Urząd Gminy Michałowice
06.10.2010 10:06

Protokół Nr XLV

Z obrad XLV sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2006-2010 z dnia 2010.07.08

Z obrad XLV sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 08 lipca 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14 radnych.

 
Ad. pkt.1

Przewodniczący pan Sławomir Walendowski powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obecnych jest 13 radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały.

Pan Wójt zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczającej rok budżetowy. Umowa dotyczy ubezpieczenia wszystkich jednostek gminy.

Pan Walendowski ze względu na obecność mieszkańców, zaproponował przeniesienie do punktu 2 porządku obrad, projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych 10 lat nieruchomości położonej w Komorowie.

Następnie zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie nadania nazwy placowi położonemu we wsi Komorów, gm. Michałowice. Poinformował, że projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej,  został złożony przez pana Przemysława Bryksę, radnego z Komorowa i Granicy, podpisany także w imieniu pani radnej Aurelii Zalewskiej.

Poinformował, że na poprzedniej sesji Rada Gminy zleciła Komisji Rewizyjnej rozpatrzenie skargi na działanie Wójta Gminy Michałowice zgłoszonej przez p. Elżbietę Gustakowską – Smolak, w związku z tym zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Elżbiety Gustakowskiej-Smolak na działania Wójta Gminy Michałowice.

 

Przystąpiono do głosowania nad przeniesieniem, do punktu 2 porządku obrad, projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej w Komorowie, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Za                         - 10
Przeciw                - 0
Wstrzymało się   - 0
Rada wniosek przyjęła.
 

Przystąpiono do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały w sprawie nadania nazwy placowi położonemu we wsi Komorów, Gmina Michałowice.

Za                           - 11
Przeciw                  - 0
Wstrzymało się     - 0
Rada wniosek przyjęła.
 

Przystąpiono do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy.

Za                           - 11
Przeciw                  - 0
Wstrzymało się     - 0
Rada wniosek przyjęła.
 

Przystąpiono do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Elżbiety Gustakowskiej-Smolak na działania Wójta Gminy Michałowice.

Za                          - 11
Przeciw                 - 0
Wstrzymało się    - 0
Rada wniosek przyjęła.

Wobec przyjęcia wniosków porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

1.Sprawy porządkowe.

2.Wręczenie dyplomu za długoletnie pożycie małżeńskie.

3.Przyjęcie protokołu z XLIII i XLIV sesji Rady Gminy.

4.Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice NrXXXVIII/262/2009,

2)      wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej w Komorowie, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

3)      zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/264/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2010 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,

4)      trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

5)      przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice. 

6)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego fragment obrębu geodezyjnego wieś Granica,

7)      uchylenia Uchwały Nr XIII/158/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice z/s w Nowej Wsi,

8)      nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice (ul. Słonecznikowa),

9)      nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice (ul. Irysowa),

10) przejęcia na własność Gminy Michałowice porzuconego pojazdu marki Fiat 126p, rok produkcji 1991,

11) nadania nazwy placowi położonemu we wsi Komorów, Gmina Michałowice,

12) wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy,

13) rozpatrzenia skargi Pani Elżbiety Gustakowskiej-Smolak na działania Wójta Gminy Michałowice.

5.      Stanowisko Rady Gminy Michałowice w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec podejmowanych przez władze gminy Nadarzyn działań zmierzających do zmiany przeznaczenia terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie gminy Michałowice.

6.      Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 15. 05. 2010r. do 30. 06. 2010r.

7.      Informacje Wójta Gminy.

8.      Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

9.      Sprawy wniesione.

Za przyjęciem    – 12
Przeciw               - 0
Wstrzymało się - 0
Porządek obrad XLV sesji został przyjęty.
 
Ad. pkt.2

Pan Wójt i Przewodniczący Rady złożyli gratulacje Jubilatom, państwu Danucie i Stefanowi Szczodry z okazji pięknej rocznicy 60-lecia ślubu. Państwo Jubilaci otrzymali z tej okazji grawerowany dyplom, upamiętniający 60 rocznicę ślubu, kwiaty oraz gromkie brawa od wszystkich osób zgromadzonych na sesji.

 
Ad. pkt.3

Pan Bryksa poinformował, że na poprzedniej sesji p. Hanna Brzeska – Kalczuk stwierdziła na forum, że są rozpowszechniane na terenie gminy, a w szczególności w Komorowie pisma, podpisane przez niego w imieniu innych radnych, a w szczególności w imieniu pani Brzeskej. Zapytał wówczas, czy pani radna dysponuje takim pismem, uzyskał odpowiedź twierdzącą i obietnicę, iż takie pismo zostanie mu przekazane, jednak do tej pory nic nie otrzymał. Zapytał, czy to rzeczywiście jest prawda.

Pani Brzeska poinformowała, że jeszcze nie dostarczono jej takiego pisma, ale w internecie każdy może to przeczytać. Stwierdziła, że nie powiedziała, że było tam zamieszczone jej nazwisko tylko, że był to podpis „ radny Bryksa, radna Zalewska i inni radni z Komorowa”.

Pan Bryksa stwierdził, że pani radna postawiła konkretny, personalny zarzut pod jego adresem i poinformował, że nie dostarczyła mu takiego pisma, dlatego ma prawo powątpiewać w to, co radna przekazywała, tym bardziej, że nigdy nie używał takich sformułowań. Stwierdził, że pani Brzeska nie skierowała go również pod konkretny adres w internecie, gdzie można takie pismo przeczytać. W związku z tym złożył wniosek o wykreślenie z treści protokołu tych stwierdzeń, ponieważ stawiają jego osobę w złym świetle. Nie widzi podstaw do tego typu twierdzeń i do tego, by znajdowały się one w protokole.

Pani Zalewska poinformowała, że na poprzedniej sesji oświadczyła pani radnej Brzeskiej, że nie podpisywała żadnego pisma w imieniu innych radnych więc uważa, że radna powinna czuć się w obowiązku dostarczyć informację w jakim temacie było to pismo, gdzie zostało zamieszczone, na której stronie internetowej, ponieważ to co mówi jest bardzo ogólnym stwierdzeniem i w ten sposób można dorabiać różne treści.

Stwierdziła, że radna powinna okazać dowód w tej sprawie, ponieważ w takiej sytuacji w protokole są zamieszczane bezpodstawne informacje.

Pan Chruściak poinformował, że na początku kadencji proponował utworzenie Komisji Etyki, ale nie doszło do tego, a m.in. w takich przypadkach by się ona przydała. Zaproponował, aby wszyscy radni występując oficjalnie w pismach jako radni gminy, dostarczali również takie pismo do Rady Gminy, aby inni radni mogli się z nimi zapoznać. Stwierdził, że ostatnio na terenie Komorowa pojawiły się pisma podpisane przez pana Bryksę i panią Zalewską, których on osobiście nie widział a to, co mu przekazywano o ich treści, nie bardzo zgadzało się z prawdą.  

Pani Zalewska stwierdziła, że nie ma żadnych podstaw ku temu, żeby formułować takie wnioski, aby radny musiał meldować Przewodniczącemu Rady Gminy każdą inicjatywę, czy każdy kontakt z mieszkańcami. Poinformowała, że ustawa zezwala radnemu na swobodne działania. Stwierdziła, że mieszkańcy bardzo często składają różne pisma do pana Wójta, a ona jako radna żadnego z tych pism nie otrzymała do wiadomości, a chciałaby wiedzieć jakie potrzeby zgłaszają mieszkańcy, aby można było je omówić na komisjach. Następnie dodała, że odpowiedzi pana Wójta także nie są jej przekazywane. 

Pan Chruściak stwierdził, że często na sesjach spotyka się z pomieszaniem pojęć. Stwierdził, że jeśli mieszkaniec chce, podać jakąś sprawę, którą przekazuje do gminy na całym forum, to przekazuje ją także do Przewodniczącego lub Radnych. Natomiast jeśli kieruje ją do pana Wójta to znaczy, że chce sprawę przekazać tylko do wiadomości Wójta. Stwierdził, że jeśli którykolwiek radny podpisuje się na jakimś piśmie jako radny, to takie pismo powinno być skierowane także do Rady Gminy, aby wszyscy mogli się z nim zapoznać.  

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem pana Radnego Bryksy w sprawie wykreślenia z treści  protokołu słów wypowiedzianych przez panią radną Brzeską w omawianym temacie.

Za                           - 2
Przeciw                   - 9
Wstrzymało się       - 2
Rada wniosku nie przyjęła.
 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokółów z XLIII i XLIV sesji Rady Gminy.

Za przyjęciem – 10
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 2
Rada Gminy przyjęła protokóły z XLIII i XLIV sesji Rady Gminy.
 
Ad. pkt.4.1.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice NrXXXVIII/262/2009.

Pan Wójt przedstawił autopoprawki, które zostały przedstawione radnym w formie pisemnej i stanowią załącznik do protokołu.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Jastrzębski poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Bryksa stwierdził, że w autopoprawkach jest przedstawiona zmiana polegająca na zbiórce środków, które po zsumowaniu dają zwiększenie o kwotę 170 tys. zł na zadanie przebudowy ul. Kamelskiego, Polnej i Wspólnej w Nowej Wsi i Granicy. Zapytał o faktyczny zakres tego zadania, oraz o uzasadnienie zwiększenia środków na to zadanie. Poinformował, że środki na to zwiększenie pochodzą ze zmniejszenia na zadaniu pt. budowa gminnego przedszkola w Granicy. Zapytał, dlaczego zdjęto środki z budowy przedszkola skoro za te pieniądze można by było prowadzić roboty przygotowawcze na tym terenie, np. ogrodzenie, co przyspieszyłoby budowę przedszkola i jego urządzenie. Stwierdził, że dziwi go taka decyzja, ponieważ on szukałby tych pieniędzy gdzie indziej.

Następnie zapytał o zwiększenie środków w kwocie 220 tys. zł na zadaniu przebudowy ul. Ireny i Podhalańskiej w Komorowie. Stwierdził, że podczas komisji przyjął wyjaśnienie, że będą realizowane dodatkowe wjazdy do posesji, ale po analizie ma co do tego wątpliwości. Zapytał ile musi być tych wjazdów, żeby kosztowało to 220 tys. zł. Poprosił o wyjaśnienie, ile jest dodatkowych wjazdów na ul. Ireny i Podhalańskiej, a jeśli to nie tylko wjazdy, to co jeszcze będzie wykonywane w tym zadaniu, w ramach tych środków.  

Pan Wójt poinformował, że jeśli będzie realizowane przedszkole to ogrodzenie będzie wykonane na końcu, jeśli będzie brakowało pieniędzy na budowę przedszkola, to dodatkowe środki będą szukane w całym budżecie gminy, a nie tylko w Granicy.  

Stwierdził, że wszystkie zmiany, które pojawiły się przy przebudowie wymienionych wcześniej ulic nie dotyczą tylko naszej gminy, ponieważ w Pruszkowie także były dodatkowe wjazdy. Poinformował, że obecnie jest dopinany budżet, a budowa przedszkola i tak nie zostanie rozpoczęta w bieżącym roku, dlatego środki z tego zadania zostały zdjęte, w przeciwnym razie pieniądze zostałyby w budżecie i wtedy byłby słuszny zarzut niewykonania pewnych rzeczy.

Pan Bryksa poinformował, że nie zarzucił braku potrzeby zmiany dotyczącej ul. Kamelskiego, Polnej i Wspólnej, chciał tylko wiedzieć jaki jest dokładnie zakres prac, które będą tam wykonane, jaki jest metraż tych wjazdów i ich lokalizacja. Stwierdził, że pan Wójt zinterpretował jego wypowiedź jakoby zarzucał, że jest to zła zmiana. Poinformował, że nadal jest za, ale chce wiedzieć co konkretnie będzie tam robione.

Pani Zalewska stwierdziła, że Wójt wspominał o tym, że przedszkole miało być realizowane z środków unijnych, a dotychczas żadnej takiej informacji radni nie otrzymali.

Pan Wójt stwierdził, że informował o tym, że gmina występuje o środki unijne.

Pan Walendowski poinformował, że pytanie pani radnej Zalewskiej powinno dotyczyć treści uchwały, załączników, a nie czy pan Wójt informował czy nie informował radnych. Stwierdził, że to pytanie pani radna będzie mogła zadać w sprawach wniesionych.

Pani Zalewska poinformowała, że jest zdumiona, że sprawa przedszkola nie posuwa się tak jak to było zakładane, zamiast zwiększania środków są zmniejszane. Przypomniała, że na komisji pan Wójt zadeklarował zdjęcie środków w wysokości 15 tys. zł z budowy lodowiska w Komorowie w związku z potrzebą rozbudowy szkoły. Chciałaby widzieć, że takie zadanie jak rozbudowa szkoły w Komorowie zostało wprowadzone do budżetu, jednak tak się nie stało. Stwierdziła, że na zadanie przebudowy wielu ulic, m.in. Sobieskiego pan Wójt zwiększył środki tylko o 50 tys. zł, co nie pozwoli na zrealizowanie budowy tej ulicy w roku bieżącym, a takie było założenie. Stwierdziła, że dziwią ją propozycje, które nie są zgodne z wcześniej opracowanymi kierunkami.

Pan Wójt poinformował, że zgodnie z wcześniejszymi założeniami ulica Sobieskiego miała być realizowana na przełomie roku i tego nie zmieniał. Stwierdził, że nie wie kiedy i gdzie pani radna słyszała o całej realizacji tej inwestycji w bieżącym roku.

Pan Bryksa poinformował, że z ust pana Romana Lawrence Wójta Gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że nie będzie tego komentował.

Pan Jastrzębski zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji na temat tego punktu.

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem pana Jastrzębskiego w sprawie zakończenia dyskusji nad omawianym projektem uchwały.

Za przyjęciem       - 11
Przeciw                  - 0
Wstrzymało się     - 1
Rada wniosek przyjęła.
 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice NrXXXVIII/262/2009 z autopoprawkami.

Za  przyjęciem – 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się - 2
Uchwała Nr XLV /299 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
Ad. pkt.4.2.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej w Komorowie, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Pan Wójt poinformował, że obecny dzierżawca tego lokalu wystąpił do gminy z prośbą o przedłużenie na kolejne 3 lata dzierżawy. W tym samym czasie drugi podmiot funkcjonujący w Komorowie złożył podanie o ten lokal. Po głębszej analizie i złożeniu przez funkcjonującą przychodnię kolejnych wniosków popartych podpisami, zdecydowano przedstawić projekt uchwały na obradach Rady Gminy. Poinformował, że Komisja Spraw Społecznych przegłosowała wniosek o przedłużenie dzierżawy na okres 10 lat.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Jastrzębski poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska zapytała czy planuje się dalszy rozwój przychodni oraz zakup aparatów diagnostycznych, ponieważ taki długi czas dzierżawy sprzyja rozwijaniu się firmy.

Pani dr Abramska poinformowała, że może być zwiększona liczba lekarzy, a sprzęt jest kupowany najnowszy, jaki jest dostępny na rynku.

Pan dr Kulpa wyjaśnił, że przychodnia nie jest zobowiązana do kupowania sprzętów, ponieważ ma ona pewne standardy wyznaczone przez NFZ. Poinformował, że przychodnia poszerzyła swoje usługi o trzech specjalistów.

Pani Zalewska poinformowała, że zgłaszali się do niej pacjenci z przychodni, którzy popierali przedłużenie dzierżawy dla tej właśnie przychodni i cieszy ją to, że pacjenci są zadowoleni.

Pan Chruściak stwierdził, że spotykamy się tu z pięknym kapitalizmem, który nie jest łapczywy, czego przykładem jest to, że przychodnia „Zdrowie” przy ul. Turkusowej która prowadzi nieodpłatnie badania dorosłych i dzieci, podczas corocznie odbywających się festynów w Kaliszowym Gaiku.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej w Komorowie, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Za przyjęciem – 14
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XLV /300 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 

Pani dr Abramska podziękowała wszystkim za przychylne ustosunkowanie się do sprawy dalszego wydzierżawienia lokalu.

 
Ad. pkt.4.3.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/264/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2010 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Pan Wójt poinformował, że zmiana dotyczy wprowadzenia dodatkowego dofinansowania ze strony gminy na budowę boiska Orlik w Sokołowie. Proponowane zwiększenie kredytu wynika z braku dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Moje Boisko Orlik 2012”.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Jastrzębski poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że informację o odebraniu gminie tej dotacji radni otrzymali w dzień odbywania się komisji objazdowej i wówczas pierwszym wnioskiem było to, aby utrzymać omawianą inwestycję. Stwierdził, że liczy, iż rada podejmie decyzję pozytywną.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/264/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2010 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Za przyjęciem – 14
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XLV /301 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.4.4.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

 

Pan Wójt poinformował, że jest to uchwała, która zmienia nieco procedurę przy pracach nad projektem budżetu.

Pani Jankowska poinformowała, że od czerwca tego roku obowiązuje nowa ustawa o finansach publicznych. W art. 234 ustawodawca zapisał, że należy określić terminy obowiązujące przy opracowywaniu uchwały budżetowej. Wszystkie wymagania zapisane przez ustawodawcę w art. 234 zostały uwzględnione w przygotowanym projekcie uchwały.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Jastrzębski poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Bryksa stwierdził, że w §5 są pewne terminy, które mają uporządkować prace nad projektem budżetu. Stwierdził również, że to dobry kierunek i podoba mu się to, że jest tu pewne usystematyzowanie, zwłaszcza, że nowa ustawa o finansach publicznych nakłada zdecydowanie mocniejszy reżim na rady gmin i miast w procedurze uchwalania budżetu i nie można już tego ciągnąc do marca następnego roku. Poinformował, że ma uwagę do zapisu w §5 ust.2 który sugeruje, że w przeciągu 2 tygodni komisje miałyby przeanalizować dogłębnie projekt budżetu oraz wydać o nim opinię. Stwierdził, że jest to bardzo ciekawy kierunek, ponieważ powoduje on pewnego rodzaju przyspieszenie, ale wydaje mu się, że jest to zbyt daleko idące przyspieszenie. Według ustawy mamy obowiązek uchwalić budżet do 31 stycznia następnego roku. W związku z tym uważa, że radni powinni mieć więcej czasu na analizę budżetu. Stwierdził, że jeśli pan Wójt nie zdecyduje się na wprowadzenie autopoprawki, to on będzie proponował poprawkę w tym miejscu. Zaproponował wydłużenie czasu pracy dla Komisji do 21 dni.

Pan Wójt poinformował, że przy obecnym układzie pracy nad budżetem była możność uchwalenia budżetu do końca marca, ale obecnie mamy obowiązek uchwalenia go do końca roku, a tylko w szczególnych przypadkach jest czas do końca stycznia. Poinformował, że terminy, które są zapisane w §5 były praktykowane w gminie przez wiele lat i nie widzi potrzeby wydłużania terminów.

Pan Jastrzębski zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania uchwały.

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem pana Jastrzębskiego w sprawie zakończenia dyskusji.

Za przyjęciem       - 10
Przeciw                  - 3
Wstrzymało się     - 0
Rada wniosek przyjęła.
 

Pan Bryksa zgłosił wniosek o wprowadzenie do projektu uchwały poprawki dotyczącej wydłużenia do 21 dni czasu procedowania Komisji.

Pan Wójt poinformował, że praktyka z poprzednich lat pokazuje, że do opracowania budżetu wystarczył okres czasu przez niego wskazany.

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem pana Bryksy w sprawie wprowadzenia do projektu uchwały poprawki dotyczącej wydłużenia do 21 dni czasu procedowania Komisji.

Za przyjęciem       - 3
Przeciw                  - 8
Wstrzymało się     - 3
Rada wniosku nie przyjęła.
 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Za przyjęciem – 12
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 2
Uchwała Nr XLV /302 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.4.5.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice. 

Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały był opiniowany na Komisjach. W ubiegłym roku regulując stawki za wodę i ścieki odwoływano się do tego, że na terenie naszej gminy mamy jednolite ceny tych mediów zarówno w rejonach obsługiwanych przez gminę jak i w rejonach obsługiwanych przez MPWiK. W tym roku nie nastąpi zmiana taryf w MPWiK, nie będzie też znacznych wzrostów opłat za kanalizację, w związku z tym wnioskuje za tym, aby te stawki utrzymać jeszcze na rok.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Jastrzębski poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Dudkiewicz mieszkaniec z Granicystwierdził, że wodę pitną mieszkańcy przywożą z Pruszkowa z ujęcia oligoceńskiego, ponieważ woda na ul. Reja nie nadaje się do picia. Poprosił Radę, aby zajęła się stacją uzdatniania wody lub zrobiła coś z tą wodą, ponieważ płaci się za coś, z czego nie można korzystać.

Pani Borzymowska zapytała kiedy ostatnio były robione badania wody w tym rejonie.

Pan Wójt stwierdził, że badania wody przeprowadzane przez gminę nie stwarzały zastrzeżeń, a woda nadaje się do picia, dlatego jest zdziwiony, że na ul. Reja jest taka sytuacja. Nie wiadomo też, który to odcinek ul. Reja, być może jest tam jakaś odnoga, która nie ma zapętlenia, może końcówka. Poinformował, że nie jest to temat na sesję, ale zostanie to przeanalizowane.

Pani Borzymowska poprosiła o zbadanie tej sprawy, ponieważ to się może przenieść na inne rejony.

Pan Wójt poinformował, że firma, która prowadzi sprawy wodociągowe przeprowadza badania kilka razy w roku, a ich wyniki są dostarczane do gminy.

Pan Walendowski poprosił pana przewodniczącego Rajskiego, aby na jednej z Komisji omówił tą sprawę, a gdy temat zostanie zamknięty radni zostaną poinformowani jaka jest sytuacja.

Pan Rajski przyjął prośbę.
 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice. 

Za przyjęciem – 12
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XLV /303 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.4.6.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego fragment obrębu geodezyjnego wieś Granica.

 

Pan Sobol poinformował, że uchwała ta jest podejmowana w związku z dyskusją, która rozpoczęła się kilka sesji temu, podczas sprzedaży działki stanowiącej własność gminy przy ul. Pruszkowskiej w Granicy. Do uchwały jest dołączona analiza, która dogłębnie wyjaśnia wszystkie elementy tej uchwały oraz załącznik ukazujący obszar, którego dotyczy sporządzany miejscowy plan, a także przeznaczenie nieruchomości w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków gospodarowania przestrzennego gminy.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Zalewska zapytała co oznaczają zapisy, gdzie wskazano obszary o wiodących funkcjach rozwoju, czy są to wskazania nawiązujące do obowiązującego studium czy wskazania dotyczące tego obszaru.

Pan Sobol poinformował, że jest to zgodne z obowiązującym studium, które w tym obszarze mówi o pewnych funkcjach centralnych tego obszaru, czyli np. szkołach, ich otoczeniu, itp.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego fragment obrębu geodezyjnego wieś Granica.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XLV /304 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.4.7.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/158/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice z/s w Nowej Wsi.

Pani Radzimirska poinformowała, że treść uchwały wynika ze zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w której organ właściwy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do tych czynności, które są wymienione w uchwale. W związku z tym, że Wójt wydał takie upoważnienie, niniejsza uchwała porządkuje to postępowanie.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/158/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice z/s w Nowej Wsi.

Za przyjęciem – 14
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XLV /305 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 

Ad. pkt.4.8.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały dotyczy ulicy w Opaczy Małej.

Następnie wprowadził autopoprawkę polegającą na wykreśleniu w §1 użytego po raz drugi słowo „Słonecznikowa”.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice z autopoprawką.

Za przyjęciem – 14
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XLV /306 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.pkt.4.9.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały dotyczy ulicy w Opaczy Małej. Wniósł autopoprawkę polegającą na wykreśleniu w §1 użytego po raz drugi słowa „Irysowa”. Poinformował, że projekt uchwały był opiniowany przez sołtysa Opaczy Małej.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Witek zapytał o szerokość omawianych ulic.

Pan Wójt poinformował, że ulice mają mniej niż 5 m szerokości.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice z autopoprawką.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 1
Uchwała Nr XLV /307 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.pkt.4.10

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przejęcia na własność Gminy Michałowice porzuconego pojazdu marki Fiat 126p, rok produkcji 1991.

Pan Wójt poinformował, że samochód został porzucony i nie ma żadnych śladów, na podstawie których można ustalić właściciela więc jest to jedyna droga do zutylizowania tego pojazdu.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Jastrzębski poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Strzelecki zapytał na jakiej podstawie policja stwierdziła, że nie jest w stanie ustalić właściciela tego pojazdu. Stwierdził, że jest wiele różnych sposobów, aby to sprawdzić.

Pan Wójt poinformował, że wg oficjalnego stanowiska policji nie można ustalić właściciela tego pojazdu.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przejęcia na własność Gminy Michałowice porzuconego pojazdu marki Fiat 126p, rok produkcji 1991.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 1

Uchwała Nr XLV /308 /2010 stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad.pkt.4.11.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy placowi położonemu we wsi Komorów, Gmina Michałowice.

Pan Bryksa przedstawił projekt uchwały oraz przypomniał, że był on szczegółowo omawiany na Komisji GKiP. Następnie stwierdził, że wydaje mu się słuszne, aby w 80-tą rocznicę założenia Miasta Ogrodu Komorów uhonorować w ten sposób jego założycieli, czyli małżeństwo Państwa Markowiczów.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Strzelecki stwierdził, że stwierdzenie, iż „tak znamienite osoby, założyciele Komorowa, muszą zostać uhonorowane” powinno być zastąpione innym zwrotem, ponieważ radni nie muszą, a mogą podjąć taką decyzję więc sformułowanie to nie powinno mieć formy nakazu.

Pan Bryksa poinformował, że użył takiego sformułowania, ponieważ ma z panią radną Zalewską przeświadczenie o istotnej konieczności uhonorowania tych dwojga ludzi.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy placowi położonemu we wsi Komorów, Gmina Michałowice.

Za przyjęciem  – 11
Przeciw             - 0
Wstrzymało się - 3

Uchwała Nr XLV /309 /2010 stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad.pkt.4.12.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy.

Pani Idzikiewicz poinformowała, że dotychczas umowy ubezpieczenia były zawierane przez każdą jednostkę organizacyjną Gminy oddzielnie. Po analizie rynku ubezpieczeniowego, w celu zmniejszenia kosztów ubezpieczeń celowym jest wybór jednego ubezpieczyciela dla wszystkich jednostek. Z gminnych analiz wynika, że przy uzyskaniu korzystniejszych warunków ubezpieczenia, gmina jest w stanie zaoszczędzić nawet do 20%. Aby tak się stało musi zostać wybrany jeden ubezpieczyciel, u którego zostaną ubezpieczone wszystkie jednostki organizacyjne razem. Jeśli uchwała zostanie podjęta, niezwłocznie zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony w trybie ustawy o zamówieniach publicznych na wybór ubezpieczyciela.

Pan Jastrzębski poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy.

Za przyjęciem   – 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się  - 0

Uchwała Nr XLV /310 /2010 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt 4.13.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Elżbiety Gustakowskiej-Smolak na działania Wójta Gminy Michałowice.

Pan Chruściak poinformował, że Komisja Rewizyjna zapoznała się z całą zgromadzoną w tej sprawie dokumentacją, także z pismem wyjaśniającym pana Wójta. Po dyskusji Komisja ustaliła treść opinii. Poinformował, że za przyjęciem tak brzmiącej opinii było 5 głosów, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Następnie przeczytał opinię w tej sprawie ustaloną przez Komisję. „Po dogłębnej analizie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WKA.III.0550/28.1/10 z dn. 7 maja 2010 r. oraz skargi p. Elżbiety Gustakowskiej - Smolak z dn. 4 maja 2010 r. wraz z załącznikami (8 szt.) Komisja Rewizyjna stwierdza, że przy planowaniu i realizacji inwestycji związanej z wykonaniem ogródka jordanowskiego i boiska piłkarskiego nie złamano obowiązującego prawa. Aktualna lokalizacja przystanku autobusowego linii 207 wykonana została w pasie drogowym stanowiącym drogę gminną na wysokości nieruchomości stanowiącej własność gminy. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna nie znajduje podstaw do uznania skargi za zasadną. Jednocześnie biorąc pod uwagę usytuowanie boiska w bliskim sąsiedztwie domu p. Elżbiety Gustakowskiej – Smolak oraz uwagi pokontrolne Starostwa Powiatowego w Pruszkowie dotyczące usytuowania przystanku autobusowego zwracamy się do p. Wójta o zaproponowanie w obu sprawach rozwiązań, które pozwoliłyby na pogodzenie racji i interesów mieszkańców Opaczy Kolonii, zadowolonych z obu inwestycji i p. Elżbiety Gustakowskiej – Smolak odczuwającej ich uciążliwość”.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Elżbiety Gustakowskiej-Smolak na działania Wójta Gminy Michałowice.

Za przyjęciem     – 11

Przeciw                - 0

Wstrzymało się    - 2

Uchwała Nr XLV /311 /2010 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 5

Przystąpiono do dyskusji nad projektem stanowiska w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec podejmowanych przez władze gminy Nadarzyn działań zmierzających do zmiany przeznaczenia terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie gminy Michałowice.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna. Zgłosił sugestię Komisji, aby wnieść autopoprawkę do  niniejszego stanowiska polegającą na tym, aby pismo to zostało przekazane dodatkowo do Rady Gminy Nadarzyn, Starostwa Powiatowego, Rady Powiatu oraz Sejmiku i Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Pan Walendowski wprowadził zasugerowaną autopoprawkę.

Pan Bryksa zapytał o użycie nazwy obrębu ewidencyjnego „wieś Komorów” w aspekcie interpelacji, którą zgłosił na ostatniej sesji plenarnej, w której prosił pana Wójta o wyjaśnienie pewnej zawiłości w używaniu nazw miejscowości, sołectw i obrębów ewidencyjnych. Stwierdził, że ta nazwa obrębu ewidencyjnego została użyta w niewłaściwy sposób, ponieważ „wieś” jest napisana z małej litery. Zaproponował, aby zapisać to w formie nazwy miejscowości, czyli „na terenie Komorowa”, ponieważ może to być mylące.

Pan Walendowski poinformował, że od kilkudziesięciu lat, odkąd ten zbiornik funkcjonuje, używa się określenia, że znajduje się on w Komorowie Wsi. Także przy strefach rekreacji ta nazwa jest przytaczana. Stwierdził, że należy zwrócić uwagę na treść stanowiska, a nie skupiać się na szczególe, który nie ma znaczenia w odniesieniu do jego treści. Poinformował, że na Komisji nie zgłoszono zmian do treści stanowiska.

Pan Chruściak stwierdził, iż nie ma żadnych podstaw, aby rozważać tak oczywistą sprawę. Zbiornik retencyjny znajduje się w jednej z najstarszych części gminy – we Wsi Komorów. Jego zdaniem to co proponuje radny Bryksa jest dalszym ciągiem gry rozpoczętej od momentu ujawnienia się grupy, której jest liderem, a która dąży do rozbicia terytorialnego gminy. Ponieważ społeczność Wsi Komorów stanowczo i jednoznacznie sprzeciwiła się podziałowi, to radny Bryksa postanowił ją skreślić z mapy gminy i forsuje pomysł, że Wsi Komorów nie ma i nie było. Ten trend jest bardzo widoczny w pismach i biuletynach wydawanych przez grupę, która chce rozbić gminę. Ponadto przypomniał, że w miejscu gdzie dziś znajduje się zbiornik retencyjny od kilkuset lat stał młyn i w związku z tym spiętrzano tam wodę. O młynie we Wsi Komorów istnieje opowiadanie Jarosława Iwaszkiewicza „Młyn nad Utratą”.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem stanowiska w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec podejmowanych przez władze gminy Nadarzyn działań zmierzających do zmiany przeznaczenia terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie gminy Michałowice z autopoprawką.

Za przyjęciem     – 13

Przeciw                - 0

Wstrzymało się    - 0

Stanowisko Nr 11/2010 stanowi załącznik do protokołu.

 

Przewodniczący zarządził 15 minut przerwy.

Po przerwie pan Herner przejął prowadzenie obrad.
 

Ad. pkt 6

Z zakresu gospodarki komunalnej:

Pani Bryksa zapytał z czego wynika realizacja opracowania wymienionego w punkcie 7 i co ono ma na celu.

Pan Kawiorski poinformował, że opracowanie jest wykonywane, aby wiedzieć ile gospodarstw domowych na terenie Gminy Michałowice jest wyposażonych w piece węglowe i aby określić jakie jest zapotrzebowanie na energię elektryczną dziś i w przyszłości. Stwierdził, że jest to obowiązek ustawowy.

Pan Bryksa stwierdził, że rozumie, iż jest to obowiązek ustawowy, ponieważ gmina musi zapewnić mieszkańcom dopływ prądu, ale są one realizowane przez podmioty w gminie nie funkcjonujące, gdyż gmina ani nie sprowadza gazu i go nie wydobywa, ani nie produkuje i dystrybuuje elektryczności. Stwierdził, że zrozumiałby, gdyby tego typu opracowanie było wykonywane przed przystąpieniem do studium dla Gminy, bo wówczas było by to niezbędne planistom do zobaczenia gminy w przyszłości pod kątem mi.in. zaopatrzenia w energię elektryczną.

Pan Wójt poinformował, że jest to obowiązek ustawowy, ale ponadto w przyszłości będzie to wykorzystane do celów wymienionych przez pana radnego Bryksę. Będzie to wykorzystane także do opracowań dotyczących naszego powiatu.

Pan Witek zapytał czy to nie ma nic wspólnego z audytem energetycznym dla budynków użyteczności publicznej.

Pan Wójt poinformował, że nie.

Pani Borzymowska zapytała ile jest kilometrów rowów wymagających konserwacji, wymienionych w punkcie 5.

Pan Pacyna poinformował, że na terenie Gminy Michałowice jest około 140 km rowów melioracyjnych, które były ujęte w ewidencji dawnej Spółki Wodnej i do tego dochodzi jeszcze kilka kilometrów rowów odwadniających przy drogach.

Pani Borzymowska zapytała czy to właśnie te rowy będą konserwowane.

Pan Pacyna poinformował, że nie wszystkie, ponieważ gminy na to nie stać, ale jest kilka rowów, które są strategiczne dla gminy i te będą robione w pierwszej kolejności. Poinformował, że znajdują się one w Nowej Wsi, Regułach, Opaczy Kolonii i Michałowicach.

Pan Witek poprosił o wykonanie zadania wymienionego w punkcie 1 w sposób fachowy, aby przy obfitych opadach kratki się nie zapychały.

Pani Popko poinformowała, że od kilku lat wnosi o dokończenie oświetlenia na ul. Topolowej i do tej pory nie zostało to zrealizowane. Stwierdziła, że skoro nie uzyskała odpowiedzi od Wójta to skieruje je na piśmie.

Pan Wójt poprosił, aby pani Popko sprecyzowała swoje pytanie na piśmie.

Z zakresu inwestycji i remontów:

Pani Borzymowska zapytała, kiedy zostali wprowadzeni wykonawcy na ul. Kurpińskiego, Kraszewskiego i Koralową w Komorowie.

Pan Pacyna poinformował, że nie pamięta konkretnej daty, ulica Koralowa jest już fizycznie wykonywana, a na pozostałych ulicach roboty rozpoczną się w ciągu 2 lub 3 tygodni.

Pani Zalewska zapytała jaki jest termin wykonania zadań dotyczących przebudowy ul. Koralowej, Kurpińskiego i Kraszewskiego.

Pan Pacyna poinformował, że termin wykonania jest określony na 15 sierpnia.

Z zakresu geodezji i rolnictwa:

Pani Borzymowska zapytała kiedy będzie wiadomo jaki jest stan własności działek wymienionych w interpelacji pani radnej Aurelii Zalewskiej.

Pan Wójt poinformował, że na następnej sesji Rady Gminy.

Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego:

Pan Bryksa zapytał jakie to uwagi, dotyczące dwóch projektów planów zagospodarowania przestrzennego, wpłynęły do gminy i czy można się z nimi zapoznać.

Pan Sobol poinformował, że uwagi nie są elementem informacji publicznej, natomiast rozpatrzenie tych uwag w formie zarządzenia Wójta jest elementem informacji publicznej i do nich jest swobodny dostęp. Poinformował, że dotyczą one poparcia dla idei utworzenia przejść łączących ul. Reja z ul. Główną, ponadto mówią także o wykonaniu przejścia pomiędzy ul. Reja a Długą.

Z zakresu kultury, sportu i zdrowia:

Pani Borzymowska przypomniała Wójtowi o przedstawieniu planu wydatków na kulturę w kwocie 300 tys. zł. Poprosiła, aby Wójt przesłał jej taki plan w ciągu 2 tygodni.

Z zakresu gminnej oświaty:

Brak uwag.

Z zakresu pomocy społecznej:

Brak uwag.

Z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych:

Pan Bryksa poinformował, że od około 3 tygodni na placu przy ul. Kolejowej w Komorowie, w miejscu planowanej strefy rekreacji, nie są prowadzone żadne prace. Zapytał czy są jakieś problemy i dlaczego nie jest to realizowane.

Pan Wójt poinformował, że jest to realizowane zgodnie z harmonogramem i nie ma żadnych problemów z realizacją tych przedsięwzięć.

Pan Herner zapytał na której ze stref rekreacji trwają obecnie prace fizyczne.

Pan Pacyna poinformował, że w Michałowicach, ale również w innych strefach, w tym także przy ul. Kolejowej.

Pan Wójt poinformował, że obecnie jest tam wykonywane ogrodzenie oraz, że jest to specyficzny cykl budowlany. Do zabawek są zatrudniani podwykonawcy i wszystko jest pod kontrolą. Zatem wszystko idzie zgodnie z harmonogramem.

Pani Borzymowska zapytała czy budowę parkingu przed strefą rekreacji, przy ul. Kolejowej, można włączyć do kosztów budowy tej strefy.

Pan Pacyna poinformował, że parking jest poza strefą .

Pani Borzymowska poprosiła o wykonanie tego parkingu, aby całość ładnie wyglądała.

Pan Chruściak poinformował, że przy strefie rekreacji we Wsi Komorów nie są prowadzone żadne roboty. Stwierdził, że podziela te niepokoje i oczekuje na harmonogram prac.

Pani Brzeska zapytała czy można by powiększyć parking, aby odciążyć centrum Komorowa.

Pan Pacyna poinformował, że nie ma takiej możliwości.

Pan Witek poinformował, że na terenie strefy rekreacji w Michałowicach po ostatnich obfitych opadach powstało duże rozlewisko. Zapytał, czy Wójt nie obawia się, że ta sytuacja może się powtórzyć, gdy ta strefa zostanie otwarta. Zapytał czy istnieje tam jakiś drenaż.

Pan Pacyna poinformował, że są tam zaplanowane systemy odwadniające.

Pan Hernrer poinformował, że w Regułach jest podobna sytuacja.

Pan Pacyna poinformował, że tu także są zaplanowane systemy odwadniające.

Pani Popko stwierdziła, że system odwadniający powinien zostać wykonany w pierwszej kolejności.

Pan Pacyna poinformował, że wykonawca ma zakresie wykonanie systemu odwadniającego i go wykona, a technologia wykonania zależy od niego.

 

Ad. pkt 7

Pan Wójt poinformował, że jest już pozwolenie na budowę TOW i węzeła w Opaczy oraz kilkaset metrów trasy Salomea – Wolica. Firma prawie wchodzi w teren i czeka mieszkańców gminy dwa lata prac i utrudnień w ruchu. Objazd ustalono ul. Szyszkową i Ryżową.

 

Ad. pkt 8

Pan Walendowski poinformował, że do wiadomości rady gminy wpłynęło pismo od Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział terenowy w Warszawie, dotyczące nieodpłatnego przekazania na własność Gminy Michałowice niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Reguły jako działka nr 625/2 o pow. 0,5505 ha.

Następnie wpłynęło pismo od Szefa BOR gen. bryg. Mariana Janickiego z podziękowaniami za stanowisko Rady Gminy Michałowice dotyczące tragedii w Smoleńsku. Pismo jest do wglądu w biurze rady.

Pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Kontroli i Audytu, dotyczące skargi pani Elżbiety Gustakowskiej – Smolak na działania Wójta Gminy Michałowice. Pan Przewodniczący zaproponował przekazanie tego pisma do Komisji Rewizyjnej.

 

Przystąpiono do głosownia w sprawie przekazania pisma do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.

Za przekazaniem    - 10

Przeciw                    - 0

Wstrzymało się        - 0

Rada wniosek przyjęła.

 

Ad. pkt 9

Pani Borzymowska zapytała czy został podpisany akt notarialny w sprawie starej poczty.

Pan Wójt poinformował, że jeszcze nie i nie umie powiedzieć kiedy to nastąpi. Następnie dodał, że po ustnym przetargu zostały dostarczone przez gminę wszystkie potrzebne dokumenty, została ustalona treść aktu notarialnego, a teraz wszystko jest w rękach poczty i u nich jest to procedowane. Stwierdził, że jeśli poczta nie uzyska zgody z Ministerstwa to będzie musiała się wycofać ze sprzedaży tej nieruchomości.

Pan Chruściak zapytał czy jest jakiś postęp w sprawie rozgrodzenia ul. Wschodniej oraz przebicia ul. Starego Dębu do ul. Turystycznej.

Pani Sobierańska poinformowała, że nie ma postępu w rozgrodzeniu ul. Wschodniej. Gmina była już gotowa do przeprowadzenia tego rozgrodzenia, ale osoba, która zagradza ulicę złożyła wniosek do sądu i wszystko zostało cofnięte. Obecnie nadal czekamy, aby komornik dostał zgodę od sądu. W związku z przebiciem ul. Starego Dębu została wydana kolejna decyzja, ale ogródki działkowe odwołały się od decyzji ostatecznej.

Pani Warsztocka zapytała, ile dni ma gmina na odpisanie na pisma.

Pani Idzikiewicz poinformowała, że według instrukcji kancelaryjnej należy odpisywać na pisma bez zbędnej zwłoki, natomiast według KPA jest na to 30 dni, a jeśli w ciągu tych 30 dni ktoś nie otrzyma odpowiedzi ma prawo złożyć skargę.

Pani Warsztocka poinformowała, że mieszkańcy ul. Przepiórki podczas ostatniej Komisji objazdowej zwrócili uwagę Komisji na źle wykonane odwodnienie ulicy. Stwierdziła, że były pisane pisma dotyczące odwodnienia.

Pan Wójt poinformował, że odnajdzie pisma wnioskujące o odwodnienie, następnie wyjaśnił że inwestycje są prowadzone z pewnym opóźnieniem. Stwierdził, że z dnia na dzień nie ma środków na to, aby rozwiązać nagle pojawiające się problemy. Przypomniał, że droga była wykonana na wyraźny wniosek mieszkańców i nie jest to jej docelowy wygląd lecz przejściowy.  

Pani Borzymowska stwierdziła, że była na Komisji objazdowej i nie przypuszczała, że mieszkańcy mają tam aż taki problem. Poinformowała, że razem z innymi radnymi zastanawiali się czy nie można by wykopać rowów na tych polach. Poprosiła, aby Wójt rozpatrzył tą sprawę jak najszybciej i spowodował w sposób doraźny, aby woda nie zalewała piwnic mieszkańcom.

Pan Wójt poinformował, że sprawa jest znana i specjaliści nad tym pracują.

Pan Bryksa poinformował, że na jego wniosek został wyremontowany przez Spółkę WKD przejazd kolejowy w ul. Pruszkowskiej w Granicy. Zapytał co dalej ze strony gminy w sprawie tego przejazdu i jego otoczenia.

Pan Wójt poinformował, że w tej sprawie działają dwa podmioty, Starostwo Powiatowe i WKD, było kilka spotkań na ten temat, ale gmina może jedynie wspomóc te prace, natomiast sama nie może nic zrobić. Poinformował, że o ten przejazd wielokrotnie wnioskował pan radny Bryksa i gmina, a WKD zrobiła co mogła.

Pan Bryksa przypomniał, że Gmina Michałowice zamówiła, opracowała i zapłaciła za koncepcję rozwiązania sytuacji przy tym przejeździe. Zapytał co się dzieje w tej sprawie, czy mamy uzgodnienia z WKD, czy mamy projekt oraz jakie jest stanowisko powiatu.  

Pan Wójt poinformował, że według wszelkich przepisów tam nie powinno być drogi i przejazdu. Stwierdził, że przedstawiciele firmy, która wygrała przetarg na nowe pojazdy szynowe stwierdzili, że linia kolejowa, która ma tyle przejazdów jest kuriozalna i są zdziwieni, że w takich warunkach kolejki kursują tak często.

Pan Bryksa stwierdził, że to miejsce jest przykładem klinicznej beznadziei polskiej rzeczywistości lokalnej, gdzie gospodarz drogi – Starostwo Powiatowe, gospodarz torów – WKD i próbująca coś zrobić gmina, nie mogą zrealizować tego, co wydaje się oczywiste od co najmniej 20 lat. Zaapelował, aby znaleźć na to pieniądze w budżecie gminy, skoro ani powiat, ani WKD nie ma na to środków. Przypomniał, że chodników w drogach powiatowych, powiat nie chciał budować twierdząc, że nie ma na to środków i gmina nie mając innego wyjścia zrobiła to sama, ponieważ dba o bezpieczeństwo mieszkańców. Stwierdził, że w ten sposób powinniśmy zadbać o to miejsce. Oczekuje od Wójta konkretnego stanowiska w tej sprawie, czy jest w stanie zaproponować rozwiązanie tej sytuacji, czy nie.

Następnie złożył wniosek o doraźne wyremontowanie ul. Poprzecznej w Granicy, ponieważ nawierzchnia jest bardzo dziurawa. Podziękował Wójtowi i Kierownikowi Referatu panu Sobolowi za projekt uchwały dotyczący rozpoczęcia planu zagospodarowania przestrzennego na fragmencie wsi Granica. Poinformował, że była to realizacja jego wniosku oraz podziękował radzie za podjęcie tej uchwały.

Zapytał o studium zagospodarowania przestrzennego i kierunki tego zagospodarowania, jakie ewentualne dwie ścieżki do przeprowadzenia są przewidywane przez Wójta. Zapytał co konkretnie planuje się w jednej i drugiej ścieżce, od czego zależy zastosowanie jednej bądź drugiej.

Pan Wójt poinformował, że obecnie jest etap, na którym Wójt rozpatruje wszystkie uwagi i wnioski, a po ich rozpatrzeniu wszystkie jego uwagi będą przedstawione Radzie do przyjęcia bądź odrzucenia. Taka jest procedura studium.

Pan Bryksa zapytał ile czasu Wójt potrzebuje na rozpatrzenie uwag do studium i kiedy nastąpi przekazanie Radzie jego stanowiska.

Pan Wójt poinformował, że są 332 uwagi i na dzień dzisiejszy nie jest w stanie określić sztywnego terminu.

Pan Bryksa poinformował, że od momentu, gdy poinformowano radę, że pan Wójt otrzymał informację wystarczającą do rozpatrywania uwag upłynęło około 3 tygodni. Wówczas mówiono, że 18 czerwca projektant studium przekazał opracowanie w tej materii. Zapytał w jakim zaawansowaniu Wójt znajduje się w tej chwili i ile uwag zostało rozpatrzonych, a ile pozostało do rozpatrzenia.

Pan Wójt poinformował, że nie jest to ten typ pracy,  pewne elementy są już zadecydowane, a inne uwagi są w dalszym ciągu rozpatrywane.

Pan Bryksa zapytał, czy dokument przekazany przez projektanta studium 18 czerwca, czyli zestawienie uwag jest dokumentem, który może być udostępniony innym osobom bez szkody dla prawa.

Pan Wójt poinformował, że nie może być udostępniony.

Pan Bryksa zapytał dlaczego i jaka jest podstawa prawna nie udostępnienia.

Pan Sobol poinformował, że dokument nie może być udostępniony ponieważ może się jeszcze zmienić. Formalną informacją publiczną jest zarządzenie Wójta o sposobie rozpatrzenia uwag i to wszystko radni otrzymają w momencie, gdy decyzja zostanie podjęta. W tej chwili decyzja zależy od stanowiska Wydziału Prawnego Urzędu Wojewódzkiego.

Następnie poinformował jak wygląda procedura. Projektant przedstawia  zestawienie uwag ze swoją propozycją ich rozpatrzenia, ale decyzję podejmuje Wójt. Wyjaśnił, że w tej chwili są na etapie decydowania o tym, w jakim stopniu i w jaki sposób wszystkie uwagi, które zostały rozpatrzone, będą przekazane państwu jako decyzja ostateczna Wójta.

Pan Bryksa złożył ustny wniosek do protokołu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, o udostępnienie dokumentu, który przekazał projektant Studium, czyli zestawienia uwag do Studium wraz z propozycjami ich rozpatrzenia.

Poprosił o rozpatrzenie jego wniosku zgodnie z prawem. Poinformował, że do tej pory nie otrzymał od Wójta odpowiedzi na jego interpelację złożoną na poprzedniej sesji Rady Gminy, a chciałby taką odpowiedź uzyskać.

Pan Wójt przekazał odpowiedź panu radnemu Bryksie.

Pan Bryksa poinformował, że tematyką nazewnictwa miejscowości, sołectw, osiedli i obrębów w Gminie Michałowice zajmuje się odkąd jest radnym Gminy Michałowice. Stwierdził, że już na jesieni 2002 roku składał interpelację w tym właśnie obszarze. Przypomniał także zapytanie, które skierował do Wójta, a być może bezpośrednio do pani sekretarz Idzikiewicz, gdzie pytał o konkrety związane z nazewnictwem i używaniem nazwy „wieś Komorów”. Wówczas otrzymał bardzo jednoznaczną informację, że ta nazwa sama w sobie jest z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa nieprawidłowa oraz, że jest to nazwa zwyczajowa. Poinformował, że zawsze się domagał i będzie domagać, aby w dokumentach, które maja charakter prawny były używane nazwy ścisłe, a nie nazwy zwyczajowe. 

Pani Zalewska złożyła pisemną interpelację o przekazanie jej informacji dotyczących studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Zapytała, co się dzieje na polach przy Al. Kasztanowej w Komorowie oraz, czy gmina ma informacje jakie są tam prowadzone działania. 

Pan Wójt poinformował, że nie ma takich informacji.

Pani Zalewska przypomniała swój wniosek z ubiegłego roku w kwestii usunięcia zieleni, a szczególnie drzew, które rosły na polach przy Al. Kasztanowej. Zapytała, czy są jakieś informacje czy SGGW zostało ukarane za podejmowane działania. Poinformowała, że wówczas otrzymała informację, że zajmują się tym odpowiednie organy oraz, że zostało to zgłoszone na policję.  Zapytała jaki jest stan na dzisiaj.

Pan Wójt poinformował, że co gmina mogła to wyegzekwowała, ale SGGW się odwołało i sprawa jest obecnie w NSA. Następnie dodał, że o efekcie działań radni zostaną poinformowani.

Pani Zalewska stwierdziła, że rozumie, iż jest wniosek o ukaranie SGGW, a oni się na to nie zgadzają.

Pan Wójt poinformował, że jest decyzja i naliczona kara, a SGGW ma prawo się odwoływać i wykorzystuje pełną drogę prawną, aby odwołać się od naszej decyzji.

Pani Zalewska zapytała, ile wynosi kara.

Pan Wójt poinformował, że w granicy pół miliona zł.

Pani Zalewska poinformowała, że zgłaszała do urzędników, że prace, które były wykonane w czasie modernizacji ulicy Zamoyskiego spowodowały naruszenie sosny. Stwierdziła, że należy opracować sposób postępowania z drzewami, które znajdują się blisko krawężnika czy wokół, których są prowadzone prace związane z przebudową jezdni, ponieważ przez takie działania sosna i lipa w Al. Lip zostały naruszone.

Pan Wójt poinformował, że przebudowę drogi zaprojektowano pod presją m.in. pani radnej. Wspomniał, że sosna nie jest historycznym drzewem, jest schorowana i jest na to dokumentacja fotograficzna. Poinformował, że krawężnik zostanie prosto położony, a schorowane drzewo zostanie wycięte. Stwierdził, że mieszkańcy z ul. Zamoyskiego i Chopina są bardziej zainteresowani stanem drogi niż chorą sosną, a przewężenie w jezdni powstałoby niepotrzebnie, ponieważ za kilka lat to drzewo padnie samo z siebie.

Pani Zalewska poprosiła, aby Wójt podszedł do tego w sposób szczególny, ponieważ Komorów powstał na planie miasta ogrodu, gdzie były szpalery drzew i zabiega się o to, aby te szpalery pozostały. Stwierdziła, że przy określonej technologii można utrzymać drzewa, które rosną blisko dróg.

Pan Wójt stwierdził, że jest oczywiste, że niezbędna jest konserwacja i prześwietlenie drzew w Al. Marii Dąbrowskiej, analogiczna sytuacja jest w Al. Starych Lip. Stwierdził, że traktowanie wszystkich prac robionych pod fachowym okiem specjalistów jak zbrodni na żywym organizmie, będzie ze szkodą dla tych drzew. Przez stan tych drzew może wydarzyć się nieszczęście.

Pan Bryksa stwierdził, że zbrodnią wobec drzewa, które ma kilkadziesiąt lat i jest zabytkiem, jest jego ogłowienie. Poinformował, że pierwsza lipa, która była cięta przez fachowców w Al. Marii Dąbrowskiej została ogłowiona, co znaczy, że na jej czubku zostawiono jedną gałąź grubości ręki co doprowadzi do tego, że drzewo prawdopodobnie uschnie.

Pan Bośka poinformował, że na ul. Spacerowej w Nowej Wsi przy wjeździe do przedszkola jest dół, gdzie po deszczach tworzy się ogromna kałuża. Poinformował, że ustawienie skrzynki sterowniczej w ulicy doprowadziło do zawężenia ul. Spacerowej.

Pan Grzeniewski poinformował, że zostanie to zrobione.

Pani Tolak poinformowała, że po ostatniej sesji pani Borzymowska wysłała do Wójta prośbę, aby przedstawił jakie podjął działania w sprawie firmy SIRCOM działającej nielegalnie na terenie Opaczy Małej. Zapytała, czy Wójt podjął jakieś działania w tej sprawie.

Pan Grzeniewski poinformował, że zezwolenie na taką działalność wydaje Starosta a nie pan Wójt. W związku z działalnością pana Zajączkowskiego zostało skierowane pismo do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o sprawdzenie wykorzystania inwestycji w celach niezgodnych z pierwotnym przeznaczeniem, ale do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Gmina skierowała także pismo do pana Zajączkowskiego, właściciela firmy SIRCOM z wnioskiem o wyjaśnienia na jakiej podstawie przetrzymuje on tam samochody, bądź przyjeżdża samochodami, które nie powinny tam się znajdować.

Pani Tolak stwierdziła, że skoro gmina wysyła pisma do Starostwa i nie otrzymuje odpowiedzi, to może zwrócić się do NSA i oskarżyć urzędnika o bezczynność.

Pani Ewa Smolińska  zapytała jak często są monitorowane przez gminę takie firmy i czy są jakieś protokoły z takich wizyt.

Pan Grzeniewski poinformował, że kontrole są przeprowadzane przynajmniej raz w miesiącu i ilekroć były takie kontrole nie znaleziono na hali żadnych odpadów, a na placu sporadycznie znajdowały się kontenery z plastikiem lub szkłem.

Pani Smolińska zapytała, czy ma wziąć rzeczoznawcę z gminy czy prywatnie, ponieważ pękają jej płytki w łazience i kuchni od ruchu ciężkich samochodów jeżdżących po nieutwardzonej drodze do firmy SIRCOM.

Pan Wójt zapytał, czy pani Smolińska oczekuje zamknięcia tej drogi.

Pani Smolińska poinformowała, że liczy przynajmniej na ustawienie znaków, które ograniczyłyby ruch tych samochodów. Stwierdziła, że skoro znajduje się tam tylko biuro firmy, to samochody ciężarowe z odpadami nie powinny tam przyjeżdżać.

Pan Wójt poinformował, że gmina zrobiła co mogła w zakresie ograniczeń. WIOŚ powinien przeprowadzać częstsze kontrole, ale „odbija piłeczkę” do gminy. Poinformował, że bardzo ciężko jest zakazać działalności firmie, nawet bardzo uciążliwej, jeśli działa ona już od wielu lat.

Pan Bryksa stwierdził, że przeraża go to co usłyszał, bo oznacza to, że można robić wszystko i nie ma żadnej kary. Złożył wniosek, aby Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej otrzymała od Rady zlecenie wyjaśnienia tej sprawy, odpowiedzialności Wójta, działań, które zostały podjęte przez gminę w tej sprawie.

Pan Herner poinformował, że wniosek zostanie przekazany panu Przewodniczącemu oraz uważa, iż jest to dobry pomysł, aby zająć się tą sprawą w ten sposób.

Pani Tolak zarzuciła Wójtowi, że nic nie robi w tej sprawie.

Pan Wójt poinformował, że nie ma takiej władzy, aby z dnia na dzień zamknąć działającą firmę i nigdy tego nie obiecywał.

Pan Witek poinformował, że chodnik na ul. Topolowej wymaga remontu oraz, że nad uszkodzoną instalacją uziemienia roboczego sieci niskiego napięcia w ul. Szkolnej przebiega linia średniego napięcia i może to doprowadzić do przeniesienia zakłóceń z sieci średniego napięcia na instalację niskiego napięcia. Zapytał czy prace związane z układaniem chodników i podjazdów na ul. Szkolnej są już zakończone.

Pan Wójt odpowiedział, że prace jeszcze nie zostały zakończone.

Pan Witek poprosił o przeniesienie słupa telekomunikacyjnego stojącego na chodniku, na rogu ul. Polnej i Zachodniej.

Pan Wójt poinformował, że ten słup jest tam od wielu lat, należy on do telekomunikacji i nie ma siły, żeby go przenieść. Jest jedynie miejsce na prywatnym gruncie.

Pan Witek zwrócił się z prośbą o naprawienie ul. Topolowej w kierunku wsi Michałowice.

Pani Kwaśna podziękowała za spełnienie jej prośby z ostatniej sesji i dostarczenie materiałów. Zapytała czy jest możliwe zastosowanie ulg w podatku rolnym w stosunku do poszkodowanych rolników i jeśli tak, to na jakich zasadach. Zapytała, czy sołtysi powinni być obecni przy odbiorze jakichkolwiek inwestycji.

Pan Wójt poinformował, że odnośnie podatków, to w procedurze jest pewne ryzyko, ponieważ Wójt nie może obiecać, że umorzy podatki, gdyż jest pewna procedura i tego się nie da przeskoczyć. Stwierdził, że w sprawie umorzeń prowadzi się wewnętrzną analizę w  której pracownik wypytuje się o dochody, o liczbę osób w rodzinie i to jest dla niego sygnałem, czy są podstawy do umorzenia, czy nie. Poinformował, że Urząd Skarbowy nie uczestniczy w umarzaniu podatku rolnego.

Następnie dodał, że sołtysi mogą być obecni przy odbiorze inwestycji.

Pani Kwaśna poprosiła, aby powiadamiać sołtysów o odbiorach inwestycji.

Pani Warsztocka poinformowała, że na ul. Komorowskiej zdarzył się wypadek z powodu załamania płytek w chodniku. Stwierdziła, że ponad miesiąc temu wysłała w tej sprawie pismo do gminy, ale do tej pory nic nie zostało z tym zrobione. Zapytała jak wygląda załatwianie takich spraw.

Pan Wójt poinformował, że nie jest to nasza droga, a naprawą takich rzeczy zajmuje się firma zobligowana przez gminę, która akurat w tej chwili może nie mieć takich płytek, więc cykl musi potrwać.

Pani Zalewska zapytała czy na ul. Ireny i Podhalańskiej będą progi spowalniające.

Pan Pacyna poinformował, że nie będzie, ponieważ Starosta się nie zgodził ze względu na to, że jeździ tam autobus.

Pani Zalewska zapytała jak jest zorganizowany ruch z materiałami dostawczymi na ul. Ireny. Stwierdziła, że samochody ciężarowe poruszają się ul. Waldemara, a dla gminnych dróg byłoby korzystniejsze, gdyby dojeżdżały ul. Pęcicką, która jest przystosowana do cięższych samochodów.

Pan Wójt stwierdził, że ciężko nakazywać firmom, którędy maja jeździć i nie ma możliwości, aby narzucić to kierowcom.

Pani Zalewska poinformowała, że materiały budowlane nie powinny być składowane na Placu Paderewskiego, ponieważ jest on traktowany przez mieszkańców jako teren rekreacyjny, a teraz wygląda jak plac budowy.

Pani Tolak zapytała czy działalność pana Zajączkowskiego i pana Ciarki w Opaczy Małej została zalegalizowana.

Pan Grzeniewski poinformował, że na dzień dzisiejszy nie ma takiej informacji od Starosty, a to on wydaje takie pozwolenia.

Pan Wójt poinformował, że jeśli firmy są zarejestrowane, to nie są one nielegalne, mogą ewentualnie prowadzić nielegalną działalność.

 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady pan Wojciech Herner zamknął obrady XLV sesji Rady Gminy Michałowice.

 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 06.10.2010 10:06
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 41
Autor: Urszula Bejda