Urząd Gminy Michałowice
22.12.2009 10:32

Protokół nr XXXV

Z obrad XXXV sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2006-2010 z dnia 2009.09.21

z obrad XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2006-2010 odbytej w dniu 21 września 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.

Stan Rady - 15 radnych, w sesji uczestniczyło 13 radnych.

Nieobecni, nieusprawiedliwieni, pan Seretny i pan Rajski.

 
Ad. pkt 1.

Pan Walendowski porosił o powstanie i uczczenie chwilą ciszy  śmierci Wójta Romana Lawrence.

Następnie poinformował, że na sali obrad obecnych jest 13 radnych.

Odczytał projekt porządku obrad.
1.       Sprawy porządkowe.
2.       Ślubowanie Wójta Gminy.

za przyjęciem      - 13

przeciw                 - 0

wstrzymało się     - 0

Porządek obrad XXXV sesji został przyjęty

 
Ad. pkt 2.

Pan Walendowskipoprosił Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej pana Leszka Gałązkę o wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Michałowice.

Pan Leszek Gałązka w imieniu Komisji Wyborczej przekazał gratulacje z okazji wyboru na Wójta, następnie wręczył panu Wójtowi zaświadczenie.

Pan Sławomir Walendowski poprosił Wójta o powstanie i złożenie wobec Rady Gminy ślubowania  następującej treści „Obejmując urząd wójta gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”

Wójt Krzysztof Grabka złożył ślubowanie z dodaniem zdania „tak mi dopomóż Bóg”.

Następnie pan Grabka zadeklarował, że wspólnie z Radą Gminy będzie realizował podstawowe rzeczy infrastrukturalne jak, kanalizację, wodociągi, co jest podstawą dalszego rozwoju gminy. Obiecał, ze również zmienią się warunki pracy, mieszkańcy będą w lepszych warunkach obsługiwani, a pracownicy pracowali. Mimo, że idzie kryzys, to na tego typu przedsięwzięcia należy się zmobilizować i na to będą pieniądze. Przypomniał, aby nie zapomnieć o najważniejszych sprawach, a takimi z punku widzenia przyszłości jest młodzież i dzieci. Myśli, że szkoły będą pod specjalnym nadzorem rady i jego. Jedna sprawa będzie ciążyła, a mianowicie sprawa podziału gminy. Nie da się przejść nad tym do porządku dziennego. Szkoda, że to się nie rozwiązało definitywnie w tym roku, ponieważ to nadal będzie ciążyło. Jest przeciwny podziałowi gminy, należy przyjrzeć się temu,  co zostało dokonane razem, gmina tak wygląda dzięki wspólnemu działaniu i zawsze jest tak, że bogatszy, większy, może więcej. Na koniec wszystkich, którym na sercu jest dobro gminy zaprosił do współpracy. 

Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski przypomniał, że pojawił się w naszej gminie niecałe trzy miesiące temu, by w imieniu Pana Premiera wręczyć mandat do przejściowego pełnienia obowiązku Wójta Gminy, panu Bolesławowi Kussowi, który podjął się roli bardzo trudnej i niewdzięcznej, na okres przejściowy, z odpowiedzialnością za całość kompetencji, które pełni Wójt. Następnie podziękował panu Bolesławowi Kussowi za to, że podjął się tej trudnej i niewdzięcznej funkcji i nie zaniedbał żadnych obowiązków, a wręcz przeciwnie, realizował te zadania i wyzwania, które stały przed gminą w sposób właściwy.

Następnie pogratulował nowemu Wójtowi, Krzysztofowi Grabce, życzył aby z tego mandatu dobrze korzystał. Pogratulował również panu Sławomirowi Walendowskiemu, również dobrego wyniku który osiągnął. Stwierdził, że nic tak nie pobudza jakości demokracji jak dobra konkurencja i dobry wynik.

Życzył wszystkim powodzenia.

Pani Idzikiewicz w imieniu pracowników Urzędu Gminy Michałowice złożyła gratulacje nowemu panu Wójtowi Krzysztofowi Grabce, oraz podziękowała w imieniu pracowników dotychczasowemu Wójtowi panu Bolesławowi Kussowi, z którym współpracowało się bardzo dobrze, oraz panu Wojewodzie za to, że pozytywnie zaopiniował kandydaturę pana Bolesława Kussa.

Pan Bolesław Kuss poinformował, że podjął się tego zadania w trudnych warunkach i uważa, że udało mu się zrobić dużo i ma satysfakcje z tego powodu. Jego celem w życiu była troska i praca z ludźmi i dla ludzi. Stwierdził, że bardzo dobrze pracowało się mu z pracownikami tej gminy. Podziękował również za współpracę z Radą Gminy  i życzył nowemu panu Wójtowi, aby dalsza była taka współpraca. Myśli, że nowy Wójt pociągnie ten wóz, który zaczęto budować .

Pan Waledowski życzył panu Kussowi wszystkiego najlepszego i podziękował za pracę, którą włożył w tak krótkim okresie.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady pan Sławomir Walendowski zamknął obrady XXXV sesji Rady Gminy Michałowice.

 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 22.12.2009 10:32
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 17
Autor: Urszula Bejda