Urząd Gminy Michałowice
01.03.2007 13:12

Protokół Nr IV

Z obrad IV sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2006-2010 z dnia 2006-12-28
Z obrad IV sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 28 grudnia 2006 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.
Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14 radnych.
Nieobecny, usprawiedliwiony pan Krzysztof Grabka.
 
Ad. pkt. 1
Przewodniczący pan Sławomir Walendowski powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obrad obecnych jest 11 radnych, w związku z czym Rada może podejmować uchwały.
Następnie odczytał projekt porządku obrad.
1.       Sprawy porządkowe.
2.       Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.
3.       Podjęcie uchwał w sprawach:
1)      dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok,
2)      wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.
4.       Informacje Wójta Gminy.
5.       Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
6.       Sprawy wniesione.
Za przyjęciem   - 11
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Porządek obrad IV sesji został przyjęty.
 
Ad. pkt. 2
Przewodniczący Rady pan Sławomir Walendowski poinformował, iż projekt protokołu z II sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, był wyłożony do wglądu w biurze rady, zapytał o uwagi do jego treści.
Nie zgłoszono żadnych uwag.
Za przyjęciem protokołu   -11
Przeciw                               - 0
Wstrzymało się                  - 0
Protokół z II sesji został przyjęty.
 
Ad. pkt 3 ppkt 1.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok.
Pan Wójt zgłosił autopoprawki w treści uchwały polegające na wykreślenie §2, w §1 dopisanie załącznika Nr 9. Następnie w zał. Nr 2 zaproponował wykreślenie z §4210- zakup materiałów i wyposażenia kwoty 7,00 tys. zł, w dziale Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w § 4300 zakup usług pozostałych wykreślenie kwoty 7 tys.zł. Z powodu wprowadzonych autopoprawek wydatki ogółem w zmniejszeniach stanowią kwotę – 935 328zł a w zwiększeniach 195 434 zł.
Pan Jastrzębski poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie, zaznaczył iż nie zaopiniowała załącznika Nr 9.
Pan Rajski poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, również bez opinii załącznika Nr 9.
Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pan Bryksa  poprosił o przerwę w sesji w celu zapoznania się z dostarczonymi materiałami; załącznikiem Nr 9 do projektu uchwały oraz informacją uzupełniającą WPI.
Pan Walendowski na wniosek pana Bryksy zarządził 5 min. przerwy.
Pan Bryksa zabierając głos stwierdził, iż zał. Nr 9 jest źle przygotowany, jest kompletnie rozbieżny w stosunku do Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Gminy Michałowie na lata 2006-2008. Zapytał dlaczego kłamano na komisjach, twierdząc, że zmiany dotyczą tylko i wyłącznie budżetu Gminy Michałowice na 2006 rok, dlaczego nie było wcześniejszych dyskusji na komisjach,  pan Wójt chciał zastosować technikę faktów dokonanych.   Zapytał dlaczego odsunięto w czasie budowę nowego centrum administracyjnego Gminy. Stwierdził, iż nie ma akceptacji dla zmian wprowadzanych tylnymi drzwiami w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych Gminy Michałowice, które są umocowane jako załącznik do projektu budżetu na rok 2006. Następnie zapytał, dlaczego wprowadzono sprzeczność pomiędzy budżetem Gminy a Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi.
Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił, iż żadnych kłamstw nie było, ponieważ na komisjach nie informował, iż zaproponowane zmiany wynikają tylko ze zmian w budżecie 2006r. Natomiast informował, że zmiany wynikają również z złożonego projektu budżetu na 2007 rok oraz załącznika inwestycyjnego Nr 10. Następnie wyjaśnił, iż budowa Centrum Administracyjnego została odsunięta w czasie, ponieważ taka jest normalna praktyka, gdy przygotowanie projektu zajmuje wiele miesięcy i nie ma szansy aby daną inwestycję wykonać w przyszłym roku. Przypomniał, że wszystkie zadania są rozpisane w Strategii Rozwoju Gminy Michałowice i zmiany wynikają stąd, że część zadań jest nierealistyczna do wykonania w roku 2007. Potwierdził, iż nie wprowadzał nic nowego, wszystko jest w projekcie budżetu na 2007 rok.
Pani Borzymowska poprosiła o wyjaśnienie wszystkich zmian, które zaszły w ciągu 24 godzin w dokumencie, który został rozdany na obecnej sesji, w stosunku do dokumentu omawianego na komisjach. Następnie złożyła wniosek dotyczący nonszalanckiego odnoszenia się pana Wójta do radnych, co świadczy o niezrozumieniu przez pana Wójta swojego zadania jakie ma do spełnienia.
Pani Zalewska stwierdziła, że pomylone zostały tryby procedowania, ponieważ w pierwszej kolejności powinny być przedstawione Wieloletnie Plany Inwestycyjne w drodze odrębnych uchwał, do dyskusji na komisjach. Następnie nad zmianami powinna być dyskusja łączna nad budżetem i Planami Wieloletnimi. Dyskusji nad budżetem 2007r. nie było, więc uważa, że nie można mówić że jakieś zadania są możliwe lub nie, do zrealizowania. Na koniec stwierdziła, iż to co zostało zaproponowane, nie ma się nijak do tego, co jest przewidziane ustawą, ponieważ ustawa nie zezwala na zmiany planów wieloletnich, gdy zmieniany jest budżet roku bieżącego.
Pan Wójt wyjaśnił, iż przedstawiony radnym projekt budżetu Gminy Michałowice będzie obowiązywał od stycznia 2007 roku. Następnie wyjaśnił, iż nie jest prawdą, że rada Gminy nie może zmienić Wieloletnich Planów Inwestycyjnych w ciągu roku, można zmienić jeśli jest taka wola. Natomiast co do zmian kwot na inwestycje, to zawsze będą się one zmieniały, zależne jest to między innymi od wyniku przetargów.
Odpowiadając pani radnej Borzymowskiej poinformował że zmiany dotyczą tylko roku 2006, natomiast w roku 2007 i 2008 występują kwoty, które były zawarte w uchwale podjętej w poprzedniej kadencji. Następnie przystąpił do wyjaśniania różnic zaistniałych pomiędzy dokumentami rozdanymi na sesji, a omawianymi na komisjach: Ad. pkt. 1 – Program inwestycji, kanalizacji sanitarnej, łączne nakłady w 2006 roku bez zmian, w 2007 roku niewielka różnica wynikająca z autopoprawek wniesionych do projektu budżetu na 2007.  
Ad. pkt. 2 budowa sieci wodociągowej: nakłady w 2006 bez zmian, w następnym roku zmiana kwoty, ponieważ inwestycja jest niemożliwa do wykonania w 2007 roku i podobna sytuacja jest w 2008 roku, gdzie następuje przesunięcie inwestycji w czasie.
Ad. pkt. 3 budowa dróg : w 2007 roku nie będzie można wydatkować wskazanej kwoty ze względu na brak dokumentacji.
Ad.pkt. 4 budowa urządzeń odwadniających:  sytuacja podobna jak w drogach.
Ad. pkt. 5 budowa hali sportowej w Nowej Wsi: w tej inwestycji nic się nie zmienia.
Ad. pkt. 6 budowa centrum administracyjnego: 2006 rok bez zmian, w 2007 inwestycja zostanie przesunięta w czasie ze względu na przygotowanie projektu.
Pan Walendowski zarządził 5 min. przerwy dla opanowania emocji.
Pan Wójt kontynuując wyjaśnił, iż w pkt. 9 budowa ośrodków sportu i rekreacji w 2006 nie ma zmian, 2007 roku zmniejszenie wynika z braku dokumentacji technicznej, a 2008r. następuje zwiększenie, gdyż po wykonaniu dokumentacji technicznej nastąpi realizacja zadania.
Następnie poinformował, że w przedstawionym budżecie nie przewidywano budowy budynku użyteczności publicznej, natomiast w przedstawionym projekcie jest obiekt przewidziany. Podkreślił, że na obecnej sesji została przedstawiona informacja, a nie załącznik do uchwały i informacja jest aktualna.
Ad.pkt.10 modernizacja Przedszkola w Michałowicach: umieszczenie tej inwestycji pozwoli na rozpoczęcie w połowie stycznia prac modernizacyjnych tej inwestycji.
Pan Bryksa zapytał, co się zmieniło w oczywistości realizacji niektórych zadań wynikających ze Strategii pomiędzy październikiem, kiedy były wprowadzane zmiany do budżetu na 2006 rok a końcem grudnia, kiedy były przedkładane materiały radzie Gminy, że nagle budynki użyteczności publicznej zamieszczone w strategii np. Przedszkole w Regułach nie znajdują odzwierciedlenia w Wieloletnich Planach Inwestycyjnych.
Pan Wójt stwierdził, że budowa przedszkola w Regułach w 2007 roku rozpocznie się od przygotowania koncepcji zagospodarowania terenu i koncepcji projektowej budynków.
Pani Zalewska zwracając się do pani mecenas zapytała, czy opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej w sprawie  projektu uchwały bez zał. nr 9 ma moc obowiązującą w stosunku do całości, oraz jak można określić procedowanie nad tą uchwałą w stosunku do załącznika nr 9.
Pani Domańska wyjaśniła, iż pan Wójt wniósł autopoprawkę i zgodnie ze statutem radni dyskutują i przegłosowują uchwałę. Rada ma instrument w przypadku gdyby uznała, że uchwała wymagała zaopiniowania skierować do komisji, która by wyraziła swoją opinię.
Pani Zalewska złożyła wniosek formalny o niegłosowanie zał. nr 9 i przesunięcie go pod obrady Komisji.
Pani Domańska poinformowała, iż nie może być to wniosek formalny, tylko wniosek.
Pani Zalewska wyraziła zgodę na wniosek, jednocześnie zapytała, jak należy traktować informację uzupełniającą: czy jako integralną część przyjętej uchwały, czy jako część nieobowiązującą.
Pani Domańska wyjaśniła, iż zgodnie z treścią uchwały załączniki wymienione  w § 1 są załączone do uchwały i stanowią integralną jej część, natomiast informacja nie jest treścią uchwały.
Pani Zalewska zapytała, jaki obecnie Wieloletni Program Inwestycyjny będzie obowiązywał, gdyż dotychczas przy dokonywania zmian w budżecie Gminy Michałowice, były przyjmowane zmiany w WPI.
Pan Domańska wyjaśniła, że na obecnej sesji nie będzie podejmowana decyzja o obowiązywaniu WPI, ponieważ uchwalając budżet został również uchwalony zał. Nr 10, który jest Wieloletnim Programem Inwestycyjnym i w trakcie trwania roku budżetowego można dokonywać w nim zmiany. Obowiązuje cały czas ten sam załącznik ze zmianami wprowadzonymi w trybie późniejszym.
Pan Bryksa poprosił o wyjaśnienie zmian pomiędzy projektem uchwały a zgłoszonymi autopoprawkami. Zapytał, czy wolno radnym na obecnej sesji wprowadzać zmianę do budżetu Gminy Michałowice, która jest sprzeczna z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi, które są uchwalone i obowiązują. Następnie stwierdził występowanie sprzeczności między uchwałami, gdyż przed wprowadzeniem zmian do budżetu, powinno się wprowadzić zmiany w WPI.
Pani Domańska stwierdziła, iż nie ma żadnych przepisów które ustanawiały by kolejność podejmowania uchwał. Jeśli wystąpi sprzeczność, to rada powinna ją usunąć. Sprzeczność uchwały budżetowej z WPI nie powoduje, że automatycznie któraś z uchwał staje się nieważna.
Pan Bryksa stwierdził, iż z wyjaśnień pani Mecenas wynika, że mogą występować sprzeczności.
Pani Domańska wyjaśniła że sprzeczności mogą być dopuszczalne, ponieważ dla Gminy najważniejsza jest uchwała budżetowa. WPI są programami gospodarczymi i one powinny być dostosowywane do gminnych możliwości finansowych. Najsprawniej byłoby ujednolicać uchwały jednocześnie, natomiast jeśli uchwalane uchwały nie są spójne z budżetem, to powinno się je dostosować do budżetu.
Pan Bryksa zwracając ponownie się do pani mecenas zapytał, na jakiej podstawie prawnej przyjmuje się, że uchwała budżetowa jest ważniejsza od innych uchwał.
Pani Domańska stwierdziła, iż jest to jej opinia, ponieważ budżet jest planem dochodów i wydatków i na podstawie budżetu działa Wójt. Wójt ma prawo realizować budżet niezależnie od tego, co jest zapisane w WPI.
Pan Bryksa poinformował, że zadanymi pytaniami chciał pokazać bałagan który panuje, ponieważ uważa że jest to realizacja spraw od złej strony, w pierwszej kolejności powinno się dyskutować nad zmianami WPI, a później z tego powinny wynikać konsekwencje budżetowe.
Pan Walendowski wyjaśnił, iż w uchwale nie zmienia się zadań, tylko wydatkowanie. Nie tylko u nas tak się dzieje, ponieważ czasami są nagłe sytuacje wymagające wprowadzenia zmian i nie można już zmienić WPI, tylko można dokonać zmian w budżecie.
Pan Wójt stwierdził, że różnica jest zasadnicza, kardynalna, gmina nie może działać nie mając podjętej uchwały budżetowej. Jednym z załączników uchwały budżetowej są Wieloletnie Plany Inwestycyjne. Natomiast Wieloletnie Programy Gospodarcze są pochodną budżetu i jednocześnie są spójne, są one bardzo czytelne dla mieszkańców i nie są one obowiązkowe do podjęcia przez gminę, jest to tylko intencja a podstawą jest uchwała budżetowa.
Pani Zalewska po wyjaśnieniach pani Mecenas wycofała wniosek w sprawie załącznika Nr9.
Pan Wójt ponownie przedstawił autopoprawki do projektu uchwały: w treści uchwały w §1 zaproponował dopisanie załącznika nr 9, następnie wykreślenie §2 i w związku z czym § 3 stał się 2, §4 i 5 kolejnym. Załącznik Nr 1 pozostaje bez autopoprawek, w załączniku Nr 2 Ochotnicze straże pożarne, następuje wykreślenie kwoty 7 tys.zł z zakupu materiałów i wyposażenia, w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wpisuje się kwotę 15 tys.zł. Następnie w dziale Domy i ośrodki kultury, w § 4300 Zakup usług pozostałych, autopoprawka polegająca na wykreśleniu kwoty 7 tys.zł., w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykreślamy sumę 7 tys.zł. Poinformował, iż załączniki od Nr 3 do Nr 8 nie ulegają zmianom, natomiast zostaje wprowadzony załącznik Nr 9 jako Wieloletnie Programy Inwestycyjne realizowane przez Gminę Michałowice, który stanowi załącznik do protokołu.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami pana Wójta.
Za przyjęciem   – 7
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 7
Uchwała Nr IV/17 /2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 2.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.
Pan Wójt poinformował, żeprojekt uchwały został wprowadzony na sesję po to, aby środki które są w bieżącym budżecie zostały w sposób płynny, bez uwag, przeniesione na rok przyszły. Zaznaczył, iż są to inwestycje kontynuowane.
Następnie pan Wójt wprowadził autopoprawki, które zostały przedstawione radnym w formie pisemnej i stanowią załącznik do protokołu.
Pan Jastrzębski poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawiewydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 z autopoprawkami.
Za przyjęciem   – 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 1
Uchwała Nr IV/ 18/2006 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt. 4
Pan Wójt poinformował, że 6 stycznia 2007 roku odbędzie się uroczyste otwarcie i poświęcenie boiska wraz z otwarciem lodowiska przy Zespole Szkół w Michałowicach.
 
Ad. pkt. 5
Pan Walendowski poinformował, że wpłynął  meil od mieszkańca Nowej Wsi odnośnie ul. Wiosennej, który zostanie przekazany na Komisję Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej. Następnie stwierdził, iż wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe w terminie.
 
Ad. pkt 6.
Pan Chruściak zwracając się do pana Wójta poprosił o wzmocnienie w urzędzie gminy służby inwestycyjnej i unijnej.
Pan Bryksa w związku z wykonaniem wylewki asfaltowej na przedłużeniu ul. Harcerskiej w kierunku stacji WKD  zapytał pana Wójta o stan prawny gruntu zajętego pod wyasfaltowaną ulicę. Przypomniał, że wielokrotnie zgłaszał budowę chodnika na odcinku skrzyżowania ul.Harcerskiej, 3-go Maja i ciągu pieszego w ul. Matejki. Poinformował, iż pan Wójt odmawiał realizacji inwestycji chodnika ze względu, iż własność gruntu jest kolejowa i prywatna. Zapytał, czy gmina uzyskała pozwolenie od właścicieli tych gruntów na wylanie asfaltu, jeśli tak, to dlaczego nie zrobiono asfaltu na całym odcinku tej ulicy.
Następnie poprosił pana Wójta o informacje w sprawie  zniszczonych dróg w Komorowie przez firmę zamierzającą prowadzić budowę kanalizacji. Zapytał, czy pan Wójt zamierza wystąpić o odszkodowanie w tej sprawie.
Poinformował, że od kilku tygodni na ul. Sportowej wystają ponad powierzchnię asfaltu podniesione studzienki. Zapytał o przyczynę braku oznakowania tych miejsc.
Poprosił o informację dot. stanu zarządzania Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Komorowie. Poprosił o podanie przyczyn odwołania dyrektora szkoły z funkcji, kto tego dokonał i jakie dalsze działania zostaną podjęte.
Nawiązując do zwołania w jednym dniu trzech komisji, zaapelował do Przewodniczącego Rady, aby nie pozwolić na traktowanie radnych jako maszynki do głosowania.
Zaapelował aby na terenie urzędu Gminy nie palono papierosów, ponieważ obowiązuje regulamin zakazujący palenia. Poprosił aby prawo było respektowane, aby nie palono na terenie urzędu Gminy.
Pan Wójt wyjaśnił, iż skwerek przylegający do ul. Harcerskiej jest prywatnym terenem i nic na nim nie można zrobić, natomiast pojawienie się asfaltu na tej drodze nastąpiło wskutek wylania pozostałości asfaltu z budowy nawierzchni w ul. Sportowej.
Co do stan dróg, to gmina wydała zgodę na budowę robót kanalizacyjnych. Natomiast firma bezmyślnie wykonała wycięcia asfaltu, na co nie potrzebowała zgody i w związku z tym, że zrobiła to bezmyślnie, będzie musiała ponieść koszty odbudowy. Poinformował, że została wydana decyzja o naliczeniu opłat za zajęcia pasa drogowego.
Wszystkie wystające studzienki na ul. Sportowej będą zakryte, ponieważ  ma być położona na tej ulicy warstwa ścieralna.
Pani dyr. Gradowska została odwołana przez Wójta. Na stanowisko dyrektora został powołany pan Sławomir Rymuza pełniący obowiązki dyrektora Zespołu Szkół w Komorowie. Odwołanie odbyło się zgodnie z przepisami prawa, następnym krokiem zgodnym z przepisami prawa będzie przeprowadzenie konkursu na dyrektora.
Pani Borzymowska zapytała o powód odwołania pani Dyrektor.
Pan Wójt poinformował, że powodem odwołania był brak jednego dokumentu do pełnienia tej funkcji.  
Pan Walendnowski odpowiadając panu Bryksie odnośnie zwołania trzech komisji w jednym dniu wyjaśnił, iż było to uzasadnione,  każdy z radnych powinien być przygotowany na takie sytuacje jakie się zdarzyły. Poprosił, aby radni przychodząc na komisje wcześniej zapoznawali się z materiałami w domu, a nie w trakcie komisji i wówczas można by było dużo wcześniej zakończyć obrady.
Pan Bryksa poprosił pana Wójta o uzupełnienie swojej wypowiedzi, czy na wylanie asfaltu gmina uzyskała zgodę właściciela terenu, i czy odbyło się za zgodą i wiedzą Gminy.
Pan Wójt poinformował, iż wylanie asfaltu odbyło się bez zgody Gminy.
Pan Bryksa wyraził zdziwienie, że wylanie asfaltu działo się bez zgody i udziału Gminy.
Pan Wójt poinformował, że o wylaniu asfaltu dowiedział się  po fakcie.
Pan Bryksa zapytał jakiego dokumentu brakowało pani dyrektor do pełnienia funkcji dyr. szkoły i od kiedy stan ten trwał. Przypomniał, iż była radna pani Tomczak informowała, że już w czerwcu 2006r. Kuratorium Oświaty w Warszawie zwróciło uwagę, że w Szkole w Komorowie panuje sytuacja sprzeczna z prawem i nie ma podstaw do powołania pani dyr. na tę funkcję, pomimo tego została powołana na roczną kadencję 2006-2007. Zapytał o jakie dokumenty chodziło, dlaczego ich nie było i od kiedy ich brakowało.
Odnośnie konkursu na dyr. szkoły poprosił o informację, czy konkurs już został ogłoszony, jeśli nie to kiedy, czy jest termin do którego musi być ogłoszony.
Następnie poinformował, iż na prywatnej działce za zgodą pana Wójta, w ciągu ul. Matejki Gmina umieściła stanowisko zieleni, gdzie zainwestowano w mienie prywatne, pieniądze publiczne.
Pan Wójt poinformował, że wobec braku dokumentu pani dyrektor nie może pełnić funkcji. Przepisy prawa mówią, że konkurs powinien być ogłoszony w ciągu 6-miesięcy, a więc do końca kwietnia 2007r.
Pani Żakowska uzupełniając wypowiedź pana Wójta poinformowała, że pan Rymuza pełni funkcje dyr. do końca kwietnia 2007 r. i do tego czasu należy ogłosić konkurs.
Pani Borzymowska zwróciła uwagę na parkingi w Komorowie, na których mieszkańcy zostawiają samochody na cały dzień jadąc rano do pracy, z czego najbardziej niezadowoleni są klienci sklepów, którzy nie mogą zaparkować swoich samochodów. Poprosiła pana Wójta w imieniu mieszkańców Komorowa o pomoc w rozwiązaniu sprawy parkingu w Komorowie, oraz o umieszczenie stosownych tabliczek informujących, że parking jest tylko dla klientów sklepów.
Pan Wójt wyjaśnił, iż nie można ograniczyć postoju samochodu na parkingu, ponieważ jest to parking ogólnie dostępny, natomiast przy poczcie taką tabliczkę można postawić.
Pani Borzymowska stwierdziła, iż sprawę parkingów należy uregulować, ponieważ mieszkańcy są bardzo z tego powodu niezadowoleni.
Pani Zalewska stwierdziła, że oba parkingi należy jednakowo potraktować, ponieważ parking przy ul. Brzozowej jest oblegany przez samochody zostawiane na wiele godzin, a tam jest wiele sklepów.
Zapytała o projekt zagospodarowania centrum Komorowa, co się dalej dzieje, kiedy to zadanie będzie wykonane, czy jest ono aneksowane,  czy zostało zapłacone.
Zapytała następnie o projekt ciągu pieszo-rowerowego w Al. M. Dąbrowskiej.
Zapytała, czy Regulaminu Utrzymywania Czystości i Porządku na terenie Gminy został upowszechniony, czy został przekazany do mieszkańców.
Chciałaby się dowiedzieć, kto wydaje zgodę na wejście w drogę gminną,  kto prowadzi nadzór nad doprowadzeniem miejsca do stanu pierwotnego, ponieważ po awarii sieci wodociągowej przy ul. Bursztynowej, przy skrzyżowaniu z ul. Rubinową w miejsce asfaltu położono trylinkę, podobna sytuacja była w ul. Kurpiowskiej. Zapytała w jaki sposób gmina to nadzoruje.
Pan Wójt wyjaśnił, że projekt zagospodarowania centrum Komorowa jest wykonany, obecnie został zwrócony do poprawki, po wykonaniu której nastąpi spotkanie.
Projekt ciągu pieszo-rowerowego będzie przedstawiony w najbliższym czasie na komisji do zaopiniowania i po zaopiniowaniu przesłane do uzgodnień.
Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy będzie w styczniu lub lutym rozpowszechniony wśród mieszkańców.
Drogi po usunięciu awarii zostaną doprowadzone do stanu pierwotnego przez firmę wykonującą roboty.
Pan Witek w imieniu mieszkańców ul. Szkolnej zwrócił się z prośbą o ustawienie lustra na skrzyżowania ul. Szkolnej z Polną.
Pan Wójt poinformowała, że lustro zostanie zamontowane.
Pan Chruściak poprosił o ponowne doprowadzenie do porządku działki SUW Komorowie, która zamiast świecić wzorowym porządkiem stała się złomowiskiem.
Pan Wójt poinformował, że na miejscu zapozna się z wskazaną sprawą.
Pani Borzymowska zwróciła uwagę , iż na ul. Starych Lip znajduje się zaniedbana posesja.
Pan Chruściak poinformował, iż jest to działka gminna, jest ona wykorzystywana przez firmy budujące kanalizację na swoje bazy. Zaznaczył, że również została zdewastowana droga przylegająca do tej działki.
Pan Wójt poinformował, że zbada i zajmie się wskazaną sprawą.
Pan Zacny poprosił pana Wójta, aby firmy wykonujące budowę kanalizacji w ul. Rynkowej i ul. Poniatowskiego po sobie sprzątały, ponieważ tony błota zalegają na w/w ulicach.
Pani Zalewska zwracając się do pana Wójta zapytała czy były podjęte jakieś działania w stosunku do właścicieli dwóch działek: Sportowej róg Sienkiewicza - zaniedbana działka, oraz działka przy ul. Piaskowej, od ul. Okrężnej.
Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, iż z uporządkowaniem działki przy ul. Sportowej może być problem, ponieważ właścicielami tej działki jest rodzeństwo, które nie może się w tej sprawie między sobą porozumieć.
Pani Borzymowska zapytała o stan prawny pola przylegającego do Al. Kasztanowej i jednocześnie do posesji umieszczonych wzdłuż ul. Mazurskiej.
Pan Wójt poinformował, że jego zdaniem w dalszym ciągu właścicielem wskazanych gruntów jest  SGGW, ponieważ  do Gminy nie wpłynął żaden dokument informujący o sprzedaży tego gruntu.
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady pan Sławomir Walendowski zamknął obrady IV  sesji Rady Gminy Michałowice.
 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 01.03.2007 13:12
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 17
Autor: Urszula Bejda