Urząd Gminy Michałowice
09.09.2009 10:09

Protokół nr XXXI

Z obrad XXXI sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2006-2010 z dnia 2009-06-17

Z obrad XXXI sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 17 czerwca 2009 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 12 radnych.

Nieobecni usprawiedliwieni: pan Przemysław Bryksa, pan Grzegorz Jastrzębski, nieusprawiedliwiony pan Marek Seretny.

 
Ad. pkt.1

Przewodniczący pan Sławomir Walendowski powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obecnych jest 8 radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały.

Pan Grabka zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy użyczenia nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Sokołów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 221, położonej we wsi Sokołów, gmina Michałowice.

Przystąpiono do głosowania o rozszerzenie porządku sesji o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy użyczenia nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Sokołów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 221, położonej we wsi Sokołów, gmina Michałowice.

Za rozszerzeniem – 8
Przeciw                 - 0
Wstrzymało się     – 0
Rada wniosek przyjęła.

Wobec przyjęcia wniosku porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

1.Sprawy porządkowe.

2.Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy.

3.Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Regułach za 2008 rok.

4.Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego część obszaru Opacz Kolonia zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XLVII/353/2001 z 28 listopada 2001r.,

2)      zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego część obszar „Reguły” zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LI/377/2002 z 21 marca 2002r. dla działek nr ew. 565/22, 593, 594 i 595 (część) położonych w obrębie geodezyjnym wieś Reguły,

3)      przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LIV/405/2002 z 28 czerwca 2002 r. zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LIV/405/2002 z 28 czerwca 2002 r. dla działek nr ew. 543/1, 545/1, 545/2, 546, 547, 548, 549 i 551/8 (część) położonych w obrębie geodezyjnym wieś Granica,

4)      kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,

5)      określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania obniżek w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowice,

6)      przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami,

7)      dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok,

8)      wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy,

9)      wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku,

10) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Michałowice Nr XX/145/2004 z dnia 18 czerwca 2004 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych z późniejszymi zmianami,

11) w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Michałowice,

12) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej we wsi Michałowice Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

13) przystąpienia Gminy Michałowice do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: 1)„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,

      2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego       wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”,

14) wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Miasta Pruszkowa, dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu drogowego złożonego z ul. Ireny i Podhalańskiej w Komorowie oraz budowy wodociągu w ul. Ireny w Komorowie,

15) wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy użyczenia nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Sokołów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 221, położonej we wsi Sokołów, gmina Michałowice.

5.Podjęcie stanowiska w sprawie proponowanych objazdów przebiegających przez Gminę Michałowice w czasie przebudowy Al. Jerozolimskich.

6.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 1 kwietnia 2009r. do 31 maja 2009r.

7.Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XXIX i XXX sesji.

8.Informacje Wójta Gminy.

9.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

10. Sprawy wniesione.

Za przyjęciem – 8
Przeciw             - 0
Wstrzymało się- 0

Porządek obrad XXXI sesji został przyjęty.

 
Ad. pkt.2

Przewodniczący Rady pan Sławomir Walendowski poinformował, iż projekt protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, były wyłożony do wglądu w biurze rady, zapytał o uwagi do jego treści.

Nie zgłoszono uwag.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy.

Za przyjęciem – 8
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 0

Rada Gminy przyjęła protokół z XXVIII sesji rady Gminy.

 
Ad. pkt.3

Przystąpiono do dyskusji na temat sprawozdania Komendanta Komisariatu Policji w Regułach za 2008 rok.

Starszy aspirant Artur Ziembiński w imieniu Komendanta Komisariatu podziękował za zaproszenie, następnie omówił przedstawione radnym sprawozdanie.  Poinformował, że przestępstw jest coraz mniej, jest to sytuacja spadkowa od kilku lat i ma nadzieję, że to będzie utrzymane.

Pan Zacny zapytał, czy jest prawdą, iż Komendant Komisariatu w Regułach wybiera się na emeryturę.

Pan Ziembiński poinformował, iż jest to prawda.

Pan Zacny stwierdził, iż przy wsparciu i tak dużych nakładach, które ponosi gmina na utrzymanie Posterunku w Regułach jest to niepoważne działanie ze strony Komendy Stołecznej Policji w stosunku do Gminy Michałowice.

Pan Rajski poruszył temat ruchu samochodów ciężarowych na terenie gminy. Następnie zapytał o propozycję rozwiązania tego problemu.

Pan Ziembiński poinformował, że są prowadzone krótkotrwałe akcje, które są skuteczne.

Pani Popko stwierdziła, że występuje brak skuteczności policji w swoich działaniach, nawet po zgłoszeniu przez mieszkańców interwencji.

Pan Witek zapytał, czy tendencja prowadzenia pojazdów pod wpływem działania środków, narkotyków jest tendencją wzrostową, oraz zapytał jak skończyła się interwencja w ul. Szkolnej w Michałowicach dotycząca kontroli ruchu drogowego.

Pan Ziembiński poinformował, że tendencja prowadzenia pojazdów pod wpływem działania środków, narkotyków jest spadkowa, natomiast interwencja w ul. Szkolnej została pozytywnie załatwiona.

Pani Popko stwierdziła, że notorycznie w Michałowicach występuje parkowanie pojazdów na chodnikach.

Pan Rajski zapytał, jak wygląda na terenie gminy sprawa zwalczania narkomanii.

Pan Ziembiński stwierdził, iż w br do maja nastąpił wzrost wykrytych narkotyków, głównie w Komorowie, oraz jeden przypadek w Michałowicach.

Pan Walendowski podziękował za przygotowanie sprawozdania i przybycie na sesję.

 
Ad. pkt.4.1

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego część obszaru Opacz Kolonia zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XLVII/353/2001 z 28 listopada 2001r.

Pan Grabka poinformował, że projekt uchwały dotyczy zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Opaczy Kolonii.

Pani Brzyska przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały: do działu I §1 ust 2 wykreślenie wyrazów „odpowiednim symbolem”, w §4 ust.2 pkt. 4 wykreślenie słowa „w tym”, w §5 ust.1 pkt. 5 wykreślenie części zdania „oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych”, wykreślenie słowa „modernizacja” występującego w §7 ust 2 pkt d, ust.7, ust.9. rozdział 3 §8 ust.2, rozdział 4 §9 pkt.2 oraz §10 pkt.2 ppkt.2.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego część obszaru Opacz Kolonia zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XLVII/353/2001 z 28 listopada 2001r. z autopoprawkami.

Za przyjęciem – 8
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 1
Uchwała Nr XXXI/212 /2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.4.2

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego część obszar „Reguły” zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LI/377/2002 z 21 marca 2002r. dla działek nr ew. 565/22, 593, 594 i 595 (część) położonych w obrębie geodezyjnym wieś Reguły.

Pani Brzyska przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały: do działu I §1 ust 2 wykreślenie wyrazów „odpowiednim symbolem”, w §5 ust.1 pkt. 5 wykreślenie części zdania „oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych”, wykreślenie słowa „modernizacja” występującego w §7 ust 2 pkt e, ust.8, ust.9.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Zacny zapytał, co znaczy zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Pani Brzyska odpowiadając poinformowała, że zabudowa jednorodzinna oznacza budynki mieszkalne jednorodzinne, które mogą mieć jeden lokal mieszkalny, lub dwa lokale mieszkalne.

Pan Zacny zapytał, czy może być taka sytuacja, że w zabudowie jednorodzinnej będzie bliźniak z dwoma lokalami mieszkalnymi, czyli cztery lokale w jednym budynku jednorodzinnym.

Pani Brzyska poinformowała, że przedstawiona sytuacja zabudowy bliźniaczej mogła wcześniej występować, ale obecnie zmieniły się przepisy i na jednej działce można wybudować jeden budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej.

Pan Zacny stwierdził, że w bezpośredniej bliskości rzeki Raszynki zabudowanie o wysokości 11,5 m jest stanowczo za wysoka.

Pani Markiet wyjaśniła, że omawiana działka znajduje się w bezpośrednim sąsiectwie  dużego ciągu zabudowy, których budynki są o podobnej wysokości. 

Pani Zalewska zapytała jaka powinna być przerwa dylatacyjna i dlaczego zwiększa się  powierzchnię standardową zabudowy z 30 do 40%.

Pani Brzyska wyjaśniła, iż przerwa dylatacyjna może mieć 1cm, jak papa, styropian, chodzi o to, aby nie było połączenia konstrukcji. Procent powierzchni zabudowanej można uzasadnić w ten sposób, iż działka ma tysiąc metrów, jednak powierzchnia do zabudowy jest ustalona tylko pewnej części tej działki, pozostała część jest terenem zielonym pozbawionym zabudowy, a procent zabudowy dotyczy małego obszaru, nie dotyczy całej działki.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego część obszar „Reguły” zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LI/377/2002 z 21 marca 2002r. dla działek nr ew. 565/22, 593, 594 i 595 (część) położonych w obrębie geodezyjnym wieś Reguły z autopoprawkami.

Za przyjęciem – 7
Przeciw            - 1
Wstrzymało się- 2
Uchwała Nr XXXI/213 /2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.4.3

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LIV/405/2002 z 28 czerwca 2002 r. zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LIV/405/2002 z 28 czerwca 2002 r. dla działek nr ew. 543/1, 545/1, 545/2, 546, 547, 548, 549 i 551/8 (część) położonych w obrębie geodezyjnym wieś Granica.

Pan Grabka poinformował, że zmiana planu wprowadzana jest w związku z koniecznością rozbudowy istniejących obiektów szkolno-przedszkolnych w tym rejonie. Ustalenia szczegółowe istniejące planu nie pozwalają na nową zabudowę, oraz lokalizację parkingów.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzyska przedstawiła autopoprawki literowe polegające na zamianie słowa „sporządzania” na „sporządzenia” w tytule uchwały, w § 1 i 2.

Pan Rajski zapytał, czy jest możliwość rozszerzenia planu do całego obszaru, którym dysponuje gmina, w obrębie szkoły w Nowej Wsi.

Pan Grabka poinformował, ze rozszerzenie planu bardzo by skomplikowało sprawę realizacji całego przedsięwzięcia.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LIV/405/2002 z 28 czerwca 2002 r. zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LIV/405/2002 z 28 czerwca 2002 r. dla działek nr ew. 543/1, 545/1, 545/2, 546, 547, 548, 549 i 551/8 (część) położonych w obrębie geodezyjnym wieś Granica z autopoprawkami.

Za przyjęciem – 9
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXXI/214 /2009 stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczenie sesji przejął pana Paweł Zacny.
 
Ad. pkt.4.4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Pani Żakowska poinformowała, że jest to uchwała aktualizująca, czyli dostosowująca się do wymogów prawa oświatowego, które uległo zmianie.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Wobec braki głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Za przyjęciem – 10
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXXI/215 /2009 stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad. pkt.4.5

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania obniżek w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowice.

Pani Żakowska poprosiła o wykreślenie z uzasadnienia, po drugim akapicie fragmentu „po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny”. 

 

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania obniżek w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowice.

Za przyjęciem – 10
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXXI/216 /2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.4.6

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.

Pani Żakowska poinformowała, iż jest to kolejna uchwała która aktualizuje i dostosowuje do wymogów prawa oświatowego.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.

Za przyjęciem – 10
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXXI/217 /2009 stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad. pkt.4.7

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.

Pan Grabka przedstawił autopoprawki, które zostały przedstawione radnym w formie pisemnej i stanowią załącznik do protokołu.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pani Zalewska zapytała dlaczego zmniejszane są środki w szkołach.

Pan Grabka poinformował, że nie będzie przeprowadzanych większych remontów w szkołach.

Pani Zalewska zapytała, czy do końca czerwca zostanie ogłoszony przetarg odnośnie budowy ulicy Zamoyskiego i Chopina. Podkreśliła, że wcześniej taką odpowiedź uzyskała od pana Kawiorskiego.

Pan Grabka poinformował, że przetarg odnośnie budowy w/w ulic zostanie ogłoszony po przerwie wakacyjnej.

Pani Zalewska przypomniała, że na posiedzeniu Komisji GKiP pan wójt Lawrence wobec jej członków i mieszkańców ulicy Zamoyskiego i Chopina oświadczył, iż przetarg zostanie ogłoszony w czerwcu, wobec czego zapytała, czy zmiana przesunięcia przetargu była konsultowana z panem Wójtem.

Pan Grabka wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy pan Wójt jest na zwolnieniu lekarskim i nie może podejmować decyzji, natomiast on kontynuuje tę sprawę. Następnie stwierdził, że nie ma takiej decyzji, aby do końca czerwca ogłosić przetargi na wymienione ulice.

Pani Zalewska zapytała o harmonogram realizacji tych zadań.

Pan Grabka stwierdził, że na dzień dzisiejszy nie jest w stanie podać harmonogramu na omawiane zadanie.

Pani Zalewska zapytała, kiedy mieszkańcy otrzymają wiążącą odpowiedź na swój wniosek w sprawie budowy ulicy Zamoyskiego i Chopina.

Pan Grabka poinformował, że w najbliższych dniach taką odpowiedź mieszkańcy otrzymają.

Pani Borzymowska zapytała, czy są środki na przetarg na ulice Zamoyskiego i Chopina.

Pan Grabka poinformował, że przetargi ogłaszane są sukcesywnie, ponieważ również sukcesywnie narastają płatności.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.

Za przyjęciem – 12
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXXI/218/2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.4.8

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

Pan Grabka poinformował, że projekt uchwały został wniesiony pod obrady rady w związku z wyborem banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Michałowice i jej jednostek organizacyjnych.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

Za przyjęciem – 12
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXXI/219/2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.4.9

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.

Pan Grabka poinformował, że w kwietniu 2009 roku weszła w życie ustawa o funduszu sołeckim. Rada Gminy podejmując uchwałę wyraża zgodę, lub nie wyraża zgody, na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna. Poinformowała, że na komisji został zgłoszony wniosek, aby taki fundusz został stworzony również dla osiedli.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna, również został zgłoszony wniosek o stworzenie funduszu dla osiedli.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna, również został zgłoszony wniosek jak na poprzednich komisjach.

Pani Borzymowska poinformowała, że poprzez wyodrębnienie z budżetu gminy środków stanowiących fundusz sołecki, społeczna aktywność będzie większa, ludzie będą bardziej kreatywni, ponieważ będą mieli konkretne pieniądze do dyspozycji. Zaapelowała do wszystkich radnych o podjęcie zaproponowanej uchwały.

Pani Zalewska podziękowała wszystkim radnym, którzy głosowali za równoległą uchwałą w sprawie funduszy dla osiedla Komorów i osiedla Michałowic. Przypomniała, że jeden wniosek na Komisji GKiP złożył pan Bryksa, a drugi na Komisji Spraw Społecznych sama złożyła. Podziękowała wszystkim za poparcie inicjatywy.  

Pan Witek zapytał, jak będą wydatkowane środki finansowe po uchwaleniu uchwały, na jakiej podstawie będą wnioski, czy niewykorzystane środki będą przechodziły na rok następny, jakie prawa będzie miał Wójt.

Pani Idzikiewicz wyjaśniła, iż procedura jest taka, że jeśli uchwała zostanie podjęta, to pan Wójt w oparciu o dane z wykonania budżetu za rok ubiegły, plus stan ludności na koniec czerwca br., do końca lipca będzie musiał przedłożyć wszystkim sołectwom informację o wielkości przyznanych środków. Następnie jednostki samorządowe do końca września muszą przedstawić uchwały zebrań ogólnych mieszkańców w sprawie podziału przyznanych środków. Podział środków musi być zgodny z zadaniami własnymi gminy i strategią rozwoju gminy. Pan Wójt po analizie uchwał, uwzględnia je w projekcie budżetu jeśli są zgodne z przepisami prawa, jeśli nie jest zgodna z przepisami prawa, może uchwały nie uznać i występuje do sołtysa z pismem informującym o nieuwzględnieniu uchwały, który ma 7 dni na odwołanie się od decyzji wójta do rady gminy. Rada Gminy ma 30 dni na uznanie uchwały, czy nie.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.

Za przyjęciem – 12
Przeciw             - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXXI/220/2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.4.10

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Rady Gminy Michałowice Nr XX/145/2004 z dnia 18 czerwca 2004 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych z późniejszymi zmianami.

Pan Łuszczyński poinformował, że zachodzi konieczność podniesienia obowiązujących obecnie stawek za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, ponieważ obecnie pobierane opłaty nie pokrywają nawet kosztów wynikających z wydania decyzji.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Rady Gminy Michałowice Nr XX/145/2004 z dnia 18 czerwca 2004 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych z późniejszymi zmianami.

Za przyjęciem – 12
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXXI/221/2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.4.11

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Michałowice.

Pan Grabka poprosił o przedstawienie wprowadzenia do projektu uchwały wnioskodawcę pana Pawła Rajskiego.

Pan Rajski poinformował, że zaproponowana nazwa „Orląt Pęcickich” nawiązuje do historycznego wydarzenia jakim jest „Bój pod Pęcicami” z młodymi żołnierzami Powstania Warszawskiego broniącymi ojczyzny, poległymi i pomordowanymi przez wojska niemieckie, których wspólna mogiła znajduje się w parku w Pęcicach.

Poinformował, że opinia Komisji Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Borzymowska stwierdziła, że bardzo jej się podobał pomysł z zaproponowana nazwą, podziękowała za inicjatywę.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 12
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXXI/222 /2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.4.12

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej we wsi Michałowice Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Pan Grabka poinformował, że do Urzędu wpłynął wniosek dotychczasowego dzierżawcy „RES-MED 40”Sp. Z o.o. o przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości na kolejne 10 lat, motywując iż jest to niezbędne do przedłużenia umowy na specjalistkę ginekologiczną

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Zacny zapytał o obecność na sali  przedstawicieli spółki „RES-MED”.
Pan Grabka poinformował, iż przedstawicieli nie ma.

Pan Zacny stwierdził, iż omawianie tego tematu bez obecności przedstawiciela spółki „RES-MED” mija się z celem.

Pani Borzymowska przypomniała, że na komisjach było dużo pytań do spółki, miedzy innymi były wątpliwości dotyczące braku gabinetu zabiegowego, oraz szereg jeszcze innych.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej we wsi Michałowice Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Za przyjęciem – 0
Przeciw            - 9
Wstrzymało się- 2
Rada nie podjęła uchwały.
Pan Zacny zarządził 10 minut przerwy.
Po przerwie pan Zacny stwierdził, że na sesję przybyli przedstawiciele  RES – MED.

Pani Prezes RES – MED, Elżbieta Stopyra przyniosła broszury przedstawiające informacje na temat funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Michałowicach.

Pan Zacny stwierdził, iż przy najbliższej sesji Rada Gminy będzie miała pełniejsze informacje na ten temat i będzie miała komu zadać pytania.

Pan Chruściak zaproponował, aby przed podjęciem uchwały na kolejnej sesji w tej kwestii wypowiedział się również Zarząd Osiedla Michałowice.

Pan Zacny zaproponował, aby w tej kwestii wypowiedziały się również przyległe sołectwa z Michałowic Wsi, Opaczy i Reguł w formie opinii.

 
Ad. pkt.4.13

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Michałowice do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: 1)„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Pani Sobierańska poinformowała, że Gmina Michałowice wyraziła zainteresowanie przystąpieniem do dwóch projektów prowadzonych przez Urząd Marszałkowski. Maja one istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowania regionalnego modelu elektronicznej administracji w województwie mazowieckim. W bieżącym roku rozpoczyna się realizacja ww. projektów.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Michałowice do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: 1)„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Za przyjęciem – 11
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 1

Uchwała Nr XXXI/223 /2009 stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad. pkt.4.14

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Miasta Pruszkowa, dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu drogowego złożonego z ul. Ireny i Podhalańskiej w Komorowie oraz budowy wodociągu w ul. Ireny w Komorowie”.

Pan Grabka poinformował, że podpisanie porozumienia umożliwi wykonanie wspólnie z Miastem Pruszkowem kompleksowej modernizacji ul. Ireny na całej długości, tj. od ul. Armii Krajowej w Pruszkowie do ul. Mazurskiej w Komorowie oraz zmniejszenie środków wydatkowanych przez Gminę Michałowice na przebudowę wodociągu w ul. Ireny. Wspólna inwestycja obejmuje wykonanie chodnika, ścieżki rowerowej, nowej nawierzchni jezdni oraz przebudowę wodociągu, który w chwili obecnej biegnie po działkach prywatnych.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Herner zapytał o rok realizacji inwestycji.
Pan Grabka poinformował, iż realizacja nastąpi w 2010 roku.
Pani Borzymowska wyraziła zadowolenie z treści porozumienia.

Pani Zalewska zapytała, jakie zadania będą wykonane w bieżącym roku.

Pan Grabka poinformował, że pierwszym elementem będzie rurociąg, co do następnych zadań, to harmonogram zostanie sporządzony z wykonawcą, po podpisaniu umowy.

Pani Zalewska zapytała, czy jeśli przetarg zostanie ogłoszony i rozpocznie się nie tylko przełożenie wodociągu, ale również gazownia w tym roku wykona swoją część, to czy zadanie będzie również wykonane w bieżącym roku.

Pan Grabka poinformował, iż takie są założenia.

Pan Witek zapytał, czy porozumienie. jest integralną częścią uchwały.

Pan Grabka poinformował, że nie jest.

Pan Witek stwierdził, że chyba na obecnej sesji uda się podjąć powyższą uchwałę, ale pół roku temu nie udało się z prostej przyczyny, ponieważ część radnych z Komorowa stwierdziła, że porozumienie musi być integralną częścią uchwały i przy głosach przeciwnych, radnych z Komorowa uchwała ta nie przeszła. Zwracając się do pani radnej Zalewskiej zapytał, jak pani radna wyjaśni mieszkańcom z czyjej przyczyny są opóźnienia, przecież nie pana Wójta. Poprosił o uderzenie się w piersi i powiedzenie mieszkańcom  Komorowa, że uchwała nie została przyjęta, iż część radnych z Komorowa głosowała przeciw tej uchwale.  Przypomniał, że ta uchwała pół roku temu nie została przyjęta, a dzisiaj będzie głosowanie za tą samą uchwałą, gdzie porozumienie nie będzie stanowić załącznika do  uchwały. Będzie głosował za uchwałą wiedząc, że porozumienie nie jest integralną częścią uchwały.

Pani Borzymowska przypomniała, że faktycznie radni z Komorowa postanowili, aby porozumienie było dobrze skonstruowane, dlatego radni głosowali na „nie”, natomiast gdy doszło do głosowania całej uchwały to Komorowanie głosowali „za”. Innymi głosami uchwała nie została podjęta, nie głosami Komorowian.

Pan Zacny stwierdził, że nie było głosowania imiennego, tylko rada gminy odrzuciła projekt uchwały.

Pani Zawadzka zgłosiła wniosek formalny o zakończenie dyskusji w tym temacie.

Przystąpiono do głosowania wniosku formalnego pani Zawadzkiej o zakończenie dyskusji w omawianym temacie.

Za wnioskiem       - 9
Przeciw                 - 0
Wstrzymała się      - 1
Rada wniosek przyjęła.
 

Pan Witek zgłosił wniosek o imienne głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Miasta Pruszkowa, dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu drogowego złożonego z ul. Ireny i Podhalańskiej w Komorowie oraz budowy wodociągu w ul. Ireny w Komorowie.

 

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Witka w sprawie głosowania imiennego.

Za wnioskiem        - 9
Przeciw                  - 1
Wstrzymało się       - 1
Rada wniosek przyjęła.
 

Przystąpiono do głosowania imiennego nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Miasta Pruszkowa, dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu drogowego złożonego z ul. Ireny i Podhalańskiej w Komorowie oraz budowy wodociągu w ul. Ireny w Komorowie”.

Borzymowska Ewa                      - za
Brzeska-Kalczuk Hanna               - za
Chruściak Tadeusz                        - za
Hanc Eugeniusz                            - za
Kamińska Anna                            - za
Rajski Paweł                                 - za
Walendowski Sławomir                - za
Witek Sławomir                            - za
Zacny Paweł                                  - za
Zalewska Aurelia                          - za
Zawadzka Elżbieta                        - za

Pan Walendowski poinformował, że w wyniku głosowania imiennego nad przyjęciem uchwały oddano 11 głosów „za” , bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. W związku z powyższym Uchwała Nr XXXI/224/2009 w sprawiewyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Miasta Pruszkowa, dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu drogowego złożonego z ul. Ireny i Podhalańskiej w Komorowie oraz budowy wodociągu w ul. Ireny w Komorowie” została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad. pkt 4.15

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy użyczenia nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Sokołów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 221, położonej we wsi Sokołów, gmina Michałowice.

Pani Sobierańska poinformowała, że na terenie wsi Sokołów jak i sąsiednich miejscowości nie ma profesjonalnie wykonanego obiektu, na którym mogły by się odbywać imprezy kulturalno-sportowe. Użyczenie przez wspólnotę gruntową wsi Sokołów nieodpłatnie działki umożliwi wykonanie Gminie Michałowice modernizacji boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą.  

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Zalewska zapytała, dlaczego wspólnota gruntowa wsi Sokołów użycza działki akurat  na okres 15 lat.

Pan Walendowski stwierdził, iż obiekty sportowe w takim standardzie, co najmniej w takim okresie powinny być eksploatowane.

Pani Zalewska zapytała, czy spółka wywiąże się z podjętych zadań.

Pani Sobierańska stwierdziła, że jest podpisana umowa dzierżawy, spółka STIGA wpłaci jednorazowo całą kwotę.

Pan Kozłowski przypomniał, że wszystkie inwestycje na terenie Sokołowa zostały wykonane przez sponsorów miejscowych i myśli, że nie będzie obecnie również kłopotów.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy użyczenia nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Sokołów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 221, położonej we wsi Sokołów, gmina Michałowice

Za przyjęciem – 12
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXXI/225 /2009 stanowi załącznik do protokołu.

Pan Rajski podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że uchwała pojawiła się na sesji, radzie, panu Wójtowi, pani Sobierańskiej która przygotowała dokumenty.

 
Ad. pkt.5

Przystąpiono do dyskusji nad projektem stanowiska w sprawie proponowanych objazdów przebiegających przez Gminę Michałowice w czasie przebudowy Al. Jerozolimskich.

Pan Walendowski przedstawił autopoprawkę do uzasadnienia do projektu uchwały, aby  po słowach „drogi kołowe” dopisać „oraz remont wiaduktu nad torami”.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem stanowiska w sprawie proponowanych objazdów przebiegających przez Gminę Michałowice w czasie przebudowy Al. Jerozolimskich.

Za przyjęciem – 12
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Stanowisko Nr 9 /2009 stanowi załącznik do protokołu.
Pan Zacny przekazał przewodniczenie sesji panu Hernerowi.
 
Ad. pkt.6
Z zakresu Gospodarki Komunalnej.

Pani Borzymowska zapytała, co wchodzi w zakres prac związanych z Utrzymaniem Miejsc Pamięci Narodowej.

Pan Łuszczyński poinformował, że w zakres prac wchodzi koszenie, sprzątanie, sadzenie kwiatów, opieka nad miejscami pamięci.

Z zakresu inwestycji i remontów.

Pani Zalewska zapytała w jakich kwotach zostały wykonane zadania przedstawione w pkt 2.

Pan Grabka poinformował, że obecnie na sesji nie może podać kwot, ponieważ nie ma z sobą potrzebnych materiałów.

Z zakresu geodezji i rolnictwa.

Pani Borzymowska zapytała o etap postępowania po posiedzeniu Sądu Rejonowego w Pruszkowie w sprawie zasiedzenia działki położonej w Komorowie.

Pani Sobierańska stwierdziła, że toczy się postępowanie sądowe i nic obecnie się nie zmieniło.  

Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Brak pytań.
Z zakresu kultury, sportu i zdrowia.
Brak pytań.
Z zakresu oświaty.

Pani Popko stwierdziła, że na terenie naszej gminy jest problem z brakiem miejsc dla dzieci w przedszkolach publicznych. Zapytała czy jest prawdą, że gmina będzie dopłacała w przedszkolach niepublicznych tylko do tych dzieci, które złożyły podania do przedszkola publicznego, a się do niego nie dostały.

Pani Żakowska stwierdziła, że wszystkie placówki niepubliczne występujące na terenie naszej gminy są dofinansowywane jednakowo, dla wszystkich dzieci.

Pan Walendowski poprosił o przedstawieni informacji o wynikach egzaminów naszych szkół.

Pani Żakowska poinformowała, że wszystkie nasze szkoły uzyskały lepszy wynik od średniej krajowej i średniej powiatu, oficjalnych wyników jeszcze nie ma.

Z zakresu pomocy społecznej.
Brak pytań.
Sprawy różne.
Brak pytań.
 
Ad. pkt.7
Brak uwag.
 
Ad. pkt.8
Brak informacji.
 
Ad. pkt.9
Pan Walendowski poinformował, że wpłynęło pismo do wiadomości rady gminy, od pani radnej Kamińskiej i Zawadzkiej dotyczące niebezpiecznego skrzyżowania ul. Ryżowej i Środkowej.

Odczytał skargę pana radnego Bryksy na działalność pana Wójta Gminy, dotyczącą  niewłaściwego załatwienia sprawy, naruszenia przepisu KPA i przepisów Ustawy prawo prasowe, a dotyczące sprawy podziału gminy oraz różnych wizji, informacji, na temat inwestycji gminy Michałowice.

Zaproponował, aby skargę przekazać do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.

 

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Walendowskiego w sprawie skierowania skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.

Za wnioskiem                - 5

Przeciw                          - 1

Wstrzymało się              - 5
Rada wniosek przyjęła.
 

Następnie pismo do wiadomości Rady Gminy pani Ewy Smolińskiej mieszkanki Opaczy Małej, w sprawie wywózki gruzu.

Pismo również do wiadomości rady gminy, w sprawie udostępnienia placu przy gminnym przedszkolu w Michałowicach innym dzieciom.

Wpłynęło pismo od pani radnej Ewy Borzymowskiej w sprawie rezygnacji z członkowstwa w Komisji Spraw Społecznych. Poinformował, że na kolejną sesję przygotuje odpowiednią uchwałę.

 
Ad. pkt.9
Pan Rajski poruszył temat Dworu w Pęcicach.

Pan Grabka poinformował, że w tej sprawie nie ma pewnych wiadomości.

Pan Walendowski odczytał pismo, że w dniu 15 maja br. Wojewoda Mazowiecki decyzją Nr843 przekazał Dwór w Pęcicach spadkobiercom.

Pani Borzymowska spytała, czy mieszkańcy będą mieli dostęp do tego dworu.

Pan Walendowski stwierdził, iż jest to własność prywatna.

Pani Borzymowska poruszyła temat szpecących gminę pudeł metalowych na odzież. Porosiła o ich likwidację, ponieważ powodują zjawisko zbierania śmieci wokół.

Następny temat to wysyp reklam przy Al. M. Dąbrowskiej. Mimo, że jest to droga powiatowa, to jest pewna że gmina może wpłynąć na Zarząd Powiatu, na umiar w paskudnych reklamach. Poprosiła o załatwienie tych dwóch spraw.

Pan Chruściak stwierdził, że Al. M. Dąbrowskiej staje się jeszcze bardziej paskudna chyba w wyniku protestów nad robieniem czegokolwiek w tej alei. W wielu miejscach pojawiły się samowole budowlane, wywieszane szmatki, sznurki, taśmy grodzące  całą część pomiędzy jezdnią a Osiedlem Domeczek w wielu miejscach. Poprosił o zwrócenie się do Starostwa w Pruszkowie, aby temu przeciwdziałać.

Podziękował za usunięcie reklam z końca Al. M. Dąbrowskiej, które psuły przestrzeń publiczną.

Następnie poruszył sprawę wniosku o ewentualne przejęcie parku i pałacu w Pęcicach. Myślał, że na obecnej sesji będzie informacja w sprawie, w jaki sposób, do kogo i kiedy zgłaszane były wnioski i dlaczego do tej pory gmina nie dostała żadnej w tej sprawie odpowiedzi, za brak której  należy się skarga w trybie postępowania administracyjnego. 

Pan Grabka poinformował, że gmina oficjalnie żadnego dokumentu w sprawie przekazania spadkobiercom Dworu w Pęcicach nie otrzymała.

Pan Chruściak stwierdził, że gmina oficjalnie nic na temat przekazania nie wie i oficjalnie oczekuje w tej sprawie na odpowiedź od Wojewody.

Pani Warsztocka poinformowała, że mieszkańcy zwrócili się do niej z prośbą o wykonanie melioracji w ul. Przepiórki , która jest w fatalnym stanie.

Pan Grabka poinformował, że jest to wniosek do przeanalizowania. Stwierdził, że był na tej ulicy i zna problem.

Pan Pacyna stwierdził, iż odwodnienie drogi gmina może wykonać w zakresie własnym, natomiast melioracja nie jest zadaniem własnym gminy i są to dwie różne rzeczy.

Pan Grabka stwierdził, iż problem jest zgłoszony i w obecnej chwili nie jest w stanie odpowiedzieć, kiedy można będzie to wykonać.

Pan Rajski poinformował, że w ul. Przepiórki chodzi o zrobienie przykanalików i zabezpieczenie, nawet rowkami zewnętrznymi, odprowadzenia wody. Nie ma mowy o żadnej melioracji, ponieważ ulica Przepiórki i ulicy Bażantów w kolejności wykonania musi poczekać. Ludzie kupując działki wiedzieli, że ścieki wodne są tam zablokowane.

Pan Grabka stwierdził, że w pierwszej kolejności należy zrobić koncepcję, później uzgodnienia, projekt i na koniec wykonanie.

Pan Zacny przypomniał po raz kolejny sprawę postawienia słupków w ul. Szkolnej, na ścieżce rowerowej, oraz zwrócenie się do zarządcy drogi powiatowej, ul. Jesionowej o postawienie słupków przy aptece, aby samochody nie parkowały na chodniku.

Następnie zapytał o organizację ruchu na terenie gminy Michałowice.

Pan Grabka poinformował, że projekty organizacji ruchu, po sesji, będą przekazane radnym.

Pani Zalewska poinformowała, że dostała informację od mieszkańców Pęcic Małych iż ma być wycięte 40 drzew w ul. Dzikiej. Stwierdziła, że do tej pory zostały już usunięte piękne wierzby, które były pomnikami przyrody. Zaapelowała o szanowanie przyrody i o to, aby przed projektowaniem modernizacji, czy przebudowy dróg zrobić wszystko, aby nie niszczyć przyrody, ponieważ nie może być nadrzędny chodnik wobec drzew, to trzeba pogodzić.

Pan Walendowski stwierdził, że pani radna zaproponowała bezpieczeństwo ludzi na drugim miejscu.

Pani Zalewska stwierdziła, że postawiła taki wniosek, że jeżeli projektujemy przebudowę dróg, to z szacunkiem dla przyrody należy pogodzić jedno z drugim. Należy szukać takich rozwiązań.

Pan Grabka stwierdził, że sugerowanie iż projekty są robione przez ludzi niekompetentnych, że droga jest prowadzona po to, aby wyciąć drzewa, jest nieuzasadnione. Na ulicy Dzikiej były dyskusje, osiągnięto jakiś konsensus wycinając minimalną ilość drzew, zgodnie z odpowiednią procedurą, zatwierdzonym projektem, uzgodnionym z samorządem miejscowym.

Pan Rajski stwierdził, że zaangażowanie pani radnej Zalewskiej w ul. Dziką świadczy o tym, że chyba sprawy w Komorowie są już wyczerpane, dlatego zarzucanie czegokolwiek samorządowi Małych Pęcic, czy gminie, jest nieuzasadnione. Poinformował, że spotkań w tej sprawie było cztery, było też tam mnóstwo zwolenników ochrony drzew, każde drzewo było oglądane, sprowadzony był ekspert, wiele z nich było w złym stanie, decyzja zapadła, można było też inwestycji nie robić. Poprosił panią radną o nieuprawianiu demagogii, a zajęcie się robotą, konkretnymi ulicami w Komorowie, których problemy należy rozwiązać tak, jak rozwiązywane są w Pęcicach Małych.

Pani Zalewska poinformowała, że nie występuje przeciwko komukolwiek wyrażając swoją opinię.

Pan Rajski stwierdził, iż pani radna występuje przeciwko suwerennej decyzji mieszkańców i samorządu.

Pani Zalewska zwracając się do pana Rajskiego porosiła o niezamykanie jej tylko z problemami Komorowa.

Następnie zapytała kiedy będzie zrealizowana ul. Topazowa i Koralowa w Komorowie, oraz kiedy był zatwierdzony projekt zieleni dla Gminy. Poinformowała, że w centrum Komorowa, przy ul. Berylowej i M. Dąbrowskiej jest teren niezagospodarowany, występuje tam bajorko, natomiast wysadzana jest kolorowymi krzewami ul. Topolowa przebiegająca w polu. Zastanawiała się, czy to jest gospodarność, aby zaczynać urządzanie klombów w polu zamiast  w osiedlach.

Pan Grabka poinformował, że ulica Topazowa i Koralowa jest w trakcie projektowania.

Odnośnie ul. Berylowej, stwierdził iż to nie jest nasz teren, i nie możemy inwestować w nie naszą własność.

Pani Zalewska porosiła o interwencję w tej sprawie do zarządcy terenu, o wyrównanie terenu i posianie trawy.

Pan Zacny nawiązując do wypowiedzi pani radnej Zalewskiej stwierdził, że nie można w ten sposób myśleć, dlaczego piękne krzewy zostały nasadzone w Al. Topolowej między Michałowicami a Regułami, wzdłuż ścieżki rowerowej, a nie znalazły się w Komorowie. Poinformował, że krzewy zostały zasadzone po to, aby pani radna mogła zimą jeździć poprzez pola, ponieważ one będą osłaniały drogę przed zawiewaniem śniegu. Przepraszając stwierdził, że super bezczelnością jest z jednej strony występować w telewizji, trzy dni wcześniej i krzyczeć za podziałem gminy, a trzy dni później krzyczeć, gdzie są moje inwestycje. Zwracając się do pani radnej przypomniał, że ta gmina, rada dba o całość, czego jest najlepszym przykładem sprawa z rozszerzeniem ul. Ireny. Nie może być tak, że co jest dobre to Komorów, a co złe do innych miejscowości.

Pan Witek zapytał co się dzieje z panem Markiem Seretnym, dlaczego nie uczestniczy w posiedzeniach komisji.

Następnie poprosił o wyjaśnienie sprawy poruszanej na Komisji Spraw Społecznych dotyczącej restauracji ART KW w Komorowie, gdzie miał być sprzedawany alkohol nieletnim, w związku z czym porosił o powiadomienie Komisji alkoholowej o zajęcie się sprawą.

Następnie zwrócił się z prośbą o postawie na ul. Regulskiej, niedaleko zakładu produkującego kominy, lustra w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa na drodze.

Poprosił o informację w sprawie straży gminnej.

Pan Walendowski odpowiadając wyjaśnił, iż nie ma obowiązku informowania przewodniczącego o nieobecności na komisjach, czy sesji, jeśli radny podjął się takiego zobowiązania więc powinien się z tego wywiązać. Zgodnie z regulaminem danej komisji jest zapis, iż członkowie komisji mogą odwołać jej członka.

 

Pani Idzikiewicz poinformowała, że sprawa niewłaściwej sprzedaży alkoholu została przekazana do komisji alkoholowej z prośbą, o przeprowadzenie kontroli w tym zakresie.

Odnośnie straży gminnej poinformowała, że uchwała ukazała się w dzienniku urzędowym, uprawomocniła się i  część materiałów jest już przygotowanych do ogłoszenia naboru.

Pani Kamińska w związku z prośbą sołtysa Opaczy Małej poprosiła o pomoc dla  mieszkańców Opaczy Małej w sprawie niszczenia upraw przez dziki.    

Pan Grabka stwierdził, że jeżeli obręb terenu nie jest w ramach kółka łowieckiego to będzie problem, jeżeli mieści się w tym obszarze, to są specjalne odstraszacze zapachowe, bardzo skuteczne.

Pani Popko zwróciła się z prośbą, aby gmina zmobilizowała mieszkańców do obcinania gałęzi drzew dotykających do przewodów elektrycznych, powodujących awarie elektryczne.

Pan Grabka stwierdził, iż sukcesywnie takie działania są podejmowane.
 

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady pan Wojciech Herner zamknął obrady XXXI sesji Rady Gminy Michałowice.

 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 09.09.2009 10:09
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 39
Autor: Urszula Bejda