Urząd Gminy Michałowice
03.04.2007 09:36

Protokół Nr V

Z obrad V sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2006-2010 z dnia 2007-01-31
Z obrad V sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 31 stycznia 2007 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.
Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14 radnych.
Nieobecny, nieusprawiedliwiony pan Marek Seretny.
 
Ad. pkt. 1
Wiceprzewodniczący pan Paweł Zacny powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obrad obecnych jest 10 radnych, w związku z czym Rada może podejmować uchwały.
Następnie odczytał projekt porządku obrad.
1.       Sprawy porządkowe.
2.       Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy.
3.       Podjęcie uchwał w sprawach:
1)      zaciągnięcia długoterminowych kredytów preferencyjnych w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie,
2)      Regulaminu określającego zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice na 2007 rok,
3)      ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice,
4)      określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice,
5)      przyjęcia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2007 rok,
6)      zmieniająca Uchwałę Nr IV/23/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia 2003 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałowice z późniejszymi zmianami,
7)      przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Michałowice” na 2007 rok,
8)      zmieniająca uchwałę Nr IX/56/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży z późniejszymi zmianami,
9)      przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowych, stanowiących działki ew. nr nr 98/1, 98/19, 99/1 i 99/2 położonych w Pęcicach gm. Michałowice,
10)   wyznaczenia przedstawiciela Gminy Michałowice do Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów,
11)   wskazania Wiceprzewodniczącego Rady dokonującego w stosunku do Przewodniczącego Rady czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego,
12)   zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach oraz przewodniczących zarządów osiedli i zarządów osiedli w osiedlach,
13)   powołania Komisji Dyscyplinarnych I i II instancji,
4.       Stanowisko Rady Gminy Michałowice w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2007 rok, oraz regulaminów Komisji.
5.       Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 4 grudnia 2006 r. do 19 stycznia 2007 roku.
6.       Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na III i IV sesji Rady Gminy.
7.       Informacje Wójta Gminy.
8.       Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
9.       Sprawy wniesione.
Za przyjęciem   - 11
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Porządek obrad V sesji został przyjęty.
 
Ad. pkt. 2
Wiceprzewodniczący Rady pan Paweł Zacny poinformował, iż projekt protokołu z III sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, był wyłożony do wglądu w biurze rady, zapytał o uwagi do jego treści.
Nie zgłoszono żadnych uwag.
Za przyjęciem protokołu   -9
Przeciw                               - 0
Wstrzymało się                  - 1
Protokół z III sesji został przyjęty.
 
Ad. pkt 3 ppkt 1.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawiezaciągnięcia długoterminowych kredytów preferencyjnych w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie.
Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały związany jest z realizacją budżetu na 2007 rok w którym przewidziane są do zaciągnięcia kredyty długoterminowe na realizację zadań inwestycyjnych, ujętych w załączniku nr 5 do budżetu na 2007 rok.
Pan Grabka poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Pan Rajski poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pan Bryksa stwierdził, że nie powinno się dawać p. Wójtowi zgody na zadłużenie Gminy kwotą ponad 10 ml zł. przed decyzją Rady Gminy o tym, jak ma być kształtowany budżet Gminy na rok 2007, gdyż Rada Gminy jeszcze swojej decyzji w sprawie polityki finansowej na rok bieżący nie wyraziła. Jest przeciwny takiemu projektowi uchwały, ponieważ na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej została podana informacja, iż obecnie potrzebny jest kredyt jedynie w wysokości 3 mln zł. i podjęcie uchwały o takim zadłużeniu jest  teraz niezbędne.
Pan Wójt wyjaśnił, iż w budżecie zadania inwestycyjne są podzielone na dwie części: zadania kontynuowane i rozpoczynane. Kwota w budżecie na pożyczki i kredyty związane z realizacją zadań kontynuowanych wynosi 11 110 000 zł. i przewyższa kwotę na którą gmina chce wziąć kredyt.
Pan Bryksa stwierdził, że w wymienionej kwocie 11 ml znajdują się nie tylko kredyty do zaciągnięcia w BOŚ, ale również i inne kredyty komercyjne. Dlatego uważa, że wymienianie powyższej kwoty podczas dyskusji nad projektem uchwały jest bezprzedmiotowe. Następnie zapytał, czy kwota 10 ml jest tylko wyłącznie na zadania kontynuowane, czy także na zadania rozpoczynane. Przypomniał, że wiele zadań z tzw. kontynuowanych nie zostało rozpoczętych, a ich faktyczna realizacja będzie w roku bieżącym.
Pan Wójt poinformował, że na zadania rozpoczynane potrzebna jest kwota 1300 000 zł., natomiast na kontynuowane kwota wysokości 11 050 000zł., łączna wartość kredytów i pożyczek 12 350 000zł. Przypomniał, że w omawianym projekcie kredyty i pożyczki wynoszą 10 350 000 zł. co znaczy, że 2 100 000zł. są to kredyty komercyjne o których wspomniał pan radny. Stwierdził, że jeśli rada Gminy nie podejmie uchwały, to procedury przetargowe ulegną opóźnieniu i nie będzie można przeprowadzić przetargów, ponieważ nie ma zapewnienia środków w budżecie.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów preferencyjnych w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie.
Za przyjęciem   – 10
Przeciw              - 2
Wstrzymało się – 1
Uchwała Nr V/ 19 /2007 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 2.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawieRegulaminu określającego zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice na 2007 rok.
Pan Wójt poinformował, że znowelizowana Karta Nauczyciela wprowadziła coroczny obowiązek ustalania, w drodze regulaminu wysokość składników wynagrodzeń w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze składników, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli.
Pan Grabka poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie Regulaminu określającego zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice na 2007 rok.
Za przyjęciem   – 13
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr V/ 20 /2007 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 3.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawieustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice.
Pan Wójt poinformował, iż jest to typowa uchwała, która jest podejmowana co roku. Zaproponował wpisanie w § 1 pkt. 1 kwotę 600 zł, a w pkt 2 kwotę 4,50 zł.
Pan Grabka poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pan Bryksa zapytał, czy polityka dotychczasowa wyglądała w ten sposób, że dokonywano falowo podwyżek, czy dokonywano w sposób indywidualny, pozostawiając decyzyjność w rękach dyrektorów szkół.
Pan Wójt wyjaśnił, iż decyzję w zakresie wynagrodzenia podejmuje dyrektor placówki oświatowej.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice.
Za przyjęciem   – 13
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr V/ 21 /2007 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 4.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawieokreślenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.
Pan Wójt poinformował, iż jest to typowa uchwała, która wynika z Karty Nauczyciela. Przedstawiona uchwała została uzgodniona z dyrektorami przedszkoli i szkół. Wymienione w uchwale kierunki kształcenia wynikają z potrzeb placówek. W §2 pkt.1  zaproponował kwotę
 – w wysokości do 50% ponoszonych przez nauczycieli opłat, nie więcej niż 900,00 zł za semestr nauki.
Pan Grabka poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.
Za przyjęciem   – 13
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr V/ 22 /2007 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 5.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawieprzyjęcia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2007 rok.
Pan Wójt poinformował, ze podjęcie uchwały pozwala gminie na rozwinięcie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Załącznik do uchwały określa program współpracy.
Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pani Borzymowska zapytała jakie zadania zostały wykonane w 2006 roku.
Pan Knadel poinformował, że w 2006 roku wpłynęło od 6-ciu różnych podmiotów 13 ofert. Następnie odczytał informację o dofinansowaniu z budżetu 2006 zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe. Informacja  stanowi załącznik do protokołu.
Pan Bryksa mając wiele uwag, zapytał o jakim wspomaganiu finansowym jest mowa w § 3 pkt. 2 załącznika do uchwały, poprosił o wyjaśnienie sformułowania „wspieranie” w §4 ust.2, oraz nawiązując do § 6 zapytał o jakie chodzi materiały promocyjne. W dalszej kolejności poprosił o wytłumaczenie wyrażeń „odrębne przepisy” (§7 pkt.2 ) i „w innym trybie” (§ 8).
Pan Wójt wyjaśnił, że w §3 pkt 2 współpracę można sfinansować poprzez  konkurs. Natomiast sformułowanie „wspieranie”  jest to popieranie, jest to trochę inny zakres działalności w przypadku zadań z zakresu kultury np. wypoczynek zimowy i letni dla młodzieży. W przypadku § 6 zaproponował autopoprawkę polegającą na dopisaniu po „materiałach promocyjnych” dokończenia zdania „związanych z realizacją zadań określonych w uchwale”. Natomiast § 7 ustawodawca wyszedł w przyszłość, że pewne zadania mogą być realizowane poza konkursem. Wyrażenie „w innym trybie” wynika z ustawy, jest to zabezpieczenie innych sposobów, które mogą w przyszłości wystąpić.
Pani Zalewska nawiązując do § 4 zapytała, dlaczego w jednych przypadkach występuje słowa wspieranie, a w drugich wspomaganie.
Pan Wójt wyjaśnił, iż występuje istotna różnica pomiędzy wspomaganiem a wspieraniem. Ponieważ wspieranie jest to dążenie do realizacji zadania, możemy a nie musimy coś wykonać.
Pani Zalewska wywnioskowała, że jeśli nie będą zainteresowane organizacje pozarządowe przyjęciem powierzonych zadań, to zadanie zorganizuje gmina.
Pan Wójt potwierdził, iż jest to prawda.
Pan Bryksa stwierdził, że w § 2 w obszarach współpracy, termin „profilaktyki uzależnień” jest zbyt wąski. Zaproponował dodanie trzech zakresów pt: „działalność charytatywna „ „krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży” oraz „nauka, edukacja, oświata i wychowanie”, informując, że są to zakresy wyjęte z ustawy. Zaproponował, aby tego typu uchwała, która nie niesie za sobą zobowiązań finansowych była podejmowana w grudniu roku poprzedzającego którego dotyczy, co umożliwi szybką realizację konkursu i realizację zadań stałych.
Pan Wójt jako autopoprawkę zaproponował dopisanie w § 2 pkt 4 obszaru współpracy pt. „Ochrony zdrowia” i do pkt 2 dopisanie słowa „turystyki”. Stwierdził, iż nie widzi potrzeby zapisów zaproponowanych przez pana radnego Bryksę z tego względu, że gmina sama jako podmiot, realizuje te zadania.
Pani Zalewska zaproponowała dopisanie zakresu „Pomoc społeczna”.
Pan Wójt wyjaśnił, iż pomoc społeczną realizuje gmina i nie ma potrzeby dopisywanie tego zakresu.
Pan Bryksa poprosił o wyjaśnienie z czego wynika ograniczenie, iż współpraca która nie jest tylko współpracą finansową, ma dotyczyć tylko tych zadań, które nałożone są na gminę ustawą o samorządzie gminnym.
Pani Domańska wyjaśniła, że katalog obszarów współpracy zawartych w § 2 nie jest zamknięty, o czym świadczy użycie słowa „w szczególności” . Natomiast wyszczególnienie obszarów jest wskazówką dla pana Wójta, w jakich sprawach ma ogłaszać konkurs.
Pan Bryksa zapytał, czy w zadaniu „Edukacja publiczna” można zmieścić organizowanie kursów przez organizację pozarządową.
Pani Domańska stwierdziła, że ma obawy ponieważ uważa, że organizowanie kursu dla dorosłych przekracza zadanie własne Gminy. Jest to edukacja dorosłych i tym zadaniem może zająć się powiat.
Pan Bryksa złożył wniosek o dopisanie do § 2 punku 5 w brzmieniu „Pomocy społecznej”.
 
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Bryksy.
Za wnioskiem   – 5
Przeciw              - 6
Wstrzymało się – 2
Wniosek nie został przyjęty.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2007 rok z autopoprawkami pana Wójta.
Za przyjęciem   – 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 2
Uchwała Nr V/ 23 /2007 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 6.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawiezmieniającej Uchwałę Nr IV/23/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia 2003 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałowice z późniejszymi zmianami.
Pan Wójt poinformował, że uchwała rady Gminy Michałowice z dn. 22 stycznia 2003 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy spowodowała ograniczenie w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych, co spowodowało, że sklepy w rejonie przystanków WKD nie są traktowane równo, głównie dotyczy to sprzedaży piwa.
Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pan Bryksa stwierdził, iż jest to uchwała, która w sposób istotny zmienia warunki i możliwości funkcjonowania sklepów alkoholowych, zapytał co tak naprawdę jest przyczyną podejmowania tej uchwały. Stwierdził, że jest przeciwny takiemu rozwiązaniu. Przypomniał, że projekt uchwały jest przejawem niekonsekwencji pana Wójta. Przykładem może tu być sklep „Żabka” w Michałowicach, który mieści się niedaleko stacji WKD, który wypełniał warunki opisane w obowiązującej uchwale rady Gminy w tej sprawie i nie przyznano mu koncesji, mimo, że limit był dostępny. Pan Wójt łamiąc prawo nie wydał tego zezwolenia, podpierając się opiniami mieszkańców, którzy uskarżali się na burdy alkoholowe na stacji WKD. Nie rozumie argumentacji użytej w uzasadnieniu, która jest bezsensowna. Domniemuje, że inspiracją tej uchwały jest coś innego, niż racje przedstawione  w uzasadnieniu.
Pani Popko uważa, że przy podjęciu tej uchwały powinien się liczyć głos mieszkańców.
Pan Wójt poinformował, że obecnie przystanki WKD stały się miejscem gdzie sklepów jest wiele, np. w Nowej Wsi jest ich cztery. Zwolnienie tej odległości dotyczyło by tylko piwa i uchwała dotyczy wyłącznie piwa.
Pan Wójt zaproponował autopoprawkę do § 1 projektu uchwały w brzmieniu „ W § 1 Uchwały Nr IV/23/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałowice z późniejszymi zmianami dodaje się pkt. 3 w brzmieniu: „3) zapisy o których mowa w pkt.2 nie dotyczą punktów sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa”.
Pan Bryksa stwierdził, że poprawka pokazuje kierunek, jaki pan Wójt chciał osiągnąć, ponieważ widać potrzebę, aby jeden lub kilka podmiotów mogło uruchomić punkty sprzedaży alkoholu niskoprocentowego do 4,5% i piwa w bezpośredniej bliskości lub na stacji WKD. Takie rozwiązanie uważa, za nie do przyjęcia. Widzi prowadzenie szeroko zakrojonej działalności otwierającej gminę na alkohol, wbrew zapewnieniom wójta o dążności do ograniczenia jego dostępności.
Pan Wójt stwierdził, iż się nie zgadza  się z wypowiedzią pana radnego, ponieważ jest to przeinaczenie intencji. Poinformował, że na wszystkich stacjach WKD Gminy Michałowice występują sytuacje, że jedne sklepy mają zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a drugie nie. Dlatego chciał, aby wszystkie sklepy miały równe prawa, aby właściciele nie byli pokrzywdzeni.
Pani Zalewska poprosiła pana Wójta o rozwagę nad tym co wprowadza, ponieważ ogranicza możliwość podawania alkoholu powyżej 4,5%  tam, gdzie on może być podawany w miejscach  zamkniętych jak restauracja, kawiarnia, co nie powoduje uciążliwości dla mieszkańców. Natomiast możliwość sprzedaży piwa pan Wójt preferuje, aby rozmnażać punkty z piwem szczególnie w centrach miejscowości.
Pan Bryksa zgłosił wniosek formalny w sprawie głosowania imiennego nad projektem uchwały.
Pan Brzeska-Kalczuk stwierdziła, że należy wzmocnić ochronę, aby było bezpiecznie, ponieważ nie ma wpływu na to, gdzie kto kupi alkohol i gdzie wypije.
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Bryksy w sprawie głosowania imiennego nad projektem uchwały.
Za wnioskiem   – 1
Przeciw              - 11
Wstrzymało się – 0
Wniosek nie został przyjęty.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr IV/23/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia 2003 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałowice z późniejszymi zmianami z autopoprawką pana Wójta.
Za przyjęciem   – 9
Przeciw              - 2
Wstrzymało się – 3
Uchwała Nr V/ 24 /2007 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 7.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawieprzyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Michałowice” na 2007 rok.
Pan Wójt poinformował, iż projekt uchwały dotyczy podstawowych zadań w zakresie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na 2007 rok. Zadania realizowane są z opłat za korzystanie z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Następnie zgłosił autopoprawkę do załącznika, do pkt.I polegającą na wykreśleniu pkt 4, który jest błędem maszynowym.
Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pani Borzymowska zapytała, w jaki sposób można zrewidować lokalizacje handlu alkoholem, podając przykład sklepów, jak na końcu ul. Mazurskiej i przy czworakach na ul. Sanatoryjnej. Uważa, że w tych sklepach nie powinno się handlować alkoholem z czysto rozsądkowych powodów, ponieważ mają niekorzystny wpływ na okolicznych mieszkańców i młodzież tam się wychowującą.
Pani Idzikiewicz stwierdziła, że zapis ustawowy daje radzie możliwość wprowadzenia czasowego lub stałego zakazu sprzedaży alkoholu na określonym terenie.
Pan Chruściak zapytał, co z barem przy Zalewie Komorowskim.
Pan Wójt poinformował, że sprawa zakończyła się przegraną w sądzie przez właścicieli baru.
Pan Rajski podał pozytywny przykład zakończenia się konfliktu pomiędzy samorządem z Sokołowa, a właścicielem sklepu sprzedającego alkohol.
Pan Witek stwierdził, że powinno się więcej czasu poświęć kulturze picia. Chciałby w najbliższym czasie do budżetu Gminy wnieść propozycję, aby pieniądze uzyskane ze sprzedaży alkoholu niskoprocentowego, przeznaczyć na program związany z organizacjami pożytku publicznego w sferze kultury. Zwracając się do radnych poprosił o poparcie jego propozycji w stosownej chwili.
Pani Zalewska zapytała o cel wydatkowania kwoty 5 000zł. z działania, na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu.
Pani Lipnicka  wyjaśniła, iż są to wynagrodzenia członków komisji wraz z kosztami dojazdu.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Michałowice” na 2007 rok z autopoprawką pana Wójta.
Za przyjęciem   – 13
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 1
Uchwała Nr V/ 25 /2007 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 8.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawiezmieniającej uchwałę NrIX/56/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży z późniejszymi zmianami.
Pan Wójt poinformował, iż projekt uchwały dotyczy zwiększenia ilości punktów sprzedaży alkoholu do 19, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pan Bryksa zapytał, dla kogo jest ta uchwała.
Pan Wójt wyjaśnił, że procedura jest taka, że właściciele sklepu składają wnioski, które trafiają do urzędu, jeśli jest limit wyczerpany, to z mocy prawa dostają odpowiedź negatywną z uzasadnieniem, iż limit punktów sprzedaży jest wyczerpany. 
Pan Bryksa zdziwił się propozycji pana Wójta, ponieważ jest to sprzeczne z tym, co pan Wójt deklarował, że będzie wytrwale i za każdym możliwym razem dążył do ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Michałowice.
Pan Wójt  stwierdził, że wypowiedź pana radnego mija się z prawdą.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr IX/56/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży z późniejszymi zmianami.
Za przyjęciem   – 11
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 3
Uchwała Nr V/ 26 /2007 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 9.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawieprzyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowych, stanowiących działki ew. nr nr 98/1, 98/19, 99/1 i 99/2 położonych w Pęcicach gm. Michałowice.
Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały dotyczy przejęcia działek pod drogi w Pęcicach Małych.
Pani Gedymin poinformowała, iż przejęte działki stanowić będą poszerzenie ulicy Skowronków w Pęcicach Małych. Następnie w imieniu pana Wójta zgłosiła autopoprawkę polegającą na dopisaniu w tytule uchwały do miejscowości Pęcice słowa „Małe”.
Pan Grabka poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Pan Rajski poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowych, stanowiących działki ew. nr nr 98/1, 98/19, 99/1 i 99/2 położonych w Pęcicach gm. Michałowice z autopoprawką.
Za przyjęciem   – 14
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr V/ 27 /2007 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczenie sesji objął pan Walendowski.
 
Ad. pkt 3 ppkt 10.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawiewyznaczenia przedstawiciela Gminy Michałowice do Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów.
Pan Wójt poinformował, iż w nowej kadencji gmina powinna wyznaczyć swojego przedstawiciela do Związku Komunalnego Brwinów. Do Związku wchodzi Wójt Gminy i jedna z osób wskazanych przez radę Gminy. Sam zaproponował pana Bolesława Kussa, natomiast Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej zaproponowała pana Rajskiego.
Pan Rajski poinformował, że na Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej były zgłoszone dwie kandydatury, pana B. Kussa dotychczasowego przedstawiciela, który w wyniku głosowania otrzymał  0 głosów za, przeciw -1, wstrzymujących 5. Natomiast za jego kandydaturą było 5 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się 1.
Pan Wójt zgłosił pana Kussa.
Pan Walendowski zgłosił pana Rajskiego, który wyraził zgodę.
 
Przystąpiono do głosowania nad wyznaczeniem kandydatury pana B. Kussa na przedstawiciela Gminy Michałowice do Związku Komunalnego Brwinów.
Za przyjęciem   – 0
Przeciw              - 2
Wstrzymało się – 12
Kandydatura nie została przyjęta.
 
Przystąpiono do głosowania nad wyznaczeniem kandydatury pana P. Rajskiego na przedstawiciela Gminy Michałowice do Związku Komunalnego Brwinów.
Za przyjęciem   – 11
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 3
Kandydatura została przyjęta.
Pan Walendowski poinformował, iż w § 1 uchwały należy wpisać pana Pawła Rajskiego.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Michałowice do Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów.
Za przyjęciem   – 11
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 3
Uchwała Nr V/ 28 /2007 stanowi załącznik do protokołu.
Pan Rajski podziękował za zaufanie i zgłoszenie na przedstawiciela do Zgromadzenia
Związku Komunalnego Brwinów.
 
Ad. pkt 3 ppkt 11.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawiewskazania Wiceprzewodniczącego Rady dokonującego w stosunku do Przewodniczącego Rady czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego.
Pan Walendowski poinformował, iż projekt uchwały wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy. Zaproponował wskazanie pana Pawła Zacnego do dokonywania czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego Przewodniczącego Rady.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady dokonującego w stosunku do Przewodniczącego Rady czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego.
Za przyjęciem   – 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 1
Uchwała Nr V/ 29 /2007 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 12.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawiezarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach oraz przewodniczących zarządów osiedli i zarządów osiedli w osiedlach.
Pani Idzikiewicz poinformowała, iż uchwała podejmowana jest cyklicznie raz na cztery lata i zgodna jest z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego tj. statutem Gminy Michałowice oraz statutami jednostek pomocniczych. Wybory zarządza rada Gminy dlatego został wniesiony projekt uchwały.
Pani Zalewska stwierdziła, iż nie zgadza się z nazewnictwem sołectw, zapytała o nazwę sołectw Michałowice Wieś i Komorów Wieś.
Pani Idzikiewicz wyjaśniła iż nazwy sołectw nie muszą się pokrywać z nazwą administracyjną miejscowości.
Pani Zalewska zwróciła uwagę na zmianę nazwy sołectw. Stwierdzając, że będą o tej samej nazwie dwie jednostki pomocnicze i będzie to niezgodne z nazwami administracyjnymi. Komorów jako jednostka administracyjna obejmuje teren Komorowa, który wchodzi w skład Osiedla Komorów łącznie z Granicą i teren Sołectwa.
Pani Idzikiewicz podała przykład, że nie ma Pęcic Małych, tylko jest jedna jednostka administracyjna Pęcice, a Pęcice Małe tworzą integralną część Pęcic.
Pani Borzymowska zgłosiła wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w tym temacie.
Przystąpiono do głosowania wniosku pani radnej Borzymowskiej.
Za wnioskiem     - 11
Przeciw               - 0
Wstrzymało się   - 0
Wniosek został przyjęty
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach oraz przewodniczących zarządów osiedli i zarządów osiedli w osiedlach.
Za przyjęciem   – 13
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr V/ 30 /2007 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3 ppkt 13.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawiepowołania Komisji Dyscyplinarnych I i II instancji.
Pani Idzikiewicz poinformowała, że powołanie tej uchwały wynika z przepisów prawa. Należy powołać Komisję Dyscyplinarną I instancji spośród pracowników Urzędu Gminy w Michałowicach i II instancji spośród radnych Gminy Michałowice.
Pani Idzikiewicz w imieniu pana Wójta zaproponowała następujące osoby do Komisji Dyscyplinarnej I instancji: p. Jankowską, p. Idzikiewicz, p. Płodzik, p.Kawiorskiego, p. Sobola, p. Bejdą.
Przystąpiono do głosowania.
Pani Anna Jankowska: za- 12, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Pani Dzikiewicz: za- 12, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Pani Płodzik: za- 12, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Pan Kawiorski: za- 12, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Pan Sobol: za- 12, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Pani Bejda: za- 13, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
 
Pan Walendowski poprosił o zgłaszanie kandydatur spośród radnych.
 
Przystąpiono do zgłaszania kandydatur spośród radnych do Komisji Dyscyplinarnej II instancji.
Pani Borzymowska zgłosiła panią Hannę Brzeską Kalczuk  - wyraziła zgodę.
Pan Hanc zgłosił pana Tadeusza Chruściaka                         - wyraził zgodę.
Pan Rajski zgłosił pana Witka Sławomira                             - wyraził zgodę
Pan Walendowski zgłosił pana Jastrzębskiego                      - nie wyraził zgody
Pan Walendowski zgłosił pania Borzymowską                     - wyraziła zgodę
Pan Chruściak zgłosił pana Zacnego                                     - wyraził zgodę
Pan Grabka zgłosił panią Zawadzką                                      - wyraziła zgodę
 
Przystąpiono do głosowana.
Pani Hanna Brzeska-Kalczuk: za -12, przeciw – 0, wstrzymało się – 1
Pan Tadeusz Chruściak: za -12, przeciw – 0, wstrzymało się – 1
Pan SławomirWitek: za -12, przeciw – 0, wstrzymało się – 1
Pani Ewa Borzymowska: za -12, przeciw – 0, wstrzymało się – 1
Pan Zacny: za -12, przeciw – 0, wstrzymało się – 1
Pani Zawadzka: za -12, przeciw – 0, wstrzymało się – 1
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnych I i II instancji. W § 1 wpisujemy: Anna Jankowska, Zofia Idzikiewicz, Antonina Płodzik, Józef Kawiorski, Jarosław Sobol, Urszula Bejda, a w § 2 wpisujemy: Hanna Brzeska Kalczuk, Tadeusz Chruściak, Sławomir Witek, Ewa Borzymowska, Paweł Zacny, Elżbieta Zawadzka.
Za przyjęciem   – 13
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr V/ 31 /2007 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt. 4
Przystąpiono do dyskusji nad projektem stanowiska Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2007 rok, oraz regulaminów Komisji.
Pan Walendowski zapytał o uwagi do projektu stanowiska.
Wobec braku uwag i dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem stanowiska w sprawiezatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2007 rok, oraz regulaminów Komisji.
Za przyjęciem   – 13
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Stanowisko Nr 1 /2007 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 5
Gospodarka Komunalna.
Pani Zalewska poinformowała, że ulica Zamoyskiego, która niedawno była remontowana znów wymaga remontu, uważa że należy ją wykonać docelowo. Następnie zapytała o zakres prac dot. remontu chodników i wjazdów w ul.Raszyńskiej w Michałowicach.
Pan Łuszczyński wyjaśnił, iż w ul. Raszyńskiej była wykonana modernizacja chodników i wjazdów, polegająca na wyłożeniu nawierzchni kostką brukową, na kwotę 400 tys. zł. Natomiast ul. Zamoyskiego jest wykonana z destruktu, bez odwodnienia, dlatego wymaga częstych napraw.  
Pani Popko poprosiła o podjęcie interwencji w sprawie wyłamanych drzewek na rogu ul. 11-go Listopada z ul. Rynkową, prawdopodobnie przez właścicielkę przylegającej posesji.
Pan Wójt poinformował, że sprawa została zgłoszona na policję.
Pani Borzymowska zapytała o termin wykonania nawierzchni ul. Topolowej.
Pan Wójt poinformował, że cztery razy w roku ta droga jest remontowana, kolejna naprawa jest przewidziana w bieżącym roku.
Inwestycje i Remonty
Pan Chruściak zapytał, kiedy rozpoczną się inwestycje w ul. Północnej, Niecałej, Południowej i Zachodniej w Komorowie Wsi. Następnie złożył podziękowanie wykonawcy ogródka jordanowskiego w Komorowie Wsi, za sprawne wykonanie inwestycji i zaapelował do pana Wójta o całkowite dokończenie tej inwestycji.
Pan Kawiorski poinformował, iż wykonawcy rozpoczną inwestycje wymienione przez pana Chruściaka po przebudowie instalacji gazowej.
Pani Borzymowska zapytała, kiedy będzie wykonana kanalizacja w ul. Szerokiej w Komorowie.
Pan Kawiorski poinformował, że kanalizacja będzie  wykonana do końca czerwca br.
Pani Zalewska nawiązując do punktu 2, mówiącego o rozpoczętych inwestycjach na terenie Gminy zapytała, na jakiej podstawie zawierane są umowy z wykonawcami w sytuacji, gdy nie ma w budżecie zabezpieczenia środków finansowych, ponieważ na obecnej sesji pan Wójt poprosił radę o zgodę na zaciągnięcie kredytów.
Pan Wójt wyjaśnił, iż w uchwale budżetowej 2007 roku jest upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne ujęte w zał. nr 6.
Pani Zalewska porosiła o wyjaśnienie, do jakiej kwoty pana Wójt miał upoważnienie.
Pan Wójt stwierdził, że upoważnienie dostał do zadań, a nie do kwoty.
Pan Rajski zwrócił się z prośbą o udrożnienie przepustu na łuku ul. Parkowej i Pęcickiej.
Geodezja i Rolnictwo
Pani Borzymowska zapytała gdzie można zobaczyć Zarządzenie Wójta dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Pan Wójt poinformował, iż w referacie Geodezji.
Pani Borzymowska poprosiła o zamieszczenie Zarządzenia na stronie internetowej Gminy.
Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne.
Pani Zalewska zapytała, czego dotyczy odwołanie od decyzji Wojewody Mazowieckiego, inwestycji Południowej Obwodnicy Warszawy.
Pan Sobol poinformował, iż mieszkańcy naszej Gminy odwoływali się od decyzji, iż „zabierano” im za dużo, lub za mało gruntu pod budowę inwestycji drogowych.
Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
Pani Borzymowska zapytała o dysproporcje we frekwencji na spotkaniach wigilijnych w poszczególnych miejscowościach.
Pan Wójt poinformował, iż zaproszenia są imienne, zapraszają Związki Emerytów i frekwencja zależna jest od wielu czynników, między innymi i od pogody.
Pani Borzymowska zapytała, jakiego sprzętu sportowego zakupiono za kwotę 5 854, 73 zł.
Pan Wójt wyjaśnił, iż zakupiono koszulki, spodenki sportowe dla UKS-u z Nowej Wsi i Komorowa.
Pani Zalewska zapytała jaka była wydatkowana kwota na wieczór „Archipelag Komorowski”, oraz poprosiła, aby sprawozdanie odczytane przez pana J.Knadla było przekazane dla radnych.
Pan Wójt poinformował, że była to kwota do 5 tys.zł. Sprawozdanie będzie przekazane radnym.
 
Ad. pkt 6
Brak pytań.
 
Ad. pkt. 7
Pan Wójt poinformował, iż odbyły się trzy spotkania w sprawie wspólnych, przyległych zadań: z Warszawą - Ursus, z Prezydentem Pruszkowa w sprawie realizacji budowy ul. Ireny,  z przedstawicielami Starostwa w sprawie przebudowy i modernizacji Al. M. Dąbrowskiej.
Przedstawił projekt pisma do Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, w sprawie objęcia miejscowości Opacz Kolonia wspólnym biletem ZTM-WKD w ramach miejskiej strefy biletowej (pismo stanowi złącznik do protokołu). Poprosił o opinię w tej sprawie.
Pan Walendowski poinformował, iż przedstawione pismo przez pana Wójta nie jest dokumentem do głosowania przez radnych.
Pan Wójt poinformował, iż termin odpowiedzi upływa na następny dzień po sesji.
Pani Popko stwierdziła, iż należy się postarać, aby z przedstawionego rozwiązania mogli korzystać mieszkańcy całej Gminy, a nie tylko Opaczy.
Pan Walendowski stwierdził, iż szkoda że nie został w tej sprawie przygotowany projekt uchwały.
Pan Zalewska zwracając się do pana Wójta poprosiła o informację, jaki byłby koszt objęcia całej Gminy strefą miejską.
 
Ad. pkt. 8
Pan Walendowski poinformował, iż rozpoczęły się prace nad budżetem 2007. Sesja rady planowa jest na 28 lutego 2007r.
Następnie odczytał pismo, podziękowanie dla Wójta Gminy Michałowice i Radych Gminy od Przedszkola Ochronki Sióstr Służebniczek Marii Panny z Komorowa z ul. Kolejowej za dotacje przekazywane każdego miesiąca na potrzebę przedszkola. Dotacja w 2006 roku wyniosła 215 000zł.
Pan Zalewska poprosiła o odczytanie Uchwały Zarządu Osiedla Komorów, którą złożyła na poprzedniej sesji.
Pan Walendowski odczytał uchwałę z 9 grudnia 2006 roku w sprawie utworzenia miejsca Pamięci Narodowej w Komorowie, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących. Następnie poinformował, że sprawa została przekazana do pana Wójta, który udzielił odpowiedzi Zarządowi Osiedla Komorów i stanowi ona załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt. 9
Pani Borzymowska zwracając się do pana Wójta, poprosiła o zwrócenie uwagi służbom odśnieżającym dogi gminne na zachowanie ostrożności podczas posypywania dróg solą. Następnie zapytała o termin usunięcia błota po śniegowego w pasażu handlowym w Komorowie, przed pocztą.
Pan Wójt poinformował, iż przetarg na akcję „zima” wygrała firma MZTO Pruszków, której jakość prowadzonych prac okazała się bardzo niska. Były wysyłane pisma monitujące dotyczące jakości wykonywanych prac.
Pan Chruściak poprosił o interwencję w sprawie porządku wokół SUW w Komorowie.
Pan Wójt poinformował, iż prezes zarządzający terenem SUW obiecał doprowadzić teren do porządku.
Pan Chruściak następnie porosił o interwencję w sprawie kamieni zajmujących pas drogowy ul. Turystycznej. Przypomniał, iż tą sprawę sygnalizował Sołtys Wsi Komorowa.
Następnie poruszył sprawę rewitalizacji Zbiornika Zalewu Komorowskiego. Poinformował, że z tą sprawą zwrócił się do Starostwa, które poinformowało że zbiornik jest pod zarządem Gminy. Stwierdził, iż sprawa nie remontowania zbiornika i urządzeń przy zbiornikowych robi się coraz poważniejsza. Obecnie można by było skorzystać ze środków pomocowych unijnych i europejskich. Poprosił o precyzyjne ustalenie jak jest z własnością, kto tym zarządza, aby można było podjąć takie kroki, aby rewitalizacja zbiornika i urządzeń towarzyszących w końcu nastąpiła.
Pan Wójt przypomniał, że gdy gmina chciała podjąć kroki w sprawie rewitalizacji zbiornika, to starostwo stwierdziło, że tylko można coś zrobić w wspólnym działaniu Starostwa, Gminy i Samorządu Wojewódzkiego. Został poinformowany o przygotowanym projekcie  rewitalizacji całej rzeki Utraty w ramach którego znajduje się projekt Zbiornika Komorowskiego. Właścicielem zbiornika jest Skarb Państwa, a w imieniu Skarbu Państwa zarządza Starosta.
Pan Chruściak stwierdził, że obecnie następuje degradacja zbiornika i ewentualnie po wystąpieniu katastrofy budowlanej główne konsekwencje poniosą mieszkańcy naszej Gminy. Uważa, że gmina powinna wystąpić do Starostwa o przekazanie własności tego zbiornika na rzecz gminy.
Pani Borzymowska poinformowała, że nie należy liczyć na rewitalizację zbiornika ze strony Starostwa. Uważa, że należy skorzystać z mechanizmu norweskiego do 16 kwietnia br. w tej sprawie. Stwierdziła, że należy sprawę prawnie uporządkować.
Pan Wójt przypomniał, że chcąc korzystać z jakichkolwiek środków pomocowych, trzeba być właścicielem obiektu.
Pan Chruściak przypomniał, iż obiekt został wybudowany kilkanaście lat temu, dzięki staraniom Gminy. Obiekt ten podlega Skarbowi Państwa, ale jest na naszym terenie i gminie powinno zależeć na nim. Zaapelował do pana Wójta o przeanalizowanie sprawy. Uważa, że gmina powinna uczynić wszystkie kroki, aby tym się zająć.
Pan Wójt poinformował, że trzeba wystąpić do Skarbu Państwa z wnioskiem o przekazanie tego gruntu gminie i w tym momencie Skarb Państwa prezentowany przez Starostę może  gminę w tych działaniach wspomóc czy nie.
Pani Borzymowska stwierdziła, iż jest to obecnie dobry moment, ponieważ możemy spróbować skorzystać ze środków zewnętrznych, które są w dużej ilości na cele ekologiczne.
Pan Wójt stwierdził, iż problem jest taki, że trzeba przygotować dokumentację techniczną dot. modernizacji tego obiektu, oraz trzeba mieć prawo do tego gruntu. Trzeba mieć świadomość, że utrzymanie tej inwestycji będzie również kosztowało, dlatego decyzję w tej sprawie zostawi Radzie Gminy.
Pan Chruściak zgłosił wniosek o zajęcie się sprawą przez Radę Gminy, w pierwszej kolejności przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.
Pan Walendowski zgłosił propozycję, aby na Komisję GKiP 5 lutego ustalić, kto jest właścicielem, kto tym zarządza i co można zrobić w kierunku przejęcia.
Pani Zalewska zwróciła się z apelem do pana Wójta w sprawie odśnieżania chodników.
Pani Popko również poruszyła sprawę nie odśnieżanych chodników.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady pan Sławomir Walendowski zamknął obrady V sesji Rady Gminy Michałowice.
 
Protokołowała:
Urszula Bejda
Data publikacji: 03.04.2007 09:36
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 22
Autor: Urszula Bejda