Urząd Gminy Michałowice
01.04.2010 12:36

Protokół nr XXXIX

Z obrad XXXIX sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2006-2010 z dnia 2010.01.27

Z obrad XXXIX sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 27 stycznia 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14 radnych.

Nieobecny, nieusprawiedliwiony pan Marek Seretny.

 
Ad. pkt.1

Przewodniczący pan Sławomir Walendowski powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obecnych jest 12 radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały.

Pan Walendowski zgłosił wniosek polegający na wycofaniu z porządku posiedzenia sesji projektu uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy.

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Przewodniczącego dotyczącego zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy.

Za przyjęciem – 12
Przeciw             – 0
Wstrzymało się – 0
Wniosek został przyjęty.
 

Pan Wójt zgłosił wniosek do porządku sesji polegający na wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice w 2010 roku projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta dotyczącego rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice w 2010 roku projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

Za przyjęciem – 12
Przeciw             – 0
Wstrzymało się – 0
Wniosek został przyjęty.
 

Pan Wójt zgłosił następny wniosek do porządku sesji polegający na wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XV/95/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych.

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta dotyczącego rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XV/95/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych.

Za przyjęciem – 13
Przeciw             – 0
Wstrzymało się – 0
Wniosek został przyjęty.

Wobec zgłoszonych wniosków porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

1.Sprawy porządkowe.

2.Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      Zaciągnięcia długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2010 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,

2)      zmieniająca Uchwałę Nr XV/85/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007 w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso,

3)      określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2010,

4)      podwyższenia kryterium dochodowego dla osób korzystających z programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

5)      zasad przyznawania stypendiów im. Jana Pawła II studentom szkół wyższych,

6)      nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Reguły, gmina Michałowice, stanowiącej działkę ew. nr 625/2,

7)      nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Reguły, gmina Michałowice, stanowiącej działkę ew. nr 628/10,

8)      zaopiniowanie projektu wyznaczenia aglomeracji Warszawa,

9)      przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Pęcice Małe, gmina Michałowice, dotyczących określenia rodzaju miejscowości,

10) uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice,

11) wezwania do usunięcia naruszenia prawa,

12) zatwierdzenia do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice w 2010 roku projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

13) zmieniająca Uchwałę Nr XV/95/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych.

4.Podjęcie stanowiska w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Michałowice na 2010.

5.Podjęcie stanowiska w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Michałowice na 2010.

6.Podjęcie stanowiska w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Gminy Michałowice na 2010.

7.Podjęcie stanowiska w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Michałowice na 2010.

8.Podjęcie stanowiska w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Michałowice w 2009 roku.

9.Podjęcie stanowiska w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Gminy Michałowice w 2009 roku.

10. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 14.11.2009r. do 08.01.2010 r.

11.   Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XXXVII i XXXVIII sesji Rady Gminy.

12. Informacje Wójta Gminy.

13. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

14. Sprawy wniesione.

Za przyjęciem – 13
Przeciw             - 0
Wstrzymało się- 0

Porządek obrad XXXIX sesji został przyjęty.

 
Ad. pkt.2

Przewodniczący Rady pan Sławomir Walendowski poinformował, iż projekt protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, były wyłożony do wglądu w biurze rady, zapytał o uwagi do jego treści.

Nie zgłoszono uwag.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy.

Za przyjęciem – 11
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 2

Rada Gminy przyjęła protokół z XXXVII sesji rady Gminy.

 
Ad. pkt.3.1

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2010 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Pan Wójt poinformował, że tego typu uchwała podejmowana jest coroczne i związana jest z realizacją budżetu na 2010 rok. Wysokość kredytów jest zgodna z zapisami w budżecie.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2010 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Za przyjęciem – 9
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 4
Uchwała Nr XXXIX /264 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.2

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XV/85/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007 w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

Pan Wójt poinformował, że w związku ze złożonym wnioskiem pani Grażyny Grabki o wyznaczenie innego inkasenta we wsi Opacz Kolonia wniósł projekt uchwały z wyznaczeniem inkasenta w osobie pani Danuty Kamińskiej.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XV/85/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007 w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXXIX /265 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.3

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2010.

Pani Żakowska poinformowała, organ prowadzący ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli. Przedstawiona uchwała została uzgodniona z dyrektorami przedszkoli, szkół i gimnazjów. Wymienione w uchwale kierunki kształcenia wynikaj z potrzeb placówek.

Przedstawiła autopoprawkę do §1 pkt.1 polegającą na dopisaniu słowa „doktoranckie”.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Jastrzębski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2010 z autopoprawką.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXXIX /266 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób korzystających z programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pani Radzimirska poinformowała, że zapewnienie posiłku jest jednym z zadań obowiązkowych z zakresu pomocy społecznej spoczywającym na Gminie. Przedstawiony projekt uchwały pozwoli na pozytywne rozpatrywanie wniosków dotyczących zakupu posiłków dla dzieci oraz pozwoli na objęcie wsparciem dodatkowej grupy osób samotnych.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Jastrzębski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób korzystających z programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXXIX /267 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.5

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów im. Jana Pawła II studentom szkół wyższych.

Pani Żakowska poinformowała, że nastąpiło znowelizowanie ustawy o szkolnictwie wyższym, w związku z czym został przedłożony projekt uchwały, w której dostosowano się do wymogów prawnych, a także uwzględniono uwagi Komisji Stypendialnej.

Następnie przedstawiła autopoprawki: w §1 w pkt. 3 ppkt.2 dopisać słowo „i ścisłych” i wykreślić pkt.4, w §6 wykreślić pkt 2, w §8 dopisać ust. 2 „ suma przyznanych stypendiów nie może przekroczyć kwoty środków finansowych zapisanych na ten cel, corocznie w budżecie gminy Michałowice”.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Jastrzębski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Bryksa przypomniał, że na Komisji Budżetu i Finansów proponował odstąpienie od segregowania studentów na tych którzy mogą i nie mogą otrzymać stypendium. Stwierdził że należy promować dobrych studentów, niezależnie od tego, co studiują. To jest stypendium, które stanowi wyróżnienie, nie jest to żadne wsparcie materialne, jest to stypendium naukowe dla najlepszych, w związku z czym zaproponował wykreślenie ust. 3 z §1.

Pan Zacny poinformował, że zaproponowany podział stypendium na wskazane dziedziny bardzo pomaga komisji przy podziale stypendiów. Przypomniał, że idea powstania stypendiów im. Jana Pawła II była taka, iż wymienione były kierunki na których studiował Papież.

Pan Bryksa stwierdził, iż komisja nie powinna kierować się listami dziedzin, ponieważ prowadzić to może do zaburzenia oceny. Postuluje do nieograniczania dostępu studentom do tego stypendium.

Pan Witek poprosił o zastanowienie się, czy jeśli stypendia zostaną rozszerzone na wszystkie dziedziny to czy nazwa tego stypendium im. Jana Pawła II jest zasadna.

Pan Rajski poinformował, że zostawił by komisji dużą swobodę w przyznawaniu tego dobra.

 

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Bryksy polegającego na wykreślenie ust. 3 z §1.

Za wnioskiem      - 8
Przeciw               - 1
wstrzymało się    - 5
Wniosek został przyjęty
 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów im. Jana Pawła II studentom szkół wyższych z autopoprawkami i przyjętym wnioskiem.

Za przyjęciem – 11
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 3
Uchwała Nr XXXIX /268 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.6

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Reguły, gmina Michałowice, stanowiącej działkę ew. nr 625/2.

Pan Wójt poinformował, że działka będąca przedmiotem nieodpłatnego przejęcia położona jest we wsi Reguły i jest własnością Skarbu Państwa w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnej.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Reguły, gmina Michałowice, stanowiącej działkę ew. nr 625/2.

Za przyjęciem – 14
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXXIX /269 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.7

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Reguły, gmina Michałowice, stanowiącej działkę ew. nr 628/10.

Pan Wójt poinformował, że jest to również działka będąca przedmiotem nieodpłatnego przejęcia położona jest we wsi Reguły i jest własnością Skarbu Państwa w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnej.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Reguły, gmina Michałowice, stanowiącej działkę ew. nr 628/10.

Za przyjęciem – 14
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXXIX /270 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.8

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zaopiniowanie projektu wyznaczenia aglomeracji Warszawa.

Pan Walendowski poinformował, że Sejmik Województwa Mazowieckiego wyznacza aglomerację w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin. Gmina Michałowice ma wejść w skład projektowanej aglomeracji Warszawa, dlatego wpłynął do Rady projekt uchwały i w związku z powyższym przedłożył niniejszy projekt.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była negatywna.

Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały dotyczy terenu w którym cała nasza gmina uczestniczy, ponieważ teren naszej gminy jest w zlewni pruszkowskiej. Działania te służą do tego, żeby z perspektywy czasu móc planować rozwój zlewni i żeby prognozować jakie będą potrzeby oczyszczalni ścieków komunalnych.

Opinię na temat przedstawionego projektu ma pozytywną ale z uwagą, aby uwzględniono      rzeczywisty teren gminy, który obejmuje zlewnia ścieków do Pruszkowa. Występuje tu przekłamanie, ponieważ koncepcja odprowadzania ścieków i stan faktyczny, czyli to co zostało zrealizowane  do tej pory obejmuje znacznie większy obszar,  niż to zaznaczono w załączniku.

Pan Bryksa poinformował, że załącznikiem do projektu jest projekt uchwały sejmiku

województwa mazowieckiego, co oznacza odnoszenie się nie tylko do idei, ale do konkretnej propozycji prawnej którą nam przedstawiono. Konkretna propozycja prawna odnosi się do załącznika i jest ona niespójna, źle przygotowana, nie może być przyjęta. Występuje niejasność w nazwie miejscowości, załącznik graficzny do tego projektu jest również niespójny, nie może być przyjęty, nie może być pozytywnie zaopiniowany przez naszą radę. Pan Walendowskipoinformował, że po to projekt uchwały był skierowany na komisję, aby radni przedstawili swoje wnioski. Jeśli rada gmina ma podjąć uchwałę, to w uzasadnieniu muszą być wnioski na jakiej zasadzie  została podjęta opinia pozytywna lub negatywna.

Pan Bryksa stwierdził, iż to powinien zrobić przewodniczący rady.

Pan Walendowski stwierdził, iż to rada gminy powinna wypracować takie sformułowania, na których on mógłby się opierać.

Pani Zalewska poinformowała, że projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Warszawa zawiera dużo niejasności, co wskazuje na to, że nie ma potrzeby powstania takiej aglomeracji, nie jest to obowiązkowa kwestia, która uniemożliwiła by w gminie Michałowice funkcjonowanie mediów które mamy; jak kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Pruszkowie. Jest to życzeniowa uchwała, w związku z tym złożyła wniosek o niegłosowanie tej uchwały.

Pan Rajski poinformował, że na Komisji GKiP kwestią zasadniczą była sprawa, czy dokument nad którym mamy głosować dotyczy tylko i wyłącznie spraw kanalizacyjnych, i nie jest jakąkolwiek akceptacją powstawania jakiejkolwiek aglomeracji.

Pan Wójt poinformował, że występujące słowo aglomeracja w ujęciu tego dokumentu tyczy się kanalizacji zbiorczej.

Pan Chruściak przypomniał, iż na Komisji GKiP były dyskusje czy uczestnictwo w aglomeracji nie spowoduje stracenie tożsamości. Ta obawa została już wyjaśniona. Metropolia jest to organizm w którym można lub nie, uczestniczyć z wszystkimi zaletami i wadami tego systemu. Czy chcemy czy nie, to jesteśmy w aglomeracji Pruszkowa, razem z Pruszkowem w aglomeracji Warszawskiej, jest to sprawa zastana i nie wiąże się ze sprawami urzędowymi, chodzi tu o kanalizację. Kluczowa sprawą jest poparcie w sprawie uzyskania środków unijnych

Pan Herner zapytał jakie skutki prawne bądź ekonomiczne niesie z sobą niegłosowanie lub odrzucenie uchwały.

Pan Wójt poinformował, że rada gminy wydaje tylko opinię, jeśli była by nawet negatywna, to zostaną  przedstawione sprzeczności tam występujące, natomiast niegłosowanie spowoduje to, że nie wydamy opinii i nie przedstawimy sprzeczności.

Pani Domańska poinformowała, że art. 89 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że jeśli rada gminy nie zajmie stanowiska w sprawie, w terminie 30 dni które wyznacza ustawa, to rozstrzygnięcie uważa się za przyjęte w przedstawionym brzmieniu. Niepodjęcie uchwały powoduje przyjęcie propozycji sejmiku.   

Pan Wójt zaapelował o podjęcie uchwały, ponieważ mamy szansę funkcjonować w dużym systemie, gdzie łatwiej jest zrealizować duże oczyszczalnie ścieków. Podkreślił, że  naturalnym jest, aby nie przeszkadzać tym, którzy mogą to zorganizować, mogą nam w tym względzie wspomóc. Postulował aby zasygnalizować o występujących błędach. Natomiast idea jest jak najbardziej słuszna i porządkująca wiele spraw.

Pani Zalewska poinformowała, że ze względu na wyjaśnienia pani Mecenas, porosiła o wycofanie złożonego wniosku w sprawie niegłosowania uchwały.

Pani Borzymowska zapytała, jakie będą skutki dla gminy gdy radni zagłosują przeciw.

Pan Walendowski poinformował, że nie będzie żadnych skutków.  

Pani Domańska wyjaśniła, że przepis wymaga od Sejmiku zasięgnięcia opinii i może ona być zarówno pozytywna jak i negatywna.

Pan Bryksa zaproponował w §1 poprawkę polegającą na zamianie słowa pozytywnie na negatywnie, oraz wniósł o opracowanie uzasadnienia do takiego stanowiska rady, jeśli zostanie przyjęty taki projekt uchwały.

Pan Walendowski przyjął zaproponowany wniosek jako autopoprawkę.
 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zaopiniowanie projektu wyznaczenia aglomeracji Warszawa z autopoprawką.

Za przyjęciem – 4
Przeciw            - 8
Wstrzymało się- 2
Uchwała nie została podjęta.
 
Pan Walendowski zarządził 10 minutową przerwę.
Przewodniczenie sesji przejął pan Zacny.
 
Ad. pkt.3.9

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Pęcice Małe, gmina Michałowice, dotyczących określenia rodzaju miejscowości.

Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały ma na celu zapisanie stanu zwyczajowego nazwy miejscowości w dokumentach. Następnie wniósł autopoprawki oznaczające późniejsze terminy konsultacji, w §2 zamiana terminu z 19 lutego na 10 marca, w załącznika również  zmiana daty.

Pani Sobierańska poinformowała, że w urzędowym wykazie nazw miejscowości dla terenu gminy Michałowice istnieje rozbieżność dotycząca nazwy  Pęcice Małe. W wykazie miejscowość Pęcice Małe została określona jako integralna część wsi Pęcice. Nie istnieje samodzielna miejscowość wieś Pęcice Małe. W związku z tym, że na terenie gminy Michałowice funkcjonuje miejscowość Pęcice Małe jako odrębna wieś, niezbędne jest ujednolicenie nazewnictwa i rodzajów miejscowości.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pani Warsztocka stwierdziła, iż ma dużo wątpliwości, co do ankiety, uważa że nie jest ona zrozumiała. Zaproponowała pytanie było w brzmieniu „Czy jest Pan/Pani za określeniem rodzaju miejscowości Pęcice Małe jako wieś, odrębnej od Pęcic”.

Następnie zapytała, czy nie można by było elektronicznie złożyć ankiety.

Pani Sobierańska poinformowała, że musi być spełniony warunek, że ma być to mieszkaniec Pęcic, więc ankieta powinna być podpisana, a podpis elektroniczne niewiele osób posiada.

Pan Wójt zaproponował następną autopoprawkę polegającą na wykreśleniu wyrażenia „osobiście” w §3 ust.2.

Pan Witek zaproponował pod zastanowienie taką propozycję, aby w treści ankiety było pytanie „Czy jest Pan/Pani za określeniem samodzielnej miejscowości Pęcice Małe jako wieś”.

Pan Wójt przypomniał, że pytanie powinno było zrozumiałe dla wszystkich. Zaproponował treść zapytania „Czy jest Pan/Pani za określeniem rodzaju miejscowości Pęcice Małe jako wieś a nie jako integralna część wsi Pęcice”.

Pan Bryksa zaproponował zmianę do zał. Nr 1 - Ogłoszenie Wójta Gminy Michałowice, polegającą na uzupełnieniu po pierwszym akapicie o słowa wpisane przed datą „lub do skrzynki pocztowej sołtysa wsi Pęcice Małe pani Aleksandry Warsztockiej”.

Pan Wójt zaakceptował jako autopoprawkę.

Pani Zalewska zaproponowała propozycję pytania „Czy jest Pan/Pani za określeniem rodzaju odrębnej miejscowości Pęcice Małe jako wieś”.

Pani Warsztocka zaproponowała „Czy jest Pan/Pani za określeniem rodzaju miejscowości Pęcice Małe jako wieś odrębną od wsi Pęcice”.

Pan Zacny zaproponował 5 min. przerwy na ustalenie wspólnego stanowiska w omawianym temacie.

Pan Wójt poinformował, że jego stanowisko jest takie, aby w ankiecie pozostawić pytanie pierwotnie sformułowane, bez żadnych dopisków. Natomiast do ogłoszenia Wójta dopisać „lub do skrzynki pocztowej sołtysa wsi Pęcice Małe pani Aleksandry Warsztockiej”.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Pęcice Małe, gmina Michałowice, dotyczących określenia rodzaju miejscowości z autopoprawkami.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 1
Uchwała Nr XXXIX /271 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.10

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

Pani Radzimirska poinformowała, że w chwili obecnej zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do statutu polegających na uaktualnieniu podstaw prawnych działania ośrodka, oraz doprecyzowania zadań przez ośrodek, wynikających z innych ustaw niż ustawa o pomocy społecznej.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Bryksa przedstawił kilka porządkujących uwag do statutu. W §1 ust.1 zaproponował zamianę słowa „której” na „którego” a w ust. 4 zastąpienie wyrażenia „Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki Społecznej” słowami „Wojewoda Mazowiecki”, ponieważ nadzór może sprawować Wojewoda a nie urząd. W §11 zaproponował, aby Regulamin Organizacyjny był tworzony przez kierownika i zatwierdzany przez pana Wójta, a nie ustalany i zatwierdzany przez pana Wójta.

Pan Wójt dwie pierwsze uwagi zaproponował jako autopoprawki, trzeciej nie uznał.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice z autopoprawkami.

Za przyjęciem – 14
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXXIX /272 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.11

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Pan Walendowski poinformował, że wezwanie skarżących do naruszenia prawa nie może zostać uwzględnione, ponieważ od uchwały rady gminy dotyczącej skargi na działalność Wójta nie przysługują środki prawne określone w powołanym przypisie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Pan Bryksa zapytał o drogę prawną przysługującą skarżącym wobec niewłaściwej ich zdaniem uchwały Rady Gminy.

Pani Domańska poinformowała, że jeśli chodzi o uchwały w zakresie administracji publicznej, to przysługuje skarga do sądu, natomiast skarga na omawianą uchwałę nie przysługuje do sądu administracyjnego. Opierając się na orzecznictwie skarga nie przysługuje, tym niemnej Panie taką skargę mogą złożyć i wtedy sąd rozstrzygnie czy przysługuje, czy nie.

Pan Bryksa zapytał o drogę prawną przysługuje skarżącym, jeśli nie może być to skarga do Sądu Administracyjnego

Pani Domańska poinformowała, że nie ma drogi sądowej do odwołania.

Pani Jolanta Salińska poinformowała, że dziwi się, że takie rzeczy dzieją się n terenie gminy i przez Radę Gminy są tolerowane. Pan Wójt i Rada Gminy nie traktuje ich jako mieszkańców gminy. Dowiaduje się na sesji,  że w tej sprawie nie ma drogi odwoławczej. Poinformowała, że są już wykończone sąsiectwem, zabawą w ciuciubabkę z urzędami terenowymi i sprawami administracyjnymi.

Pan Witek zapytał, czy jest prawdą że Panie nie mogły się podłączyć do kanalizacji.

Pan Kawiorski wyjaśnił, iż wystarczy w odpowiednim czasie złożyć deklację, aby podłączyć się do kanalizacji.

Pani Salińska poprosiła o nie wprowadzanie w błąd.

Pan Kawiorski stwierdził, iż Panie nie wyraziły zgody na budowę kanalizacji w ul. Rzemieślniczej.

Pan Wójt poinformował, że sprawa o kanalizację oparła się o sąd i prawda jest po naszej stronie.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Za przyjęciem – 11
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 2
Uchwała Nr XXXIX /273 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.12

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice w 2010 roku projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

Pani Radzimirska poinformowała, że w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki został ogłoszony nabór projektów systemowych. Jednym z wymaganych załączników do wniosku jest dołączenie uchwały rady wyrażającej swoja wolę do przystąpienia do realizacji projektu i wniesienia wkładu własnego.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice w 2010 roku projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

Za przyjęciem – 14
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXXIX /274 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.13

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XV/95/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych.

Pan Wójt poinformował, że do przedstawionej treści projektu uchwały dodano katalog tych osób, które mogą się ubiegać o stypendia sportowe, którzy są mieszkańcami gminy.

Do urzędu wpłynęły dwa wnioski, które zawierają osiągnięcia dziewcząt w pływaniu i piłce nożnej. Obie zawodniczki osiągają wysokie wyniki, ale zrzeszone są w klubach warszawskich w sekcjach, które nie funkcjonują na terenie Gminy Michałowice.

Pan Bryksa stwierdził, że przy takich uchwałach powinno sankcjonować się pewne rzeczy. Były wypowiadane opinie, że część mieszkańców mieszka na naszym terenie, ale do końca nie czuje się z nami związana, ponieważ zameldowana jest gdzieś indziej, nie rozlicza się z podatków na naszym terenie, dochody idą gdzieś indziej.   Zaproponował wprowadzenie zapisu „zameldowanym i zamieszkałym”. Zapis ten pojawił by się trzykrotnie w §1. Tylko te dwa zapisy łączne powodują jednoznaczność sytuacji, ponieważ można być zameldowanym a nie mieszkać, oraz można być zamieszkałym i nie zameldowanym. Jeśli wspieramy finansowo osoby, które są naszymi mieszkańcami, to są to mieszkańcy z nami związani poprzez meldunek.

Pan Wójt przyjął zaproponowane zapisy jako autopoprawki.
 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XV/95/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych z autopoprawkami.

Za przyjęciem – 14
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXXIX /275 /2010 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 4

Podjęcie stanowiska w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Michałowice na 2010 rok.

Pan Chruściak poinformował, że plan Komisji Rewizyjnej na 2010 rok został przekazany do komisji i po dyskusji oraz poprawkach, które wyniknęły z dyskusji, został zatwierdzony.

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia stanowiska w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Michałowice na 2010 rok.

Za przyjęciem – 11
Przeciw             - 0
Wstrzymało się - 2

Stanowisko Nr 1/2010 stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad. pkt 5

Podjęcie stanowiska w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Michałowice na 2010 rok.

Pan Zawadzka poinformowała, że plan pracy Komisji Budżetu i Finansów został omówiony i przyjęty na komisji.

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcie stanowiska w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Michałowice na 2010 rok.

Za przyjęciem – 12
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 1

Stanowisko Nr 2/2010 stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad. pkt 6

Podjęcie stanowiska w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Gminy Michałowice na 2010 rok.

Pan Rajski poinformował, że plan Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej na 2010 rok został przekazany do komisji i po dyskusji oraz poprawkach, które wyniknęły z dyskusji, został zatwierdzony. Wniósł autopoprawkę zgłoszoną na komisji polegającą na skróceniu wakacji, a przerwa wakacyjna była by tylko w miesiącu sierpniu.

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia stanowiska w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Gminy Michałowice na 2010 rok z autopoprawką.

Za przyjęciem – 12
Przeciw             - 0
Wstrzymało się - 1

Stanowisko Nr 3/2010 stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad. pkt 7

Podjęcie stanowiska w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Michałowice na 2010 rok.

Pani Brzeska poinformowała, że plan pracy Komisji Spraw Społecznych został zatwierdzony na komisji. Wniosła autopoprawkę polegającą na przeniesieniu z miesiąca listopad punktu dotyczącego spotkania z sołtysami do miesiąca styczeń, luty.

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia stanowiska w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Michałowice na 2010 rok z autopoprawką.

Za przyjęciem – 12
Przeciw             - 0
Wstrzymało się - 0

Stanowisko Nr 4/2010 stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad. pkt 8

Podjęcie stanowiska w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w 2009 r.

Pani Zawadzka poinformowała, że sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów zostało omówione i na komisji przyjęte.

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia stanowiska w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w 2009 r.

Za przyjęciem – 12
Przeciw             - 0
Wstrzymało się - 2

Stanowisko Nr 5/2010 stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad. pkt 9

Podjęcie stanowiska w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Gminy w 2009 r.

Pan Rajski poinformował, że na Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej sprawozdanie zostało omówione a następnie przyjęte.

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia stanowiska w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Gminy w 2009 r.

Za przyjęciem – 13
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 1

Stanowisko Nr 6/2010 stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad. pkt.10
Z zakresu gospodarki komunalnej.

Pan Bryksa  zapytał o współpracę z zakładem konserwacji oświetlenia, jakie są wnioski po stronie urzędu, ponieważ były liczne uwagi do jakości usług.

Pan Wójt poinformował, że umowa została podpisana z nowa firmą i myśli że współpraca będzie się dobrze układała.

Pan Bryksa nawiązując do zabiegów pielęgnacyjnych zieleni wysokiej i niskiej stwierdził, iż w Komorowie były wykonane bardzo duże cięcia drzew, szczególnie w pasie ulic: Nadarzyńska, Spacerowa. Obserwując cięcia był zdziwiony, ponieważ był świadkiem cięcia drzewa przeznaczonego do pielęgnacji zgodnie z oznaczeniami.

Następnie zapytał o zakres prac dotyczących remontu ul. Kamień Polny w Pęcicach Małych oraz źródło finansowania tego zadania.

Pan Łuszczyński poinformował, że jest to wykonanie nawierzchni ulicy z destruktu i przykrycie masą asfaltową. Zadanie finansowane jest z budżetu gminy, ze środków niewygasających do wykonania w terminie do 30 czerwca 2010 roku.

Odnośnie zabiegów pielęgnacyjnych stwierdził, iż z jego wiedzy wynika, że cięcia zieleni dokonano zgodnie z oznaczeniami.

Pani Borzymowska zwróciła uwagę na pojemniki na plastyk, stwierdzając że otwory do ich wrzucania są za małe.

Pan Łuszczyński poinformował, że próbowano robić większe otwory, ale wówczas były tam wrzucane całe siatki bez wcześniejszego gniecenia plastiku.

Pani Zalewska zapytała o opróżnianie koszy ulicznych, czy to się będzie odbywało tak jak w latach ubiegłych.

Pan Łuszczyński poinformował, że zakres obejmuje opróżnianie koszy ulicznych 3 razy w tygodniu, sprzątanie krawężników i chodników i bieżące sprzątanie wszystkich ciągów pieszych zawartych w wykazie, umieszczonym w przetargu.

Pani Zalewska poprosiła o przekazanie takiego wykazu.
Pan Łuszczyński poinformował, że przekaże taki wykaz.

Pani Zalewska zapytała o zakres robót w ul. Matejki i Al. Starych Lip.

Pan Łuszczyński poinformował, że zakres dotyczy przestawienia słupa telefonicznego który kolidował, wykonanie studni rewizyjnej, położenie krawężników, przełożenie chodników, wykonanie dwóch studni.

Pani Popko poinformowała, że firma pana Pietruszki robiąca progi, ciężkim sprzętem jeździła po trawniku i chodniku przy ul. Szkolnej w Michałowicach. Zapytała, kto firmie na to pozwolił, ponieważ chodniki i trawniki nie są po to, aby na nich robić objazd. To samo było w Al. Topolowej. Poprosiła o odpowiedź na piśmie, kto firmie pana Pietruszki pozwolił robić objazdy po trawnikach.

Pan Witek zaproponował wykonane pojemników ażurowych na plastyki z większymi otworami.

Pan Wójt poinformował, że nie przewidziano w umowie na 2010 rok z firmą prowadzącą segregacje śmieci, aby w trakcie kontraktu można było zmienić formę i kształt pojemników.

 
Z zakresu inwestycji i remontów.

Pan Bryksa zapytał, jakiego odcinka dotyczyła inwestycja  w ul. Dębowej w Granicy i kiedy nastąpi dalszy ciąg inwestycji.

Pan Kawiorski poinformował, że inwestycja w ul. Dębowej została wykonana do ul. Skośnej, dalszy ciąg inwestycji nie nastąpi ponieważ nie ma możliwości lokalizacji kanału sanitarnego w ulicy.

 
Z zakresu geodezji i rolnictwa.
Pan Chruściak zapytał co się dzieje z odblokowaniem ul. Wschodniej.

Pani Sobierańska poinformowała, że pani komornik nie rozpoczęła jeszcze żadnych czynności, ale gmina pilnuje i ponagla w tej sprawie.

 
Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Pani Borzymowska zapytała na jakim etapie jest koncepcja Trasy Książąt Mazowieckich.

Pan Sobol poinformował, że na żadnym etapie. Zostało zlecone projektantom zrobienie analizy natężenia ruchu na tym terenie.

 
Z zakresu kultury, sportu i zdrowia.
Brak pytań.
Z zakresu gminnej oświaty.
Brak pytań.
 
Z zakresu pomocy społecznej.
Brak pytań.
 
Z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych.

Pani Borzymowska zapytała o perspektywę instalacji kolektorów u mieszkańców gminy.

Pan Wójt poinformował, że montowanie kolektorów powinno się odbyć w 2011 roku, sama procedura przesunęła się o 4 miesiące. Do końca nie wiemy jakie środki są na to przeznaczone i jakie jest zainteresowanie ościennych gmin.

 
Ad. pkt 11
Brak uwag.
 
Ad. pkt 12
Brak informacji.
 
Ad. pkt 13

Pan Walendowski poinformował, że wpłynęło pismo od Rady Miejskiej w Brwinowie dotyczące sprawozdania ze spotkania w Europejskim Centrum Promocji Kultury Regionalnej

„Matecznik”.

Następnie pismo od Państwowej Komisji Wyborczej odnośnie zbliżających się wyborów.

Pismo Pani Elżbiety Gustakowskiej z Opaczy Koloni, sprawa dotyczy hałasu, do zapoznania się w biurze rady.

Następnie przypomniał sprawę pani Bożeny Dziekańskiej skierowanej przez Radę Gminy do Komisji GKiP. Komisja GKiP wypracowała opinię którą przedstawił Przewodniczący Komisji Rajski.

 „Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Gminy Michałowice dot. pisma Ministra Środowiska nr. BkiAW.sw.052/217/829/09/ww z dnia 18.09.2009r.

W dniu 29 października 2009r. Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej zapoznała się z pismem Ministerstwa Środowiska BKiAW.sw.052/217/829/09/ww dotyczącym korespondencji jaką do Ministerstwa Środowiska przekazała Pani Bożena Dziekańska celem zapoznania się i wyrażenia opinii.

Ze względu na fakt, że przekazana, składająca się z 7 pism korespondencja zawierała wielowątkową treść komisja postanowiła odnieść się tylko do problemu sporu wykaszania chwastów na nie uprawianych gruntach należących do Pani Bożeny Dziekańskiej, albowiem ten wątek tematyczny był bezpośrednim odniesieniem dotyczącym „ prawidłowości zachowań urzędniczych i interpretacji Prawa Ochrony Środowiska” – o co w swoim piśmie do Ministerstwa prosiła Pani Dziekańska.

W związku z pismem Wójta Gminy Michałowice GK7062-111/09 wzywającym Państwa Bożenę i Witolda Dziekańskich do wykoszenia chwastów oraz powołaniem się na art. 15 ust 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz.U. z 2004r Nr. 121 poz.1266 z późn. zm) oraz powołaniem się na prawo lokalne tj. Uchwałę Nr XLV/425/2006 Rady Gminy Michałowice w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice, Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej nie znajduje sprzeczności zapisów i postępowania urzędników w świetle prawa o ochronie środowiska.

Dowodem na to jest postępowanie samej Pani Bożeny Dziekańskiej, która w piśmie z dnia 13.09.2009r. do Wójta Gminy Michałowice zakomunikowała że zwróciła się do SKR Reguły o wykonanie usługi agrotechnicznej polegającej na ścięciu i rozdrobnieniu roślin rosnących na gruntach Państwa Dziekańskich.

Wójt Gminy Michałowice potwierdził, że otrzymał w dniu 14.09.2009r. informację od Pani Dziekańskiej o uprzątnięciu działek oraz, że pracownik urzędu w dniu 16.09.2009r. wykonanie takich prac potwierdził.

Odrębnymi wątkami przewijającymi się w pismach Państwa Dziekańskich jest spór o uregulowanie stanu prawnego działek stanowiących część ulicy Zachodniej w Opaczy Kolonia trwający kilka lat. Sprawa ta jednak nie ma związku z wykładnią Prawa Ochrony Środowiska. Pragniemy nadmienić, że problemem stanu prawnego działek w liniach ulicy Zachodniej zajmowała się w roku 2009 Komisja Rewizyjna a Rada Gminy Michałowice wydała opinię w tej sprawie”.

Pan Bryksa zapytał o tryb decyzji w tej sprawie, czy to ma być w formie stanowiska, uchwały.

Pan Walendowski wyjaśnił, iż odpowiedź w formie uchwały występuje w trybie skargowym. Nie ma takiego unormowania prawnego, iż na pismo rada gmina ma odpowiedzieć w formie uchwały lub stanowiska.

Pan Bryksa stwierdził, iż przyjmuje wyjaśnienie do wiadomości.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem treści pisma do pani Bożeny Dziekańskiej opracowanego przez Komisję GKiP.

Za przyjęciem – 10
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 2
Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Treść powyższego pisma Rada Gminy przyjęła jako własną.

Następnie poinformował, iż 6 pism w sprawie sprzedaży alkoholu zostało przekazane do Komisji Spraw Społecznych z prośbą o wypracowanie opinii w tej sprawie.

Pani Brzeska poinformowała iż Komisja wydała opinię negatywną w sprawie rozszerzenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie naszej gminy.

Pan Walendowski poinformował, iż w pismach do właścicieli sklepów odpowie iż wystąpił brak możliwości rozszerzenia ilości podmiotów.

 
Ad. pkt 14

Pani Borzymowska poprosiła pana Wójta o zwrócenie się do Powiatu o namalowanie pasów na ul. Senatorskiej, ponieważ jest to kwestia bezpieczeństwa dla mieszkańców.

Pan Bryksa zapytał jakie działania gmina zamierza podjąć w sprawie przejścia przez tory w ul. Pruszkowskiej w Granicy.

Pan Łuszczyński poinformował, że po spotkaniu z WKD zostały przesłane warunki techniczne przejścia przez tory.

Pan Wójt poinformował, że gmina za mocno nie może przyciskać w tej sprawie, ponieważ WKD może postawić wówczas warunki niemożliwe do spełnienia przez gminę.

Pan Bryksa zaapelował o dalsze konsultacje z WKD w tej sprawie.

Następnie przypomniał o zgłaszonym wniosku w sprawie wykonania dodatkowych punków świetlnych w ul. Warszawskiej po obu stronach drogi w miejscach nieoświetlonych.

Pan Łuszczyński poinformował, iż będzie to wykonane w 2010 roku.

Pani Popko nawiązując do odbioru ulic w 11-go Listopada i Parkowej w Michałowicach poinformowała, że zgłosiła dużo uwag do wykonania tych inwestycji. Podkreśliła, że zdziwiła ją postawa pracowników gminy, ponieważ stwierdzili że wszystko jest wykonane świetnie. Zapytała, czy urzędnicy gminy są rzecznikami firm wykonujących prace, czy powinni bronić naszych pieniędzy. Zwróciła uwagę, iż w naszej gminie wygrywają przetargi pewne firmy.

Pan Wójt poinformował, że przy przetargach głównym kryterium wyboru firmy jest cena. Natomiast odbiory inwestycji zaplanowane są wcześniej i nadzory nad inwestycjami dokonywane są w trakcie całej pracy, termin odbioru nie zawsze można zmienić, ponieważ kończy się kontrakt.

Pan Kawiorski poinformował, że będzie przegląd inwestycji na wiosnę i wówczas będzie można wszystko zweryfikować.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady pan Sławomir Walendowski zamknął obrady XXXIX sesji Rady Gminy Michałowice.

 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 01.04.2010 12:36
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 37
Autor: Urszula Bejda