Urząd Gminy Michałowice
13.07.2010 13:03

Protokół Nr XLIV

Z obrad XLIV sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2006-2010 z dnia 2010.06.01

Z obrad XLIV sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 01 czerwca 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 13 radnych.

Nieobecni, nieusprawiedliwieni; pan Marek Seretny, pan Sławomir Witek.

 
Ad. pkt.1

Przewodniczący pan Sławomir Walendowski powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obecnych jest 12 radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały.

Pan Bryksa poinformował, że  podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej były dyskutowane różne sprawy m.in. na temat zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nadarzyn, a także na temat fragmentu planu zagospodarowania przylegającego do Gminy Michałowice, gdzie jest planowane wprowadzenie intensywnej zabudowy wielorodzinnej i usługowej na terenach stanowiących do tej pory rolny nieużytek w dolinie Utraty w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki i kompleksu leśnego Uroczyska Chlebów. Poinformował, że komisja przyjęła przez aklamację wniosek skierowany do przewodniczącego Rady Gminy o przygotowanie projektu stanowiska wyrażającego głęboki sprzeciw wobec tego typu inicjatyw po stronie Gminy Nadarzyn. Stwierdził, że w sprawozdaniu Wójta z międzysesyjnej działalności są zamieszczone informacje, że były w tej sprawie podjęte odpowiednie kroki, ale słuszne wydaje się również wyrażenie stanowczego stanowiska Rady Gminy w tej sprawie i tego miał dotyczyć ten projekt. Zapytał dlaczego projekt tego stanowiska nie znajduje się w porządku obrad sesji i czy można to uzupełnić.

Pan Walendowski poinformował, że nie udało się przygotować tego stanowiska, ale będzie ono przygotowane na najbliższą sesję Rady Gminy, a wcześniej będzie przedstawione do odpowiednich komisji. Stwierdził, że nie chciał takiego skomplikowanego tekstu przedstawiać na obradach Rady Gminy. Poinformował, że tekst zostanie dopracowany i w odpowiednim momencie przedstawiony Radzie Gminy.

Pan Bryksa zapytał, kiedy pan Przewodniczący przewiduje kolejną sesję.

Pan Walendowski poinformował, że w czerwcu.

Pan Bryksa stwierdził, że przyjmuje to wyjaśnienie.

Następnie zgłosił dwa wnioski o uzupełnienie porządku obrad.

Poinformował, że w imieniu pani Zalewskiej i swoim kierował do pana przewodniczącego wniosek o włączenie do porządku obrad trzech uchwał dotyczących nadania nazw placom i jednej ulicy w Komorowie. W porządku obrad znalazł się tylko jeden z projektów. Poinformował, że nie są mu znane wyjaśnienia w tej sprawie ponieważ nie otrzymał od przewodniczącego żadnych informacji. Wniósł o włączenie do porządku obrad dwóch uchwał, które były przedmiotem posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej. Poinformował, że chodzi tu o uchwałę dotyczącą nadania nazwy placowi położonemu we wsi Komorów, Gmina Michałowice pomiędzy ul. Kolejową a torami kolejki WKD oraz o uchwałę dotyczącą nadania nazwy ulicy położonej we wsi Komorów, Gmina Michałowice. Dotyczy to nadania nazwy Adama Mickiewicza fragmentowi ulicy dotychczas noszącej nazwę Jana Matejki. Ta nazwa miałaby pozostać na zamieszkałym fragmencie tej ulicy, a na fragmencie niezamieszkałym miałaby być wprowadzona nazwa Adama Mickiewicza. Poprosił o przegłosowanie wniosków.

Pan Walendowski poinformował, iż wymienione wnioski zostaną przegłosowane i ewentualnie wprowadzenie pod obecne obrady. Poinformował, że nie wprowadzał tych projektów pod obrady z powodu opinii komisji, opinii mieszkańców oraz opinii Zarządu Osiedla Komorów, które są rozbieżne z tym wnioskiem. Gdy te wszystkie sprawy zostaną uzupełnione, będzie możliwe wprowadzenie ich do porządku obrad.

Pan Bryksa stwierdził, że nie wiewobec którego wniosku pan Przewodniczący ma rozbieżne opinie ze strony mieszkańców, ponieważ opinię Zarządu Osiedla zna. Poprosił o udostępnienie tych opinii, ponieważ chętnie je pozna. Poinformował, że projekt nadania nazwy placowi przy ul. Kolejowej zyskał cztery pozytywne opinie od różnych stowarzyszeń działających na terenie Komorowa i Granicy. Stwierdził, że opinie Zarządu Osiedla nie są wiążące w momencie rozpatrywania tego typu projektów uchwał. Zapytał czy Przewodniczący ma inne argumenty z tym związane, czy są to jedyne, którymi się posłużył odmawiając wprowadzenia tych projektów do porządku obrad.

Pan Walendowski poinformował, że ma wątpliwości co do tych uchwał i nie chciałby, żeby Rada Gminy musiała decydować wbrew opiniom Zarządu Osiedla. Chciałby, aby te wątpliwości zostały rozwiane, aby pod obrady rady wchodziły uchwały, które budzą tak duże wątpliwości, co było widać na komisjach.

Pan Rajski poinformował, że nie było sprzeciwu komisji co do idei, słuszności zapisu, czy opinii stowarzyszeń, natomiast Zarząd Osiedla postanowił nadać tej inicjatywie większą rangę i postawić ją na najbliższym ogólnym zebraniu mieszkańców. Komisja uznała, że w tym przypadku podjęcie decyzji przez komisję, czy radę byłoby zlekceważeniem zebrania mieszkańców, a jest to w Zarządzie Komorowa głos podstawowy. W przypadku drugiej uchwały dotyczącej nadania nazwy Adama Mickiewicza również nie było sprzeciwów co do jej postaci, ale zarząd jednogłośnie nie poparł tej inicjatywy. Dlatego komisja przy takich zapisach podjęła decyzję negatywną. Stwierdził, że te projekty wymagają dopracowania.

Pani Zalewska stwierdziła, że opinie zarządu są jasno określone i nie ma powodu do używania określenia „wątpliwości”. W przypadku placu Markowiczów decyzja Zarządu Osiedla jest pozytywna, a w przypadku ul. Adma Mickiewicza negatywna. Stwierdziła, że jest tylko sugestia ze strony Zarządu Osiedla, aby poddać to ogólnemu zebraniu mieszkańców, ale nie jest to żadnym wymogiem, ponieważ taka procedura nie była dotychczas stosowana na terenie Gminy Michałowice. Jedynym wymogiem jaki był stosowany jest opinia sołectwa czy zarządu osiedla, a takie opinie te projekty uchwał uzyskały. Ponadto projekt uchwały dotyczącej nadania nazwy placowi otrzymał cztery pozytywne opinie stowarzyszeń z Komorowa: Stowarzyszenia Przyjazna Ostoja, Stowarzyszenia Kulturalny Komorów, Stowarzyszenia K40 i Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów.

Pan Zacny stwierdził, że aby mógł głosować musi mieć projekt uchwały.

Pan Bryksa poinformował, że jego intencją było, aby wszystkie te projekty, skierowane do pana Przewodniczącego, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami były udostępnione zarówno członkom Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej jak i wszystkim radnym, o to wnioskował. Przekazał, że nie wie, dlaczego Przewodniczący nie dostarczył kopii radnym. Stwierdził, że może w tej chwili w trakcie przerwy technicznej wykonać kopie tych projektów.

Pan Walendowski poinformował, że jeśli projekty uchwał zostaną wprowadzone do porządku obrad, to zostanie zarządzona przerwa i wówczas będą wydrukowane.

 

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Bryksy o rozszerzenie porządku sesji o projekt uchwały w sprawie nadania nazwy placowi położonemu we wsi Komorów, Gmina Michałowice.

Za rozszerzeniem – 2

Przeciw                 - 9
Wstrzymało się     - 1

Rada wniosku nie przyjęła.

 

Przystąpiono do głosowania drugiego wniosku pana Bryksy o rozszerzenie porządku sesji o projekt uchwały w sprawie nadania nazwy fragmentowi ulicy położonej we wsi Komorów, Gmina Michałowice.

Za rozszerzeniem – 2

Przeciw                 - 10
Wstrzymało się     - 0

Rada wniosku nie przyjęła.

 
Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1.Sprawy porządkowe.

2.Przyjęcie protokołu z XLI i XLII sesji Rady Gminy.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice NrXXXVIII/262/2009,

2)      określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury za pierwsze półrocze,

3)      oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, dotychczasowemu dzierżawcy części nieruchomości położonej we wsi Michałowice Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice,

4)      oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, dotychczasowemu dzierżawcy części nieruchomości położonej we wsi Pęcice, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice,

5)      nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Reguły, gmina Michałowice, stanowiącej działkę ew. nr 628/6,

6)      zbycia nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Michałowice, położonej w Komorowie, gm. Michałowice,

7)      nadania nazwy placowi położonemu we wsi Komorów, Gmina Michałowice.

4.      Sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Michałowice na lata 2004-2011” za okres 2007-2008.

5.      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

6.      Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 17. 03. 2010r. do 14. 05. 2010r.

7.      Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XL i XLII sesji Rady Gminy

8.      Informacje Wójta Gminy.

9.      Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

Sprawy wniesione
Za przyjęciem – 11
Przeciw             - 0
Wstrzymało się- 1
Porządek obrad XLIV sesji został przyjęty.
 
Ad. pkt.2

Przewodniczący Rady pan Sławomir Walendowski poinformował, iż projekty protokołów z XLI i XLII sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, były wyłożone do wglądu w biurze rady, zapytał o uwagi do treści.

Nie zgłoszono uwag.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu z XLI i XLII sesji Rady Gminy.

Za przyjęciem – 10
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 1
Rada Gminy przyjęła protokóły z XLI i XLII sesji Rady Gminy.
 
Ad. pkt.3.1

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice NrXXXVIII/262/2009.

Pan Wójt przedstawił autopoprawki, które zostały przedstawione radnym w formie pisemnej i stanowią załącznik do protokołu.

Pani Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Bryksa zapytał w jakim trybie są realizowane wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów i kanalizacji.

Pan Wójt poinformował, że ludzie płacą za to, co firma wykonuje na ich terenie. Jest to refundacja.

Pan Bryksa zapytał, czy powrót środków niewygasających oznacza w każdym przypadku powrót tych środków do danych zadań, czy w niektórych przypadkach powrót do budżetu.

Pani Strzelecka poinformowała, że niektóre zadania zostały zakończone i zostały z nich końcówki przedstawione w poszczególnych działach.

Pan Bryksa stwierdził, że w załączniku nr 2 w wydatkach jednostek budżetowych w rozdziale 616 występuje błąd, ponieważ powinna być w Nowej Wsi kwota 60 000 zł. a nie 600 000 zł.

Następnie zapytał na jakiej podstawie zostały zaciągnięte zobowiązania finansowe na wykonanie medali i dyplomów, które były rozdawane w dniu wczorajszym, a dopiero dziś będą zmiany w budżecie.

Pani Strzelecka poinformowała, że nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

Pan Bryksa stwierdził, że rozumie, iż nie poniesiono wydatków, natomiast zaciągnięto zobowiązania. Zapytał na jakiej podstawie zaciągnięto zobowiązania finansowe bez pokrycia w budżecie.

Pani Płodzik poinformowała, że z działu 750, z Urzędu Gminy.

Pan Bryksa poprosił, aby w dniu dzisiejszym udzielono mu dokładnych informacji o dziale, rozdziale i paragrafie, z którego to zobowiązanie zostało zaciągnięte.

Następnie zapytał czego dotyczy dotacja na zadania bieżące wymieniona w rozdziale 80103 dla gminy Milanówek w kwocie 270 tys. i dla gminy Nadarzyn w kwocie 14 tys. zł.

Pani Buczyńska poinformowała, że jest to refundacja za dzieci, które uczęszczają do tamtych przedszkoli.

Pan Bryksa zapytał, czy dotacje na zadania bieżące z przeznaczeniem na wnioski od organizacji pozarządowych na podstawie nowelizacji ustawy o działalności po

żytku publicznego, to nowy tryb przekazywania przez gminę środków i jeśli tak to na jakiej podstawie.

Pan Żuchowski poinformował, że na podstawie nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest to trochę inny tryb przekazywania środków, ponieważ w drodze poza konkursem można przyznawać dotacje na wspieranie lub powierzać zadania do 20% kwoty zaplanowanego budżetu na dotacje, nie więcej niż 20 tys. na jedną organizację, na zadania trwające nie dłużej niż 3 miesiące. Przy czym jest to poza konkursem, ale formalności są podobne.

Pan Bryksa zapytał, czy można zdradzić co to są za dotacje w tej chwili.

Pan Żuchowski poinformował że nie, ponieważ jest to pula, a nie konkrety.

Pan Bryksa zapytał najaki cel w roku bieżącym jest przeznaczone zwiększenie o 100 tys. środków na modernizację SUW Komorów.

Pan Kawiorski poinformował, że na badanie i wiercenie studni.

Pan Bryksa zapytał, za jakie środki Gmina chce zakończyć w bieżącym roku modernizację, przebudowę ul. Zamoyskiego, Chopina i wykonać ul. Kraszewskiego. Czy pan Wójt przewiduje zwiększanie środków na tych zadaniach.

Pan Pacyna poinformował, że nie przewiduje zwiększenia środków.

Pan Bryksa zapytał, czy milion złotych wystarczy na wykonanie wyżej wymienionych zadań.

Pan Pacyna poinformował, że deklarowano zakończenie ul. Kraszewskiego i Kurpińskiego, oraz rozpoczęcie ul. Sobieskiego.

Pan Bryksa stwierdził, że naKomisji deklarowanozakończenie ul. Chopina i ul. Zamoyskiego, zrealizowanie ul. Kraszewskiego, rozpoczęcie ul. Sobieskiego.

Następnie zwracając się do pana Wójta poprosił o dokładne sprecyzowanie co będzie wykonane w roku bieżącym za milion złotych w omawianym temacie.

Pan Wójt poprosił pana Pacynę o powtórzenie odpowiedzi.

Pan Pacyna poinformował, że w bieżącym roku do końca czerwca zostanie zakończona ul. Chopina i Zamoyskiego, planuje się też zakończenie przebudowy ul. Kurpińskiego i Kraszewskiego, oraz rozpoczęcie przebudowy ul. Sobieskiego.

Pan Bryksa zapytał jakie konkretne dokumenty i wiedza wpływa na to, że przychody z tytułu rozliczeń krajowych w tym roku będą o 3,5 mln złotych większe.

Pan Wójt poinformował, że nie jest to żadna wiedza lecz konkretne pieniądze, które wpłynęły do budżetu gminy.

Pani Zalewska zapytała, jakie jest przeznaczenie środków w wysokości 350 tys. w dziale administracja publiczna.

Pan Wójt poinformował, że są one przeznaczone na budowę budynku Urzędu Gminy i parkingu w jego okolicach.

Pani Zalewska zapytała, czy parking będzie wykonany w tym roku i dlaczego od niego się zaczyna.

Pan Wójt poinformował, że zostanie wykonany gdy zostaną załatwione sprawy formalne z pozyskaniem terenu, a budowa zacznie się od parkingu, ponieważ istnieje potrzeba takiego parkingu, wielokrotnie zgłaszana przez mieszkańców. Następnie dodał, że mając ten teren będzie można częściowo zrealizować budowę parkingu z tłucznia.

Pani Zalewska stwierdziła, że jest to nowe zadanie, ponieważ jest to parking dla mieszkańców podróżujących kolejką WKD, a nie parking dla Urzędu Gminy.  

Pan Wójt poinformował, że na którejś sesji była podjęta taka zmiana, że jest to jedno zadanie, ponieważ w przyszłości będzie to jeden kompleks. 

Pani Zalewska zapytała kiedy Wójt przedstawi radnym projekt nowego Urzędu Gminy.

Pan Wójt poinformował, że termin zostanie ustalony, gdy materiały będą gotowe i wówczas zostanie on przedstawiony radnym. Następnie dodał, że być może będzie to w czerwcu, ale zależy to od terminów.  

Pani Zalewska zapytała, czy będzie to koncepcja czy projekt.

Pan Wójt poinformował, że projekt.

Pani Zalewska stwierdziła, że radnym nie została przedstawiona koncepcja i poprosiła o przedstawienie radnym tej koncepcji na najbliższej Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.

Pan Rajski stwierdził, że będzie to trudne do zrealizowania, ponieważ najbliższa komisja jest objazdowa.

Pani Borzymowska zapytała czy wybudowanie parkingu jest pierwszym krokiem, aby dostać ten teren i czy mamy już przyrzeczenie od agencji.

Pan Wójt poinformował, że mamy przyrzeczenie od agencji, a teren, który jest przeznaczony pod urząd mamy od wielu lat, ale w trakcie wystąpień o tereny szkolne i przedszkolne wystąpiliśmy także o trójkątny teren przy kolejce WKD. Następnie dodał, że wystąpiliśmy o to z przeświadczeniem, że będzie to uzupełnienie wszystkich przedsięwzięć, które będą tam prowadzone. Jednak odmówiono gminie terenu pod szkołę i przedszkole, ale zaakceptowano wniosek o parking, stąd ta cała procedura.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice NrXXXVIII/262/2009.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XLIV / 292/2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.2

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury za pierwsze półrocze.

Pani Strzelecka poinformowała, że w związku z wejściem w życie nowej ustawy o finansach publicznych z dniem 01 stycznia 2010 r. dokonuje się uchylenia uchwały Rady Gminy Nr XLI/356/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r.  

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Bryksa zapytał wg jakich przepisów i wytycznych będzie realizowane sprawozdanie z realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2010 r. w obliczu paragrafów 3 i 4.  

Pani Domańska poinformowała, że według tej uchwały. Następnie dodała, że §3 dotyczy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, ponieważ wieloletnia prognoza finansowa będzie uchwalana po raz pierwszy na 2011 rok, w tym roku jej nie ma.

Pan Bryksa stwierdził, że §1 ust. 2 pkt 4 jest zbyt ogólnie skonstruowany ponieważ stwierdza, że wydatki majątkowe będą przedstawiane według działów bez wymienienia konkretów.

Pan Wójt poinformował, że jest to zapis analogiczny do poprzedniej uchwały.

Pan Bryksa stwierdził, że to nie wyjaśnia sprawy, ponieważ zapis jest zbyt ogólny a działy powinny być jeszcze dodatkowo podzielone, chyba że Wójt przyjmuje dobrowolnie realizację uchwały w wersji rozszerzonej. Następnie dodał, że ze względu na tą niespójność proponuje wprowadzenie zmiany, aby to co jest realizowane było zgodne z uchwałą, chyba że pan Wójt nie uznaje tego za słuszne.

Pani Strzelecka poinformowała, że  w §1 ust. 2 pkt 2 są wymienione wydatki budżetu gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, ten ustęp wskazuje, że ta informacja jest przedstawiona w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Pani Domańska poinformowała, że w punkcie drugim są wydatki z podziałem na działy i rozdziały z wyodrębnieniem bieżących wydatków majątkowych i aby nie powtarzać tej informacji w takiej klasyfikacji zaproponowano klasyfikację do działów, tak jak to było do tej pory.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury za pierwsze półrocze,

Za przyjęciem – 9
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 2
Uchwała Nr XLIV /293 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.3

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, dotychczasowemu dzierżawcy części nieruchomości położonej we wsi Michałowice Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Pani Sobierańska poinformowała, że projekt uchwały mówi o oddaniu w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat dotychczasowemu dzierżawcy, czyli firmie POLKOMTEL S.A. nieruchomości  na której stoi ogrodzony maszt. Pierwsza umowa została zawarta na okres 9 lat w 2001 roku. W tej chwili kwota opłaty w umowie wynosi 15 390 zł netto. W 2005 roku gmina wyraziła zgodę na modernizację urządzeń stacji bazowej i niedawno był kładziony nowy przewód światłowodowy.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, dotychczasowemu dzierżawcy części nieruchomości położonej we wsi Michałowice Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 11
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 1
Uchwała Nr XLIV /294 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, dotychczasowemu dzierżawcy części nieruchomości położonej we wsi Pęcice, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że jest to projekt analogiczny do poprzedniego tylko występuje inna lokalizacjai inny operator. Dotyczy również masztu telefonii komórkowej i przedłużenie okresu dzierżawy.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, dotychczasowemu dzierżawcy części nieruchomości położonej we wsi Pęcice, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XLIV /295 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.5

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Reguły, gmina Michałowice, stanowiącej działkę ew. nr 628/6.

Pan Wójt poinformował, że przy podejmowaniu pierwotnej uchwały wkradło się niezręczne sformułowanie dotyczące formy przekazania tego gruntu, w uchwale było „darowizna” a powinno być „nieodpłatne przejęcie” więc została wprowadzona ta zmiana. Uchwała dotyczy terenu pod szkołę i przedszkole.  

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Reguły, gmina Michałowice, stanowiącej działkę ew. nr 628/6.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XLIV /296 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.6

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Michałowice, położonej w Komorowie, gm. Michałowice.

Pani Sobierańska poinformowała, że działka nr ew. 524/3 jest położona na rogu ul. Wiejskiej i Konopnickiej. Jest to relikt dawnych czasów, kiedy był pomysł na poszerzanie ulic. Jedna część została w wyniku podziału nieruchomości przejęta na rzecz skarbu państwa, a potem przekazana Gminie. Działka ta sąsiaduje z trzema prywatnymi nieruchomościami i okazało się, że pierwotni właściciele nieruchomości zaanektowali tą działkę i przyłączyli do swoich nieruchomości. Po nabyciu tych nieruchomości przez obecnych właścicieli, od 2004/ 05 roku były prowadzone ich rozmowy z ówczesnym wójtem na temat nabycia tego kawałka gruntu przez właścicieli działek przylegających. Niestety wtedy była to działka skarbu państwa, ale teraz jest własnością gminy i jest możliwość sprzedania tych działek na rzecz nowych właścicieli po wcześniejszym dokonaniu podziału.

Uchwała jest niezbędna do przeprowadzenia sprzedaży w drodze bez przetargowej.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Zalewska zapytała na jakie cele będą przeznaczone środki ze sprzedaży tych nieruchomości, ponieważ w  §2 jest napisane, że w 95% na cele inwestycyjne na terenie gminy i w związku z tym, czy Wójt rozważał potrzeby Osiedla Komorów.

Pan Wójt poinformował, że zawsze bierze pod uwagę potrzeby Osiedla Komorów.

Pani Zalewska zapytała jakie konkretnie potrzeby.

Pan Wójt poinformował, że takie, które są zapisane w budżecie. Stwierdził, że pamięta dyskusję na komisji na ten temat i poinformował, że podtrzymuje swoje stanowisko, nie będzie wpisywał konkretnego celu, na który te pieniądze mają być przeznaczone.

 

Pani Zalewska stwierdziła, że dotychczasowa praktyka pokazuje, że jeśli gmina zbywa nieruchomości w danej miejscowości,  to ta miejscowość nie pozyskuje w zamian innych możliwości, czy inwestycji mimo, że Komorów ma potrzeby, aby nabyć nowe nieruchomości. Stwierdziła, że środki pozyskane z tych nieruchomości powinny być przeznaczone na nabycie innych nieruchomości w Komorowie, należy do nich chociażby działka mieszcząca się pomiędzy ul. Matejki, ul. 3 Maja a torami WKD. Jest to działka w centrum Komorowa i powinna być pozyskana na potrzeby miejscowości, ponieważ mają wiele nierozwiązanych kwestii brakuje np. harcówki i harcerze muszą spotykać się w domach prywatnych.

Pani Borzymowska poprosiła o limit czasu wypowiedzi.

Pan Walendowski poinformował, że zgodnie ze statutem limit wynosi 5 minut . 

Pani Zalewska poprosiła, aby Wójt uwzględnił jej uwagi, poinformowała, że będzie wnioskowała o zmianę w tej uchwale i zaapelowała, aby te środki były przeznaczone na potrzeby Komorowa.

Pan Strzelecki  poinformował, że Reguły też miały swoje pieniądze ze sprzedaży mienia, które pożyczyły gminie, miały być przeznaczone na inwestycje w Regułach, które do dziś nie zostały zrobione i  pieniądze do dziś nie zostały zwrócone. Wówczas był zapis, że środki za sprzedane mienie w danej miejscowości są przeznaczone na potrzeby tej miejscowości, ale Reguły pożyczyły te środki gminie na potrzeby całej gminy. Stwierdził, że radni z Komorowa  wszystko chcieliby tylko dla siebie. Poprosił, aby zostawili trochę funduszy na mniejsze miejscowości, które dają pieniądze do budżetu gminy.

Pani Zawadzka stwierdziła, że niedawno był przetarg na nieruchomość w Komorowie, który gmina wygrała i nabyła działkę za wspólne pieniądze więc uważa, że te pieniądze należy przeznaczyć na inne miejscowości.

Pani Zalewska poinformowała, że ta działka nie została zakupiona dla Komorowa, lecz na potrzeby budowy poczty dla wielu miejscowości w Gminie Michałowice.

Pan Wójt stwierdził, że nie możemy tak wszystkiego rozdzielać bo to do niczego nie prowadzi, ponieważ jeśli każdy miałby tylko swoje pieniądze to okazałoby się, że nic nie można zrobić. Zapytał, po co jest gmina skoro chce się wszystko dzielić na pojedyncze  miejscowości. 

Pani Zalewska stwierdziła, że zgłosiła konkretne potrzeby i uważa że przeznaczenie środków z jednej nieruchomości na inną jest sprawą bardzo prostą i chciałaby, żeby było to zapisane i aby było zabezpieczenie na nabycie innej nieruchomości w Komorowie.

Pan Bryksa zwrócił uwagę na niekonsekwencję w używaniu nazwy miejscowości Komorów i nazwy obrębu geodezyjnego w zapisach projektów uchwał. W tytule uchwały jest mowa o nieruchomości położonej w Komorowie, w §1 jest mowa o działce położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów Osiedle, przy czym w innych uchwałach stosuje się pod nazwą obrębu ewidencyjnego Wieś Komorów Osiedle, natomiast w uzasadnieniu jest napisane iż działka położona jest w Komorowie Osiedlu a następnie że jest położona w obrębie ewidencyjnym Wieś Komorów Osiedle a potem, że jest w obrębie Komorów Osiedle.

Pan Walendowski poinformował, że był już punkt zadawania pytań, a teraz jest dyskusja.

Pan Bryksa stwierdził, że powinny już być operaty szacunkowe na te nieruchomości, a przynajmniej wszyscy zgromadzeni powinni wiedzieć, podejmując uchwałę, jakie warunki możemy uzyskać przy sprzedaży tych nieruchomości.

Pan Wójt poinformował, że zostało ustalone, iż sens tworzenia operatów jest wówczas, gdy jest szansa sprzedaży, jeśli nie będzie decyzji radnych nie widzi sensu ich tworzenia.

Pan Bryksa zapytał, czy będzie to forma bezprzetargowa i jaki jest przewidywany pułap ceny.

Pan Wójt poinformował, że jak będziemy mieli operat to będziemy się nad tym zastanawiać.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Michałowice, położonej w Komorowie, gm. Michałowice.

Za przyjęciem – 11
Przeciw            - 1
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XLIV /297 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.7

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy placowi położonemu we wsi Komorów, Gmina Michałowice.

Pan Bryksa poinformował, że plac ten obecnie nosi nazwę Adama Mickiewicza i to było intencją uchwały dotyczącej nadania nazwy fragmentowi ulicy w Komorowie, aby nazwa Adama Mickiewicza z Komorowa nie zniknęła. Stwierdził, że  wnosząc ten projekt uchwały zmierza do uporządkowania stanu prawnego tych nieruchomości w sytuacji, w której stan faktyczny od wielu lat jest zmieniony. Z inicjatywy nieznanych do dzisiaj osób, ale za środki z budżetu Gminy Michałowice zostały wykonane tablice, które niedługo po śmierci Księdza Kanonika Tadeusza Kozłowskiego zostały umieszczone wokół tego placu, przy czym inicjatorzy tej akcji nie doprowadzili do zmiany nazwy placu. Jest to zaniedbanie, które należy uporządkować. Stwierdził, że plac na którym stoi kościół jest słusznym miejscem na uhonorowanie księdza Kozłowskiego. W materiałach jest zgoda Księdza Prałata Andrzeja Perdzyńskiego na nadanie tej nazwy. Poinformował, że opinia Zarządu Osiedla Komorów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Domańska poinformowała, że w podstawie prawnej jest błąd, ponieważ nie potrzebnie przy punkcie 13 jest oznaczenie „lit. a”.

Pan Walendowski zapytał czy wnioskodawca zgadza się na wykluczenie punktu a.

Pan Bryksa poinformował, że jeżeli pani mecenas tak uważa, to on to przyjmuje. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy placowi położonemu we wsi Komorów, Gmina Michałowice.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XLIV /298 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 

Przewodniczący zarządził 15 minut przerwy, po której przekazał prowadzenie obrad panu Zacnemu.

 
Ad. pkt.4

Pan Grzeniewski poinformował, że zgodnie z ustawą gmina ma obowiązek przygotowania sprawozdania z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami”. Zostało przygotowane sprawozdanie za lata 2007 – 2008.

Pani Borzymowska stwierdziła, że nie ma ustawy regulującej kto jest właścicielem odpadów, a w świetle obowiązującej ustawy właścicielem odpadów stają się ci, którzy je wywożą. Zapytała na jakiej podstawie są robione wszystkie te wyliczenia i jak pan Wójt jest w stanie to monitorować, oraz czy jest w stanie śledzić dokąd trafiają segregowane odpady. W świetle różnych inspekcji i badań jest oczywiste, że firmy wywożące odpady wywożą je na śmietniska, dlatego 96% odpadów trafia na ogólne wysypiska i do końca roku grożą nam potężne kary, jeżeli nie ulegnie to zmianie i nie zmniejszy się do 75%.

Stwierdziła, że w świetle działalności inspektorów, wykryto, że firmy wywożące odpady potrafią przedstawiać sfałszowane dokumenty i zaświadczenia. Zapytała jak pan Wójt postępuje w tej sprawie i w jaki sposób może się dowiedzieć gdzie trafiają wywożone śmieci, za które płacą mieszkańcy i gmina. Stwierdziła, że skoro Wójt przygotowuje takie szczegółowe sprawozdanie, to zastanawia ją w jaki sposób Wójt monitoruje co się dzieje z tymi śmieciami i czy może wpływać na to, że śmieci segregowane nie trafiają na ogólne wysypiska.

Pan Wójt poinformował, że odpady od mieszkańców mogą być odbierane tylko przez firmy, które mają pozwolenie od gminy na te działania i muszą one wskazać punkt, do którego oddają posegregowane odpady. Jest to od nich wymagane, aby uzyskali  możliwość działania na naszym terenie. Następnie dodał, że odpady z ogólnodostępnych pojemników do segregacji także są odbierane przez firmy mające odpowiednie dokumenty. Stwierdził, że firma MZO jest jedną z lepszych w województwie. Poinformował, że na spotkaniu z Wojewodą Mazowieckim przedstawiano jak kształtuje się sytuacja gospodarowania odpadami  i województwo mazowieckie jest w czołówce krajowej, a problemem są pozostali będący daleko w tyle. Poinformował, że są prowadzone prace nad zmianą ustawy i jeżeli tam będą przygotowane odpowiednie podstawy, to będzie miało to sens, ponieważ kontrole mieszkańców czy mają umowy oraz dodatkowe kontenery do segregacji nie powstrzymają tych, którzy do nas przyjeżdżają.

Pani Borzymowska zgodziła się z tym co powiedział panWójt i zapytała w jaki sposób nie mając ustawy i prawa za sobą Wójt jest w stanie skontrolować dokąd są wywożone śmieci przez zakontraktowane firmy oraz jak Wójt może sprawdzić czy przedstawiają oni prawdziwe zaświadczenia.

Pan Wójt poinformował, że wszystkie podmioty, nie tylko MZO, spełniają ustawowe warunki i mają zapewnionych odbiorców na odpady.

Pani Borzymowska zapytała czy Wójt może to sprawdzić i czy ma w tym celu odpowiednie narzędzia.

Pan Wójt poinformował, że nie.

Pani Borzymowska stwierdziła, że jest skłonna przychylić się do opinii wygłaszanej przez różne autorytety, że są przedstawiane fałszywe zaświadczenia i była ciekawa czy Wójt może cokolwiek stwierdzić nie będąc właścicielem tych odpadów.

Pan Wójt poinformował, że nie jest w stanie.

Pani Borzymowska stwierdziła, że tak się jej wydawało i że może tylko optymistycznie zgodzić się z tym, że Mazowsze jest w czołówce krajowej w tej dziedzinie.

Pan Wójt poinformował, że to nie jest jego opracowanie lecz opracowanie ogólnopolskie.

Pani Borzymowska stwierdziła, że na temat Gminy Michałowice opracowanie przygotowywał Wójt i miał jakieś dane. Sprawozdania można przygotować w taki sposób, że wszystko się dopina, ale obawiała się, że Wójt nie jest w stanie z braku narzędzi i możliwości jakie daje Wójtowi ustawa, stwierdzić czy śmieci trafiają tam gdzie powinny. Następnie dodała, że możemy mieć tylko nadzieję, że ustawodawcy pośpieszą się z ustawą i do końca roku zacznie się wywożenie śmieci w odpowiednie miejsca.

Pani Popko stwierdziła, że nie jest prawdą, iż gmina nie ma żadnych narzędzi. Zarząd osiedla przed dwoma, czy trzema laty wystąpił do Wójta Gminy Michałowice o skontrolowanie wszystkich mieszkańców czy posiadają umowy i faktury za wywóz odpadów i o ile umowy można sfałszować, to nikt nie wystawi fałszywej faktury, bo trzeba od niej zapłacić podatek. Stwierdziła, że jest to bardzo skuteczna metoda kontroli oraz, że Wójt może skontrolować wszystkich mieszkańców żądając od nich umów i faktur za wywóz nieczystości płynnych i stałych.

Pan Wójt poinformował, że pani radna Borzymowska pytała o coś innego i odpowiadając pani radnej, w odróżnieniu do tego co powiedział wcześniej, stwierdził że gmina ma mechanizmy do kontroli. W omawianym przez panią radną przypadku gmina prowadzi działania.

Pani Popko poinformowała, iż rozumie że porusza drugi koniec tej sprawy ale po to, aby śmieci nie lądowały na ulicach i w rowach. Stwierdziła, że Zarząd Osiedla wystąpił o taką kontrolę kilka lat temu, ale nie została ona przeprowadzona.  Stwierdziła, że niemal na każdej ulicy mieszkańcy wskazują, w których domach pali się śmieci i nigdy nie widziano tam żadnego samochodu wywożącego śmieci. Stwierdziła, że uważa, iż Wójt Gminy Michałowice powinien niezwłoczni podjąć działania kontrolujące. Następnie dodała, że mimo iż nie ma dobrej ustawy regulującej wywożenie odpadów to każda gmina może w drodze przetargu podpisać umowę z jedną firmą wywożącą odpady. Tak zrobiły m.in. Gmina Góra Kalwaria, Pszczyna i taki system bardzo dobrze się sprawdza, ponieważ podpisanie umowy obejmującej wszystkich mieszkańców gminy znacznie obniża koszty wywozu śmieci. Poinformowała, że w nowej ustawie będzie obligatoryjny obowiązek podpisania umowy przez gminę a nie mieszkańców, ponieważ wtedy mieszkańcom nie będzie się opłacało wyrzucać śmieci, bo i tak będą musieli za to płacić. Poinformowała, że pracownik MZO udzielił jej informacji, że nawet odpady z pojemników do segregacji muszą sprawdzić kilkakrotnie, aby nie znalazły się tam inne odpady, ponieważ w przeciwnym razie muszą płacić kary.  Stwierdziła, że jeśli na terenie gminy funkcjonuje kilkanaście firm, to wywóz śmieci będzie droższy, ponieważ każda firma ma niewielką liczbę klientów. Stwierdziła, że nie rozumie tego sprawozdania, ponieważ nie widzi, aby gmina podejmowała jakieś działania, aby przeciwstawić się śmieciom. Poinformowała, że w Wielkiej Brytanii, aby przeciwdziałać wyrzucaniu przez mieszkańców śmieci w miejscach publicznych zainstalowano kamery i fotografowano samochody, którymi przywożono śmieci. Stwierdziła, że jest to dobre rozwiązanie oraz, że kamery nie wiele kosztują i można ją umieścić przy pojemniku do segregacji. 

Pan Wójt zapytał jakie jest pani wyobrażenie ile kosztuje zainstalowanie takiej kamery.

Pani Popko stwierdziła, że sama kamera to jest rząd kilkuset złotych.

Pan Grzeniewski poinformował, że jest to koszt rzędu 10 tys. zł.

Pani Popko stwierdziła, że pracownik MPO poinformował ją, że być może firma zrezygnuje ze współpracy z gminą, ponieważ im się to nie opłaci, jeśli dostają kary.

Stwierdziła, że przez wiele lat występowała o postawienie pojemników do segregacji, ponieważ jest to korzystne dla mieszkańców, bo odciąża ich kieszeń, ale niestety część mieszkańców uważa , że w ten sposób można oszczędzić. Zapytała dlaczego nie kontroluję się mieszkańców, czy mają faktury i umowy.

Pan Wójt poinformował, że jest taka kontrola przeprowadzana.

Pani Popko stwierdziła, że nie zna osoby, która byłaby skontrolowana.

Pan Wójt poinformował, że nie jest przygotowany, aby powiedzieć ile było wysłanych wezwań do mieszkańców celem przedstawienia umów i faktur. Stwierdził, że jest to akcja prowadzona permanentnie od kilku lat.

Pani Popko zapytała, gdzie może sprawdzić ile było przeprowadzonych kontroli na terenie Osiedla Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że mamy wykaz mieszkańców i rejestr umów, które są zawierane z podmiotami.

Pani Popko stwierdziła, że umowa o niczym nie świadczy ponieważ można podpisać umowę i nie wywozić śmieci, każdy może wystawić fałszywą umowę, a nikt nie wystawi fałszywej faktury i to właśnie one powinny być sprawdzane. Zapytała, dlaczego nie została wykonana uchwała, że tam gdzie są możliwości podłączenia się do kanalizacji sanitarnej mieszkaniec ma obowiązek podłączenia się chyba że posiada przydomową oczyszczalnie ścieków zbudowaną zgodnie z normami.

Pan Wójt poinformował, że jedna umowa na całą gminę to nie taka łatwa sprawa, gdyby to było proste i możliwe w tych warunkach prawnych to nie byłaby konieczna zmiana ustawy. Stwierdził, że chętnie zobaczy jak będzie zapisana ustawa, ale już się rodzą pytania. Stwierdził, że nie wszyscy mieszkańcy płacą podatki do naszej gminy, ponieważ nie ma obowiązku zameldowania i to będzie kolejny dylemat. Od tego jak ustawodawca rozwiąże ten dylemat będzie zależało czy będzie nam łatwiej czy trudniej wprowadzać taką uchwałę w życie. Następnie stwierdził, że obecnie gmina nie może podpisać umowy tylko z jedną firmą.

Pan Zacny zapytał czy gmina nie poniesie odpowiedzialności za korzystanie z usług MZO, które wywozi śmieci na nieczynne wysypisko w Łubnej, które figuruje w dokumentach gminy jako wykorzystywane przez nią w 2008 r.

Pan Wójt poinformował, że nie.

Pani Tolak poinformowała, że firma SIRCOM segreguje śmieci na terenie, na którym nie ma pozwolenia na wykonywanie takiej czynności. Stwierdziła, że po telefonie w tej sprawie do gminy nie przeprowadzono kontroli.

Pan Bryksa stwierdził, że to co przedstawiała pani Olak – Popko jest prawdą i gmina może przeprowadzić procedurę, której owocem będzie przejęcie przez gminę zarządzania gospodarką odpadami stałymi na swoim terenie. Przypomniał, że byłoby w tej sprawie wymagane referendum ogólnogminne. Stwierdził, że jest przekonany, że nasza gmina byłaby mentalnie gotowa, aby zrealizować tego typu przedsięwzięcie z wynikiem pozytywnym. Zbliżają się wybory samorządowe więc na terenie całej gminy będzie przeprowadzane głosowanie. Stwierdził, że przy okazji można przeprowadzić referendum. Z inicjatywą takiego referendum może wyjść Rada Gminy. Zgłosił wniosek do Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz do pana wójta, aby na posiedzeniu merytorycznym komisji odpowiednim z uwagi na czas, zgodnie z możliwościami przewodniczącego i komisji, radni mogli zastanowić się wspólnie na podstawie materiałów otrzymanych od pana wójta, jaka procedura musiałaby być przeprowadzona i jakie konsekwencje takie rozwiązanie mogłoby przynieść dla gminy. Poinformował, że jest zwolennikiem takiego kierunku i uważa, że mogłoby to przysporzyć gminie wiele korzyści i wnioskuje o podjęcie takiego działania.

Pan Wójt stwierdził, że obawia się, abyśmy nie działali na próżno, ponieważ niedługo będzie zmiana ustawy.

Pani Tolak poprosiła, aby Wójt odniósł się do jej wypowiedzi.

Pan Wójt poinformował, że w sprawie firmy SIRCOM gmina występuje do nadzoru budowlanego, w sprawie sposobu użytkowania tego terenu oraz, że gmina musi działać zgodnie z prawem, dlatego nie można po prostu wyrzucić tej firmy z tego terenu.

Pani Borzymowska zapytała jaki jest harmonogram działań Wójta przeciwko panu Zajączkowskiemu w celu zlikwidowania nielegalnego przeładunku odpadów.

Pan Wójt poinformował, że jutro skieruje oficjalne pismo do nadzoru budowlanego.

Pani Popko poinformowała, że firma pana Zajączkowskiego odbiera także niebezpieczne odpady, więc mieszkańcy są w niebezpieczeństwie jeśli gmina nie zakończy tego procederu.

Pan Grzeniewski poinformował, że pan Zajączkowski nie ma decyzji zezwolenia na odbieranie odpadów niebezpiecznych, bo gdyby miał takie zaświadczenie, które wydaje Starosta to musiałby mieć także postanowienie opiniujące wydane przez gminę, a gmina takiego postanowienia nie wydawała.

Pan Zacny przypomniał, że sesji ponad rok temu było przedstawiane, że firma SIRCOM nie ma w tym miejscu pozwolenia na składowanie i segregowanie odpadów, tylko jest to siedziba firmy.

Pan Grzeniewski poinformował, że gmina nie wydała decyzji zezwalającej na składowanie i segregowanie odpadów w tym miejscu.

Pani Zalewska zapytała w jaki sposób mierzy się selektywne zbieranie odpadów, oraz jakie są i skąd mamy dane dotyczące innych sposobów składowania odpadów.

Pan Grzeniewski poinformował, że większość firm wywożących odpady na terenie gminy ma w swoim asortymencie worki do segregacji odpadów, które mieszkańcy mogą kupić. Jeżeli chodzi o inne sposoby poza składowaniem, to gmina korzysta z kompostowni m.in. w Grodzisku, a przeterminowane leki trafiają do spalarni odpadów. Większość firm ma też swoje sortownie. Także wielu mieszkańców ma swoje własne kompostowniki.

Pani Borzymowska zapytała gdzie trafiają baterie.

Pan Grzeniewski poinformował, że baterie trafiają w odpowiednie do tego miejsce.

 

Ad. pkt 5

 
Brak uwag.
 

Ad. pkt 6

Z zakresu gospodarki komunalnej:

Pan Bryksa zapytał, które to są  ulice bez nazwy w Nowej Wsi wymienione w punkcie 3 i 11 oraz ile osób jest zameldowanych przy tych ulicach.

Pan Wójt poinformował, że nie jest w stanie odpowiedzieć w tej chwili na takie szczegółowe pytanie.

Pani Zalewska zapytała czy ulice wpisane w punkcie 3 i 5 były wymienione w budżecie.

Pan Wójt poinformował, że są wpisane w budżecie. 

Pan Herner zapytał dlaczego w punkcie 11 nie ma wpisanej ul . Zacisznej.

Pan Wójt poinformował, że dlatego, iż jest tam zameldowany tylko jeden mieszkaniec.

 

Z zakresu inwestycji i remontów:

Pani Popko zapytałaco było wykonane na ul. Szkolnej

Pan Wójt poinformował, że jest to kompleksowy remont drogi, w tym także odwodnienie.

Pan Rajski poinformował, że po spotkaniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 15 czerwca będą udzielane informacje na ten temat, ponieważ komisja skontroluje m.in. ul. Szkolną.

 

Z zakresu geodezji i rolnictwa:

Pan Bryksa zapytał czego dotyczy decyzja znajdująca się w aktach wymieniona w punkcie 2.

Pani Sobierańska poinformowała, że jest to decyzja z lat 70-tych, która dawała możliwość rozpoczęcia inwestycji na tym terenie. Decyzja jest, ale potrzebne są też akta na jakiej podstawie wydano decyzję, a te nie wiadomo gdzie się znajdują. Dlatego wyszło pismo z sądu do starostwa, a starostwo odbiło piłeczkę do gminy, twierdząc, że te dokumenty zostały nam przekazane, ale ich u nas nie ma, więc czekamy na inną informację z sądu.

Pani Zalewska zapytała które nieruchomości w Komorowie są wymienione w punkcie 3.

Pani Sobierańska poinformowała, że to trzy adresy z Ostoi.

Pan Chruściak zapytał o poszerzenie ul. Turystycznej i przelot ul. Starego Dębu wymienione w punkcie 4.

Pani Sobierańska poinformowała, że zrobiono podział wydzielając cypelek, który jest poszerzeniem ul. Turystycznej od całości ogródków działkowych. Ogródki działkowe nie zostały uznane przez nas za stronę w postępowaniu, ponieważ nie są ani właścicielem, ani użytkownikiem wieczystym tego gruntu. Otrzymały decyzję ostateczną, ale napisały odwołanie od tej decyzji, które zostało przesłane do SKO. SKO uchyliło naszą decyzję twierdząc, że nie zostało wydane postanowienie o zgodności tego podziału z planem zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym została wydana drugi raz taka sama decyzja na podstawie tego postanowienia, które było wcześniej, ponieważ nic się nie zmieniło. Decyzja jest ostateczna, została wysłana do ogródków działkowych i informacja do starostwa, które prowadzi ewidencję gruntów. Gmina obecnie czeka na odzew.

Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego:

Pani Borzymowska zapytała, jaki jest dalszy ciąg postępowania wymienionego w punkcie 2 a dotyczącego studium.

Pan Sobol poinformował, że po rozpatrzeniu sprawy przez Wójta trafi to na Komisję Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej jako propozycja i będzie to dyskutowane.

Pan Rajski stwierdził, że ma nadzieję, iż Wójt do 15 czerwca przedstawi informację o dalszej możliwości procedowania dotyczącego studium.

Pani Borzymowska zapytała, czy po tym jak Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję o wpisaniu do rejestru zabytków części osiedla wsi Komorów wydano stosowne ogłoszenie w tej sprawie.

Pan Wójt poinformował, że zwyczajowo przysyłając tego typu decyzję do Wójta w  załączonym przewodniku prosi się go o ogłoszenie tej informacji w odpowiedni sposób. Stwierdził, że miał dylemat w tej sprawie,  ponieważ przysłano tylko decyzje z informacją, że będzie to w zwyczajowo przyjęty sposób przedstawione mieszkańcom. Ostatecznie podjęto decyzję, że gmina sama ogłosi to na stronie internetowej oraz tablicach ogłoszeniowych 12 maja.

Pani Borzymowska zapytała, czy mieszkańcy odwoływali się od tej decyzji.

Pan Sobol poinformował, że z tego co wie to były odwołania, ale nie ma oficjalnych informacji na ten temat, ponieważ odwołania są przekazywane do Konserwatora.

Pan Chruściak poinformował, że Gmina Michałowice w dalszym ciągu neguje plan budowy zjazdu z trasy szybkiego ruchu, tzw. Paszkowianki, w kierunku północnym w stronę Komorowa.

 

Z zakresu gminnej oświaty:

Pan Walendowski poprosił o informację na temat wyniku egzaminów szkół podstawowych.

Pan Olęcki poinformował, że szkoły z Gminy Michałowice wypadły bardzo dobrze.

 

Z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych:

Pani Borzymowska stwierdziła, że na terenach budowy stref rekreacji jest bardzo wolne tempo pracy.

Pani Popko zapytała, czy program propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży jest na 2 lata i czy w przyszłym roku będą pieniądze z tego programu na kontynuowanie dodatkowych zajęć w szkołach.

Pan Wójt poinformował, że z tego zadania już nie będzie pieniędzy. Dostaliśmy pieniądze z listy rezerwowej dlatego mimo, że w innych miejscowościach program ten trwa trzy lata to u nas tylko półtora roku. Na początku roku szkolnego będzie końcówka badań i wyniki.

Pan Chruściak poinformował, że Komisja Rewizyjna zajmowała się ostatnio tym projektem i stwierdziła, że część „miękka” była i jest bardzo dobrze prowadzona i w swoim wniosku Komisja zaproponowała, aby kontynuować przynajmniej zajęcia w zakresie rehabilitacji i korektywy oraz, aby przeznaczyć w przyszłym roku na ten cel pieniądze z budżetu.

 

Ad. pkt 7

 
Brak uwag.
 

Ad. pkt 8

Pan Wójt poinformował, że w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków europejskich z funduszu rolnego gmina otrzymała dofinansowanie na inwestycję pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kasztanowej” w kwocie 396 155 zł. oraz uzyskała preferencyjny kredyt z linii europejskiego rozwoju wsi na realizacje przebudowy ul. Turystycznej, na kwotę 500 000 zł.  

 

Ad. pkt 9

Pan Walendowski poinformował, że do biura rady wpłynął mail od pana Bryksy, kierowany do Wójta w sprawie przygotowania takiej zmiany do budżetu, aby można było przekazać pomoc finansową  gminie dotkniętej klęską powodzi.

Drugi mail od pani Zalewskiej popierający wniosek pana Bryksy.

Wpłynęło pismo od pana Marszałka Województwa Mazowieckiego dotyczące zmiany terminu obchodów związanych z wprowadzeniem samorządności. Następny termin zostanie ustalony później.

Następnie pismo do wiadomości od Zarządu Transportu Miejskiego dotyczące komunikacji miejskiej i propozycji współfinansowania. Pismo jest do wglądu w biurze rady.

Pismo od firmy Arisco w sprawie oprogramowania wspomagającego organizację biura rady.

Pismo do Rady Gminy Michałowice i do wiadomości Wójta od „Czaplicka, Krupska – Curyło, Narloch – Rzepa, Bednarek” Spółka partnerska lekarze i pielęgniarka dotyczące lokalu przy ul. Turkusowej 5. Spółka zwraca się z prośbą o wydzierżawienie tego lokalu. Pismo jest do wglądu w biurze rady.

Pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, wydział kontroli audytu do Rady Gminy dotyczące skargi p. Elżbiety Gustakowskiej – Smolak na działania Wójta Gminy Michałowice. Pan Przewodniczący zaproponował przekazanie tego pisma do Komisji Rewizyjnej.

 

Przystąpiono do głosownia w sprawie przekazania pisma do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.

Za przekazaniem    - 11

Przeciw                    - 0

Wstrzymało się        - 1

Rada wniosek przyjęła.

 

Ad. pkt 10

Pani Borzymowska zapytała na jakim etapie znajdują się procedury związane z budową Przedszkola w Granicy.

Pan Wójt poinformował, że procedury znajdują się na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Jest już zapewniony wjazd.

Pani Borzymowska zapytała, co można zrobić z sytuacją jaka ma miejsce na placu Paderewskiego w Komorowie, skoro jest to plac nie ogrodzony, nie będący własnością gminy. Zapytała czy jest planowane założenie w tym miejscu oświetlenia.

Pan Wójt poinformował, że wraz z mieszkańcami skierował pismo do Zarządu Osiedla Komorów. Stwierdził, że trzeba kompleksowo zająć się tą sprawą i podjąć decyzję jaką funkcje ma pełnić to miejsce. Póki co zostały usunięte ławki i policja jest uczulona, aby kontrolować to miejsce.

Pani Borzymowska zapytała, kiedy zostanie usunięta budka z warzywami przy starej poczcie w Komorowie.

Pan Wójt poinformował, że trzeba się zwrócić w tej sprawie do powiatu.

Pan Bryksa poinformował, że w Granicy w rejonie ulic Reja, Sabały i Długiej działa nielegalny skład materiałów budowlanych. Pan Wójt otrzymał w tej sprawie wystąpienie mieszkańców i nie udzielił im odpowiedzi pomimo tego, że upłynęło już półtora miesiąca od wystąpienia mieszkańców. W tej chwili policja może podejmować tylko interwencje w sprawie zakłócania ciszy nocnej i takie interwencje są podejmowane, ale dopóki gmina nie ustosunkuje się do kwestii legalności zajmowania tego terenu przez jakikolwiek podmiot, który tam prowadzi działalność, dopóty policja nie ma możliwości podjęcia działań prawnych. Zapytał, dlaczego do tej pory nie ma odpowiedzi na wystąpienie jego i mieszkańców, oraz jakie są fakty w tej sprawie, jaka firma prowadzi tam działalność i czy prowadzi tą działalność za wiedzą Gminy Michałowice i gdzie taka działalność powinna być zgłoszona. Zapytał także, jakie działania podjął Wójt w tej sprawie, ponieważ rozjeżdżane są gminne drogi oraz instalacja wodociągowa.

Pan Wójt poinformował, że jest to teren prywatny i gmina musi wykonać pewne procedury sprawdzające, ponieważ nie wiemy na jakiej zasadzie firma zajmuje ten teren. Do gminy dotarło wystąpienie policji w tej sprawie, część pytań będzie musiała zostać przekazana do Starostwa. Poinformował także, że trwa procedura wyjaśniająca, dlatego potrzebny jest dłuższy czas na wyjaśnianie tych spraw.

Pan Bryksa zapytał, czy w spisach działalności gospodarczych na terenie gminy jest ślad o zarejestrowaniu działalności w tym miejscu.

Pani Idzikiewicz poinformowała, że właściciel firmy rejestruje się w spisie ewidencji prowadzonej przez wójtów i burmistrzów według miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, czyli jeśli przedsiębiorca nie mieszka na terenie naszej gminy, to w naszej ewidencji tego nie będzie.

Pan Bryksa zapytał, czy Wójt wydawał zezwolenia na poruszanie się pojazdów ponadnormatywnych drogami gminnymi.

Pan Wójt poinformował, że dopóki nie będzie wiadomo jaka firma prowadzi tam działalność, nie będzie wiadomo czy ma pozwolenie. Dopiero gdy policja stwierdzi kto tam jeździ, wtedy gmina sprawdzi jaka to firma i czy ma pozwolenie.

Pan Bryksa złożył wniosek, aby przeanalizować całą sprawę pod kątem różnych naruszeń prawa. Poinformował, że dziś wystosował wniosek do policji o przeanalizowanie, czy użytkownik lub właściciel tego terenu nie wprowadza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi poprzez nie zabezpieczenie terenu, brak zagrodzenia, możliwość wstępu osób postronnych, itp. Poprosił o współprace z policją i udzielenie odpowiedzi na pisma skierowane w związku z tą sprawą.

Następnie zapytał kiedy będzie wykonany dalszy ciąg remontu południowej strony ul. Warszawskiej emulsją asfaltową.

Pan Grzeniewski poinformował, że będzie to wykonane, gdy będą warunki pogodowe.

Pan Bryksa złożył ustną interpelację do protokołu dotyczącą nazewnictwa miejscowości, sołectw, osiedli oraz obrębów ewidencyjnych na terenie Gminy Michałowice. Poprosił o podanie oficjalnego wykazu tychże nazw miejscowości, sołectw i osiedli oraz obrębów ewidencyjnych oraz o podanie zgodnej z prawem procedury wymieniania tych nazw w uchwałach Rady Gminy Michałowice. Poprosił także o wdrożenie tej procedury w stosunku do uchwał przygotowywanych przez Wójta, pod obrady Rady Gminy Michałowice, w szczególności przygotowywanych przez Referat Geodezji i Rolnictwa. Wniósł o podanie mu w odpowiedzi informacji o sposobach wdrożenia tej procedury. Swój wniosek uzasadnił faktem, że dzisiaj na konkretnym przykładzie uchwały pokazał zamieszanie w terminologii stosowanej w stosunku do nazw miejscowości i obrębów ewidencyjnych. Poprosił o odpowiedź w tej kwestii na najbliższą sesje Rady Gminy. Następnie złożył wniosek do pana Wójta o wygospodarowanie środków na wykonanie remontu ścieżki przyrodniczej, która staraniem Gminy Michałowice została wykonana w lesie granickim, i o nawiązanie kontaktu w tej sprawie z p. Jadwigą Grużdż, nauczycielką z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, która jest autorem ścieżki.  Poprosił o informacje na temat analizy finansowej możliwości inwestycyjnych gminy Michałowice, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji kubaturowych, która ma zostać wykonana,  na którą dziś wygospodarowano środki w budżecie.

Pan Wójt poinformował, że dopiero po podjęciu dzisiejszej uchwały o zmianach w budżecie przejdzie do konkretów. Na wcześniejszej sesji sygnalizował, że będzie można przeprowadzić tą procedurą jeśli będą pieniądze. Analiza będzie sporządzona w ciągu dwóch miesięcy więc na koniec sierpnia będzie gotowa.

Pan Bryksa stwierdził, że postulował o przygotowanie takiej analizy na koniec lipca, ponieważ sierpień zwyczajowo zakładany jest w radzie jako miesiąc wakacyjny. Szkoda więc, że to będzie na koniec sierpnia. Czeka na to, aby to było jak najpilniej przedstawione, aby jeszcze przed końcem kadencji można było coś zrobić w tym temacie.

Pan Walendowski poinformował, że od prezydium zostało wysłane pismo do pana Wójta z informacją, aby podjąć takie działania, a wójt je podjął. To do czego się zobowiązaliśmy jest realizowane.

Pani Brzeska stwierdziła, że pojawiają się pisma podpisane przez panią Zalewską i pana Bryksę oraz innych radnych z Komorowa. Poinformowała, że ona nie jest nawet o tym powiadamiana i poprosiła, aby nie podpisywać pism za innych radnych.

Poinformowała, że osoba, który zajmuje się wyłapywaniem bezpańskich zwierząt została kilka razy przyłapana przez mieszkańców na wywożeniu  kilka kilometrów dalej i wypuszczaniu. Poprosiła o spotkanie z osobą, który odławia  psy.

Pani Borzymowska zapytała czy gmina ma podpisaną umowę z kimś, kto odławia w sposób legalny bezpańskie psy.

Pan Wójt poinformował, że są to problemy nie tylko naszej gminy. Te umowy, które mieliśmy podpisane były nietrafione, ale finalizowana jest umowa ze schroniskiem w Milanówku prowadzonym przez Towarzystwo 120-lecia opieki nad zwierzętami.

Pan Bryksa poprosił panią Brzeską o przedstawienie kopii takiego pisma, które rzekomo podpisał swoim nazwiskiem i w imieniu jej oraz innych radnych.

Pani Brzeska zadeklarowała, że dostarczy kopie takiego pisma, a nawet oryginał.

Pani Zalewska poinformowała, że nie zdarzyło się jej występować w imieniu pani Brzeskiej.

Pani Popko poprosiła o postawienie znaku zakazu wjazdu na teren chroniony rzeki Raszynki oraz o oznakowanie tego terenu. 

Pan Wójt poinformował, że ta sprawa zostanie wyjaśniona.

Pan Bośka poinformował, że remontowana ostatnio ul. Kamelskiego w Nowej Wsi jest źle zrobiona, przez co woda po opadach zalewa posesje mieszkańców. Poinformował także, że TIR-y z firmy pana Monkiewicza rozjeżdżają ul. Kamelskiego i dokonują na niej przeładunków. Zapytał do kogo należy chodnik przy ul. Głównej.

Pan Wójt poinformował, że należy do powiatu.

Pan Bośka poinformował, że od jakiegoś czasu prosi o ustawienie znaków zakazu parkowania na chodnikach, ponieważ utrudniają one swobodne przejście pieszym, także dzieciom i do tej pory nie otrzymał odpowiedzi.

Pan Wójt poinformował, że w tej sprawie należy się zgłosić do starostwa.

Pan Bośka poinformował, że przy ul. Spacerowej i ul. Heleny p. Bystrzycki wykonał studzienki sanitarne i ustawił szafki sterownicze przez co zwęził ulicę.

Pani Kwaśna zapytała czy w tym roku będzie możliwość udzielenia pomocy rolnikom, których pola zostały zalane podczas ostatnich intensywnych opadów. Poprosiła o informację na ten temat, aby mogła poinformować o tym mieszkańców.

Pani Popko poruszyła temat kanalizacji na ul. Kolejowej w Michałowicach. Poinformowała, że po opadach z kanalizacji wybija woda. W zeszłym roku była przeprowadzana kontrola odprowadzania wody deszczowej do kanalizacji, ale nie została zakończona.

Pan Wójt poinformował, że gmina prowadzi kontrole wraz z MPWiK, a teraz jest tylko chwilowa przerwa. Prace kontrolne wkrótce znów będą prowadzone.

Pani Zalewska zapytała czy zostały już załatwione formalności w związku z nabyciem działki po poczcie w Komorowie i czy jest już to uregulowane notarialnie.

Pan Wójt poinformował, że jeszcze nie.

Pani Zalewska zapytał kiedy zostanie to uregulowane.

Pan Wójt poinformował, że nie wie, na razie toczy się procedura. Jest uzgodniona treść aktu notarialnego, ale potrzebna jest jeszcze uzyskanie zgody w ministerstwie.

Pani Zalewska zapytała czy gmina zareaguje na ustawianie worków z odpadami przy pojemnikach do segregacji.

Pan Wójt poinformował, że może zlikwidować pojemniki, natomiast śmieci są codziennie usuwane spod pojemników.

Pan Herner poinformował, że do Wójta wpłynęło pismo od mieszkańców Reguł w sprawie budowy zespołu szkolno – przedszkolnego. Zapytał jaki priorytet ma ta sprawa w działaniach oświatowych, jakie jest stanowisko Wójta oraz jaki jest harmonogram działań w tej sprawie.

Pan Wójt poinformował, że trwa procedura pozyskania terenu pod szkołę i przedszkole. Jest już koncepcja, ale na terenie, o który wnioskujemy brakuje miejsca na część sportową więc wnioskowano o drugi teren, sąsiadujący z terenem przeznaczonym pod urząd. Gmina stara się także o teren pod zbiornik retencyjny, ponieważ ma być przeprowadzone odwodnienie części Gminy Michałowice, ale na razie gmina nie ma żadnego z tych terenów. Póki co, gmina nie ma też możliwości przyspieszenia tych procedur.

Pani Tolak zapytała czy odwodnienia dotyczą też ul. Targowej oraz czy będą załatane dziury w ul. Czystej.

Pan Wójt poinformował, że dziury będą sukcesywnie łatane.

Pan Pacyna poinformował, że ul. Targowa jest drogą powiatową więc odwodnienie tej ulicy nie jest zadaniem własnym gminy.

Pani Grzeszczak poprosiła o pomoc finansową na przeżycie. Zapytała czy nie można by utworzyć funduszu interwencyjnego, aby pomagać w trudnych przypadkach. Poprosiła, aby nie dopuścić do budowy obwodnicy przez Opacz Kolonię, ponieważ przy jej chorobie zanieczyszczenia spalinami jeszcze bardziej pogłębią jej problemy z drogami oddechowymi.

Pan Wójt poinformował, że ten teren jest przeznaczony pod budowę drogi oraz, że pani Grzeszczak jest mieszkanką naszej gminy i jest pod stałą opieką pomocy społecznej.

Pani Radzimirska poinformowała, że jutro do pani Grzeszczak zgłosi się osoba z pomocy społecznej.

Pan Bośka poinformował, że niedawno TIR-y na ul. Kamelskiego połamały znaki oraz, że woda zalewa działki przy ul. Łąkowej, ponieważ zasypano rów, który odprowadzał wodę do rz. Zimnej Wody. Poprosił o większą ilość tablic ogłoszeniowych.

Pan Walendowski poinformował, że na ostatniej Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była poruszona sprawa budynków socjalnych m.in. na jednej działce w Nowej Wsi. Złożył wniosek podpisany przez kilku mieszkańców, aby na tej działce można było umieścić kamień, znajdujący się przy wjeździe do Nowej Wsi, ku pamięci Władysława Kamelskiego, założyciela OSP w Nowej Wsi.

Pani Borzymowska poinformowała, że w dalszym ciągu czeka na wykaz działań kulturalnych, na które będą przeznaczone środki z budżetu w wysokości 300 tys. zł. Poprosiła o przygotowanie tego wykazu.

Pan Chruściak poruszył temat stref rekreacji. Poinformował, że trwają prace w Regułach i Michałowicach, zaczęto prace w Komorowie przy ul. Kolejowej, ale nie podjęto żadnych działań w Komorowie Wsi. Zaapelował, aby te prace jak najszybciej ruszyły.

Pan Wójt poinformował, że nie zostały jeszcze załatwione wszystkie dokumenty związane z energetyką, ale prace przy strefach rekreacji są na bieżąco monitorowane i nie ma żadnego zagrożenia, że nie zostaną ukończone w terminie.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady pan Paweł Zacny zamknął obrady XLIV sesji Rady Gminy Michałowice.

 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 13.07.2010 13:03
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 61
Autor: Urszula Bejda