Urząd Gminy Michałowice
29.07.2009 14:36

Protokół nr XXX

Z obrad XXX sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2006-2010 z dnia 2009-04-29

Z obrad XXX sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 29 kwietnia 2009 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14 radnych.

Nieobecny, nieusprawiedliwiony pan Marek Seretny.

 
Ad. pkt.1

Przewodniczący pan Sławomir Walendowski powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obecnych jest 13 radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały.

Pan Wójt zgłosił wniosek do porządku sesji polegający na wprowadzeniu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Michałowice prawa użytkowania części nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Nowa Wieś, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 404/2, położonej we wsi Nowa Wieś gmina Michałowice

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta dotyczącego rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Michałowice prawa użytkowania części nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Nowa Wieś, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 404/2, położonej we wsi Nowa Wieś gmina Michałowice.

Za przyjęciem – 13
Przeciw             – 0
Wstrzymało się – 0
Wniosek został przyjęty.
 

Wobec zgłoszonego wniosku porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

1.Sprawy porządkowe.

2.Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      Rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice,

2)      dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok,

3)      wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy,

4)      wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Michałowice prawa użytkowania części nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Nowa Wieś, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 404/2, położonej we wsi Nowa Wieś gmina Michałowice.

4.Informacja Wójta Gminy.

5.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

6.Sprawy wniesione.
Za przyjęciem – 13
Przeciw             - 0
Wstrzymało się- 0

Porządek obrad XXX sesji został przyjęty.

 
Ad. pkt.2

Przewodniczący Rady pan Sławomir Walendowski poinformował, iż projekt protokołu z XXVII sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, były wyłożony do wglądu w biurze rady, zapytał o uwagi do jego treści.

Nie zgłoszono uwag.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu z XXVII sesji Rady Gminy.

Za przyjęciem – 13
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 0

Rada Gminy przyjęła protokół z XXVII sesji rady Gminy.

 
Ad. pkt.3.1

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice.

Pan Walendowski poinformował, że sprawozdanie i projekt uchwały były opiniowane przez poszczególne komisje. Komisja Rewizyjna sformułowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, wpłynęły także opinie RIO. Odczytał opinię RIO, uchwałę nr 88/W/09 z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Michałowice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok. Opinia pozytywna (w załączeniu do protokołu).

Następnie odczytał uchwałę Nr 117/W/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Komisje Rewizyjną Rady Gminy Michałowice wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu w 2008 roku (uchwała w załączeniu do protokołu). Poinformował, iż przedłożony wniosek Komisji Rewizyjnej spełnia wymogi określone w art. 18a ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, w związku z tym Skład Orzekający RIO nie zgłasza zastrzeżeń do jego treści.

Pan Chruściak odczytał opinię Komisji Rewizyjnej o realizacji budżetu Gminy Michałowice a następnie wniosek o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Michałowice (wniosek i opinia w załączeniu do protokołu).

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna. Pani Brzeska-Kalczukpoinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Wójt zabierając głos poinformował, iż dochody Gminy zostały wykonane w wysokości 66 493 750,95 zł. Następnie omówił dochody w poszczególnych grupach (informacja w załączeniu do protokołu).

Pani Jankowska poinformowała, że wydatki budżetu Gminy wykonane zostały w wysokości 78 254 410,95 zł. Do załącznika tego została dołączona informacja uzupełniająca zawierająca wykaz zadań w poszczególnych działach budżetu Gminy (stanowi załącznik do protokołu).

 

Przystąpiono do dyskusji nad poszczególnymi załącznikami.

Pan Bryksa nawiązując do informacji uzupełniającej załącznika nr 2 zapytał, dlaczego zewnętrznie był opracowywany wniosek o taryfę za wodę i ścieki, skoro gmina sama obsługuję gospodarkę wodno-ściekową.

Pan Wójt poinformował, że wykonanie takiego opracowania jest specjalistycznym opracowaniem, które obok wiedzy wymaga dużego doświadczenia. Zlecenie tego na zewnątrz pozwoliło uniknąć pomyłki, co w przyszłości groziło by dużymi konsekwencjami. Opracowanie wykonała spółka Wektory, koszt opracowania około 2 tys. zł.

Pan Bryksa zapytał się o aktualny stan wykonania projektu stałej organizacji ruchu na terenie gminy.

Pan Łuszczyński poinformował, że do wykonania tego projektu została zrobiona inwentaryzacja istniejącego oznakowania. Podjęta została uchwała o przeniesieniu środków z terminem wykonania projektu do końca lipca br.

Pan Bryksa zwrócił uwagę na rozbieżność w zaplanowanych wydatkach diet dla radnych.

Pan Jankowska stwierdziła, że jest to pomyłka, która nie ma wpływu na wysokość wykonania tego działu, ponieważ w syntetycznym zestawieniu jest wykazana właściwa kwota.

Pan Bryksa nawiązując do wydatków na podróże służbowe zagraniczne w rozdziale Rady Gmin i  Urządu Gminy chciałby się dowiedzieć jakie są poza szkolne realne efekty współpracy Gminy Michałowice z Gminą Vico Nel Lazio.

Pan Wójt poinformował, że w naszej gminie była goszczona delegacja Włoska emerytów, rencistów, nawiązano współpracę i prawdopodobnie w tym roku taka sama delegacja pojedzie do Vico Nel Lazio naszych emerytów. Występują jeszcze kontakty na poziomie kulturalnym, jest również współpraca sportowa. Zostały nawiązane kontakty pomiędzy Księdzem Proboszczem z Michałowic a Księdzem Proboszczem z Vico Nel Lazio, gdzie będzie wymiana ministrantów.

Pan Bryksa stwierdził, że poza wyjazdami towarzysko-turystycznymi, oraz wymianami szkolnymi nie ma innych płaszczyzn współpracy, żadnych korzyści Gmina Michałowice nie odnosi.

Pan Wójt stwierdził, że współpraca się rozwija, nie ma natomiast owoców materialnych, o współpracy gospodarczej nie myśli, ponieważ miłość między gminami jest bardzo czysta.

Pan Bryksa odnośnie wydatków w oświacie zapytał o potrzeby związane z funkcjonowaniem szkoły, realizowane przez pracowników własnymi samochodami w granicach administracyjnych gminy.

Pan Wójt poinformował, że dyrektorzy są zobowiązani do spotkań w gminie, do wyjazdów przynajmniej raz w tygodniu do siedziby oświaty w Nowej Wsi, są również ścisłe kontakty pomiędzy dyrektorami.

Pani Zalewska zapytała, czy były jakieś zarządzenia, które by zmieniały budżet w zakresie oświaty.

Pan Wójt poinformował, że nie było żadnych zarządzeń w sprawie zamian w budżecie, ponieważ może tego dokonać tylko rada gminy.

Pani Zalewska zapytała, z czego wynika niskie wykonanie zadań inwestycyjnych.

Pan Wójt wyjaśnił, iż na ogólne pytanie nie może wprost odpowiedzieć, ponieważ małe wykonanie niektórych zadań spowodowane jest różnymi czynnikami. 

Pan Grabka stwierdził, że na wszystkich komisjach zadania z załącznika nr 4 były omawiane punkt, po punkcie. Zgłaszane były sprawy, które rzutowały na wykonanie zadań, miedzy innymi place zabaw w których znaczne kwoty są umiejscowione, a nie można było ich wykonać z przyczyn niezależnych od gminy.

Pani Zalewska stwierdziła, iż to nic nie wyjaśnia, ponieważ gmina przygotowuje się do inwestycji a później nie realizuje harmonogramu. Świadczy to o złym podejściu do planowania i realizacji tych zadań.

Następnie zapytała kogo dotyczyła decyzja umarzająca podatek od nieruchomości dla osób prawnych.

Pani Jankowska stwierdziła, że umorzenie dotyczyło Szpitala Powiatowego w Pruszkowie.

Pani Zalewska zapytała, czego dotyczyły oświadczenia pana Wójta o nie skorzystaniu z prawa pierwokupu.

Pan Wójt poinformował, że gmina odstąpiła od prawa pierwokupu działki znajdującej się na osiedlu Agricola, jednej działki na łąkach w Sokołowie i dwóch niewielkich działek we Wsi Michałowice.

Pani Zalewska zapytała o szanse na pozytywne załatwienie wniosków na przebudowę ciągów komunikacyjnych.

Pan Wójt poinformował, że Gmina Michałowice uzyskała środki na ul. Bodycha, na odcinku od ul. Regulskiej do Al. Jerozolimskich.

Pani Zalewska zapytała, czy pozostałe wnioski już odpadły.
Pan Wójt wyjaśnił, iż z 10 wniosków jeden został przyjęty do realizacji.

Pani Zalewska zapytała co to znaczy, że Gmina ma 19 spraw sądowych.

Pan Wójt poinformował, że są to różne sprawy, gównie spory o prawo własności do gruntu.

Pani Borzymowska zapytała dlaczego nic się nie dzieje w związku z zadaniem inwestycyjnym dotyczącym ścieżki rowerowej w Pecicach.

Pan Wójt poinformował, że wspomniana inwestycja występuje na drogach powiatowych i przed wystąpieniem do realizacji tego zadania wymagane jest podpisanie porozumienia ze Starostwem Powiatowym.

Pan Bryksa zwrócił uwagę na sytuację wodno-ściekową powtarzającą się w Gminie Michałowice. Wykonanie dochodów w przypadku wody jest w miarę optymistyczne, natomiast w przypadku kanalizacji nie jest to dobre wykonanie. Stwierdził, iż w przypadku kanalizacji powinno podjąć się radykalne działania zmieniające, nieprawidłowością jest sytuacja w której okres od jednej do drugiej faktury za zrzut ścieków jest półroczny. Porosił o zwrócenie uwagi na poprawę systemu w tym temacie.

Następnie zwrócił uwagę na wykonywanie wydatków planowanych na realizację opracowania Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowice. Nastąpiło zmniejszenie nakładów, mimo że sytuacja gminy jest taka, że na dużym obszarze nie ma opracowanych planów, dlatego stwierdził, iż jest to poważny błąd w polityce gminy.

Następnie poruszył sprawę wykonania inwestycji. Ogromna kwota została przeniesiona do wydatków niewygasających, co znaczy, że inwestycje nie zostały wykonane w roku 2008 i oznacza to opóźnienie w bardzo wielu inwestycjach. Kwota wydatków niewygasających w budżecie inwestycyjnym wynosi prawie 11,5ml zł., według obliczeń kwota faktycznego wykonania inwestycji wynosi około 13,5ml zł. Stwierdził, że duże niewykonanie inwestycji jest to bardzo poważną rzeczą, ponieważ taki duży bagaż inwestycyjny będzie ciążył na gminie i na ludziach, którzy go realizują i obciąży to wykonanie roku bieżącego.

Pan Zacny zgłosił wniosek formalny w sprawie głosowania imiennego nad uzyskaniem absolutorium.

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Zacnego.
Za wnioskiem     - 14
Przeciw               - 0
Wstrzymało się   - 0
Rada wniosek przyjęła.
 

Przystąpiono do głosowania imiennego nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice.

W wyniku głosowania imiennego poszczególni radni głosowali w sposób następujący:

1. Ewa Borzymowska                  - wstrzymała się
2. Przemysław Bryksa                 - przeciw
3. Hanna Brzeska Kalczuk          - za
4. Tadeusz Chruściak                   - za
4. Eugeniusz Hanc                        - za
5. Wojciech Herner                      - za
6. Grzegorz Jastrzębski                - za
7. Anna Kamińska                        - za
8. Paweł Rajski                             - za
10. Sławomir Walendowski          - za
11. Sławomir Witek                      - za
12. Paweł Zacny                            - za
13. Zalewska Aurelia                   - przeciw
14. Elżbieta Zawadzka                 - za

Przewodniczący pan Sławomir Walendowski poinformował, że w wyniku głosowania imiennego nad przyjęciem uchwały oddano 11 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, jeden głos „wstrzymujący się”. W związku z powyższym Uchwała Nr XXX/208/2008 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Wójt podziękował za wynik głosowania, jednocześnie uświadamiając radnym, że realizacja budżetu nie była lekka, starał się wykonać budżet lepiej niż w latach poprzednich. Stwierdził, iż w bieżącym roku budżet będzie jeszcze trudniejszy, ponieważ wszyscy liczą na środki unijne, których jest mało w porównaniu do potrzeb. Podjęta została taka decyzja, że większość gmin nie ma co liczyć  na znaczne dofinansowanie, tylko na dofinansowanie na poziomie zwrotu podatku VAT w części obsługowej.

Poinformował, że sytuacja tomograficzna jest taka, że przybywa w gminie dzieci w tempie niesamowitym, co przymusza rozbudowę szkół na terenie naszej gminy, co spowoduje w sposób naturalny przesunięcie inwestycji w innych dziedzinach na lata późniejsze. Dlatego będą konieczne w roku bieżącym i przyszłym korekty w zakresie zadań inwestycyjnych, polegające na przesunięciu tych inwestycji, które się nie zmieszczą z powodu realizacji inwestycji oświatowych.

Pan Walendowski podziękował wszystkim radnym za pracę w komisjach, panu Wójtowi, pani Skarbnik i wszystkim pracownikom za przygotowanie materiału.

Następnie zarządził 15 minut przerwy.
Pan Walendowski przekazał prowadzenie sesji panu Zacnemu.
 
Ad. pkt.3.2

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian do budżetu Gminy Michałowice na 2009 rok.

Pan Wójt przedstawił autopoprawki do projektu uchwały, które zostały złożone w formie pisemnej i stanowią załącznik do protokołu. 

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian do budżetu Gminy Michałowice na 2009 rok z autopoprawkami.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXX/209/2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.3

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy.

Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały związany jest z realizacją projektu finansowanego ze środków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Stwierdził, iż gmina musi zatrudnić kierownika projektu, który będzie realizował część zadania związanego z prowadzeniem i rozliczaniem wspomnianego projektu.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy.

Za przyjęciem – 13
Przeciw             - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXX/210/2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Michałowice prawa użytkowania części nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Nowa Wieś, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 404/2, położonej we wsi Nowa Wieś gmina Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały związany jest z budową zespołu boisk „Orlik”, które będzie budowane na terenie stanowiącym grunt wspólnoty gruntowej wsi Nowa Wieś.

Pani Zalewska zapytała, czy jest możliwość nieodpłatnego użytkowania tego gruntu przez okres dłuższy niż 21 lat.

Pan Wójt poinformował, że jest taka możliwość, natomiast to wspólnota gruntowa przedstawiła propozycję dzierżawy gruntu na okres 21 lat.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Michałowice prawa użytkowania części nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Nowa Wieś, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 404/2, położonej we wsi Nowa Wieś gmina Michałowice.

Za przyjęciem – 13
Przeciw             - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXX/211/2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.4

Pan Wójt poinformował, że gmina dostała dotacje na budowę ulicy Bodycha. Stwierdził, że będą składane kolejne wnioski dotyczące obiektów oświatowych, został ogłoszony przetarg na obiekty oświatowe w Regułach, Granicy i Nowej Wsi.

 
Ad. pkt.5

Pan Walendowski poinformował, że wpłynęło pismo do wiadomości Rady Gminy od Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Michałowicach i Rady Rodziców przy Gminnym Przedszkolu w Michałowicach, dotyczące sytuacji placówek oświatowych w Gminie Michałowice.

Następnie odpowiedź pana Wójta na pismo pana Andrzeja Sajnagi firmy Asmet z Reguł dot. wskaźników parkingowych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Michałowice. Pismo było do wiadomości rady Gminy, odpowiedź została przesłana.

Następne pismo pana radnego Pawła Rajskiego skierowane do pana Wójta i Przewodniczącego Rady z prośbą o nadanie nazwy „Pęcickich Orląt” dla ronda u zbiegu ulic Pęcickiej i Powstańców Warszawy w Pęcicach.

 
Ad. pkt.6

Pani  Zalewska poinformowała, że nie otrzymała odpowiedzi na wniosek w sprawie bezpieczeństwa w Al. Marii Dąbrowskiej z 23 lutego 2009r, oraz na wniosek dotyczący modernizacji ul. Ireny z 27 marca bieżącego roku.

Pan Wójt poinformował, że odpowiedź zostanie udzielona najpóźniej do środy.

Pani Zalewska następnie poinformowała, że nie dostała odpowiedzi na interpelację złożoną na XXIX sesji, z 7 kwietnia dotyczącą podłączenia Osiedla Ostoja do wodociągu Komorowskiego.

Odnośnie ul. Ireny poprosiła o odpowiedź pisemną, oraz zapytała czy jest taka  możliwość aby przebudowa gazociągu była przeprowadzona jednocześnie z modernizacją tej ulicy.

Pan Wójt poinformował, że sprawa jest w toku, w tej chwili ma informacje, że dokumentacja jest wykonana, należy jeszcze podpisać akty notarialne z mieszkańcami, po podpisaniu których wystąpi o pozwolenie na budowę.

Pani Zalewska zapytała kiedy zostanie podpisane porozumienie z Prezydentem Pruszkowa.

Pan Wójt poinformował, że na najbliższą sesję, po rozliczeniu budżetu zeszłorocznego będą przygotowane zmiany w budżecie i projekt uchwały porozumienia.

Pani Zalewska zapytała o zrealizowanie przejścia między ulicą Długą, Główną a Warszawską, oraz przejścia pomiędzy ulicą Reja a Główną. Zapytała, czy jeszcze w tym roku wspomniane przejścia będą mogły funkcjonować.

Pani Sobierańska poinformowała, że trwają jeszcze negocjacje w sprawie pozyskania niektórych gruntów potrzebnych pod budowę przejść.

Pan Sobol poinformował, że w Planie Zagospodarowania Przestrzennego gmina będzie starała się maksymalnie zapewnić wszelkie przejścia tam, gdzie tylko to będzie możliwe.

Pani Zalewska zapytała o termin wykonania planu.

Pan Sobol poinformował, że nie może precyzyjne podać terminu, może to być wykonane do końca roku.

Pani Zalewska zwracając się do pana Wójta poprosiła o przekazanie mieszkańcom ulicy Długiej zawiadamiającego pisma w sprawie procedury i terminu zrealizowania omawianych zadań.

Pan Wójt poinformował, że przekaże informacje mieszkańcom.

Pan Witek poinformował, że na ulicach Dworcowej, Cichej i 11-go Listopada w Michałowicach występują poprzewracane znaki drogowe, segregatory surowców wtórnych. Następnie zapytał o stan przygotowania analiz finansowych potrzebnych do dyskusji w sprawie opłat adiacenckich.  

Pan Wójt wyjaśnił, iż znaki drogowe zostały zdewastowane przez młodzież, której jednak nikt nie złapał. Odnośnie analizy finansowej to jest przygotowana i w najbliższym czasie zostanie radnym przedstawiona.

Pan Bryksa zapytał o stan przygotowania projektu uchwały dotyczącej wysokości opłat adiacenckich.

Pan Wójt poinformował, że za dwa tygodnie uchwała ma być przygotowana.

Pan Bryksa zapytał o analizę finansową do projektu uchwały.

Pan Wójt poinformował, że analiza będzie polegała przede wszystkim na tym, że dla około 20 działek z poszczególnych miejscowości będzie podana wartość opłaty adiacenckiej od 1%.

Pan Bryksa zapytał o stan przygotowania informacji i planu dotyczącego budownictwa socjalnego. 

Pan Wójt poinformował, że w ciągu miesiąca radni otrzymają mapę gminy z zaznaczonymi działkami gminnymi, na których takie budownictwo można będzie zrealizować i wówczas będzie dyskusja.

Pan Bryksa zapytał o konkretną perspektywę realizacyjną w usprawnienie działania SUW w Komorowie.

Pan Wójt poinformował, iż konkretów w tej sprawie na razie podać nie jest w stanie, opracowanie i rozwiązania wskazane przez pana Pałkiewicza zostały przyjęte, Gmina zastanowi się nad możliwościami realizacyjnymi. W bieżącym roku należałoby zlecić wykonanie dokumentacji technicznej i wszelkiego rodzaju niezbędnych badań potrzebnych do realizacji zadania. Pierwszym zadaniem będzie przeprowadzenie badań geotechnicznych, następnym wykonanie próbnych odwiertów określających wydajność źródła, wykonanie dokumentacji technicznej, a później pozwolenie wodno-prawne na które można czekać do roku.

Pan Zacny porosił o pilne zamontowanie słupków ograniczających ruch na ścieżce rowerowej przy ul. Szkolnej, oraz przy Aptece, przy ul. Jesionowej. Następnie poprosił o wykoszenie chaszczy przy drogach, ponieważ występuje duże zagrożenie przeciwpożarowe.

Pan Wójt poinformował, że do końca maja przedstawione sprawy powinny być załatwione.

Pani Borzymowska poinformowała o konsekwencji budowy ronda w Komorowie, co spowodowało demolkę dróg dojazdowych, w tym objazdowych. Jeżdżący ciężki tabor, który nigdy nie powinien się tam znaleźć, zdemolował krawędzie asfaltu. Zwracając się do pana Wójta porosiła o zadbanie o mieszkańców Komorowa w należyty sposób, aby zniszczone drogi zostały doprowadzone przynajmniej do stanu zapewniającego bezpieczne poruszanie się po nich.

Pani Zalewska nawiązując do ogłoszonego przetargu na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej Zespołu Szkolno-Przedszkolego w Regułach i Przedszkola w Granicy stwierdziła, że do tego pierwszego został wniesiony protest przez Izbę Architektów. Stwierdziła, że protest architektów pokazuje, że nie dbamy o architekturę i przestrzeń. Nie został przeprowadzony konkurs, natomiast dla takiego przedsięwzięcia powinna być przeprowadzona szczególna forma zamówienia publicznego, jakim jest konkurs.

Miał być zastosowany bilans ceny i innych kryteriów, natomiast gmina przyjęła kryterium wyłącznie ceny. Stwierdziła, że przy obiektach publicznych, nie należałoby kierować się tylko ceną. Poinformowała, że na terenie gminy mamy architektów, którzy by chętnie pomogli w powyższej sprawie.

Pan Wójt poinformował, że lokalni patrioci, architekci wiedząc, że gmina jest gospodarna i chcieli by swoje dzieła zrealizować, to powinni startować w przetargu. Znając stawki na rynku powinni zaproponować kwotę o 30% niższą od cen rynkowych i wówczas mogli by realizować u siebie to zadanie i bardzo by go taki gest ze strony architektów ucieszył.

Pani Zalewska zapytała czy w ten sam sposób będzie przeprowadzone postępowanie dotyczące przedszkola w Granicy.

Pan Wójt poinformował, że w ten sam sposób.

Pani Zalewska poinformowała o nieprzyjemnej sytuacji wynikłej na Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej polegającej na prowadzeniu w pewnym sensie nagonki na radnych, straszenie kodeksem etyki, z powodu przybycia mieszkańców jednej z miejscowości na Komisję. Stwierdziła, że należy się szacunek wszystkim, którzy przychodzą na komisję. Zupełnie niezrozumiałe jest stanowisko niektórych radnych, którzy uznali że Radni z Komorowa zachowywali się niewłaściwie. Nie widzi w tym nic niewłaściwego, ponieważ są odpowiednie procedury do przeprowadzenia prac w komisji.

Pan Rajski poinformował, że nie będzie komentował wypowiedzi pani Radnej, natomiast jeśli powstanie komisja etyki, to wtedy można pewne rzeczy wyjaśnić, ponieważ ma odmienne zdanie, co do wypowiedzi pani Zalewskiej. Stwierdził, że było zupełnie inaczej niż pan Zalewska to przedstawiła.

Pan Zacny przypomniał, że ostatnio przez okres 1,5 roku temat przedszkoli na terenie gminy i rozbudowy zespołu szkolno-przedszkolnego w Regułach wzbudzał u pani radnej Zalewskiej agresje. Pani radna udowadniała wyższość budowy teatru w Komorowie nad zespołem szkolno-przedszkolnym w Regułach i w Granicy. Przedstawiała dane, że absolutnie nie trzeba budować, że dzieci tyle jest, ile jest. Obecnie pani radna cytuje architektów, którzy sprzeciwiają się takiej, czy innej formie. Jeszcze nikt nie widział projektu a sugeruje się, że będzie on do niczego. Zapytał, czy nam zależy, aby jak najtaniej i jak najszybciej przystąpić do realizacji i podnieść komfort życia mieszkańców naszej gminy, czy mamy poprzekładać  na później.

Pani Zalewska stwierdziła, że nie jest prawdą co mówił pan radny Zacny, ponieważ na komisji na której była mowa o zadaniach inwestycyjnych, nie było dyskusji na temat teatru czy ośrodka kultury, tylko była dyskusja nad rozwojem oświaty. Sensację na temat ośrodka kultury  przedstawiał pan radny Sławomir Witek. Jeśli chodzi o dyskusję i przeciwstawienie jednej inwestycji, drugiej, to takiej nie było. Jeśli chodzi o przedszkole to zgłaszała wniosek o budowę przedszkola publicznego w Osiedlu Komorów od kilku lat, więc nie ma tu żadnej sprzeczności w tym, że podejmuje obecnie inicjatywę, aby zadbać o stronę architektoniczną inwestycji.

Pan Zacny zwracając się do pani radnej Zalewskiej stwierdził, że nie wycofuje się z tego co powiedział. Na sali znajdują się dyrektorzy szkół, radni, którzy w tej dyskusji uczestniczyli i zostawi to bez komentarza.

Pan Strzelecki zwracając się do pana Przewodniczącego zapytał, czy coś w sprawie regulskiej zostało zrobione. Przypomniał, że w 2000 roku Komorów oczekiwał zasobów finansowych na kupno Ośrodka Zdrowia od małej jednostki, a mianowicie Reguł, z przyrzeczeniem zwrócenia pożyczki.  Reguły czekają na zwrot pieniędzy. Poprosił o nadanie biegu tej sprawie, aby można było z inwestycji Komorowa te środki odzyskać.

Następnie powołując się na rotę ślubowania na radnego, oraz nawiązując do ostatnich wydarzeń występujących w naszej gminie stwierdził, iż z godnością, rzetelnością, uczciwością i dobrem w stosunku do naszej gminy, niektórzy radni się zapomnieli. Zaapelował do radnych którzy są w grupie inicjatywnej, która dąży do podziału gminy, że jeśli mają trochę godności, honoru, to dla dobra gminy i jej mieszkańców powinni złożyć mandaty na obecnej lub najbliższej sesji.

Pan Bryksa  wyjaśnił, że Ośrodek Zdrowia w Komorowie służy nie tylko mieszkańcom Komorowa, ale również mieszkańcom Granicy, Nowej Wsi, Pęcic Małych, Sokołowa i Suchego Lasu, może również innym mieszkańcom. Stawianie tej kwestii w formie antagonizmu pomiędzy miejscowościami Reguł a Komorowem jest nieuczciwe i powinno być skorygowane.

Pan Herner stwierdził, że cała inicjatywa podzielenia gminy uderza głownie mieszkańców Komorowa, należy traktować wszystkie miejscowości po równo, należy poczuć się społecznością razem. Zaapelował o pójście po rozum do głowy i działanie dla wszystkich miejscowości. Nie rozumie dlaczego należy dzielić gminę.

Pani Borzymowska  zwracając uwagę panu Hernerowi stwierdziła, iż jest niegrzeczny poprzez wyrażenie zasugerowania pójścia po rozum do głowy.

Następnie złożyła wniosek formalny o zamknięcie sesji.

Przystąpiono do głosowania wniosku formalnego pani Borzymowskiej w sprawie zamknięcia sesji.

Za wnioskiem       -   7
Przeciw                 -   0
Wstrzymało się     -   0
Rada wniosek przyjęła.
 

Wobec zgłoszonego wniosku Wiceprzewodniczący Rady pan Paweł Zacny zamknął obrady XXX sesji Rady Gminy Michałowice.

 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 29.07.2009 14:36
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 14
Autor: Urszula Bejda