Urząd Gminy Michałowice
22.12.2009 10:35

Protokół nr XXXVI

Z obrad XXXVI sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2006-2010 z dnia 2009.10.08

Z obrad XXXVI sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 8 października 2009 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14 radnych.
Nieobecny pan Grzegorz Jastrzębski – usprawiedliwiony.
 
Ad. pkt.1

Przewodniczący pan Sławomir Walendowski powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obecnych jest 11 radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały.

Pan Wójt zgłosił wniosek polegający na wycofaniu z porządku posiedzenia sesji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice.

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta dotyczącego zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 11
Przeciw             – 0
Wstrzymało się – 0
Wniosek został przyjęty.

Wobec zgłoszonego wniosku porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

1.Sprawy porządkowe.

2.Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok ,

2)      ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Michałowice,

3)      zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/224/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Miasta Pruszkowa, dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ciągu drogowego złożonego z ul. Ireny i Podhalańskiej w Komorowie oraz budowy wodociągu w ul. Ireny w Komorowie”,

4)      nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW WAIP/00027253/0, położonej we wsi Reguły, gmina Michałowice, stanowiącej działki ew. nr 410 i 410/1,

5)      ustanowienia służebności przesyłu polegającej na budowie dwutorowego rurociągu wraz z kablem światłowodowym na części działki nr ew. 233, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Pęcice, stanowiącej własność Gminy Michałowice,

6)      ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Michałowice.

4.Informacje Wójta Gminy.

5.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

6.Sprawy wniesione.

Za przyjęciem – 11
Przeciw             - 0
Wstrzymało się- 0

Porządek obrad XXXVI sesji został przyjęty.

 
Ad. pkt.2

Przewodniczący Rady pan Sławomir Walendowski poinformował, iż projekt protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, były wyłożony do wglądu w biurze rady, zapytał o uwagi do jego treści.

Nie zgłoszono uwag.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.

Za przyjęciem – 12
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 0

Rada Gminy przyjęła protokół z XXXIII sesji rady Gminy.

 
Ad. pkt.3.1

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.

Pan Grabka przedstawił autopoprawki do projektu uchwały, które zostały przedłożone radnym w formie pisemnej.

Następnie wniósł jeszcze jedną autopoprawkę polegającą na przeniesieniu 20tys.zł ze środków bieżących na inwestycyjne, na pomoc policji we współfinansowaniu radiowozu.
Pan Komendant poinformował, że współfinansowanie dotyczy radiowozu nieoznakowanego, który nie jest widoczny w rejonie, natomiast jego posiadanie jest nieodzowne dla policji. Poprosił o wsparcie w tej sprawie.

Pani Zalewska złożyła wniosek formalny w sprawie wniesienia do projektu budżetu poprawki o którą wystąpiła do pana Wójta wspólnie z panem radnym Bryksą.

Pan Wójt poinformował, że państwo radni wystąpili o to, aby środki zdjęte w ramach zmian do budżetu z Al. Jana Pawła II przenieść na inwestycje dot. realizacji ulic Chopina i Zamojskiego w Komorowie. Stwierdził, że nie ma takiej potrzeby, gdyż w budżecie są zabezpieczone środki na te ulice i nie było by celowe przenoszenie dodatkowych pieniędzy na realizację tych ulic.

Pan Walendowski stwierdził, iż pani radna Zalewska nie powinna była w powyższej sprawie zgłaszać wniosku formalnego, tylko zrobić to w formie zapytania.

Następnie poprosił o opinię komisji .

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna (1osoba - za, 7 osób wstrzymujących się, bez głosów przeciwnych). Powodem takiego głosowania było wprowadzenie tematu ul. Szkolnej w Michałowicach z wysokim poziomem obciążenia finansowego tej inwestycji.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Wójt poinformował, że potrzeba chwili spowodowała wprowadzenie inwestycji, ul. Szkolnej do budżetu.

Pani Zalewska w związku z odrzuceniem jej wniosku przez pana Wójta, poprosiła o zwiększenie środków pozostających z niewykonania  Al. Jana Pawła II na ulice Chopina i Zamojskiego, z wykonaniem w br.

Pan Wójt poinformował, że dokładanie pieniędzy nic nie zmieni, ponieważ harmonogram prac inwestycji jest zatwierdzony, nie ma racjonalnego umotywowania, aby dokładać do tych inwestycji środków ponad to, co jest w umowie, ponieważ środków jest wystarczająco.

Pani Zalewska wyjaśniła, iż chodzi jej o przyspieszenie wykonania rzeczowego inwestycji w roku bieżącym, bez przekładania na rok 2010.

Pan Wójt poinformował, że inwestycja jest zaplanowana na dwa lata i oferent startujący w przetargu planuje swoje prace i nie można go zmusić do zmiany planów.

Pani Zalewska stwierdziła, że umowa może mieć aneks i poprosiła o przyspieszenie realizacji zadania.

Pan Bryksa zapytał, czy w momencie przesunięcia środków w kwocie 90tys.zł było by możliwe zachęcenie firmy do rozszerzenia zadania podparte argumentem dodatkowych środków finansowych. Następnie zapytał, czy jeśli zostaną dołożone środki finansowe, to w przyszłym roku zostanie mniej wydane z budżetu, ponieważ pozostaną one w ramach środków niewygasajacych, jeśli nawet w roku bieżącym nie zostaną skonsumowane.

Pan Wójt poinformował, że zachodzi taki problem, że firma wchodzi na plac budowy na przełomie października i listopada i może nie zdążyć czasowo z wykonaniem rozszerzenia zadania w bieżącym roku.

Przypomniał, że odnośnie środków niewygasajacych i przyszłorocznego budżetu pan radny Bryksa był pierwszym orędownikiem, aby niewgasające środki nie przechodziły na następujący rok, aby były wpisane do budżetu kolejnego roku

Pan Bryksa przypomniał, że na Komisji GKiP pytał o podstawy złożenia wniosku o dofinansowanie planowanej inwestycji w ul. Szkolnej w Michałowicach, oraz o dane zawarte w tym wniosku. Prosił o ujawnienie treści wniosku.

Następnie wracając do sprawy przeniesienia środków w obrębie Komorowa, z jednej inwestycji na drugą stwierdził, że jest słusznym wnioskiem, ponieważ przyczyni się do spożytkowania tych środków w formie tegorocznej lub przyszłorocznej, jeśli chodzi o środki niewygasające. Oznacza to, że o kwotę 90tys. zł przy podpisanej umowie z przyszłorocznego budżetu mniej wydamy na to inwestycje. Jest to bardzo istotna zmiana. Ponieważ pan Wójt nie wniósł w tej sprawie autopoprawki, dlatego złożył wniosek o zmianę w projekcie uchwały poprzez przeniesienie środków z inwestycji Al. Jana Pawła II w Komorowie na inwestycję złożoną w której mieszczą się modernizacje ulic: Chopina i Zamojskiego w Komorowie z kwotą 90tys.zł.

Pan Pacyna odnośnie przedstawienia wniosku o dofinansowanie planowanej inwestycji ul. Szkolnej w Michałowicach poinformował, że wniosek jest w biurze w Komorowie i obecnie nie może go przedstawić.

Pan Bryksa przypomniał, że ww. wniosek do pana Wójta złożył na Komisji Budżetu i Finansów i powinien go dostać.

Pan Wójt poinformował, że na komisji wyjaśnił, co jest w tym dokumencie, dlatego stwierdził że sprawa została wyjaśniona.

Pan Bryksa poinformował, że wobec zaistniałej sytuacji będzie na przyszłość zmuszony formułować wnioski na piśmie, aby nie było nieporozumień. Stwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzie aby mógł dzisiaj, na obecnej sesji uzyskać taki dokument. Przed decyzją w sprawie tak poważnego zaangażowania środków inwestycyjnych w roku przyszłym, chciałby się dowiedzieć tego, jaki jest ten wniosek, do kogo został skierowany i jakie warunki zostały tam zapisane. Co tam zostało zgłoszone, bez tego uznaje, że sprawa jest nieprzygotowana.

Pani Borzymowska poprosiła o przekazanie wniosku do Komisji Rewizyjnej.

Pani Zalewska   zaproponowała, aby w ramach WPI podjąć dyskusję na temat realizacji inwestycji. Pan Wójt promując jedno zadanie, nie pokazuje jaki jest plan całościowy i jak chce podejść do inwestycji całej gminy.

Pan Zacny zapytał, czy z chwilą gdy gmina nie otrzyma środków zewnętrznych, to kwota 2ml zł wraca z powrotem do budżetu.

Pan Wójt poinformował, że takie są założenia.

Pan Bryksa zwrócił uwagę, iż wszystko ma konsekwencje czasowe i finansowe. Podjęta decyzja w omawianej sprawie będzie miała konsekwencje w WPI i w projekcie budżetu na 2010. Jeśli nawet środki finansowe wrócą do budżetu, to pewnych inwestycji się już do budżetu nie wpisze, ponieważ nie będzie to miało najmniejszego sensu, wykonanie w roku 2010 będzie zagrożone, nie rozpocznie się ze względów czasowych, ponieważ ich cykl inwestycyjny będzie opóźniony. Przypomniał, iż proponował panu Wójtowi, aby przedstawioną kwotę wydawać nie tylko ze środków własnych, ale również z kredytów, wtedy o wiele elastyczniej będzie można planować przyszłoroczny budżet. Nie został jednak zrozumiany. Stwierdził, iż należałoby odłożyć podjęcie decyzji w tej sprawie, przedyskutować w ramach dyskusji WPI, łącznie ze wszystkimi innymi potrzebami. Najbardziej boli go fakt, że kluczowego dokumentu w tej sprawie nie może w dniu obecnym poznać.

Pani Kamińska poinformowała, że na komisjach pan Wójt informował, że sprawa jest pilna, ponieważ wniosek został złożony 30 września i należy dowieść dokumenty stwierdzające iż są środki na to zadanie.

Pan Bryksa poinformował, iż nie przekazano radnym informacji wskazującej o jakimś terminie, co do którego należy uzupełnić dokumenty w postaci uchwały, co na obecnej sesji należałoby przyjąć.

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Bryksy w sprawie zmniejszenia o 90 tys.zł pozycji „Budowa Al. Pawła II w Komorowie” i zwiększenia o kwotę 90tys.zł w roku bieżącym pozycji „Modernizacji ulic Chopinia, Zamojskiego, Kurpińskiego i Sobieskiego w Komorowie”.

Za wnioskiem      - 3
Przeciw                - 5
Wstrzymało się    - 5
Wniosek został odrzucony.
 

Pani Zalewska złożyła wniosek polegający na wykreśleniu z projektu uchwały poz. 25 „Modernizacja ul. Szkolnej wraz z odwodnieniem w Michałowicach” i odłożenia głosowania nad tym zadaniem do czasu wypracowania stanowisk na komisjach.

Przystąpiono do głosowania wniosku pani radnej Zalewskiej.
Za wnioskiem      - 3
Przeciw                - 6
Wstrzymało się    - 4
Wniosek został odrzucony.
 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok z autopoprawkami pana Wójta.

Za przyjęciem – 6
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 8
Uchwała Nr XXXVI/239/2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.2

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Michałowice.

Pan Łuszczyński poinformował, że obecnie pobierane opłaty nie pokrywają kosztów związanych z wydaniem decyzji naliczających opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, w związku z tym zachodzi konieczność podniesienia obowiązujących obecnie stawek.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXXVI/240/2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.3

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/224/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Miasta Pruszkowa, dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ciągu drogowego złożonego z ul. Ireny i Podhalańskiej w Komorowie oraz budowy wodociągu w ul. Ireny w Komorowie”,

Pan Wójt poinformował, że zmiana uchwały jest konsekwencją przetargu, w wyniku którego zmianie uległy kwoty partycypacji w przedmiotowej inwestycji Gminy Michałowice i Miasta Pruszkowa. Podjęcie uchwały umożliwi podpisanie odpowiedniego aneksu do porozumienia oraz zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/224/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Miasta Pruszkowa, dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ciągu drogowego złożonego z ul. Ireny i Podhalańskiej w Komorowie oraz budowy wodociągu w ul. Ireny w Komorowie”,

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXXVI/241/2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW WAIP/00027253/0, położonej we wsi Reguły, gmina Michałowice, stanowiącej działki ew. nr 410 i 410/1.

Pani Sobierańska poinformowała, że projekt uchwały dotyczy przejęcia na rzecz gminy dwóch działek od dwóch mieszkańców Reguł, którzy nie są w stanie, we własnym zakresie zadbać o swój byt. Zwrócili się do GOPS o opiekę i z wnioskiem do pana Wójta o przejęcie przez Gminę ich nieruchomości o łącznej powierzchni 1056 m2.

Pani Radzimirska poinformowała, że właściciele działek wymagają stałej, intensywnej opieki ze strony osób trzecich, dlatego przed pójściem do placówki opiekuńczej postanowili uregulować swoją sytuację majątkową, ponieważ nie mają rodziny, która mogła by im pomóc sprzedać, załatwić formalności. Dlatego najłatwiej dla nich było zwrócić się do Gminy o przejęcie ich nieruchomości, ponieważ są świadomi tego, że nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w swoim miejscu zamieszkania. Od września przebywają w placówce.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW WAIP/00027253/0, położonej we wsi Reguły, gmina Michałowice, stanowiącej działki ew. nr 410 i 410/1.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXXVI/242/2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.5

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu polegającej na budowie dwutorowego rurociągu wraz z kablem światłowodowym na części działki nr ew. 233, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Pęcice, stanowiącej własność Gminy Michałowice.

Pani Sobierańska poinformowała, że projekt uchwały dotyczy ustanowienia służebności przesyłu na działce położonej we wsi Pęcice. Służebność przesyłu zostanie ustanowiona nieodpłatnie na czas nieograniczony. Wszelkie koszty związane z inwestycją pokryje Telekomunikacja Polska S.A.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu polegającej na budowie dwutorowego rurociągu wraz z kablem światłowodowym na części działki nr ew. 233, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Pęcice, stanowiącej własność Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 14
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXXVI/243/2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.6

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Michałowice.

Pan Walendowski poinformował, że w uzasadnieniu do projektu uchwały zostały przedstawione przez niego propozycje wynagrodzenia Wójta, które przekazał do Komisji Rewizyjnej. Komisja po rozważeniu tych propozycji w głosowaniu ustaliła wybranie wariantu II, który został przedstawiony Radzie. 

Pan Chruściak poinformował, że Komisja Rewizyjna zapoznała się i przeanalizowała wniosek pana Przewodniczącego Rady o wydanie opinii w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Michałowice i po dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek zaproponowany jako wariant II z wynagrodzeniem brutto 9.832,00 zł.

Pani Zawadzka zapytała, dlaczego komisja wybrała wariant II a nie I lub III.

Pan Chruściak poinformował, że Komisja poza przedstawionymi wariantami wzięła również pod uwagę fakt wynagrodzenia zmarłego pana Wójta Lawrence, które było w wysokości 10.177zł. Stwierdził, iż był to ważny dokument podczas podejmowania decyzji o wynagrodzeniu. Zaproponowane wynagrodzenie jest niewiele niższe do wynagrodzenia które miał Wójt Lawrence. Poinformował również, że Komisja opierała się na Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. 

Pani Kamińska zapytała w jaki sposób przyznaje się dodatek funkcyjny.

Pan Chruściak poinformował, że dodatek funkcyjny jest kwestią uznaniową i głównie wiąże się z tym, jak wielką gminą jest Gmina Michałowice.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 14
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXXVI/244/2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Pan Walendowski zarządził przerwę.
 
Ad. pkt.4
Brak informacji.
 
Ad. pkt.5

Pan Walendowski poinformował że wpłynęło pismo do Rady Gminy, przekazane przez Ministerstwo Środowiska pani Bożeny Dziekańskiej zam. w Opaczy przy ul. Polnej 23 dotyczące wzajemnej korespondencji z Urzędem Gminy Michałowice w temacie prawidłowości zachowań urzędniczych i interpretacji Prawa Ochrony Środowiska. Zaproponował przekazanie sprawy do rozpatrzenia przez retoryczną w tej sprawie Komisję GKiP.

Pani Kamińska poinformowała, że na Zebraniu Wiejskim w Opaczy pani Dziekańska złożyła zażalenie, że Urząd Gminy wymógł na niej skoszenie zachwaszczonego pola wzdłuż ul. Zachodniej. Uważała, że gmina złośliwie zrobiła to tylko w stosunku do niej.

 

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Walendowskiego w sprawie skierowania pisma do rozpatrzenia przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.

Za wnioskiem                - 13

Przeciw                          - 0

Wstrzymało się              - 1
Rada wniosek przyjęła.
 

Następne pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie w sprawie oświadczeń majątkowych. Uwagi dotyczące oświadczeń majątkowych radnych: pani Brzeskiej, pana Chruściaka, pana Hanca, pana Jastrzębskiego, pana Zacnego i pani Zalewskiej. Poprosił, aby przy następnych oświadczeniach nie popełniać błędów.

Pismo od pani Sołtys Opaczy Małej w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa dotyczące przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok 2010, odrzuconego przez Wójta Gminy.

Pani Mecenas poinformowała, że jeśli zadanie nie mieści się w katalogu zadań własnych gminy, to podlega to rozpatrzeniu przy uchwalaniu budżetu.

Pan Walendowski poinformował, że zwróci się do pana Wójta z prośbą o informację czego dotyczy wniosek i dlaczego nie został on rozpatrzony pozytywnie.

Pisma Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagielońska 26 w sprawie przekształcenia Centrum Rehabilitacji Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstancinie Jeziornie, Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Brudnowskiego w Warszawie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie. 

Pisma do wiadomości rady, wysłane przez pana Wójta Kussa dotyczące rozszerzenia biletu miejskiego na teren naszej gminy.

Informacja pana Kurzeli, Przewodniczącego Związku Komunalnego dotycząca zmian w budżecie Związku.

Przyszła odpowiedź na stanowisko Rady w sprawie objazdu przez Gminę Michałowice, w czasie budowy Węzła Łopuszańska. Informacja jest taka, że wykonawca nie złożył dotychczas do Inżyniera Ruchu Miasta Stołecznego Warszawy żadnej dokumentacji dotyczącej czasowej organizacji ruchu przy wymienionej inwestycji.

Pismo Klubu Piłkarskiego „Anprel” Nowa Wieś, jako wniosek do budżetu został skierowany do pana Wójta 28 września i był omawiany na Komisji Spraw Społecznych.

Wpłynął wniosek pana Michała Śliwińskiego z Pruszkowa, prowadzącego działalność nauki tenisa ziemnego, który przekazał panu Wójtowi do rozpatrzenia.

Pismo Elżbiety i Mieczysława Dunacckich dotyczące zabrania pojemników na odpady, stojących na ul. Poprzecznej. Pismo zostało przekazane do pana Wójta, Rada otrzymała odpowiedź, iż pan Wójt zwrócił się do Zarządu Osiedla Komorów z prośbą o znalezieniu nowej lokalizacji na pojemniki. Obecnie brak odpowiedzi od Zarządu Osiedla Komorów.

Skarga pani Ewy Gawrych i Jolanty Salińskiej zam. Nowa Wieś ul. Brzozowa 9 na działania Wójta Gminy Michałowice, w sprawie robót na ulicy Rzemieślniczej.

Złożył wniosek o skierowanie skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną

 

Przystąpiono do głosowania w sprawie skierowania skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.

Za przekazaniem –14
Przeciw                   -0
Wstrzymało się      –0

Rada wniosek przyjęła, skarga zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.

 

Pani Ewa Gawrych poinformowała, że mieszka w nieruchomości sąsiadującej z ul. Rzemieślniczą w Nowej Wsi. Na przełomie sierpnia i września gmina zleciła roboty drogowe, które zostały wykonane niezgodnie z wymogami prawa budowlanego. Następnie zwróciła się z prośbą o załączenie do wniesionej skargi dokumentacji, świadczącej o prawdomówności zawartej w wniesionej skardze, co się dzieje na ulicy i co się stało.

 
Ad. pkt.6

Pan Chruściak  zapytał, kiedy nastąpi odblokowanie ul. Wschodniej, przywrócenie do stanu używalności.

Pani Sobierańska poinformowała, że sprawa została przekazana do komornika, więc myśli że sprawa niedługo zostanie rozwiązana.

Pani Zalewska zapytała o przygotowania dotyczące uporządkowania terenu przy Al. M. Dąbrowskiej i ul.Berylowej.

Pan Łuszczyński poinformował, ze wniosek pani radnej został wysłany do Starostwa, jest zgoda Starostwa, więc tereny będą porządkowane, chociaż jeszcze nie zna szczegółów.

Pan Rajski zwrócił się z prośbą, aby do odbiorów zadań inwestycyjnych zapraszać sołtysów i radnych danego terenu.

Pani Warsztocka przypomniała, że w ul. Leśniej występuje brak ciągłości chodnika, zapytała co w tej sprawie się dzieje.

Pan Kawiorski poinformował, iż sprawy nie można tak długo załatwić ponieważ występuje brak porozumienia z właścicielem gruntu potrzebnego do wykonania ciągłości chodnika.

Pani Popko poinformowała, że na ul. Topolowej w Michałowicach firma „Efekt” łatając dziury zrzuca pokruszony destrukt na zieleń, chciałaby aby tym problemem zajął się ktoś na poważnie.

Poinformowała, że z wieloma sprawami dotyczącymi wspólnego dobra przychodzi do Urzędu, poświęca dużo czasu na niedopuszczenie do niszczenia ogólnego mienia, natomiast urzędnicy gminni zachowują się skandalicznie, lekceważąc zgłaszającego i sprawy zgłaszane przez niego. Stwierdziła, że gmina w postaci pana Wójta i wszystkich pracowników powinna liczyć z opiniami mieszkańców.

Pani Warsztocka poinformowała, że ją również spotyka taka sama sytuacja jak przychodzi do urzędników.

Pan Witek poprosił o przystosowanie oświetlenia ulicznego do pory roku. Następnie zapytał na jakim etapie jest analiza opłat adiacenckich i kiedy można się spodziewać opinii. Zapytał o możliwość przeniesienia słupa telefonicznego z chodnika w ul. Polnej i z innych ulic.

Pan Wójt poinformował, że, gmina wielokrotnie występowała o przeniesienie słupa telefonicznego z chodnika w ul. Polnej, nie można go przenieść, ponieważ jest tam szafka urządzeń podziemnych. Odnośnie opłat adiacenckich, to wcześniej były już przekazane analizy tych opłat.

Pan Bryksa złożył wniosek o przygotowanie w formie skrótowej, punktowej, informacji o sprawach przekazanych przez Radę Gminy do Komisji GKiP od 1 stycznia 2009 do chwili

obecnej.
Pan Walendowski poinformował, że przygotuje taką informację.

Pan Seretny zwracając się do pana Wójta poprosił o częstsze opróżnianie pojemników na odpady segregowanie lub o większe pojemniki, oraz o utrzymywanie porządku wokół nich.

Pan Łuszczyński poinformował, że pojemniki na odpady są opróżniane kilka razy w tygodniu i częstsze opróżnianie nic nie pomoże, dopóki mieszkańcy sami nie nauczą się kultury.

Pani Warsztocka poinformowała, że w Pęcicach wokół pojemników nadal leżą śmieci, nikt ich nie sprząta.

Pan Łuszczyński poinformował, iż były wysyłane do firmy pisma w tej sprawie.

Pan Kozłowski zapytał o termin wyłożenie studium.

Pan Sobol poinformował, iż ustalony jest z projektantem studium termin wyłożenia, od 2 listopada do 15 grudnia, plus 30 dni na złożenie uwag.

Pan Kozłowski przypomniał temat parkingu przy WKD w Regułach, oraz temat przestawienie pojemników. Zapytał w czym jest problem.

Pan Łuszczyński poinformował, że na pojemniki musi być odpowiednie miejsce, aby samochód mógł podnośnikiem je opróżnić.

Pan Kozłowski zapytał, czy osoby dojeżdżające do kolejki mają szansę na parking.

Pan Herner wyjaśnił, iż samo przestawienie pojemników nie załatwi sprawy, ponieważ samochody będą stawały na chodniku. Poinformował, że złożył wniosek do budżetu o zaprojektowanie parkingu z prawdziwego zdarzenia.

Pan Kozłowski przypomniał, że mieszkańcy Sokołowa ponoszą ogromny ciężar pobudowanych tam hal i myśli że wszyscy są świadomi tego, że jest to stały dochód dla Gminy, ale mieszkańcy również mają nadzieje w świadome inwestycje w ich teren.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady pan Sławomir Walendowski zamknął obrady XXXVI sesji Rady Gminy Michałowice.

 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 22.12.2009 10:35
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 22
Autor: Urszula Bejda