Urząd Gminy Michałowice
02.04.2008 13:45

Protokół nr XVII

Z obrad XVII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2006-2010 z dnia 2008-01-31
Z obrad XVII sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 31 stycznia 2008 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.
Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 12 radnych.
 
Ad. pkt. 1
Przewodniczący pan Sławomir Walendowski powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obrad obecnych jest 14 radnych, w związku z czym Rada może podejmować uchwały.
1.      Sprawy porządkowe.
2.      Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy.
3.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2008 rok.
4.      Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy Michałowice za okres od 29 listopada 2007 roku do 18 stycznia 2008 roku.
5.      Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XV i XVI sesji Rady Gminy.
6.      Informacja Wójta Gminy.
7.      Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
8.     Sprawy wniesione.                                                                          
Za przyjęciem   - 14
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Porządek obrad XVII sesji został przyjęty.
 
Ad. pkt. 2
Przewodniczący Rady pan Sławomir Walendowski poinformował, iż projekt protokołu z XV sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, były wyłożony do wglądu w biurze rady, zapytał o uwagi do jego treści.
Nie zgłoszono uwag.
Za przyjęciem   - 14
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
 
Ad. pkt 3.
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2008 rok.
Pan Wójt poinformowałże przedstawiony projekt uchwały odbiega od projektów podejmowanych w latach ubiegłych ze względu na bardzo duży wzrost kosztów inwestycyjnych.
Pan Walendowski zabierając głos odczytał uchwałę Nr 256/W/07 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2007 roku przedstawiającą pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok oraz Informację o stanie mienia komunalnego.
Pan Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pani Brzeska–Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pani Zalewska zwracając się do pani Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów zapytała, czy komisja przeanalizowała źródła dochodów jakie zostały ujęte w tym budżecie i czy przedłożony projekt budżetu informuje o tym, w jakim stopniu pozyskamy środki na realizację zadań, które są w zakresie obowiązków gminy.
Pani Zawadzka poinformowała, że wspomniane sprawy na Komisji były omawiane szczegółowo, zadane pytanie nie powinno być do niej skierowane. W projekcie budżetu przedstawione są zagadnienia z którymi wszyscy powinni się zapoznać i uważa, że pani radna również.
Pani Zalewska stwierdziła, że skoro komisja analizowała te kwestie, to porosiła o przedstawienie ich.
Pan Walendowski stwierdził, iż postawione wcześniej pytania pani radna winna skierować do autora budżetu gminy, a nie do przewodniczącej komisji. Nie widzi podstaw, aby pani przewodnicząca odczytywała protokół.
 
Przystąpiono do dyskusji nad poszczególnymi załącznikami do projektu uchwały.
Załącznik nr 1 – dochody budżetu Gminy.
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała, że dochody budżetu gminy na 2008 rok stanowią kwotę w wysokości 61 016 063 zł. (pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu).
Pani Borzymowska zapytała dlaczego pan Wójt w dochodach nie przewidział wpływów ze źródeł zewnętrznych jak funduszy, środków unijnych itp.
Pan Wójt wyjaśnił, że to wynika z przepisów prawa, ponieważ nie można wprowadzać dochodów, co do których nie ma pokrycia w dokumentach.
Pan Chruściak zwrócił uwagę, że głównym źródłem dochodów są podatki od osób fizycznych, podatki od nieruchomości i udział w podatku dochodowym. Zwrócił uwagę, że jest coraz więcej osób, które mieszkają na naszym terenie od jakiegoś czasu, a nie są zameldowane, a więc nie wpływają do naszej Gminy podatki. Stwierdził, iż może to być ponad 10% ogółu mieszkańców Zaapelował do tych mieszkańców, aby poczuli się mieszkańcami naszej Gminy i zaczęli płacić podatki w naszej gminie. Stwierdził, iż najwyższy czas, aby gmina zaczęła to prawnie egzekwować.
Następnie zwrócił uwagę na reklamy, które w zdecydowanej większości dewastują przestrzeń gminy. Zaproponował uporządkowanie istniejących reklam, a za już umieszczone w drogach gminnych pobieranie należnej opłaty.
Następnie poruszył sprawę korzystania ze środowiska, a konkretnie za pobieranie opłat za wycinkę drzew. Trzeba mieć większą pewność, że to jest ściśle kontrolowane.  
Załącznik nr 1a
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała, iż jest to kwota dochodów która określona została w wysokości 1 623.142 zł.
Brak uwag.
Załącznik nr 1b
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała, iż jest to kwota dochodów która określona została w wysokości 24.380 zł.
Brak uwag.
 
Załącznik nr 2 – wydatki budżetu Gminy
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała, iż wydatki budżetu gminy zamkną się kwotą 67 357 763 zł,Następnie przedstawiła informację uzupełniającą , która stanowi wykaz zadań w poszczególnych działach budżetu Gminy.
Dział 10 – Rolnictwo i łowiectwo
Pan Wójt zabierając głos poinformował iż wydatki w tym dziale zostały określone na kwotę 12 689 049 zł. Szczegółowy wykaz zadań do tego działu został umieszczony w informacji uzupełniającej do zał. nr 2 (w załączeniu do protokołu).
Brak pytań.
Dział 600 – Transport i Łączność.
Pan Wójt  zabierając głos poinformował, iż w tym dziale wydatki z uwzględnieniem wprowadzonych autopoprawek zostały zaplanowane w kwocie 14 566 000 zł.
Pan Rajski zapytał, czy w bieżącym roku jest możliwość szerszego spojrzenia na skomunikowanie miejscowości Sokołowa, Pęcic Małych, Pęcic, Suchego Lasu dotyczące transportu zbiorowego.
Pan Wójt poinformował, że już powinien być rozwieszony rozkład jazdy autobusów na przystankach w/w miejscowości.
Pani Zalewska zwróciła uwagę na występowanie bardzo dużego zróżnicowanie w podziale finansowania transportu zbiorowego na terenie naszej gminy. Stwierdziła, że dominuje głównie transport zbiorowy związany z Opaczą. Zwróciła uwagę na kwotę 120 tys. zł. związaną z biletem, stwierdziła, że jest to bardzo niesprawiedliwa propozycja w stosunku do mieszkańców pozostałych miejscowości naszej gminy. Stwierdziła, że nie została przedstawiona żadna analiza związana z finansowaniem WKD. Gmina jako udziałowiec spółki WKD, jako samorząd powinna zastanawiać się, jak sfinansować potrzeby WKD, w tym również modernizację linii, pociągów i nabycie nowych. Powinna podnieść standard przejazdów WKD. Uważa , że jest to nieuzasadniona dotacja dla WKD, ponieważ z tej dotacji będą korzystali nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale również mieszkańcy gminy Brwinów, Podkowy. Można wywnioskować, że Gmina przyjmuje na siebie ciężar utrzymania WKD również w odniesieniu do innych gmin, powinniśmy wystąpić o współfinansowanie wspólnego biletu do innych gmin. Stwierdziła, że pan Wójt preferuje mieszkańców jednej miejscowości. Będzie składała wniosek o zdjęcie kwoty, rozważenie konkretnego porozumienia o finansowaniu WKD wspólnie ze wszystkimi gminami.
Pan Wójt poinformował, że temat był szeroko omawiany na komisjach i były udzielone na ten temat odpowiedzi.
Pani Zalewska złożyła wniosek o zdjęcie pozycji 41- realizacja umowy o wspólnym bilecie WKD-ZTM z kwotą 120tys.zł i przeniesienie jej do rezerwy celowej, aby wypracować politykę finansową w sprawie współfinansowania WKD.
Za wnioskiem   – 4
Przeciw              - 11
Wstrzymało się – 0
Rada wniosku nie przyjęła.
 
Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa.
Pan Wójt poinformował, iż w tym dziale wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1 424 500 zł.
Brak pytań.
Dział 710 – Działalność Usługowa
Pan Wójt zabierając głos poinformował iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 200 000 zł.
Brak uwag.
Dział 750 – Administracja Publiczna
Pan Wójt poinformował iż wydatki planowane są w kwocie 6 267 822zł. 
Brak uwag.
 
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Pan Wójt poinformował iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 2482 zł. Brak uwag.
 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Pan Wójt poinformował iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 822 200zł.
Pan Bryksa zapytał, czy istnieje możliwość przywrócenia środków w pomniejszonej kwocie 37tys.zł. na zakup radiowozu dla policji, lub czy widzi pan Wójt możliwość innego wygospodarowania środków w budżecie.
Pan Wójt poinformował, że gdy powstanie potrzeba ze strony policji zakupu radiowozu to środki będą, przy czym policja musi się rozliczyć z tego co ma, aby się nie okazało że gmina Michałowice sponsoruje na okrągło zakupy samochodów policyjnych, a one trafiają gdzie indziej.
Pani Borzymowska zapytała gdzie zostały przesunięte środki w wys. 50tys.zł., ponieważ nie widzi ich w straży gminnej.
Pan Wójt poinformował, iż wymieniona kwota została przesunięta na remont elewacji Ośrodka Zdrowia w Michałowicach.
Pan Bryksa przypomniał, że w obecnym stanie prawnym straż gminna nie będzie policją. Istnieje potrzeba powołania straży gminnej, ale potrzebna też jest dobrze funkcjonująca policja. Z przykrością obserwuje zmniejszenie w budżecie, które pan Wójt dokonał. Ponieważ dobry radiowóz, który umożliwia szybkie przemieszczanie się policjantów, umożliwia patrolowanie gminy w sposób bezpieczny, to coś takiego jest konkretem dla policji, który wpływa na poziom jej pracy, a w efekcie na poziom bezpieczeństwa. Natomiast problem z komisariatem, który gmina współfinansowała, może być wynikiem źle sporządzonej umowy i dlatego obecnie jest taki wynik. Nie należy łączyć kwestii budowy komisariatu z zakupem radiowozu. Ponownie zapytał, czy istnieje na obecnej sesji możliwość przywrócenia pozycji „dofinansowanie radiowozu dla policji” w wys. 37 tys.zł., ponieważ taka kwota jest potrzebna.
Pan Wójt stwierdził, iż nie ma takiej potrzeby ponieważ nie ma najmniejszej inicjatywy w tej sprawie ze strony policji.
Pan Witek stwierdził, że jeżeli jest prawdą, że nasza gmina poniosła za duże koszty związane z partycypacją w kosztach budowy budynku policji, może należy wyciągnąć wnioski i przy powoływaniu straży miejskiej tak umowę podpisać, żeby podobnych sytuacji nie było.
Pan Bryksa stwierdził, iż w swojej wypowiedzi przekazał, że należy się przyjrzeć procesowi podchodzenia gminy i kontaktów w celu podpisania umowy z policją na finansowanie komisariatu, nie twierdził natomiast, że gmina poniosła duże koszty, bo może powinny być wyższe lub niższe. Natomiast problem wynikać może z źle podpisanej umowy.
Następnie złożył wniosek o wyasygnowanie kwoty 37 tys.zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kupna radiowozu dla Komisariatu Policji w Regułach.
Pan Herner zapytał kiedy będzie otwarty nowy Komisariat Policji w Regułach.
Pan Walendowski stwierdził, iż wszystkie przedstawione problemy omawiane były bardzo szczegółowo na komisjach i uważa, że nie należy kolejny raz przytaczać te same problemy i nie uważa, że dalsza dyskusja jest uzasadniona.
Pan Wójt wyjaśnił,, iż kwota na zakup samochodu w ubiegłym roku przeleżała, samochód wspólnie z policją nie został kupiony i w tym roku może być taka sama sytuacja. Jeśli będzie inicjatywa  ze strony Komendy Stołecznej, to gmina nie będzie się uchylała i współfinansuje zakup radiowozu.
Pan Rajski stwierdził, iż pan Wójt wyraził się jasno, jeśli chodzi o sprawy nakładów na policję i straż miejską, jeśli będzie inicjatywa i potrzeba to będzie się starał, aby fundusze na te zadania uzyskać. Uważa, że należy teraz dać szansę straży miejskiej i się na tym skoncentrować.
Pani Zalewska stwierdziła, że należy mieć jasność że straż gminna jest powoływana przez Wójta Gminy na podstawie zgody Rady Gminy i jest nadzorowana przez organ gminy.
Pan Bryksa nawiązując do wypowiedzi pana Przewodniczącego stwierdził, iż dyskusja jest uzasadniona i bardzo wartościowa. Nie wszyscy radni są w każdej komisji i nie wszyscy uczestniczą w posiedzeniach komisji, stąd wniosek, że nie wszyscy uczestniczyli w dyskusji a za to wszyscy będą podejmowali decyzję nad budżetem. Dyskusja jest uzasadniona i w dyskusji w normalnie rozumianych demokracjach wykluwa się decyzja.
Pan Walendowski stwierdził, iż nie będzie się wypowiadał na temat demokracji, ale swój wniosek pan radny mógł złożyć na Komisji Budżetu i Finansów i byłaby już wypracowana opinia Komisji, wiadome by było już stanowisko.
 
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Bryksy.
Za wnioskiem   – 3
Przeciw              - 10
Wstrzymało się – 2
Rada wniosku nie przyjęła.
 
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Pani Jankowska poinformowała, iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 1 566 315 zł.
Brak pytań.
Dział 758 – Różne rozliczenia
Pani Jankowska w imieniu pana Wójta przedstawiła autopoprawkępolegającą nazmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 5 tys.zł. i wydatki w tym dziale pozostaną w kwocie 3 721 228zł.
Pan Bryksa złożył wniosek zmierzający do zwiększenia środków na rezerwę celową, na działalność jednostek pomocniczych gminy, czyli sołectw i osiedli o kwotę 100tys.zł. Zaproponował wygospodarowanie kwoty z poz. 293 zdjąć 20tys. zł, z poz.294 – 30 tys.zł. z poz.296 – 50 tys.zł. Kwoty zaproponowane przez pana Wójta są bardzo małe.
Pani Zawadzka poinformowała, że taki wniosek był przedstawiony na Komisji i nie uzyskał aprobaty. 
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Bryksy.
Za wnioskiem   – 4
Przeciw              - 8
Wstrzymało się – 2
Rada wniosku nie przyjęła.
 
Dział 801 – Oświata i Wychowanie
Pan Wójt poinformował iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 19 865 230 zł.
Pan Chruściak zwracając uwagę na kwotę 1 902 451 zł w pozycji przedszkola niepubliczne zapytał, ile obecnie jest dzieci w  przedszkolach niepublicznych.
Pani Żakowska poinformowała, że obecnie w przedszkolach niepublicznych jest 321 dzieci.
Pan Chruściak ponieważ słyszy takie opinię, że gmina w ogóle nie dokłada do przedszkoli niepublicznych, poprosił, aby po uchwaleniu budżetu w biuletynie w którym ukażą się wyniki bieżącej sesji, zamieścić krótki komentarz, ile wydajemy na oświatę, jak to wygląda w przeliczeniu na ucznia, oraz o przedszkolach niepublicznych i publicznych.
 
Dział 803 – Szkolnictwo Wyższe.
Pan Wójt poinformował iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 36 000 zł.
Brak uwag
 
Dział 851 – Ochrona Zdrowia.
Pan Wójt poinformował iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 205 000 zł.
Brak uwag
Dział 852 – Pomoc Społeczna.
Pan Wójt poinformował iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 2 918 485 zł.
Zgłosił autopoprawkę polegającą na przesunięciu pomiędzy działami w świadczeniach społecznych o kwotę 39 130 zł.
 
Brak pytań.
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza.
Pan Wójt poinformował iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 792 874zł.
Brak uwag.
 
Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.
Pan Wójt poinformował iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 2 285 000zł.
Brak uwag.
 
Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Pan Wójt poinformował iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 3 596 041zł.
Pan Rajski podziękował panu Wójtowi i Radzie Gminy za wieloletni wkład w remont Świątyni w Pęcicach.
 
Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport
Pan Wójt poinformował, iż planowane wydatki w tym dziale wyniosą  671 000 zł.
Brak uwag.
 
Załącznik nr 2 a – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
Pan Jankowska poinformowała, że plan po autopoprawce będzie wynosił 1 623 142zł.
Brak uwag.
 
Załącznik Nr 3 – Przychody i Rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego
Pani Jankowska przedstawiła autopoprawkę polegającą na zastąpieniu kwoty  dochodów kwotą 61 016 063 i kwotę wydatków zastąpić kwotą 71 629 226. Spłata pożyczek i kredytów stanowi kwotę w wysokości 4 930 337 zł.
Brak uwag.
 
Załącznik nr 4 – Zadania Inwestycyjne
Pan Wójt poinformował że łącznie nakłady inwestycyjne wynoszą 25 279 500zł., ze środków budżetowych nakłady maja wynieść 16 916 337zł a pozostałą część kwoty mają stanowić pożyczki i kredyty. Następnie przedstawił autopoprawki, które w formie pisemnej zostały przedstawione radnym i stanowią załącznik do protokołu.
 
Pan Zalewska zapytała, czy za kwotę przedstawioną przez pana Wójta, po zmniejszeniu będzie można zrealizować przedstawione w poz. 39 inwestycje.
Pan Wójt poinformował, iż są to zadania wieloletnie i łączna kwota nakładów jest większa od przedstawionej w bieżącym budżecie, dlatego tego zadania nie można będzie zrealizować w ciągu jednego roku.
Pan Rajski poprosił o przyspieszenie budowy ciągu pieszo-rowerowego z Pęcic do Reguł i odwrotnie.   Następnie poprosił o przeanalizowanie koncepcji kosztów ogródka, boiska w Pęcicach Małych. Podziękował za kontynuację kanalizacji.
Pan Bryksa przekazał radnym zestawienie wydatków inwestycyjnych Gminy Michałowice w latach 2001-2006 wg miejscowości, z prośbą o analizę, zgłoszenie wszelkich uwag.  Pokazując system podziału budżetu inwestycyjnego przedstawił tendencję która panuje w Gminie Michałowice. Pokazane wyniki, nawet biorąc pewien margines błędu który mógł być popełniony są drastyczne, ponieważ pokazują, że środki inwestycyjne w gminie Michałowice są dzielone niesprawiedliwie. Należy się zastanowić, jakie czynniki powinny być brane pod uwagę przy podziale budżetu inwestycyjnego gminy na poszczególne miejscowości, czy kierunki inwestowania. Zestawienie zostawił radnym pod rozwagę, pod dyskusję. Złożył wniosek o to, aby odpowiednie komisje podjęły dyskusje na temat, jak dzielić budżet inwestycyjny gminy Michałowice sprawiedliwie.
Pani Zalewska odnosząc się do wypowiedzi pana radnego Bryksy stwierdziła, że przedstawione w zestawieniu liczby nie powinny być niezauważone, widać pewną tendencję, nie ma takiej polityki, która by wszystkich dotyczyła jednakowo, czyli standardu życia, poziomu zaspokojenia potrzeb. Większość radnych z Komorowa widzi te dysproporcje. Układając budżet, działając na rzecz mieszkańców, pan Wójt powinien w większym stopniu współpracować z radnymi.  
Pani Borzymowska stwierdziła, że nad dokumentem przedstawionym można się zastanowić, przyjąć do wiadomości.
Pan Rajski poinformował, ze w poprzedniej kadencji próbował dokonać podobnych analiz, koledzy radni również tego dokonywali i różniły się one bardzo, ponieważ nie znamy specyfiki wszystkich uwarunkowań. Zaproponował, aby na Komisji GKiP spróbować powołać zespół, który zaproponował by kryterium wg których można by było dokonać analizy roku, okresu, czy kilku lat. Brakuje kryterium.
Pan Seretny poprosił pana Wójta o zorganizowanie grupy ekspertów spośród radnych i pracowników urzędu gminy w celu przedstawienia kontr dokumentu do tego dokumentu, zawierającego prawdziwe dane i który by pokazał  również w zestawieniu na miejscowości, jak dzielą się wydatki w porównaniu do   przychodów.
Pan Wójt poinformował, że do chwili obecnej należy stwierdzić, że władze gminy Michałowice podejmując działania inwestycyjne nie kierowały się kryteriami typu przeliczenia na mieszkańca z przyczyn prostych, gdyż gmina starała się realizować potrzeby mieszkańców najpotrzebniejsze i nigdy doskonałości się w tym nie osiągnie. Poziom nakładów inwestycyjnych w naszej gminie jest duży, gdyby przyjąć kryteria demograficzne, które jego zdaniem nie powinny być najważniejsze, ale skoro z tego tytułu padają zarzuty. Pracownicy urzędu przekażą dane i będzie można policzyć wydatki. Co do wiedzy, to uważa, że nie trzeba ekspertów, ponieważ jest to czysta matematyka. Można policzyć, opublikować. Można powołać taką komisję, uważa że trzy osoby wystarczą.
Pan Seretny zapytał, czy zostanie sporządzony kontr dokument, który wyjaśni wszystkie nieścisłości.
Pan Wójt wyjaśnił, że zostanie wykonany nie kontr dokument, ale sporządzony wg tych samych kryteriów dokument na Komisję Budżetu.
Pan Chruściak stwierdził, iż z przedstawionego zestawienia nic nie wynika, ponieważ zrobione było z konkretną myślą przewodnią. Przedstawił to na przykładzie Komorowa Wsi, gdzie duże nakłady zaczęły się od 2005 roku. Najbardziej droga inwestycja zaczęła być robiona w 2005 roku, wcześniej była robiona w innych miejscowościach i stąd ten skok. Kolejnym argumentem jest to, że jedyna ulica która w ciągu 6 lat była zrobiona we Wsi Komorów to jest ulica Norwida, która jest głównie wykonana dla mieszkańców Granicy. Różnice wynikają z pewnych cykli inwestycyjnych, których inaczej nie można zrobić. Zapytał w jaki sposób należy zaksięgować w tabelach takie fakty jak to, że Komorów Wieś jako jedyna darowała gminie ponad 16 tys.m placu w miejscu który obecnie wart jest ponad 10 mln. Takich przykładów mógłby dostarczać o wiele więcej.
Reasumując to i szanując pracowitość pana Radnego jest zdania, że lepiej by było aby ta pracowitość była lepiej spożytkowana, chociaż by na to, aby radni z Komorowa bywali na wszystkich komisjach na których głównie rozgrywają się wszystkie rzeczy  z inwestycjami. Z tego zestawienia nic nie wynika i to samo będzie z innymi zestawieniami.
Pani Borzymowska nawiązując do wypowiedzi na temat obecności na komisjach poinformowała, iż jest członkiem czterech komisji i ma prawie 100% obecność i porosiła aby w wypowiedział padały imienne zarzuty.
Pani Zalewska poinformowała, że jej obecność na komisjach jest również 100% . Przypomniała, że na komisjach zgłaszano kilkakrotnie wnioski, że radni z Komorowa zajmują dużo czasu i w dyskusjach zgłaszają dużo wniosków. Może pan radny nie chce pracować nad wnioskami innych radnych, chciałby by pewna grupa spraw dominowała, a sprawy Komorowa należałoby wyłączyć.
Pan Bryksa stwierdził, iż robiąc tego typu wyliczenia, trzeba się na czymś oprzeć. Każdy ma inne zdanie na temat tego gdzie coś leży, do czego służy, albo komu. Były to obliczenia o dużej skali lat i takie inwestycje, które dają się porównywać wg ilości mieszkańców. Stwierdził, iż bardzo chętnie przyjmie wszystkie uwagi i chętnie będzie uczestniczył w działaniach, które miały by doprowadzić do wypracowania wiedzy na ten temat. Jeżeli ten materiał będzie początkiem do wypracowania modelu podziału środków inwestycyjnych gminy, to będzie zadowolony, że jego praca nie poszła na marne, nawet jeśli okaże się że występują nieścisłości. 
Pan Chruściak nawiązując do wypowiedzi pani radnej Zalewskiej stwierdził, iż nie jest przeciw pozytywnym wnioskom, działaniom w komisjach, jest przeciwko gadulstwu, przeciwko niepotrzebnemu rozciąganiu pracy. Stwierdził, iż powściągliwość w mowie jest jedną z kluczowych wartości w życiu publicznym.
Pan Walendowski stwierdził, iż należy stworzyć system podziału środków inwestycyjnych taki, aby mieszkańcy naszej gminy byli zadowoleni z naszej pracy a nie omawianiu kolejnych wyliczeń.
 
Załącznik nr 5 – Wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010
Pan Wójt poinformował, że załącznik dotyczy bieżącego roku  i jest załącznikiem inwestycyjnym.
Pan Bryksa stwierdził, iż rada nie przepracowuje w żaden sposób uchwał dotyczących WPI w różnych kategoriach. Tamte uchwały są uchwałami martwymi, ponieważ są sprzeczne z tym co uchwała się corocznie w budżecie gminy.
Pan Walendowski poinformował, że załącznik nr5 to są limity wydatków, to nie jest Wieloletni Plan Inwestycyjny.
Pani Zalewska stwierdziła, iż załącznik nie był omawiany na Komisji GKiP i to się źle stało, ponieważ pracowała ona w pośpiechu. Nie da się wypracować dobrego budżetu, dobrych finansów, jeżeli tak rzadko członkowie komisji się spotykają.
Pan Rajski stwierdził, iż na Komisji GKiP był omawiany zał. 4 w relacji zał. 5, ponieważ nie wyobraża sobie, że jeśli ktoś wnikliwie śledzi zał. Nr 4 nie patrzy, jak to się ma wartościowo w zał. Nr 5. Przypomniał, że Komisja i pan Wójt zobowiązali się do końca czerwca urealnić zadania inwestycyjne pod względem wartości i możliwości realizacji, jeśli chodzi o limity.
 
Załącznik nr 6 – dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury.
Brak uwag.
 
Załącznik nr 7 – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i wychowania na 2008 rok.
Brak uwag.
 
Załącznik nr 8 – dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2008 rok.
Brak uwag.
 
Załącznik nr 9 – Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na 2008 rok.
 
Pan Bryksa zwrócił uwagę, że z kwoty 70 000zł. przeznaczonej na kulturę zostało wydatkowane przez organizację pożytku publicznego tylko 5,8tys.zł. Oznacza to, że gro tych środków zostały zdjęte w roku budżetowym, a przyczyna była taka, że żadne organizacje nie zgłosiły się do wykorzystania pieniędzy. Zapytał, czy w gminie nie ma organizacji, które chcą organizować kulturę, chyba nie, bo kultura rozkwita. Oznacza to, że decyzja o finansowaniu tych imprez odbywa się po zatwierdzeniu przez radnych budżetu, przychodzi organizacja i prosi pana Wójta o dofinansowanie i pan Wójt daje. Rachunki są brane na Urząd Gminy, który płaci rachunki, nie ma nadzoru nad tym. W budżecie gminy w poz. 939 „organizacja gminnych imprez kulturalnych na terenie gminy” jest zarezerwowana kwota 250tys.zł na takie wydatki. Jest zdecydowanie przeciwny takiemu systemowi, jeżeli organizacja chce zorganizować imprezę powinna przedstawić ofertę. Uważa, że nie do zaakceptowania jest sytuacja.
Załącznik nr 10 – Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na 2008 rok.
Brak uwag.
 
Załącznik nr 11 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na 2008 rok.
Brak uwag.
Załącznik nr 12 – Plan dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych Gminy Michałowice na 2008 rok.
Brak uwag.
 
Załącznik nr 13 – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.
Brak uwag.
Pan Walendowski zapytał o uwagi do przedstawionego Mienia Komunalnego.
Brak uwag.
Pani Borzymowska stwierdziła, że gmina może mieć dochody wynikające z wydawania zezwoleń na wyrąb drzew, reguluje to odpowiednia ustawa. Zapytała, dlaczego w budżecie nie ma takiego źródła dochodów.
Pan Wójt poinformował, że w obecnej chwili nie może dać wiążącej odpowiedzi. Według obecnego stanu wiedzy, opłaty za wyrąb drzew dotyczą lasów i opłaty z tego tytułu pobiera zarządca lasów państwowych i prywatnych. Gmina nalicza opłaty przy wycince drzew w ogrodzie.
Pan Witek zaproponował, aby w tak ważnej sprawie jak uchwalenie budżetu, radni mieli świadomość podejmowanej decyzji i aby decyzje były podejmowane w sposób odpowiedzialny. Zgodnie ze statutem Rady Gminy zaproponował głosowanie imienne nad budżetem.
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Sławomira Witka w sprawie głosowania imiennego nad projektem uchwały.
Za wnioskiem          - 14
Przeciw                    - 0
Wstrzymało się        - 0
Rada wniosek przyjęła.
Pan Bryksa nawiązując do §3 ust.2 pkt.2 treści uchwały zapytał, jaki był stan rachunków gminy Michałowice na przełom 31.12.2007 i 01.01.2008r.
Następnie zasugerował, iż w § od 5 do 12 powinny być wpisane kwoty a nie odwołania do załączników. Nawiązując do pkt 6 zapytał, dlaczego rada upoważnia pana Wójta tylko do lokowania na rachunkach bankowych, ponieważ istnieją również inne narzędzia finansowe, które przynoszą większe dochody, a nie mają zagrożenia żadnego dla gminy jak lokaty terminowe. Rachunki są oprocentowane nisko.  
Pan Wójt odnośnie stanu rachunków poinformował, że jest to kwota 5 859 436zł., w kwocie tej się mieści ostatnia rata przekazanych udziałów Ministerstwa Finansów, subwencja oświatowa przekazana w grudniu na miesiąc styczeń, a więc przedstawiona kwota to nie tylko wolne środki. Stan wolnych środków będzie można przedstawić do końca lutego.
Odnośnie lokowania wolnych środków, jest to zapis przepisany z ustawy o finansach publicznych, nic nie można zmienić. Odnośnie załączników poinformował, że wpisywanie kwot to było by wierne przepisywanie załączników, powielanie tego co istnieje.
Pan Bryksa zapytał, czy ustawa o finansach publicznych zabrania gminie lokowania środków na lokatach bankowych.
Pani mecenas Domańska wyjaśniła, że tak stanowi ust.2 art.195 ustawy. 
Pan Wójt wniósł autopoprawkę do treści uchwały polegającą na zastąpieniu w §4 kwoty 500 000zł kwotą 495 000zł.
 
Przystąpiono do głosowania imiennego nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2008 rok wraz ze zgłoszoną autopoprawką.
W wyniku głosowania imiennego poszczególni radni głosowali w sposób następujący:
1. Ewa Borzymowska                  - wstrzymała się
2. Przemysław Bryksa                 - przeciw
3. Hanna Brzeska Kalczuk          - za
4. Tadeusz Chruściak                   - za
5. Eugeniusz Hanc                        - za
6. Wojciech Herner                      - za
7. Grzegorz Jastrzębski                - za
8. Anna Kamińska                        - za
9. Paweł Rajski                             - za
10. Marek Seretny                        - przeciw
11. Sławomir Walendowski          - za
12. Zalewska Aurelia                   - przeciw
13. Elżbieta Zawadzka                 - za
Przewodniczący pan Sławomir Walendowski poinformował, że w wyniku głosowania imiennego nad przyjęciem uchwały oddano 11 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, jeden głos „wstrzymujący się”. W związku z powyższym Uchwała Nr XVII/105/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2008 rok została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
 
Pan Walendowski zarządził 15 min.przerwy.
Pan Walendowski po przerwie przekazał prowadzenie sesji panu Hernerowi.
Pan Wójt podziękował wszystkim za ciężką pracę przy omawianiu budżetu na komisjach. Zapewnił, że przyjęty budżet będzie realizowany w sposób spokojny, z rozwagą.
 
Ad. pkt. 4
Z zakresu Gospodarki Komunalnej.
Pan Bryksa ponowił wniosek o przedstawienie radnym wykazu zatwierdzonych do remontu ulic, które nie były wymienione w budżecie gminy.
Pan Wójt poinformował, że zostanie taki wykaz przedstawiony.
Pani Zalewska zwróciła uwagę, że w dekoracjach świątecznych ulic, zostały pominięte Pęcice.
Pan Zacny poprosił, aby w najbliższym Biuletynie była informacja o zmianie inkasenta za pobór wody i zrzut ścieków.
Z zakresu Inwestycji i Remontów.
Brak uwag.
Z zakresu Geodezji i Rolnictwa
Brak uwag.
Za zakresu Zagospodarowania i Planowania Przestrzennego
Pan Rajski zapytał o termin projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Pan Sobol poinformował, że do 18 lutego pan Domaracki zobowiązał się do przekazania kolejnej wersji Studium.
Pan Bryksa stwierdził, iż pomimo honorowych zobowiązań pana Wójta wobec mieszkańców gminy, złożonych publicznie na zebraniu nie widać projektu. Uważa, że to nie pracowania nie może, tylko gmina nie chce.
Pan Wójt poinformował, że pan Domaracki ma przygotowane mapy, natomiast do oddania Studium potrzebne jest przygotowanie jeszcze 200 stron tekstu.
Pani Borzymowska stwierdziła, że jeśli chodzi o stronę opisową to nie ma tam dużych zmian, chodzi głównie o wykonanie kopi.
Pan Seretny zapytał, kto jest zleceniodawcą, kto płaci a kto wykonuje. Ponieważ dr Domaracki stawia gminie warunki.
Pan Wójt poinformował, że pan Domaracki sam sobie zaszkodził, ponieważ upowszechnił dokument, który był jego wizją.
Pan Michał Jeżewski zapytał, czy VI plan uwzględniał uchwałę zgromadzenia mieszkańców osiedla Komorów z października 2007 roku. Czy projektant dostał wspomniana uchwałę.
Pan Sobol poinformował, że projektant dostał wszystkie dokumenty, które wpłynęły do gminy w sprawie Studium. Po otrzymaniu projektu będzie mógł odpowiedzieć na zadane pytanie. Tak naprawdę to gmina pracuje nad projektem i powinna wypracować wariant studium, który powinien być przekazany do Komisji architektoniczno-urbanistycznej, później do wszystkich uzgodnień urbanistycznych, później do publicznego wglądu, po którym może być bardzo dużo uwag. Obecnie jest taki etap, że dyskutuje się nad czymś, co jeszcze nie powstało.
Pan Jeżewski przypomniał, że powstał dokument w postaci uchwały zgromadzenia mieszkańców osiedla Komorów i jest to mocny dokument i powinien on być dosyć znaczący dla projektanta, jeśli byłby poparty prze zleceniodawcę.
Pan Sobol wyjaśnił, że o tym będzie dyskusja jak gmina dostanie Studium. Uchwała zgromadzenia mieszkańców jest dokumentem, który został przesłany do projektanta wspólnie z innymi uwagami mieszkańców.
Pan Jeżewski stwierdził, że uchwała zgromadzenia mieszkańców powinna mieć wyższą rangę niż uwagi pojedynczego mieszkańca.
Pan Sobol stwierdził, że uchwała zgromadzenia mieszkańców czy pismo pojedynczego mieszkańca, ma takie sama prawa.
Pan Jeżewski stwierdził, że rozbija to sens samorządności.
Pan Wójt przypomniał, że w swoim czasie pan Domaradzki złamał zasady postępowania ze Studium. Stwierdził, że to co pan Domaradzki przekaże do 18 lutego będzie pierwszym, oficjalnym dokumentem, do chwili obecnej dokumentu nie przekazał, zostały przekazane trzy mapki. Dopiero po przekazaniu dokumentu, można będzie dyskutować, do tej pory była to dyskusja nad jakimś fragmentem dokumentu.
Pani Zalewska poprosiła o przedstawienie notatek, pism, korespondencji z panem Domaradzkim, jego firmą, na najbliższą komisję GKiP.
Pani Borzymowska poprosiła, aby taki komplet został przedstawiony Komisji Rewizyjnej.
Z zakresu Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Brak uwag.
Z zakresu gminnej oświaty.
Pan Witek podziękował w imieniu uhonorowanych stypendystów, że tak szybko zostały stypendia przekazane zdolnej młodzieży. Stwierdzając, że dobrze by było, aby naszych zdolnych stypendystów zaprosić na spotkanie Komisji Spraw Społecznych, aby ich poznać.
Pani Borzymowska zwróciła uwagę, iż duże sukcesy odnoszą młodzi koszykarze z Komorowa, uważa że taką młodzież należy uhonorować, publicznie podziękować.
Pan Przewodniczący zapewnił, iż młodzi sportowcy będą uhonorowani, będą zapraszani na sesję rady.
Z zakresu pomocy społecznej.
Brak uwag.
 
Ad. pkt. 5
Brak uwag.
 
Ad. pkt. 6
Pan Wójt poinformował, że samorządowcy z terenu Powiatu Pruszkowskiego, Grodziskiego i części Powiatu Warszawy Zachodniej, wystąpili z wnioskiem do Premiera o zmianę charakteru autostrady A-2, aby na pewnym odcinku była autostrada bezpłatna. Poinformował, że Premier się przychylił do prośby.
Poinformował, że 15-tego lutego odbędzie się walne zgromadzenie wspólników Spółki WKD.
Następnie w imieniu własnym i imieniu Ks. Proboszcza Ks. Kan. Andrzeja Perdzyńskiego zaprosił na najbliższą niedzielę na 12:30 na Mszę Św. z okazji 50-lecia Parafii w Komorowie.
 
Ad. pkt. 7
Pan Walendowski powitał nowego Przewodniczącego Zarządu Osiedla Komorów pana Michała Jeżewskiego.
Następnie poinformował, że Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Warszawie przekazało Radzie Gminy do rozpatrzenia skargę Pana Janusza Komorowskiego na Uchwałę Nr 3/2007 z dnia 23.10.2007 r. Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Komorów.
Następnie odczytał skargę, która stanowi załącznik do protokołu.
Zaproponował przekazanie skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.
Przystąpiono do głosowania nad przekazaniem skargi do rozpatrzenia przez komisję Rewizyjną.  
Za                     - 14
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 0
Skarga zostanie przekazana do Komisji Rewizyjnej.
 
Kolejnym pismem jest pismo pana Wójta do Rektora SGGW.
Pismo spadkobierców Pana Józefa Markowicza przedwojennego właściciela Miasta Ogrodu Komorów do zapoznania się w biurze rady.
Przypomniał o składaniu oświadczeń majątkowych do końca kwietnia 2008 roku. Przypomniał również o przesłaniu Oświadczeń Lustracyjnych.
Następnie poinformował o inicjatywie prezydium w sprawie wyjazdu integracyjnego. Zostanie zorganizowana wycieczka w dniu 6-7 czerwca w Pieniny dla Radnych, Sołtysów, członków Rad Sołeckich, Urzedników. Wszystkich serdecznie zaprosił, zapisy w biurze rady do 18 lutego.
Pan Zacny przedstawił program, który by obejmował spływ Dunajcem, wejście na Trzy Korony, wejście na Sokolice, Krościenko, Szczawnice, ewentualnie Czerwony Klasztor na Słowacji.
Pan Walendowski serdecznie zaprosił wszystkich do uczestnictwa w wycieczce. Przybliżony koszt to około 450 zł.
Poinformował, że zgłosiły się trzy osoby chętne do organizacji konkursu fotograficznego,
Chciałby, aby został ogłoszony w dniu 1 marca. Zgłosiła się pani Hanna Brzeska-Kalczuk i pan Grzegorz Jastrzębski, w pierwszej kolejności zostanie przygotowany regulamin.
 
Ad. pkt. 8
Pan Bryksa odczytał pismo podpisane przez kilkunastu mieszkańców Osiedla Komorów Granica, skierowane do pana Wójta w sprawie cmentarza wojennego w Komorowie, który został zniszczony przez wichurę z prośbą o jak najpilniejsze podjęcie kroków zbadania terenu Zieleńca i upamiętnienie tego miejsca i zmarłych, którzy byli tam pochowani.
Następnie poruszył sprawę przebudowy słupów energetycznych utrudniający ruch pieszych i niepełnosprawnych na chodniku w ul. Pruszkowskiej. Zapytał jak to zostało wykonane. Następnie poruszył sprawę wykonania zjazdów dla osób niepełnosprawnych na skrzyżowaniach z ul. Pruszkowską, gmina obiecała wykonać zjazdy do końca września 2007r.
Następnie zwracając się do pana Przewodniczącego złożył wniosek o zorganizowanie sesji w której fragment będzie poświęcony sprawom bezpieczeństwa mieszkańców gminy Michałowice.
Pan Wójt wyjaśnił iż Zakład Energetyczny odpowiedział, że w chwili obecnej nie jest w stanie tego zrobić, ale zwrócił się do gminy o pozyskanie gruntu pod słup i wówczas podejmie działania. Odnośnie zjazdów dla niepełnosprawnych może odpowiedzieć po konsultacji z kierownikiem Inwestycji.
Pani Zalewska złożyła wniosek o wybudowanie parkingu przy przedszkolu prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek w Komorowie w ramach środków , które są na takie zadania. Następnie zwróciła uwagę, że nadal nie ma dobrze utrzymanej czystości w naszych miejscowościach. Porosiła pana Wójta o wzmocnienie nadzoru nad czystością.
Pan Jeżewski zapytał, czy pan Sobol przekazując uchwałę zgromadzenia mieszkańców zwrócił uwagę panu Domarackiemu, że to nie jest taki sam dokument, jak skarga pana „Kowalskiego”.    
Pan Sobol odpowiedział, iż nie zwracał uwagi panu Domaradzkiemu na ten dokument.
Pan Jeżewski zapytał kto wydaje dyspozycję panu Domarackiemu w sprawie przygotowania palanu.
Pan Wójt poinformował, że dyspozycje, co pana Domaracki ma wykonać w studium otrzymał od niego.
Pan Jeżewski zapytał, czy pana Wójt uwzględnił uchwałę w swoich wskazówkach.
Pan Wójt stwierdził, iż nie uwzględnił w całości. Następnie wyjaśnił, iż Studium przygotowuje Wójt, część wniosków uwzględnił, część nie. Dał wytyczne panu Domarackiemu, co ma zrobić. Mieszkańcy Komorowa nie są postawieni pod ścianą, ponieważ Studium zostanie  przedłożone Radzie Gminy, wcześniej stosownej Komisji i Rada Gminy podejmie w tej sprawie decyzję, czy przychyla się do stanowiska Wójta w tej sprawie, czy do mieszkańców. Natomiast czym się kierował podejmując takie stanowisko wyjaśni Radzie Gminy w stosownym czasie.
Pani Borzymowska zapytała jakie są plany zagospodarowania Placu Paderewskiego w Komorowie.
Pan Wójt poinformował, że plany są określone w Planie zagospodarowania Przestrzennego Gminy.
Pan Chruściak stwierdził, że biuletyn Informacyjny z zamieszczonym regulaminem nie dotarł do mieszkańców Komorowa Wsi. Usługi poczty w Komorowie są na coraz gorszym poziomie.
Przypomniał, aby na jednej z najbliższych komisji GKiP była rozpatrywana sprawa posesji i obiektu przy ul. Wiejskiej, którą użytkuje Spółdzielnia „Michałowiczanka”.
Następnie poinformował o zagrodzeniu ul. Wrzosowej, zostało postawione ogrodzenie i na posesji zostały wycięte drzewa. Poprosił o przyspieszenie załatwienia tej sprawy.
Pan Wójt poinformował, że w związku z nieprzekazaniem przez Pocztę Polską biuletynu dla mieszkańców, zrezygnuje z ich usług.
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady pan Wojciech Herner zamknął obrady XVII sesji Rady Gminy Michałowice.
 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 02.04.2008 13:45
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 27
Autor: Urszula Bejda