Urząd Gminy Michałowice
30.04.2010 12:50

Protokół nr XL

Z obrad XL sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2006-2010 z dnia 2010.03.30

Z obrad XL sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 30 marca 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14 radnych.

Nieobecna, usprawiedliwiona pani Ewa Borzymowska.

 
Ad. pkt.1

Przewodniczący pan Sławomir Walendowski powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obecnych jest 12 radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały.

Pan Wójt zgłosił wniosek do porządku sesji polegający na wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta dotyczącego rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Za przyjęciem – 12
Przeciw             – 0
Wstrzymało się – 0
Wniosek został przyjęty.

Wobec zgłoszonego wniosku porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

1.Sprawy porządkowe.

2.Przyjęcie protokołu z XXXVIII i XXXIX sesji Rady Gminy.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      Dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice NrXXXVIII/262/2009,

2)      wyrażenia zgodny na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

3)      wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku,

4)      wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy,

5)      wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Piastów, dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Daniłowskiego na odcinku od ul. Sienkiewicza w Piastowie do końca w Regułach”,

6)      zmieniająca uchwałę Nr XII/70/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Michałowice,

7)      ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 845/40, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Komorów Osiedle, stanowiącej własność Gminy Michałowice,

8)      ustanowienia służebności przesyłu na działkach nr ew. 6/5 i 6/7, położonych w obrębie ewidencyjnym wieś Komorów Wieś, stanowiących własność Gminy Michałowice,

9)      ustanowienia służebności gruntowej na działce nr ew. 576/1 w obrębie ewidencyjnym Komorów Wieś, stanowiącej własność Gminy Michałowice,

10) upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy z PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie,

11) sprzedaży nieruchomości rolnej położonej we wsi Granica gmina Michałowice stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice,

12) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o określenie rodzaju miejscowości Pęcice Małe, gmina Michałowice, jako „wieś”.

4.      Podjęcie stanowiska w sprawie środków finansowych dla jednostek pomocniczych gminy – osiedli, w roku budżetowym 2011.

5.      Podjęcie stanowiska w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w 2009 roku.

6.      Podjęcie stanowiska w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy w 2009 roku.

7.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 09.01.2010r.do 17.03.2010 r.

8.Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XXXIX sesji Rady Gminy.

9.      Informacje Wójta Gminy.

10. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

11. Sprawy wniesione.

Za przyjęciem – 12
Przeciw             - 0
Wstrzymało się- 0

Porządek obrad XL sesji został przyjęty.

 
Ad. pkt.2

Przewodniczący Rady pan Sławomir Walendowski poinformował, iż projekty protokołu z XXXVIII i XXXIX sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, były wyłożone do wglądu w biurze rady, zapytał o uwagi do ich treści.

Nie zgłoszono uwag.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu z XXXVIII i XXXIX sesji Rady Gminy.

Za przyjęciem – 12
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 0

Rada Gminy przyjęła protokóły z XXXVIII i XXXIX sesji rady Gminy.

 
Ad. pkt.3.1

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice NrXXXVIII/262/2009.

Pan Wójt poinformował, że starał się o pozyskanie działki w Komorowie pod pocztę na zasadzie porozumienia z pocztą, aby w pierwszej kolejności pozyskać działkę, wybudować pocztę a potem wynająć na co najmniej 10 lat. Propozycja dla poczty została wysłana, niestety otrzymał odpowiedź iż przetarg na sprzedaż działki odbędzie się 31 marca. Przedstawiając zmiany w budżecie zwrócił się do Przewodniczącego Rady o przeprowadzenie dyskusji, głosowania, nad kwestią kwoty do jakiej może brać udział w licytacji.

Stwierdził, że potrzebna jest szybka decyzja z racji tego, że należy szybko wpłacić wadium, aby móc uczestniczyć w licytacji o nabycie użytkowania wieczystego.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna, z proponowaną kwotą w wysokości 550tys.zł.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pani Zalewska stwierdziła, że kwota 550tys. zł jest niską stawką jak na miejscowość Komorów, taką informację uzyskała z biur nieruchomości.  W związku z czym zaproponowała kwotę 650tys.zł., przy której pan Wójt będzie miał większą swobodę podczas licytacji.

Pan Zacny zapytał o źródło finansowania inwestycji.  
Pani Zalewska stwierdziła, że pan Wójt sobie poradzi.

Pan Walendowski przypomniał, że na Komisji GKiP była rozważana każda propozycja pod kątem skąd wziąć pieniądze na ten cel. Przypomniał, że każdy kto przedstawia propozycję powinien również przedstawić źródło finansowania.

Pani Zalewska stwierdziła, że nie ma takiej wiedzy jaką posiada pan Wójt i powinien sobie w tej sprawie poradzić.

Pan Chruściak stwierdził, że większości radnym zależy, aby omawianą działkę nabyć, natomiast zdecydowanie przeciwny jest narzucaniu niebotycznych kwot powyżej 550 tys.zł. Przypomniał, że działka którą gmina będzie mogła dysponować jest o pow. 348m2, metr kwadratowy wychodzi 1100zł. Trzeba wziąć pod uwagę i taką okoliczność, że znajdzie się ktoś, kto ma tak wielką ochotę na tę działkę, że będzie podbijał cenę do nieskończoności. Zaproponował, aby pozostać przy stawce 550tys.zł.

 

Przystąpiono do głosowania wniosku pan Zalewskiej z proponowaną kwotą 650 tys.zł.

Za wnioskiem   – 3
Przeciw             - 10
Wstrzymało się – 1
Wniosek nie został przyjęty.
 

Pan Wójt wniósł autopoprawki polegające na dopisaniu w WPI bezkosztowo sieci wodociągowej w ul. Jedliny, następnie dopisanie do zakupu mienia komunalnego 250tys.zł z rezerwy budżetowej, oraz przeniesienie z wydatków bieżących 18,5 tys.zł. na zakup kamery termowizyjnej dla Straży Pożarnej w Nowej Wsi.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice NrXXXVIII/262/2009 z autopoprawkami.

Za przyjęciem – 14
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XL /276 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.2

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Pan Wójt poinformował, że uchwała jest niezbędna do wystąpienia w licytacji do ustnego przetargu w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Komorowie.

 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Za przyjęciem – 14
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XL /277 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.3

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.

Pan Wójt poinformował, że ustawa o funduszu sołeckim przewiduje możliwość wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, przeznaczonych do dyspozycji sołectw na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców wsi i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Jest to uchwała intencyjna.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Bryksa zaproponował, aby rada gminy w ramach funkcjonowania aktualnego systemu dystrybucji środków budżetowych, czyli funduszu sołeckiego i środków przeznaczonych dla osiedli mogła przeanalizować kierunki, które są przyjmowane przez sołectwa, osiedla, oraz ich wykorzystanie.  Stwierdził iż powinno to się odbyć na posiedzeniu rady w połowie 2010 roku.

Pan Walendowski stwierdził, iż rozważy ten temat.
 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.

Za przyjęciem – 14
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XL /278 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

Pani Żakowska poinformowała, że zawarcie umów pozwoli ZOEAS zaoszczędzić wydatków związanych z opłatami za usługi telefonii komórkowej. Dostała nowe korzystne oferty.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pani Warsztocka stwierdziła, że to chyba niegospodarność, ponieważ ona przeniosła się z ERY do Play   i ma bardzo duże upusty

Pan Walendowski stwierdził, iż pod projektem uchwały podpisał się pan Wójt, pani Dyrektor i zostały sprawdzone wszystkie możliwości i działania.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

Za przyjęciem – 14
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XL /279 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.5

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Piastów, dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Daniłowskiego na odcinku od ul. Sienkiewicza w Piastowie do końca w Regułach”.

Pan Wójt poinformował, że zawarcie Porozumienia z Gminą Piastów umożliwi wykonanie przebudowy ul. Daniłowskiego, która łączy Reguły z Piastowem. Przypomniał, że wcześniej było porozumienie o wspólnym finansowaniu dokumentacji projektowej, dotyczącej przebudowy przedmiotowej drogi.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Piastów, dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Daniłowskiego na odcinku od ul. Sienkiewicza w Piastowie do końca w Regułach”.

Za przyjęciem – 14
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XL /280 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.6

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XII/70/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Michałowice.

Pan Łuszczyński poinformował, że z dniem wejścia ustawy Prawo ochrony środowiska następuje likwidacja gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Należności i zobowiązania gminnego funduszu stają się należnościami i zobowiązaniami budżetu gminy. Dlatego zaistniała konieczność dostosowania uchwały Nr XII/70/2010 do obowiązujących przepisów. Zgłosił autopoprawkę polegającą na zamianie słowa usług na ustaw w podstawie prawnej uchwały.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XII/70/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 14
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XL /281 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.7

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 845/40, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Komorów Osiedle, stanowiącej własność Gminy Michałowice.

Pani Sobierańska poinformowała, że PGE zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie zgody na udostępnienie nieruchomości pod budowę linii kablowej. Ponieważ przedmiotowa działka jest stanowi mienie gminne, w celu obciążenia jej ograniczonym prawem rzeczowym jakim jest służebność przesyłu, niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 845/40, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Komorów Osiedle, stanowiącej własność Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 14
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XL /282 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.8

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działkach nr ew. 6/5 i 6/7, położonych w obrębie ewidencyjnym wieś Komorów Wieś, stanowiących własność Gminy Michałowice.

Pan Wójt  poinformował, że uchwała związana jest z koniecznością przebudowy linii średniego napięcia, która koliduje z planowanym zagospodarowaniem działki 6/5 w Komorowie wsi. Ponieważ przedmiotowa działka stanowi mienie gminne, w celu obciążenia jej ograniczonym prawem rzeczowym jakim jest służebność przesyłu, niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działkach nr ew. 6/5 i 6/7, położonych w obrębie ewidencyjnym wieś Komorów Wieś, stanowiących własność Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XL /283 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.9

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr ew. 576/1 w obrębie ewidencyjnym Komorów Wieś, stanowiącej własność Gminy Michałowice.

Pani Sobierańska poinformowała, że przedłożonym projekcie uchwały zmieniona została służebność przesyłu na służebność gruntową. Służebność gruntowa na rzecz osoby prywatnej jest jedyną dopuszczalną formą służebności.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr ew. 576/1 w obrębie ewidencyjnym Komorów Wieś, stanowiącej własność Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XL /284 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.10

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy z PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie.

Pan Wójt poinformował, że w związku z budową parkingu przy ul. Kuklińskiego w Michałowicach i związaną z tym przebudową odcinka drogi niezbędne jest podpisanie umowy dzierżawy na część działki. Dzierżawa będzie dotyczyła wąskiego pasa o szerokości 2,5 m i powierzchni około 200 m2.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy z PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XL /285 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.11

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej położonej we wsi Granica gmina Michałowice stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Pani Sobierańska poinformowała, że działka była własnością skarbu państwa, w 2009 roku została skomunalizowana na podstawie przepisów dotyczących nieruchomości rolnych. Działka położona jest przy ul. Pruszkowskiej w Granicy o szerokości od 8 do 10 m, o sprzedaż działki zwrócił się sąsiad. Uchwała mówi o sprzedaży przetargowej. Działka do wykorzystania samodzielnego w takim kształcie nie nadaje się.

Pani Zawadzka poinformowała, że  opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej nie wydała opinii do przedstawionej uchwały, ponieważ powodem był brak możliwości analizy jak najkorzystniejszej sprzedaży tej działki. Wniosek był taki, aby przed wydaniem opinii komisja miała możliwość zapoznania się z operatem szacunkowym dotyczącym tej działki.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Bryksa zwracając się do pana Wójta zapytał o realizację wniosku Komisji GKiP.

Pan Wójt poinformował, iż chciałby poddać wniosek komisji GKiP pod dyskusje rady, ponieważ komisje wydały różne opinie.

Pani Zalewska stwierdziła, że jeśli nie ma operatu szacunkowego, to można pozbyć się mienia nie uzyskując właściwych dochodów, dlatego uważa że na obecnej sesji nie powinno się podejmować  tej uchwały.

Pan Wójt poinformował, że w momencie wyrażenia zgody na sprzedaż działki będzie wykonany operat szacunkowy. Natomiast jeśli nie będzie zgody na jej sprzedaż, to nie ma sensu wydawać pieniędzy na operat.

Pan Bryksa stwierdził, iż jest to bardzo oryginalna realizacja wniosku Komisji GKiP. Na komisjach pojawiały się wątpliwości nie tylko co do słuszności sprzedaży w chwili obecnej, także do gospodarności tego ruchu. Działka w tej chwili położona jest w atrakcyjnej lokalizacji i gdyby miała kształt normalny, była by sprzedawana za kilkaset złotych za metr kwadratowy. Po to był potrzebny operat szacunkowy, aby można było odpowiedzialnie odpowiedzieć, czy warto obecnie tę działkę sprzedawać. W chwili obecnej nie przedstawia ona dużej wartości i ze sprzedażą należałoby poczekać.  Ponieważ działka leży na terenie, na którym nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego zaproponował, aby gmina z własnej inicjatywy zrealizowała plan, w którym można by było poprzez wspólne działania z właścicielami sąsiednich terenów połączyć działki, a następnie poddać je wtórnemu podziałowi. Wtedy gmina miałaby szanse na uzyskanie działki kształtnej. Zaznaczył, że w chwili obecnej działka jest rolną i jej ukształtowanie wskazuje, że nie jest ona do zagospodarowania, więc nie przedstawia dużej wartości. Stwierdził, iż szybkie sprzedawanie takiej nieruchomości przez gminę jest błędem i wskazywało by na to, że radni nie chcą myśleć strategicznie.  Jest przeciwnikiem tej uchwały na obecną chwilę i zaapelował o odrzucenie tego projektu.

Pan Wójt poinformował, że nikt nie mówi o szybkiej i taniej sprzedaży tej działki, komisja ma prawo opiniować, wnioskować, ale szerszym gremium do podejmowania decyzji jest rada gminy. Sam decyzji nie podejmuje.

Pan Bryksa stwierdził, że jeśli dzisiaj będzie decyzja na sprzedaż, to dalej rada nie będzie miała najmniejszego wpływu na to co się będzie dalej działo, jaka będzie cena wyjściowa do przetargu, kiedy będzie ona sprzedawana. Poprosił o odrzucenie uchwały.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej położonej we wsi Granica gmina Michałowice stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 4
Przeciw            -  7
Wstrzymało się- 1
Uchwała nie została podjęta.
 
Ad. pkt.3.12

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o określenie rodzaju miejscowości Pęcice Małe, gmina Michałowice, jako „wieś”.

Pani Sobierańska poinformowała, że przeprowadzono konsultacje na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2010 roku. Z przeanalizowanych ankiet wynika, że mieszkańcy Pęcic Małych jednoznacznie opowiedzieli się za określeniem rodzaju miejscowości Pęcice Małe jako „wieś”, za było ponad 87%.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o określenie rodzaju miejscowości Pęcice Małe, gmina Michałowice, jako „wieś”.

Za przyjęciem – 14
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XL /286 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
Pan Walendowski zarządził 15 min. przerwy.

Po przerwie przewodniczenie sesji przejął pan Zacny.

 
Ad. pkt 4

Podjęcie stanowiska w sprawie środków finansowych dla jednostek pomocniczych gminy – osiedli, w roku budżetowym 2011.

Pan Wójt poinformował, że na wzór funduszu sołeckiego zaproponował podjęcie intencyjnego stanowiska, aby można było przeprowadzić procedurę jak do sołectw.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia stanowiska w sprawie środków finansowych dla jednostek pomocniczych gminy – osiedli, w roku budżetowym 2011.

Za przyjęciem – 11
Przeciw             - 0
Wstrzymało się - 0

Stanowisko Nr 7/2010 stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad. pkt 5

Podjęcie stanowiska w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w 2009 r.

Pan Chruściak poinformował, że na Komisji Rewizyjnej sprawozdanie zostało omówione a następnie przyjęte.

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia stanowiska w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w 2009 r.

Za przyjęciem – 9
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 1

Stanowisko Nr 8/2010 stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad. pkt 6

Podjęcie stanowiska w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych Gminy w 2009 r.

Pani Brzeska poinformowała, że na Komisji Spraw Społecznych sprawozdanie zostało omówione a następnie przyjęte.

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia stanowiska w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2009 r.

Za przyjęciem – 9
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 2

Stanowisko Nr 9/2010 stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad. pkt.7
Z zakresu gospodarki komunalnej.

Pan Chruściak  zapytał, czy rozstrzygnięty przetarg na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych dotyczy uzupełnia dziur po zimie.

Pan Łuszczyński poinformował, że dotyczy remontu dróg po zimie.
Z zakresu inwestycji i remontów.

Pan Bryksa zapytał, dlaczego aktualizuje się projekt kanalizacji dla ul. Leśnej w Pęcicach.

Pan Kawiorski poinformował, że projekt był opracowany pięć lat temu i ze względów finansowych nie został wykonany.

Pan Rajski zapytał, czy w tym projekcie ujęte jest poprowadzenie wodociągu.

Pan Kawiorski stwierdził że w omawianym projekcie nie przewiduje się wodociągu.

Pan Raski poprosił, aby przy kanalizacji również zaprojektować wodociąg

Z zakresu geodezji i rolnictwa.

Pan Chruściak zapytał, czy gmina ma zamiar uaktualnić opłaty za użytkowanie wieczyste działek użytkujących przez GS Michałowiczanka.

Pani Sobierańska poinformowała, że na działce przy ul. Wiejskiej i przy rondzie w Pęcicach użytkowania wieczystego nie ma. Nie było mowy o aktualizacji, była ona przeprowadzana parę lat temu.

Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Pan Bryksa zapytał, czy znane są harmonogramy przebudowy Al. Jerozolimskich.

Pan Wójt poinformował, że gmina nie posiada żadnych harmonogramów co do przebudowy Al. Jerozolimskich, o terminach niewiele się mówi.

Z zakresu kultury, sportu i zdrowia.
Brak pytań.
Z zakresu gminnej oświaty.
Brak pytań.
Z zakresu pomocy społecznej.

Pan Bryksa zapytał, czy można wstępnie zapytać o efekty, wyniki popularności powołanego poradnictwa psychologicznego dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pani Radzimińska poinformowała, że z poradnictwa korzysta obecnie jedna osoba.

Pani Zalewska zapytała o środki otrzymane w ramach projektu „Aktywnie do rozwoju”.

Pani Radzimińska poinformowała, że chodzi tu o kwotę w wysokości 94tys.zł.
Z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych.
Brak pytań.
 
Ad. pkt 8
Brak uwag.
 
Ad. pkt 9

Pan Wójt poinformował, że został rozstrzygnięty przetarg i podpisana umowa na dostawę 14 nowoczesnych zestawów dla WKD. Stwierdził, że jest to duże przedsięwzięcie.

Następnie ze względu na zbliżające się Święta Wielkanocne złożył najserdeczniejsze życzenia.

 
Ad. pkt 10

Pan Herner poinformował, że do rady gminy wpłynęły ponownie pisma od właścicieli sklepów w sprawie zwiększenia limitów na sprzedaż napojów alkoholowych.

Do wiadomości rady gminy wpłynęło pismo mieszkańców Placu Paderewskiego i ul. A. Janowskiego w sprawie interwencji poprawienia jezdni, utwardzenia destruktem.

Następne pismo do wiadomości rady  pani Jadwigi Pióro skierowane do Starostwa Powiatowego w sprawie dotyczącej prawidłowości stanu posiadania nieruchomości – zdjęcia bramy z ogrodzenia.

Pismo sołectwa Nowa Wieś dotyczące braku odpowiedzi od pana Wójta w sprawie zagospodarowania działek.  

Pismo mieszkańców Opaczy Kolonii dotyczące interwencji w sprawie zachowania się  Pani Elżbiety Gustakowskiej z Opaczy Koloni.

Dwa pisma od Sołtysa Opaczy Małej pani Budzyniak, do wiadomości rady gminy w sprawie tragicznego stanu nawierzchni ul. Targowej oraz w sprawie zainstalowania zaworu odcinającego w ul. Klonowej z powodu częstych awarii wodociągu.

Następnie pismo od Państwowej Komisji Wyborczej odnośnie zbliżających się wyborów.

Pismo od pana Bogdana Woźniaka z Sokołowa w sprawie budowy kanalizacji.

Poinformowała, że wpłynęło sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Michałowice za okres 2007-2008, będzie przekazane do odpowiednich komisji.

12 marca 2010 roku wpłynęła Analiza Stanu Bezpieczeństwa na terenie Gminy Michałowice za okres 2009r. zostanie przekazana na komisje.

Ad. pkt 11

Pan Bryksa informując, że przy ul. Okrężnej ciągnie się pas drogowy który jest całkowicie zniszczony, rozjeżdżany, zapytał o remont tego odcinka.

Pan Łuszczyński poinformował, że będzie to wykonane w maju br.

Następnie pan Bryksa zapytał, na jakim etapie jest projekt organizacji ruchu drogowego dla gminy Michałowice.

Pan Łuszczyński poinformował, że projekt został przekazany do uzgodnienia do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie półtora miesiąca temu.

Pan Bryksa przypomniał, że w ramach szerokiej dyskusji o odśnieżaniu chodników, był postawiony wniosek o sprawdzenie aktywności dzielnicowych z naszego Komisariatu Policji. Przypomniał, że pan Wójt wniosek przyjął i obiecał z panem Komendantem wejść w kontakt w tej sprawie. Zapytał o wyniki.

Pan Wójt poinformował, że nie ma jeszcze odpowiedzi w tej sprawie.

Pan Bryksa poprosił o odpowiedź przy omawianiu sprawozdania dotyczącego bezpieczeństwa gminy.

Następnie złożył wniosek w sprawie wszczęcia procedury planowania przestrzennego, zmierzającego do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części Wsi Granica, pomiędzy ul Rekreacyjną i Pruszkowską a granicą gminy. Poinformował, że dotyczyło by to objęcie planem omawianej na obecnej sesji działki gminnej w Granicy. Poprosił o przygotowanie projektu uchwały na najbliższe posiedzenie rady gminy.

Pan Kozłowski przypomniał, że poruszył kiedyś z panem Wójtem sprawę nielegalnego wysypywania ziemi na terenie chronionym łąk nad rzeką Utratą. Złożył w ubiegłym roku pismo w sprawie łąki, która została nielegalnie wysypana ziemią. W piśmie mieszkańcy napisali że rozumieją rozwój usług na swoim terenie, ale rodziny również potrzebują spokoju po pracy i po zajęciach szkolnych, dlatego protestują i nie zgadzają się na budowę tak blisko budynków mieszkalnych magazynów z infrastrukturą techniczną i jakiejkolwiek uciążliwej działalności. Zapytał co zostało zrobione w tym względzie.

Pan Sobol poinformował, że w trakcie postępowania administracyjnego zostały złożone pisma dotyczące omawianego terenu, na które odpowiedzią jest decyzja, od której można się również odwołać.

Pan Kozłowski poinformował, że pan Wójt nie posłuchał uwag mieszkańców i wydał warunki niezgodne z wolą mieszkańców.

Pan Zacny przypomniał o składaniu oświadczeń majątkowych, których termin upływa z końcem kwietnia br.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Vice-Przewodniczący Rady pan Paweł Zacny zamknął obrady XL sesji Rady Gminy Michałowice,

 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 30.04.2010 12:50
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 29
Autor: Urszula Bejda