Urząd Gminy Michałowice
23.11.2010 09:59

Protokół Nr XLVII

Z obrad XLVII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2006-2010 z dnia 2010.11.10
Z obrad XLVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 10 listopada 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14 radnych.

Nieobecna, nieusprawiedliwiona pani Elżbieta Zawadzka

 
Ad. pkt.1

Przewodniczący pan Sławomir Walendowski powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obecnych jest 14 radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały.

  1. Sprawy porządkowe.
  2. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy.
  3. Podjęcie uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011r. na terenie Gminy Michałowice.
  4. Podjęcie uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009.
  5. Podjęcie uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2011r.
  6. Podjęcie uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych.
  7. Podjęcie uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2011 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
  8. Upoważnienie Przewodniczącego Rady do podpisania protokołu z XLVII sesji Rady Gminy.
Za przyjęciem    – 14
Przeciw               - 0
Wstrzymało się - 0
Porządek obrad XLVII nadzwyczajnej sesji został przyjęty.
 
Ad. pkt.2

Przewodniczący Rady pan Sławomir Walendowski poinformował, iż projekt protokołu z XLVI sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, był wyłożony do wglądu w biurze rady, zapytał o uwagi do ich treści.

Nie zgłoszono uwag.
 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu z XLV sesji Rady Gminy.

Za przyjęciem – 13
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Rada Gminy przyjęła protokół z XLVI sesji Rady Gminy.
 
Ad. pkt.3

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011r. na terenie Gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że przy opracowywaniu projektu uchwały uwzględniono obwieszczenia Ministra Finansów w stawkach minimalnych i maksymalnych.Zaproponował przyjęcie stawek w podatku od środków transportowych na 2011 rok podwyższonych w stosunku do roku poprzedniego o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawieokreślenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011r. na terenie Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XLVII /327 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009.

Pani Jankowska poinformowała, że zaproponowane zmiany wynikają z analizy dokonania dochodów za 9 miesięcy. Następnie omówiła zaproponowane zmiany w poszczególnych załącznikach.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009.

Za przyjęciem – 14
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XLVII /328 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.5

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2011r.

Pan Żuchowski  poinformował, że podjęcie uchwały stanowi realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Prace nad projektem uchwały poprzedzone były konsultacjami z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Michałowice.

Następnie w §10 ust.2 zaproponował autopoprawkę, którą wcześniej przedstawił radnym w formie pisemnej i stanowi ona załącznik do protokołu.  

Pan Bryksa zapytał, czy program zakłada możliwość 100% dofinansowania zadania, które jest zlecane organizacji pozarządowej czy zasady  programu wymagają udziału środków własnych ze strony organizacji.

Pan Żuchowski wyjaśnił, że gmina może zlecać lub powierzać zadanie. Jeśli gmina zleca zadanie to ma prawo finansować je w całości, a jeśli powierza zadanie to oferenci sami deklarują swój wkład własny i mogą uwzględnić sponsoring jako wkład własny.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2011r. z autopoprawką.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 1
Uchwała Nr XLVII /329 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.6

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych.

Pan Żuchowski  poinformował, że projekt uchwały został wprowadzony ze względu na zmianę podstawy prawnej. Tekst został dostosowany do wymogów ustawy oraz skorygowany na podstawie dotychczasowych doświadczeń.

Pan Bryksa zapytał, czy ktoś kto wyjeżdża na mistrzostwa świata, europy, nie jest już z automatu członkiem kadry narodowej, jeśli tak to §1 pkt.5 a, b i c jest częściowo pokrywający się ze sobą. Ponieważ wyjeżdżający na mistrzostwa świata zawodnik jest w kadrze narodowej, otrzymuje stypendium i w związku z tym nie należy już uzależniać od zajętego przez niego jakiegokolwiek miejsca.

Pan Żuchowski wyjaśnił, że można nie być członkiem kadry narodowej a brać udział w mistrzostwach świata, europy.

Pan Bryksa stwierdził, że ujednolicenie wysokości stypendium w przypadku gdy osoba z kadry narodowej nie wyjechała na mistrzostwa świata ponieważ jest za słaba z osobą która zdobyła mistrzostwo świata, jest nieporozumieniem. Warto byłoby, aby osoby zajmujące miejsca na mistrzostwach czuli się lepsi od sportowca, który uzyskał awans do kadry narodowej ale żadnego miejsca nie zdobył. Poprosił o rozważenie tej propozycji.

Następnie nawiązując do §3 ust.2 zgłosił poprawkę polegającą na dopisaniu  po słowach „przedstawiciel Rady Gminy” słów „wybrany przez Radę Gminy”, ponieważ jego zdaniem do komisji radnego nie powinien wybierać Wójt, tylko rada powinna go desygnować. Taki powinien być układ, ponieważ przy obecnym zapisie występuje ograniczenie swobody rady. Pani Zalewska poprosiła o przedstawienie osób mieszczących się na poziomie poszczególnych zawodów. Zapytała, czy są takie osoby i czy maja osiągnięcia.

Pan Żuchowski poinformował, że są dwa stypendia, dla pływaczki i zawodniczki piłki nożnej kobiet.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych z autopoprawką.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XLVII /330 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.7

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2011 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Pani Tomaszewska poinformowała, że w chwili obecnej na terenie Gminy nie ma żadnej licencji wydanej zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym, zgłaszały się natomiast osoby zainteresowane otrzymaniem takiej licencji. W związku z powyższym Wójt gminy wnosi o ustalenie licencji w liczbie 5.

Pani Zalewska zapytała, gdzie pan Wójt przewiduje zlokalizowanie działalności w zakresie transportu drogowego.

Pani Idzikiewicz poinformowała, że prawo o ruchu drogowym i ustawa o drogach publicznych mówi o tym, że osoby występujące o wydanie zezwolenia wskazują miejsce postoju.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2011 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XLVII /331 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.8

Pan Walendowski zwrócił się do Rady Gminy z prośbą o upoważnienie Jego do podpisania protokołu z XLVII sesji Rady Gminy.

Przystąpiono do głosowania w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady do podpisania protokołu z obecnej XLVII sesji Rady Gminy.

Za upoważnieniem – 13
Przeciw                    - 0
Wstrzymało się        - 0
Rada wniosek przyjęła.
 

Pan Walendowski podziękował serdecznie za 4 lata współpracy Radnym, panu Wójtowi, urzędnikom, sołtysom, mieszkańcom którzy przychodzili na sesję, na dyżury, oraz pani Urszuli Bejdzie.

.

Następnie rozdane zostały statuetki radnym i sołtysom którzy nie byli obecni na uroczystym zakończeniu V kadencji Samorządu w dniu 7 listopada 2010 roku.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady pan Sławomir Walendowski zamknął obrady XLVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Michałowice.

 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 23.11.2010 09:59
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 36
Autor: Urszula Bejda