Urząd Gminy Michałowice
21.12.2007 13:32

Protokół nr XIV

Z obrad XIV sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2006-2010 z dnia 2007-10-29
Z obrad XIV sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 29 października 2007 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.
Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14 radnych.
 
Ad. pkt. 1
Przewodniczący pan Sławomir Walendowski powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obrad obecnych jest 10 radnych, w związku z czym Rada może podejmować uchwały.
Następnie odczytał projekt porządku obrad:
1.      Sprawy porządkowe.
2.      Przyjęcie protokołu z IX, X i XI sesji Rady Gminy.
3.      Informacja Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2007 roku.
4.      Informacja Wójta Gminy o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2007 r.
5.      Podjęcie uchwał w sprawach:
1)      wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Rejonowego w Pruszkowie,
2)      dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2007 rok,
3)      ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowych w wyniku ich podziału, położonych na terenie gminy Michałowice,
4)      wyrażenia zgody na obciążenie prawem użytkowania nieruchomości gruntowej położonej we wsi Sokołów gm. Michałowice,
5)      przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 1267 o pow. 1464 m², położonej w Granicy gm. Michałowice,
6)      wyrażenia zgody na obciążenie prawem użytkowania nieruchomości gminnej położonej we wsi Komorów gm. Michałowice,
7)      nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice,
8)      zmiany Uchwały Nr XXXII/294/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym we wsi Nowa Wieś oraz ulicom położonym we wsi Granica, gmina Michałowice,
9)      zasad używania herbu i flagi Gminy Michałowice,
6.      Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 21.08.2006 r. do 19.10.2006 r.
7.      Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XLIII i XLIV sesji.
8.      Informacja Wójta Gminy.
9.      Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
10. Sprawy wniesione.
Za przyjęciem   - 10
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Porządek obrad XIV sesji został przyjęty.
 
Ad. pkt 2
Przewodniczący Rady pan Sławomir Walendowski poinformował, iż projekty protokołów z IX, X i XI sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, były wyłożone do wglądu w biurze rady, zapytał o uwagi do ich treści.
 
Nie zgłoszono uwag.
Za przyjęciem   - 8
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 1
 
Ad. pkt 3
Informacja Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2007 roku.
Pan Walendowski odczytał opinię RIO z dnia 12 września 2007 roku w sprawie przedłożonej przez Wójta Gminy Michałowice informacji o przebiegu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2007 rok. Skład orzekający RIO w Warszawie zaopiniował pozytywnie informację o wykonaniu budżetu. Uchwała RIO z dnia 12 września stanowi załącznik do protokołu.
Pan Wójt omówił wykonanie budżetu Gminy, jego dochody i wydatki które stanowią załącznik do protokołu.
Nie zgłoszono pytań od przedstawionej informacji.
 
Ad. pkt 4
Informacja Wójta Gminy o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2007 r.
Pan Wójt omówił wykonanie planu finansowego samorządowych jednostek kultury Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2007 r.
Nie zgłoszono pytań od przedstawionej informacji.
 
Ad. pkt 5. 1
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Rejonowego w Pruszkowie.
Pani Bejda jako przewodnicząca Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników poinformowała, iż w uzasadnieniu do projektu uchwały znajdują się informacje o każdym z kandydatów, podane przez samych kandydatów na ławników i Prezesów Sądów.
Pan Walendowski zbierając głos poinformował, iż głosowanie jest tajne więc należy powołać komisję skrutacyjną.
 
Przystąpiono do zgłaszania kandydatur na członków komisji skrutacyjnej:
Pan Chruściak zgłosił pana Witka                         - wyraził zgodę
Pan Walendowski zgłosił pana Chruściaka           - wyraził zgodę
Pan Jastrzębski zgłosił panią Brzeską-Kalczuk     - wyraziła zgodę  
Skład komisji skrutacyjnej Rada przyjęła przez aklamację.
 
Pan Walendowski przypomniał, że w pierwszym głosowaniu wybieramy kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie, z trzech zgłoszonych kandydatów wybieramy trzech ławników. Drugie głosowanie jest do Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, jeden zgłoszony kandydat zapotrzebowanie zostało złożone na dwóch ławników. Trzecie głosowanie jest do Sądu Rejonowego w Pruszkowie, zapotrzebowanie złożono na 13 ławników, zgłosiło się 8 kandydatów na ławników. Czwarte głosowanie dotyczy Sądu Rejonowego w Pruszkowie i Sądu Pracy, zapotrzebowanie na 4 ławników, zgłosił się jeden kandydat.
 
Po rozdaniu kart przystąpiono do tajnego głosowania.
Po przerwie technicznej, która była potrzebna na podliczenie głosów i sporządzenie protokołów z tajnego głosowania nad wyborem ławników przewodnicząca komisji pani Brzeska-Kalczuk odczytała protokoły komisji skrutacyjnej z tajnego głosowania.
Do Sądu okręgowego w Warszawie:
Pani E. Drachal otrzymała: 10 głosów „za”, zero głosów „przeciw”, dwa głosy „wstrzymujące się” i  zero głosów nieważnych.
Pani A. Jodełka otrzymała: 11 głosów „za”, zero głos „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” i „zero” głosów nieważnych.
Pani J. Łysoniewska otrzymała: 10 głosów „za”, jeden głos „przeciw”, jeden głos „wstrzymujący się” i  zero nieważnych.
Komisja skrutacyjna stwierdziła iż w wyniku tajnego głosowania do Sądu Okręgowego w Warszawie zostali wybrani: pani Elżbieta Drachal, pani Alicja Jodełka, pani Janina Łysoniewska.
 
Do Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:
Pani K. Mysłowska Sancewicz otrzymała: 9 głosów „za”, zero głos „przeciw”, jeden głos „wstrzymujący się” i zero głosów nieważnych.
Komisja skrutacyjna stwierdziła iż w wyniku tajnego głosowania do Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych została wybrani: pani Krystyna Mysłowska Sancewicz.
 
Do Sądu Rejonowego w Pruszkowie:
Pan B. Adamska otrzymała: 11 głosów „za”, zero głosów „przeciw”, jeden głos „wstrzymujący się” i zero głosów nieważnych.
Pan W. Ćwilichowski otrzymał: 10 głosów „za”, dwa głosy „przeciw”, zero głosów „wstrzymujących się” i zero głosów nieważnych.
Pani Z. Karolewska otrzymała: 11 głosów „za”, zero głos „przeciw”, jeden głos „wstrzymujący się” i trzy głosy nieważne.
Pani T. Kawińska otrzymała: 10 głosów „za”, jeden głos „przeciw”, jeden głos „wstrzymujący się” i zero głosów nieważnych.
Pan A. Krauze otrzymał: 11 głosów „za”, jeden głos „przeciw”, zero głosów „wstrzymujących się” i zero głosów nieważnych.
Pani M. Olesińska otrzymała: 11 głosów „za”, zero głos „przeciw”, jeden głos „wstrzymujący się” i zero głosów nieważnych.
Pani J. Urbańska otrzymała: 11 głosów „za”, zero głos „przeciw”, jeden głos „wstrzymujący się” i zero głosów nieważnych.
Pani A. Zarzycka otrzymała: 11 głosów „za”, zero głos „przeciw”, jeden głos „wstrzymujący się” i zero głosów nieważnych.
 
Komisja skrutacyjna stwierdziła iż w wyniku tajnego głosowania do Sądu Rejonowego w Pruszkowie zostali wybrani: pani B. Adamska, pan Waldemar Ćwilichowski, pani Zofia Karolewska, pani Teresa Kawińska, pan Andrzej Krauze, pani Magdalena, Katarzyna Olesińska, pani Jadwiga Urbańska, pani Alicja Zarzycka.
 
Do Sądu Rejonowego w Pruszkowie, Sądu Pracy:
Pani H. Mąkal otrzymała: 13 głosów „za”, zero głos „przeciw”, zero głosów „wstrzymujących się” i nieważnych.
Komisja skrutacyjna stwierdziła iż w wyniku tajnego głosowania do Sądu Rejonowego w Pruszkowie, Sądu Pracy została wybrana: pani Hanna Elżbieta Mąkal.
Pan Walendowski stwierdził iż Rada uchwałę podjęła i stanowi ona załącznik do protokołu.
 
Pan Bryksa zgłosił zastrzeżenieiż należy potwierdzić wybór ławników poprzez przegłosowanie uchwały.
Pan Walendowski stwierdził, iż ławnicy zostali już wybrani w głosowaniu tajnym.
Pani Domańska stwierdziła, iż wyboru ławników dokonuje się w głosowaniu tajnym.
Pan Bryksa zapytał, jaka uchwała została podjęta.
Pan Walendowski stwierdził, iż została podjęta uchwała o wyborze.
Pani Domańska zapytała, jak głosować obecnie uchwałę, ponieważ głosowanie już się odbyło.
Pan Bryksa stwierdził, iż w trybie formalnym.
Pani Domańska stwierdziła, że jeśli będzie głosowanie jawne, to w jakim głosowaniu zostali wybrani ławnicy.
Pan Bryksa stwierdził, iż ławnicy zostali wybrani w głosowaniu tajnym. Poinformował, że §3 uchwały wskazuje o zobowiązaniu Przewodniczącego Rady Gminy do przesłania Prezesom Sądu listy wybranych ławników. Następnie potwierdził wcześniej zgłoszone bardzo istotne zastrzeżenie w tej materii.
 
Ad. pkt 5. 2
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2007 rok,
Pan Wójt poinformował, że uchwała składa się z 8 załączników, które po kolei omówił. Następnie przedstawił autopoprawki, które zostały rozdane radnym i stanowią załącznik do protokołu.
Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pani Brzeska–Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pani Zalewska zwróciła się z prośbą o przedstawienie podsumowania zgłoszonych autopoprawek.
Pan Wójt poinformował, że w załączniku, gdzie jest autopoprawka nie ma żadnego zmniejszenia w środkach finansowych, wszystko zachowane jest z równowagą, zmniejszenia i zwiększenia pokrywą się.
Pan Bryksa zwrócił się z pytaniem, o treść przesunięć w autopoprawce zmiany do załącznika Nr 2, gdzie występuje zmniejszenie kwoty 50 tys. zł na zadanie „budowa sieci wodociągowej w Al. Powstańców…”. Zapytał, czy jest planowane połączenie wodociągiem wschodniej części gminy z SUW-em w Pęcicach. Jeśli tak, to kiedy gmina wybuduje taką spinkę.
Pan Wójt poinformował, że od 2 lat gmina stara się o odzyskanie wodociągów, które są w eksploatacji i stanowią własność MPWiK Warszawa. Budowa połączenia dwóch systemów będzie miała rację bytu wówczas, gdy MPWiK odstąpi od zasilania w wodę swoich wodociągów.
Pan Bryksa zwrócił się z pytaniem, czy 100% sieci wodociągowej w Regułach, Michałowicach i Opaczy należy do MPWiK, czy też część tego wodociągu należy do Gminy.
Pan Wójt poinformował, że w Opaczy wodociąg gminny kończy się na ul. Klonowej, Środkowej, w Michałowicach część sieci jest gminna, a część wybudowana wcześniej jest własnością MPWiK, w Regułach zdecydowana większość sieci stanowi własność MPWiK. Własność sieci jest pomieszana, natomiast wszystko zasilane jest z jednego ujęcia wody warszawskiej.
Pan Bryksa zapytał o możliwość zasilania gminnego wodociągu na tym terenie w wodę gminną, a nie warszawską.
Następnie zwrócił się z pytaniem o wyjaśnienie zwiększenia nakładów w załączniku nr 2, o 3 000 zł na dofinansowanie zadań bieżących - składka na Stowarzyszenie Mazovia. Zapytał, jaki jest cel tych środków.
Pan Wójt poinformował, że jest to wniosek Stowarzyszenia. W tej chwili stowarzyszenie rozszerzyło swoją działalność o działalność kulturalną, sportową.
Pan Bryksa zapytał o stan środków finansowych po zmianach środków na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych policjantów komisariatu policji w Regułach.
Pan Wójt poinformował, że stan środków finansowych wynosi prawdopodobnie 60 000 zł.
Pan Bryksa zwrócił się z pytaniem, na co jest przeznaczona kwota zwiększona w pozycji „kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”.
Pan Wójt poinformował, że środki przeznaczone są na rzecz wymiany młodzieży Polsko-Włoskiej, a także Polsko-Holenderskiej.
Pan Bryksa zwrócił się z pytaniem kiedy są planowane szkolenia, na które zwiększona jest kwota w punkcie: „uniwersytet III wieku, szkolenia komputerowe”
Pan Wójt poinformował, że kursy komputerowe już się rozpoczęły i chodzi o rozszerzenie zakresu szkoleń komputerowych.
Pan Bryksa zwrócił się z pytaniem o wyjaśnienie zwiększenia z zakresu kultury i sportu.
Pan Wójt poinformował, że środki przeznaczone zostały na Uczniowskie Kluby Sportowe.
Pan Bryksa zwrócił się z pytaniem dotyczącym przeznaczenia środków w punkcie „dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszenia” oraz w dalszej kolejności zapytał, czy czasami nie jest wymagany konkurs do uzyskania środków.
Pan Wójt poinformował, że środki będą przeznaczone na zajęcia i imprezy sportowe.
Pan Bryksa stwierdził, że należałoby do sprawy sportu w gminie Michałowice podejść w sposób kompleksowy i zrealizować to tak jak zasługują na to wyniki osiągane przez naszych sportowców.
Pan Wójt poinformował, że niektórzy mieszkańcy naszej Gminy swoją działalność chcieliby rozpocząć za pieniądze z gminy, przed osiągnięciem jakichkolwiek wyników. Uważa, że zasada powinna być odwrotna, jeśli są wyniki w zajęciach to jest pewność, że te środki nie zostaną zmarnowane.
Pan Rajski poinformował, że cieszy go rozwój ogródków jordanowskich. Następnie zapytał, czy w przyszłych budżetach będą zauważone środki na wnioski dotyczące ogródków jordanowskich z innych miejscowości.
Pan Wójt poinformował, że będzie kontynuował taką politykę.
Pan Bryksa nawiązując do załącznika Nr 5 zwrócił się z pytaniem, czy zmiany zapisane w załączniku dot. WPI które dotyczą roku 2007 odzwierciedlają się w załączniku nr 4 i w konsekwencji w załączniku nr 2 tej uchwały. Zwrócił uwagę, że w załączniku 4 nie znajduje pozycji w 312A „zagospodarowanie terenu przy ul. Kraszewskiego w Komorowie i utworzenie terenu zieleni”.
Pan Wójt poinformował, że zmiany powinny się odzwierciedlać w poszczególnych załącznikach i powinny się bilansować. Obecnie omawiamy jest załącznik WPI, przedstawiona pozycja była zadaniem jednorocznym a obecnie wpisuje się jako zadanie wieloletnie Środki w budżecie na bieżący rok są na to zadanie już wpisane i obecnie jest uzupełniany zapis w WPI.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2007 rok z autopoprawkami.
Za przyjęciem   – 11
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 2
Uchwała Nr XIV/ 77 /2007 stanowi załącznik do protokołu.
Pan Zacny przejął prowadzenie sesji.
 
Ad. pkt 5. 3
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowych w wyniku ich podziału, położonych na terenie gminy Michałowice,
Pan Wójt poinformował, żeprojekt uchwały został przedstawiony w związku ze zmianą ustawy o gospodarce nieruchomościami. Została obniżona stawka procentowa opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału i będzie ona wynosiła 30% różnicy wartości nieruchomości. Następnie wniósł autopoprawkę do §4 w brzmieniu: „uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego”.
Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowych w wyniku ich podziału, położonych na terenie gminy Michałowice z autopoprawką.
Za przyjęciem   – 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XIV/ 78 /2007 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 5. 4
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawem użytkowania nieruchomości gruntowej położonej we wsi Sokołów gm. Michałowice.
Pan Wójt oddał głos pani Gedymin.
Pani Gedymin poinformowała, że do Urzędu Gminy wpłynęły dwa wnioski w sprawie przyłączenia do słupa energetycznego, który znajduje się na działce nr.ew. 208/2 położonej przy ul. Komorowskiej. Jest to jedyny słup w okolicy, z którego można skorzystać.
Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawem użytkowania nieruchomości gruntowej położonej we wsi Sokołów gm. Michałowice.
Za przyjęciem   – 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XIV/ 79 /2007 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 5. 5
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 1267 o pow. 1464 m², położonej w Granicy gm. Michałowice.
Pan Wójt oddał głos pani Gedymin.
Pani Gedymin poinformowała, że Gmina wraz z prywatnymi właścicielami brała udział w połączeniu i podziale działek. Właściciele przystępujący do połączenia i podziału działek zadeklarowali się, że przekażą drogę w formie notarialnej, jako darowiznę na rzecz Gminy, stąd potrzebny jest projekt uchwały.
Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Bryksa zwrócił się z pytaniem do pana Wójta o przeznaczenie, jeśli chodzi o plany Gminy dla tych działek, które w wyniku wydzielenia tworzą powierzchnię ponad 4 000 m² w Granicy.
Pan Wójt poinformował, że być może teren będzie przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.
Pani Zalewska zwróciła uwagę, że ani do Radnych, ani do mieszkańców osiedla nie zostało skierowane pytanie odnośnie celów zagospodarowania działki.
Pan Wójt poinformował, że działki stały się własnością gminy od niedawna i dlatego nie było żadnych konsultacji z mieszkańcami i Zarządem Osiedla.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 1267 o pow. 1464 m², położonej w Granicy gm. Michałowice.
Za przyjęciem   – 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XIV/ 80 /2007 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 5. 6
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawem użytkowania nieruchomości gminnej położonej we wsi Komorów gm. Michałowice.
Pan Wójt oddał głos pani Gedymin
Pani Gedymin poinformowała, że jest potrzeba pociągnięcia przewodu energetycznego po działce gminnej. Jest to jedyne miejsce, gdzie można pociągnąć przewód zarówno do ogrzewania kortu, jak i budynku.
Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pani Zalewska zwróciła się z pytaniem, jaki charakter mają mieć korty zbudowane w tym miejscu, czy będą odkryte, czy zamknięte.
Pan Wójt poinformował, że korty będą kryte.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawem użytkowania nieruchomości gminnej położonej we wsi Komorów gm. Michałowice.
Za przyjęciem   – 11
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 1
Uchwała Nr XIV/ 81 /2007 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 5. 7
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice.
Pan Wójt poinformował, że uchwała dotyczy nadania nazw ulicom położonych w Pęcicach Małych Regułach. Nazwa ulicy to „Zielona Polana”, i „Calineczki”.
Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice.
Za przyjęciem   – 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XIV/ 82 /2007 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 5. 8
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/294/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym we wsi Nowa Wieś oraz ulicom położonym we wsi Granica, gmina Michałowice.
Pan Wójt wniósł uchwałę w której nazwą ul. Cyprysowej zostały objęte wszystkie działki wydzielone pod tę ulicę w Nowej Wsi i Granicy.
Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pan Bryksa zwrócił się z prośbą o podjęcia próby uporządkowania stanu przebiegu tej ulicy jeśli chodzi o prawo własności, oraz w razie konieczności zarezerwowanie odpowiednich środków finansowych na prace geodezyjne w tej materii.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/294/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym we wsi Nowa Wieś oraz ulicom położonym we wsi Granica, gmina Michałowice.
Za przyjęciem   – 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XIV/ 83 /2007 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 5. 9
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Michałowice.
Pan Wójt przekazał głos pani Sekretarz Gminy.
Pani Idzikiewicz poinformowała, że w 2001 roku Rada Gminy ustanowiła herb i flagę Gminy Michałowice, natomiast nie ustanowiono zasad ich używania. W przedstawionym projekcie uchwały zaproponowano zapisy dot. nieodpłatnego wykorzystania herbu i flagi, odpłatnego wykorzystania wizerunku herbu w celach komercyjnych.
Pani Brzeska–Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pan Bryksa stwierdził, iż jest to uchwała bardzo istotna, bo mówiąca o tym, jaka rada Gminy wyobraża sobie gospodarkę naszym imieniem. Ma sporo uwag do tego projektu, uważa że w tej materii należałoby się wstrzymać i nie podejmować tej uchwały na obecnej sesji. Złożył wniosek o odesłanie projektu uchwały do przepracowania ponownie w komisjach, deklarując swoją wolę uczestnictwa we wspólnej komisji.
Pan Walendowski zaproponował wspólne posiedzenie wszystkich komisji do pracy nad projektem uchwały.
Pan Wójt zgodził się z wypowiedzią pana Bryksy, że sprawa używania herbu Gminy jest sprawą bardzo ważną i dlatego zgłosił wniosek o niegłosowanie projektu uchwały.
Pan Bryksa w związku ze złożonym wnioskiem pana Wójta, wycofał swój wniosek.
 
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta o niegłosowanie na obecnej sesji uchwały w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Michałowice.
Za przyjęciem   – 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Wniosek został przyjęty.
 
Ad. pkt 6
Z zakresu Gospodarki Komunalnej.
Pani Zalewska zwróciła się z pytaniem w jakim zakresie będą wykonane roboty porządkowe dotyczące pkt.1 oraz jakie przewidziane są kabiny sanitarne na przystankach WKD i kto będzie wskazywał ich miejsce rozstawienia.
Pan Łuszczyński poinformował, że roboty porządkowe dotyczą koszenia trawników, opróżnienia śmietników oraz sprzątania terenów pasów ulic. Umowa zawarta jest do końca obecnego roku. Odnośnie usytuowania kabin były wystąpienia do wszystkich sołtysów i Zarządów Osiedli.
Pani Zalewska zwróciła się z pytaniem o terminy rozstrzygnięć przetargu nasadzeń krzewów, przetargu ul. Ryżowej, terminu rozstrzygnięcia postępowania na montaż ławek i koszy.
Pan Łuszczyński  poinformował, że termin rozstrzygnięcia nasadzeń jest wyznaczony jest do 15 października 2007r., przetarg ul. Ryżowej do 15 listopada 2007r. Natomiast przetarg na montaż ławek i koszy na koniec listopada.
Pani Zalewska zapytała w których ulicach będzie wykonany remont cząstkowy, oraz remont dróg o nawierzchni gruntowej, tłuczniowej i żużlowej. Następnie poprosiła o przedstawienie wykazu remontów dróg.
Pan Wójt poinformował, że nie ma wykazu z dziurami, co dwa tygodnie jest objazd ulic i gdzie są dziury tam następuje łatanie, jest to remont cząstkowy.
Pani Zalewska zapytała, czy ul. Szeroka jest objęta remontem.
Pan Łuszczyński poinformował, że ul. Szeroka jest po kanalizacji sanitarnej, w okresie gwarancji przez firmę, która wykonywała kanalizację.
Pan Witek spytał o postęp przycinania drzew pod liniami energetycznymi.
Pan Łuszczyński poinformował, że umowa z wykonawcą została wykona w 99 %. Dużo drzew zostało wyciętych i przyciętych. Zakres prac został wykorzystany a potrzeby są duże Pozostała ul. Szkolna, Raszyńska, 3-go maja w Komorowie.
Z zakresu Inwestycji i Remontów
Pan Bryksa zapytał gdzie planowany jest zbiornik retencyjny w Michałowicach i na jakim miałby być cieku, stałym czy okresowym.
Pan Pacyna poinformował, że zbiornik jest usytuowany zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy, poza korytem rzeki.
Pan Wójt uzupełnił, że jest zbiornik na wody deszczowe, brudne z ulicy.
Pan Rajski zwrócił się z prośbą do pana Wójta o zrealizowanie mocnej podbudowy ul. Leśnej.
Z zakresu Geodezji i Rolnictwa
Pani Zalewska zapytała o tytuł odszkodowania, o które ubiega się mieszkaniec ul. Akacjowej.
Pan Wójt poinformował, że chodzi tu o zapłatę odszkodowania za drogę, z mocy prawa droga przeszła na Gminę i trzeba właścicielowi za to zapłacić. Spór dotyczy kwoty.
Z zakresu Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
Pan Bryksa zwrócił się z pytaniem dotyczącym pkt.3 czy na planach zagospodarowania przestrzennego sąsiednich gmin zostały wprowadzone jakieś rozwiązania techniczne dużej skali, o których wcześniej gmina nie wiedziała, chodzi głownie o rozwiązania drogowe i energetyczne. W sprawie pkt.5 spytał, o jakim terenie jest mowa, w sprawie pkt.6 zapytał, czy tylko takie wnioski, jakie zostały zapisane w tym punkcie zostały przekazane do Pruszkowa.
Pan Wójt poinformował, że jeśli chodzi o miejscowy plan zagospodarowania dot. Kań, dotyczy to części związanej z przebiegiem trasy drogowej Paszkowianki, aby nie wsunięto się z nią, w teren naszej gminy. Odnośnie pkt.6 gmina wnioskowała tylko w sprawach dotyczących naszej gminy, aby trasa Książąt Mazowieckich nie przebiegała przez nasz teren, ale na granicy Nowej Wsi i Pruszkowa, oraz aby na granicy naszej gminy, gdzie są tereny niezabudowane nie zostało zaplanowane coś szkodliwego. Odnośnie pkt.3 poinformował, że nie ma planowanych nowych rozwiązań technicznych, o których gmina by nie wiedziała, a wniosek dotyczył tylko zmiany planistycznej.
Kultura, Sport i Spraw Społecznych.
Pani Zalewska zwróciła się z pytaniem o przebieg konkursu o najładniejszy Ogródek w Nowej Wsi.
Pan Wójt poinformował, że konkurs został rozstrzygnięty i będzie uroczyste zakończenie konkursu.
 
Ad. pkt 7
Brak pytań.
 
Ad. pkt 8
Pan Wójt poinformował, że zbliża się święto 11-go Listopada w związku z czym poprosił o wywieszanie Flagi Narodowej.
 
Ad. pkt 9
Pan Walendowski poinformował, że wpłynęło pismo odnośnie organizacji wycieczki do Bałtowa, które zostało przekazane do pana Wójta celem wyjaśnienia. Pan Wójt udzielił odpowiedzi.
Następnie pismo firmy Top Choice, odpowiedź została udzielona.
Pisma od Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie oświadczenia majątkowego pracownika gminy.
Kancelaria Radcy Prawnego pani Bogumiły Kowalskiej AWA skierowała pismo do  rady gminy odnośnie zwolnień podatkowych, treść odpowiedzi do zapoznania w biurze rady.
Informacja na temat oświadczeń majątkowych pana Wójta i Przewodniczącego Rady.
Pismo od pana radnego Bryksy do wiadomości rady gminy dotyczące uwag do studium zagospodarowania przestrzennego, które zostało dostarczone wszystkim radnym.
Pismo pan radnej Zalewskiej w sprawie miedzy innymi czystości centrum Komorowa.
 
Ad. pkt 10
Pan Chruściak zapytał o postęp w odzyskaniu placu i części budynku przy ul. Wiejskiej w Komorowie.
Pan Wójt poinformował, że postępu żadnego nie ma.
Pan Chruściak zaproponował przekazanie sprawy do rozpatrzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej o podjęcie decyzji w tej sprawie. Ponieważ chodzi tu o majątek gminy wart około 0,5 mil zł.
Pan Walendowski stwierdził, że na najbliższej posiedzeniu Komisja GKiP powinna zająć się w/w sprawą.
Pan Bryksa zwrócił uwagę, że po przedłożonej na Komisji Budżetu i Finansów prognozie zadłużenia gminy, można wywnioskować, że na koniec obecnej kadencji, przy utrzymaniu trendu zadłużenia gminy, który obecnie jest przeprowadzany, gmina będzie bardzo blisko granicznego progu ustawowego wskaźnika 60% zadłużenia gminy, w stosunku do dochodów gminy. W przypadku nastąpienia sytuacji kryzysowej dla gminy, gdy będzie potrzebny kredyt może się okazać, że gmina nie będzie mogła wziąć kredytu, bo będzie bariera ustawowa wskaźnika 60%. Jest to bardzo istotna rzecz w perspektywie polityki gospodarczej i w perspektywie czekającej na dyskusję o budżecie gminy.
Następnie poruszył sprawę Regulaminu utrzymania porządku czystości na terenie gminy Michałowice, który do tej pory nie został dostarczony mieszkańcom gminy. Stwierdził, iż jest to lekceważenie Rady Gminy. Poprosił o jak najszybsze dostarczenie materiału mieszkańcom do skrzynek pocztowych.
Następnie zapytał czy przedstawiony dokument pn. „Opracowanie zieleni w Al. Ojca Św. Jana Pawła II Komorów” jest końcowym projektem ze strony autorów, czy jest to kopia projektu opracowanego dwa lata temu. Kiedy będzie projekt i kiedy będzie wykonana ta aleja. Stwierdził, iż minęło już dwa lata od inicjatywy w tej sprawie i nic się nie dzieje.
Pan Wójt poinformował, że nie jest to projekt, ale w dalszym ciągu koncepcja.
Pan Bryksa zapytał kiedy będzie projekt do zrealizowania i czy otrzymana koncepcja jest finansowania przez gminę.
Pan Wójt wyjaśnił, iż przedstawiona koncepcja nie jest finansowana przez gminę, jest to dokument który wykonuje artysta na własne ryzyko, umowa jeszcze nie jest zawarta, a projekt nie wie kiedy będzie.
Pan Bryksa zapytał o ciąg ulic Komorowskiej i Pruszkowskiej, przy których zostały wykonane chodniki, natomiast na odcinku 2,5 km brak jest przejść dla pieszych. Zadał pytanie, co gmina zrobiła w kierunku opracowania i wdrożenia koncepcji uspokojenia ruchu w ciągu ulic Komorowska, Pruszkowska i konkretnie w perspektywie przejść dla pieszych.
Pan Wójt poinformował, że budowa chodnika została zakończona w roku bieżącym, jest zdziwiony reakcją przedstawicieli mieszkańców, którzy chodzili przez 20 lat poboczem nie dostrzegają, że jest to pewnien etap. Nie można namalować pasów między chodnikiem a poboczem. W drugim etapie, jak będą budowane kolejne drogi w Komorowie, to przejścia dla pieszych będą wykonane.
Pan Bryksa stwierdził, iż w jego wypowiedzi nie było ani jednej uszczypliwości w kierunku Gminy Michałowice, ma świadomość, iż nie pan Wójt jest odpowiedzialny za przejścia dla pieszych. Zapytał, jakie przepisy zakazują budowy przejścia dla pieszych pomiędzy chodnikiem a poboczem.
Pan Łuszczyński poinformował, że Gmina lokalizuje przejścia w oparciu o przepisy i dla gminy organem nadrzędnym w tych sprawach jest Starostwo Powiatowe, które daje konkretne warunki. Przy uzgadnianiu przejścia dla pieszych w opinii komunikacyjnej jest warunek, iż pieszy z chodnika nie może przejść na pobocze nieutwardzone.
Pani Popko zapytała o możliwość objęcia biletem WKD całej Gminy.
Pan Wójt stwierdził, że jest to kwota na poziomie 1mil 300 tys. zł. rocznie.
Pan Zacny poprosił o zasypanie dziur tłuczniem między ul. Kasztanową i Wesołą.
Pani Zalewska porosiła, aby na stronie internetowej gminy były opisane terminy odbioru liści od mieszkańców, nazwy ulic, albo informacja, że pana Wójt odmawia takiego działania. Następnie zapytała czy nastąpi realizacja basenu w Komorowie.
Pan Wójt poinformował, że gmina nie będzie odbierała liści z prywatnych nieruchomości. Natomiast sprawa budowy basenu zależy od ujęcia tego zadania w WPI. Jeśli będą środki w budżecie na budowę basenu, lub gdy gmina otrzyma środki unijne na ten cel, to na pewno takie zadanie zostanie podjęte. Po to zostało zabezpieczone miejsce w planie zagospodarowania, aby nie powstał np. w tym miejscu supermarket. Przypomniał, że w następnym roku nastąpi zakończenie budowy kanalizacji w Komorowie , następnym krokiem powinna być budowa dróg a  konkretnego terminu budowy basenu nie poda.
Pani Zalewska poruszyła sprawę budowy parkingu przy WKD w Komorowie, pytając jakie pan Wójt podejmie działania aby temu zapobiec. Następnie zapytała jeszcze o fundusze norweskie, jak przygotowujemy się do środków unijnych i jakie mamy koncepcje co do kierunków wnioskowania.
Pan Wójt stwierdził, że zastanowi się nad  sprawą budowy parkingu przy WKD. Rozstrzygnięć przyznania funduszy norweskich nie ma, w pierwszej kolejności powinny być składane wnioski dotyczące budowy dróg.
Pani Warsztocka poprosiła o wpisanie do budżetu gminy budowy nowego mostka nad zalewem oraz zaprenumerowanie dla sołtysów Gazety Sołeckiej. Następnie poprosiła o zorganizowanie spotkania ze specjalistą od funduszy unijnych, który powinien być na sesji i przysłuchiwać się problemom.
Pan Wójt poinformował, że sprawa gazety została już podjęta przez panią Sekretarz Gminy.
Pan Chruściak poinformował, że w urzędzie gminy jest projekt, który przewiduje zagospodarowanie całego terenu wokół zalewu i projekt zgłoszony został do jednego z planów, które mogą przynieść gminie pieniądze. W projekcie są zaprojektowane dwa mostki. Potrzebne są na te sprawy pieniądze.
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady pan Sławomir Walendowski zamknął obrady XIV sesji Rady Gminy Michałowice.
 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 21.12.2007 13:32
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 54
Autor: Urszula Bejda