Urząd Gminy Michałowice
05.05.2009 10:23

Protokół nr XXVII

Z obrad XXVII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2006-2010 z dnia 2009-02-26

Z obrad XXVII sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 26 luty 2009 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 radnych.
 
Ad. pkt.1

Przewodniczący pan Sławomir Walendowski powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obecnych jest 15 radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały.

Pan Wójt zgłosił wniosek do porządku sesji polegający na wprowadzeniu projektu uchwały w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia, a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta dotyczącego rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia, a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice:

Za przyjęciem – 15
Przeciw             – 0
Wstrzymało się – 0
Wniosek został przyjęty.
 

Następnie pan Wójt zgłosił drugi wniosek o rozszerzenie porządku obradsesji o projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2009 roku projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

 

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta dotyczącego rozszerzenia porządku obrad sesji o projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2009 roku projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1:

Za przyjęciem – 15
Przeciw             – 0
Wstrzymało się – 0
Wniosek został przyjęty.

Wobec zgłoszonych wniosków porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

1.Sprawy porządkowe.

2.Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy.

3.Spotkanie z Komendantem Komisariatu Policji w Michałowicach.

4.Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      dokonania zmian do budżetu Gminy Michałowice na 2009 rok,

2)      zaciągnięcia długoterminowych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2009 rok,

3)      określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2009,

4)      dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy,

5)      nabycia przez Gminę Michałowice części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 1283 położoną w obrębie ewidencyjnym Michałowice Osiedle, gmina Michałowice,

6)      scalenia i podziału nieruchomości położonych we wsi Reguły, gmina Michałowice,

7)      wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach,

8)      utworzenia Straży Gminnej Gminy Michałowice,

9)      rozpatrzenia skargi Pani Bożeny Dziekańskiej na zachowanie Wójta Gminy Michałowice,

10)  Regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia, a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice,

11) zatwierdzenia do realizacji w 2009 roku projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

5.Podjęcie stanowiska w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Michałowice na 2009 rok.

6.Podjęcie stanowiska w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Michałowice na 2009 rok.

7.Podjęcie stanowiska w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Gminy Michałowice na 2009 rok.

8.Podjęcie stanowiska w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Michałowice na 2009 rok.

9.Podjęcie stanowiska w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w 2008 r.

10. Podjęcie stanowiska w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Gminy w 2008 r.

11. Podjęcie stanowiska w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy w 2008 r.

12. Informacje Wójta Gminy.

13. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

14. Sprawy wniesione.

Za przyjęciem – 13
Przeciw             - 0
Wstrzymało się- 0

Porządek obrad XXVII sesji został przyjęty.

 
Ad. pkt. 2

Przewodniczący Rady pan Sławomir Walendowski poinformował, iż projekt protokołu z XXV sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, były wyłożony do wglądu w biurze rady, zapytał o uwagi do jego treści.

Nie zgłoszono uwag.
Za przyjęciem   - 13
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Rada Gminy przyjęła protokół z XXV sesji Rady Gminy.
 
Ad. pkt.3

Przystąpiono do dyskusji z Komendantem Komisariatu Policji w Michałowicach.

Zastępca Komendanta Policji w Pruszkowie przedstawił nowego Komendanta Policji w Michałowicach  nadkom. Stanisława Salewskiego, który poinformował że funkcje tą objął 15stycznia, a w swoim zawodzie pracuje około 20 lat i przeszedł do naszej gminy z Komendy Głównej Policji. Poinformował, że starał zapoznać się z problemami występującymi na terenie Gminy Michałowice, następnie zaprosił do dyskusji.

Pan Chruściak poinformował że wysłane zostało pismo do Komendy Policji w sprawie wskazania niebezpiecznych punktów w Komorowie Wsi.

Pan Rajski poruszył sprawę przejazdu ciężkich samochodów przez teren naszej Gminy oraz drugi temat dotyczący Pęcic Małych i programu który na tym terenie działa – „Pilnuje Sąsiad”. Zapytał Komendanta, czy zna temat i czy jest zainteresowany dalszym działaniem tego programu.

Pan Salewski poinformował, że jeżeli chodzi o pojazdy o masie przekraczającej 3,5t to większość pojazdów jeżdżących po Gminie ma na jej terenie swoje siedziby, przez co muszą się po ulicach Gminy poruszać i mają do tego prawo. Kierowcy samochodów, które nie mają pozwolenia na poruszanie się po Gminie Michałowice będą karani mandatami. W sprawie działań na terenie Pęcic stwierdził że ilość przestępstw jest bardzo sporadyczna ale mimo wszystko jest zainteresowany każdą nową inicjatywą, by przestępczość zniżyć do zera.  

Pani Zawadzka zapytała, czy odbędzie się spotkanie mieszkańców z dzielnicowym, które obiecał komendant i jaka jest szansa, by taki spotkanie się odbyło w najbliższym czasie.

Pan Salewski poinformował, że już takie spotkanie odbyło się z sołtysem  i mieszkańcami Reguł, więc nie ma problemu by takie spotkania odbyły się w innych miejscowościach.

Pani Zawadzka poruszyła sprawę spożywania alkoholu w godzinach wieczornych w okolicach stacji WKD w Opaczy. Prosiła o regularne patrole w okolicach sklepu, wokół którego zbiera się młodzież. Poinformowała, że drugim takim miejscem jest ul. Klonowa przy samych torach WKD.

Pan Hanc wspomniał, że często dochodzi do sytuacji, że policjant wypisując mandat za źle postawiony samochód pod sklepem mówi, że to z polecenia pana Wójta. Prosił, aby Policja nie podawała nieprawdziwych informacji.

Pani Borzymowska poinformowała, że ma informację, że na Placu Paderewskiego w Komorowie odbywa się sprzedaż narkotyków. Prosiła o interwencję w tej sprawie.

Pani Popko poinformowała, że mieszkańcy osiedla Michałowice skarżą się że Policja jest niegrzeczna oraz odmawia interwencji. Policja wmawia mieszkańcom, że niektóre przepisy nie istnieją albo nie obowiązują, co jest kłamstwem. Ostatnią sprawą jaką Pani Popko poruszyła jest nie kompetencja funkcjonariuszy policji. Od przeszło dwóch lat są wprowadzony w życie przepisy dotyczące regulaminu utrzymania porządku na terenie Gminy. Przez pierwszy rok Policja nie znała regulaminu, więc sama go dostarczyła na Komisariat. W bieżącym roku funkcjonariusz poinformował, że regulamin go nie obowiązuje, co jest nie prawdą. Przedstawiła tylko jeden z przykładów pokazujących jak niesprawnie działa Policja na terenie naszej Gminy, a co za tym idzie, że w ciągu całego roku za żadne przestępstwo nie znaleziono sprawcy.

Pan Salewski stwierdził, że Gmina Michałowice jest jedną z najmniej zagrożonych gmin. Poinformował, że policja zajmuje się również większymi grupami przestępczymi i nie zawsze ma czas by przyjechać na wezwanie do osoby palącej ognisko. Ale gdyby nie praca policji, ilość przestępstw nie była by taka mała.

Pani Popko upierając się przy swoim, stwierdziła że przestępczość jest stosunkowo niewielka ponieważ mieszkańcy posiadają w swoich domach systemy antywłamaniowe i wcale to nie jest zasługa policji.

Pan Salewski poinformował panią Radną, że w razie jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy Policji można napisać skargę.

Pani Popko zapewniła że taką skargę napisze
.

Pan Strzelecki poinformował, że samochody ciężarowe, które skracają sobie drogę jeżdżąc po ulicach naszej Gminy w większości przypadków nie mają pozwolenia na poruszanie się po tych ulicach. A co za tym idzie, kiedy od jakiegoś czasu policja stoi na ulicach i stara się kontrolować, samochody ciężarowe zniknęły. Jest przekonany, że za kilka dni, kiedy policja zaniecha tych działań TIRy znów zaczną przejeżdżać przez nasze drogi. Drugim atutem kierowców ciężarowych jest fakt, że posiadają pozwolenie na przejazd, przez co policja nie może nic zdziałać. Lecz kierowcy którzy nie posiadają pozwolenia, widzący Policję, zawracają wybierając inną drogę do przejazdu.

Pani Borzymowska zadała pytanie, jak długo trwa kadencyjność dzielnicowego.

Pan Salewski poinformował, że nie ma przepisów które by określały długość kadencji dzielnicowych. Nie widzi w tym nic złego, ponieważ plusem długiej kadencyjności jest fakt, że osoba pełniąca funkcje dzielnicowego bardzo dobrze zna swój rejon. W razie potrzeby jest możliwość przesunięcia dzielnicowego z jednego rejonu na drugi.

Pani Borzymowska nie wskazując żadnych konkretnych osób stwierdziła, że czasem potrzebne się zmiany. Druga sprawa jaką poruszyła, dotyczyła działań policji, a dokładnie ich braku. Kiedy doszło do incydentu włamania, do mieszkania Radnej, Policja przyjechała na miejsce zdarzenia i przesłuchała panią Radną. Stwierdziła, że na tym policja zaprzestała, ponieważ nie dostała w tej sprawie już żadnych informacji zwrotnych od policji. Winni włamania, oczywiście, nie zostali złapani.

Pan Bośka przedstawił zaistniałą sytuację w Nowej Wsi. Pierwsza dotyczyła parkowania samochodów na chodnikach, druga dotyczyła spożywania alkoholu przez młodzież przy sklepie w Nowej Wsi, obok kolejki WKD. Ludzie nieopodal mieszkający skarżą się na głośne zachowanie się młodzieży. Poprosił Komendanta by częściej odbywały się patrole w pobliżu tego właśnie sklepu, w godzinach wieczornych.

Pan Walendowski stwierdził że najlepszym rozwiązaniem będzie spotkanie się Sołtysa z Komendantem Policji i spokojne ustalenie co należy zmienić w postępowaniu policji na terenie naszej Gminy.

Pani Popko wypowiadając się w imieniu mieszkańców poprosiła o spotkanie z dzielnicowym, w celu rozmowy na tematy przestępczości. Stwierdziła, że mieszkańcy często wiedzą gdzie dochodzi do przestępstwa, ale nie chcą tego publicznie mówić, by nie spotkać się z dezaprobatą.

 
Ad. pkt.4.1

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian do budżetu Gminy Michałowice na 2009 rok.

Pani Jankowska omówiła kolejne załączniki, które stanowią załącznik do protokołu.

Pan Wójt zgłosił autopoprawkę dotyczącą inwestycji, polegającą na dopisaniu do pozycji pierwszej, do zadań rozpoczynanych budowę kanalizacji w ul. Dębowej – I etap.

Pani Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była

pozytywna.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian do budżetu Gminy Michałowice na 2009 rok z autopoprawką pana Wójta.

Za przyjęciem – 11
Przeciw             - 0
Wstrzymało się- 4
Uchwała Nr XXVII/185/2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.4.2

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2009 rok.

Pani Jankowska omówiła kolejne załączniki, które stanowią załącznik do protokołu.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Wobec braku głosów w dyskusji, przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2009 rok.

Za przyjęciem – 11
Przeciw             - 2
Wstrzymało się - 2
Uchwała Nr XXVII/186/2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.4.3

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2009.

Pan Wójt poinformował, że przedstawiony projekt uchwały został uzgodniony z dyrektorami przedszkoli, szkół i gimnazjów. Wymienione w uchwale kierunki kształcenia wynikają z potrzeb placówek. Uchwały o podobnej treści podejmowane są corocznie.

Pani Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2009.

Za przyjęciem – 15
Przeciw             - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXVII/187/2009 stanowi załącznik do protokołu.

                                                                                     

Ad. pkt.4.4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy.

Pani Idzikiewicz poinformowała, że zgodnie z prawem, organem ustawowo władnym do przyznania tego wynagrodzenia jest Rada Gminy i musi to przyznać na drodze uchwały.

Pan Chruściak poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy.

Za przyjęciem – 15
Przeciw             - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała Nr XXVII/188/2009 stanowi załącznik do protokołu.

                                                                                     

Ad. pkt.4.5

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 1283 położoną w obrębie ewidencyjnym Michałowice Osiedle, gmina Michałowice.

Pan Wójt przedstawił koszty, jakie trzeba będzie poświęcić na kupno tej działki. Informując że wielkość działki wynosi 36m2 – ok. 700 zł/m2

Pan Rajski poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej opinii nie wydała z powodu zbyt mało konkretnych informacji na temat tej inwestycji, nie było informacji na temat przebiegu wodociągu.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 1283 położoną w obrębie ewidencyjnym Michałowice Osiedle, gmina Michałowice.

Za przyjęciem – 10
Przeciw             - 0
Wstrzymało się- 4
Uchwała Nr XXVII/189/2009 stanowi załącznik do protokołu.

                                                                                       

Ad. pkt.4.6

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych we wsi Reguły, gmina Michałowice.

Pani Sobierańska poinformowała o złożonym procesie scalania i podziału nieruchomości. Następnie omówiła kolejne załączniki, które stanowią załącznik do protokołu.

Pan Witek zapytał, kto pokryje koszty podziału i scalenia działek.

Pani Sobierańska odpowiedziała, że koszty pokryją uczestnicy Komitetu Scalenia.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych we wsi Reguły, gmina Michałowice.

Za przyjęciem – 15
Przeciw             - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXVII/190/2009 stanowi załącznik do protokołu.
                                                                                
Ad. pkt.4.7

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach.

Pan Wójt poinformował, że pozostawienie pani E. Kisiel na obecnym stanowisku będzie gwarancją dobrej jakości usług, proponowanych przez bibliotekę, oraz zapewnienie jej wysokiej pozycji wśród placówek naszego powiatu i województwa.

Pani Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna

Pan Witek podziękował pani Dyrektor za bardzo dobre funkcjonowanie biblioteki w Michałowicach i będzie głosował na ponowne wybranie obecnej Pani dyrektor na to stanowisko.

Pani Popek wyrażając pozytywną opinię o działalności biblioteki w Michałowicach. Poprosiła, aby otrzymała ona godne siebie lokum.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach.

Za przyjęciem – 15
Przeciw             - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXVII/191/2009 stanowi załącznik do protokołu.
                                                                                        
Ad. pkt.4.8 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie utworzenia Straży Gminnej Gminy Michałowice.

Pani Idzikiewicz poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały powstał po dyskusjach na wszystkich komisjach Rady Gminy. Nie wszystkie uwagi zgłaszane na komisjach zostały uwzględnione. Stwierdziła, że nie jest to na pewno ostateczna wersja regulaminu, ponieważ w momencie powołania Komendanta Straży Gminnej będą wniesione zmiany.

Poinformowała, że Komendant Stołeczny Policji wydał pozytywną opinię w przedmiocie utworzenia straży gminnej.

Pani Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była

pozytywna.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Bryksa stwierdził, że projekt powinien być dobry od samego początku, co nie wyklucza, że w przyszłości mogą być zmiany. Następnie stwierdził, iż w proponowanej sześcioosobowej strukturze zatrudnienia nie jest potrzebny zastępca komendanta. Zapytał, czy przewidywane są zatrudnienia pracowników cywilnych, niestrażników.

Następnie stwierdził, że w § 11 ust.5 i 12 ust.2 nie ma jasno określonych rozporządzeń, co należy uzupełnić.

Pan Wójt wyjaśnił, że stanowisko zastępcy komendanta jest niezbędne z uwagi najróżniejszych sytuacji losowych które mogą się zdarzyć. Zatrudnieni zostaną tylko etatowi strażnicy, lecz po pewnym czasie będzie konieczne zatrudnienie pracownika biurowego.

Pani Domańska poinformowała, że omawiany dokument został zaproponowany w wersji uniwersalnej. Stwierdziła, że opracowując dokument trzeba stosować obowiązujące prawo. Jeśli chodzi o częstotliwość zmian, to ustawy mają trwalszy okres obowiązywania niż rozporządzenia, które mogą się z każdym miesiącem zmieniać co spowoduje, że regulamin przestaje być aktualny. Chodzi o to, aby przy zmianie rozporządzenia nie dokonywać każdorazowej nowelizacji naszej uchwały.

Pan Bryksa zwracając uwagę na zapis w  § 2 pkt.5 stwierdził, że nie jest dobrym zapisem, ponieważ pracownik cywilny straży będzie wykonywał zadania w zakresie ochrony porządku publicznego, a nie będzie strażnikiem.

Odnośnie §4 ust. 5 mówiącego o zastępstwie za komendanta straży, stwierdził że nie jest prawdą, że w momencie niedyspozycji komendanta musi być zastępca, który będzie go zastępował i nie ma żadnego uzasadnienia aby powoływać zastępcę. Zaproponował, aby w ust. 5 po skreśleniu „Zastępca Komendanta” dopisać „wyznaczony przez niego strażnik”.

Złożył poprawkę do projektu uchwały, do regulaminu do § 6 ust. 2 pkt. 1 i do § 6 ust.1 litery b, polegającą na wykreśleniu zapisu „Zastępca Komendanta”. Stwierdził, że nie ma uzasadnienia dla formułowania podwyższonego etatu dla jednego ze strażników.

Zaproponował poprawkę do §6 ust.2 pkt 2 w formie zapisu „strażnicy powołani przez Komendanta”, gdzie będzie jasne, że to komendant do swojej komendy powołuje  wybranych przez siebie strażników.

Następna poprawka do §9 ust.1 pkt. 1 polegająca na dopisaniu słowa „realizacji” działań prewencyjnych.

Poprawkę do § 10 ust.1 poprzez wykreślenie wyrażenia „roku następnego” a następnie dopisanie „w okresie poprzedzającym moment składania sprawozdania” .

W uzasadnieniu do projektu uchwały zostały zaproponowane zmiany, których nie ma w projekcie regulaminu, w § 10 ust.2 coś wykreślono a nadal jest w treści, w §11 ust. 7 nie wprowadzono zmian.

Niekonsekwencja w § 8 i 10, czy jest to harmonogram pracy, czy plan pracy.

Na koniec stwierdził, że czas który upłynął na pracy urzędu gminy i rady gminy nad tym projektem nie został dobrze wykorzystany, ponieważ projekt jest  nieuporządkowany.

Pani Idzikiewicz wyjaśniła, że zapis § 2 pkt.5 wynika z ustawy.

Odnośnie §4 ust. 5 i § 6 mówiącego o zastępstwie za Komendanta Straży stwierdziła, że nie od razu należy powoływać zastępcę komendanta.

Zaproponowane przez pana Bryksę poprawki do  § 9 ust.1 pkt.1, do§ 10 ust.1, do § 10 ust.2 pan Wójt przyjął jako autopoprawki. Odnośnie §11 ust. 7 pkt. 1 pan Wójt zaproponował autopoprawkę w brzmieniu „siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych reguł obrony”.

Pan Bryksa nawiązując do § 6 ust. 1 i 2 mówiący o Komendzie Straży zauważył , że do regulaminu jest wprowadzany wyraźny zapis mówiący o tym,  kto wchodzi w skład komendy podkreślając że o tym ustawa już nic nie mówi, to rada ustala kto będzie w komendzie straży, dlatego jest bez sensu jeżeli wszyscy strażnicy mieli by stanowić razem z komendantem komendę straży. Dlatego zaproponował poprawkę.

Pan Wójt stwierdził, ze zaproponowany przez niego zapis jest wystarczający.

Pan Chruściak stwierdził, że rada do regulaminu podchodzi po raz kolejny i zawsze wynikają jakieś nieprawidłowości. Jest to początek procedury dot. powołania Straży Gminy i myśli że dalsza procedura będzie się odbywała sprawnie i szybko.

Pan Bryksa odnośnie powołania zastępcy komendanta stwierdził, że wg niego powołać go będzie trzeba z tego względu, ponieważ regulamin straży o tym mówi.

Pan Rajski stwierdził, że powinien być powołany zastępca komendanta, ponieważ ma on współuczestniczyć i być w temacie na bieżąco z osobą prowadzącą straż.

Pani Zalewska nawiązując do § 10 ust. 1 zapytała, czy zawarte jest w regulaminie sprawozdanie roczne i półroczne, czy dwa półroczne.

Pani Idzikiewicz wyjaśniła, że jest to konkretnie zapisane w regulaminie.

Pani Zalewska stwierdziła, ze należy to doprecyzować, że komendant dwa razy w roku składa sprawozdania: roczne do 15-go lutego, półroczne do 15 sierpnia.  

Pan Wójt stwierdził, po co dublować, samo z siebie to wynika.

 

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Bryksy do § 4 ust.5. polegającego na skreśleniu zapisu „Zastępca Komendanta” i dopisaniu wyrażeń „wyznaczony przez niego strażnik” .

Za wnioskiem       - 4
Przeciw                 - 11
Wstrzymało się     - 0

Rada wniosku nie przyjęła.

 

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Bryksy do § 6 ust.2 pkt.2 polegającego na dopisaniu zapisu „Strażnicy wyznaczeni przez Komendanta”.

Za wnioskiem       - 4
Przeciw                 - 10
Wstrzymało się     - 1

Rada wniosku nie przyjęła.

 

Przystąpiono do głosowania wniosku pani Zalewskiej do § 10 ust.1., który otrzymał by brzmienie „Komendant dwa razy w roku składa sprawozdania; roczne do 15 lutego i półroczne do 15 sierpnia …”

Za wnioskiem       - 4
Przeciw                 - 11
Wstrzymało się     - 0

Rada wniosku nie przyjęła.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie utworzenia Straży Gminnej Gminy Michałowice z autopoprawkami.

Za przyjęciem – 15
Przeciw             - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXVII/192/2009 stanowi załącznik do protokołu.
           
Ad. pkt.4.9

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Bożeny Dziekańskiej na zachowanie Wójta Gminy Michałowice.

Pan Chruściak poinformował, że Komisja Rewizyjna zapoznała się z całą zgromadzoną dokumentacją przekazaną przez Mazowiecki Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.  

Po analizie dokumentacji Komisja Rewizyjna sformułowała i przyjęła przeznaczoną dla Rady Gminy opinię którą zacytował:

 „OPINIA KOMISJI REWIZYJNEJ

w sprawie skargi Pani Bożeny Dziekańskiej z dnia 5 listopada 2008 roku

Po zapoznaniu się z:

- pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Kontroli i Audytu (WKA.III.0550/743/08) z dnia 13 listopada 2008r

- skargą Pani Bożeny Dziekańskiej do Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 listopada 2008r.

- pismem Pani Bożeny Dziekańskiej do Wójta Gminy Michałowice z dn. 5 listopada 2008r.

- pismem Wójta Gminy Michałowice do Przewodniczącego Rady Gminy Michałowice z dnia 19 stycznia 2009r.

oraz po dogłębnym przeanalizowaniu całej sprawy Komisja Rewizyjna nie może stwierdzić faktu nieodpowiedniego zachowania się Wójta Gminy w stosunku do Pani Dziekańskiej. Po uzyskaniu informacji od Pani Dziekańskiej Wójt podjął natychmiastowe działanie w wyniku którego, złożone na działce Pani B. Dziekańskiej materiały zostały niezwłocznie usunięte nie powodując dewastacji jej działki.

Sprawy poruszone przez Wójta podczas rozmowy z Panią B. Dziekańską były ważne i niezbędne z uwagi na ich społeczny charakter.

Komisja nie może stwierdzić niegrzecznego i agresywnego a tym bardziej nieprofesjonalnego zachowania się Wójta w trakcie rozmowy przeprowadzonej w dniu 5 listopada 2008r.

W związku z powyższym Komisja rewizyjna uważa skargę Pani Bożeny Dziekańskiej za bezzasadną”.

Za przyjęciem opinii było 5 głosów. Brak głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

 

Pan Bryksa zauważył niezgodność dat występujących w uzasadnieniu, w przekazania skargi do Wojewody a później przekazaniu skargi Radzie Gminy.

Pan Chruściak oznajmił, że pani Bożena Dziekańska złożyła skargę dnia 5 listopada, a pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, skierowane do Rady Gminy Michałowice ma datę 13 listopada 2008 roku.

Pan Walendowski zaproponował autopoprawkę polegającą na wykreśleniu w załączniku do projektu uchwały w pierwszym zdaniu cyfrę „1”.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Bożeny Dziekańskiej na zachowanie Wójta Gminy Michałowice z autopoprawką.

Za przyjęciem – 12
Przeciw             - 0
Wstrzymało się- 3
Uchwała Nr XXVII/193/2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.4.10

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia, a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.

Pan Wójt poinformował, ze zmiana ustawy spowodowała, że to organ prowadzący szkołę określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek oraz warunki przyznawania dodatków za wysługę lat.

Pani Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia, a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.

Za przyjęciem – 15
Przeciw             - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXVII/194/2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.4.11

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2009 roku projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

Pan Wójt przedstawił środki jakie trzeba będzie przeznaczyć na realizacje programu, oraz wspominał o warunkach niezbędnych do skorzystania z dofinansowania.

Pani Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2009 roku projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

Za przyjęciem – 15
Przeciw             - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXVII/195/2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 5

Podjęcie stanowiska w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Michałowice na 2009 rok.

Pan Chruściak poinformował, że plan Komisji Rewizyjnej na 2009 rok został przekazany do komisji i po dyskusji oraz poprawkach, które wyniknęły z dyskusji, został zatwierdzony.

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia stanowiska w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Michałowice na 2009 rok.

Za przyjęciem – 13
Przeciw             - 0
Wstrzymało się - 1

Stanowisko Nr 1/2009 stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad. pkt 6

Podjęcie stanowiska w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Michałowice na 2009 rok.

Pan Zawadzka poinformowała, że plan pracy Komisji Budżetu i Finansów został omówiony i przyjęty na komisji.

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcie stanowiska w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Michałowice na 2009 rok.

Za przyjęciem – 14
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 0

Stanowisko Nr 2/2009 stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad. pkt 7

Podjęcie stanowiska w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Gminy Michałowice na 2009 rok.

Pan Rajski poinformował, że plan Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej na 2009 rok został przekazany do komisji i po dyskusji oraz poprawkach, które wyniknęły z dyskusji, został zatwierdzony.

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia stanowiska w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Gminy Michałowice na 2009 rok.

Za przyjęciem – 14
Przeciw             - 0
Wstrzymało się - 0

Stanowisko Nr 3/2009 stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad. pkt 8

Podjęcie stanowiska w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Michałowice na 2009 rok.

Pani Brzeska poinformowała, że plan pracy Komisji Spraw Społecznych został zatwierdzony na komisji.

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia stanowiska w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Michałowice na 2009 rok.

Za przyjęciem – 12
Przeciw             - 0
Wstrzymało się - 2

Stanowisko Nr 4/2009 stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad. pkt 9

Podjęcie stanowiska w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w 2008 r.

Pani Zawadzka poinformowała, że sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów zostało omówione i na komisji przyjęte.

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia stanowiska w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w 2008 r.

Za przyjęciem – 13
Przeciw             - 0
Wstrzymało się - 1

Stanowisko Nr 5/2009 stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad. pkt 10

Podjęcie stanowiska w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Gminy w 2008 r.

Pan Rajski poinformował, że na Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej sprawozdanie zostało omówione a następnie przyjęte.

Pani Zalewska podziękowała panu Przewodniczącemu za przygotowanie sprawozdania, ponieważ można z niego się dowiedzieć czym komisja się zajmowała.

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia stanowiska w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Gminy w 2008 r.

Za przyjęciem – 14
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 0

Stanowisko Nr 6/2009 stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad. pkt 11

Podjęcie stanowiska w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy w 2008 r.

Pani Brzeska poinformowała, że sprawozdanie z Komisji Spraw Społecznych zostało na komisji przyjęte.

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia stanowiska w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy w 2008 r.

Za przyjęciem – 12
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 2

Stanowisko Nr 7/2009 stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad. pkt 12

Pan Wójt  poinformował, że w jego ręce trafił biuletyn inicjatywy społecznej na rzecz nowej gminy Komorów. Stwierdził, że wiele inicjatyw na terenie naszego kraju ma miejsce, czasem cele są słuszne, sprawiedliwe, ale cel inicjatywy czterech radnych z Komorowa: pani Ewy Borzymowskiej, pani Aureli Zalewskiej, pana Przemysława Bryksy oraz pan Marka Seretnego jest nie do przyjęcia. Radni stwierdzili, że życie mieszkańców Komorowa, Granicy będzie lepsze gdy powstanie nowa Gmina Komorów.

Pan Wójt oświadczył, że dołoży wszelkich starań i sił, by przedstawiona inicjatywa nie powiodła się i będzie to od tej pory jego cel w pracy, w tym urzędzie.  

 
Ad. pkt 13

Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

Pan Walendowski poinformował, że wpłynęło pismo od mieszkańca z Nowej Wsi z ul. Sportowej w sprawie modernizacji tej ulicy oraz budowy wodociągu, kanalizacji, oświetlenia. Pismo to zostanie przekazane do Pana Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej w celu wydania opinii.

Drugie pismo nadeszło z firmy Comercial Union, związane jest z uchwałą, którą Rada Gminy podjęła 22 grudnia 2008r. Firma informuje o rozwiązaniu za pomocą porozumienia stosunku pracy z panem radnym Seretnym.

Kolejne pismo od Wojewody Mazowieckiego związane z podjętą uchwałą dot. pana Seretnego. Wydział Prawny prosi o przysłanie dokumentów związanych z uchwałą, które  zostały przesłane do Pana Wojewody.

Następne pismo jest podziękowaniem od pani Grzeszczak dla pana Przewodniczącego, pana Wójta i Zastępcy Wójta za pracę i pomoc jej okazaną.

Następne pismo to zaproszenie federacji na rzecz reintegracji społecznej – Zespół Kuratorski Służby Sądowej w Pruszkowie zaprasza na konferencje 23 marca. Zapisy w Biurze Rady.

Pismo firmy „Asmet” skierowane do rady Gminy. Wniosek o zmianę w Planach Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowice. Pismo zostanie skierowane również do Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.

 
Ad. pkt 14

Pan Strzelecki wspominał o rozbiciu naszej Gminy i odłączeniu Komorowa. Przypomniał, że powtórzyła się sytuacja sprzed 10 lat, kiedy grupa radnych, obecnie w innych wydaniu dąży do rozbicia gminy. W związku z tym, że chcą uciec z naszej gminy, dlatego powinni spłacić dług. Poprosił pana Przewodniczącego o zdecydowane stanowisko w tej sprawie, aby strona zachodnia gminy czyli Komorów przestał żerować na małych miejscowościach, które do tej pory, za każdym razem jak trzeba było to pomagały. Wszystko co do tej pory w Komorowie się zrobiło, to było za zgodą całej Gminy. Natomiast inwestycje spoza Komorowa były torpedowane przez radnych Komorowa i Granicy. Okazało się, że za plecami wszystkich, Komorów chce sobie zrobić gminę, już są nawet stanowiska podzielone i na sali obrad siedzi cały zarząd nowej gminy.

Pan Jarosław Korzeniowski, mieszkaniec Granicy poruszył temat opłat adiacenckich związanych z budową urządzeń infrastruktury technicznej. Stwierdził, że z protokołu z 14 grudnia 2008 roku wynika, że stawki które są możliwe do wprowadzenia, to około 30 zł/m2. Jest to bardzo duża kwota, dlatego zwrócił się z prośbą o przeprowadzenie korekty powyższej kwoty. Poinformował, że z jego wyliczeń wynika, że Gmina chce na tym zarabiać. Przypominał wypowiedź pana Wójta, o obowiązku pobierania opłat, natomiast z zestawienia wypowiedzi pana Wójta z ustawą wynika, że opłatę można naliczać, ale nie jest to opłata obowiązkowa.

Pan Wójt stwierdził, że decyzję w tym temacie podejmuje Rada Gminy. Również Rada uchwali opłaty takie, by nie były one uciążliwe dla mieszkańców. Poinformował pana Korzeniowskiego, że omawiana opłata wynika z ustawy.

Pan Rajski przypomniał, że projekt uchwały dot. opłat adiacenckich był już rozpatrywany na Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej i większość Radnych jest za rozwijaniem się i rozbudowywaniem kanalizacji, oraz za pobieraniem opłat.

Pani Popko poruszyła temat nie odśnieżanych chodników. Stwierdziła, że mieszkańcy nie wywiązują się z tego obowiązku. Pani Przewodnicząca jest za tym, by za nie stosowanie się do tego obowiązku karać mandatami.

Pani Warsztocka zapytała o sposoby walki z nie odśnieżonymi chodnikami.

Pan Chruściak dodając swoje zdanie w temacie odśnieżania, wspominał o sytuacji której sam był świadkiem, kiedy właściciel posesji wyrzucał śnieg z chodnika na jezdnię, bądź na miejsce jeszcze nie odśnieżone, ale już nie należące do niego.

Następnie zapytał o postępy w sprawie projektu boiska Orlik, oraz w pozyskiwaniu środków Norweskich.

Pan Wójt poinformował, że wniosek odnośnie boiska „Orlik” został wstępnie zaakceptowany i sprawdzony pod względem formalnoprawnym. Odnoście środków Norweskich, wciąż trwają dyskusje, ale nie ma odpowiedzi negatywnej.

Pan Kozłowski przyznał, że po przeczytaniu Biuletynu zrobiło mu się przykro. Przyznał że zachowanie Radnych z Komorowa, Granicy uważa za zdradę. Prosił Radnych o przypomnienie sobie, co ślubowali.

Pani Borzymowska stwierdziła, żeprzysięga Radnych odnosi się do działania na rzecz dobra wszystkich mieszkańców, jeżeli chodzi o nią to na rzecz mieszkańców Komorowa. Stwierdziła, że przysięgę składał również pan Wójt, którego obowiązkiem jest dbanie o integralność Gminy, a nie dzielenie jej na pół. Stwierdziła, że robi jej się przykro, kiedy na to patrzy jak pan Wójt antagonizował Gminę przy pomocy Radnych.

Pan Kozłowski zwracając się do radnych Komorowa zapytał,  dlaczego Komorów się tak pięknie rozwija i tyle ludzi ciągnie do siebie, jeśli by było źle, to ludzie by omijali to miejsce.

Pan Rajski stwierdził, że dla niego najważniejszym zadaniem jest opracowanie Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowice. Zwracając się do pana Wójta poprosił o dołożenie starań, aby te prace były jak najszybciej kontynuowane.

Pani Zalewska zapytała pana Wójta o zezwolenia na przejazd samochodów ciężarowych po terenie Gminy Michałowice dotyczące dojazdu do swojej siedziby na terenie Gminy.

Pan Wójt zapewnił, że pewna część dojazdów odbywa się zgodnie z ustawą i nie ma potrzeby wydawania zezwoleń. Przejazdy te, powinny się odbywać najkrótszą droga. Nie ma takich przypadków że otrzymują pozwolenie bo chcą sobie skrócić drogę przejazdu. Pozwolenie jest wydawane tylko w tedy, kiedy obywają się prace na terenie Gminy.

Pani Zalewska stwierdziła, że poruszanie się po terenie Gminy najkrótszą drogą jest stwierdzeniem względnym. Zapytała, czy nie można wyznaczyć stałej trasy po której ciężarowe samochody mogły by się poruszać.

Pan Grabka wyjaśnił nie można precyzyjnie określić trasy.

Pan Strzelecki stwierdził, że obowiązkiem kierowcy jest wystąpienie do Urzędu Gminy o udzielenie zezwolenia na przejazd po terenie Gminy.

Pan Wójt poinformował, że nie wydał jeszcze ani jednego pozwolenia na przejazd.

Pani Zalewska poprosiła o usunięcie nieoficjalnych tabliczek z nazwami rond.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady pan Paweł Zacny zamknął obrady XXVII sesji Rady Gminy Michałowice.

 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 05.05.2009 10:23
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 20
Autor: Urszula Bejda