Urząd Gminy Michałowice
08.04.2009 11:49

Protokół nr XXVI

Z obrad XXVI sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2006-2010 z dnia 2009-01-28
Z obrad XXVI sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 28 stycznia 2009 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.
Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 radnych.
 
Ad. pkt.1
Przewodniczący pan Sławomir Walendowski powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obecnych jest 15 radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały.
Pan Wójt zgłosił wniosek do porządku sesji polegający na zdjęciu z porządku  sesji projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XXV/179/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice z uwagi na to, że nastąpiły zmiany interpretacji prawnej przepisów.
Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta dotyczącego zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XXV/179/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.
Za wnioskiem – 15
Przeciw             – 0
Wstrzymało się – 0
Wniosek został przyjęty.
Wobec zgłoszonego wniosku porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1.Sprawy porządkowe.
2.Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy.
3.Podjęcie uchwał w sprawach:
1)      uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na rok 2009,
2)      zmieniająca uchwałę Nr XXIII/155/2008 z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy,
3)      przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny części nieruchomości gruntowych, stanowiących działki ew.nr 304/10, 305/4, położone we wsi Komorów, Gmina Michałowice,
4)      oddania w najem na okres kolejnych 3 lat, części lokalu znajdującego się w budynku Urzędu Gminy Michałowice, położonego w Michałowicach Osiedlu, stanowiącego mienie komunalne Gminy Michałowice.
4.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 01.12.2008r. do 20.01.2009r.
5.Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XXIII, XXIV i XXV sesji Rady Gminy.
6.Informacja Wójta Gminy.
7.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
8.Sprawy wniesione.
Za przyjęciem – 15
Przeciw             - 0
Wstrzymało się- 0
Porządek obrad XXVI sesji został przyjęty.
 
Ad. pkt. 2
Przewodniczący Rady pan Sławomir Walendowski poinformował, iż projekt protokołu z XXIV sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, były wyłożony do wglądu w biurze rady, zapytał o uwagi do jego treści.
Nie zgłoszono uwag.
Za przyjęciem   - 15
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Rada Gminy przyjęła protokół z XXIV sesji Rady Gminy.
 
Ad. pkt.3.1
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na rok 2009.
Pan Wójt poinformowałiż jest to typowy projekt uchwały budżetowej naszej gminy. Jest on wynikiem kompromisu między możliwościami finansowymi budżetu naszej gminy a potrzebami społecznymi zgłaszanymi przez radnych, sołtysów, mieszkańców. Projekt budżetu został opracowany zgodnie z przepisami prawa.
Pan Walendowski zabierając głos odczytał uchwałę Nr 289/W/08 Składu Orzekającego
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2008 roku przedstawiającą pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2009 rok.
Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.
Pan Wójt poinformował, że w trakcie posiedzeń komisji były przedstawiane autopoprawki, które na posiedzeniu sesji zostały przedstawione w formie pisemnej. 
Przystąpiono do dyskusji nad poszczególnymi załącznikami do projektu uchwały.
Załącznik nr 1 – dochody budżetu Gminy.
Pani Jankowska  przedstawiła autopoprawki, które zostały już omówione na komisjach, następnie poinformowała, że dochody budżetu gminy na 2009 rok stanowią kwotę w wysokości 72 296 186 zł. (pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu).
Pan Bryksa zapytał na czym opiera się szacunek dochodów z opłat adiacenckich w wysokości 275tys.zł.
Następnie porosił o informację na temat stanu przekształceń prawa użytkowania wieczystego na terenie gminy oraz zapytał o występująca w tym temacie kwotę  14 180 zł.
Pan Wójt wyjaśnił, że kwota 275 tys.zł została oszacowana w oparciu o wzrost opłaty adiacenckiej związanej z budową infrastruktury technicznej. Przyjęto założenie, że nieruchomości podlegających opłacie będzie około 200 a więc wpływy z tego tytułu mogą sięgnąć około 275 tys.zł. Stwierdził, że jeśli będzie wykonane więcej przyłączy, to kwota będzie wyższa. Natomiast kwota 14 180zł. pochodzi z wpływów dotyczących rozłożenia na raty w ramach przekształcenia. Jest wstępne założenie iż nikt się nie zgłosi, ponieważ większość mieszkańców dokonała przekształcenia wieczystego.
Pan Bryksa zapytał, ile działek pozostało do przekształcenia.
Pan Wójt poinformował, że około 10%  działek niezostało przekształcone.
Załącznik nr 1a
Pani Jankowska poinformowała, iż jest to kwota dochodów która określona została w wysokości 1 485.621 zł.
Brak uwag.
Załącznik nr 1b
Pani Jankowska poinformowała, iż jest to kwota dochodów która określona została w wysokości 48.760 zł.
Brak uwag.
 
Załącznik nr 2 – wydatki budżetu Gminy
Pani Jankowska  poinformowała, iż wydatki budżetu gminy zamkną się kwotą 80 328 086zł,Następnie przedstawiła informację uzupełniającą, która stanowi wykaz zadań w poszczególnych działach budżetu Gminy.
Dział 10 – Rolnictwo i łowiectwo
Pani Jankowa poinformowała iż wydatki w tym dziale zostały określone na kwotę 12 739 700 zł. Szczegółowy wykaz zadań do tego działu został umieszczony w informacji uzupełniającej do zał. nr 2 (w załączeniu do protokołu).
 
Dział 600 – Transport i Łączność.
Pani Jankowska poinformowała, iż w tym dziale wydatki zostały zaplanowane w kwocie 12 169 000 zł.
Brak uwag.
Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa.
Pani Jankowska poinformowała, iż w tym dziale wydatki zostały zaplanowane w kwocie 3070 000 zł.
Pan Bryksa zapytał, czy w pozycji Usługi rzeczoznawców majątkowych są uwzględnione koszty usług związanych z wyliczaniem opłaty adiacenckiej.
Pan Wójt poinformował, że uwzględnione są koszty wycen nieruchomości związanych z infrastrukturą.
Dział 710 – Działalność Usługowa
Pani Jankowska zabierając głos poinformowała, iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 200 000 zł.
Pani Zalewska zapytała, czy w tej kwocie mieszczą się środki związane z przygotowaniem planu Studium dla Gminy Michałowice.
Pan Wójt potwierdzając stwierdził, że kwota na to zadanie wynosi 30 tys.zł.
Pan Bryksa zapytał, jakie plany zagospodarowania przestrzennego przewidziane są do realizacji w 2009 roku.
Pan Wójt poinformował, że plany dotyczyć będą Opaczy Małej, Opaczy Koloni, Michałowic Wsi, następnie tereny związane z Sokołowem, Suchym Lesie, Pęcicami oraz związane z częścią Komorowa Wsi i Nowej Wsi.
Dział 750 – Administracja Publiczna
Pani Jankowska poinformowała iż wydatki planowane są w kwocie 7 423 585zł. 
Brak uwag.
 
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Pani Jankowska poinformowała iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 2509 zł.
Brak uwag.
 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Pani Jankowska poinformowała iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie  1054 000zł.
Pani Zalewska zapytała na jakim etapie są przygotowania do powołania Straży Gminnej.
Pan Wójt poinformował, że było wystąpienie do Komendanta Stołecznego Policji w sprawie opinii, która została wydana pozytywnie i na najbliższą sesję będzie już przedstawiony projekt uchwały.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Pani Jankowska poinformowała, iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 1784 643 zł.
Brak pytań.
Dział 758 – Różne rozliczenia
Pani Jankowska wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 4 480 128zł.
Pan Bryksa odnosząc się do zadania dotyczącego Rezerwy celowej na działalność Jednostek Pomocniczych Gminy w kwocie 58 tys. stwierdził, że środki przeznaczone dla osiedli i sołectw są nie do zaakceptowania. Kwoty dla małych jednostek zostały podniesione, natomiast dla dużych jednostek pozostały bez zmian. Wnioskował o zwiększenie kwoty na mieszkańca z 2,5 zł na kwotę 5 zł. Powstała sytuacja wprowadza  rozróżnienie pomiędzy jednostkami. Kwoty zaproponowane przez pana Wójta są bardzo małe.
Następnie zwracając się do pana Wójta poprosił o wprowadzenia zmian w budżecie, zmierzających  do zmniejszeniu rezerwy i wprowadzeniu sumy, która gwarantowała będzie przy proporcjonalnym podziale kwotę 5,0 zł na mieszkańca we wszystkich miejscowościach naszej gminy. Poprosił o ewentualną przerwę na dokonanie obliczeń potrzebnych do dokonania zmian.
 Pan Wójt poinformował, że obecnie jest taka propozycja, aby małe jednostki, do tysiąca mieszkańców jak Sokołów, Suchy Las, Pęcice, Pęcice Małe, Opacz Mała, Michałowice Wieś i Komorów Wieś otrzymały po 6,0zł na mieszkańca, stwierdzając że są to kwoty które pozwolą coś zrobić, pozostałe trzy jednostki do 2 tys. mieszkańców jak: Nowa Wieś, Opacz Kolonia i Reguły otrzymały po 4,0zł na mieszkańca, natomiast Komorów i Michałowice pozostały by  na poziomie ubiegłego roku i były by to kwoty wystarczające na realizację zadań, które stawia sobie zarząd. Dlatego nie widzi potrzeby wprowadzania zmian.
Pani Borzymowska zapytała, czy rozdzielanie środków dla Jednostek Pomocniczych Gminy odbywa się według obowiązującego prawa w Polsce.
Pan Wójt stwierdził, iż jest to dobra wola naszej Rady Gminy, a nie prawa.
Pan Bryksa zwracając się do pani Skarbnik poprosił o wyliczenie konkretnych kwot środków, które według proponowanej poprawki można by było przesunąć z jednego do drugiego miejsca. Składając wniosek jako poprawkę do budżetu gminy chciałby poprzeć konkretnymi liczbami, których sam nie jest w stanie wyliczyć.
Pan Wójt stwierdził, że nie widzi potrzeby wykonywania obecnie wyliczeń.
Pan Walendowski stwierdził, iż ze względu na brak konkretów nie może przegłosować złożonego wniosku.
 
 
Dział 801 – Oświata i Wychowanie
Pani Jankowska poinformowała iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 22 959 817 zł.
Pan Wójt wniósł autopoprawkę polegającą na zamianie pomiędzy paragrafami w gminnych przedszkolach publicznych, z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup programów i licencji komputerowych z kwotą 6 tys.zł.
Brak uwag.
Dział 803 – Szkolnictwo Wyższe.
Pani Jankowska poinformowała iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 36 000 zł.
Brak uwag
 
Dział 851 – Ochrona Zdrowia.
Pani Jankowska poinformowała iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 192 000 zł.
Brak uwag
Dział 852 – Pomoc Społeczna.
Pani Jankowska poinformowała iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 2 954 930 zł.
Brak pytań.
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza.
Pani Jankowska poinformowała iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 797 337zł.
Brak uwag.
 
Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.
Pani Jankowska poinformowała iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 2 663 000zł.
Pan Wójt zaproponował do poz. 944 autopoprwkę polegającą na dopisaniu wyrażenia „w tym przy bibliotece w Komorowie”.
 
Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Pani Jankowska poinformował iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 6 466 437zł.
Pan Bryksa zapytał o kalendarz imprez kulturalnych gminnych na rok 2009 .
Pan Wójt poinformował, że plan organizacji imprez kulturalnych na terenie gminy jest podobny do roku poprzedniego. Na Komisji Spraw Społecznych będzie przedstawiony taki plan.
Pan Bryksa stwierdził, iż z wypowiedzi pana Wójta wynika, że nie ma Planu Imprez Kulturalnych Gminy Michałowice.
Pan Wójt stwierdził, iż nie można stworzyć sztywnego planu Imprez Kulturalnych.
 
Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport
Pani Jankowska poinformowała, iż planowane wydatki w tym dziale wyniosą  1 335 000 zł.
Brak uwag.
 
Załącznik nr 2 a – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
Pani Jankowska poinformowała, że plan w tym dziale  będzie wynosił 1 485 621zł.
Brak uwag.
 
Załącznik Nr 3 – Przychody i Rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego
Pani Jankowska poinformowała, że planowane dochody w tym dziale wyniosą 72 296 186zł. natomiast planowane wydatki 80 328 086zł.
Brak uwag.
 
Załącznik nr 4 – Zadania Inwestycyjne
Pan Wójt poinformował że załącznik nr 4 jest planem wydatków inwestycyjnych  na 2009 rok, składa się z dwóch części: zadań kontynuowanych rozpoczętych w roku ubiegłym i zadań rozpoczynanych.  Łącznie nakłady inwestycyjne wynoszą 24 489 500zł., ze środków budżetowych nakłady maja wynieść 16 457 600zł a pozostałą część kwoty mają stanowić pożyczki i kredyty. Następnie przedstawił autopoprawki, które w formie pisemnej zostały przedstawione radnym i stanowią załącznik do protokołu.
Pani Borzymowska przypomniała, że mieszkańcy Michałowic Wsi wcześniej zgłaszali się do pana Wójta z prośbą o wybudowanie kanalizacji w ul. Kasztanowej, którą pan Wójt zapewnił wykonać. Natomiast w przedstawionym załączniku na to zadanie została zarezerwowana mała suma, niegwarantująca wykonanie tej inwestycji. Zapytała, co stoi na przeszkodzie aby kilka posesji w Michałowicach Wsi podłączyć do kanalizacji. 
Pan Wójt przypomniał, że przed uchwaleniem budżetu omawiana pozycja nigdzie nie była ujęta, natomiast w wyniku pozytywnej opinii Komisji GKiP pozycja ta zastała dołączona. Na komisji stwierdzono, że można tę inwestycje w roku bieżącym realizować, z tym że nie przypomina sobie takiego przyrzeczenia, że to zadanie w roku bieżącym zostanie zakończone. Poinformował, że za zarezerwowaną kwotę można będzie rozpocząć realizację tej inwestycji, sama przepompownia ścieków, przejście przez rzeczkę pochłonie kwotę około 100tys.zł.
Pan Goźliński przedstawił radnym umowę na budowę kanalizacji podpisaną 5 lat temu, stwierdzając iż sprawa panu Wójtowi znana jest już dawno, ponieważ wpłatę dokonał 4 lata temu. Następnie zapytał, dlaczego dobro mieszkańców ul. Kasztanowej jest gorsze od dobra innych mieszkańców, którzy mają chodniki, gaz, kanalizację.
Pan Bryksa  przypomniał, że w roku 2008 uchwalono wraz z budżetem limity na WPI, dlatego na Komisji GKiP zapytał, które z zadań są nowymi w stosunku do Planów Inwestycyjnych uchwalonych w roku 2008, na rok 2009. Następnie wymienił nowe zadania inwestycyjne wprowadzone przez pana Wójta w stosunku do Wieloletnich Planów Inwestycyjnych uchwalonych w roku 2008: opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Starej Drogi w Komorowie Wsi, budowę SUW Michałowice – Reguły, sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Michałowicach, budowę ścieżki rowerowej wzdłuż kolejki WKD, rozbudowę Szkoły w Nowej Wsi, budowę Domu Spokojnej Starości, budowę Mediateki w Michałowicach, budowę Centrum Kultury wraz z Teatrem w Komorowie. Poinformował, że nie uzyskał odpowiedzi, które zadania uchwalone przez Radę Gminy w budżecie na rok 2008, przewidziane do realizacji w WPI w roku 2009 zostały usunięte z listy planów inwestycyjnych. Stwierdził, że występuje  sytuacja dowolnej żonglerki ze strony pana Wójta  zadaniami inwestycyjnymi, bez prawidłowego informowania Rady Gminy.
Pan Wójt poinformował, że pan radny Bryksa składa dużo wniosków z zapytaniami, na które udzielenie odpowiedzi wymaga dużo czasu.
Pan Bryksa stwierdził, iż pytanie było zadane na komisji, na której pan Wójt się zobowiązał się do odpowiedzi, ponieważ jej nie uzyskał, więc zadał go na obecnej sesji.
Pan Kawiorski poinformował że budowa sieci wodociągowej w ul. Żurawiej Michałowicach, budowa sieci wodociągowej w ul. Skośnej w Granicy.
Pan Wójt wyjaśnił, że zdarza się, że  w projekcie budżecie jest wpisana budowa wodociągu czy kanalizacji w jakiejś ulicy, a później zaistnieje taka sytuacja, że mieszkańcy rezygnują z budowy kanalizacji z powodu nieuregulowanego stanu prawnego ulicy jak np. mieszkańcy ul. Żurawiej nie przekazali drogi na rzecz gminy, mimo że zobowiązali się do tego wcześniej.
Pani Borzymowska zapytała, czy w Michałowicach pan Wójt zamierza budować Mediatekę, czy Ośrodek Kultury, o którego zamianę prosiła Przewodnicząca Zarządu Osiedla Michałowic w imieniu mieszkańców.
Pan Wójt poinformował, że w tej sprawie spotka się z mieszkańcami Michałowic i wówczas podejmie decyzję o ewentualnej  zmianie.
Pan Bryksa zwracając się do pana Wójta poprosił o potwierdzenie informacji, że tylko dwa zadania wymienione przez pana Kawiarskiego zostały usunięte z listy planów inwestycyjnych.
Pan Wójt poinformował, że wg jego stanu wiedzy to tak.
Pani Warsztocka zapytała, czy pozostałą z ubiegłego roku kwotą w wysokości 14 tys. zł będzie mogła dysponować w roku bieżącym.
Pan Wójt poinformował, że w budżecie jest pozycja budowa boiska w Pecicach Małych z kwotą 50tys.zł w której zawarta jest kwota 14 tys.zł.
Pani Warsztocka stwierdziła, iż wcześniej były inne ustalenia.
Pani Zalewska stwierdziła, że oczekuje od pana Wójta przemyślenia dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego w ul. Ireny. Następnie poruszyła sprawę ul. Podleśnej, której budowę obiecano mieszkańcom. Poprosiła o konkretne działanie i konkretne propozycje.
Pan Wójt poinformował, że odnośnie ul. Ireny szczegółowo odpowie w informacjach wójta, natomiast co do budowy wodociągu w ul. Podleśnej padła odpowiedź, że sprawa zostanie pozytywnie załatwiona, co nie znaczy że w ciągu dziesięciu dni znajdzie się taka pozycja w budżecie, w ciągu 11 miesięcy sprawa będzie załatwiona.
 
Załącznik nr 5 – Wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011
Pan Wójt poinformował, że załącznik  jest załącznikiem inwestycyjnym.
Pan Bryksa zapytał, jakie zmiany w stosunku do limitów WPI budżetu roku 2008 wprowadzono w omawianym załączniku.
Pan Wójt poinformował, iż nastąpiło znaczne zmniejszenie nakładów inwestycyjnych związanych przede wszystkim ze stanami polegającymi na przesunięciach środków inwestycyjnych  z roku 2010 na 2011.
Pan Witek zapytał, czy realizacja budowy kanalizacji w ul. Kasztanowej do roku 2010 będzie możliwa do zakończenia.
Pan Wójt poinformował, że jeżeli nie nastąpią jakieś sytuacje szczególne, to inwestycja będzie zakończona w roku 2010.
 
Załącznik nr 6 – dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury.
Brak uwag.
 
Załącznik nr 7 – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i wychowania na 2009 rok.
Brak uwag.
 
Załącznik nr 8 – dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2008 rok.
Brak uwag.
Załącznik nr 9 – Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na 2009 rok.
Brak uwag.
Załącznik nr 10 – Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na 2009 rok.
Brak uwag.
 
Załącznik nr 11 – dochody własne i wydatki jednostek budżetowych w 2009 roku.
Brak uwag.
 
Załącznik nr 12 – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku.
Brak uwag.
 
Pan Bryksa zgłosił poprawkę do projektu budżetu, do zał. Nr 2 polegającą na przesunięciuśrodków w kwocie 19480zł z rezerwy ogólnej do rezerwy celowej na powiększenie nakładów na jednostki pomocnicze. Intencją wniosku jest powiększenie nakładów w jednostkach pomocniczych Gminy Michałowice do wysokości 5zł. na jednego mieszkańca, jednolicie dla wszystkich miejscowości.
Pani Zalewska zapytała, czy zasadne jest utrzymywanie kwoty 2 200 tys.zł w budżecie 2009r. na odszkodowanie za grunty przyjęte na rzecz gminy w przypadku gdy w 2008 roku wydano na odszkodowanie kwotę 470 tys.zł.
Pan Wójt wyjaśnił, że kwota jest znaczna, ale trzeba pamiętać, że występuje wiele postępowań prowadzonych przez Starostwo w sprawie odszkodowań. Stwierdził, że nie może powstać taka sytuacja, że będzie ustalona kwota odszkodowania a gmina nie będzie miała na to środków.
Pan Chruściak przypomniał, że najpoważniejszą pozycją w dochodach gminy jest podatek dochodowy od osób fizycznych, stanowiący około 54% wszystkich dochodów gminy.
Natomiast wiele osób mieszkających na terenie naszej gminy, odprowadzających podatki na innych terenach domaga się bardzo szybkich inwestycji na nowo tworzonych ulicach. Ostatnio pan Wójt i urząd gminy prowadzą godną uwagi kampanię, która zmierza do tego, aby podatki znalazły się w naszej gminie.
Pan Herner zabierając głos stwierdził, że wprowadzenie do projektu budżetu dużo nowych inwestycji zagraża niewykonalnością niektórych z nich, dlatego złożył wniosek do projektu budżetu polegający na wykreśleniu z załącznika nr 4 oraz WPI budowy Mediateki w Michałowicach, budowy Centrum Kultury wraz z Teatrem w Komorowie proponując, aby pozyskane środki zasiliły budowę Przedszkola Gminnego w Komorowie, oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Regułach.
Pan Bryksa stwierdził, iż zaproponowany projekt budżetu jest projektem nieodpowiedzialnym, źle przygotowanym, jest głęboko życzeniowym, niewykonalnym. W zał. nr 4 stosunek zadań kontynuowanych do zadań rozpoczynanych jest inny niż w latach ubiegłych, gdzie była zachowana równowaga pod tym kontem. Z projektu budżetu wynika, że pan Wójt w przeciągu kilku lat zamierza pobudować Centrum Administracyjne w Regułach, szereg ogrodów jordanowskich dla dzieci, SUW w Michałowicach, rozbudowę szkoły w Nowej Wsi, budynek Przedszkola w Michałowicach, zmodernizować budynek Przedszkola w Nowej Wsi, Dom Starości, Mediatekę w Michałowicach, Centrum Kultury z Teatrem w Komorowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Regułach. Stwierdził, iż w takim ujęciu przygotowany budżet budzi jego głęboki sprzeciw, będzie głosował przeciwko projektowi budżetu, ponieważ jest on nieodpowiedzialny.
Następnie stwierdził, że nie jest przeprowadzana analiza planów inwestycyjnych gminy, nie jest przeprowadzana rewizja Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Gminy. Zaapelował do rozwagi radnych w sprawie swojej opinii stwierdzając, że jest jeszcze czas, aby przy dużym zaangażowaniu sił dokonać racjonalizacji tego budżetu w sposób odpowiedzialny.
Pan Wójt niepodzielając opinii pana radnego Bryksy przypomniał, iż pan radny w poprzednich latach do projektu budżetu składał po 20 wniosków, jakby był tak odpowiedzialnym radnym, to by składał tylko kilka.
Pan Bryksa zaapelował do pana Wójta o skrupulatne dokonywanie analiz pism wpływających, wniosków. Po dokonaniu analizy okazałoby się, że z  wniosków które po raz pierwszy składał w roku 2003 spora część są to wnioski kompletnie nie budżetowe, tylko racjonalizatorskie i merytoryczne, a po drugie, że w latach następnych większość wniosków była regularnie powtarzana. Nowych propozycji, których składał było bardzo mało, a składanie co roku dużej listy wynikało z tego, że chciał przypomnieć o dawno składanych wnioskach.
Pani Borzymowska stwierdziła, iż jest to budżet nierealny, nie dający żadnej wizji, natomiast w sposób niebezpieczny mogący rozbudzić apetyty mieszkańców, doprowadzając do frustracji i zniechęcenia. Będzie głosowała przeciwko tak przedstawionemu budżetowi. 
Pan Hanc stwierdził, iż wszystko widać jak się manipuluje ludźmi, aby głosowanie było przeciwko przyjęciu budżetu.
Pani Kalczuk stwierdziła, że dzieje się bardzo źle, ponieważ Radni nie mają ze sobą kontaktu. Miał być budowany parking w Komorowie przez kolej WKD, ale pani radna Borzymowska zrobiła dokoła tyle szumu, że nie ma tego parkingu, miała być wykonana inwestycja ul. Ireny, również z powodu nieporozumień wykonanie zostało odwołane. Stwierdziła,  że należy się wziąć do pracy.
Pan Zacny zwracając się do pana Wójta porosił o przygotowanie do końca lutego kosztów całościowych nowych inwestycji, oraz prognozę finansową gminy na najbliższe 4 lata z uwzględnieniem nowych inwestycji.
Pani Popko stwierdziła, że w ramach kryzysu należałoby zwiększyć pozyskiwanie środków zewnętrznych. Należałoby zatrudnić kompetentnych pracowników do pozyskiwania środków na rozbudowę szkół, przedszkoli, na cele rekreacyjne. Stwierdziła, że nasza gmina pod tym względem jest zacofana.
Pan Wójt zapytał na jakiem podstawie pani Przewodnicząca składa takie sądy. Poprosił o konkretne przykłady w tym temacie  na kolejną sesję,  które gminy uzyskały środki na przedszkola.
Pani Borzymowska stwierdziła, że środki zewnętrzne w naszej gminie są pozyskiwane w sposób bardzo nieefektywny, stwierdzając że powinna być zatrudniona specjalistyczna firma zewnętrzna.
Pan Wójt poinformował, że wcześniej była zatrudniona firma do pozyskiwania środków zewnętrznych i nic nie pozyskała.
Pan Zalewska poprosiła o uzasadnienie do złożonego wniosku.
Pan Herner powtórzył iż chodzi o to, że zadań w budżecie jest za dużo, są one niedoszacowane i dlatego złożył wniosek.
Pan Strzelecki stwierdził, iż uzasadnienie jest wystarczające, należy przegłosować wniosek.
Pan Rajski stwierdził, iż dyskusja zapoczątkowana przez pana Bryksę jest w jakiś sposób radykalną konsekwencją, co było na komisjach. Niektóre tematy wprowadzane do budżetu wiele razy z pełną świadomością, że ich realizacja jest mocno zagrożona, co nie zmienia faktu, że są one potrzebne. Został trącony jeden temat zaproponowany przez pana Hernera i wyszło demokracja „tak”, tylko nie na moim podwórku. Budżet jest bardzo niepewny, dochody niepewne, co wymaga twórczej, konstruktywnej zmiany.
Pan Bryksa stwierdził, iż wniosek pana Hernera jest wnioskiem wycinkowym, który nie rozwiązuje problemu zapisanego w projekcie budżetu i nie jest to wniosek dobry, ponieważ nie poprawia sprawy w sposób systemowy. Stwierdził, że jeżeli rada budżetu nie przyjmie wskazując na mankamenty, to pan Wójt będzie zobowiązany do tego, aby budżet poprawić we współpracy z radnymi. Jeśli ten budżet zostanie przyjęty, to poprawki do tego budżetu będą kosmetyczne a nie realne.
Pan Walendowski wyjaśnił, ze przyjęcie budżetu czy nie przyjęcie, nie jest jednoznaczne, pan Wójt ma prowizorium i może realizować zadania które są.
 
Przystąpiono do głosowania wniosku pana radnego Bryksy dotyczącego przesunięcia środków w kwocie 19480zł z rezerwy ogólnej do rezerwy celowej na powiększenie nakładów na jednostki pomocnicze.
Za wnioskiem          - 5
Przeciw                    - 9
Wstrzymało się        - 1
Rada wniosku nie przyjęła.
 
Przystąpiono do głosowania wniosku pana radnego Hernera polegającego na wykreśleniu z załącznika nr 4 oraz WPI budowy Mediateki w Michałowicach, budowy Centrum Kultury wraz z Teatrem w Komorowie, przeznaczeniem pozyskanych środków na  budowę Przedszkola Gminnego w Komorowie, oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Regułach.
Za wnioskiem          - 7
Przeciw                    - 1
Wstrzymało się        - 6
Rada wniosek przyjęła.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na rok 2009 z autopoprawkami pana Wójta i wnioskiem pana radnego Hernera.
Za przyjęciem – 11
Przeciw            - 3
Wstrzymało się- 1
Uchwała Nr XXVI/181/2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Pan Walendowski zarządził 15 min.przerwy.
Pan Walendowski po przerwie przekazał prowadzenie sesji panu Zacnemu.
Pan Wójt podziękował  paniom i panom radnym za uchwalenie budżetu Gminy na rok 2009, zdając sobie sprawę iż jest to budżet roszczeniowy. Poinformował, że zadania inwestycyjne wpisane z kwotami 50 tys.zł, są tylko zapoczątkowaniem tematu, ponieważ tych inwestycji nie zrealizuje się w ciągu roku, dwóch.
Odnośnie wspomnianych wcześniej zastrzeżeń np. SUW w Michałowicach, Regułach, wyjaśnił, że aby na temat tego zadania rozmawiać na zewnątrz, to trzeba mieć to zadanie w budżecie. Same sprawy formalno-prawne tego tematu będą trwać około 3 lat.
 
Ad. pkt.3.2
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XXIII/155/2008 z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.
Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały dotyczy podpisania umów na dostęp do internetu
Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XXIII/155/2008 z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.
Za przyjęciem – 15
Przeciw             - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXVI/182/2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.3
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny części nieruchomości gruntowych, stanowiących działki ew.nr 304/10, 305/4, położone we wsi Komorów, Gmina Michałowice.
Pan Wójt poinformował, że przekazane działki zostały przeznaczone pod drogę wewnętrzną o szerokości 7 m, umożliwiającą połączenie części zachodniej i wschodniej ulicy Polnej we wsi Komorów.
Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny części nieruchomości gruntowych, stanowiących działki ew.nr 304/10, 305/4, położone we wsi Komorów, Gmina Michałowice.
Za przyjęciem – 15
Przeciw             - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXVI/182/2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.4
Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie oddania w najem na okres kolejnych 3 lat, części lokalu znajdującego się w budynku Urzędu Gminy Michałowice, położonego w Michałowicach Osiedlu, stanowiącego mienie komunalne Gminy Michałowice.
Pan Wójt poinformował, że przedmiotem najmu jest część korytarza-poczekalni na parterze budynku Urzędu Gminy, gdzie prowadzone usługi ubezpieczeniowe.
Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.
Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.
 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie oddania w najem na okres kolejnych 3 lat, części lokalu znajdującego się w budynku Urzędu Gminy Michałowice, położonego w Michałowicach Osiedlu, stanowiącego mienie komunalne Gminy Michałowice.
Za przyjęciem – 15
Przeciw             - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXVI/182/2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.4
Z zakresu Gospodarki Komunalnej
Pan Bryksa zapytał, jakie drogi z terenu Osiedla Komorów i Granicy zostały zawarte w uzupełniającym postępowaniu.
Pan Łuszczyński poinformował, że postępowanie uzupełniające obejmuje parking w ul. Podhalańskiej, ul. Prusa przy Przedszkolu, ul. Kurpińskiego, ul. Szopena, ul. Szeroką, ul. Pogodną.
Pan Bryksa odnośnie pkt. 3 zapytał jaki okres obejmuje umowa i jakie warunki wywozu i koszty ponosi  gmina.
Pan Łuszczyński poinformował, że umowa obejmuje rok 2009, opróżnianie jest różne w zależności od rodzaju pojemników co dwa, trzy dni, lub jak jest potrzeba to na telefon. Wszystko w ramach kosztów umowy.
Pan Bryksa zapytał o szczegóły dotyczące zawarcia umowy z osobą zajmującą się odczytem wodomierzy za zrzut ścieków.
Pan Łuszczyński poinformował, że umowa obejmuje okres do końca bieżącego roku i odczytem będą się zajmowały dwie osoby. 
Pan Bryksa zapytał się na jaki okres zawarto umowę na konserwację
Pan Łuszczyński poinformował, że umowę zawartą na okres do końca 2011 roku.
Pan Bryksa zapytał, czego dotyczy umowa o renowację przewodu kanalizacyjnego.
Pan Łuszczyński poinformował, że dotyczy to przewodu kanalizacyjnego przy stacji WKD w Nowej Wsi.
Z zakresu inwestycji i remontów.
Brak uwag.
Z zakresu geodezji i rolnictwa.
Brak pytań.
Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Pan Bryksa porosił o wyjaśnienie zapisu dotyczącego zapytania skierowanego do firmy DAWOS.
Pan Wójt wyjaśnił, że w związku z wymaganą oceną   środowiskową chcieliśmy się upewnić, czy konieczne jest wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko do studium, zgodnie z nową procedurą.
Z zakresu kultury, sportu i spraw społecznych.
Brak pytań.
Z zakresu gminnej oświaty.
Brak pytań.
Z zakresu pomocy społecznej.
Brak pytań.
 
Ad. pkt.5
Brak uwag.
 
Ad. pkt.6
Pan Wójt poinformował, że odbyło się spotkanie z Prezydentami Miasta Pruszkowa w sprawie realizacji ul. Ireny. Władze Pruszkowa stwierdziły, że nie widzą możliwości skończenia tej inwestycji szybciej niż 30 sierpnia przyszłego roku, dlatego przesunęły środki przeznaczone na ul. Ireny z 2009 na rok 2010. Zobowiązały się do podania listy 12 nieruchomości, które mają być przyłączone do wodociągu.
Władze Pruszkowa zmieniły swój stosunek w sprawie wspólnego biletu ZTM, zgodzą się na jego współfinansowanie, co otwiera drogę dla całej naszej gminy, oczywiście z poniesieniem pewnych nakładów.
Poinformował, że skończyła się kadencja poprzedniego rektoratu SGGW, odbyło się spotkanie z nowo wybranym rektorem w sprawie przyszłości pól Komorowskich, który stwierdził iż SGGW zrezygnuje w chwili obecnej z działań zmierzających do zmiany przeznaczenia tych gruntów na cele inne niż obecne i przystąpi do upraw rolnych.
Pani Borzymowska zwracając się do pana Wójta zapytała kiedy przygotuje projekt uchwały w sprawie ul. Ireny.
Pan Wójt poinformował, że do końca marca powinien być projekt uchwały.
 
Ad. pkt.7
Pan Walendowski poinformował, że wpłynęło pismo od firmy Commercial Union , która po otrzymaniu naszej uchwały wezwała Radę Gminy Michałowice do usunięcia naruszenia prawa.
Następnie pismo pana Balcerzaka z Michałowic, dotyczące korekty Planu Zagospodarowania Przestrzennego Reguł, które zostanie przekazane panu Wójtowi.
Poinformował o przekazaniu sprawy pana Janusza Komorowskiego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze do rozpatrzenia przez Radę Gminy Michałowice.
Zaproponował przekazanie do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.
Przystąpiono do głosowania w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.
Za przekazaniem     - 13
Przeciw                    - 0
Wstrzymało się        - 1
Rada wniosek przyjęła.
 
Następnie odczytał skargę Państwa Bożeny i Witolda Dziekańskich zam. w Opaczy przy ul. Polnej 23 na bezczynność urzędników Gminy Michałowice: Wójta i działu geodezji.
Zaproponował przekazanie do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.
Przystąpiono do głosowania w sprawie przekazania sprawy do rozpatrzenia sprawy przez Komisję Rewizyjną.
Za przekazaniem     - 14
Przeciw                    - 0
Wstrzymało się        - 0
Rada wniosek przyjęła.
 
Następnie została złożona deklaracja sołtysa Michałowic Wsi dotycząca budowy kanalizacji w ul. Kasztanowej, która zostanie przekazana panu Wójtowi.
Następnie pisma Państwa Gnich dotyczące zmian przeznaczenia w Projekcie Studium Zagospodarowania Przestrzennego do przekazania panu Wójtowi.
Stowarzyszenie K-40 zwróciło się z prośbą o dofinansowanie adaptacji kosztów utrzymania pomieszczenia biurowego przy ul. Berylowej 34 w Komorowie. Pismo kierowane jest do Komisji Spraw Społecznych i tam będzie przekazane.
Pismo mieszkańców ul. Kochanowskiego skierowane do pana Wójta w sprawie budowy wodociągu, zostanie przekazane do pana Wójta.
Mieszkańcy ul. Jaśminowej z Michałowic zwracają się z prośbą do pana Wójta o wykonanie nawierzchni.
Następne pismo dotyczące czystości na Placu Paderewskiego w Komorowie.
Stowarzyszenie Przyjazna Ostoja zwróciło się do rady gminy w sprawie podjęcia działań zmierzających do rozszerzenia strefy obowiązywania biletu aglomeracyjnego na trasie WKD do Grodziska Mazowieckiego.
 
Ad. pkt.8
Pan Bryksa złożył wniosek, aby w materiałach na sesję były włanczane dokumenty, które będą pozwalały na zapoznanie się ze sprawą wcześniej przed sesją i wyrobieniem opinii.
Następny wniosek do pana Wójta w sprawie posprzątania terenu gminy, ponieważ zaśmiecenie jest bardzo duże.
Następnie złożył interpelację ustną z prośbą o udzielenie odpowiedzi w sprawie procedur, które są realizowane w przypadku utrzymania koszy ulicznych i czystości wokół nich. Stwierdził, iż jest to wniosek o ewentualną zmianę w zadaniach firmy obsługującej kosze na śmieci. Firma zabiera śmieci z kosza, natomiast nie sprzątany jest teren wokół kosza.
Złożył wniosek pod interpelacją o opracowanie i wdrożenie programu działań gminy zmierzających do zaprzestania wyrzucania śmieci domowych do koszy ulicznych przez mieszkańców.
Następna interpelacja, wniosek o działania kontrolne ze strony Urzędu Gminy Michałowice w trybie pilnym dotyczące posiadania i realizowania umów wywozu odpadów stałych z posesji na terenie Gminy Michałowice. Poprosił o udzielenie informacji na piśmie o sposobie realizacji tego wniosku.
Następnie nawiązał do realizacji uchwały Rady Gminy określającej sposób informowania przez podmioty korzystające z dofinansowań  Gminy Michałowice na materiałach promocyjnych. Poinformował, że w informacji o spotkaniach z panem Maciejem Orłosiem na terenie naszej Gminy był wpis, że koszty pokrywane są między innymi z dotacji Wójta Gminy. Przypomniał, że w uchwale była mowa o dofinansowaniu Gminy Michałowice. Porosił pana Wójta o udzielenie informacji również w tej sprawie.
Pan Wójt poinformował, że nie wiedział nic o takim wpisie i zwróci uwagę w tej sprawie.
Pani Warsztocka zabrała głos w sprawie kontenerów na wywóz śmieci. Stwierdziła, że akcja się bardzo sprawdziła. Zapytała, czy jest możliwość postawienia pojemnika na metale, ponieważ bardzo często mieszkańcy w tej sprawie pytają.
Pan Wójt poinformował, że nie ma takiego pojemnika w ofercie, natomiast wystawienie metali kolorowych za ogrodzenie powoduje ich odebranie w ciągu 24 godzin. Poinformował, że część metali kolorowych jest uciążliwa dla środowiska i trzeba z tym uważać.
Pani Warsztocka poinformowała, że wokół pojemników na segregacje nie jest czysto, mieszkańcy mieszkający obok nich skarżą się na bałagan. Rada Sołecka nie zdecydowała się jednak na zmianę miejsca, ponieważ doszła do wniosku, że jest to najlepsze miejsce ze względu na szerokość ulicy.
Pan Wójt stwierdził, iż postara się rozwiązać to systemowo.
Pan Walendowski przypomniał o składaniu oświadczeń majątkowych w dwóch egzemplarzach wraz z pitami, z uwzględnieniem wcześniej zgłaszanych uwag przez Urząd Skarbowy w stosunku do niektórych radnych.
Pani Zalewska poinformowała, że z przyjemnością przeczytała na stronie gminy informację dotyczącą Pomnika Lotników. Stwierdziła że niedoinformowanie jakie panowało w tym zakresie obciąża zdecydowanie pana Wójta.
Pan Wójt poinformował, że informacja odnośnie Pomnika Lotników powstała z jego inspiracji. Informacja została przekazana do Ambasady Rumuńskiej, która zareagowała i na pewno podejmie kroki zmierzające do wspólnego uporządkowanie tej sprawy. Sądzi, że w bieżącym roku wspólnie z władzami rumuńskimi zacznie się rozwiązywać problem. Przypomniał, że sprawą  zajął się inż. Woźniak do którego z omawianą sprawą się zwrócił.
Pani Zalewska zaprosiła Przewodniczącego Rady na Komisję Spraw Społecznych, aby zainteresował się jak jest prowadzona w/w komisja, na której nie można zadać pytania, uzyskać odpowiedzi. Porosiła o reakcję w tej sprawie.
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady pan Paweł Zacny zamknął obrady XXVI sesji Rady Gminy Michałowice.
 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 08.04.2009 11:49
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 18
Autor: Urszula Bejda