Urząd Gminy Michałowice
21.07.2010 09:55

Protokół nr XLII

Z obrad XLII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2006-2010 z dnia 2010.04.29

Z obrad XLII sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 29 kwietnia 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 radnych.
 
Ad. pkt.1

Przewodniczący pan Sławomir Walendowski powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obecnych jest 12 radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały.

Odczytał projekt porządku obrad.
1.Sprawy porządkowe.
2.Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy.

3.Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Regułach za 2009 rok.

4.Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice,

2)      wyrażenia woli przystąpienia Gminy Michałowice do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Bezpieczeństwo energetyczne Gminy Michałowice – partnerstwo, środowisko, innowacje” współfinansowanego w ramach IV Priorytetu RPOWM – Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka”,

3)      dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice NrXXXVIII/262/2009.

5.      Informacje Wójta Gminy.

6.      Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

7.      Sprawy wniesione.

Za przyjęciem – 12
Przeciw             - 0
Wstrzymało się- 0

Porządek obrad XLII sesji został przyjęty.

 
Ad. pkt.2

Przewodniczący Rady pan Sławomir Walendowski poinformował, iż projekt protokołu z XL sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, był wyłożony do wglądu w biurze rady, zapytał o uwagi do treści.

Nie zgłoszono uwag.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu z XL sesji Rady Gminy.

Za przyjęciem – 12
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 0

Rada Gminy przyjęła protokół z XL sesji rady Gminy.

 
Ad. pkt.3

Przystąpiono do dyskusji na temat sprawozdania Komendanta Komisariatu Policji w Regułach za 2009 rok.

Pan Komendant Piotr Ziembiński omówił przedstawione radnym sprawozdanie, po czym poprosił o zadawanie pytań.

Pani Borzymowska zapytała czy w Komorowie były przypadki przestępstw na tle narkotykowym.

Pan Komendant odpowiedział, że raczej tak.

Pani Borzymowska stwierdziła, że dziwi ją odpowiedź Komendanta, ponieważ powinno to być udokumentowane, zapisane i podane do wiadomości m.in. radnych. Następnie poprosiła o uzupełnienie, spisanie tych informacji oraz dostarczenie ich do rady. Ponadto rozszerzyła swoje pytanie na wszystkie miejscowości Gminy Michałowice.

Pan Komendant poinformował, że czyny narkotykowe w sprawozdaniu zostały ocenione ilościowo, a do informacji dotyczących poszczególnych miejscowości może ustosunkować się w terminie późniejszym, po sprawdzeniu tych informacji.

Pani Borzymowska zapytała, gdzie w Komorowie najczęściej dochodzi do takich wykroczeń.

Pan Komendant odpowiedział, że najczęściej dochodziło do nich w rejonie stacji WKD.

Pani Borzymowska zapytała jaki jest przedział wiekowy osób dokonujących przestępstw na tle narkotyków, oraz czy istnieje zagrożenie dla młodzieży szkolnej.

Pan Komendant poinformował, że istnieje takie zagrożenie.

Pan Wójt stwierdził, że w sprawozdaniu widać gwałtowny wzrost przestępstw narkotykowych. Poprosił Komendanta o naświetlenie tego problemu, ponieważ obecnie jest to największe rozwijające się zagrożenie.

Pan Komendant poinformował, że czyny zaprezentowane w sprawozdaniu to te, które udało się ujawnić policji i pokazują dynamiczny wzrost przestępstw narkotykowych. Dodał, że pokazuje to też, że policja jest coraz skuteczniejsza.

Następnie poinformował, że należy zwrócić uwagę na ustawę o dopalaczach, którymi interesuje się coraz większa liczba młodzieży, a które są legalne i nie można ukarać obywateli za ich posiadanie.

Pani Borzymowska zapytała w jaki sposób policja współpracuje ze szkołami.

Pan Komendant poinformował, że policja stara się organizować prelekcje, natomiast nie zgłasza dyrektorom szkół wykrytych przestępstw narkotykowych, które miały miejsce poza terenem szkoły chyba, że narkotyki zostały znalezione przy osobie nieletniej. W takim przypadku osoba nieletnia jest przesłuchiwana w obecności pedagoga. Następnie stwierdził, że szkoły są świadome, iż uczniowie popełniają takie wykroczenia.

Pan Strzelecki stwierdził, że po porównaniu analizy półrocznej sprawozdania i innych analiz z poprzednich lat, nie dostrzega większych różnic w stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy. Dodał, że pieniądze, które Gmina przeznaczyła na rozwój Komendy Policji nie przełożyły się na polepszenie stanu bezpieczeństwa. Poruszył również temat przejeżdżających samochodów ciężarowych przez teren naszej gminy, w szczególności ulicy Regulskiej. Zapytał, czy nie można przenieść ruchu tych samochodów na inne drogi przelotowe na terenie Gminy Michałowice.

Pan Komendant nie zgodził się z przedmówcą, że stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Michałowice nie zmienia się od wielu lat. Następnie przedstawił działania podejmowane przez policję w celu poprawienia sytuacji na drogach.

Pan Bryksa zapytał o przyczynę oddelegowania policjanta na 6 miesięcy.

Pan Komendant poinformował, że policjant został oddelegowany na 6 miesięcy do grupy specjalnej CBŚ decyzją Komendanta Głównego Policji.

Pan Bryksa wyraził zaniepokojenie postępującym spadkiem wykrywalności przestępstw na terenie Gminy Michałowice.

Pan Komendant poinformował, że taki wynik jest spowodowany zestawieniem w sprawozdaniu różnych rodzajów przestępstw, które są w różnym stopniu wykrywalne.

Pan Bryksa zapytał, dlaczego wykrywalność w kategorii kradzież – włamanie, jest na tak niskim poziomie w stosunku do liczby czynów, które od poprzedniego roku wzrosły trzykrotnie.

Pan Komendant poinformował, że jest to spowodowane tym, że kradzieże są przestępstwem najtrudniejszym do wykrycia. Następnie zapewnił, że w tym roku policja podejmie starania, aby poprawić zaistniałą sytuację.

Pan Bryksa zapytał, jakie działania prowadzi komisariat w ramach programu „Razem bezpieczniej”.

Pan Komendant poinformował, iż jest to profilaktyczna współpraca za szkołami i przedsiębiorstwami.

Pan Bryksa wyraził zaniepokojenie liczbą nieletnich sprawców przestępstw i zapytał czym to jest spowodowane.

Pan Komendant stwierdził, że wskazuje to na coraz większą demoralizację nieletnich oraz, że policja ma ograniczone możliwości w ich karaniu.

Pan Bryksa zapytał, co może zrobić samorząd, aby poprawić ogólną politykę w sprawie karania nieletnich.

Pan Komendant stwierdził, że jedyne co można zrobić to ustalać i zatrzymywać nieletnich sprawców czynów karalnych, oraz wysyłać wnioski celem wszczęcia postępowań.  

Pan Bryksa zasygnalizował brak w sprawozdaniu danych na temat wykroczeń drogowych na terenie gminy oraz zasugerował, że warto to uzupełnić.

Następnie zapytał, ile służb Komisariatu Policji w Regułach było poświęcone kwestii tonażu i czy w ogóle były takie służby na terenie Gminy Michałowice.

Pan Komendant odpowiedział, że nie ma takich służb, ponieważ komisariat dysponuje tylko jedną załogą i nie ma możliwości, aby poświęciła ona czas tylko na tą jedną sprawę. Następnie dodał, że działania takie są podejmowane tylko doraźnie w ramach prowadzonych działań.  

Pan Bryksa zgłosił wniosek dotyczący skierowania służb ponadnormatywnych na drogi powiatowe Gminy Michałowice w celu zwalczania wykroczeń tonażowych.

Następnie zapytał, ile czasu dzielnicowi spędzają w rejonach służbowych i co wtedy robią, po czym dodał, że zgodnie z zarządzeniem Komendanta Głównego Policji powinno to być 60% czasu służby.

Pan Komendant poinformował, że dzielnicowi spędzają w rejonach służbowych 60% czasu służby i wykonują swoje obowiązki.

Pan Bryksa zasugerował, że dzielnicowi nie są znani mieszkańcom, i że powinni poświęcić chociaż jedną godzinę tygodniowo na odwiedzenie mieszkańców jednej ulicy. Następnie stwierdził, że jeśli policja nie wyjdzie do mieszkańców to nie będzie poprawy bezpieczeństwa w gminie.

Pani Popko poruszyła temat parkowania na chodnikach, trawnikach, co uniemożliwia przejście pieszym.

Następnie zasugerowała, aby dzielnicowy pojawił się kilkakrotnie w tych miejscach i zwracał uwagę kierowcom.

Pan Witek poruszył temat zagrożenia pieszych przez osoby nieletnie poruszające się kładami po chodnikach i ulicach.

Następnie zapytał w jakim kierunku policja chce zmienić działania, aby poprawić współczynnik wykrywalności włamań i kradzieży.

Pan Komendant poinformował, że policja planuje zwiększenie nacisku na pracę operacyjną oraz pozyskiwanie informacji o sprawcach przestępstw, a także zwiększenie efektywności służb patrolowych w rejonach służbowych.

Pani Borzymowska zapytała w jaki sposób policja zamierza zwiększyć efektywność służb patrolowych, aby mieszkańcy gminy czuli się bezpieczniej.

Pan Komendant poinformował, że zawsze są służby nocne, które wystawiają patrole, a ponadto jest planowane zwiększenie patroli poprzez współpracę z innym komisariatem.

Pani Borzymowska stwierdziła, że w Gminie Michałowice jest za mało patroli.

Pan Chruściak poruszył temat wjazdu na rondo przy wlocie ul. M. Dąbrowskiej dużych pojazdów, prosząc o częste patrole drogowe ponieważ dochodzi tam do wielu naruszeń przepisów drogowych.

Następnie poprosił w ramach prewencji o zwiększenie patroli przy Zalewie w Komorowie Wsi i w rejonie Ogródka Jordanowskiego „Kaliszowy Gaik” w godzinach późno wieczornych.

Pan Bośka poruszył temat samochodów parkujących na chodnikach, które utrudniają przejście pieszym w Nowej Wsi.

Pan Bryksa zaapelował o wyciąganie konsekwencji prawnych wobec nieletnich spożywających alkohol w miejscach publicznych. Następnie poprosił o kontrole lokalów gastronomicznych, które sprzedają alkohol osobom nieletnim oraz o rozwiązanie problemu związanego z kładami poruszającymi się po terenach leśnych Gminy Michałowice.

Pani Borzymowska zapytała, czy policja współpracuje z Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Michałowice. Następnie zasugerowała, aby Komisja z pomocą policji oprócz sklepów monopolowych kontrolowała także lokale, w których są sprzedawane napoje alkoholowe.

Pan Komendant poinformował, że kontrole policji w lokalach sprzedających alkohol są doraźne.

Pan Walendowski zasugerował podjecie inicjatywy do prowadzenia wśród dzieci prelekcji dotyczących bezpiecznego poruszania się po drogach. Następnie podziękował za przygotowanie sprawozdania.  

 
Ad. pkt.4.1

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice.

Pan Walendowski poinformował, że sprawozdanie i projekt uchwały były opiniowane przez poszczególne komisje. Komisja Rewizyjna sformułowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, wpłynęły także opinie RIO. Odczytał opinię RIO, uchwałę nr 99/W/10 z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Michałowice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok. Opinia pozytywna (w załączeniu do protokołu).

Następnie odczytał uchwałę Nr 121/W/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Komisje Rewizyjną Rady Gminy Michałowice wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu w 2009 roku (uchwała w załączeniu do protokołu). Poinformował, iż przedłożony wniosek Komisji Rewizyjnej spełnia wymogi określone w art. 18a ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, w związku z tym Skład Orzekający RIO nie zgłasza zastrzeżeń do jego treści.

Pan Chruściak odczytał opinię Komisji Rewizyjnej o realizacji budżetu Gminy Michałowice a następnie wniosek o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Michałowice (wniosek i opinia w załączeniu do protokołu).

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna. Pani Brzeska-Kalczukpoinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Wójt poinformował, że budżet był jednego wójta a wykonanie trzech wójtów. Stwierdził, że szczególne podziękowania należą się pan Bolesławowi Kusowi, który gdy był pełniącym obowiązki nie tylko administrował, ale wiele inwestycji już przygotowanych uruchomił. 

Pani Jankowska poinformowała, iż uchwalony budżet gminy Michałowice po stronie dochodów wynosił 77 165 297,20zł., dochody zostały zrealizowane w 98% i wykonane w wysokości 75 758 790,60 zł., wydatki wykonane zostały w wysokości 79 037 449,55 zł. Następnie omówiła dochody w poszczególnych grupach (informacja w załączeniu do protokołu).

Do sprawozdania została dołączona informacja uzupełniająca zawierająca wykaz zadań w poszczególnych działach budżetu Gminy (stanowi załącznik do protokołu).

 

Przystąpiono do dyskusji nad poszczególnymi załącznikami.

Pan Bryksa nawiązując do zał. nr 6 zapytał na jakiej nieruchomości została zlokalizowana studnia głębinowa.

Pan Wójt poinformował, że na terenach Agencji Rolnej.

Pani Zalewska stwierdziła, że sprawozdanie Komisji Rewizyjnej pokazuje dosyć dużo zastrzeżeń do realizacji tego budżetu i dziwi się pozytywnej opinii tej komisji.

Pani Borzymowska stwierdziła, że mimo iż Komisja wydała opinię pozytywną to jednomyślności nie było.

Pan Rajski przypomniał, że Komisja Rewizyjna starała się zawrzeć pewne uwagi zwracając uwagę na wykonanie procentowe, przyczyny niewykonania. Uznał w swoim wniosku, że nie ma podstawy do odrzucenia sprawozdania.

Pan Wójt poinformował, że przedstawiona struktura wydatków wynika z budżetu zatwierdzonego przez radę.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 11
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 4
Uchwała Nr XLII / 287/2010 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczenie sesji przejął pan Paweł Zacny.
 
Ad. pkt.4.2

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Michałowice do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Bezpieczeństwo energetyczne Gminy Michałowice – partnerstwo, środowisko, innowacje” współfinansowanego w ramach IV Priorytetu RPOWM – Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka”.

Pan Wójt poinformował, że w związku z planowanym naborem wniosków aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - Działanie 4.3 "Ochrona powietrza, energetyka" oraz zaistniałą możliwością pozyskania funduszy unijnych na realizację inwestycji polegającej na zakupie i instalacji kolektorów słonecznych dla mieszkańców gminy, pojawiła się możliwość przygotowania i złożenia wniosku aplikacyjnego dla projektu inwestycyjnego polegającego na zakupie i instalacji kolektorów w indywidualnych gospodarstwach domowych. Stwierdził, że jest bardzo wysokie zainteresowanie projektem ze strony mieszkańców naszej gminy wyrażone w ilości przesłanych do Urzędu podpisanych ankiet (ponad 700) pozwala poważnie myśleć o realizacji tego ważnego dla rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Michałowice przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę szczególnie silne zaangażowanie mieszkańców w realizację tego projektu, Gmina Michałowice przystępuje do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu, co oznacza że będzie ubiegać się o dotację UE w wysokości 85% całości kosztów zakupu i instalacji kolektorów słonecznych dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Chruściak zwrócił się z prośbą o przedłużenie składania wniosków mieszkańców na kolektory słoneczne.

Pan Wójt poinformował, że zostało przedłużone do 15 maja.

Pan Seretny zapytał czy jest informacja o kosztach serwisowania urządzeń po okresie gwarancyjnym.

Pan Górniak poinformował, że koszt utrzymania zestawu kolektora słonecznego wynosi około 100zł. rocznie.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Michałowice do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Bezpieczeństwo energetyczne Gminy Michałowice – partnerstwo, środowisko, innowacje” współfinansowanego w ramach IV Priorytetu RPOWM – Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka”.

Za przyjęciem – 15
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XLII /288 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.4.3

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009.

Pan Wójt wniósł autopoprawkę w dziale 7054 polegającą na zmianie tytułu zadania zakup samochodu strażackiego na dotację na zakup samochodu strażackiego, kwota nie ulega zmianie.

 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawiedokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice NrXXXVIII/262/2009 z autopoprawką.

Za przyjęciem – 14
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XLII /289 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący zarządził 15 minut przerwy.
 
Ad. pkt.5

Pan Wójt poinformował o spotkaniu Wójtów i Burmistrzów z Wicewojewodą Mazowieckim w sprawie tzw. „schetynówek” oraz stanu prawnego dotyczącego miejscowych planów. Trzeci temat dotyczył przedstawienia przez Wojewodę ankiety, zapytania, w sprawie zmiany przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 
Ad. pkt.6

Pan Walendowski poinformował, że wpłynęło pismo od radcy prawnego pana RobertaPawłowskiego działającego w imieniu pana Jerzego Kapuścińskiego, spadkobiercy Józefa Markowicza przypominające o prowadzeniu działań w celu odzyskania nieruchomości wchodzących w skład spadku po Józefie Markowiczu.

Wpłynął protest mieszkańców Nowej Wsi w sprawie lokalizacji komunalnych budynków mieszkalnych w tej miejscowości. Stwierdził, że sprawą powinna zająć się Komisja GKiP. Pismo pani Elżbiety Tomczak dotyczące budowy kontenerów socjalnych na działce OSP w Nowej Wsi.

Następnie pismo od Agencji Nieruchomości Rolnej w sprawie wstępnej zgody na nieodpłatne przekazanie działki w Regułach z przeznaczeniem na budowę zbiornika retencyjnego.

Pismo od mieszkańców Reguł o nadanie placu zabaw imienia Romana Lawrence. Stwierdził, iż prześle pismo do pana Wójta i Komisji Spraw Społecznych o wypracowanie opinii.

Pan Wójt poinformował iż ma to pismo.

Wpłynęła odpowiedź od pana Wójta w sprawie opinii na temat zwiększenia limitów na sprzedaż napojów alkoholowych.

Pismo z Urzędu Skarbowego w Pruszkowie w sprawie szybkiego złożenia oświadczeń majątkowych za rok 2009.

Sprawozdanie Wójta gminy Michałowice z realizacji programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Przypomnienie Wojewody Mazowieckiego w sprawie oświadczeń majątkowych. 

Podziękował wszystkim za uczestnictwo we Mszy Świętej w intencji ofiar tragedii pod Smoleńskiem.

 
Ad. pkt.7

Pan Kozłowski poruszył temat strategii energetycznej, konkretnie linii 110KV. Zapytał jakie korzyści ma z tego gmina, że ta linia przechodzi przez jej tereny.

Pan Sobol  poinformował, że od 10 lat jest prowadzona sprawa, wydane warunki zabudowy przestały już obowiązywać na części. Ideą linii 110KV było zabezpieczenie interesów gminy Nadarzyn i Michałowic. Powstał taki pomysł, aby w Sokołowie wybudować dużą stację, która miałaby za zadanie przejście z energii 220 na 110 a następnie na średnie napięcie. Były rozmowy z właścicielami gruntów, które nie wniosły nic nowego, ponieważ nie dogadano się. Nie ma żadnych innych rozmów na ten temat.

Pan Kozłowski stwierdził, że Gmina Michałowice nie ma żadnych korzyści z tej linii, a ponadto tereny straciły na wartości.

Pan Bryksa złożył wniosek o zlecenie przygotowania przez pana Wójta analizy finansowej w perspektywie roku 2020, która wskazywałaby możliwości gminy po stronie dochodowej i pokazywałaby możliwości realizowania inwestycji przez gminę. Pozwoliłoby to zaplanować inwestycje kubaturowe i rozłożyć je w czasie. Określił termin do końca czerwca.

Pan Zacny stwierdził, że na obecnej sesji tego tematu nie widzi, ponieważ uważa, że powinien być projekt w formie stanowiska. Na początku sesji został przegłosowany porządek sesji i najlepiej by było aby wniosek był zgłoszony podczas głosowania porządku.

Następnie zwrócił się do pana Wójta z pytaniem, czy jest w stanie przygotować do 15 czerwca analizę finansową gminy.

Pan Wójt stwierdził, iż 15 czerwca to krótki termin, po drugie wykonanie takiego projektu to również koszty, dlatego należałoby zrobić zmiany w budżecie. Jest to kwestia do zastanowienia i do zrealizowania, ale istnieje jeszcze kilka niewiadomych co do finansowania przedsięwzięć kubaturowych.

Pan Zacny zapytał, czy pan Wójt może w ciągu dwóch tygodni poinformować o konkretnych datach.

Pan Bryksa zaproponował przełożenie terminu na realny, na 10 lipca i zaproponował wykonanie analizy nr 1 czyli projekcję finansową bez przekładania tego na konkrety inwestycyjne. Chodzi o wyliczenia jakimi budżetami inwestycyjnymi przy obsłużeniu wydatków bieżących gmina będzie dysponowała w kolejnych latach.

Pan Wójt poinformował, że wolałby, aby wykonać projekcje finansową z przełożeniem na konkrety inwestycyjne. Do 14 maja da konkretną odpowiedź w sprawie terminów.  

Pan Bryksa zapytał czy gmina pozyskała opracowania na temat bezpieczeństwa ruchu w ciągu ul. Pruszkowskiej w Granicy.

Pan Wójt stwierdził, że gmina wystąpiła o pomoc do policji, która przeprowadza rutynowe kontrole na tych terenach. Następnie stwierdził, że w tego typu ciągach nie są stosowane wyniesione przejścia dla pieszych.

Pan Bryksa poprosił aby w trybie pilnym zorientować się czy są takie opracowania, a w przypadku ich braku będzie wnioskował, aby z pieniędzy gminnych sfinansować taką analizę, która udowodni, że należy wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia w ruchu drogowym w omawianym ciągu. Poprosił o informację na ten temat.

Pan Wójt poinformował, że taką informację przekaże.

Pan Bryksa zapytał jakie są działania gminy w sprawie pisma z Zarządu Osiedla Komorów dotyczącego problemu kładów i motocykli w rejonie osiedla i lasu.

Pan Wójt poinformował, że w tej sprawie było wystąpienie do policji, która poinformowała, że przeprowadza rutynowe kontrole i nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości.

Pan Bryksa stwierdził, iż należy się zastanowić, aby wspólnie z sąsiednimi gminami a zwłaszcza z Nadarzynem spróbować rozwiązać ten problem, ponieważ nie może tak być dalej.

Pani Kalczuk zaproponowała, aby we współpracy z innymi gminami stworzyć teren przeznaczony dla kładów, motocykli, itp.

Pan Wójt poinformował, że nie jest to możliwe, ponieważ wówczas gmina odpowiadałaby za ten teren i za bezpieczeństwo.

Pani Kwaśna zapytała o termin wykonania studium zagospodarowania przestrzennego i poprosiła o umieszczenie tej informacji na stronie internetowej.

Pan Rajski zapytał o harmonogram studium zagospodarowania przestrzennego.

Pan Wójt poinformował, że gmina wystąpiła oficjalnie o informację do biura projektowego, ale jeszcze nie otrzymała odpowiedzi. 

Pani Warsztocka zgłosiła ustny wniosek o nowy mostek nad rzeką Utratą w miejscu wypływu z Zalewu.

Pan Wójt poinformował, że nie jest w stanie uzyskać pozwolenia na zbudowanie nowego mostka w innym miejscu. Następnie dodał, że ten teren nie należy do Gminy lecz do skarbu państwa.

Pan Bośka zapytał o odpowiedź na pismo w sprawie oznakowania ciągu rowerowego i pieszego na ul. Głównej w Nowej Wsi. Poprosił również o umieszczenie znaku zakazującego parkowania, ponieważ stojące na chodnikach samochody utrudniają bezpieczne poruszanie się pieszych. Następnie poruszył temat mostu przy ul. spacerowej w Nowej Wsi, który pomimo, iż droga ma 9 m szerokości został zwężony do 6 m, co utrudnia przejazd samochodom ciężarowym.

Pani Kalczuk zaproponowała, aby stworzyć odpłatny teren dla kładów i motocrossów, a z pozyskanych pieniędzy opłacić ochronę tego miejsca.

Pani Warsztocka zapytała kiedy zostanie wykonane odwodnienie i budowa ulicy Konopnickiej.

Pan Wójt poinformował, że nie wie kiedy ruszy ta inwestycja, ponieważ obecnie Gmina nie posiada na to pieniędzy.

Pan Rajski przypomniał, że jest to zadanie dwuletnie.

Pani Zalewska poinformowała, że Wójt powinien wykazać się dobrą wolą i reprezentować mieszkańców w różnych sytuacjach, nawet gdy nie są to zadania gminy. Następnie zapytała o przerwę w realizacji zadań na ul. Ireny i ul. Podhalańskiej w Komorowie oraz o dalszą modernizację tych ulic.

Pan Wójt poinformował, że nic nie wie o planowanej przerwie w robotach.

Pani Zalewska wnioskowała o przygotowanie dla mieszkańców skróconej informacji o zasadach utrzymania porządku i czystości.

Pan Wójt poinformował, że regulaminu nie da się skrócić, ponieważ wszystkie punkty są ważne. Ponadto dodał, że wszystkie informacje są umieszczone na stronie internetowej Gminy i trzeba rozpropagować wśród mieszkańców, aby tam zaglądali.

Pan Chruściak stwierdził, że przez kłady i motocrossy są rozjeżdżane łąki wzdłuż rzeki Utraty, na których są gminne działki. Następnie poprosił o przyspieszenie prac, które doprowadzą do działania straży gminnej, ponieważ jej powstanie pomoże w utrzymaniu porządku.

Następnie zapytał w jakiej fazie jest realizacja stref rekreacji, głównie przy Zalewie i w jakim stadium jest wykonanie wyroku sądowego dotyczącego zagrodzenia ul. Wschodniej.

Pan Wójt poinformował, że najbardziej zaawansowane prace są w Regułach, rozpoczęto również prace w Michałowicach, a po niedzieli zaczną się prace przy Zalewie w Komorowie.

Pani Sobierańska poinformowała, że pani Poleśna złożyła wniosek do sądu kilka dni przed wejściem komornika w teren, w związku z tym możliwość wejścia w teren została wstrzymana przez sąd, do czasu zapoznania się z wniesionym wnioskiem.

Pani Borzymowska zapytała czy jest możliwe, aby w realizacji budowy oraz w projektowaniu skateparku w strefach rekreacji brali udział przedstawiciele środowisk osób jeżdżących na rolkach, którzy się na tym znają i później będą z tego korzystać.

Pan Wójt poinformował, że ciężko jestuspołecznić proces budowy skateparków, ponieważ projektanci społeczni nie mają uprawnień do projektowania i lepiej, aby budowały to osoby z uprawnieniami. Poza tym istnieje już zatwierdzony przez darczyńców projekt.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady pan Paweł Zacny zamknął obrady XLII sesji Rady Gminy Michałowice.

 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 21.07.2010 09:55
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 34
Autor: Urszula Bejda