Urząd Gminy Michałowice
12.11.2010 15:09

Protokół Nr XLVI

Z obrad XLVI sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2006-2010 z dnia 2010.09.29

Z obrad XLVI sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 29 września 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 radnych.

 
Ad. pkt.1

Przewodniczący pan Sławomir Walendowski powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obecnych jest 15 radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały.

Pan Wójt zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Michałowice oraz o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej w obrębie ew. Michałowice Osiedle, gm. Michałowice, stanowiącej działkę ew. nr 1515/21. Poinformował, że jest to uchwała porządkująca numerację działek, ponieważ w poprzedniej uchwale była numeracja sprzed podziału a Agencja Nieruchomości Rolnych wymaga precyzyjnego oznaczenia działek.

 

Przystąpiono do głosowania nad zdjęciem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Michałowice z porządku obrad.

Za                         - 13
Przeciw                - 0
Wstrzymało się   - 0
Rada wniosek przyjęła.
 

Przystąpiono do głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej w obrębie ew. Michałowice Osiedle, gm. Michałowice, stanowiącej działkę ew. nr 1515/21.

Za                         - 13
Przeciw                - 0
Wstrzymało się   - 0
Rada wniosek przyjęła.
 

Wobec przyjęcia wniosków porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

1.Sprawy porządkowe.

2.Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

3.Wręczenie aktów nominacji dla nauczycieli.

4.Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy.

5.Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice NrXXXVIII/262/2009,

2)      zmieniająca Uchwałę Nr XLV/302/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

3)      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r. na terenie Gminy Michałowice,

4)      gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe,

5)      wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy,

6)      zmieniająca Uchwałę Nr IX/56/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży z późniejszymi zmianami,

7)      zmieniająca Uchwałę Nr XLV/344/2001 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży z późniejszymi zmianami,

8)      zbycia nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Michałowice, położonych w Komorowie, gmina Michałowice,

9)      nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Michałowice,

10) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego fragmenty obrębów geodezyjnych wieś Granica i wieś Nowa Wieś,

11) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla działek nr ew. 543/1, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546, 547, 548, 549, 551/8 (część) i 1226 położonych w obrębie geodezyjnym wieś Granica,

12) ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania,

13) rozpatrzenia ponownej skargi na działania Wójta Gminy,

14) przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Michałowice,

15) zmieniająca uchwałę Nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 – 2013,

16) nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej w obrębie ew. Michałowice Osiedle, gm. Michałowice, stanowiącej działkę ew. nr 1515/21,

6.      Informacja Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2010 roku.

7.      Informacja Wójta Gminy o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2010 roku.

8.      Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 30. 06. 2010 r. do 17. 09. 2010r.

9.      Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XLIII, XLIV i XLV sesji Rady Gminy.

10. Informacje Wójta Gminy.

11. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

12. Sprawy wniesione.

Za przyjęciem    – 13
Przeciw               - 0
Wstrzymało się - 0
Porządek obrad XLVI sesji został przyjęty.
 
Ad. pkt.2

Pan Wójt i Przewodniczący Rady złożyli gratulacje Jubilatom, państwu Helenie i Stefanowi Praszczałkom z okazji pięknej rocznicy 60-lecia ślubu, oraz państwu Barbarze i Lechowi Janczakom z okazji również pięknej rocznicy 50-lecia ślubu. Państwo Jubilaci otrzymali z tej okazji pamiątkowe dyplomy, kwiaty oraz gromkie brawa od wszystkich osób zgromadzonych na sesji.

 
Ad. pkt.3

Pani Alina Żakowska – dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice poinformowała, że zgodnie z przepisami prawa oświatowego nauczyciele, aby uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego muszą odbyć staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy. W roku szkolnym 2009/2010 taki staż ukończyło 9 nauczycieli, którzy przystąpili do egzaminu przed Komisją powołaną przez Wójta Gminy Michałowice w składzie: przedstawiciel organu prowadzącego jako jej przewodniczący, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego, dwóch ekspertów i dyrektor placówki z której pochodzi nauczyciel. Poinformowała, że wszyscy nauczyciele pomyślnie zdali egzamin.

Pan Wójt pogratulował nauczycielom osiągnięcia kolejnego stopnia awansu zawodowego oraz pomyślnego zdania egzaminu i docenił rolę nauczyciela w wychowaniu i nauczaniu młodego pokolenia mieszkańców naszej Gminy.

Następnie odczytał rotę ślubowania: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej” a mianowani nauczyciele poświadczyli akt ślubowania słowem „ślubuję”. Po złożeniu ślubowania nauczyciele otrzymali akty mianowania, kwiaty i gratulacje.

W tym roku tytuł nauczyciela mianowanego otrzymało 9 pedagogów:

Anna Mucha – Liceum Ogólnokształcące w Komorowie

Magdalena Rogala – Szkoła Podstawowa w Komorowie

Bożena Danieluk – Szkoła Podstawowa w Komorowie

Marta Ciechomska – Szkoła Podstawowa w Michałowicach

Agnieszka Mróz – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Michałowicach

Aneta Wąsowicz – Ciechomska – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Michałowicach

Inga Kaźmierczak – Szkoła Podstawowa w Michałowicach

Małgorzata Grobelna – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

Ks. Andrzej Kamiński – Gimnazjum w Nowej Wsi

Po ceremonii ślubowania głos zabrał ks. Andrzej Kamiński, który powiedział, że najważniejsze jest to, aby nauczyciele potrafili wraz z młodzieżą rozwiązywać różne skomplikowane równania miłości, a wydaje mu się, że nauczyciele są do tego coraz lepiej przygotowani i mają wielkie serca. Następnie poprosił o wsparcie i serdecznie podziękował w imieniu wszystkich nauczycieli.

 
Ad. pkt.4

Wiceprzewodniczący Rady pan Paweł Zacny poinformował, iż projekt protokołu z XLV sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, był wyłożony do wglądu w biurze rady, zapytał o uwagi do ich treści.

Nie zgłoszono uwag.
 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu z XLV sesji Rady Gminy.

Za przyjęciem – 13
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Rada Gminy przyjęła protokół z XLV sesji Rady Gminy.
 
Ad. pkt.5.1.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice NrXXXVIII/262/2009.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Wójt przedstawił autopoprawki, które zostały przedstawione radnym w formie pisemnej i stanowią załącznik do protokołu.

Pan Bryksa zapytał, jakie potrzeby stoją za przesunięciem kwoty 66 037 zł w ramach gospodarki komunalnej oraz z czego wynika zmniejszenie w dziale 757 – obsługa długu publicznego, na kwotę przeszło 200 tys. zł.

Pan Wójt poinformował, że umowy kredytowe są zawierane w późniejszym okresie niż przewidywano i również później będzie rozpoczęte ich spłacanie. Poinformował, że za przesunięciem kwoty stoi również pomoc mieszkańcom w utylizacji azbestu.

Pan Bryksa stwierdził, że zdjęcie środków finansowych z działu 75416 Straż miejska oznacza, że została poniesiona klęska, ponieważ wszyscy mieli nadzieję, że powołanie straży gminnej rozwiąże wiele problemów mieszkańców. Poinformował, że w takiej sytuacji odpowiednia komisja Rady Gminy powinna skrupulatnie przeanalizować sytuację w tej kwestii, ponieważ nie jest to normalna sytuacja, że chcąc powołać ciało dające ludziom pracę, władze gminy nie są w stanie tego przeprowadzić. Wyraził nadzieję, że przewodniczący odpowiednich komisji Rady Gminy z własnej inicjatywy podejmą takie działanie, ponieważ jest ono bardzo potrzebne.

Pani Borzymowska zapytała jak wygląda sytuacja w poszukiwaniu odpowiedniej osoby na stanowisko komendanta straży gminnej.

Pan Wójt poinformował, że były trzy nieskuteczne nabory i planowano zorganizowanie kolejnego we wrześniu, ale wówczas jego rozstrzygnięcie przypadałoby na czas wyborów. Stwierdził, że nie chciałby rezygnować z wymagań, które wcześniej zostały ustalone w stosunku do kandydata na komendanta. Następnie dodał, że istnieje potrzeba dyskusji na temat wymagań wobec kandydatów.

Pani Borzymowska zapytała jakie były główne przeszkody.

Pani Idzikiewicz poinformowała, że trudno jej odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie ma przed sobą dokumentów, ale kandydaci po prostu nie spełniali wymogów.

Pani Zalewska zapytała, czy w związku ze zdjęciem dużej kwoty z bezpieczeństwa publicznego, Wójt nie rozważał, aby środki zostały w tym dziale, np. na zwiększenie liczby patroli. Zapytała także co jest przyczyną zmniejszenia środków w dziale oświaty.

Pani Żakowska poinformowała, że jeśli chodzi o przedszkola to zmiany dotyczą głównie przedszkoli niepublicznych, a zmiany w gimnazjach dotyczą ruchów kadrowych związanych z wypłacaniem odpraw emerytalnych i wszelkiego rodzaju świadczeń.

Pan Wójt poinformował, że w sprawozdaniu za półrocze tylko część środków przeznaczonych na patrole została wykorzystana, a w drugiej części roku prawdopodobnie będzie wykorzystana cała ta kwota tak, jak w roku poprzednim, dlatego uważa, że takie przesunięcia nie są potrzebne.

Pan Witek zapytał czy środki w wysokości 10 500 zł w dziale 851 – ochrona zdrowia w całości zostaną przeznaczone na szczepienia i profilaktykę zdrowotną.

Pan Wójt odpowiedział, że tak.

Pan Chruściak stwierdził, żezłą sprawą jest fakt, że straż gminna w dalszym ciągu nie jest powoływana bez jej działania nie jest egzekwowalny Regulamin czystości, porządku i bezpieczeństwa naszej gminy. Wyraził nadzieję, że kolejna Rada nie będzie z tym zwlekała.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009 wraz z autopoprawkami.

Za przyjęciem – 11
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 3
Uchwała Nr XLVI /312 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.5.2.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLV/302/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Pani Jankowska poinformowała, że organ nadzoru zwrócił się do pana Wójtaaby do podmiotu uchwały z dnia 8 lipca 2010 r. ,do paragrafu 7 wprowadzić dodatkowy zapis zawierający wyrazy „oraz w art. 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 i 3”, co doprecyzuje treść uchwały budżetowej wynikającej z ustawy o finansach publicznych.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLV/302/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Za przyjęciem – 14
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XLVI /313 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.5.3.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r. na terenie Gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że w tym roku proponowane są drobne zmiany w granicach wskaźnika inflacyjnego2,6%, ale nadal jest to poniżej maksymalnych stawek.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r. na terenie Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XLVI /314 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.5.4.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe.

Pani Żakowska poinformowała, że jest to projekt uchwały dostosowującej do wymogów ustawy o finansach publicznych. Z dniem 31 grudnia 2010 r. rachunek dochodów własnych przestaje funkcjonować, a szkoły i pozostałe placówki oświatowe mogą gromadzić środki na osobnym rachunku bankowym – rachunku dochodów. Ustawa o finansach publicznych doprecyzowała sposób przeznaczenia gromadzonych środków, tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie.  

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe.

Za przyjęciem – 14
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XLVI /315 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.5.5.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy.

Pan Wójt poinformował, że jest to uchwała, której podjęcie umożliwi uzyskanie korzystniejszej ceny na usługi telefonii komórkowej.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy.

Za przyjęciem – 14
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XLVI /316 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.5.6.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IX/56/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży z późniejszymi zmianami.

Pani Brzeska poinformowała, że do Rady Gminy Michałowice wpłynęły wnioski o zwiększenie limitu na sprzedaż napojów alkoholowych. Stwierdziła, że gmina powinna zwiększyć limity, ponieważ gminy ościenne maja więcej takich punktów. Następnie poinformowała, że Komisja Spraw Społecznych nie wydała opinii w tej sprawie.

Pan Bryksa zapytał od kogo wpłynęły wnioski i ile ich było.

Pan Walendowski poinformował, że odczytywał wnioski na dwóch poprzednich sesjach Rady Gminy, wpłynęło 7 wniosków z terenu całej gminy.

Pan Bryksa zapytał, ile wniosków niemożliwych do spełnienia wpłynęło do Wójta Gminy.

Pani Idzikiewicz poinformowała, że nie mam na dzień dzisiejszy takich danych, ponieważ nie ma przy sobie dokumentacji. Następnie dodała, że jeśli Wójt otrzymuje wnioski to procedura jest taka, że każdy z nich kieruje do Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która w formie postanowienia wydaje opinię co do zgłoszonego wniosku. Opinia ta dotyczy tego czy wniosek jest zgodny z limitem oraz z zasadami usytuowania. Poinformowała, że ze względu na wyczerpanie limitu, Komisja wydaje opinie negatywne i na tej podstawie pan Wójt wydaje decyzję o odmowie przydzielenia koncesji.

Pan Seretny zapytał, czym umotywowane jest zwiększenie o tak dużą ilość punktów sprzedaży skoro do Wójta wpłynęło 7 wniosków.

Pani Brzeska poinformowała, że nie można ludziom zamykać drogi, ponieważ jest to ich praca zarobkowa i w ten sposób możemy im pomóc.

Pani Borzymowska stwierdziła, że wszelkie restrykcje, koncesje i ograniczenia nie prowadzą do zmniejszenia problemu, dlatego jest jak najbardziej za tym, żeby zwiększyć limit.

Pan Jastrzębski zgłosił wniosek formalny o uchwalenie 30 punktów.

Pan Rajski stwierdził, że im więcej jest punktów sprzedaży tym lepszej jakości powinien być sprzedawany alkohol. Stwierdził także, że powinna być zmieniona procedura kontroli miejsc sprzedaży alkoholu i w związku z tym właściciele takich miejsc nie powinni być uprzedzani o terminie kontroli.

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem pana radnego Jastrzębskiego, w sprawie zastąpienia w paragrafie 1 liczby 50 liczbą 30.

Za                         - 9
Przeciw                - 0
Wstrzymało się   - 6
Rada wniosek przyjęła.
 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IX/56/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży z późniejszymi zmianami, z przyjętym wnioskiem.

Za przyjęciem – 8
Przeciw            - 5
Wstrzymało się- 2
Uchwała Nr XLVI /317 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 

Ad. pkt.5.7.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLV/344/2001 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży z późniejszymi zmianami.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Strzelecki stwierdził, że policja ma prawo przeprowadzić kontrolę bez wcześniejszego uprzedzenia o niej właścicieli działalności prowadzących sprzedaż alkoholu.

Pani Zawadzka stwierdziła, że wcześniej zapowiedziane kontrole nie mają sensu, ale czasami są podstawiani nieletni, aby sprawdzić czy sprzedawca sprzeda mu alkohol, czy nie.

Pan Witek zapytał czy Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kiedykolwiek cofnęła koncesję jakiemuś punktowi, który ją posiadał oraz jak się odbywa taka kontrola na sprzedaż alkoholu pod względem zgodności tych uprawnień i czy są przestrzegane procedury sprzedaży alkoholu.

Pani Jodłowska poinformowała, że w wyniku współpracy z policją cofnięto kiedyś koncesję na sprzedaż alkoholu jednemu punktowi w Komorowie. Poinformowała także, że Komisja podejmuje wszelkie działania, gdy otrzymuje jakieś zgłoszenia oraz, że musi powiadomić przedsiębiorcę o planowanej kontroli. Komisja kontroluje także, czy w sklepie znajdują się wszystkie niezbędne wywieszki, np. o szkodliwości, że nie wolno sprzedawać nieletnim, itp., oraz czy są oryginalne opakowania.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLV/344/2001 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży z późniejszymi zmianami.

Za przyjęciem – 8
Przeciw            - 5
Wstrzymało się- 2
Uchwała Nr XLVI /318 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.pkt.5.8.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Michałowice, położonych w Komorowie, gmina Michałowice.

Pani Sobierańska poinformowała, że w latach 70-tych powstał w Komorowie wał oddzielający osiedle od torów kolejki WKD. Ten teren należał do Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Budowa. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, których działki przylegają do tego wału, Spółdzielnia wyraziła zgodę na ogrodzenie tego terenu. Właściciele dwóch działek zwrócili się do pana Wójta, aby sprzedać na ich rzecz części wału. Wniosła dwie poprawki. Pierwsza polegająca na dodaniu w paragrafie 1 sformułowania „stanowiące działki Nr 850 i 851”. Druga polegająca na wykreśleniu z tytułu określenia „Osiedlu”.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Michałowice, położonych w Komorowie, gmina Michałowice z autopoprawkami.

Za przyjęciem – 15
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XLVI /319 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.pkt.5.9.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Michałowice.

Pan Rajski poinformował, że Stefan Jaroń Kowalski jest postacią związaną z Pęcicami, Pruszkowem i Warszawą. Był on harcerzem, uczestnikiem bitwy pod Mławą, żołnierzem oraz powstańcem warszawskim, który został odznaczony orderem Virtuti Militari. Był także autorem „Rajdu po kamienistej drodze”. Poinformował także, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Bryksa zapytał czy pseudonim powinien być napisany pomiędzy imieniem a nazwiskiem, czy ma być tam myślnik lub cudzysłów.

Pan Rajski poinformował, że po wojnie pseudonim wojenny Stefana Kowalskiego został notarialnie zapisany jako człon nazwiska z prawem dziedziczenia.

Pan Bryksa zapytał czy pomiędzy członami nazwiska powinien być myślnik.

Pan Rajski poinformował, że w medalu okolicznościowym, który został wydany przez Klub Varsovia nie ma takiego myślnika.

Pan Chruściak podziękował panu radnemu Rajskiemu za wspaniałą inicjatywę.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 15
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XLVI /320 /2010 stanowi załącznik do protokołu.

 

Na wniosek pana radnego Bryksy Przewodniczący zarządził 15 minut przerwy.

 

Ad.pkt.5.10.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego fragmenty obrębów geodezyjnych wieś Granica i wieś Nowa Wieś.

Pan Sobol poinformował, że plan był procedowany od 12 listopada 2008 r. kiedy została podjęta uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania tego planu oraz, że w tym roku nie było właściwie żadnych nowych uwag. Następnie wprowadził autopoprawki do projektu uchwały.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Bryksa podziękował panu Sobolowi za wprowadzenie zgłoszonych przez niego poprawek. Zapytał, czy na terenie planu występują działki fizycznie mniejsze niż minimalne przewidziane do zabudowy w planie. Stwierdził, że jest to ważne, ponieważ plan wprowadza zakaz zabudowy działek, które są mniejsze niż te określone w planie.

Pan Sobol poinformował, że nie ma takich działek.

Pan Bryksa stwierdził, że punkcie 11 na stronie 4 brakuje dalszego ciągu ostatniego zdania. Zapytał co tam powinno być dopisane.

Pan Sobol poinformował, że w nawiasie będzie umieszczone wyjaśnienie.

Pan Bryksa zapytał jakie przyczyny stoją za tym, aby na jednym terenie było zabudowane np. 25 % powierzchni, a na innym 40 % mimo, że te działki znajdują się obok siebie. Zapytał także, czy na terenie 2MN jest jeszcze teren możliwy do podziału i dlaczego minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 500 m2. Następnie poprosił o określenie powierzchni działki, która jest terenem 4MN/U oraz o podanie konkretnej szerokości dróg, ciągów KDP i ciągów KP w poszczególnych przypadkach.

Pan Wysocki, przedstawiciel biura projektowego poinformował, że różnice w minimalnej powierzchni wynikają z różnicy pomiędzy terenami mieszkaniowymi, a terenami mieszkaniowo – usługowymi. Poinformował także, że szerokość 2KP wynosi 2,5 m, 3KP – 4m , 1KDP – 5m, 4KDP – 5m, 2KDP – 6m, 3KDP – 6m, a 1KDD i 2KDD to nieregularne linie. Poinformował również, że na terenie 2MN jest jeszcze teren możliwy do podziału.

Pan Zacny poprosił o sprecyzowanie hasła „zabudowa jednorodzinna wolnostojąca”.

Pan Sobol poinformował, że takiego określenia nie powinno być w tej uchwale, powinno być ono zastąpione określeniem „dla segmentu”. Stwierdził, że musi sprawdzić gdzie występują jeszcze takie zapisy, dlatego zaproponował wrócenie do tego tematu w końcowym odcinku omawiania tego planu. Poinformował, że została przedstawiona zła wersja planu.

Pan Walendowski stwierdził, iż chciałby usłyszeć rozwiązanie tego problemu. Zaproponował przerwę.

Pan Sobol stwierdził, że należy sczytać dokładnie cały projekt uchwały, a tego nie da się zrobić w kilka minut, dlatego zaproponował przygotowanie projektu uchwały na następną sesję.

Pani Zalewska poprosiła o sprecyzowanie powierzchni budynku wolnostojącego wymienionego w rozdziale 2 paragrafu 9 pkt 1 ust. 2. Poinformowała, że nigdzie nie jest podana dopuszczalna powierzchnia usługowa.

Pan Bryksa stwierdził, że czytając projekt tej uchwały doszedł do wniosku, że pan Wójt jej nie przeczytał przed podpisaniem, bo gdyby ją przeczytał nie byłoby tak oczywistych błędów. Poprosił o przygotowanie tej uchwały na następną sesję, ponieważ jest to ważne dla mieszkańców.

Pan Wójt poinformował, że do podpisania wydrukowano nie ten tekst, który on wcześniej dostał do zapoznania się. Zgłosił wniosek o nie głosowanie nad projektem uchwały.

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem pana Wójta o nie głosowaniu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego fragmenty obrębów geodezyjnych wieś Granica i wieś Nowa Wieś.

Za przyjęciem  – 15
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 0
Rada wniosek przyjęła.
 
Ad.pkt.5.11.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla działek nr ew. 543/1, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546, 547, 548, 549, 551/8 (część) i 1226 położonych w obrębie geodezyjnym wieś Granica.

Pan Sobol poinformował, że plan dotyczy terenu szkoły, która jest położona w obrębie wieś Granica oraz dwóch terenów przyległych. Poinformował także, że procedura trwała od czerwca zeszłego roku, a plan ma na celu umożliwienie rozbudowy szkoły w Nowej Wsi oraz utworzenia parkingu dla rodziców. Przekazał również informację o zgodności ustaleń projektu planu z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy nr XIV/63/99 z 9 lipca 1999r.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Bryksa zapytał jakie są wymiary zgodnie z rysunkiem planu dróg KDD (ul. Rekreacyjnej i Poprzecznej). Zapytał także gdzie wg tego planu na tym terenie miałyby być wybudowane domy pasywne wymienione w paragrafie 15 pkt 5, których zalecenie budowania jest umieszczone w planie, skoro plan dotyczy tylko terenów szkolnych i parkingów oraz dlaczego w projekcie uchwały nie ma paragrafu 21.

Pan Sobol poinformował, że zgodnie z ustawą o drogach publicznych szerokość drogi publicznej powinna wynosić co najmniej 10m i tak jest w przypadku dróg objętych planem, choć na odcinkach mieszczących się w obszarze planu szerokość ta jest zmienna. Natomiast punkt 5 w paragrafie 15 należy wykreślić. Poprosił też o przerwę, aby mógł dostarczyć brakującą stronę z paragrafami 20 i 21.

 

Przewodniczący zarządził 5 minut przerwy.

 

Pan Bryksa zapytał czy właściciele nieruchomości przeznaczonych pod parking wyrazili zgodę na ich sprzedaż.

Pan Wójt poinformował, że wyrazili zgodę na sprzedaż.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla działek nr ew. 543/1, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546, 547, 548, 549, 551/8 (część) i 1226 położonych w obrębie geodezyjnym wieś Granica wraz z autopoprawkami.

Za przyjęciem   – 15
Przeciw              - 0
Wstrzymało się  - 0

Uchwała Nr XLVI /321 /2010 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt 5.12.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Pani Radzimirska poinformowała, żeprojekt uchwały dotyczy zadania obowiązkowego gminy w zakresie świadczenia usług opiekuńczych z wyłączeniem usług specjalistycznych. Projekt zawiera zasady realizacji usług specjalistycznych, których dotychczasowa uchwała nie przewidywała oraz reguluje sposób ustalenia kosztów za różne usługi jak i sposoby unikania odpłatności za te usługi. Wprowadza także nową tabelę odpłatności i zasady ich  naliczania. Następnie wprowadziła autopoprawki do projektu uchwały, w paragrafie 2 ust. 2 pkt 2 słowo „pampersów” zastąpiono słowem „pieluch”, w paragrafie 3 ust. 2 zastąpiono zwrot „ośrodka” zwrotem „Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice”, w paragrafie 7 ust. 1 w nawiasie dopisano słowo rodzeństwo.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Bryksa podziękował za wprowadzenie zgłoszonych przez niego poprawek.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania wraz z autopoprawkami.

Za przyjęciem     – 15

Przeciw                - 0

Wstrzymało się    - 0

Uchwała Nr XLVI /322 /2010 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 5.13

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działania Wójta Gminy.

Pan Chruściak poinformował, że dnia 31 sierpnia 2010 r. Komisja Rewizyjna zapoznała się z całą zgromadzoną w tej sprawie dokumentacją. Po dyskusji Komisja ustaliła treść opinii. Poinformował, że za przyjęciem tak brzmiącej opinii było 5 głosów, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Następnie przeczytał opinię w tej sprawie ustaloną przez komisję: „Komisja Rewizyjna zapoznała się z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WKA.III.0550/281/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. oraz rozpatrzyła załączoną do niego skargę Pani Elżbiety Gustakowskiej – Smolak z dnia 10.06.2010 r. Komisja Rewizyjna stwierdza, że skarga ta jest ponowieniem skargi Pani Elżbiety Gustakowskiej – Smolak z dnia 04.05.2010 r. w sprawie której, Komisja Rewizyjna wyraziła swoją opinię na posiedzeniu odbytym w dniu 02.07.2010 r. W związku z tym, że w nowej skardze z dnia 10.06.2010 r. p. E. Gustakowska – Smolak nie wskazała nowych okoliczności, Komisja Rewizyjna podtrzymuje swoją poprzednią opinię z dnia 02.07.2010 r.”.

Pani Zawadzka poinformowała, że na zebraniu wiejskim przed rozpoczęciem budowy placu zabaw pani Elżbieta Gustakowska – Smolak głosowała za zbudowaniem w tym miejscu placu zabaw, ponieważ przeszkadzało jej to, że przychodzili tam ludzie i pili alkohol. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działania Wójta Gminy.

Za przyjęciem     – 12

Przeciw                - 0

Wstrzymało się    - 3

Uchwała Nr XLVI /323/2010 stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad. pkt 5.14

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że projekt tego regulaminu dostosowuje regulamin, który do tej pory obowiązywał. W związku ze zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska pewne zapisy i możliwości ze strony gminy uległy zmianie. Poinformował, że dzięki nowemu regulaminowi będzie można realizować działania, które gmina do tej pory podejmowała.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Herner zapytał, czy po podjęciu tej uchwały będzie można uruchomić środki.

Pan Wójt poinformował, że przy tego typu procedowaniu uchwał zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że może być ona uchylona, ale dodał, że jest przekonany, że gmina działa słusznie.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Michałowice.

Za przyjęciem     – 15

Przeciw                - 0

Wstrzymało się    - 0

Uchwała Nr XLVI /324/2010 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 5.15

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 – 2013.

Pan Łuszczyński poinformował, że projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 – 2013. W załączniku Nr 1 pan Wójt proponuje wykreślenie z mieszkaniowego zasobu Gminy Michałowice lokalu nr 1 położonego przy ul. Ryżowej 90 w Opaczy Kolonii. W związku ze śmiercią dotychczasowej lokatorki lokal będzie wyremontowany i przekazany Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej jako punkt przyjmowania interesantów. Poinformował, że w załączniku Nr 2 środki zostaną zwiększone o 18 tys. zł pochodzące z działu 700.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 – 2013.

Za przyjęciem     – 14

Przeciw                - 1

Wstrzymało się    - 0

Uchwała Nr XLVI /325/2010 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 5.16

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej w obrębie ew. Michałowice Osiedle, gm. Michałowice, stanowiącej działkę ew. nr 1515/21.

Pan Wójt poinformował, żejest to tylko sprawa porządkująca, ponieważ w tej sprawie była już podejmowana pozytywna decyzja.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej w obrębie ew. Michałowice Osiedle, gm. Michałowice, stanowiącej działkę ew. nr 1515/21.

Za przyjęciem     – 15

Przeciw                - 0

Wstrzymało się    - 0

Uchwała Nr XLVI /326/2010 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 6

Informacja Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2010.

Pani Jankowska poinformowała, że w załączniku nr 1 zostało przedstawione wykonanie dochodów za pierwsze półrocze. Załącznik nr 2 obejmuje wykonanie wydatków budżetu gminy za pierwsze półrocze. Załączniki nr 3 i 4 obejmują wykonanie dochodów i wydatków   realizowanych z dotacji, a załączniki 5 i 6 przedstawiają wydatki inwestycyjne.

Pan Walendowski poinformował, że do Wójta gminy wpłynęła uchwała RIO do wiadomości Przewodniczącego Rady Gminy. Uchwała ta pozytywnie opiniuje informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Michałowice w pierwszym półroczu 2010 r.

 

Ad. pkt 7

Informacja Wójta Gminy o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2010.

Brak uwag.
 

Ad. pkt 8

Z zakresu gospodarki komunalnej:

Pan Bryksa zapytał jakie jest tło remontu ul. Jesionowej w Michałowicach, dlaczego jest on wykonywany i z jakich środków.

Pan Łuszczyński poinformował, że remont dotyczy ul. Jaśminowej a nie Jesionowej i są to dodatkowe roboty polegające na wykonaniu 3 lub 4 kratek ściekowych. Poinformował także, że nie zwiększa to środków finansowych.

 

Z zakresu inwestycji i remontów:

Pani Borzymowska zapytała co zostało wykonane w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na budowę ujęcia wodnego dla SUW Komorów.

Pan Wójt poinformował, że zlecono wykonanie studni i zostanie to wykonane do końca kwietnia przyszłego roku.

Pani Zawadzka zapytała kiedy można spodziewać się rozpoczęcia robót w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na budowę kanalizacji w ul. Sosnowej w Opaczy Kolonii.

Pan Wójt poinformował, że jest już podpisana umowa, ale jest problem ze słupami energetycznymi, ponieważ trzeba je przesunąć. Roboty ruszą wtedy, gdy zostanie przesunięta linia energetyczna.

Pan Herner zapytał na kiedy przewidziane jest rozpoczęcie i zakończenie prac w związku z przebudową ul. Daniłowskiego i Baczyńskiego w Regułach.

Pan Wójt poinformował, że prace powinny zostać zakończone do końca bieżącego roku.

Pan Witek zapytał do kiedy będzie trwała przebudowa ul. Regulskiej w Michałowicach oraz jaki jest zakres tej inwestycji. Czy obejmuje ona całą ul. Regulską, czy tylko jej część.

Pan Wójt poinformował, że jest to kompleksowa modernizacja obejmująca fragment ulicy od ul. Cichej do Kolejowej.

 

Z zakresu geodezji i rolnictwa:

Pani Borzymowska zapytała czy podpisano akt notarialny w sprawie nabycia użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynku, użytkowanych wcześniej przez Pocztę Polską w Komorowie.

Pan Wójt poinformował, że akt notarialny został podpisany.

Pan Chruściak zapytał jak się ma sprawa z opłatą za użytkowanie wieczyste. Poinformował, że pan Wójt w 2008 r. próbował podwyższyć tą opłatę, ponieważ nie była ona uaktualniana przez wiele lat, a jest bardzo niska.

Pan Bryksa zapytał jakie braki były woperatach szacunkowychi dlaczego wystąpiły.

Pan Wójt poinformował, że braki są sprawą dyskusyjną, ponieważ przy tego typu procedurach SKO zachowuje dużą ostrożność i w tym przypadku chodziło o nieokreślenie adresów działek, które były porównywane. Wielokrotnie tego typu operaty są przyjmowane, ale tym razem dopatrzono się tego uchybienia.

 

Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego:

Pan Bryksa zapytał z czego wynika decyzja pana Wójta w sprawie podziału studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na dwie części. Stwierdził, że nie przypomina sobie żadnych ustaleń na forum Rady Gminy, które miałyby prowadzić do podziału studium na części.

Pan Wójt poinformował, że był to jeden z pomysłów, który miałby ułatwić procedowanie przy uchwalaniu studium. Następnie dodał, że na komisjach była podana informacja, że złożono zapytanie dotyczące procedowania nad projektem studium do Urzędu Wojewódzkiego. Stwierdził, że  była to tylko próba uzyskania informacji czy takie rozwiązanie byłoby dopuszczalne, ale przy negatywnym stanowisku Urzędu Wojewódzkiego nie zostało ono zaproponowane radnym.  

Pan Bryksa poinformował, że pytał pana Wójta dlaczego gmina musi korespondować z Wojewodą skoro procedura uchwalania studium jest czytelna i wtedy pan Wójt nie udzielił jasnej odpowiedzi. Następnie zapytał dlaczego pan Wójt rozważał podzielenie studium na części.

Pan Sobol poinformował, że istnieją dwie ustawy dotyczące studium. Jedna ustawa na podstawie, której sporządzono i uchwalono studium w 1999 r. oraz druga ustawa na podstawie, której teraz jest dokonywana zmiana studium. Stwierdził, że na sesjach i komisjach radni byli informowani, że istnieją trzy sposoby procedowania studium. Pierwszy polegający na uznaniu obecnego studium za dobre i pominięciu wszystkich uwag. Drugi polegający na przyjęciu większości uwag i ponownym uzgadnianiu całego studium oraz trzeci sposób polegający na połączeniu pierwszego i drugiego, czyli odrzucenie części uwag i uchwalenie studium dla jednego obszaru a pozostawienie do późniejszego procedowania terenów, które są terenami rolnymi. Poinformował, że tego właśnie dotyczyło to zapytanie, czy byłoby to możliwe z punktu widzenia obowiązującego prawa. Okazało się, że nie jest to możliwe, ponieważ zmiana studium musi być spójna z poprzednim studium.

Pani Borzymowska zapytała czy był to autorski pomysł pana Wójta.

Pan Wójt poinformował, że tak, ponieważ gdyby takie rozwiązanie zaproponował Wojewoda, nie potrzebne byłoby zapytanie.

 

Z zakresu kultury, sportu i zdrowia:

Pan Chruściak podziękował Przychodni „Zdrowie” z ul. Turkusowej, właścicielowi kortów, strażakom i policjantom za udział w festynie w Kaliszowym Gaiku.

 

Z zakresu gminnej oświaty:

 
Brak uwag.
 

Z zakresu pomocy społecznej:

 
Brak uwag.
 

Z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych:

Pani Borzymowska zapytała na jakim etapie znajdują się prace przy każdej z otwartych stref rekreacji.

Pan Pacyna poinformował, że prace w Regułach są zakończone w 95-96%, w Komorowie przy ul. Kolejowej prace są wykonane w ok. 70%, w Komorowie Wsi w ok. 50-55%, a w Michałowicach ok. 60%.

Pani Borzymowska zapytała jak wygląda sprawa przesunięcia słupa na terenie strefy w Komorowie Wsi.

Pan Pacyna poinformował, że słup na razie nie przeszkadza w wykonywaniu prac oraz, że Zakład Energetyczny miał problem z wyłączeniem linii średniego napięcia 15KV. Poinformował także, że dyrektor zakładu energetycznego zapewnił, iż w najbliższy wtorek nastąpi definitywne odłączenie prądu co umożliwi przesunięcie słupa.

Pani Borzymowska zapytała co jeszcze trzeba wykonać w Michałowicach w ramach 40%.

Pan Pacyna poinformował, że w tej chwili w Michałowicach jest kończona fontanna, większość zabawek jest obsadzona, trzeba jeszcze dokończyć ciągi piesze, ustawić resztę zabawek oraz nasadzić zieleń.

Pani Borzymowska zapytała, co jeszcze zostało do zrobienia w Komorowie.

Pan Pacyna poinformował, że przy ul. Kolejowej jest obecnie wykonywana zieleń oraz montowanie zabawek, a do zrobienia pozostało jeszcze oświetlenie oraz położenie nawierzchni bezpiecznej do zabawy. Poinformował także, że w Komorowie Wsi są kończone roboty ziemne, trzeba ułożyć jeszcze kostkę na ciągach pieszych, zamontować zabawki i elementy drewniane oraz położyć nawierzchnię bezpieczną i zainstalować oświetlenie.

Pan Bryksa poinformował, że na wczorajszej komisji usłyszał, iż we wniosku aplikacyjnym do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ma być zawarta ul. Kotońskiego i Wiejska z Komorowa. Poprosił o udzielnie informacji na temat warunków finansowych i rzeczowych tego wniosku. Poinformował, że w związku z realizacją inwestycji zmierzającej do poprawienia bezpieczeństwa wokół szkoły w Komorowie, uważa za niezbędne wykonanie pewnych działań modernizacyjnych także na ul. Bankowej. Wprawdzie nie należy ona do tego ciągu, ale stanowi zamknięcie terenu szkolnego. Zgłosił wniosek o uwzględnienie jego propozycji.

Pan Wójt poinformował, że wniosek trzeba złożyć do jutra. Projekt jest już przygotowany i radni w zmianach w budżecie przegłosowali wniosek dotyczący ciągu ul. Kotońskiego i Wiejskiej.   

Pan Bryksa zapytał jaki zakres prac jest planowany na tym ciągu.

Pan Pacyna poinformował, że zaprojektowana jest wymiana nawierzchni i krawężników, podniesienie skrzyżowań i zrobienie wyniesionych przejść.

Pan Bryksa zapytał czy po złożeniu tego wniosku będzie jeszcze możliwość jego modernizacji.

Pan Wójt poinformował, że jest możliwość modernizacji, ale za każdą zmianę koszty ponosi wnioskodawca.

Pan Bryksa zapytał co pan Wójt proponuje w związku z ul. Bankową, ponieważ byłoby to kompleksowe załatwienie sprawy wokół szkoły.

Pan Wójt poinformował, że zastanowi się nad tym, ponieważ jest to prawdopodobnie kwestia do przyszłorocznego budżetu. Trzeba zacząć od zrobienia projektu.

Pan Bryksa poprosił o informację na temat możliwości w dalszym terminie. Zapytał o konkretne informacje dotyczące punktu 5.

Pani Idzikiewicz poinformowała, że wspólnie z gminami powiatu pruszkowskiego jest składany wniosek o szkolenia dla pracowników administracji. Poinformowała także, że na razie są to tylko propozycje więc termin nie jest na razie określony. Szkolenie będzie obejmowało KPA, Prawo Zamówień Publicznych, itp.

Pani Popko zapytała czy zostało już zrobione odwodnienie placu, na którym powstaje strefa rekreacji w Michałowicach.

Pan Wójt poinformował, że w większości zostało wykonane.

Pani Popko zapytała czy jakaś ulica w Michałowicach została zgłoszona we wniosku aplikacyjnym do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Pan Wójt poinformował, że nie.

Pan Chruściak poinformował, że sprawą otwartych stref rekreacji zajmowała się Komisja Rewizyjna, która odwiedziła wszystkie strefy rekreacji. Odczytał podsumowanie dotyczące budowy stref rekreacji, które zostało zawarte w ostatnim protokole z posiedzenia Komisji Rewizyjnej: Komisja Rewizyjna przyjmując z zadowoleniem informację o dobrej realizacji stref rekreacji w Regułach i Komorowie przy ul. Kolejowej w dalszym ciągu stwierdził co następuje:

- nieprzestrzeganie obowiązującego harmonogramu wykonania elementów robót na pozostałych strefach,

- niewystarczający nadzór nad terminami i jakością robót,

- nie egzekwowanie kar umownych w związku z nieterminowym wykonaniem harmonogramu robót,

- konkretne, coraz bardziej niepokojące opóźnienia, szczególnie przy budowie strefy rekreacji we Wsi Komorów.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej powyższe spostrzeżenia stanowią poważne niebezpieczeństwo realizacji całego projektu budowy stref rekreacji.

Pan Piotr Sokołowski, inspektor nadzoruzapytał na jakiej podstawie są stawiane takie zarzuty.

Pan Chruściak poinformował, że 16 sierpnia Komisja odbyła wizytacje na otwartych strefach rekreacji. Odczytał co stwierdziła Komisja po odbytej wizytacji:

„Strefa rekreacji w parku w Michałowicach

Zgodnie z ustaleniami harmonogramu rzeczowo – finansowego do dnia 16.08.2010 r. nie zostały wykonane następujące prace:

- montaż słupów (M52) – wg harmonogramu – do końca czerwca

- instalacje przepompowni (M55) – wg harmonogramu – do końca maja

- nawierzchnie asfaltowe (M71) – wg harmonogramu – do końca lipca

Nie skończono także robót ziemnych (M2) – wg harmonogramu – do końca czerwca

oraz robót murowych (M37) – wg harmonogramu – do końca lipca

Strefa rekreacji w parku w Regułach

Budowa strefy w Regułach jest zaawansowana najlepiej. Według ustaleń harmonogramu nie wykonano przewidzianej do końca czerwca nawierzchni poliuretanowej. Ma ona być wykonana po zamontowaniu zabawek

Strefa rekreacji w parku w Komorowie przy ul. Kolejowej

Nie wykonano:

- placu zabaw dla młodszych dzieci – wg harmonogramu – do końca lipca

- placu zabaw dla starszych dzieci – wg harmonogramu – do końca lipca

Strefa rekreacji przy zalewie w Komorowie Wsi

- W praktyce nie wykonano lub nie skończono żadnych robót przewidzianych w harmonogramie do końca lipca, a w tym mostku na rzece Utracie (KW28)

- nie przebudowano także linii energetycznej 15KV. Wg zapewnień p. P. Pacyny to zadanie ma zostać wykonane do końca sierpnia.

Po obejrzeniu postępu budowy czterech stref rekreacji Komisja Rewizyjna stwierdza co następuje:

Jedynym miejscem do którego nie ma zastrzeżeń jest budowa strefy rekreacji w Regułach. W Michałowicach i w Komorowie przy ul. Kolejowej, Komisja stwierdziła szereg wykazanych wyżej poważnych opóźnień w realizacji harmonogramu rzeczowego robót.

Najbardziej niepokojący jest stan budowy strefy rekreacji przy zalewie w Komorowie Wsi. Opóźnienie czy wręcz nie rozpoczęcie robót, które wg harmonogramu powinny być wykonane, stanowi poważne i realne zagrożenie terminowego wykonania tych robót.

Komisja zwróciła się z prośbą o dostarczenie na następne posiedzenie umowy dotyczącej budowy stref rekreacji. Poinformował, że Komisja otrzymała tą umowę i przeanalizowała ją na następnym posiedzeniu. Po analizie Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż zgodnie z zapisami powyższej umowy wykonawca zobowiązany jest do wykonania poszczególnych elementów prac zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie robót. W związku z tym oraz w nawiązaniu do protokołu z poprzedniego wyjazdowego posiedzenia Komisja poprosiła o następujące informacje:

- Na jakiej podstawie wcześniejszy harmonogram został zmieniony?

- Czy zamawiający (Urząd Gminy) występował o zapłacenie kar umownych w związku z opóźnieniami w dotrzymaniu terminów wykonania elementów robót określonych w harmonogramie? Jeśli tak to prosimy o dostarczenie wykazu tych kar do 31 sierpnia b.r.

- Czy pan Wójt korzystał z postanowienia §10 i polecał (pisemnie) przyspieszenie tempa robót?

- Prosimy o dostarczenie wykazu kwot zapłaconych do dnia 31 sierpnia wykonawcy”.

Poinformował, że na kolejnym posiedzeniu Komisja otrzymała odpowiedzi i stwierdzili to co odczytał na samym początku. Poinformował także, że te uwagi są sformułowane na podstawie tego wszystkiego oraz wyjazdowego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej. Stwierdził, że istnieje obawa nieukończenia tych prac w terminie, dlatego Komisja Rewizyjna zajęła się tą sprawą.

Pan Sokołowski  poinformował, że nie zgadza się z zarzutem pod kątem nadzoru i nie wie na jakiej podstawie pan radny Chruściak wyciąga takie wnioski. Stwierdził, że zaskoczyło go to, iż Komisja dokonywała kontroli, sporządziła z niej protokół i wyciągnęła wnioski bez wcześniejszego zapoznania się z umową. Poinformował, że terminy musiały zostać przesunięte z powodu długiej i mroźnej zimy. Ponadto na terenie Warszawy i okolicznych gmin znacząco podniósł się poziom wód gruntowych, a to uniemożliwia pewne czynności, które miały być wykonane wcześniej.

Pan Rajski poinformował, że rzeczywiście pierwsza objazdowa komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej odbyła się bez znajomości umowy, ale poprosili o harmonogram. Wówczas stwierdzono, że harmonogram jest nie przestrzegany i po wysłuchaniu wyjaśnień o srogiej zimie, poproszono o skorygowanie harmonogramu. Poinformował, że harmonogram, który odczytał pan Chruściak jest już skorygowany więc zima nie ma tu żadnego znaczenia, ponieważ był on tworzony w lipcu. Poinformował także, że w przypadku tej inwestycji rozliczenie musi nastąpić koniecznie do 15 listopada 2010 r. a harmonogram będący integralna częścią umowy musi być przestrzegany.

Pan Pacyna poinformował, że rozliczenie ma nastąpić do 30 grudnia 2010 r. a nie do 15 listopada 2010 r.

Pan Sokołowski poinformował, że szanuje to, iż radni poświęcają czas na sprawdzanie placów budowy oraz rozumie ich niepokój. Poinformował także, że musiałby mieć miejsce jakiś kataklizm lub długotrwałe opady, żeby coś się przesunęło i nie udało się oddać stref rekreacji w terminie.

Pani Popko stwierdziła, że place budowy powinny być zabezpieczone tak, aby nikt na nie nie wszedł a odwodnienie powinno być już dawno wykonane. Poinformowała, że wielokrotnie, przechodząc obok strefy rekreacji, widziała, że nikt tam nie pracuje.

Pani Borzymowska zgodziła się z panią Popko, że często na placu budowy nie ma żadnych robotników.  

 

Ad. pkt 9

 
Brak uwag.
 

Ad. pkt 10

 
Brak uwag.
 

Ad. pkt 11

Pan Zacny poinformował, że do wiadomości rady gminy wpłynęło pismo od pani dyr. Małgorzaty Głodowskiej w sprawie rozbudowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie.

Wniosek pani Aureli Zalewskiej do Starostwa Pruszkowskiego dotyczący usunięcia suszu i pielęgnacji lip w Al. M. Dąbrowskiej oraz nowych nasadzeń.

Pismo od pani Jadwigi Pióro z Reguł dotyczące spraw związanych z własnością gruntów. Ma być rozpatrywane na najbliższej komisji GKiP.

Odczytał pismo Wojewody Mazowieckiego dotyczące informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.   

 

Ad. pkt 12

Pani Borzymowska podziękowała panu Wójtowi za zlecenie usunięcia śmieci z ul. Marii Dąbrowskiej w Komorowie.

Pani Głodowska poprosiła, aby ustalając budżet na przyszły rok uwzględniono propozycję rozbudowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie. Poinformowała, że w związku z rozwojem okolicznych miejscowości jest zwiększona liczba uczniów. Przedstawiła na planie różne możliwości rozbudowy.

Pan Wójt poinformował, że przedstawił radnym pomysł rozbudowy szkoły w Komorowie i wielu z nich jest jego zwolennikami. Poinformował także, że chętnie przyjmie różne propozycje rozbudowy.

Pan Zacny stwierdził, że temat rozbudowy szkół na terenie gminy Michałowice jest podnoszony od 4 lat oraz, że najtrudniej przekonać do tego pomysłu m.in. część radnych z Komorowa.

Pani Popko poinformowała, że w ostatnim czasie została wykonana naprawa drenów i pokrycie kawałka Alei Topolowej. Stwierdziła, że po tych pracach pas jezdni, został zniszczony także teren zielony i pobocze. Ponadto wykonawca zostawił na poboczu potłuczoną betonową płytę. Zapytała, kto odpowiada za to co się tam działo. Poprosiła o nadzór, aby nie wywożono ziemi zanieczyszczonej gruzem na tereny przy ul. Szkolnej.

Pan Łuszczyński poinformował, że poprzedniego dnia udzielił informacji pani Popko kto nadzorował te prace, oraz odpowiedział na postawione pytania.

Pan Bośka stwierdził, że budowa placu zabaw przy przedszkolu w Nowej Wsi rozpoczęła się 1 lipca, ale później roboty były kolejno przerywane i wznawiane i nadal nie zostały ukończone. Poprosił o przyspieszenie tempa robót. Zapytał, co się dzieje z projektem, dotyczącym wykonania odwodnienia i chodnika na ul. Wiśniowej. Poprosił o wykonanie słupków z łańcuchami na skrzyżowaniu ul. Kamelskiego i ul.Polnej w Nowej Wsi.

Pan Łuszczyński poinformował, że zostały ustawione słupki, ale bez łańcuchów.

Pan Pacyna poinformował, że prace nad placem zabaw przy przedszkolu w Nowej Wsi zostaną ukończone do końca przyszłego tygodnia.

Pan Strzelecki zapytał jakie są efekty kontroli osób, które nie mają podpisanych umów na wywóz śmieci. Zapytał także kiedy zostanie uregulowana sprawa nielegalnego korzystania z kanalizacji w Regułach.

Pan Łuszczyński poinformował, że podczas kontroli większość osób przedstawiło umowy na wywóz śmieci.

Pan Kozłowski zapytał dlaczego przy przemówieniu podczas dożynek i odsłonięcia tablicy przy obelisku na rondzie pominięto Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.

Pan Wójt poinformował, że takie rzeczy się zdarzają i nie było to celowe działanie.

Pan Kozłowski zapytał dlaczego w biuletynie i na stronie internetowej gminy pokazywanych jest tylko kilka osób spośród około trzydziestu osób publicznych z naszego samorządu.

Pan Wójt poinformował, że nie jest to prawda oraz, że on tego nie nadzoruje.

Pan Kozłowski zapytał na co zostały przeznaczone pieniądze sołeckie za 2010 r.

Pan Pacyna poinformował, że na dokumentację na chodnik w ul. Sokołowskiej, która została zlecona i będzie wykonana do końca października.

Pan Kozłowski poinformował, że sołectwo wnioskowało o projekt i wykonanie chodnika.

Pan Pacyna poinformował, że za 20 tys. zł nie da się wykonać dokumentacji i chodnika na tak długim odcinku.

Pan Bośka stwierdził, że jeśli dokumentacja i chodnik, na które sołectwo Nowa Wieś przeznaczyło 40 tys., nie zostaną wykonane do końca roku to te pieniądze przepadną, ponieważ fundusz sołecki na dany rok musi zostać wykorzystany w tym roku.

Pan Wójt poinformował, że fundusz sołecki funkcjonuje dopiero pierwszy rok i wszyscy dopiero się uczą jak z niego korzystać. Poinformował także, że nie można tego funduszu wydawać w ten sam sposób, w jaki kiedyś wydawano pieniądze sołeckie, ponieważ teraz nadzoruje to ustawa.

Pan Rajski poinformował, że w temacie ścieżki rowerowej Pęcice – Reguły nic się nie dzieje, ale zgłosił to zadanie do następnego budżetu. Do przyszłorocznego budżetu zgłosił także projekt wykonania sieci wodociągowej w Pęcicach. Zapytał kiedy orientacyjnie odbędzie się przetarg na wykonanie ul. Konopnickiej i kiedy firma mogłaby wejść w teren.

Pan Pacyna poinformował, że realizacja ul. Konopnickiej jest przewidziana do połowy przyszłego roku.  

Pan Wójt poinformował, że przetarg zostanie rozstrzygnięty w przeciągu 1,5 tygodnia.

Pan Bośka poinformował, że na ul. Polnej przy ul. Różanej studnie chłonne nie odbierają wody i droga jest zalana po obfitych deszczach.

Pan Chruściak poprosił o analizę i pomoc prawną w sprawie ul. Wschodniej, która powinna być już dawno odgrodzona co wynika z wyroku sądu, a do tej pory nie zostało to wykonane. Poinformował także, że w związku z pracami w ul. Chopina w Komorowie zostało zablokowane przejście przez Plac Paderewskiego do ul. Wiejskiej. Poprosił o przeanalizowanie tej sprawy i pozostawienie ścieżki dla pieszych od ul. Chopina do Wiejskiej.

Pan Wójt poinformował, że pan Łuszczyński skonsultował się z mieszkańcami, którzy poprosili o wysypanie żwirowego przejścia. Poinformował także, że sprawy sądowe dotyczące ul. Wschodniej zostały zakończone, ale teraz trwa druga procedura – postępowania komorniczego, co też jest prowadzone pod nadzorem sądowym, a gmina nie może tym procedurom uchybiać.  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady pan Paweł Zacny zamknął obrady XLVI sesji Rady Gminy Michałowice.

 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 12.11.2010 15:09
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 44
Autor: Urszula Bejda