Urząd Gminy Michałowice
25.04.2007 13:48

Protokół Nr VI

Z obrad VI sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2006-2010 z dnia 2007-02-28
Z obrad VI sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 28 lutego 2007 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.
Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14 radnych.
 
Ad. pkt. 1
Przewodniczący Rady Gminy pan Sławomir Walendowski powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obrad obecnych jest 9 radnych, w związku z czym Rada może podejmować uchwały.
1.       Sprawy porządkowe.
2.       Przyjęcie protokołu z IV sesji rady Gminy.
3.       Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2007 rok.
4.       Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 20 stycznia 2007 r. do 20 lutego 2007 roku.
5.       Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na V sesji Rady Gminy.
6.       Informacje Wójta Gminy.
7.       Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
8.       Sprawy wniesione.
Za przyjęciem   - 9
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Porządek obrad VI sesji został przyjęty.
 
Ad. pkt 2.
Przewodniczący Rady pan Sławomir Walendowski poinformował, iż projekt protokołu z IV sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, był wyłożony do wglądu w biurze rady, zapytał o uwagi do jego treści.
Nie zgłoszono żadnych uwag.
 
Za przyjęciem protokołu   -9
Przeciw                               - 0
Wstrzymało się                  - 0
Protokół z IV sesji został przyjęty.
 
Ad. pkt 3.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2007 rok.
Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały budżetowej obejmuje; ogólną kwotę dochodów wg źródeł ich pochodzenia. Uwzględnia klasyfikację budżetową, ogólną kwotę wydatków w tym samym zakresie. Przedstawione zostały wydatki na realizacje zadań inwestycyjnych, w tym również dla naszych jednostek pomocniczych. Wskazano plany przychodów i rozchodów naszych jednostek budżetowych, jak również środków specjalnych, jak i funduszy celowych. Do projektu uchwały dołączono objaśnienia i informacje o stanie mienia komunalnego.
Pani Jankowska omówiła autopoprawki do zał. Nr 1, które zostały przedstawione radnym i stanowią załącznik do protokołu.
Pan Walendowski zabierając głos odczytał uchwałę Nr 315/W/06 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2006 roku przedstawiającą pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2007 rok oraz Informację o stanie mienia komunalnego.
Pan Grabka poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna. Komisja pracowała na trzech posiedzeniach, głównie zajmowała się załącznikami Nr 5 i 6. Pojawił się wniosek radnych z Komorowa Granicy dotyczący wprowadzenia do Wieloletnich Programów Inwestycyjnych pozycji związanej z zagospodarowaniem terenu wokół Szkoły, dotyczył budowy basenu w Komorowie. Podkreślił, iż była to inicjatywa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie. Postanowiono odłożyć debatę na ten temat do czasu dyskusji na temat rekonstrukcji WPI.
Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
 
Przystąpiono do dyskusji nad poszczególnymi załącznikami do projektu uchwały.
 
Załącznik nr 1 – dochody budżetu Gminy.
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała , że dochody budżetu gminy na 2007 rok stanowią kwotę w wysokości 55 676 707 zł(pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu).
Pan Chruściak zwrócił uwagę, że głównym źródłem dochodów są podatki od osób fizycznych, podatki od nieruchomości i udział w podatku dochodowym. Zwrócił uwagę, że jest coraz więcej osób, które mieszkają na naszym terenie od jakiegoś czasu, a nie są zameldowane, a więc nie wpływają do naszej Gminy podatki. Zaapelował do tych mieszkańców, aby poczuli się mieszkańcami naszej Gminy i zaczęli płacić podatki w naszej gminie.
Załącznik nr 1a
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała, iż jest to kwota dochodów która określona została w wysokości 158.278 zł.
Brak uwag.
Załącznik nr 2 – wydatki budżetu Gminy
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała, iż wydatki budżetu gminy zamkną się kwotą 67 357 763 zł, w tym wydatki bieżące będą wynosić 40 831 763 zł., a inwestycyjne 26 526 000 zł. Następnie przedstawiła informację uzupełniającą , która stanowi wykaz zadań w poszczególnych działach budżetu Gminy.
 
Dział 10 – Rolnictwo i łowiectwo
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała iż wydatki w tym dziale zostały określone na kwotę 15 341 120 zł. Szczegółowy wykaz zadań do tego działu został umieszczony w informacji uzupełniającej do zał. nr 2 (w załączeniu do protokołu).
Pan Wójt zgłosił autopoprawkę polegającą na zwiększeniu poz. 32 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 500 tys.zł.
Brak pytań.
Dział 600 – Transport i Łączność.
Pani Jankowska  zabierając głos poinformowała, iż w tym dziale wydatki z uwzględnieniem wprowadzonych autopoprawek zostały zaplanowane w kwocie 13 911 500 zł.
Pan Wójt zaproponował autopoprawki polegające na zmniejszeniu poz.71 o kwotę 777tys.zł. a poz.81 zwiększeniu o kwotę 490 tys.zł.  Następnie zaproponował dopisaniu do poz. 54 ulicy Cedrowej.
Pan Bryksa zapytał o możliwość zwiększenia zakresu realizacji ul. Okrężnej w Komorowie Granicy i przekształcenie tego zadania w formie docelowej a nie przejściowej, w omawianym budżecie.
Pan Wójt stwierdził, iż stan drogi jest mu znany, jest on zły i przy zmianach w budżecie Gminy, gdy będą możliwości, to w cyklu dwuletnim zechce wykonać ul. Okrężną w sposób docelowy.   
 
 
Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa.
Pan Wójt poinformował, iż w tym dziale wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1 680 500 zł. Zgłosił autopoprawkę polegającą na dopisaniu do poz. 91 słowa na końcu zdania „ekspertyzy”.
Brak uwag Przewodniczących Komisji.
Brak pytań.
Dział 710 – Działalność Usługowa
Pan Wójt zabierając głos poinformował iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 130 000 zł.
Brak uwag.
Dział 750 – Administracja Publiczna
Pan Wójt poinformował iż wydatki planowane są w kwocie 5 324 752zł. 
Brak uwag.
 
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Pan Wójt poinformował iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 2402 zł. Brak uwag.
 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Pan Wójt poinformował iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 193 510zł.
Brak pytań.
 
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Pan Wójt poinformował, iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 1 172 400 zł.
Brak pytań.
Dział 758 – Różne rozliczenia
Pan Wójt poinformował iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 3 479 670zł.
Brak pytań.
 
Dział 801 – Oświata i Wychowanie
Pan Wójt poinformował iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 18 563 094 zł. Następnie zaproponował zmianę brzmienia poz. 407 „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w Warszawie” .
Pan Bryksa  zwrócił uwagę, że w ramach oświaty występuje nierównomierność w nakładach na poszczególne szkoły stwierdzając, że nie jest to do zaakceptowania. Przypomniał, że Zespole Szkole w Nowej Wsi jest 416 dzieci, w Zespole w Michałowicach jest 603 a w Komorowie 768. Natomiast łączne wydatki roczne w budżecie na 2007 rok, w przeliczeniu na jednego ucznia kształtują się w Szkole w Komorowie na kwotę 944 zł., w Szkole w Michałowicach 1299 zł., w Szkole w Nowej Wsi 1572 zł. Stwierdził, iż nie ma uzasadnienia dla tak dużej dysproporcji w nakładach. Przypomniał, że Zespół Szkół w Komorowie zawsze dostawał najmniej środków w przeliczeniu na jednego ucznia. Widać gradacje, Zespół w Komorowie dostawał zawsze najmniej w przeliczeniu na jednego ucznia. Nic nie uzasadnia tak dużej dysproporcji w nakładach.Zapytał, dlaczego występuje tak duża różnica w finansowaniu szkół. Uważa, że nie powinno dochodzić do tak rażących dysproporcji.
Przypomniał, że strony dyrekcji Zespołu Szkół  Ogólnokształcących z Komorowa nie padały w dyskusjach nad budżetami poszczególnych lat uwagi, mówiące o tych dysproporcjach. Rozumie przyczyny tego stanu. Nie zgadzając się z takimi dysproporcjami stwierdził, iż jest to podstawowy argument, aby nie przyjąć omawianego budżetu.
Pani Borzymowska zapytała, jakie są kryteria asygnowania pieniędzy na poszczególne szkoły.
Pan Wójt przypomniał, że wydatki oświatowe stanowią największą część wydatków budżetu. Z mocy prawa ekonomicznego wynika że w szkole największej, koszty powinny być najmniejsze i to widać w budżecie.
Wyjaśnił, że kryteria przyznawania środków budżetowych na poszczególne placówki oświatowe są jasne i proste. Pierwszym podstawowym elementem są wydatki płacowe, które stanowią 71%, pozostałe 29% są to wydatki bieżące. Stwierdził, iż po odjęciu wpływów z masztów telefonicznych z Zespołu Szkół w Michałowicach kwoty 130tys. zł., wydatki na jednego ucznia wyniosą 1083zł.
Pan Bryksa stwierdził, że nie rozumie, dlaczego wpływy z masztu maja tylko pokrywać wydatki rzeczowe, bez remontów, dowożenia do szkół i bez płac nauczycieli.
Pan Zacny przypomniał, że anteny w Michałowicach powstały dawno temu i tylko wyłącznie z inicjatywy rodziców. Przypomniał, że Szkoła w Komorowie również miała propozycję zagospodarowania dachu, a byłby to dodatkowy przychód, jednak nie skorzystała z powodu negatywnego wniosku rodziców w tej sprawie. Przypomniał, że gdy anteny stawały to powstało zobowiązanie ze strony Rady Gminy, że kwota za wynajem kawałka dachu będzie stanowiła ekstra dochód szkoły w Michałowicach. Uważa, że propozycja dofinansowywania dowozu dzieci do szkoły z tych środków, oraz płac nauczycieli za argument śmieszny.
Pani Popko stwierdziła, że warunkiem zgody rodziców na postawienie anten było to, że środki będą przeznaczone na bezpośrednie potrzeby szkoły, nie ujęte zgodnie z wnioskiem rodziców w wydatkach bieżących szkoły.
Pan Wójt poinformował że środki z masztu w Michałowicach zostały przeznaczone między innymi na: radiowęzeł, unit do gabinetu stomatologicznego, system alarmowy dla szkoły i wycieczki dla dzieci.
Dział 851 – Ochrona Zdrowia.
Pan Wójt poinformował iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 138 000 zł.
Następnie zgłosił autopoprawkę polegającą na zastąpieniu w poz. 709 wyrażenia „badania profilaktyczne” wyrażeniem „profilaktyka i szczepienie ochronne”.
Brak uwag
Dział 852 – Pomoc Społeczna.
Pan Wójt poinformował iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 2 511 120 zł.
Zgłosił autopoprawki w poz. 734 polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę 900zł, a w poz. 737 o kwotę 8 tys. zł.
Brak pytań.
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza.
Pan Wójt poinformował iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 648 217zł.
Brak uwag.
 
Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.
Pan Wójt poinformował iż wydatki w tym dziale z uwzględnieniem wprowadzonych autopoprawek zostały zaplanowane w kwocie 1 183 425zł.
Zaproponował powiększenie poz.839 o kwotę 4 553 zł., poz.845 o kwotę 7500zł. Następnie zaproponował wprowadzenie nowej pozycji 847a, pod nazwą „utylizacja padłych zwierząt” z kwotą 7500 zł.
Brak uwag.
Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Pan Wójt poinformował iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie  950 750zł.
Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport
 
Pan Wójt poinformował, iż planowane wydatki w tym dziale wyniosą 1 361 000 zł.
Następnie wniósł autopoprawkę polegającą na zmniejszeniu  poz. 933 o kwotę 220tys.zł
Komisje nie zgłosiły uwag.
Załącznik nr 2 a – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
Pan Jankowska poinformowała, że plan po autopoprawce będzie wynosił 1 478 202zł. Przedstawiła autopoprawkę polegającą na zwiększeniu dotacji o kwotę 8900zł.
Brak uwag.
 
Załącznik Nr 3 – Przychody i Rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego
Pani Jankowska poinformowała, że planowane dochody uległy podwyższeniu o kwotę 13453zł i będą wynosiły 51 676 707 zł, planowane wydatki wyniosą 67 357 763zł. Zaproponowała zmianę brzmienia poz. 7 jako „wolnych środków”
Brak uwag.
 
Pani Jankowska poinformowała, iż załącznik „Prognoza długu Gminy Michałowice na 2007 rok i lata następne” ulega wykreśleniu. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych prognoza kwoty długów nie stanowi załącznika do uchwały budżetowej i jest załączona do projektu budżetu w formie informacji.
 
Pani Zalewska zwróciła uwagę, że gmina mając bardzo wysoki poziom zadłużenia na koniec 2007 roku, wchodzi w bardzo niebezpieczną sytuację, która wpływa na lata następne.  Uważa, że należałoby się zastanowić, czy nasze inwestycje wymagają takiego zadłużenia.
Załącznik nr 4 – Zadania Inwestycyjne
Pan Wójt przedstawił autopoprawki, które w formie pisemnej zostały przedstawione radnym i stanowią załącznik do protokołu. Następnie zaproponował, aby wszędzie gdzie występuje w załączniku pozycja „ogródki jordanowskie” czy „budowy boisk” dopisać treść „ogólnodostępna strefa rekreacji dziecięcej”. Autopoprawki związane są ze złożeniem przez Gminę wniosku o środki EOG.
Pan Zalewska zapytała dlaczego nastąpiły tak daleko idące zmiany w budowie dróg w Komorowie. Zdięte zostały środki z modernizacji ul. Ireny i Podhalańskiej 200tys.zł., z ul.Jodłowej w Granicy 100tys.zł, Agatowej, Leśnej i Turkusowej w Komorowie 140tys.zł.
Łącznie kwota zmniejszenia wynosi 440tys.zł. Stwierdziła iż zostały zaoszczędzone środki w Komorowie, na zadaniu budowa chodnika w ul. Krasińskiego 100tys.zł. i ta kwota powinna wesprzeć inwestycje w Komorowie. Podkreśliła, że jest już zwyczajem, że w budżecie najwięcej środków na budowę dróg otrzymują Michałowice, uważa że jest to duża niesprawiedliwość. Nie można mówić, że Gmina Michałowice ma zrównoważony budżet i zrównoważony rozwój.
Pani Borzymowska zapytała, czy w trakcie 2007 roku będzie można wstawić do planu inwestycyjnego modernizację ul. Sobieskiego w Komorowie, która jest w fatalnym stanie.
Pan Wójt poinformował, iż wymieniona ulica jest przewidziana do realizacji w 2008 roku. Postara się, aby w bieżącym roku rozpocząć realizację w postaci dokumentacji.
Odnośnie wypowiedzi pani radnej Zalewskiej poinformował, że w bieżącym roku zostanie wykonana ul. Agatowa i rozpoczęta ul. Jodłowa, natomiast ulica Leśna i Turkusowa są to zadania trzyletnie.
Pani Zalewska zapytała dlaczego zdjęto 220 tys.zł z budowy ośrodków sportu i rekreacji.
Pan Wójt wyjaśnił, iż zdjęte środki zostaną przeznaczone na inne cele.
Pani Borzymowska zapytała, kiedy będzie wykonany remont ul. Topolowej, przy Cmentarzu w Michałowicach.
Pan Wójt poinformował, że jest to droga, która remontowana jest trzy razy do roku. Zastanowi się nad generalnym remontem tej drogi.
Pan Walendowski zarządził 10 min. przerwy w obradach sesji.
 
Załącznik nr 5 – Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Gminę Michałowice
Pan Wójt poinformował, że w załączniku są wpisane zadania, które będą realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii. 
Brak uwag.
Załącznik nr 6 – dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury.
Brak uwag.
 
Załącznik nr 7 – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i wychowania na 2007 rok.
Brak uwag.
 
Załącznik nr 8 – dotacje przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2007 rok.
Pani Jankowska przedstawiła autopoprawkępolegającą na zmianie nazwy na „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w Warszawie”
Brak uwag.
Załącznik nr 9 – Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na 2007 rok.
Brak uwag.
Załącznik nr 10 – Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na 2007 rok.
Brak uwag.
 
Załącznik nr 11 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na 2007 rok.
Brak uwag.
Załącznik nr 12 – Plan dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych Gminy Michałowice na 2007 rok.
Pani Jankowska przedstawiła autopoprawki w poz. 1 polegające na zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 20 686zł , w poz. 2 zwiększenie wydatków o kwotę 2 482zł., w poz. 3 zwiększenie o kwotę 27 092zł. W kolejnym rozdziale w poz. nr 1 zwiększa się wydatki o kwotę 6 027zł.
Brak pytań.
Załącznik nr 13 – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.
Pani Jankowska przedstawiła autopoprawki polegające na zwiększeniu stanu środków obrotowych do kwoty 35 035zł. Łączna kwota planowanych wydatków wynosić będzie 38535zł.
Brak uwag
Pan Walendowski zapytał o uwagi do przedstawionego Mienia Komunalnego.
Brak uwag.
Pan Wójt stwierdził, iż przedstawiony budżet jest stabilnym, dochody są zaplanowane bardzo realnie. Poinformował, że po rozliczeniu można będzie ewentualnie podnieść gminne dochody, co pozwoli zwiększyć wydatki. Część środków w zakresie inwestycji chciałby przedewszystkim przeznaczyć na wykonywanie dokumentacji technicznej, co pozwoli gminie ubiegać się o środki z Unii Europejskiej.
Pani Zalewska stwierdziła, że nie zachwyca się przedstawionym budżetem, ponieważ wiele spraw wnoszonych na poprzednie lata nie znajdują się w zaproponowanym budżecie, dlatego nie można powiedzieć, że jest to budżet rozwojowy. Widać niejednakowo rozwijające się szkoły, widać pewne dysproporcje w tym budżecie. Wniesione przez pana Wójta autopoprawki negatywnie wpływają na budżet.
Pan Wójt odczytał treść do projektu uchwały w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Michałowice na 2007 rok, podając autopoprawki kwot w poszczególnych paragrafach.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2007 rok z autopoprawkami.
Za przyjęciem   – 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 2
Uchwała Nr VI/32 /2007 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 4.
Gospodarka Komunalna
Pan Bryksa zapytał, czy kwota przeznaczona na usługi dot. odczytywania wodomierzy w wysokości 58 000zł jest kwotą przewidzianą na to zadanie, czy jest o tę kwotę powiększone to zadanie. Następnie zapytał czy wymieniona osoba jest drugą uzupełniającą, czy jest to kolejna osoba.
Pan Łuszczyński wyjaśnił, iż podana kwota jest ceną oferty wyłonionej w przetargu nieograniczonym z kwoty 70 000 zł. Natomiast wymieniona osoba jest nową osobą prowadząca działalność, która wygrała przetarg nieograniczony.
Pani Zalewska zapytała, czy konserwacja może obejmować również sieć odwodnienia.
Pan Łuszczyński poinformował, że zakres prac tej firmy dotyczy tylko konserwacji przepompowni ścieków.
Inwestycje i Remonty
Brak pytań.
Geodezja i Rolnictwo
Pan Chruściak zapytał w sprawie wniosków o nabycie działki zabudowanej „Dworem Polskim” w Pęcicach i przejęciem gruntu pod Zbiornikiem Wodnym w Komorowie.
Pan Wójt poinformował, że złożone zostały na razie wnioski i czeka na odpowiedź.
Pani Borzymowska zapytała kiedy został złożony wniosek do Starosty Powiatowego w Pruszkowie w sprawie nabycia „Dworu Polskiego” i kiedy może być odpowiedź w tej sprawie.
Pani Gedymin poinformowała, że wniosek został złożony 14 lutego br.
Pani Zawiślak sołtys Pęcic poinformowała, że jest to wskazane aby jak najszybciej nabyć budynek, ponieważ Pałac jest bardzo dewastowany.
Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzennego.
Brak pytań.
Kultura, Sport i Sprawy Społeczne.
Pan Chruściak przekazał optymistyczne recenzje odnośnie koncertu zespołu jazzowego Free-Dom w Komorowie i poprosił o kontynuowanie tego typu występów.
Pan Witek zapytał na jakie zajęcia zostały podpisane umowy z trenerami w szkołach.
Pan Wójt poinformował, że są to zajęcia z zakresu piłki nożnej i pływania. W Komorowie dotyczy to koszykówki i pływania, w Michałowicach dotyczy to zajęć ogólno-sportowych.
Pani Borzymowska zapytała jak długo będzie trwał kurs komputerowy w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Pan Wójt poinformował, że przewidywane jest 30 godzin kursu komputerowego w każdym kursie.  
Sprawy różne
Brak pytań.
 
Ad. pkt 5.
Brak uwag.
 
Ad. pkt 6.
Pani Idzikiewicz przedstawiła terminarz zebrań na wybory sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli.
Pan Wójt przedstawił ustną propozycję złożoną przez Komendanta Policji Powiatowej, który chciałby przenieść Oddział Policji Drogowej do naszej Gminy W Regułach była by główna baza drogówki. Zapytał, czy gminie by to odpowiadało. Następnie przedstawił drugą sprawę, która dotyczy pozyskania policjantów z tzw. prewencji. Przedstawiona sytuacja wymaga ze strony Gminy współfinansowania, polegającego na zapewnieniu zakwaterowania ośmiu policjantów. Stwierdził, iż można ich zakwaterować w budynkach komunalnych Gminy Michałowicach i jest to sprawa do przemyślenia.
Pani Borzymowska zwracając się do pana Wójta poprosiła o zorganizowanie spotkania z Komendantem Powiatowym w sprawie bezpieczeństwa.
Pan Wójt poinformował, że zaproponuje zorganizowanie spotkania na temat bezpieczeństwa.
Pan Bryksa nawiązując do wypowiedzi pana Wójta zapytał, gdzie w budynkach komunalnych jest miejsce na zakwaterowanie policjantów.
Pan Wójt poinformował, że są takie miejsca w budynku Szkoły w Michałowicach, oraz pojawiło się wolne mieszkanie w budynku w Komorowie na poddaszu, przy ul. Mazurskiej.
 
Ad. pkt 7.
Pan Walendowski poinformował, że wpłynęły do wiadomości rady dwa pisma od właścicieli działek przyległych do ul. Przytorowej w Regułach o nadanie nazwy drodze gminnej, oraz o umieszczenie w budżecie Gminy rozbudowy sieci kanalizacyjnej, wodociągowej w ul. Przytorowej i w trzech uliczkach bez nazwy.
Wpłynęło zawiadomienie z WSA z Warszawy w sprawie posiedzenia Sądu, w sprawie skargi Rady Gminy Michałowice na decyzję Wojewody Mazowieckiego, dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Pęcic.
Następnie Przewodniczący odczytał oświadczenie złożone w dniu 20 lutego 2007 roku przez pana Marka Sekretnego o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonkę.
Pani Borzymowska zapytała czy przedstawioną sprawę  rozstrzyga prawo, czy Rada Gminy.
Pan Walendowski poinformował, że zapisy prawne są na dzień dzisiejszy nie do końca wyjaśnione. W dniu 13 marca br. najprawdopodobniej może nastąpić rozstrzygnięcie tej sprawy poprzez Trybunał Konstytucyjny. Dlatego wstrzymuje się z decyzją do tego terminu.
Następnie odczytał pismo pani Stefanii Dąbrowskiej, prowadzącej działalność gospodarczą w Komorowie, przy ul. M. Dąbrowskiej 11 w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wina). Odczytał odpowiedź pana Wójta w tej sprawie do Rady Gminy informującą, iż z braku limitu pani Dąbrowska nie otrzymała stosownego zezwolenia.
Stwierdził, iż w tej sprawie rada musi zająć stanowisko, czy będzie podejmować uchwałę w sprawie rozszerzenia i zwiększaniu limitu sprzedaży punktów powyżej 4,5% ,czy nie będzie. Wnioskodawcą może być również pan Wójt.
Pan Wójt stwierdził, iż nie będzie wnioskodawcą w sprawie zwiększenia limitu.
Pan Rajski zapytał, czy jest możliwość rozgraniczenia limitu np. na wino.
Pan Wójt poinformował, że na ma możliwości prawnych rozgraniczenia limitu.
Pan Zacny stwierdził, iż Komisja Spraw Społecznych już się wypowiadała na temat rozszerzenia limitu. Opinia była negatywna.
Pan Walendowski zaproponował głosowanie, czy rada podejmie działania uchwałodawcze w celu zwiększenia ilości punktów sprzedaży alkoholu.
Pan Rajski zaproponował przekazanie sprawy do rozpatrzenia Komisji Spraw Społecznych, celem wypracowania projektu uchwały lub udzielenia odpowiedzi na pismo.
 
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Rajskiego w sprawie skierowania sprawy do dalszej pracy Komisji Spraw Społecznych.
Za wnioskiem   – 14
Przeciw              - 0
Wstrzymało się - 0
Wniosek został pozytywnie zaopiniowany.
 
Ad. pkt 8.
Pan Rajski zapytał na jakim etapie jest wystąpienie Gminy i prace odnośnie przepustu w ul.Pecickiej. Następnie zgłosił uszkodzenie przystanku gminnego z Herbem Gminy przy budynkach „Pęcice Ogród”. Poprosił o szybką naprawę.
Pan Wójt poinformował, że przepust w ul. Pęcickiej zostanie wykonany przed przebudową drogi, również przystanek zostanie naprawiony.
Pan Chruściak zapytał, czy nie można by było wykorzystać osób młodych, zdrowych korzystających z pomocy społecznej do prac społecznych na terenie Gminy. W zimie do odśnieżania chodników, latem do prac porządkowych.
Pan Wójt poinformował, że takie osoby pracowały już w gminie, wszystkie te osoby były objęte opieką społeczną.
Pan Zacny poprosił o informację, na jakim etapie jest przetarg na budowę przedszkola w Michałowicach.
Pan Kawiorski poinformował, iż termin rozstrzygnięcia przetargu na budowę przedszkola jest wyznaczony na 14 marca br.
Pani Borzymowska zabierając głos w sprawie budynku poczty w Komorowie poinformowała, że kierownictwo poczty w Pruszkowie stwierdziło, że projekt budowy poczty w Komorowie wypada z planu inwestycyjnego bieżącego roku. Dlatego poprosiła pana Wójta o interwencję w sprawie projektu.
Pan Wójt potwierdził, iż zajmie się tą sprawą.
Pan Bryksa poruszył kwestię odśnieżania ulic i chodników. Zaapelował do radnych i byłych radnych, iż powinni dawać przykład w sprawie odśnieżania. Zapytał, jakie działania informacyjne i sankcyjne podjęła gmina Michałowice w sprawie odśnieżania chodników przyległych do posesji prywatnych ludzi, gdzie zgodnie z prawem obowiązek odśnieżenia chodnika ciąży na właścicielu posesji, przy której przebiega chodnik. Poinformował, że nie rozumie corocznych ponowień wniosków odśnieżania pewnych fragmentów publicznych przestrzeni chodnikowych Gminy, która winna być przykładem dla mieszkańców. Poprosił o odśnieżanie chodnika w ul. Matejki w Komorowie tak jak i inne miejsca publiczne.
Stwierdził, że odśnieżanie na terenie Gminy jest kiepskie, nie widzi hierarchizacji dróg w odśnieżaniu.
Następnie zapytał o stan przygotowań do realizacji bezpiecznego przejścia dla pieszych przez przejazd kolejowy w ciągu ul. Pruszkowskiej w Granicy.
Pan Wójt poinformował, iż kilka dni temu w urzędzie odbyło się spotkanie z przedstawicielami WKD, gdzie był poruszany temat przejścia dla pieszych przez przejazd kolejowy w Granicy. WKD widzi rozwiązanie tego tematu i zostanie on przedstawiony mieszkańcom po wykonaniu projektu.
Pan Łuszczyński poinformował, że gmina odśnieżała chodniki w terenach, które nie są zabudowane: w ul.Senatoryjnej w Komorowie Wsi, w ul. Parkowej w Pęcinach, w ul. Komorowskiej, fragment ul. Kuchy i ścieżkę rowerową. Pracownik z Nowej Wsi odśnieża schody, przystanki autobusowe. Gmina zwróciła się z pismem do Komendanta Policji, aby Dzielnicowi egzekwowali od mieszkańców  odśnieżanie chodników, ponieważ nie ma straży miejskiej a reakcja mieszkańców na urzędników jest niezadowalająca.
Pan Strzelecki poruszył temat osób nie zameldowanych na terenie naszej Gminy, a zamieszkujących, oraz osób wynajmujących mieszkania. Zapytał ile czasu mogą przebywać na danym terenie osoby bez zameldowania. Zapytał, czy ma prawo w takich sprawach interweniować do Policji o wylegitymowanie takich osób.
Pan Wójt wyjaśnił, iż przepis prawny w tej sprawie jest jasny, osoba przebywająca w danym miejscu powyżej 48 godz. powinna zameldować się na okres czasowy. Przedstawiony problem przez pana sołtysa jest skomplikowany prawnie i moralnie. Gmina dostała sygnał, że na terenie Reguł w dwóch budynkach przebywają nie meldowane osoby i gmina zareaguje na to.
Pani Kalczuk stwierdziła, iż przepis przedstawiony przez pana Wójt jest martwym, natomiast można napisać skargę do Urzędu Skarbowego w sprawie płacenia podatku od wynajmu mieszkań.
Pani Zalewska zapytała kiedy będzie zakończona ul. Reja. Poprosiła również, aby pan Wójt miał na uwadze ulicę Zamojskiego, aby były zrealizowane jako całość ulice Sobieskiego i Zamojskiego.
Pan Wójt poinformował, że ul. Reja będzie wykonana na koniec kwietnia. Następnie w pierwszej kolejności będzie wykonana ul. Zamojskiego, a w drugiej kolejności ul. Sobieskiego.
Pan Witek zapytał, czy w najbliższym czasie będą założone lustra szerokokątne na skrzyżowaniu ul. Szkolnej z Polną.
Pan Wójt wyjaśnił, że lustra będą zamontowane po rozstrzygnięciu przetargu.
Pan Kozłowski zapytał kiedy będzie wybór na dyrektora szkoły w Komorowie.
Pan Wójt poinformował, że gmina w tej sprawie postępuje zgodnie z przepisami prawa i nic nie można przyspieszyć.
Pani Popko poprosiła pana Wójta, aby podjął działania w sprawie egzekwowania od mieszkańców odśnieżania chodników. Stwierdziła, że dzielnicowy powinien wręczać mandaty mieszkańcom uchylającym się od obowiązku odśnieżania chodników. Następnie zwróciła uwagę na złe oznakowanie ścieżki rowerowej.
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady pan Sławomir Walendowski zamknął obrady VI sesji Rady Gminy Michałowice.
 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 25.04.2007 13:48
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 23
Autor: Urszula Bejda