Urząd Gminy Michałowice
13.07.2010 13:07

Protokół Nr XLIII

Z obrad XLIII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2006-2010 z dnia 2010.05.31

Z obrad XLIII uroczystej sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 31 maja 2010 roku w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi, ul. Główna 96.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14 radnych.

Nieobecny, nieusprawiedliwiony pan Seretny.

 
Ad. pkt.1

Przewodniczący pan Sławomir Walendowski powitał wszystkich przybyłych na sesję i  wygłosił przemówienie z okazji dwudziestolecia przywrócenia niezależnych struktur samorządowych w Polsce. Następnie  poinformował, że na sali obecnych jest 14 radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały.

Pan Wójt Krzysztof Grabka zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Słubice położonej na terenie Województwa Mazowieckiego.

Przystąpiono do głosowania nad rozszerzeniem porządku sesji o projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Słubice położonej na terenie Województwa Mazowieckiego.

Za rozszerzeniem – 14
Przeciw                 - 0
Wstrzymało się      - 0
Rada wniosek przyjęła.

Wobec przyjęcia wniosku porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

  1. Sprawy porządkowe.
  2. Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
  3. Podjęcie uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy.
  4. Podjęcie uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Słubice położonej na terenie Województwa Mazowieckiego.
  5. Prezentacja Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi – realizacja projektu „20 lat Wspólnie”.
  6. Prezentacja Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Michałowicach - realizacja projektu „20 lat Wspólnie”.
  7. Wręczenie wyróżnień z okazji 20-lecia lat samorządu terytorialnego.
Za przyjęciem – 14
Przeciw             - 0
Wstrzymało się- 0

Porządek obrad XLIII sesji został przyjęty.

 
Ad. pkt.2

Pan Wójt przystąpił do wręczania medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Medale otrzymali Państwo Teresa i Jan Przygoda na pamiątkę 50-lecia swojego małżeństwa oraz Państwo Zofia i Ryszard Sulińscy obchodzący 60 rocznicę ślubu.

Pan Wójt i pan Walendowski złożyli życzenia Jubilatom.

 
Ad. pkt.3

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy.

Pan Wójt poinformował, że w Szkole Podstawowej w Michałowicach kończą się w 2010 roku umowy na dostęp do Internetu i telefoniczna z Telekomunikacją polską S.A. Szkoła może korzystać z promocyjnych stawek, ale konieczne jest podpisanie umowy co najmniej na okres 24 miesięcy. W związku z tym, że umowa ma być podpisana na okres 24 miesięcy, zobowiązania wynikające z umowy przekraczają rok budżetowy i konieczna jest wówczas zgoda Rady Gminy.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw społecznych była pozytywna.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy.

Za przyjęciem – 14
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XLIII / 290/2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Słubice położonej na terenie Województwa Mazowieckiego.

Pan Wójt poinformował, że na terenie Województwa Warszawskiego tegoroczna powódź spustoszyła w sposób szczególny powiat płocki. Najtrudniejsza sytuacja panuje na terenie dwóch gmin, Gąbin i Słubice. W Gminie Słubice Wisła zalała 11 z 23 wsi, woda zniszczyła wszystkie uprawy, ucierpiała także infrastruktura gminna.

Solidaryzując się z poszkodowanymi w wyniku tegorocznej powodzi zaproponował udzielenie Gminie Słubice wsparcia finansowego w kwocie 70 tys.zł. na remont szkoły.

Pan Bryksa zgłosił wątpliwość, czy przed wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy można głosować na obecnej sesji nad tak zaproponowaną uchwałą. Poprosił o opinie prawną w tej sprawie. Następnie zaproponował, aby poinformować sąsiednie miasta i gminy, że Gmina Michałowice podjęła taką uchwałę, aby pokazać innym samorządom, że można w ten sposób pomóc powodzianom.

Pan Wójt poinformował, że jest możliwa taka konstrukcja, aby uchwałę dotyczącą zmian w budżecie podjąć na sesji, która odbędzie się na następny dzień, jest to zgodne z prawem. 

Następnie stwierdził, że sąsiednie gminy i miasta wiedzą o przekazaniu przez naszą gminę pomocy dla powodzian i również przekazały środki finansowe na pomoc ofiarom powodzi.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Słubice położonej na terenie Województwa Mazowieckiego.

Za przyjęciem – 14
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XLIII / 291/2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.5

Pan Walendowski poprosił panią dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi Ewę Dymurę o wprowadzenie.

Pani Dymura powitała wszystkich gości i dokonała krótkiego wprowadzenia do prezentacji uczniów Gimnazjum w Nowej Wsi.

Pan Wójt poinformował, że w akcji „20 lat Wspólnie” organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej uczestniczyło wiele szkół z całej Polski, a zwycięzcy prezentowali swoje prace w Sejmie RP. Następnie dodał, że z naszej gminy wytypowano dwie szkoły, szkołę w Nowej Wsi i w Michałowicach.

Uczniowie Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi zaprezentowali projekt „20 lat Wspólnie”, którym reprezentowali swoją szkołę oraz gminę w Sejmie RP. Następnie uczniowie złożyli na ręce pana Przewodniczącego Sławomira Walendowskiego oraz pana Wójta Krzysztofa Grabki petycję w sprawie rozbudowy szkoły oraz zaplecza sportowego

w Nowej Wsi.
Pan Wójt powiedział, że myśli, iż jest to możliwe do zrealizowania.

Pan Walendowski podziękował wszystkim uczniom za przygotowanie prezentacji.

Pani Dymura poinformowała, że uczniów w reprezentowaniu szkoły w Sejmie RP wspierali Radni i poprosiła pana Rajskiego o krótką refleksję.

Pan Rajski podziękował za możliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu.

 
Ad. pkt.6

Uczniowie Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Michałowicach zaprezentowali projekt „20 lat Wspólnie”, którym reprezentowali swoją szkołę w Sejmie RP.

Pan Wlendowski podziękował za przygotowanie prezentacji.

Pan Olęcki powitał wszystkich serdecznie i podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do rozwoju oświaty na terenie Gminy Michałowice.

Uczniowie Gimnazjum im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie zaprezentowali swój projekt „20 lat Wspólnie”.

Pan Walendowski podziękował uczniom za przygotowanie prezentacji i poprosił panią Hannę Kuran o zabranie głosu.

Pani Kuran powitała wszystkich przybyłych i wygłosiła krótkie przemówienie dotyczące 20-lecia samorządu terytorialnego w Polsce.

Pan Walendowski poinformował, że do Biura Rady wpłynęły dwa pisma od pana Justyna Kwietnika i pana Tadeusza Olczaka, którzy nie mogli być obecni na sesji. Listy będą pozostawione do wglądu w Biurze Rady.

 
Ad. pkt.7

Pan Walendowski przystąpił do wręczania wyróżnień z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego.

Pani Dymura zachęciła do zwiedzenia szkoły oraz zaprosiła przybyłych gości na poczęstunek.

Pan Wójt zaprosił zebranych na uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku pamięci pana Romana Lawrence, które odbędzie się 16 czerwca 2010 r.

Pan Walendowski podziękował wszystkim za przybycie.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady pan Sławomir Walendowski zamknął obrady XLIII sesji Rady Gminy Michałowice.

 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 13.07.2010 13:07
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 17
Autor: Urszula Bejda