Urząd Gminy Michałowice
12.10.2009 10:25

Protokół nr XXXIII

Z obrad XXXIII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2006-2010 z dnia 2009-07-28

Z obrad XXXIII sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 28 lipca 2009 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 13 radnych.

Nieobecna usprawiedliwiona pani Hanna Brzeska-Kalczuk, nieusprawiedliwiony pan Marek Seretny.

 
Ad. pkt.1

Przewodniczący pan Sławomir Walendowski powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obecnych jest 8 radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały.

Pan Kuss zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Reguły, gmina Michałowice, stanowiącej działki ew. nr 625/2 i 628/10.

Przystąpiono do głosowania o rozszerzenie porządku sesji o projekt uchwały w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Reguły, gmina Michałowice, stanowiącej działki ew. nr 625/2 i 628/10.

Za rozszerzeniem – 12
Przeciw                 - 0
Wstrzymało się     – 0
Rada wniosek przyjęła.

Wobec przyjęcia wniosku porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

1.Sprawy porządkowe.

2.Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

3.Przyjęcie protokołu z XXIX i XXX sesji Rady Gminy.

4.Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      Dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok ,

2)      nabycia przez Gminę Michałowice części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 486 położoną we wsi Opacz Kolonia, Gmina Michałowice,

3)      zatwierdzenia taryfy za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice,

4)      zmieniająca uchwałę Nr II/6/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych z późniejszymi zmianami,

5)      przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Reguły, gmina Michałowice, stanowiącej działki Ew. nr 625/2 i 628/10.

5.Podjęcie stanowiska Rady Gminy Michałowice w sprawie środków finansowych dla jednostek pomocniczych gminy – osiedli, w roku budżetowym 2010.

6.Informacje Wójta Gminy.

7.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

8.Sprawy wniesione.
Za przyjęciem – 12
Przeciw             – 0
Wstrzymało się – 0
Porządek obrad XXXIII sesji został przyjęty.
 
Ad. pkt. 2

Pan Kuss przystąpił do wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Medale otrzymali Państwo Apolonia i Mieczysław Rosa z Michałowic, Państwo Jadwiga i Józef Zielińscy z Michałowic, oraz Państwo Teresa i Wiesław Lenard mieszkańcy z Opaczy Kolonii.

Pan Kuss i pan Walendowski złożyli życzenia Jubilatom.

Następnie wszyscy odśpiewali Jubilatom 100 lat życia.

Pan Walendowski przekazał prowadzenie sesji pani Zacnemu.
 
Ad. pkt. 3

Wiceprzewodniczący Rady pan Paweł Zacny poinformował, iż projekty protokołu z XXIX i XXX sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, były wyłożone do wglądu w biurze rady, zapytał o uwagi do ich treści.

Nie zgłoszono uwag.
Za przyjęciem   - 12
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 0
Rada Gminy przyjęła protokół z XXIX i XXX sesji Rady Gminy.
 
Ad. pkt.4.1

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.

Pani Jankowska poinformowałaiż jest to typowy projekt uchwały budżetowej naszej gminy, następnie omówiła kolejne załączniki, które stanowią załącznik do protokołu.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Sławomir Witek poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.

Za przyjęciem – 10
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 2
Uchwała Nr XXXIII/227/2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.4.2

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 486 położoną we wsi Opacz Kolonia, Gmina Michałowice.

Pani Sobierańska poinformowała, że sprawa dotyczy przygotowania do inwestycji budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Ryżowej i Środkowej. Stwierdziła, że w celu realizacji tej inwestycji niezbędne jest nabycie działki od obecnego właściciela.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 486 położoną we wsi Opacz Kolonia, Gmina Michałowice.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXXIII/228 /2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.4.3

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.

Pan Łuszczyński przedstawił autopoprawki, które wcześniej w formie pisemnej zostały przedstawione radnym.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Bryksa poinformował,że zarówno w przypadku wody, czy ścieków planuje się powiększenie kosztów z tytułu realizacji tych usług o ponad 50% w porównaniu do roku bazowego. Stwierdził, że nie jest to uzasadnione sytuacją na rynku, ponieważ wzrosty szczególnie w przypadku wody są zbyt daleko idące, można by było stawki wody pozostawić na niezmienionym poziomie, zwłaszcza że wpływy za wodę są realizowane ponad planowane koszty. Również w przypadku ścieków założone koszty idą zbyt daleko, zwłaszcza że stawka proponowana przez pana Wójta nie będzie pokrywała kosztów, które są zaplanowane.

Pani Borzymowska stwierdziła, że stawka za dostawę wody bezpowrotnie zużytej jest za niska, ponieważ jest ona przeznaczona do mycia samochodów, podlewania ogrodów.

Pan Łuszczyński poinformował, że, stawki wynikają z kalkulacji przychodów i kosztów.

Pani Zalewska zapytała, czy w związku z przedstawioną kalkulacją będzie przeprowadzona modernizacja SUW w Komorowie.

Pan Łuszczyński poinformował, że w okresie obowiązywania nowej taryfy, czyli od września 2009 do sierpnia 2010, planowane są wydatki w wysokości 360 tys.zł , za które można wykonać bieżące naprawy i poprawę jakości wody, ciśnienia wody. Podkreślił, że nie są to środki na modernizację SUW, gdzie potrzebne są nakłady w wysokości 3-4 mil zł.   

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 11
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 2
Uchwała Nr XXXIII/229/2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.4.4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr II/6/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych z późniejszymi zmianami.

Pan Zacny poinformował, że do rady gminy wpłynęło pismo pani radnej Ewy Borzymowskiej  w sprawie rezygnacji z pracy w Komisji Spraw Społecznych, dlatego został przygotowany projekt uchwały.

Pan Witek zwracając się do pani Radnej Borzymowskiej zapytał o przyczynę rezygnacji w pracach komisji.

Pani Borzymowska stwierdził, że pismo w tej sprawie zostało złożone w biurze rady i można się z nim zapoznać.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr II/6/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych z późniejszymi zmianami.

Za przyjęciem – 11
Przeciw            - 1
Wstrzymało się- 1
Uchwała Nr XXXIII/230/2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 4.5

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Reguły, gmina Michałowice, stanowiącej działki Ew. nr 625/2 i 628/10.

Pani Sobierańska poinformowała, że działki będące przedmiotem darowizny są własnością Skarbu Państwa w Zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych, położone są we wsi Reguły. Gmina zamierza wykorzystać darowane działki na cele publiczne, zgodnie z ich przeznaczeniem ustalonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Następnie zgłosiła autopoprawkę do §4 polegającą na wykreśleniu „osoby pełniącej funkcję”.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Reguły, gmina Michałowice, stanowiącej działki Ew. nr 625/2 i 628/10 z autopoprawką.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXXIII/230/2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.5

Przystąpiono do dyskusji nad projektem stanowiska w sprawie środków finansowych dla jednostek pomocniczych gminy – osiedli, w roku budżetowym 2010.

Pani Jankowska poinformowała, że został przygotowany projekt stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie na rok 2010 środków przeznaczonych na finansowanie jednostek pomocniczych osiedli. Środki te mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację zadań własnych.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Sławomir Witek poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Bryksa wykazał zadowolenie z przygotowanego stanowiska zgodnie z wnioskami, które wcześniej padały prosząc o ewentualne jego przyjęcie.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem stanowiska w sprawie środków finansowych dla jednostek pomocniczych gminy – osiedli, w roku budżetowym 2010.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Stanowisko Nr  stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.6

Pan Kusspoinformował, że wystąpiły problemy z podpisaniem umowy w sprawie realizacji obiektu „Orlik” w Nowej Wsi. Nie została rozwiązana gospodarka wodno-ściekowa, gdzie obiekt miał powstać, nie rozwiązana została do końca sprawa własnościowa tego terenu, wystąpiły sprzeciwy mieszkańców. Wobec tych przeciwności postanowiono zaniechać w bieżącym roku realizacji tej inwestycji, zlecić w trybie pilnym opracowanie rozwiązania gospodarki wodnej w dolinie zimnej wody w Nowej Wsi. 

Poczyniono starania w sprawie znalezienia nowego terenu pod obiekt „Orlika”, może to być teren w Sokołowie.

 
Ad. pkt.7

Pan Walendowski poinformował, że do Wójta Gminy i Rady Gminy wpłynęło pismo pani Stefanii Dąbrowskiej w sprawie przyznania koncesji na wino.

Do wiadomości rady gminy wpłynęło pismo pana Andrzeja Tolaka mieszkańca Opaczy Małej  skierowane do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, dotyczące sprzeciwu wykorzystywania przez właściciela firmy Sircom hali, na inne cele niezgodne z prawem.

Następnie mail pana Bryksy w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu w sprawie informacji Wójta Gminy dotyczącej stanu realizacji budżetu gmina na 2009 rok po stronie wydatkowej i dochodowej oraz przeprowadzenie dyskusji.

Pan Walendowski poinformował, że sprawa była konsultowana na Komisji Budżetu i Finansów i odpowiedź w tej sprawie zostanie udzielona.

Do wiadomości rady gminy wpłynęło pismo kierowane do Telewizji Polskiej S.A. dotyczące sprostowania materiału wyemitowanego 15 czerwca 2009 roku.

Pismo do Wójta Gminy Moniki i Waldemara Bąkiewicz zam. Suchy Las dotyczące udrożnienia rowu odprowadzającego wodę wzdłuż całej długości ulicy Parkowej. Poinformował, że rozmawiał z panem Wójtem na ten temat, były rozmowy z Powiatem, prace zostały już rozpoczęte w sprawie poprawy, udrożnienia rowu.

Następnie dwa pisma Wojewody Mazowieckiego w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego, następne stwierdzające nieważność §3 ust.6 załącznika do uchwały XXXI/217/2009 z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami. Stwierdził, że uchwała dalej obowiązuje bez ww. ustępu. 

 
Ad. pkt.8

Pani Borzymowska zapytała, czy lokal przy Al. M. Dąbrowskiej 42 w Komorowie po osobie zmarłej, będzie mógł być przyznany osobom ubiegającym się o niego, mieszkającym w bezpośrednim sąsiedztwie.

Pan Łuszczyński poinformował, że będzie rozpatrywana ta sprawa.

Pani Borzymowska zwróciła uwagę, że mieszkańcy budynku socjalnego w Komorowie, przy ul. Mazurskiej róg Al. Kasztanowej powinni się dostosować do panujących reguł porządkowych. Nie mogą na płotach wisieć prania, szmaty, ponieważ nie jest to bezpieczne  dla skręcających i nie jest to dobrą wizytówką dla miejscowości.

Pan Kuss poinformował, że już wcześniej zainteresował się tym problemem.

Pan Bryksa zapytał o termin przedstawienia uchwały w sprawie opłat adiacenckich. Stwierdził, że powinny być już naliczane opłaty wg wysokości zawartych w uchwałach gminy, jeśli nie są naliczane, to jest to też przekroczenie z realizacji dochodów gminy. Zwłaszcza że są zarezerwowane dość istotne wpływy z tego tytułu w planie budżetowym. W związku z tym zapytał, dlaczego nie ma takiego projektu i kiedy będzie on przedłożony.

Pani Sobierańska poinformowała, że uchwała została przygotowana i przekazana panu Wójtowi. Projekt uchwały będzie przedstawiony pod koniec września, ponieważ będzie opracowana kolejna partia przykanalików, będą robione kolejne wyceny i należy się uporać  z poprzednimi wycenami, aby nie minął okres ich ważności.

Odnośnie niewykonywania dochodów, to zgodnie z ustawą są trzy lata od wybudowania przykanalików na naliczenie opłaty adiacenckiej, stwierdziła, że wszystko jest w porządku.

Pan Bryksa stwierdził, iż z punktu widzenia budżetu gminy Michałowice nic nie jest w porządku, ponieważ gminie powinno zależeć, aby w jak najkrótszym terminie od realizacji przez gminę inwestycji kanalizacyjnej lub wodociągowej wpływały do kasy pieniądze z tytułu opłaty adiacenckiej, które były by wsparciem kolejnej inwestycji.

Następnie zapytał o budownictwo socjalne na terenie gminy Michałowice. Przypomniał, że miały być przekazane dla radnych odpowiednie dokumenty z listą działek pod budowę i wyliczeniami finansowo-ekonomicznymi. Zapytał, co się ze sprawą dzieje, kiedy będzie przedstawiona propozycja związana z budownictwem socjalnym.

Pan Kawiorski stwierdził, iż brakuje lokalizacji na to budownictwo.

Pan Bryksa przypomniał, że pan Wójt Lawrence obiecał, że będzie przedłożone opracowanie wskazujące potencjalne lokalizacje budynków socjalnych na terenie gminy Michałowice, które np. w systemie budownictwa modułowego, mogły by być dość tanio i szybko wybudowane. Poprosił o powrót do tego tematu.

Następnie przypomniał, że na XXIX sesji pan Przewodniczący Zacny stwierdził, że w najbliższym czasie projekt uchwały dotyczący parku kulturowego trafi do komisji. Zapytał co się z tym tematem dzieje.

Pan Zacny poinformował, że otrzymana opinia prawno-finansowa dotycząca tego tematu była niewystarczająca i została przesłana z powrotem do uzupełnienia.

Pan Bryksa zapytał kto wykonuje opinię.

Pan Zacny stwierdził, iż  pan Wójt.

Pan Kuss poinformował, że zainteresuje się tą sprawę.

Pan Bryksa zapytał o stanowisko w sprawie zakupu przez gminę nieruchomości w Komorowie, przy ul. Turkusowej na Ośrodek Zdrowia.

Pan Walendowski poinformował, że odpowiedź jest już przygotowana z której wynika, że nie ma dokumentów jasno stwierdzających, że takie stanowisko było kiedykolwiek podjęte, chodzi o Ośrodek Zdrowia w Komorowie i zobowiązania Rady Gminy do zwrotu środków.

Pan Bryksa przypomniał, że padały na sesjach rady oskarżenia kierowane pod adresem radnych z Komorowa i Granicy, iż powinni zrealizować zwrot środków finansowych z przeznaczeniem dla miejscowości Reguły za dług, który ponoć swego czasu został zaciągnięty przez Komorów u Reguł, kiedy była konieczność pozyskania lokalu w Komorowie na Ośrodek Zdrowia. Prosił o wyjaśnienie tej sprawy i okazało się że żadnych dokumentów w tej sprawie nie ma.

Pan Witek podał sprostowanie do wypowiedzi pana Bryksy w sprawie opłat adiacenckich i budowy budynków socjalnych. Sprawa opłat nie jest do końca załatwiona i stanowisko to jest nie tylko stanowiskiem pana radnego ale całej rady gminy. Przypomniał, że na XXX sesji rady gminy pierwszy zapytał o opłaty adiacenckie.

Odnośnie sprawy budynku socjalnego to sprawa została przedłożona i rada gminy miała się z tą sprawą zapoznać i przyjrzeć. Gmina miała przedłożyć działki gminne gdzie mogą powstać lokale socjalne, radni zobowiązali się, że za takimi działkami się rozejrzą, tak że wina leży pośrodku ponieważ nikt z radnych nie wskazał miejsca na budynek socjalny.

Pan Kuss zaapelował o wskazanie miejsc na budynek socjalny.

Pan Bryksa przypomniał panu radnemu Witkowi, że niewątpliwie ma rację z tym, że pierwotnie pan Wójt zgłosił się do radnych o wskazanie lokalizacji i to nie przyniosło efektów, więc radni prosili o opracowanie dokumentu i przedstawienie radzie gminy. Pan Wójt zobowiązał się, że taki dokument przedstawi i to wszystko.

Pan Rajski zwrócił się z prośbą o podświetlenie Pomnika w Pęcicach przed okresem jesiennym.

Pan Chruściak zapytał na jakim etapie realizacji jest modernizacja ul. Turystycznej, ul. Bugaj i ul. Stare Sady.

Pan Kawiorski poinformował, że ul. Turystyczna jest na etapie projektowania, natomiast rozstrzygnięcie przetargu na ul. Bugaj będzie w dniu jutrzejszym, odnośnie ul. Stare Sady to do końca miesiąca ma być ogłoszony przetarg.

Pan Chruściak zgłosił prośbę o wyrównanie równiarką ul. Tęczowej, następnie zapytał o termin odtworzenia nawierzchni po kanalizacji ul. Polnej i chodnika w ul. Słonecznej.

Pan Kawiorski poinformował, że termin wykonania robót po kanalizacji jest do końca września br.

Pani Warsztocka zapytała kiedy będzie realizacja rowu w ul. Parkowej w Pęcicach Małych.

Pan Kuss poinformował, że w sprawie rowu rozmawiał z Wicestarostą Pruszkowskim, który stwierdził, że będzie on realizowany.

Pani Zalewska zapytała, na jakim etapie jest projektowanie przedszkola w Granicy.

Pan Kawiorski poinformował, że gmina jest na etapie wyboru koncepcji projektu.

Pan Patrik Opad mieszkaniec ul. Wandy w Nowej Wsi zapytał o realizację budowy kanalizacji i wodociągu w ul. Wandy.

Pan Kawiorski poinformował, że realizacja kanalizacji jest obecnie ograniczona do zbiornika, do ul. Heleny, związane jest to z budową boiska Orlik chociaż dokumentacja jest na całość. Natomiast wodociąg ma być wykonany na całości.

Pan Opad zwrócił uwagę, iż na terenie ulicy Heleny, na której nikt nie mieszka budowany jest wodociąg, natomiast na ul. Wandy, która jest zamieszkała nie ma tej inwestycji.

Pan Kawiorski stwierdził, iż musi być zachowany ciąg inwestycyjny, ponieważ aby wykonać wodociąg w ul. Wandy należy w pierwszej kolejności wykonać w ul. Heleny.

Pan Leszek mieszkaniec ul. Wandy w Nowej Wsi zapytał, czy nie można by było położyć równocześnie kanalizacji i wodociągu, ponieważ w przyszłym roku trzeba będzie znów rozkopać drogę.  

Pan Kawiorski wyjaśnił, że nie jest możliwe położenie w jednym wykopie dwóch mediów, na głębokości 70 cm. wodociągu i na głębokości 3m kanalizacji. Stwierdził, że nie było by żadnego dojazdu do posesji.

Pani Popko poruszyła sprawę jakości wykonania prac inwestycyjnych przez firmany na terenie naszej gminy. Poinformowała, że firma Efekt zajmująca się remontem dróg w Michałowicach, niszczy tereny zielone poprzez parkowanie na nich ciężkiego sprzętu. Przypomniała, że wiosną zaparkowali na rowie melioracyjnym i go nie poprawili. Następna sprawa to wycinanie kawałków asfaltu i wyrzucanie ich na pobocza w trawę. Poprosiła w tej sprawie o wizję lokalną, ponieważ jakość prac pozostawia dużo do życzenia.

Pan Łuszczynski poinformował, że zna zastrzeżenia pani przewodniczącej, uwagi przekazał firmie Efekt, która zmieniła kierownika do wykonywania robót, natomiast co do rowu melioracyjnego, to sprawdzi ten fakt i wyjaśni, natomiast co do kawałków asfaltu, zrobi wizję

 w tej sprawie. 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady pan Paweł Zacny zamknął obrady XXXIII sesji Rady Gminy Michałowice.

 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 12.10.2009 10:25
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 31
Autor: Urszula Bejda