Urząd Gminy Michałowice
16.02.2010 10:35

Protokół nr XXXVII

Z obrad XXXVII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2006-2010 z dnia 2009.11.26

Z obrad XXXVII sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 26 listopada 2009 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14 radnych.
Nieobecny pan Sławomir Witek – usprawiedliwiony.
 
Ad. pkt.1

Przewodniczący pan Sławomir Walendowski powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obecnych jest 12 radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały.

1.Sprawy porządkowe.

2.Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok,

2)      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

3)      określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok na terenie Gminy Michałowice,

4)      zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/170/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, 

5)      ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

6)      trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji,

7)      uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Michałowice” na rok 2010,

8)      uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice” na 2010 r,

9)      ustanowienia służebności przesyłu na działce nr ew. 576/1 w obrębie ewidencyjnym Komorów Wieś, stanowiącą własność Gminy Michałowice,

10) oddania w dzierżawę na okres 3 lat części nieruchomości położonej we wsi Komorów Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice,

11) oddania w dzierżawę na okres 3 lat części nieruchomości położonej we wsi Sokołów, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice,

12) zmieniająca uchwałę nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009-2013,

13) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2010 rok,

14) określenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2010 nowych licencji na wykonywania transportu drogowego taksówką,

15) nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice.

4.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2008/2009.

5.      Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 18 września 2009r. do 13 listopada 2009r

6.      Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XXXIV i XXXVI sesji.

7.      Informacje Wójta Gminy.

8.      Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

9.      Sprawy wniesione.

Za przyjęciem – 12
Przeciw             - 0
Wstrzymało się- 0

Porządek obrad XXXVII sesji został przyjęty.

 
Ad. pkt.2

Przewodniczący Rady pan Sławomir Walendowski poinformował, iż projekt protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, były wyłożony do wglądu w biurze rady, zapytał o uwagi do jego treści.

Nie zgłoszono uwag.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.

Za przyjęciem – 12
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 0

Rada Gminy przyjęła protokół z XXXIV sesji rady Gminy.

 
Ad. pkt.3.1

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.

Pan Grabka przedstawił autopoprawki do projektu uchwały, które zostały przedłożone radnym w formie pisemnej.

Następnie zaproponował jeszcze jedną autopoprawkę ze względu na otwarcie ofert na zadaszenie lodowiska w Michałowicach polegającą na zwiększeniu środków tego zadania o kwotę 65 tys.zł. Zmniejszone zostały środki o kwotę 39 tys. zł. z zadania Modernizacja ulicy Środkowej w Opaczy Kolonii i o kwotę 26 tys.zł. z zadania Budowa budynku urzędu gminy.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Bryksa zapytał, czy po zmianach w rezerwie ogólnej celowej zostają jakieś środki. Dlaczego zostają zdejmowane środki z zadania Pomoc materialna dla studentów w wysokości 6400zł.

Zapytał o przyczyny zwiększenia o kwotę 44 tys.zł. zadania związanego ze świetlicami szkolnymi, w szczególności pod kontem Zespołu Szkół w Komorowie.

Dlaczego nie odbyły się wymiany młodzieży szkolnej w Michałowicach i Komorowie, oraz dlaczego zdejmowane są  kwoty z pomocy materialnej dla uczniów.

Z czego wynikają zmniejszenia w dziale kultury fizycznej i sportu.

Pani Jankowska poinformowała, że w rezerwie ogólnej celowej nie pozostaną żadne środki.

Pani Żakowska odnośnie pomocy materialnej dla studentów poinformowała, że środki nie zostaną wykorzystane z tego względu, że jedna osoba nie spełniła warunków do otrzymania pomocy materialnej. Natomiast przyczyną zwiększenia środków w świetlicach jest przesunięciem do pracy nauczycieli ze szkoły podstawowej do świetlicy w Komorowie. Odnośnie wymiany młodzieży to pozostały niewykorzystane środki, ponieważ nie przyjechała młodzież z Włoch.

Pomoc materialna dla uczniów jest ściśle uzależniona od dochodów na członka rodziny i wynosi 351zł na jedną osobę, a więc chodzi o status rodzinny, materialny. Z otrzymanych dokumentów wynika, że zmniejsza się liczba rodzin uprawionych do tej pomocy.

Pani Idzikiewicz poinformowała, że zmniejszenia w kulturze i kulturze fizycznej wynikają z zmniejszania wydatków związanych z dotacją
 w ramach konkursu.
 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok z autopoprawkami pana Wójta.

Za przyjęciem – 9
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 4
Uchwała Nr XXXVII/245 /2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.2

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Pan Wójt stwierdził, że z racji sytuacji finansowej budżetu gminy utrzymanie stawek w podatku od nieruchomości na poziomie obowiązującym w 2009r. zapewni w roku 2010 realny dochód z podatków na poziomie roku bieżącego.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXXVII/246 /2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.3

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok na terenie Gminy Michałowice.

Pan Wójt stwierdził, że z racji, że stawki w podatku od środków transportowych obowiązujące w roku 2009 na terenie naszej gminy sa wysokie zaproponował utrzymać je w tej samej wysokości na rok 2010.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok na terenie Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 10
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXXVII/247 /2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXIV/170/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Pan Grabka poinformował, że przedstawiona propozycja zwolnienia gruntów i budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie zadań publicznych-ochrony bezpieczeństwa ludzi jest przychyleniem się do wniosku Komendy Stołecznej Policji o zwolnienie z opłat z tytułu podatku od nieruchomości za nieruchomość położoną w Regułach.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXIV/170/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Za przyjęciem – 9
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 3
Uchwała Nr XXXVII/248 /2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.5

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Pan Grabka poinformował, że na komisjach były przedstawiane różne stawki, były burzliwe dyskusje w wyniku których zaproponował, aby w § 1 wstawić stawkę opłaty adiacenckiej w wysokości 4%.

Pan Rajski poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej zaopiniowała pozytywnie stawkę opłaty adiacenckiej w wysokości 5%.

Pani Brzeska poinformowała, że Komisja Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie stawkę opłaty adiacenckiej w wysokości 5%.

Pani Zawadzka poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów nie wydała opinii. Były głosowane 3 propozycje stawek: 3%, 5% , 7% które nie uzyskały pozytywnej akceptacji Komisji.

Pan Bryksa zapytał, czy były realizowane obliczenia średniej opłaty adiacenckiej przy dostępnym zasobie informacyjnym.

Pan Grabka stwierdził, że obliczenie można zrobić, ale będzie ono obarczone dużym błędem, działki są różne i wzrost wartości będzie różny, w niektórych przypadkach dość drastyczny. Dlatego doszedł do wniosku, że nie ma takiej możliwości, aby uchwycić średnią opłaty adiacenckiej, ponieważ nie można stwierdzić jaką działką jest średnia działka w naszej miejscowości.

Pan Rajski stwierdził, że autopoprawka pana Wójta zmierza do wypracowanego przez radnych stanowiska. Sam jest również za propozycją stawki 4%. Uważa, że kanalizacja i woda są to tak ważne sprawy dla zdrowia i środowiska,  że gmina nie powinna szukać tutaj jakiegoś źródła dochodu. Przypomniał, że mieszkańcy do tej pory płacili kwotę 4600zł., jeśli teraz niektórzy zapłacą mniejszą kwotę to z racji tego, że mieli później kanalizację.

Pan Bryksa stwierdził, że chciałby zobaczyć wyliczenie wykonane na podstawie dostępnej próby, ponieważ jest to jedyna próba, którą można było zrobić. Wykazanie średniej dla gminy przy jakiejś próbie pokazało by pewne konsekwencje decyzji w tej sprawie. Trudno teraz to spostrzec, ponieważ kwot jest tak dużo i bardzo się one różnią między sobą, że trudno jest wyrokować. Powinno się dążyć do solidarności społecznej, do sytuacji, aby ci którzy będą płacili według rozwiązania podjętego na obecnej sesji, płacili na podobnych zasadach jakie obowiązywały wcześniej.

Stwierdził, że nie bierze się pod uwagę danych makro-ekonomicznych, które wpływają na domowe budżety. Podkreślił, że stawka 4700zł. ustanowiona dawno temu była wówczas bardzo dużą kwotą.

Nie jest obecnie brana pod uwagę sprawa inflacji, sprawa wzrostu zasobności obywateli. Dlatego uważa, że przedstawione propozycje są nieco z kapelusza. Nadal brakuje wyliczeń, które można by było wziąć pod uwagę i odpowiednio na nie zareagować.

Pan Wójt poinformował, że wszystkie sprawy, które pan radny Bryksa przedstawił były analizowane na komisjach, były różne zdania na ten temat, natomiast co do wyliczeń, to będą one obarczone dużym błędem. 

Pani Zawadzka przypomniała, że wszystkie problemy poruszone w wypowiedzi pana radnego Bryksy były omawiane na Komisji Budżetu i Finansów.

Pan Chruściak, nawiązując do wypowiedzi pana Bryksy stwierdził, że nie po raz pierwszy odnosi wrażenie, że bywa na zupełnie innych komisjach i bierze udział w innych dyskusjach, gdzie są wyciągane inne wnioski.

Następnie zacytował wypowiedź z uzasadnienia , która powinna być przez wszystkich brana pod uwagę przy zastanawianiu się i działaniu nad pracami przy powyższej uchwale „urządzenia infrastruktury technicznej jak sieć kanalizacyjna lub wodociągowa budowane są z myślą, aby podnieść standard życia mieszkańcom, dla ich korzyści i do ich użytku, dlatego też opłaty do podłączenia do sieci powinny być takiej wysokości, aby przeciętny mieszkaniec Gminy mógł sobie pozwolić na podłączenie kanalizacji lub wodociągu. Gmina ustalając stawkę opłaty adiacenckiej powinna dbać o to, aby mieszkańcom zależało na podłączeniu swoich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej”.

Po długich i dosyć wnikliwych dyskusjach potraktował ostatnią propozycję pana Wójta jako kompromisową i będzie głosował za przyjęciem tej stawki, chociaż też ma pewne niepokoje dotyczące zaproponowanej opłaty, która będzie bardzo zróżnicowana. W dużo częściej wypadków opłaty będą dużo większe niż dotychczas i głównie będzie to dotyczyło inwestycji związanej z wodociągowaniem.

Jego dążenie do ustalenia na niskim poziomie opłat adiacenckich ma na celu przeciwdziałanie temu, aby podłączanie się do takich podstawowych dla życia mieszkańców inwestycji, jak wodociąg czy kanalizacja nie wzrosły drastycznie.

Ponieważ ustawa o gospodarce nieruchomościami nie jest powszechnie znana przez mieszkańców, dlatego zaproponował aby upowszechnić wśród mieszkańców informację o możliwości uczestnictwa w tej opłacie adiacenckiej poprzez np. wykonanie na swój koszt projektu sieci.

Pani Borzymowska nawiązując do wypowiedzi pana Bryksy z poprzednich posiedzeń nawołowyjących do podjęcia uchwały adiacenckiej uważa, że powinna ona być podjęta i będzie głosować za stawką która najmniej obciąża mieszkańców.

Przypomniała, że pan Wójt licytował bardzo ostro w dół zaczynając od 10% doszedł do 4%,. W związku z tym, licząc na jakoś rezerwę, złożyła wniosek formalny o przegłosowanie stawki 3%.     

Przystąpiono do głosowania wniosku pani Borzymowskiej w sprawie 3% stawki opłaty adiacenckiej.

Za wnioskiem      - 6
Przeciw                - 6
Wstrzymało się    - 1
Wniosek został odrzucony.
 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ze stawką 4%

Za przyjęciem – 12
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 1
Uchwała Nr XXXVII/249 /2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.6

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji.

Pani Żakowska poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały ma na celu dostosowanie jej postanowień do obowiązujących przepisów ustawy o systemie oświaty.

Obowiązująca dotychczas uchwała nie ustalała trybu i zakresu kontroli, ponieważ brak było we wskazanych powyżej przepisach delegacji dla rady gminy do stanowienia takich zapisów.

Następnie przedstawiła autopoprawki, które stanowią załącznik do protokołu.

Pani Zawadzka poinformowała, że Komisji Budżetu i Finansów po długiej dyskusji nie wydała opinii w sprawie projektu uchwały.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Bryksa nawiązując do §13 ust.2 pkt5 zapytał, czy upoważnienie wydawane pracownikowi do kontroli jest dokumentem rozpoczynającym kontrolę w jednostce, w której ma być ona przeprowadzona. Jeśli jest to zgodne z intencją wnioskodawcy, to czy jest to prawidłowe stanowienie prawa. Stwierdził, że upoważnienie personalne wydawane  pracownikowi jest tylko i wyłącznie dokumentem w którym organ uprawniony do przeprowadzania kontroli oświadcza, że upoważnił daną osobę do wykonywania działań kontrolnych w jego imieniu. Natomiast inne dokumenty powinny stanowić o rozpoczęciu kontroli.

Zapytał według jakich warunków organ kontrolujący będzie podejmował decyzję o kontroli. Nie widzi żadnych wskazań w tej materii, występuje dużą dowolność w tym obszarze i uważa, że jest ona w tym temacie niedopuszczalna.

Pani Żakowska stwierdziła, że ustawa mówi, że upoważnienie jest wystarczającym dokumentem, który daje możliwość organowi kontrolującemu przeprowadzenia prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji. Taki jest zapis prawny w świetle przepisów ustawy o systemie oświaty. Ustawa posługuje się zapisem „upoważnienie”.

Pani Domańska wyjaśniła, że podstawą wystawienia upoważnienia jest uchwała podjęta przez radę. Po to aby wydać decyzję administracyjną musi być podstawa prawna w przepisach prawa materialnego. Skierowanie pracownika do przeprowadzenia kontroli nie jest sprawą administracyjną, która powinna kończyć się wydaniem decyzji. A więc decyzyjny tryb rozpoczynania i wskazywania osób do przeprowadzenia kontroli nie ma żadnych podstaw prawnych. Wszystkie przepisy, które traktują o kontroli stanowią, że kontrolę przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez uprawniony organ.

Pani Zalewska poprosiła o uporządkowanie nazewnictwa, ponieważ występują określenia „kontrolujący”,” kontrolowany”,  a nie ma wskazania na osoby kontrolujące.

Pani Żakowska stwierdziła, iż §12 wskazuje, co oznacza słowo kontrolowany i kontrolujący.

Pani Zalewska stwierdziła, że osoby skierowane do przeprowadzenia czynności kontrolnych, nie mogą bez upoważnienia podpisywać protokół. W projekcie uchwały jest mowa tylko o osobach upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego,  nie ma osób upoważnionych przez kontrolującego i uregulowania w tym temacie.

Pani Żakowska wyjaśniła, że o podmiocie kontrolowanym mówi tytuł uchwały. Natomiast osoby kontrolujące są to osoby upoważnione przez pana Wójta. Protokół podpisuje osoba kontrolująca, a wystąpienie pokontrolne podpisuje pana Wójt.

Pan Bryksa stwierdził, iż w projekcie uchwały nie ma informacji, iż protokół pokontrolny zatwierdza Wójt Gminy.

Pani Domańska wyjaśniła, iż z regulaminu organizacyjnego wynika, że pisma kierowane na zewnątrz podpisuje pana Wójt.

Pan Bryksa zapytał, jaki dokument stwierdza o kontroli, jaki dokument decyduje o tym, że będzie kontrola.

Pani Idzikiewicz stwierdziła, że dokumentem upoważniającym do kontroli jest upoważnienie.

Pan Bryksa zapytał jakim dokumentem będzie powiadomiony o kontroli podmiot kontrolowany.

Pani Idzikiewicz wyjaśniła, że podmiot kontrolowany będzie powiadomiony o kontroli pismem.

Pan Bryksa stwierdził, iż w projekcie uchwały nie ma informacji, kiedy kontrola może być, a kiedy nie może być przeprowadzona.

Pani Domańska poinformował, że przepisy mówią, że organy mogą kontrolować a nie muszą. W interesie przeprowadzającego jest dokonywanie kontroli, ponieważ również jest kontrolowany.

Pani Brzeska złożyła wniosek formalny o zakończenie dyskusji w tym temacie.

Przystąpiono do głosowania wniosku pani Brzeskiej w sprawie zakończenia dyskusji w tym temacie.
Za wnioskiem      - 9
Przeciw                - 0
Wstrzymało się    - 0
Wniosek został przyjęty.
 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji z autopoprawkami.

Za przyjęciem – 8
Przeciw            - 2
Wstrzymało się- 1
Uchwała Nr XXXVII/250 /2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.7

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Michałowice” na rok 2010.

Pani Lipińska poinformowała, że zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii uchwalane są gminne programy. Działania należą do zadań własnych gminy. Zadania są realizowane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Michałowice” na rok 2010.

Za przyjęciem – 8
Przeciw            - 1
Wstrzymało się- 2
Uchwała Nr XXXVII/251 /2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.8

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice” na 2010 r.

Pani Lipińska poinformowała, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uchwalane są gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Działania należą do zadań własnych gminy. Zadania są realizowane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pani Warsztocka stwierdziła, że jest to program oddziaływania problemów alkoholowych a nie profilaktyki. W Pęcicach Małych nie ma miejsca gdzie może się zbierać młodzież, zbiera się ona na przystanku autobusowym, gdzie pije alkohol. Uważa, że program wskazuje jak zająć się problemem gdzie on jest, natomiast nie kieruje na zajęcie się profilaktyką.

Podkreśliła, że środki przeznaczone na profilaktykę są bardzo małe.

Pani Borzymowska stwierdziła, że z wszystkich środków finansowych dużą jej część przeznaczona jest na działanie komisji, co uważa za nieprawidłowość.

Pani Popko stwierdziła, iż w Michałowicach istnieje również problem dotyczący trudnej młodzieży.  

Pan Olęcki poinformował, w dużej części od świadomości rodziców zależy jak wychowają swoje dzieci, czy zechcą przychodzić na zajęcia. Były próby tworzenia grupy socjalterapeutycznej, które spełzły na niczym z powodu braku dzieci i niechęci rodziców do posyłania dzieci na takie zajęcia.

Młodzież trudna nie chce przychodzić na takie zajęcia, ponieważ wówczas jest pod kontrolą wychowawców. Dla młodzieży jest dużo atrakcji, tylko oni nie chcą z niej korzystać.

Następnie zaprasił absolwentów do korzystania w Michałowicach z boisk w koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę.

Pani Lipińska zaproponowała w imieniu pana Wójta autopoprawkę do § 5 ust. 1 pkt. 2 polegającą na dopisaniu słowa „uzależnień”.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice” na 2010r. z autopoprawką.

Za przyjęciem – 9
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 2
Uchwała Nr XXXVII/252 /2009 stanowi załącznik do protokołu.

Pan Walendowski  zarządził 15 minut przerwy.

 
Ad. pkt.3.9

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działce nr ew. 576/1 w obrębie ewidencyjnym Komorów Wieś, stanowiącą własność Gminy Michałowice.

Pani Sobierańska poinformowała, że do Urzędu Gminy wpłynął wniosek o zgodę na poprowadzenie przyłącza wodociągowego przez działkę 576/1 do budynku mieszkalnego w Komorowie wsi. Ponieważ przedmiotowa działka stanowi mienie gminne, w celu obciążenia jej ograniczonym prawem rzeczowym jakim jest służebność przesyłu, niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały. Służebność przesyłu zostanie ustanowiona w formie aktu notarialnego, nieodpłatnie na czas nieograniczony.

Pan Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działce nr ew. 576/1 w obrębie ewidencyjnym Komorów Wieś, stanowiącą własność Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXXVII/253 /2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.10

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat części nieruchomości położonej we wsi Komorów Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Pani Sobierańska poinformowała, że dotychczasowy dzierżawca części działki jest zainteresowany przedłużeniem umowy dzierżawy na kolejne 3 lata. Ze względu na to, że do kompetencji rady Gminy należy wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy został przedłożony projekt uchwały.

Pan Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat części nieruchomości położonej we wsi Komorów Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXXVII/254 /2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.11

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat części nieruchomości położonej we wsi Sokołów, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Pani Sobierańska poinformowała, że dotychczasowy dzierżawca części działki na której znajduje się stacja redukcyjna gazu ziemnego, jest zainteresowany przedłużeniem umowy dzierżawy na kolejne 3 lata. Ze względu na to, że do kompetencji rady Gminy należy wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy został przedłożony projekt uchwały.

Pan Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 
 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat części nieruchomości położonej we wsi Sokołów, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXXVII/255 /2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.12

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009-2013.

Pan Łuszczyński poinformował, że w związku z dokonaniem okresowych przeglądów technicznych budynków komunalnych i określeniem zakresu napraw bieżących zachodzi konieczność zmiany kwot nakładów finansowych przeznaczonych na remonty budynków komunalnych.

Pan Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009-2013.

Za przyjęciem – 14
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXXVII/256 /2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.13

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2010 rok.

Pan Żuchowski poinformował, że podjęcie uchwały stanowi wypełnienie delegacji ustawowej wynikającej z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Prace nad projektem uchwały poprzedzone były konsultacjami z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Michałowice. Wspólne prace doprowadziły do rozszerzenia zakresu przedmiotowego niniejszej uchwały.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2010 rok.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXXVII/257 /2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.14

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2010 nowych licencji na wykonywania transportu drogowego taksówką.

Pani Idzikiewicz poinformowała, że w chwili obecnej na terenie Gminy nie ma żadnej licencji wydanej zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym, zgłaszają się natomiast osoby zainteresowane otrzymaniem takiej licencji. W związku z powyższym Wójt gminy wnosi o ustalenie 5 licencji.  

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2010 nowych licencji na wykonywania transportu drogowego taksówką.

Za przyjęciem – 14
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXXVII/258 /2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.15

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice.

Pani Sobierańska poinformowała, że do Urzędu Gminy wpłynęły wnioski o nadanie nazw ulicom; Paproci w Komorowie wsi, Pod Borem w Komorowie Wsi i Księdza Michała Woźniaka w Sokołowie.  

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 14
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXXVII/259 /2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.4

Przystąpiono do dyskusji w sprawie przedstawionej informacji o stanie realizacja zadań oświatowych w roku szkolnym 2008/2009.

 

Pan Zacny zwrócił uwagę na złą sytuację lokalową dotyczącą świetlicy w szkole w Michałowicach.

Pani Dymura zwróciła uwagę na również bardzo trudną sytuację lokalową w szkole w Nowej Wsi. Stwierdziła, że obecnie w szkole występuje druga zmiana, jeśli chodzi o najmłodsze dzieci. Poprosiła o zajęcie się tym problemem.

Pani Borzymowska zapytała, dlaczego zostały zdjęte środki z rozbudowy szkoły w Nowej Wsi.

Pan Sobol poinformował, że obowiązujący plan nie pozwala na rozbudowę szkoły. 

Pan Bośka zwrócił się z prośbą o zamontowanie lampy oświetleniowej przy szkole w Nowej Wsi.

Pan Wójt poinformował, że sprawa zostanie rozpatrzona.

Pani Popko zwróciła uwagę na niejasne kryteria przyjęć dzieci do przedszkoli publicznych. Stwierdziła, że w komisji powinien być przedstawiciel rodziców, oraz powinien być dokument, że oboje rodzice pracują.

Pani Żakowska poinformowała, że w naszej gminie, dla naszych dzieci miejsc przedszkolnych jest dosyć w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

Pani Dymura poinformowała, że Statut przedszkola bardzo precyzyjnie określa kwestię przyjęć dzieci. Uczestniczą w rekrutacji przedstawiciele rodziców i zaproszeni gości.

 
Ad. pkt.5
Z zakresu gospodarki komunalnej.

Pan Herner zapytał jakiego odcinka dotyczy remont drogi bez nazwy w Regułach.

Pan Łuszczyński wyjaśnił, że jest to odcinek 1000 m łączący ul. Zieloną z ul. Powstańców Warszawy.

Z zakresu inwestycji i remontów.

Pani Borzymowska zapytała, kiedy będzie koniec robótremontowych w ul. Topazowej w Komorowie.

Pan Pacyna poinformował, że na początku grudnia br.
 
Z zakresu geodezji i rolnictwa.

Pan Chruściak zapytał, czy w związku z odmową przekazania przez Marszałka Województwa działki zajętej pod Szpital przy ul. Sanatoryjnej w Komorowie wsi zostały uiszczone spore zaległości podatkowe przez użytkownika obiektu.

Pan Wójt poinformował, że sprawa jest w trybie odwoławczym.

Pan Bryksa zapytał o przyczyny odmowy przekazania przez ANR na rzecz Gminy Michałowice działek w Regułach.

Pan Sobol poinformował, że odpowiedź z ANR była taka, że po zapoznaniu się z koncepcją zagospodarowania działek odmawiają ich przekazania na rzecz Gminy.

 
Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Pani Borzymowska zapytała o wnioski dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa- obszaru „Okopowa”.

Pan Sobol wyjaśnił, że są to typowe wnioski do rozpoczęcia sporządzania planu.

 
Z zakresu kultury, sportu i zdrowia.

Pan Chruściak w związku z współorganizowaniem imprezy plenerowej dla dzieci „Kaliszowy Gaik” podziękował kierownictwu i personelowi niepublicznego ZOZ—u „Zdrowie”przy ul. Turkusowej w Komorowie za przeprowadzenie szerokich badań profilaktycznych dla mieszkańców.

Podziękował panu Piotrowi Kondrackiemu za udostępnienie swoich pomieszczeń i kortów do przeprowadzenia festynu i za zajęcia, które prowadził dla dzieci.

Z zakresu gminnej oświaty.
Brak pytań.
 
Z zakresu pomocy społecznej.
Brak pytań.
 
Z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych.

Pani Borzymowska zapytała o etap przygotowania gminy w sprawie wystąpienia o środki unijne w ramach RPO WM.

Pan Górniak poinformował, że w chwili obecnej gmina jest na etapie realizacji zlecenia programu funkcjonalno-użytkowego. Nie są znane jeszcze koszty.

Pan Bryksa zapytał o oszczędności powstałe przy realizacji projektu „Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży ……..”

Pan Wójt poinformował, że oszczędności powstały w wyniku przetargu. 

Pan Bryksa zwrócił uwagę na nieprawidłowości występujące w wniosku aplikacyjnym dotyczącym ul. Szkolnej w Michałowicach. Występują tam między innymi sprzeczne treści dotyczące np. występowania chodnika, ścieżki rowerowej. Stwierdził, że nie powinno być takich sytuacji, ponieważ mogą one być przyczyną odrzucenia wniosku. Poprosił o informację w tej sprawie.

Pan Górniak stwierdził, iż Gmina w wniosku stara się maksymalnie negatywnie opisać sytuację, nie wchodząc w szczegóły. Ciężko by było uzyskać punktację pisząc tylko, że jest to ulica, która funkcjonuje jako tako. Trzeba było naciągać pewne elementy w sensie takim, aby wyolbrzymić najbardziej negatywne zjawiska. Zostały wyolbrzymione kwestie istniejące faktycznie, jak duży ruch rowerowy związany z przemieszczaniem się dzieci dokoła boiska przy szkole. Na tej ulicy występuje duży problem związany z parkowaniem pojazdów rodziców odbierających dzieci ze szkoły. W godzinach wieczornych dużo młodych kierowców urządza sobie rajdy samochodowe. A więc ciąg drogowy wymaga przebudowy.  Złożony wniosek został wysoko oceniony merytorycznie przez osoby odpowiedzialne za oceny wniosków. Gmina starała się wyolbrzymić te kwestie, które wymagają poprawy bezpieczeństwa, ponieważ przy ul. Szkolnej znajduje się szkoła oraz przedszkole. Wniosek trzeba tak przedstawić, aby zrobić dobre wrażenia.

Pan Bryksa stwierdził, iż rozumie że trzeba tak wniosek napisać, aby zrobił on dobre wrażenie, jednak zaapelował do pana Wójta, aby analizował to, co podpisuje.

Pani Popko stwierdziła, iż we wniosku napisana jest prawda, ponieważ ul. Szkolna wymaga modernizacji.

Pani Zalewska przypomniała, że trzy lata temu był przeprowadzany remont ul. Szkolnej na długim odcinku i dziwi się że wymaga on znów modernizacji.

Pan Wójt poinformował, że przebudowa ul. Szkolnej w ramach złożonego projektu dotyczy tych fragmentów, które nie były modernizowane.

 
Ad. pkt 6
Brak uwag.
 
Ad. pkt 7

Pan Wójt poinformował, że Gmina ma zamiar spróbować przedsięwzięcia dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego „Ochrona powietrza, energetyka” i w ramach tego przedsięwzięcia uzyskać środki unijne na inwestycje polegające na zakupie i instalacji kolektorów słonecznych dla mieszkańców gminy.

Będą trzy spotkania informacyjne na ten temat i jeśli będzie zainteresowanie mieszkańców to temat ruszy.

 
Ad. pkt 8

Pan Walendowski poinformował że z Urzędu Skarbowego Warszawa- Bielany wpłynęła informacja w sprawie oświadczenia majątkowego pani Aliny Żakowskiej, w którym nie stwierdzono nieprawidłowości.

Pismo skierowane do pana Wójta i wiadomości Rady Gminy państwa Anny i Wojciecha Moskwa zam. Komorów ul. Kolejowa 35 w sprawie interwencji w działalność prowadzoną przez firmę „BOR-EKO”.

Do wiadomości Rady Gminy wpłynęło pismo państwo Renaty i Radosława Stoczkowskich, zam. Pruszków ul. Adama, wyrażające sprzeciw w związku z przygotowaniem realizacji inwestycji w Pęcicach, przylegających terenów do Pruszkowa.

Pismo skierowane do  rady gminy pani Elżbiety Zgiep zam ul. 3-go Maja 10 Komorów, sklep „Kokos” w sprawie zwiększenia limitu na koncesję na sprzedaż napoi alkoholowych.

Mail pana Andrzeja Szkutnika do Wójta Gminy, do wiadomości Rady Gminy w sprawie wybrukowania kostką dróg Placu Paderewskiego w Komorowie.

 
Ad. pkt 9

Pani Borzymowska zapytała o budowę lodowiska przy szkole w Komorowie.

Pan Wójt poinformował, że jeszcze w grudniu będą prowadzone rozmowy z projektantem lodowiska. Temat jest aktualny.

Pan Kozłowski zwracając się do pani dyr. Dymury pogratulował prowadzenia szkoły w Nowej Wsi oraz doboru kadry pedagogicznej.

Odnośnie parkingu przy stacji WKD w Regułach poprosił o szybką decyzję, aby nie trzeba było czekać w tej sprawie rok czy więcej, jeśli jest możliwość to należy robić to szybko.

Nawiązując do ostatniej kampanii wyborczej, stwierdził, że jest mu przykro  ponieważ jest na tym terenie ponad 20 lat, jako samorządowiec ponad 10 i tak plugawej, brudnej kampanii wyborczej nie pamięta. Był twarzą jednej ze stron i to co się znalazło na plakatach, oraz to, że część plakatów znikła, dotknęło jego i jego rodziny. Myślał, że w najbliższym wydaniu biuletynu gminy znajdzie się jakaś wzmianka odcięcia się od tej sytuacji, jednak nic takiego nie znalazł.

Pani Popko poparła pana Kozłowskiego w sprawie budowy parkingu w Regułach, który uważa za niezbędny dla mieszkańców, głownie dojeżdżających do kolejki WKD z Sokołowa, Suchego Lasu czy Pęcic.

Następnie wracając do kampanii wyborczej i wszelkich działań z nią związanych stwierdziła, że pozostały po niej okropne wrażenia.  

Pani Grabka stwierdziła, że jeśli wiesza się plakaty w miejscach publicznych to trzeba się liczyć się z tym, że ludzie będą się na nich wyżywać. Popisane były plakaty dwóch stron.

Pani Warsztocka poinformowała, że nie jest zapraszana na odbiory inwestycji w Pęcicach, ostatnio dostała SMS na trzy godziny przed odbiorem inwestycji, była wówczas w pracy i nie mogła uczestniczyć w odbiorze. Stwierdziła, że to bardzo nie jest w porządku ze strony gminy.

Pani Popko poinformowała również, że od jakiegoś czasu nie jest informowana o terminach odbioru inwestycji.

Pan Kawiorski wyjaśnił, iż sytuacja ulegnie zmianie, pracownik miał informację iż pani Warsztocka jest dostępna czasowo w każdej chwili.

Pan Zacny zwrócił uwagę, iż zgłaszają się mieszkańcy z problemem złych naliczeń odsetek za opłaty kanalizacji, które są naliczane nawet przed otrzymaniem głównego rachunku. Występują sytuacje, iż od rachunku opłaconego w terminie naliczane są odsetki.

Pan Łuszczyński poinformował, że jest program komputerowy naliczający odsetki, jeśli jest coś nie tak, to jest to wyjaśniane. Tylko w przypadkach uzasadnionych pan Wójt odstępuje od zapłaty odsetek.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady pan Sławomir Walendowski zamknął obrady XXXVII sesji Rady Gminy Michałowice.

 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 16.02.2010 10:35
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 34
Autor: Urszula Bejda