Urząd Gminy Michałowice
01.12.2009 09:17

Protokół nr XXXIV

Z obrad XXXIV sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2006-2010 z dnia 2009.09.04

Z obrad XXXIV sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 4 września 2009 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14 radnych.
Nieobecny pan Sławomir Walendowski – usprawiedliwiony.
 
Ad. pkt.1

Wiceprzewodniczący pan Paweł Zacny powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obecnych jest 12 radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały.

Pan Kuss zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej we wsi Michałowice Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Przystąpiono do głosowania o rozszerzenie porządku sesji o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej we wsi Michałowice Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Za rozszerzeniem – 11
Przeciw                 - 0
Wstrzymało się     – 1
Rada wniosek przyjęła.

Pan Kuss zgłosił drugi wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Michałowice Osiedle, gmina Michałowice, stanowiącej część działki ew. nr 1515/8.

Przystąpiono do głosowania o rozszerzenie porządku sesji o projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Michałowice Osiedle, gmina Michałowice, stanowiącej część działki ew. nr 1515/8.

Za rozszerzeniem – 13
Przeciw                 - 0
Wstrzymało się     – 0
Rada wniosek przyjęła.

Trzeci wniosek pana Kussa o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Reguły, gmina Michałowice, stanowiącej działkę ew. nr 616/10.

Przystąpiono do głosowania o rozszerzenie porządku sesji o projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Reguły, gmina Michałowice, stanowiącej działkę ew. nr 616/10.

Za rozszerzeniem – 11
Przeciw                 - 0
Wstrzymało się     – 0
Rada wniosek przyjęła.

Wobec przyjęcia wniosków porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

1.Sprawy porządkowe.

2.Wręczenie aktów nominacji dla nauczycieli.

3.Przyjęcie protokołu z XXXI i XXXII sesji Rady Gminy.

4.Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      Dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok ,

2)      ustanowienia służebności przesyłu polegającej na nabudowie studni teletechnicznej na istniejący rurociąg oraz wyprowadzeniu z niej dwuotworowego rurociągu wraz z kablem światłowodowym na części działki nr ew. 289, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Pęcice, stanowiącej własność Gminy Michałowice,

3)      wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Michałowice prawa użytkowania nieruchomości , wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Sokołów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 221, położonej we wsi Sokołów, gmina Michałowice oraz uchylenia Uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XXXI/225/2009 z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy użyczenia nieruchomości, wchodzącej w skłąd wspólnoty gruntowej wsi Sokołów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 221, położonej we wsi Sokołów, gmina Michałowice ,

4)      nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Michałowice,

5)      wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej we wsi Michałowice Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

6)      nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Michałowice Osiedle, gmina Michałowice, stanowiącej część działki ew. nr 1515/8,

7)      nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Reguły, gmina Michałowice, stanowiącej działkę ew. nr 616/10

5.Informacja Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2009 roku.

6.Informacja Wójta Gminy o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2009 roku.

7.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 01.06.2009r. do 15.08.2009r.

8.Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XXXI i XXXIII sesji Rady Gminy.

9.Informacje Wójta Gminy.

8.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

9.Sprawy wniesione.
Za przyjęciem – 14
Przeciw             - 0
Wstrzymało się- 0

Porządek obrad XXXIV sesji został przyjęty.

 
Ad. pkt.2

Pani Alina Żakowska – dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice poinformowała, że zgodnie z przepisami prawa oświatowego nauczyciele, aby uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego muszą odbyć staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy. W roku szkolnym 2008/2009 taki staż ukończyło 6 nauczycieli, którzy w dniu 30 czerwca 2009 r. przystąpili do egzaminu przed Komisją powołaną przez Wójta Gminy Michałowice w składzie: przedstawiciel organu prowadzącego jako jej przewodniczący, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego,2 ekspertów i dyrektor placówki z której pochodzi nauczyciel. Poinformowała, że wszyscy nauczyciele pomyślnie zdali egzamin.

Następnie odczytała rotę ślubowania: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej” a mianowani nauczyciele poświadczyli akt ślubowania słowem „ślubuję”. Po złożeniu ślubowania nauczyciele otrzymali akty mianowania, kwiaty i gratulacje.

Po ceremonii ślubowania głos zabrał Wójt Gminy – Bolesław Kuss, gratulując nauczycielom osiągnięcia kolejnego stopnia awansu zawodowego i doceniając rolę nauczyciela w wychowaniu i nauczaniu młodego pokolenia mieszkańców naszej Gminy złożył podziękowania i życzenia dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej i w życiu osobistym.

Tytuł „nauczyciela mianowanego” uzyskali:

Pani Elżbieta Gąsior – nauczyciel historii w Gimnazjum w Nowej Wsi,

Pani Elżbieta Zygier – nauczyciel kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi,

Pani Monika Jasińska – nauczyciel matematyki w szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowj Wsi,

Pani Beata Jędral – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowej Wsi,

Pani Magdalena Kwasieborska – nauczyciel wychowania fizycznego w szkole Podstawowej w Komorowie,

Pan Grzegorz Tomaszewski – nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum w Komorowie.

Następnie Wójt Gminy uroczyście powierzył na 5–letnią kolejną kadencję stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Michałowicach Pani Beacie Woś.

 
Ad. pkt.3

Wiceprzewodniczący Rady pan Paweł Zacny poinformował, iż projekty protokołu z XXXI i XXXII sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, były wyłożone do wglądu w biurze rady, zapytał o uwagi do ich treści.

Nie zgłoszono uwag.
Za przyjęciem   - 13
Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 1
Rada Gminy przyjęła protokół z XXXI i XXXII sesji Rady Gminy.
 
Ad. pkt.4.1

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.

Pani Jankowska przedstawiła autopoprawki pana Wójta, które zostały przedstawione radnym w formie pisemnej i stanowią załącznik do protokołu.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Bryksa zapytał, dlaczego występuje konieczność ustanowienia kwoty 2tys.zł w rozdziale drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na kary, odszkodowania na rzecz osób fizycznych.

Pan Łuszczyński wyjaśnił, iż kwota przeznaczona jest na odszkodowanie za uszkodzenie samochodu.

Pan Bryksa poruszył sprawę drogi dojazdowej do domów w Regułach położonych przy ul. Zielonej, w sąsiectwie osiedla Malichy. Zapytał, czy istnieje, fizycznie w terenie droga, którą można remontować. Od pana Łuszczyńskiego uzyskał informację, że fizycznie w terenie nie ma takiej drogi. W związku z tym stwierdził, że w chwili obecnej (przed remontem)nie jest możliwy dojazd alternatywny do tych domów, poza dojazdem przez osiedle Malichy, a tym samym przez ulicę Czarneckiego. Z tego wynika, że właściciel choćby jak najbardziej chciał korzystać z prawa własności, to nie ma prawa do zablokowania dojazdu do tych posesji. Z tego wynika, że decyzja o wydatkowaniu na ten cel środków publicznych jest zbyt pochopnie podejmowana. Zaapelował, aby najpierw bardzo gruntownie została przeanalizowana prawnie ta sytuacja, a dopiero później były wprowadzane odpowiednie zmiany do budżetu. Kwota 180tys.zł jest bardzo dużą kwotą i chciałby, aby ona była wydana z rozmysłem, a nie pochopnie.

Pan Kuss wyjaśnił, że sprawa była analizowana bardzo dokładnie, ciągnie się już miesiąc. Załatwienie sprawy w sposób zaproponowany przez pana radnego może się ciągnąć bardzo długo, a mieszkańcy nie mają dojazdu i trzeba działać szybko.

Pan Bryksa stwierdził, że w obecnej chwili jest to kapitulacja przed dyktatem człowieka, który chce wyciągnąć od gminy pieniądze. Jest głęboko przekonany, że jeśli odpowiednie władze, jak Gmina Michałowice a później Powiat Pruszkowski wydały ludziom tam mieszkającym pozwolenie na budowę , to było to robione o istniejący stan terenu i dojazd do tych posesji był zapewniony przez ciągi drogowe. Więc obecnie nikt nie ma prawa blokować ludziom drogę konieczną do ich domów. Każda blokada, fizycznie naniesiona przez kogokolwiek, podlega natychmiastowej rozbiórce decyzją odpowiednich organów. Dlatego uważa, że podpisanie z człowiekiem umowy na dzierżawę drogi, która jest konieczna dla ludzi, i której nie można zablokować, jest zbyt pochopnym wydatkowaniem publicznych pieniędzy.

Pan Rajski przypomniał, że sprawa ta była poruszana na Komisji GKiP, której zdanie było jednoznaczne, aby nie narażać gminy na wydatkowanie zbędnych pieniędzy, oraz był apel do pana Wójta o skrócenie rocznego terminu dzierżawy.

Pan Kuss stwierdził, ze mógłby zrezygnować z prowadzenia tej sprawy, odłożenia dla następcy, jednak widząc cierpienie ludzie doszedł do wniosku, że obecnie jedynym wyjściem jest zaproponowane przez niego rozwiązanie.

Pani Katarzyna Kalukiewicz podziękowała pana Wójtowi za doprowadzenie do możliwości przejazdu ul. Zieloną. Poinformowała, że z panem Siwikiem są ogromne problemy, nie dotyczy to tylko przejazdu ale również podłączenia wszystkich mediów. Stwierdziła, że mieszkańcy nie wymagają od gminy nowej drogi, tylko szybkiego rozwiązania tego problemu, który się ciągnie już długi czas.

Pan Witek zapytał, czy mieszkańcy interweniowali w Policji w tej sprawie.

Pani Kalukiewicz poinformowała, że Policja była wielokrotnie wzywana przy budowie mediów i wówczas oddalała uwagi pana Siwika.

Pan Herner podziękował panu Wójtowi za inicjatywę uważając, że rozwiązanie zaproponowane przez pana Wójta jest najlepsze dla mieszkańców.

Pan Bryksa złożył wniosek do pana Wójta z prośbą o włączenie się urzędu gminy Michałowice pod względem formalno-prawnym w toczący się spór. Sprawa powinna być potraktowana priorytetowo, aby na odpowiedniej drodze wyegzekwować odpowiednie prawa mieszkańców tam mieszkających.

Pan Kuss poinformował, ze gmina będzie robiła wszystko, aby przeciwstawić się gangsterskim kierunkom właściciela drogi.

Pani Zalewska zapytała, dlaczego nie poczekamy na rozstrzygnięcie tej sprawy przez sąd.

Pan Zacny poinformował, że takie sprawy mogą ciągnąć się latami.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok z autopoprawkami.

Za przyjęciem – 10
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 4
Uchwała Nr XXXIV/232 /2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.4.2

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu polegającej na nabudowie studni teletechnicznej na istniejący rurociąg oraz wyprowadzeniu z niej dwuotworowego rurociągu wraz z kablem światłowodowym na części działki nr ew. 289, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Pęcice, stanowiącej własność Gminy Michałowice.

Pani Sobierańska poinformowała, że działka stanowi własność gminy, telekomunikacja złożyła wniosek o wyrażenie zgody na usytuowanie tam urządzeń telekomunikacyjnych. Służebność przesyłu zostanie ustanowiona nieodpłatnie, na czas nieograniczony.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu polegającej na nabudowie studni teletechnicznej na istniejący rurociąg oraz wyprowadzeniu z niej dwuotworowego rurociągu wraz z kablem światłowodowym na części działki nr ew. 289, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Pęcice, stanowiącej własność Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 14
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXXIV/233/2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.4.3

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Michałowice prawa użytkowania nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Sokołów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 221, położonej we wsi Sokołów, gmina Michałowice oraz uchylenia Uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XXXI/225/2009 z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy użyczenia nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Sokołów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 221, położonej we wsi Sokołów, gmina Michałowice.

Pani Sobierańska poinformowała, że nieruchomość położona jest we wsi Sokołów i stanowi część wspólnoty gruntowej wsi Sokołów. Na nieruchomości planuje się wybudować zespół boisk „Orlik 2012”, obiekt o charakterze kulturalno-sportowym. W związku z czym potrzebna jest umowa użytkowania przedmiotowego gruntu.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Michałowice prawa użytkowania nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Sokołów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 221, położonej we wsi Sokołów, gmina Michałowice oraz uchylenia Uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XXXI/225/2009 z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy użyczenia nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Sokołów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 221, położonej we wsi Sokołów, gmina Michałowice.

Za przyjęciem – 14
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXXIV/234/2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.4.4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Michałowice.

Pan Kuss poinformował, że wpłynął do niego wniosek radnych i mieszkańców o nadanie nazwy dla ronda u zbiegu ulic Raszyńskiej, Polnej i Jaworowej w Michałowicach Osiedlu. Zaproponowano aby ww. rondu nadać nazwę im. Romana Lawrence.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pani Popko poinformowała, że Zarząd Osiedla Michałowice nie czuł się uprawniony do wydania opinii w tej sprawie, ponieważ jest w nim tylko 10 osób, a na zwołanie zebrania w okresie wakacyjnym nie było warunków.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 11
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 1
Uchwała Nr XXXIV/235/2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.4.5

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej we wsi Michałowice Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Pani Sobierańska poinformowała, że firma „RES-MED. 40” dzierżawi od 2000 roku działkę zabudowaną budynkiem, który jest własnością gminy. Umowa dzierżawy wygasa z końcem 2010 roku. Firma zwróciła się o przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat. 

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Chruściak zapytał, czy są opinie samorządów reprezentujących pacjentów.

Pani Sobierańska poinformowała, że były wystąpienia do poszczególnych jednostek sołectw i zarządów osiedli. Wpłynęła opinia Zarządu Osiedla Michałowice, który nie zajął stanowiska w tej sprawie. Natomiast telefonicznie sołectwo Reguł, Michałowic Wsi i Opaczy Kolonii wydało opinię pozytywną.

Pani Popko poinformowała, że jest bardzo dużo skarg na działalność Ośrodka Zdrowia w Michałowicach. Między innymi mieszkańcy narzekają na brak gabinetu zabiegowego, odsyłanie pacjentów z gorączką na zapisy za kilka dni. Ponieważ chciałaby, aby jak najwięcej mieszkańców na ten temat się wypowiedziało, a przed sesją był jeszcze okres wakacyjny, dlatego nie została wydana opinia w tej sprawie.

Pan Zacny przypomniał, że sprawa była omawiana na Komisji Spraw Społecznych, była przedstawicielka RES-MED, która ustosunkowała się do spraw poruszanych w piśmie Zarządu Osiedla Michałowice. Stwierdził, że szkoda, że nie było na komisji pani Przewodniczącej Popko lub kogoś z Zarządu Osiedla.

Pani Popko stwierdziła, iż była wówczas na urlopie.

Pani Stopyra, prezes RES-MED. poinformowała, że odniosła się do zarzutów w piśmie pani Popko na Komisji Spraw Społecznych. Natomiast odnośnie niezadowolonych pacjentów na działalność Ośrodka Zdrowia stwierdziła, że nie jest ich dużo z tego względu, iż były przeprowadzane trzy razy ankiety i opinia pacjentów była pozytywna.

Pan Witek stwierdził, iż z pisma pani Popko wynika że NFZ podpisuje z placówkami umowy na różny okres więc zapytał, czy musi być podpisywana umowa na okres 10 lat, czy można na krótszy okres. Następnie zapytał o nadzór medyczny nad Szkołą w Michałowicach.

Pani Stopyra poinformowała, że umowy podpisywane są na różne okresy, na początku na okres próbny na rok, natomiast później gdy nie ma zastrzeżeń to zawiera się umowy na okres długoletni, co ułatwia prace i NFZ i przychodni. Obecnie kończy się okres na umowę z ginekologii. Podkreśliła, że perspektywa działania jest dla firmy bardzo istotną sprawą, ponieważ jest myśl taka, aby rozbudować rehabilitację, doposażyć gabinety, skrócić kolejkę oczekujących pacjentów.

Natomiast w szkole zatrudniona jest przez firmę pielęgniarka, oraz dodatkowo przychodzą tam lekarze.

Pan Zacny zaproponował dwie poprawki do treści uchwały, do §1 zaproponował oddanie w dzierżawę na okres 4 lat a nie 10, oraz zaapelował do pana Wójta, aby przy spisywaniu nowych umów dzierżawy na ośrodek zdrowia w Michałowicach i Komorowie, wymusić na właścicielach składanie raz w roku sprawozdania na Komisję Spraw Społecznych.

Pani Stopyra stwierdziła, że podpisanie umowy na krótki okres powoduje, że spółka nie będzie widziała potrzeby inwestowania w przychodnię. Do obecnej chwili w przychodnię została włożona ogromna praca, został stworzony dobry zespół, a ze strony radnych odbiera wotum nieufności. Przypomniała, że w roku 2002/2003 firma była na krawędzi bankructwa, obecnie jest troszkę lepiej. Obecnie chciałaby zainwestować poprzez dokupienie sprzętu do rehabilitacji w przychodni, oraz do przenośnej domowej rehabilitacji, chciałaby zainstalować elektroniczne kartoteki pacjentów. 

Co do sprawozdań, to bardzo chętnie, może je składać.

Pan Kuss poinformował, że jest zaskoczony wnioskiem pana radnego, szkoda, że nie padł on na Komisji.

Pan Seretny stwierdził, że rada nie ma prawa, aż tak mocno ingerować w strefę biznesu. Nie są znane do końca wszystkie elementy, które wpływają na prowadzenie firmy. Szanując wolny rynek i to, o co poprzednie pokolenie i obecne walczy,  przedstawicie samorządu nie mają prawa wchodzić tak mocno i zdecydowanie w sytuację firmy. Trzeba zostawić miejsce i czas na rozwój firmy zwłaszcza, że komisje zaopiniowały pozytywnie termin zaproponowany przez pana Wójta.

Pani Popko przypomniała, że termin podpisania omowy upływa za rok, oraz występuje tu propozycja podpisania umowy w procedurze bezprzetargowej, dlatego jest kwestia podjęcia tej uchwały. Poinformowała, że różnie jest z przychodniami, niektóre muszą wynająć lokal, zapłacić za niego, natomiast gmina wynajmuje za niewielkie kwoty.  

Pan Seretny zapytał, dlaczego tryb bezprzetargowy, czy nie ma innej firmy, która chciałaby wejść na ten rynek.

Pan Zacny poinformował, że mógł by być tryb przetargowy, tylko przychodnia w Michałowicach obejmuje obecnie 6 tysięcy pacjentów i różnie mógłby się on potoczyć, za duże by było ryzyko.

Następnie wycofał swój wniosek o skrócenie dzierżawy na okres 4 lat.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej we wsi Michałowice Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Za przyjęciem – 8
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 5
Uchwała Nr XXXIV/236/2009 stanowi załącznik do protokołu.

Pan Bryksa zawnioskował o 15 min. przerwy.

Pan Zacny ogłosił przerwę.
 
Ad. pkt.4.6

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Michałowice Osiedle, gmina Michałowice, stanowiącej część działki ew. nr 1515/8.

Pani Sobierańska poinformowała, że działka będąca przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest własnością Skarbu Państwa w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na Stację uzdatniania wody w Michałowicach.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Michałowice Osiedle, gmina Michałowice, stanowiącej część działki ew. nr 1515/8.

Za przyjęciem – 14
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXXIV/237/2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.4.7

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Reguły, gmina Michałowice, stanowiącej działkę ew. nr 616/10.

Pani Sobierańska poinformowała, że działka będąca przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest również własnością Skarbu Państwa w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na zbiornik retencyjny.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Reguły, gmina Michałowice, stanowiącej działkę ew. nr 616/10.

Za przyjęciem – 14
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXXIV/238/2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. 5

Informacja Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2009 roku.

Pan Herner odczytał opinię RIO z dnia 3 września 2009 roku w sprawie przedłożonej przez Wójta Gminy Michałowice informacji o przebiegu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 rok. Skład orzekający RIO w Warszawie zaopiniował pozytywnie informację o wykonaniu budżetu. Uchwała RIO nr 188/W/09 z dnia 3 września 2009 roku, stanowi załącznik do protokołu.

Pan Kuss omówił wykonanie budżetu Gminy, jego dochody i wydatki które stanowią załącznik do protokołu.

Pan Bryksa zapytał, czy na podstawie już posiadanych informacji o przebiegu budżetu w pierwszym półroczu i dokonanych analiz można już mówić o stanie budżetu, że jesteśmy spokojni co do jego realizacji w roku bieżącym, jeśli chodzi o wpływy i w związku z tym możliwość realizacji zadań gminy.

Pan Kuss poinformował, że na pewno będą trudności w ciągu roku z pełną realizacją zadań, niektóre nie zostały rozpoczęte i nie widzi ich realizacji w bieżącym roku., trzeba się w październiku zastanowić, jak to rozwiązać. Robi wszystko, aby jak najwięcej zadań kontynuować, stwierdził, że tępo jest bardzo dobre.

Pani Jankowska stwierdziła, że wg prognoz Ministerstwa Finansów kwota dochodów może być niższa o około 14%, ale czy można tak jednoznacznie stwierdzić to tego nie wie. Do obecnej chwili wpływy kształtują się mniej więcej na takim poziome jak w latach poprzednich.

Pan Bryksa zapytał, czy istnieje pod względem formalno-prawnym możliwość takiego działania po stronie Ministra Finansów, że zakładając zły stan budżetu państwa i pogłębianie się dziury budżetowej w budżecie państwa, mogło by dojść w trakcie roku budżetowego do zmiany procentowej udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, czy od osób prawnychi w ten sposób ograniczenie wpływu do gminy.

Pani Jankowska wyjaśniła, że stawki procentowe są ustalone i zapisane w ustawie o dochodach, więc nie przypuszcza, aby zmieniła się ustawa. Natomiast minister w pismach zawsze przekazuje, że są to tylko szacunkowe kwoty.

 
Ad. 6

Informacja Wójta Gminy o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2009 roku.

Pani Jankowska omówiła wykonanie planu finansowego samorządowych jednostek kultury Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2009 r.

Nie zgłoszono pytań od przedstawionej informacji.
 
Ad. 7
Z zakresu Gospodarki Komunalnej.

Pan Bryksa zapytało zakres remontu ul. Stare Sady i Al. Stary Lip.

Pan Łuszczyński poinformował, że na ulicy Stare Sady zostanie wykonana nawierzchnia z kostki, natomiast co do Al. Starych Lip, to nastąpi remont odcinka od ul. Starych Sadów do ronda.

Pani Zalewska zapytała czego dotyczy dokumentacja kosztorysowa dróg zapisana w pkt.6.

Pan Łuszczyński poinformował, że dotyczy to budowy parkingu w Komorowie przy przedszkolu, oraz remontu ul. Prusa w Regułach.

Z zakresu inwestycji i remontów.

Pan Chruściak zapytał, kiedy nastąpi odtworzenie ul. Polnej po wykonaniu kanalizacji.

Pan Kawiorski poinformował, że termin wykonania jest przewidziany na 30 września 2009r.

Pani Warsztocka porosiła o włączenie jej w ramach konsultacji w realizację placu zabaw w Komorowie Wsi.

Pan Zacny poinformował, że obecnie inwestycja jest na etapie postępowania przetargowego, projekty były złożone dawno temu, były one opiniowane. Stwierdził, że jeżeli będzie możliwość zaangażowania pani do spraw związanych z konsultacją, to na pewno skorzystają z oferowanej pomocy.

Pani Warsztocka poprosiła o poinformowanie co będzie robione w tym temacie.

Pan Chruściak stwierdził, że cała inwestycja w skład której wchodzi także plac zabaw dla dzieci realizowana będzie na terenie wsi Komorów. Przypomniał, że w czasie kiedy tworzony i opiniowany był projekt zagospodarowania terenu przy zalewie, pani Warsztocka nie pełniła funkcji sołtysa. Projekt konsultowany był z radnym a także z samorządem Małych Pęcic – miejscowości będącej bezpośrednim sąsiadem Wsi Komorów. Koncepcja i projekt utworzenia terenu rekreacji przy zalewie został zaakceptowany.

Pan Rajski poinformował, że patrząc na stronę Pęcic Małych, nawiązującą do całej struktury, to jest już dużym sukcesem chociażby ulica Dzika, która w tym roku została przedłużona.

Pan Bryksa nawiązując do pkt. 4 zapytał o termin zakończenia projektowania dokumentacji na przedszkola w Regułach i Granicy.

Pan Kawiorski poinformował, że projekt Przedszkola w Granicy przewidziany jest na początek 2010, a w Regułach brak jest jeszcze terenu pod lokalizację tej inwestycji.

Z zakresu geodezji i rolnictwa.

Pan Bryksa zapytał o stan prawny Spółdzielni „Michałowiczanka” po posiedzeniu Sądu Rejonowego.

Następnie zapytał jakiej Spółdzielni Mleczarskiej dotyczy odbyta sprawa sądowa o zasiedzenie.

Odnośnie pkt. 5 zapytał, czy gmina będzie się domagała odszkodowania za bezumowne wykorzystywania gruntu.

Pani Sobierańska odnośnie Spółdzielni „Michałowiczanka” poinformowała, że stan prawny nie uległ zmianie, sprawa nie została rozstrzygnięta.

Sprawa sądowa o zasiedzenie dotyczy Spółdzielni Mleczarskiej, która ma siedzibę w Grodzisku Mazowieckim, natomiast od lat 70-tych użytkuje działkę w Pęcicach.

Odnośnie trzeciego pytania, to na dzień dzisiejszy nie została podjęta decyzja w sprawie jakichkolwiek odszkodowań. Było wystąpienie tylko o wydanie nieruchomości i opuszczenie gruntu.

Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego

Pan Bryksa zapytał o zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Wolica, w gminie Nadarzyn, oraz zapytał, co jest w pierwotnym planie i jakie gmina ma możliwości prawne w tej sytuacji.

Pan Sobol   poinformował, że w tej chwili są tam usługi (centrum handlowe Maximus) oraz zabudowa jednorodzinna. Jest to etap przystąpienia do zmiany tego planu, gmina nie otrzymała jeszcze projektu planu i nie wie co ma być tak naprawdę zmienione.

Pan Bryksa zaapelował o zwrócenie uwagi, ponieważ jest to obszar unikalny na naszym terenie i należy go bronić.

Z zakresu kultury, sportu i zdrowia.
Pani Borzymowska zapytała o koszt festynu Dni Gminy Michałowice.

Pani Idzikiewicz poinformowała, że koszt festynu wyniósł 59 815 zł.

Pan Bryksa zapytał o dowóz dzieci na wycieczkę do Bałtowskiego Parku Jarajskiego i jak była rozpowszechniana informacja o niej.

Pani Buczyńska poinformowała, że pieniążki na wycieczkę zbierane były przez dzieci, rodziców, sołtysa Opaczy Koloni i Opaczy Małej na festynach, ze sprzedaży fantów i słodyczy.

Pani Kamińska poinformowała, że następnie było wystąpienie do Pana Wójta o dofinansowanie brakujących pieniędzy.

Pani Zalewska zapytała, czy na zajęcia sportowe do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie przychodzi tylko 15 osób.

Pani Buczyńska poinformowała, że jednorazowo jest tylko 15 osób, natomiast przez cały dzień w różnych godzinach przewija się dużo więcej dzieci, obecnie nie może bez zajrzenia w dziennik podać ilości.

Z zakresu gminnej oświaty.

Pan Bryksa poprosił o podanie wyników osiągnięć uczniowskich w poszczególnych szkołach oraz na tle innych gmin.

Pani Żakowska poinformowała, że jeszcze za wcześnie na przedstawienie wyników, ponieważ trwają jeszcze egzaminy poprawkowe.

Z zakresu pomocy społecznej.
Brak pytań.

 Z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych.

Pani Borzymowska zapytała co będzie dalej z projektem „Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się i uruchomienie nauki języków obcych w przedszkolach publicznych”.

Pan Górniak poinformował, że wniosek został złożony koniec marca 2009r, ocena prawna tego wniosku trwa już prawie pół roku. Wniosek przeszedł ocenę formalną, gmina czeka na ocenę merytoryczną. Projekt ten jest efektem współpracy urzędy gminy z mieszkańcem, który zasugerował taką współpracę.

Pan Bryksa zapytał czy w sprawie przeprowadzonych badań w ramach projektu „Promowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży…..” były tylko badane dzieci z Michałowic, Nowej wsi i Komorowa.

Pan Górniak poinformował, że były przesłane informacje o badaniach do dyrektorów placówek i na podstawie odzewu zostały zorganizowane badania na miejscu. Wybrana firma realizowała badania jednorazowo na terenie całego zespołu, przez kilka dni. Najwięcej było dzieci z Zespołu Szkół w Michałowicach.

Pan Bryksa zapytał, dlaczego najwięcej dzieci zbadano w Szkole w Michałowicach, mimo że większym zespołem jest szkoła w Komorowie.

Pan Zacny poinformował, ze badania w Komorowie cieszyły się mniejszym zainteresowaniem.

Pan Bryksa zapytał o powód małego zainteresowania badaniami.

Pan Górniak wyjaśnił, że dzieci dostawały oświadczenia dla rodziców, którzy musieli wyrazić zgodę na przeprowadzenie badań. I na tej podstawie dzieci były kwalifikowane.

 
Ad. 8
Brak pytań.
 
Ad. 9

Pan Kuss poinformował, że mieszkańcy gminy zwrócili się do niego z prośbą o wykupienie wspólnego biletu dla wszystkich miejscowości. Jest zdania, że taki bilet należy wykupić dla całej gminy. Poprosił o przychylne nastawienie się do tego tematu.

 
Ad.10

Pan Zacny odczytał odpowiedź na skargę pana Bryksy z dnia 12 czerwca 2009 roku, która została przez Radę Gminy skierowana do Komisji Rewizyjnej. Komisja postanowiła nie podejmować rozpatrzenia tej skargi, w związku z wygaśnięciem mandatu Wójta Gminy Michałowice, Romana Lawrence, z powodu śmierci.

Odpowiedź została przyjęta przez aklamacje.

Wpłynęło pismo od pani Zalewskiej do Wójta Gminy i do Rady Gminy odnośnie budowy rond w ul. Starych Lip i ul. Turystycznej. Pani radna sugeruje, że budowa tego typu rond powinna być konsultowana z mieszkańcami. Następne pismo pana Bryksy popierające tą inicjatywę.

Wpłynęło pismo z RIO w sprawie uchylenia uchwały odnośnie zajęcia pasa drogowego.  

Pan Kus nawiązując do pisma pani Zalewskiej poinformował, że słusznie pani radna zwraca uwagę, iż sprawa rond powinna być konsultowana z mieszkańcami.

Pan Chruściak przypomniał, że ronda o których była mowa usytuowane będą na terenie Wsi Komorów. Koniecznośc ich budowy była wielokrotnie argumentowana, dyskutowana i konsultowana. W wyniku tego inwestycja została zatwierdzona przez Radę Gminy. W związku z tym, zadanie to jak każde inne zawarte w budżecie gminy należy realizować zgodnie z postanowieniem Rady Gminy.  

Pan Kuss wyjaśnił, że jemu chodziło o perspektywiczne rozwiązanie problemu rond, ponieważ są na ten temat dyskusje, dlatego uważa, ze należy się spotkać z fachowcami, aby ustalić pewne kierunki przy następnych projektach.

Pan Zacny przekazał prowadzenie obrad sesji pana Hernerowi.

 
Ad.11

Pani Borzymowska zapytała co się dzieje ze Studium Organizacji Ruchu.

Pan Łuszczyński poinformował, że do końca roku będzie przedstawiony.

Pani Zalewska zgłasiła wniosek o przejście dla pieszych przy mostku w Pęcicach.

Pan Łuszczyński zanotował ten wniosek.

Pani Brzeska zwróciła uwagę, iż po wycięciu drzewa pomiędzy ul. Bankową a ul.3-go Maja w Komorowie została oblamówka, o którą się mieszkańcy potykają, poprosiła o jej usunięcie.

Pan Wójt w związku z wyjazdem do Nałęczowa przeprosił radnych z powodu wcześniejszego opuszczeniem sesji.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady pan Wojciech Herner zamknął obrady XXXIV sesji Rady Gminy Michałowice.

 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 01.12.2009 09:17
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 50
Autor: Urszula Bejda