i głosować na sesji.
Pan Sierak przypomniał, że przyczyną wprowadzonych zmian były powtarzające się podczas kilku ostatnich sesji przypadki zgłaszania poprawek do protokołu, zmieniających treści wypowiedzi w dniu obrad, a nawet tuż przed ich rozpoczęciem W takiej sytuacji ani Przewodniczący Rady ani radni nie znają treści zmian, a tym samym nie mają pełnej wiedzy nad jaką ostateczną wersją protokołu głosują. Stwierdził, że nie było jego intencją uniemożliwianie wprowadzania zmian oczywistych, zwłaszcza poprawiających styl wypowiedzi, natomiast na bazie ostatnich doświadczeń, chciał uporządkować sprawę wprowadzania zmian zmieniających treść wypowiedzi. Radni mają prawo znać takie propozycje, a biuro rady powinno mieć czas na przygotowanie propozycji zmian.  
Pani Zalewska stwierdziła, że nie mogła bez zgody Przewodniczącego Rady zgłosić wcześniej oczywistych poprawek do protokołu. Dopiero po przesłaniu poprawek w formie pisemnej Przewodniczący wyraził zgodę na wprowadzenie ich do protokołu przed sesją.
Pan Sierak poinformował, że tu nie chodzi o żadne zakazy ale o zasadę, która została przyjęta. Gdyby pismo wpłynęło wcześniej, to reakcja byłaby wcześniej.
 
Ad. pkt 3 ppkt 1.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2005 rok.
Pani Jankowska omówiła projekt uchwały oraz poszczególne załączniki. W zał. Nr 2 w rozdziale drogi publiczne i gminne zgłosiła autopoprawkę polegającą na zastąpieniu kwoty 495 tys.zł kwotą 465 tys.zł. Następnie zaproponowała wprowadzenie w dziale 926 Kultura fizyczna w § 6050 kwoty 30 tys.zł. W załączniku Nr 4 zgłosiła kolejne autopoprawki polegające na zastąpieniu  poz. 23 „Budowy chodnika w ul. Rynkowej” inwestycją pod nazwą „Budowa chodnika w ul. Pruszkowskiej” z kwotą 120 tys. zł. Następnie zaproponowała dopisanie w zadaniach rozpoczynanych  pozycji „Ogródki Jordanowskie w Komorowie Wsi” z kwotą 30 tys.zł.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Hanc poinformował że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pani Zalewska zapytała czemu służą zmiany wprowadzane w budżecie, czy na 31 grudnia zobaczyć można będzie wykonanie tych zadań, czy środki zostaną wykorzystane. Czy wprowadzanie takich zmian ma prowadzić do wykonania konkretnych inwestycji, czy jest to działalność wirtualna.
Pan Wójt poinformował, że zaproponowane zmiany w budżecie pozwolą na podpisanie umów z wykonawcami wybranymi w drodze przetargu, a tym samym  na realizację zadań, które rozpoczną się w bieżącym roku a zakończą w roku przyszłym. Następnie poinformował, że zostały uwzględnione środki, które zapisano w WPI na 2006 rok, w bieżącym i w przyszłym budżecie, plus zaproponowana kwota, co wszystko razem pozwoli podpisać umowy. Podkreślił, iż poruszaną sprawę szczegółowo wyjaśniał podczas posiedzenia komisji.
Pan Sierak podkreślił, że sam WPI nie stanowi podstawy do zawarcia umowy, każdorazowo konieczny jest konkretny zapis w budżecie. Pan Wójt ma prawo zgłaszania zmian, a rada ich przyjęcia lub odrzucenia .
Pani Zalewska poinformowała, że omawiane zadania już istniały, zostały zmienione w nich tylko kwoty. Stwierdziła, że występuje tu podstawowy błąd w działaniu, polegający na przenoszeniu pieniędzy bez ich zagospodarowania. Chciałaby się dowiedzieć jak pan Wójt wywiąże się z wykonania tych zadań.
Pan Wójt stwierdził, iż zadania te zostaną wykonane.
Przystąpiono do głosowania projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2005 rok wraz ze zgłoszonymi  autopoprawkami.
Za przyjęciem   – 9
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXVII/ 321 /2005 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 2.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gmin y Michałowice na 2005 rok, oraz zmian do Uchwały Nr XXIX/245/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2005 rok.
Pani Jankowska zabierając głos omówiła projekt uchwały oraz jego kolejne załączniki (informacja w załączeniu do protokołu).
Pan Wójt zaproponował autopoprawkę w zał. Nr 2 w dziale 010 w zadaniu „Opłaty za wodę, polegającą na zmniejszeniu kwoty w tej pozycji o 10 tys.zł i przeniesienie do działu 600 rozdz. 60016 § 427 na zadanie „Remont ul. Kotońskiego w Komorowie i ul. Kuchy w Regułach” z kwotą 10 tys.zł.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Sierak poinformował że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pan Bryksa zapytał o obiecaną na sesji darowiznę, która miała wpłynąć na konto Gminy Michałowice w zamian za udzielenie sklepowi Marc-Pol koncesji na sprzedaż alkoholu.
Pan Wójt przypomniał, iż zostało złożone przez Marc-Pol oświadczenie na sesji Rady Gminy, że przekaże darowiznę w kwocie 100 tys.zł, ale nie przypomina sobie takiej sytuacji, aby było to darowizna na zasadzie coś za coś. Stwierdził, że jak dotąd żadna kwota na konto gminy nie wpłynęła.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gmin y Michałowice na 2005 rok, oraz zmian do Uchwały Nr XXIX/245/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2005 rok z autopoprawkami.
Za przyjęciem   – 10
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 2
Uchwała Nr XXXVII/322/2005 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 3 .
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Pan Wójt zabierając głos przedstawił propozycje w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Michałowice na 2006 rok.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Rajski zabierając głos zwrócił uwagę na podatki gruntowe, które co roku rosną. Zapytał na jakiej podstawie pan Wójt zaproponował wzrost podatku od pozostałych gruntów, od kilku lat ten wzrost jest bardzo wysoki. Komisja Gospodarki Komunalnej zwróciła uwagę na ten problem.
Pan Bryksa poinformował, że podczas obrad Komisji Spraw Społecznych, która opiniowała te uchwały, nie zgłoszono żadnych konkretnych wniosków, ale projekt pana Wójta uzyskał opinię negatywną. Następnie przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów argumentacja pana Wójta za zaproponowaniem takich, a nie innych stawek była taka, że zabezpieczy to finansowo sytuację  Gminy Michałowice w przyszłym roku. Przypomniał, że Radni otrzymali informację, że w oparciu o przedstawione stawki był opracowany projekt budżetu. Zdziwienie wzbudza sytuacja w której pan Wójt próbował szachować argumentami i stwierdzał, że wobec zmian gmina nie będzie wydolna finansowo w przyszłym roku, a następnie sam w pkt 2e zmniejszył kwotę podatku od m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków jak komórek, garaży, gołębników i innych tego typu budowli, których jest bardzo dużo na terenie Gminy. Stwierdził, że te argumenty nie były do końca przemyślane. Następnie poinformował, że wzrost stawki podatku od gruntów pozostałych zaproponowany przez pana Wójta w pkt.1c był  bardzo wysoki, na szczęście zostało to zmienione w stosunku do kwoty bazowej 0,14 zł w roku 2005. Następnie do rozważenia panu Rajskiemu przedstawił zgłoszenie wniosku o zmianę tej kwoty na 0,15 zł i byłby za przyjęciem takiej kwoty.
Pan Sierak zabierając głos w kwestii formalnej wyjaśnił, iż właściwą komisją ds opiniowania stawek podatkowych jest Komisja Budżetu i Finansów, stąd też nie prosił o przedstawienie opinii pozostałych komisji.
Pan Wójt poinformował, że jeśli radni uznają, że kwota 0,16 zł jest wygórowaną a 0,15 zł jest kwotą właściwą, to taka będzie wola rady.
Pan Rajski złożył formalny wniosek w sprawie stawki podatku od nieruchomości od gruntów pozostałych, zaproponował stawkę 0,15 zł. w pkt.1c.
 
Propozycje stawek.
Stawka podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - propozycja pana Wójta 0,68 zł.
Za                      - 11
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 0
Stawka została przyjęta
 
Stawka podatku od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – propozycja pana Wójta 3,61 zł
Za                      - 11
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 0
Stawka została przyjęta
 
Stawka podatku od gruntów pozostałych – propozycja pana Wójta 0,16 zł
Za                      - 4
Przeciw             - 4
Wstrzymało się – 3
Stawka nie zyskała akceptacji.
 
Przystąpiono do głosowania wniosku formalnego zgłoszonego przez pana Rajskiego, stawki 0,15zł
Za                      - 8
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 3
Stawka została przyjęta
 
Stawka podatku od budynków mieszkalnych lub ich części – propozycja pana Wójta 0,56 zł
Za                      - 11
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 0
Stawka została przyjęta
 
Stawka podatku od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – propozycja Wójta 18,00 zł.
Za                       - 10
Przeciw              - 0
Wstrzymało się - 1
Stawka została przyjęta.
 
Stawka podatku od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – propozycja Wójta 8,58 zł.
Za                       - 11
Przeciw              - 0
Wstrzymało się - 0
Stawka została przyjęta
 
 Stawka podatku od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – propozycja Wójta 3,60 zł.
Za                       - 11
Przeciw              - 0
Wstrzymało się - 0
Stawka została przyjęta.
 
Stawka podatku od budynków pozostałych, w tymzajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – propozycja Wójta 3,00 zł.
Za                       - 11
Przeciw              - 0
Wstrzymało się - 0
Stawka została przyjęta.
 
Stawka podatku od budowli – propozycja pana Wójta 2%.
Za                       - 11
Przeciw              - 0
Wstrzymało się - 0
Stawka została przyjęta.
 
Wynagrodzenie inkasentów – propozycja pana Wójta 5%.
Za                       - 11
Przeciw              - 0
Wstrzymało się - 0
Stawka została przyjęta.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości z autopoprawką.
Za przyjęciem   – 11
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXVII/323/2005 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 4.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Pan Wójt poinformował, że przedstawiony projekt uchwały pozwoli zwolnić określone nieruchomości od opłat podatku.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pani Zalewska przypomniała, że na komisji formułowała wątpliwości dotyczące brzmienia§ 1 ust.1 pkt 1. projektu uchwały. Zaproponowała aby po wyrazach „osób fizycznych” wpisać słowo „lub” a po wyrazach „osób prawnych” słowo „lub” zastąpić spójnikiem „i”.
Pani Domańska wyjaśniła, że wprowadzenie zaproponowanych zmian będzie oznaczało, iż zwolnione zostaną od podatku budynki, które o ile nie są we władaniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych, muszą być we władaniu osoby prawnej i jednostki organizacyjnej, a wobec tego jeżeli są tylko we władaniu osoby prawnej to następuje zwolnienie od podatku od nieruchomości. Stwierdziła, że propozycja pani radnej Zalewskiej zamieniła by zapisaną alternatywę na koniunkcję.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Za przyjęciem   – 11
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXVII/ 324 /2005 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 5.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu.
Pan Wójt zabierając głos przedstawił propozycje stawek od środków transportowych na terenie Gminy Michałowice na 2006 rok (stawki w załączeniu do protokołu). Następnie zaproponował autopoprawki polegające na wykreśleniu w § 1 cyfry 1 i 2.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Bryksa stwierdził, iż w projekcie uchwały w § 1  zostały przedstawione trzy stawki podatku. Zaproponował, aby na przyszłość formułować projekty uchwał w sposób jednoznaczny, z jedna stawką, ewentualnie w uzasadnieniu można byłoby opisać pewne kwestie dodatkowe.
Pan Wójt wniósł autopoprawkę do § 1 wynikającą z pewnych uwarunkowań i polegającą na wykreśleniu stawek maksymalnych i stawek z 2005 roku. 
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu z autopoprawkami.
Za przyjęciem   – 11
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXVII/ 325 /2005 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 6.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Pan Wójt poinformował, iż projekt uchwały określa wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny i jest dostosowany do potrzeb gminy.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Za przyjęciem   – 11
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXVII/ 326 /2005 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 7.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego.
Pan Wójt poinformował, że przedstawiony projekt uchwały upoważnia Wójta do zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego do kwoty 300 000 zł na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy I etap Pęcice-Reguły-Michałowice”.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Hanc poinformował że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawiezaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego.
Za przyjęciem   – 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXVII/ 327 /2005 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 8.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/266/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu „Budowa Systemu Kanalizacji Sanitarnej Gminy Michałowice” i ustalenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy.
Pan Wójt poinformował, że w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Mazowieckim o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, ze środków ZPORR Projektu Budowy Systemu Kanalizacji Sanitarnej Gminy Michałowice  wynika, że Gmina Michałowice wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w formie weksla in blanco. Kwota zabezpieczenia powinna stanowić wysokość przyznanego łącznego dofinansowania.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/266/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu „Budowa Systemu Kanalizacji Sanitarnej Gminy Michałowice” i ustalenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy.
Za przyjęciem   – 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXVII/ 328 /2005 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 9.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/264/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia Umowy o dofinansowanie Projektu „Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Komorów Osiedle i Komorów Wieś Gmina Michałowice” i ustalenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy.
Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały dotyczy dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, ze środków ZPORR projektu budowy urządzeń odwadniających i małej retencji Komorowa Osiedla i Komorowa Wsi.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/264/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia Umowy o dofinansowanie Projektu „Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Komorów Osiedle i Komorów Wieś Gmina Michałowice” i ustalenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy.
Za przyjęciem   – 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXVII/ 329 /2005 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 10.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na okres przekraczający rok budżetowy.
Pan Wójt poinformował, że jest to typowa uchwała związana z realizacją zadań, które realizowane są w sposób ciągły. Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na rozstrzygnięcie postępowań przetargowych i podpisanie odpowiednich umów.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawieupoważnienia Wójta Gminy Michałowice do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na okres przekraczający rok budżetowy.
Za przyjęciem   – 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXVII/ 330 /2005 stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady zarządził 15 minutową przerwę w obradach sesji.
 
Ad. pkt 3 ppkt 11.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok budżetowy 2006.  
Pan Wójt poinformował, że przedstawiony projekt uchwały zmierza do poprawienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Michałowice. Ten porządek zamierza poprawić poprzez pozyskanie 10 policjantów oddelegowanych z oddziału prewencji Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, którzy będą wykonywali zadania na terenie Gminy. Aby zadania mogły być ze strony Gminy zrealizowane powinny zostać podjęte pewne zobowiązania, zwłaszcza o charakterze finansowym. Zrealizowanie zadania będzie możliwe po podpisaniu umowy. Umowa ma dotyczyć zobowiązania się Gminy do pokrycia części kosztów utrzymania i wyposażenia 10 policjantów, oddelegowanych z Oddziałów Prewencji Komendy Stołecznej Policji. W wyniku ustnych ustaleń Starostwo Powiatowe w Pruszkowie zobowiązało się do pokrycia 50 % kosztów utrzymania Policji. Następnie poinformował, że Policja podlega Komendzie Stołecznej i mogą zaistnieć takie sytuacje i wydarzenia, że policjanci mogą być oddelegowani na teren, poza gminą. Poinformował, że wszystkie ościenne Gminy, za wyjątkiem Gminy Nadarzyn podjęły uchwały w przedstawionej formie. Zgłosił autopoprawkę do § 1 polegającą na dopisaniu przed słowem „kosztów” słowa „części”.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Hanc poinformował że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna. Komisja prosiła o przedstawienie Porozumienia do podpisanej umowy.
Pan Wójt poinformował, że Porozumienie z przyczyn formalno-prawnych nie może być przedstawione. Prawnicy z poszczególnych gmin mają wątpliwości, czy gmina ma prawo pokrywać koszty utrzymania, wyposażenia policji. Stwierdził, iż nie wie jak ta uchwała zostanie przyjęta przez nadzór prawny.
Pan Bryksa stwierdził, iż w treści projektu uchwały w § 1 brak jest zapisu dotyczącego okresu pracy policjantów. Uważa, że nie można policzyć realnych kosztów utrzymania tych policjantów, którzy mogą funkcjonować 9 miesięcy, a nie 12 i wówczas przedmiotowa uchwała nadal by obowiązywała. Czym innym jest rozłożenie kosztów na 9 miesięcy, a czym innym na 12. Z projektu uchwały wynika, że łącznie za 10- ludzi zostanie zapłacone ponad 330 tys. zł. a z ustaleń pana Wójta wynika, że jest to połowa kosztów utrzymania policjantów. Wg własnych wyliczeń, stawek przyjętych przez Miasto Stołeczne Warszawa łączny koszt utrzymania policjantów powinien wynosić 180 tys. zł. na rok. Uważa, że koszty przedstawione przez pana Wójta są bardzo zawyżone. Zwrócił uwagę, że policja dysponuje bardzo sprawnymi służbami finansowymi i w sytuacji kiedy Rada Gminy zezwoli na wykorzystanie zaproponowanej kwoty, to zostanie ona wykorzystana. Stwierdził, że bez tekstu porozumienia nie można poznać warunków pełnienia służby policjantów, ani składników kosztów które są zaordynowane. Podkreślił, że w tekście projektu mówi się o policjantach, ale nie są to normalni policjanci. Policjanci z oddziału prewencji, są to młodzi chłopcy odbywający zastępczą służbę wojskową w ramach oddziału prewencji, nie są to ludzie wysokiego sortu. Przechodzą miesięczne szkolenie, które znajduje się w ramach kosztów utrzymania, nie jest prawdą, że będą przez 12 miesięcy pełnić służbę, po szkoleniu nie mają pełnych uprawnień, nie mogąc podejmować wszystkich interwencji. Nie mają pełnego wyposażenia, nie noszą broni, muszą być wspomagani przez dodatkowe patrole. Uważa, że intencja jest słuszna, zwiększyłoby to obecność służby ochrony prawa na naszych ulicach w sposób znaczący, poprawiło również poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, natomiast wobec tak dużej ilości niewiadomych i braku odpowiedzi pana Wójta na pytania, sądzi że podejmowanie tej uchwały, w takich warunkach jest nieodpowiedzialnością. Poinformował, że Komenda Stołeczna Policji nabory organizuje okresowo i nie jest prawdą, że jeżeli teraz uchwała nie zostanie podjęta, gmina utraci szansę na tego typu policjantów, o czym informował na komisji Wójt. Będzie głosował przeciw projektowi tej uchwały, ponieważ nie jest ona przygotowana i zaapelował aby w tej formie jej nie przyjmować.
Pan Wójt stwierdził, że być może kwota zawarta w projekcie uchwały jest wygórowaną, ale wynika ona z kosztów przedstawionych gminie. Natomiast negocjacje w sprawie dodatkowych patroli trwają już od 1 lipca i wiadomo, że z 1 stycznia policja nie podejmie w naszej Gminy tego typu działalności.
Pan Sierak zaproponował, aby uchwałę podjąć jako intencyjną, zwłaszcza, że problem poprawy bezpieczeństwa był podnoszony podczas ostatnich spotkań z mieszkańcami w kilku miejscowościach. Uważa, że starania mające na celu pozyskanie dodatkowych funkcjonariuszy policji patrolujących teren gminy należy traktować priorytetowo, jest to dobry pomysł, zwłaszcza, ze chodzi to policjantów o charakterze prewencyjnym. Tym bardziej, że rozwiązanie to sprawdza się w innych gminach. Podstawą szczegółowych decyzji powinno być oczywiście podpisane porozumienie, w związku z powyższym zaproponował w § 1 projektu uchwały uzupełnić treści o brzmienie „w zakresie zgodnym z podpisanym w tej sprawie porozumieniem pomiędzy Gminą Michałowice a Komendą Stołeczną Policji”.
Pan Wójt  przedstawiony zapis uznał jako autopoprawkę.
Pan Bryksa zaproponował przegłosowanie wniosku w sprawie intencji utrzymania 10 policjantów oddziału prewencji, a nie uchwały, ponieważ ona determinuje pewne kwestie np. kwotę. Jeżeli nie ma żadnych wyliczeń finansowych, to nie można stwierdzić z czego ta kwota się wzięła.
Pan Sierak zwracając się do Wójta zapytał czy z punktu widzenia prowadzonych negocjacji, można przegłosować wniosek, czy powinna być to uchwała. Odnośnie proponowanej kwoty, stwierdził, iż można dopisać że jej rozdysponowanie nastąpi zgodnie z zawartym porozumieniem.
Pan Wójt wyjaśnił, że Rada Gminy podejmując uchwałę zobowiązuje drugą stronę do wywiązania się z niej, natomiast list intencyjny nie ma takich zobowiązań . Uważa, że twierdzenie pana radnego Bryksy nie jest prawdą, że policjanci są bezwartościowi, w Pruszkowie przestępczość drobna dzięki tym niedouczonym policjantom spadła o 50%.
Pan Sierak zaproponował podpisanie porozumienia w tej sprawie.
Pan Wójt poinformował, że powiadomi drugą stronę, że rada takiej uchwały nie podjęła.
Pani Tomczak zapytała, czy po podjęciu uchwały przez radę, Wójt może sam negocjować porozumienie, bez obowiązku przedstawienia go radzie.
Pan Sierak poinformował, że jest to kompetencja przypisana Wójtowi.
 Pan Strzelecki zwracając się do pana Bryksy zapytał, z czego wynikła kwota 180 tys. zł.
Pani Zalewska zaproponowała , aby zobowiązać Wójta do tego, że zobowiązanie będzie miało miejsce, po przedstawieniu radzie porozumienia do zatwierdzenia. Następnie zapytała o problem przedstawienia wyliczenia dla zaangażowania kwoty zawartej w projekcie uchwały, jaka część by to była, na co przeznaczona.
Pan Wójt wyjaśnił, że wyliczenia zostaną przedstawione po ich dokładnym, szczegółowym przygotowaniu przez policję. Natomiast koszty utrzymania jak noclegi policjantów, dojazd na teren gmin zapłaci gmina, wyżywienie zapłaci policja, dopłacać będzie jeszcze starostwo, a więc kwota będzie niższa. Następnie poinformował, że zawsze wykazuje dobrą wolę i przedstawi porozumienie Radzie Gminy.
Pan Sierak zapytał panią Mecenas, czy jeżeli nie będzie zawarte porozumienie, to uchwała w zasadzie nie będzie możliwa do realizacji.
Pani Mecenas Domańska wyjaśniła, że od 1 stycznia 2006 roku gdy rada nawet nie uchwali budżetu, a kwota była wprowadzona do projektu, to Wójt działa na podstawie projektu budżetu. Przedstawiona uchwała jest do skonsumowania do końca 2005 roku, w postaci podpisanego porozumienia.
Pan Rajski stwierdził, że warto taką próbę podjąć, biorąc pod uwagę oczekiwania mieszkańców i to, że ta policja ma jakieś sukcesy, mając również oświadczenie pana Wójta, że porozumienie zostanie przedstawione radnym.
Pan Bryksa odpowiadając panu Strzeleckiemu poinformował, że przedstawioną kwotę oparł na porozumieniu. Natomiast podkreślił, że gmina nie ma w obecnej chwili obowiązku, aby taką uchwałę podejmować, ponieważ nie wiadomo co się za tym kryje. Nie ma żadnych dokumentów, a przede wszystkim nie ma porozumienia, które by określiło warunki pełnienia służby.
Pan Wójt poinformował ponownie, że jeśli otrzyma porozumienie, to je przedstawi Radzie.
Pan Rajski poinformował, że policja nie ma wystarczających środków finansowych, dlatego współpracuje z gminą od dłuższego czasu i finansowo ją obciąża. Stwierdził, że roczne porozumienie gmina powinna podpisać.
Pani Zalewska zapytała, czy pan Wójt może radnych zapoznać z pismem Starostwa Pruszkowskiego, z którego można by było się dowiedzieć, na jakich warunkach nasza gmina partycypowała by w kosztach utrzymania policjantów.
Pan Wójt poinformował, że wysłał dokument do Policji i Starostwa w sierpniu i marcu o podtrzymaniu stanowiska w sprawie gotowości pokrycia części kosztów 10 policjantów stwierdzając, że ustalenia nadal są aktualne, po czym gmina ponownie dostała pismo z zapytaniem, czy nadal jest zainteresowana sprawą.
Pan Bryksa stwierdził, że gmina jest jednostką samorządną i samodzielną w tej materii i zgodnie z ustawą o policji Wójt na podstawie upoważnień rady Gminy ma prawo samodzielnie podpisać z Komendantem Stołecznym Policji porozumienie w tej sprawie. Uważa, że oczekiwanie aż coś się wykluje w Powiecie jest nieodpowiedzialnością. Należy negocjować z Komendantem Stołecznym Porozumienie i płacić.
Pan Sierak zamknął dyskusji nad projektem uchwały.
 
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Bryksy dotyczącego pozytywnej opinii rady Gminy w sprawie intencji utrzymania od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r. 10 policjantów oddziału prewencji z Komendy Stołecznej Policji, którzy będą oddelegowani do służby na terenie Gminy Michałowice.
Za wnioskiem     -3
Przeciw              - 5
Wstrzymało się – 4
Rada wniosku nie przyjęła.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok budżetowy 2006 z autopoprawką.
Za przyjęciem   – 8
Przeciw              - 2
Wstrzymało się – 2
Uchwała Nr XXXVII/ 331 /2005 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 12.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do podpisania Aneksu nr 1 do Porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji w Warszawie.
Pan Wójt poinformował, że uchwała dotyczy budowy Posterunku Policji w Regułach.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawieupoważnienia Wójta Gminy Michałowice do podpisania Aneksu nr 1 do Porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji w Warszawie.
Za przyjęciem   – 9
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 3
Uchwała Nr XXXVII/ 332 /2005 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 13.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Miastem Pruszkowem, dotyczącego prowadzenia zadania inwestycyjnego pt.: ”Budowa kanalizacji deszczowej od rzeki Utraty do ul. Andrzeja w Pruszkowie”.
Pan Wójt poinformował, że jest to kontynuacja wcześniej podjętych uchwał i partycypacja w kosztach budowy kolektora deszczowego od rzeki Utraty do ul. Andrzeja w Pruszkowie. Podjęcie uchwały umożliwi późniejsze wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Ireny w Komorowie, która ma naturalny spadek w kierunku rzeki Utraty.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawiewyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Miastem Pruszkowem, dotyczącego prowadzenia zadania inwestycyjnego pt.: ”Budowa kanalizacji deszczowej od rzeki Utraty do ul. Andrzeja w Pruszkowie”.
Za przyjęciem   – 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXVII/ 333/2005 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 14.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.
Pan Wójt poinformował, że dla Gminy jest to zadanie obligatoryjne. Przedstawiony wcześniej Związkom Zawodowym, Nauczycielom projekt uległ dużym zmianom w wyniku dyskusji i negocjacji ze środowiskiem nauczycielskim. Świadczy to o sile Związków Zawodowych. Stwierdził, że faza niezadowolenia środowiska nauczycielskiego się rozszerza i uważa, że jest to bardzo niedobre zjawisko. Dlatego, aby zachować spokój społeczny gmina winna część z wniosków środowiska nauczycielskiego uznać.
Pani Żakowska poinformowała, że na spotkaniu ze Związkami Zawodowymi w obecności przedstawiciela Oddziału ZNP działających przy Szkole w Michałowicach doszło do kolejnych uzgodnień w wyniku których pan Wójt zaproponował autopoprawki do projektu uchwały, które stanowią załącznik do protokołu.
Pan Hanc poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była negatywna.
Pan Bryksa poinformował, że Komisja Spraw Społecznych nie wydała opinii pozytywnej. Został przygotowany wniosek do Wójta o spotkanie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.
Pan Zacny poinformował, że na ostatniej Komisji Spraw Społecznych, na której nie było pana radnego, byli przedstawiciele Związków Zawodowych i Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Pan Bryksa przepraszając,  wycofał swoje stwierdzenie.
Pani Tomczak stwierdziła, że regulamin będzie przegłosowywany corocznie a problemy będą dlatego, iż nie jest on uzgadniany z związkami zawodowymi w takiej kolejności w jakiej trzeba. Decyzję podejmują Związki Zawodowe z Pruszkowa, a gminne ognisko związkowe i nauczyciele są pomijani. Następnie złożyła wniosek, aby za rok w pierwszej kolejności uzgadniać regulamin ze związkami gminnymi, a później prosić o opinię Pruszków. Stwierdziła, że jest ta siła związków zawodowych i uważa, że jest ona właściwa.
Pan Zacny stwierdził, że siła związków zawodowych została znacznie w wypowiedziach przesadzona, natomiast zmiany wprowadzone do projektu uchwały wynikły z prac komisji a nie związków zawodowych.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice z autopoprawkami.
Za przyjęciem   – 9
Przeciw              - 1
Wstrzymało się – 1
Uchwała Nr XXXVII/ 334 /2005 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 15.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę nr XIV/85/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003 r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2004-2008.
Pan Wójt poinformował, że w związku z pilnymi potrzebami wykonania bieżących remontów w 2005 r. zachodzi potrzeba zmiany ich zakresu. Ze względu na ograniczone środki finansowe w budżecie 2006 r. zmniejsza się kwotę przeznaczoną na remonty budynków mieszkalnych do wysokości 15 000 zł. W 2007 r. planowane jest zwiększenie kwoty przewidzianej na remont budynków z 20 000 zł na 90 000 zł. Z uwagi na powyższe ulega zmianie załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/85/2003.
Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę nr XIV/85/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003 r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2004-2008.
Za przyjęciem   – 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXVII/ 335 /2005 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 16.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2006 r.
Pan Wójt poinformował, iż uchwała taka powinna być podejmowana corocznie i określa ona zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Pan Hanc poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pan Bryksa zapytał, dlaczego w § 2 określono trzy obszary współpracy, oraz dotacje określone w § 5 pkt.3 ppkt.6 nie mogą być wykorzystane na działalność polityczną i religijną. Chciałby się dowiedzieć co ten przepis oznacza w szczegółach i co się stanie kiedy gmina będzie chciała dofinansować wyjazd młodzieży organizowany przez Parafię, gdzie podczas wyjazdu będzie się odbywała modlitwa a więc będzie to działalność religijna.
Pan Wójt wyjaśnił, iż w § 2  określono tylko trzy obszary współpracy które wynikają to z ubiegłorocznych doświadczeń tylko w tym zakresie. Natomiast § 5 pkt.3 ppkt.6 wynika z mocy ustaw. Uważa, że działalność religijną można określić wówczas, jeśli ktoś się zwróci o zakup książeczek do nabożeństwa, pokrywania kosztów utrzymania kleryka, natomiast uważa, że modlitwa podczas wyjazdu nie jest działalnością religijną.
Pan Bryksa zaproponował uszczegółowienie, że dotacje nie mogą być wykorzystane na działalność organizacji politycznych i religijnych lub na koszty utrzymania związków wyznaniowych.
Pan Wójt zaproponował brzmienie tego podpunktu „pokrycia kosztów utrzymania organizacji politycznych, kościołów i związków wyznaniowych”.
Pan Bryksa zaproponował w § 2 pkt. 1 zamianę słowa „kulturowego” na słowo „narodowego”.
Pan Wójt przyjął zaproponowany zapis jako autopoprawkę.
Pani Zalewska zaproponowała rozszerzenie §2 w formie intencyjnym, w sytuacji gdyby pojawiły się nowe organizacje na terenie Gminy, których działalność byłaby odmienna od przedstawionych obszarów współpracy. Przypomniała, że w latach poprzednich był przedstawiony szerszy zakres działania, chociażby potrzeby osób niepełnosprawnych.
Pan Wójt wyjaśnił, iż są to zadania należące do wyłącznej kompetencji Powiatu.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2006 r. z autopoprawkami.
Za przyjęciem   – 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXVII/ 336 /2005 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 17.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zawierania umów w ramach wydatków bieżących na okres przekraczający rok budżetowy.
Pan Wójt zaproponował autopoprawki w § 1 polegające na wykreśleniu we wszystkich punktach zapisów w latach 2008, 2009 i 2010, wprowadzeniu podpunktów „a” i „b”, oraz zastąpienie wyrażenia „w wysokości” , wyrażeniem „do wysokości”.
Pan Zacny zaproponował, aby w przyszłości uchwały były przygotowywane wcześniej i mogły być omawiane na komisjach.
Pan Bryksa zapytał z czego wynikają zaproponowane kwoty.
Pan Wójt poinformował, że kwoty wynikają z realizacji wykonania budżetu roku 2005 i przewidywanego na 2006 i 2007 i nie tylko w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zawierania umów w ramach wydatków bieżących na okres przekraczający rok budżetowy z autopoprawkami.
Za przyjęciem   – 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXVII/ 337 /2005 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 5
Gospodarka Komunalna.
Pan Zieliński zapytał, co zostało zrobione w sprawie Ogródka Jordanowskiego w Opaczy.
Pan Wójt poinformował , iż obecnie jest porządkowany plac pod tę inwestycję.
Pan Bryksa zaproponował zasadzenie mrozów, obok gazonów betonowych wystawionych na ciągu ul. Matejki w Komorowie.
Pan Wójt potwierdził posadzenie mrozów na wiosnę.
Pan Bryksa zapytał, o znaczenie zagospodarowania przystanków WKD.
Pan Łuszczyński poinformował, że zakres prac dotyczy terenów przyległych do WKD, prac brukarskich i zieleni.
Pan Chruściak zapytał o termin ustawienia ławek przy Zalewie, przy ul. Turystycznej.
Pan Wójt poinformował, iż będzie to wykonane w 2006 roku.
Pan Słowik zapytał, jaka kwota jest przeznaczona na remont ul. Jodłowej w Granicy, z ogólnej kwoty  220.000,00 zł.
Pan Łuszczyński poinformował, że na ul. Jodłową jest przeznaczona kwota 114. 500,00zł.
Pani Zalewska zapytała w jakim trybie jest przeprowadzana procedura dotycząca zakupów związanych z małą architekturą. Uważa, że propozycja wzorów koszy, czy innej małej architektury powinna być przedstawiona i omawiana na Komisji Spraw Społecznych, oraz takie zakupy powinno się konsultować z Zarządem Osiedla, ponieważ jest to bardzo ważny element wystroju miejscowości. Na terenie osiedla są już trzy rodzaje wzornictwa koszy, co powoduje nieład i brak estetyki w urządzaniu miejscowości.
Pan Łuszczyński poinformował, że zakup został wykonany bez zastosowania ustawy o zamówieniach publicznych, ponieważ kwota była mniejsza od 6 tys. euro. Kosze zamówiono według wcześniej wybranego wzoru. Uzupełniono także drewniane elementy w uszkodzonych ławkach zakupionych wcześniej. Betonowe ławki zakupiono po uzgodnieniu z sołtysem Reguł.
Pan Dybowski zdziwiony był sytuacją, że kosze zakupione zostały zgodne z wzorami wcześniejszymi, ponieważ w Komorowie były to kosze betonowe. Następnie stwierdził, że zakup ławek typu „krakowska” nie był z nikim konsultowany. Zapytał, czy na wyposażenie małej architektury został przeprowadzony przetarg.
Pan Wójt wyjaśnił że przetarg się odbył, ławki zostały zakupione nie tylko dla miejscowości Komorów, ale na teren całej Gminy i to spotkało się z ostrym protestem, że te ławki nie przystają do charakteru Komorowa, nadają się do PGR-u. W związku z powyższym ławki zostały rozdysponowane na pozostałe miejscowości, a Zarząd Osiedla Komorów postanowił z własnych środków zakupić ławki dwukrotnie droższe, wiedeńskie lekkie. Stwierdził, że są one za drogie.
Pani Zalewska zaapelowała, aby takie sprawy, jak urządzanie osiedli zostawić do dyspozycji Zarządom Osiedli.
Pan Zacny zabierając głos pani radnej, poprosił o dalszą wypowiedź w sprawach wniesionych.
Pani Zalewska zapytała, gdzie będzie wykonane oświetlenie uliczne przez ZKR-UE Cieślikowski.
Pan Łuszczyński poinformował, że zostanie wykonane oświetlenie uliczne w Komorowie Wsi ul. Stara Droga, Nowej Wsi ul. Magnolii, Komorowie Granicy ul. Skośna, ul. Okrężna, ul. Prusa, w Michałowicach ul. Bukowa, ul. Jaworowa, w Komorowie ul.Krótka, ul. Ceglana, w Opaczy Małej ul. Targowa, w Pęcicach Małych ul. Jaśminowa, ul. Wiejska w Regułach.
Inwestycje i Remonty
Brak Pytań.
Geodezja i Rolnictwo
Pan Bryksa zapytał o nabycie działki pod rozbudowę hali sportowej w Nowej Wsi, poprosił o zdefiniowanie o którą działkę chodzi w stosunku do szkoły. Następnie zapytał o termin zezwolenia na sprzedaż działki położonej w Granicy, oraz kwotę uzyskaną w wyniku jej sprzedaży.
Pan Wójt poinformował, że działka zakupiona obok szkoły w Nowej Wsi, przeznaczona jest na budowę parkingu, który jest niezbędny dla potrzeb hali sportowej. Następnie wyjaśnił, iż na sprzedaż działki w Granicy, Rada Gminy wyraziła zgodę podejmując stosowna uchwałę. Działka jeszcze nie została sprzedana, chodzi tu o kwotę w wysokości 230.000,00zł.
Pan Bryksa przypomniał, że w uchwale zezwalającej na sprzedaż działki była zawarta klauzula, że środki ze sprzedaży jej będą przeznaczone na inwestycje w zachodniej części Gminy, zapytał jak te środki zostaną lub zostały spożytkowane.
Pan Wójt wyjaśnił, że środki w momencie podjęcia uchwały o sprzedaży zostały rozdysponowane na powiększenie inwestycji w zachodniej części Gminy, w tym w Granicy i Komorowie.
Pan Bryksa przypomniał, że w uchwale nie było wyraźnie określonych zadań i nie było wprowadzonych zmian do budżetu. Zapytał o jakie konkretnie chodzi inwestycje.
Pan Wójt poinformował, że przecież były wprowadzone w budżecie zmiany zwiększenia dochodów, a później do trzech, lub czterech zadań inwestycyjnych zostały dopisane kwoty pochodzące ze sprzedaży.
Pan Bryksa poprosił o konkretną informacje.
Pan Wójt potwierdził ją przekazać.
Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne.
Brak pytań.
Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
Pani Tomczak zapytała czy Andrzejkowy wieczór Magii był przeznaczony dla wszystkich mieszkańców, czy dla dorosłych, czy dla dzieci i młodzieży.
Pani Zawiślak sołtys Pęcic poinformowała, że byli tam mieszkańcy z Suchego Lasu, Sokołowa, Pęcic i Małych Pęcic. Była to impreza wewnętrzna dla osób dorosłych.
 
Ad. pkt 6
Brak pytań.
 
Ad. pkt 7
Pan Wójt podziękował pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi za przygotowanie choinki, połączonej z prezentami dla przeszło 100 dzieci z biednych rodzin.
 
Ad. pkt 8
Pan Sierak poinformował, że wpłynęło kilka spraw dotyczących budżetu: wnioski mieszkańców z Reguł z ul. Orzeszkowej dotyczące zaniedbań komunalnych w tej ulicy, wniosek dotyczący realizacji kanalizacji w ul. Malczewskiego w Granicy, wniosek mieszkańców z ul. Królewskiej w Regułach w sprawie zabezpieczenia rowu przy tej ulicy. Pozostałe sprawy zostaną przedstawione na następnej sesji.
 
Ad. pkt 9
Pan Dybowski przypomniał, że na poprzedniej sesji była poruszana sprawa dot. zajęć pozalekcyjnych w szkołach. Był złożony wniosek, poparty przez radnych po to, aby pan Wójt się temu przyjrzał. Zapytał, czy jest jakieś stanowisko w sprawie zajęć pozalekcyjnych, ponieważ młodzież o to się dopytuje.
Pan Zacny poinformował, iż dwa dni po sesji doszło do spotkania dyrektorów, przewodniczących rad, rodziców i zajęcia pozalekcyjne odbywają się.
Pan Dybowski zapytał czy Zarząd Osiedla Komorów i Michałowice może otrzymać stanowisko w tej sprawie.
Pan Wójt poinformował, że takie stanowisko zostanie przekazane.
Pan Dybowski poruszył następnie sprawę ławek. Poinformował, że w  żadnym z komunikatów przesyłanych do urzędu Gminy nie  było mowy o tym , że Osiedle Komorów rezygnuje z ławek, że nie chce takich ławek. Przesłał stanowisko Zarządu Osiedla Komorów z prośbą o ławki jednego rodzaju dla całego osiedla z jednoczesnym stwierdzeniem, że w wypadku braku możliwości dopłat do tych ławek, była prośba o ustawienie ławek typu krakowskiego we wskazanym miejscu. Po czym była przesłana z urzędu informacja, że w związku z przesłanym e-mailem żadne ławki typu krakowskiego nie będą ustawione na terenie Komorowa. Stwierdził, że sytuacja jest taka, że 12 ławek, które miały być ustawione na Osiedlu Komorów z puli Gminy Michałowice nie będzie, mają być tylko ławki ze środków Zarządu Osiedla Komorów. Zapytał, po co kieruje się pytanie do Zarządu Osiedla o rodzaj ławek i ich umiejscowienie. Zapytał na podstawie jakiego stanowiska, jakiego e-maila, na podstawie czego pan Wójt uważa, że jest to odpowiedź na korespondencję ze strony Zarządu.
Pan Wójt poinformował, że nie chce w tej chwili prowadzić jałowych sporów, była korespondencja z której wynikało, że Zarząd Osiedla Komorów takich ławek nie chce.
Pan Dybowski zapytał, zwracając się do pani prawnik, czy wolno panu Wójtowi kłamać.
Pan Wójt zapytał, czy można panu Przewodniczącemu zmyślać.
Pan Dybowski poinformował, że opiera się konkretnie na pismach Zarządu. Jako osoba publiczna powołując się na prowadzoną korespondencje z panem Wójtem stwierdza, że Zarząd Osiedla podjął konkretną uchwałę, z której wynikało gdzie w Osiedlu Komorów należy postawić ławki typu „krakowska”. Stwierdził, że dowiedział się od pana Wójta, iż w związku z korespondencją prowadzoną z Zarządem Osiedla Komorów żadna ławka typu krakowska nie będzie w Komorowie postawiona. Zapytał pana Wójta na jaki fragment korespondencji się powołał.
Pan Wójt poinformował, że powołał się na e-maila od pana Przewodniczącego Dybowskiego.
Pan Dybowski zapytał o jego brzmienie.
Pan Wójt poinformował, że nie zna na pamięć e-maili przesłanych przez Przewodniczącego.
Pan Dybowski stwierdził, że wyraźnie mówił, że jeśli nie będzie możliwości dopłaty do ławek typu „wiedeńska lekka”, to poprosił, aby ławki typu „krakowska” były rozstawione w konkretnych, wskazanych miejscach.
Pan Zacny poprosił o przygotowanie przez pana Wójta na następną sesję informacji na temat ławek. Następnie poinformował, że ma wrażenie, iż w Michałowicach dochodzi niemalże do sabotażu, jeśli chodzi o sposób wykonywania inwestycji w Osiedlu. Tak zniszczonych ulic, rozgrzebanych inwestycji i takiego braku nadzoru jeszcze nie widział. Odwodnienie w ul. 11-go Listopada i ul. Szkolnej zostało całkowicie zdemolowane przez wykonawców, zniszczone zostały chodniki, parking przed Kościołem, nikt nie sprząta po wykonaniu prac. Zadał pytanie kto wydał zgodę na zrzucanie ziemi na tzw. Rynek pomiędzy ulicami Rynkową i Szkolną. Teren przed szkołą jest całkowicie zniszczony i nie widzi możliwości jego odtworzenia, słyszał że firma ISSO zwróciła się do Gminy o odbiór robót, zapytał o jakie prace chodzi. Dodał, że ma dosyć zwracania się do inspektorów nadzoru w gminie, że coś jest źle i coś jest niedobrze. Straty, które powstały są nie do odtworzenia. Uważa, że nie jest to wina firmy, ponieważ ona robi tak, jak jej się pozwala, jest to wina nadzoru ze strony Gminy, którego nie ma. Podobna jest sytuacja z ul. Raszyńską. Uważa, że tak dalej być nie może. Ponowił zapytanie, kto zezwolił na zwałkę ziemi na tzw. rynku w środku Osiedla.
Pan Kawiorski poinformował, że nie wie kto wyraził zgodę na zwałkę ziemi.
Pan Zacny stwierdził, że odtworzenie tego placu będzie kosztowało kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Pan Wójt poinformował, że jeśli firma nie będzie miała zezwolenia na składowanie ziemi, to będzie ukarana i nie otrzyma wynagrodzenia, jeśli nie przywróci terenu do stanu pierwotnego. Sprawa zostanie dokładnie wyjaśniona.
Pan Bryksa stwierdził, że sytuacja w sprawie zimowego utrzymanie dróg była nie do przyjęcia, ponieważ jedną dobę trwał dojazd jednostek do Osiedla Komorów-Granica od momentu wystąpienia mrozów i silnego oblodzenia jezdni. Następnie złożył ustną interpelację do pana Wójta z prośbą o przekazanie wyników kontroli GK ds. PiRPA , wniosków z wprowadzonych zmian, oraz wyciągniętych konsekwencji, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości. Poprosił o udzielenie pisemnej odpowiedzi.
Pan Wójt poinformował, że materiały będą przekazane.
Pan Byksa zapytał o odpowiedź na interpelację dotyczącą nielegalnego parkingu na rogu ul.3-go Maja i ul.Poniatowskiego w Komorowie. Zapytał w jakim trybie i kiedy zostanie udzielona odpowiedź, ponieważ uważa że powinien on być 14-dniowy.
Następnie zapytał kto wpuścił TIRY w ul. Pruszkowską w Granicy i dalej w ul. Brzozową w Nowej Wsi. Przez wiele sesji informowano, że przejazd samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony w/w ulicami jest zakazany. Stwierdził, że w chwili obecnej, przed skrzyżowaniem ul. Głównej i Pruszkowskiej w Granicy znajduje się znak drogowy informujący, że samochody ciężarowe o masie powyżej 3,5 ton nie mogą skręcić w lewo w ul. Główną, natomiast na wprost mogą jechać w ul. Pruszkowską. W związku z tym poprosił o odpowiedź w tej sprawie, co jest gminie wiadomo na ten temat, czy miał wpływ na to remont ul. Pruszkowskiej w dalszym jej biegu, tz. w Strzeniówce i Nadarzynie i czy ewentualnie nie doszło do zmian w organizacji ruchu ze strony Powiatu Pruszkowskiego. Jakie gmina w tej materii podjęła uzgodnienia, czy były konsultacje z mieszkańcami w tej materii. Te pytania spowodowane są tym, że w ostatnim czasie ruch samochodów ciężarowych wzmógł się bardzo na tym ciągu komunikacyjnym. Poprosił o przyjęcie interpelacji w tej materii i odpowiedź na zadane pytania.
Skierował również interpelację dotyczącą przekazania przez pana Wójta dokumentów w sprawie uchwały dotyczącej dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół w Michałowicach, w sprawie której otrzymywał informację, że takich dokumentów otrzymać nie może, poprosił o przekazanie tych dokumentów i komentarz pana Wójta.
Następnie poprosił o komentarz do sytuacji budów w ul. Kasztanowej w Pęcicach i ul. Kotońskiego w Komorowie. Uważa, że sprawa tych budów to farsa. Zwrócił uwagę, że składowanie odpadów budowlanych na jezdni powoduje bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia pieszych, kierowców i odpowiada za to zarządca drogi, czyli gmina.
Następnie zapytał o ul. Matejki w Komorowie i plac przy tej ulicy. Stwierdził, że wreszcie po trzech latach zostało cokolwiek zrobione w tej ulicy. Wielokrotnie interweniował w tej sprawie i otrzymywał odpowiedź, że w najbliższym czasie zostanie to wykonane. Zwrócił uwagę, że nieudolny remont destruktem spowoduje to, co się dzieje na wielu ulicach na terenie Gminy, które były również wykładane tym materiałem. Uważa, że nie jest to dobra inwestycja, ponieważ się nie sprawdza. Następnie zapytał dlaczego plac, który jest własnością kolei, albo w części prywatny został wysypany mieszanką ziemi z gliny, co spowodowało niemożność przejścia w tym miejscu. Wielokrotnie we wnioskach do budżetu prosił o kawałek chodnika pomiędzy ciągiem chodnika ul. Matejki, a ul. Harcerską, który by pozwolił ludziom normalnie funkcjonować.
Następnie poruszył sprawę kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej, Harcerskiej Okrężnej w Komorowie. W trakcie rozmów z mieszkańcami tych ulic dawno nie słyszał tak negatywnych opinii o gminie Michałowice, a zwłaszcza o kanalizacji. Ludzie nie rozumieją dlaczego inne Gminy obniżają stawkę budowy kanalizacji, a nasza gmina trwa przy kwocie 4700 zł, która to kwota dla wielu rodzin nie jest do udźwignięcia. Nie jest prawdą, że podniósł się zdecydowanie standard życia mieszkańców naszej gminy. Stwierdził, że wielu ludzi nie stać
nawet na kanalizację po rozłożeniu na raty. Następnie poinformował, że wielu ludzi pismo podpisane przez pana Wicewójta Kwietnika, skierowane do mieszkańców odebrało jako uwłaczające ich godności, dlatego że Urząd Gminy Michałowice grozi obciążaniem uczestników inwestycji, czyli mieszkańców kosztami wykonania dokumentacji projektowej.
Poprosił o wyjaśnienie na jakiej podstawie Urząd może tego dokonać. Nie przypomina sobie, aby było spotkanie z mieszkańcami w sprawie kanalizacji, nie przypomina sobie telefonu z informacją do radnych z prośbą o pomoc w sprawie tej inwestycji. Stwierdził, że dopiero po tym piśmie uświadomił sobie skalę problemu i zaczął działać. Uważa, że tak nie wolno, należy się współinformować o problemach, aby była współpraca z radnymi, z mieszkańcami, a tego nie zauważył.
Nigdzie na terenie Granicy nie widział informacji o dzisiejszej sesji, jest to uwaga do pana Przewodniczącego.
Następnie skomentował sytuację z nadzwyczajnej sesji, gdzie była uchwała dotycząca umożliwienia złożenia wniosku o środki unijne dla Parafii Pęcice i ścieżki rowerowej. Była bardzo gorąca dyskusja na tej sesji, sam brał w nie udział sprzeciwiając się zapisom w projekcie tej uchwały i twierdząc, że błędy powinny być poprawione. Przypomniał, że pan Rajski prosił o wzniesienie się ponad te uwagi i głosowanie za racją stanu dla Gminy i konkretnych miejscowości. Nie rozumie sytuacji, gdzie wobec takich, a nie innych faktów tylko sześcioro radnych; p. Zalewska, p. Tomczak, p. Rajski, p. Słowik, p. Zacny i sam osobiście głosowali za takim projektem, głosów przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące się oddali p. Zieliński, p. Kuss, p. Chruściak,  dwie osoby obecne na sesji nie wzięły w ogóle udziału w głosowaniu; p. Hanc i p. Hoser. Natomiast pan Walendowskiego i p. Sulika nie było wogle na sesji, Przewodniczący Rady pan Sierak wyszedł wcześniej z sesji. Przypomniał tę sprawę po to, aby wskazać że dziwne rzeczy tu się dzieją. Grupa kierująca i wiodąca w tej Radzie Gminy powinna być „za” i poprzeć taki projekt uchwały, który jest korzystny dla Gminy. Nie rozumie takiego zachowania.
Pani Zalewska zapytała dlaczego nie wpłynął projekt kompleksowego nasadzenia drzew Gminy Michałowice na Komisję Spraw Społecznych. Widzi, że gdzieniegdzie jakieś nasadzenia się pojawiły. Zapytała dlaczego pojawiły się jednostkowe nasadzenia w ul. Raszyńskiej w Michałowicach, a w innych miejscowościach tego nie ma. Następnie złożyła interpelację.
Pan Wójt wyjaśnił, iż gmina występując o zgodę  na wycinkę drzew chorych, starszych, czy innych zostaje zobligowana do nowych nasadzeń w te miejsca. Zostały również sadzone drzewa, które były ujęte w projekcie nasadzeń w 2004 roku, oczywiście w ograniczonym zakresie.
Pani Zalewska stwierdziła, że plan nasadzeń był opracowany w 2004 roku, a później miał być rozszerzony i przedstawiony na Komisji Spraw Społecznych.
Pan Wójt stwierdził, że plan nasadzeń jest i nie wie dlaczego nie był on przedstawiony na komisji.
Pani Zalewska stwierdziła, że dziwne nasadzenia pojawiły się w Al. Kasztanowej, gdzie zamiast ładnego szpaleru, który miał być kontynuowany pojawiły się nasadzenia w niewiadomo jakim szpalerze, zapytała do czego ten szpaler miałby nawiązywać. Następnie złożyła interpelacje.
Pan Chruściak zwracając się do pana Bryksy skomentował, że wykorzystuje posiedzenia rady do załatwiania jakichś swoich interesików. Nie chcąc przypominać całej dyskusji która się toczyła na nadzwyczajnej sesji stwierdził, że swoje stanowisko bardzo dokładnie przekazał na sesji nadzwyczajnej. Powiedział, że nie widzi potrzeby podpisywać się pod głupotą jakakolwiek by ona nie była. Ponownie zwracając się do pana Bryksa wyjaśnił formalnie, że racja stanu jest to nadrzędny system interesów państwa, najwyższe dobro wszystkich obywateli, wiąże się z polityka zagraniczną. Na rację stanu powoływano się zwłaszcza przy stanach wyjątkowych i nie widzi tu jakiejkolwiek konotacji  z budową ścieżki rowerowej.
Pan Bryksa poinformował, że nie będzie przypominał argumentacji jakiej używał w stosunku do tej uchwały, nie ukrywa że również zamierzał się wstrzymać w tej sprawie, natomiast widząc proces głosowania zmienił zdanie po to, aby ta uchwała została przyjęta przez radę. Zgodnie z tym co przedstawiał p. Rajski jest ona wadliwa, ale potrzebna. Przekonany taki sformułowaniem zmienił swą pierwotną decyzję i nie uprawia tu żadnych gier. Wyraźnie użył sformułowań, które należy traktować   zgodnie z intencją wcześniejszego autora. Słowo racja stanu jest tu właściwe do  powołania i tak to zostało wykonane.
Pan Wójt poinformował, iż na tematy poruszane wcześniej odpowie w formie pisemnej.
Pan Sierak złożył życzenia świąteczne i zamknął obrady XXXVII sesji Rady Gminy.
 
Protokołowała
Urszula Bejda
 

 

Załącznik do protokołu.
 
Uwagi i poprawki Radnego Gminy Michałowice pana Przemysława Bryksy zgłoszone do projektu protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Michałowice.
1.      s. 3 – moja wypowiedź u góry strony – słowo „chcemy” zamienić na „chce się”, słowo „odzwierciedlony” zamienić na „odzwierciedlone”, w sformułowaniu na końcu „które nie miał możliwości wysłuchać (...)” słowo „które” zamienić na „których”.
2.      s. 4 i 5 – brak jest odpowiedzi pana wójta na wszystkie zadane przeze mnie pytania, wydaje się, że stawiałem pytania dodatkowe i otrzymałem odpowiedź na wszystkie wątpliwości – proszę o zamieszczenie tego w protokole.
3.      s. 5 – ostatnia wypowiedź wójta ad. pkt 4 ppkt 1 – chyba nie „ogródków działkowych w Komorowie”? Proszę o stosowną zmianę.
4.      s. 9 – moja wypowiedź (góra strony) – słowo „Przyparafialne” zamienić na „działające przy parafii”; w sformułowaniu „udział w tych konsultacjach” słowo „tych” wykreślić; w sformułowaniu „bardzo brzmiąca w skutkach decyzja” słowo „brzmiąca” zamienić na „brzemienna”; sformułowanie „brzemiennej w skutki i deklaracje” wykreślić; w tym samym zdaniu wykreślić powtórzone sformułowanie „do chwili obecnej”.
5.      s. 9 – moja wypowiedź u dołu strony – poprawki stylistyczne (oczywiste) – w sformułowaniu: „był odruchem chwili jako w dniu śmierci (...)” zamiast słowa „jako” wpisać „aby niejako”; zamiast sformułowania: „Wyraźnie było intencją wnioskodawcy przedstawione, że za tą decyzją rady powinny iść następne, (...)” wstawić: „Wyraźną intencją wnioskodawców było, żeby za taką decyzją rady były podejmowane następne, (...)”.
6.      s. 12 – usunąć błąd w moim nazwisku (u dołu strony).
7.      s. 14 – w wypowiedzi p. Sieraka (ad. pkt 8) ze sformułowania „z obecności Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla Komorów” usunąć słowo „Rady”.
8.      s. 17 – w trzeciej mojej wypowiedzi od góry strony na końcu w sformułowaniu: „nie służy dobru mieszkańcom” słowo „mieszkańcom” zamienić na „mieszkańców”; w wypowiedzi p. Zalewskiej słowo „łykendy” zamienić na „weekendy”.
9.      s. 20 – w mojej wypowiedzi na dole strony na końcu słowo „własne” zamienić na „jakieś”.
 
Uwagi i poprawki Radnego Gminy Michałowice pana Przemysława Bryksy zgłoszone do projektu protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Michałowice.
  1. ad. pkt 2 ppkt 5 (s. 5) – w wypowiedzi p. E. Tomczak nie zacytowano wskazywanych przez nią przykładów błędów i kolokwializmów zamieszczonych w załączniku do uchwały dot. zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Michałowice; proszę o uzupełnienie tego w protokole;
  2. ad. pkt 2 ppkt 5 (s. 5) – proponuję, aby moja wypowiedź (druga w kolejności od dołu strony) brzmiała następująco: „Pan Bryksa w uzupełnieniu dodał, że znów radni są postawieni pod ścianą. Uważa, że termin składania wniosków o dofinansowania z budżetu UE był znany dużo wcześniej, i był czas, aby o tego typu sprawach rozmawiać na komisjach i nie rozumie dla jakich to przyczyn nie można było tego zrobić. Uważa, że jest to kolejny argument za błędną polityką wójta i niedowładem gminnego aparatu.”;
  3. ad. pkt 2 ppkt 5 (s. 6) – proponuję, aby moja wypowiedź (w środku strony) brzmiała następująco: „Pan Bryksa poinformował, że nie ma mowy o tym, ażeby kwestionować zasadność i celowość takich posunięć. Następnie przypomniał radnym powiedzenie, które padało z ust radnych podczas dyskusji na forum Rady odnośnie funkcjonowania spółki medycznej Res-Med.: „Twarz jest cenna i ma się ją tylko jedną”. Uważa, że jeżeli głosujemy za czymś, to tak jak byśmy się pod tym podpisywali. Pod tą inicjatywą należy się podpisać i jesteśmy za, ale nie w ten sposób. Chyli czoła przed tymi, którzy próbowali zrobić coś, co by pozwoliło uzyskać środki dla Gminy, ale terminy składania wniosków o dofinansowania znane były już wcześniej i nie jest prawdą, że takie sprawy należy robić w ostatniej chwili.”;
 
Ponadto w jednej z wypowiedzi zapytywałem także dlaczego do tej pory nie podjęto prac nad korektą Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i sugerowałem, prosiłem o niezwłoczne ich podjęcie – to powinno być zamieszczone.
Data publikacji: 05.10.2006 10:57
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 11
Autor: Urszula Bejda