Urząd Gminy Michałowice
01.04.2010 12:31

Protokół nr XXXVIII

Z obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2006-2010 z dnia 2009.12.21

Z obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 21 grudnia 2009 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 radnych.
 
Ad. pkt.1

Przewodniczący pan Sławomir Walendowski powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obecnych jest 14 radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały.

Następnie powitał i poprosił o zabranie głosu Komendanta Hufca ZHP w Pruszkowie phm. Beatę Pawełczyńską.

Phm. Beata Pawełczyńska przekazała Radnym Betlejemskie Światło Pokoju 2009. Poinformowała, że światło zapalone zostało w grocie Narodzenia Pańskiego, które skauci a następnie harcerze przekazują Rodakom. Dlatego też pruszkowscy harcerze przekazali ogień braterstwa Radnym Gminy Michałowice. Następnie odczytała przesłanie tegorocznego Betlejemskiego Światła Pokoju, który stanowi załącznik do protokołu.

Pan Walendowski podziękował za przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju.

Następnie zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Ewy Gawrych i Pani Jolanty Salińskiej na działania Wójta Gminy Michałowice. Poinformował, że sprawa była rozpatrywana przez Komisję Rewizyjną.

Przystąpiono do głosowania o rozszerzenie porządku sesji o projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Ewy Gawrych i Pani Jolanty Salińskiej na działania Wójta Gminy Michałowice.

Za rozszerzeniem – 14
Przeciw                  - 0
Wstrzymało się     – 0
Rada wniosek przyjęła.

Wobec przyjęcia wniosku porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

1.Sprawy porządkowe.

2.Przyjęcie protokołu z XXXV i XXXVI sesji Rady Gminy.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok,

2)      wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009,

3)      uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2010 rok,

4)      rozpatrzenia skargi pani Ewy Gawrych i Pani Jolanty Salińskiej na działania Wójta Gminy Michałowice.

4.Informacje Wójta Gminy.

5.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

6.Sprawy wniesione.

Za przyjęciem – 14
Przeciw             - 0
Wstrzymało się- 0

Porządek obrad XXXVIII sesji został przyjęty.

 
Ad. pkt.2

Przewodniczący Rady pan Sławomir Walendowski poinformował, iż projekty protokołów z XXXV i XXXVI sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, były wyłożone do wglądu w biurze rady, zapytał o uwagi do ich treści.

Nie zgłoszono uwag.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołów z XXXV i XXXVI sesji Rady Gminy.

Za przyjęciem – 12
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 2

Rada Gminy przyjęła protokoły z XXXV i XXXVI sesji rady Gminy.

 
Ad. pkt.3.1

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.

Pani Jankowska omówiła kolejno zmiany do budżetu, oraz złożone w formie pisemnej autopoprawki, które stanowią załącznik do protokołu.

Pan Walendowski poinformował, że projekt uchwały nie był opiniowany przez komisje, ponieważ został złożony już po ich posiedzeniach.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok z autopoprawkami.

Za przyjęciem – 15
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXXVIII /260/2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.2

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.

Pan Grabka poinformował, że przedstawiony wykaz wydatków nie wygasających z upływem roku 2009 wynika z konieczności przeniesienia wydatków na rok 2010, w przypadku kanalizacji z powodu trudnych warunków gruntowych, z powodu dodatkowych przyłączy, z powodu dodatkowych uzgodnień własności terenu, oraz uzgodnień z właścicielami posesji.

Następnie wniósł autopoprawkę do wydatków bieżących polegającą na przesunięciu środków finansowych z geodezji w wysokości 4400zł do środków które nie wygasają z końcem roku 2009.

Pani Zalewska zapytała, dlaczego tak dużo zadań inwestycyjnych nie zostało zrealizowanych w ciągu roku., dlaczego został zahamowany rozwój prawie 40 inwestycji. 

Pan Wójt wyjaśnił, że nie ma to nic wspólnego z hamowaniem rozwoju, ponieważ inwestycje nie są zamykane, ale są w trakcie realizacji i zostaną wykonane. Nie widzi powodu do takiej oceny.

Pani Zalewska stwierdziła, że nie jest to wyjaśnienie logiczne, ponieważ są takie zadania jak dokumentacje projektowe i można było to wykonać.

Pan Kawiorski wyjaśnił, że dokumentacja projektowa jest zrobiona, tylko nie można za nią zapłacić z powodu przyjęcia zasady płatności ostatniej faktury po przyjęciu zgłoszenia, albo po wydaniu pozwolenia na budowę przez Starostwo Powiatowe.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 z autopoprawkami.

Za przyjęciem – 15
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XXXVIII/261/2009 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.3

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2010 rok.

Pan Wójt poinformował, iż projekt uchwały budżetowej naszej gminy był bardzo szczegółowo omawiany na komisjach. Konsekwencją dyskusji na komisjach są autopoprawki, które zostały przedstawione w formie pisemnej (na komisjach) i stanowią załącznik do protokołu. Poinformował, że w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych układ graficzny budżetu w bieżącym roku się zmienił.

Pani Jankowska poinformowała, że budżet został opracowany w oparciu o obowiązującą ustawę o finansach publicznych, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2010 roku. Projekt uchwały jest wynikiem kompromisu między możliwościami finansowymi budżetu naszej gminy a potrzebami społecznymi zgłaszanymi przez radnych, sołtysów, mieszkańców.

Pan Walendowski zabierając głos odczytał uchwałę Nr 298/W/09 Składu Orzekającego

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2009 roku przedstawiającą pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2010 rok.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna, 5 głosów „za”, przy trzech wstrzymujących się, bez głosów przeciwnych.

Pan Rajski poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej opinii nie wydała. Na dwóch posiedzeniach komisji był omawiany głównie załącznik inwestycyjny do którego było najwięcej wniosków. Stwierdził, że wynik głosowania odzwierciedlił atmosferę na komisji, był 1 głos „za”, 1 „przeciw” i 4 głosy „wstrzymujące się”.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna, 3 głosy „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”, bez głosów „przeciwnych”.

 

Przystąpiono do dyskusji nad poszczególnymi załącznikami do projektu uchwały.

 
Tabela nr 1 – dochody budżetu Gminy.

Pani Jankowska poinformowała, że dochody budżetu gminy na 2010 rok stanowią kwotę w wysokości 74 772 502 zł. (pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu).

Pan Chruściak zwrócił uwagę, że jednym ze źródłem dochodów są podatki od osób fizycznych, podatki od nieruchomości i udział w podatku dochodowym. Zwrócił uwagę, że jest coraz więcej osób, które mieszkają na naszym terenie od jakiegoś czasu, a nie są zameldowane, a więc nie wpływają do naszej Gminy podatki. Stwierdził, iż nowi mieszkańcy mają żądania, aby jak najszybciej inwestować w ich ulice i żądania przedstawiane są często radykalnie. Zaapelował do tych mieszkańców, aby poczuli się mieszkańcami naszej gminy i zaczęli płacić podatki w naszej gminie. Stwierdził, iż najwyższy czas, aby gmina zaczęła to prawnie egzekwować.

Następnie poinformował, że na terenie Wsi Komorów znajduje się jeden z największych ogrodów działkowych w Polsce, posiadający ponad tysiąc działek. Prawo jest tak skonstruowane, że osoby mające tam działki nie odprowadzają podatku do gminy. Gmina nic z tego nie ma, tylko występują same niekorzystne strony jak przejazd tysięcy samochodów i związane z tym uciążliwości oraz góry śmieci. Zaapelował o zwrócenie uwagi na niewywożenie nieczystości płynnych znajdujących się blisko poboru wody czerpanej SUW, co powoduje duże zagrożenie.

 
Tabela nr 2 – wydatki budżetu Gminy

Pani Jankowska poinformowała, iż wydatki budżetu gminy zamkną się kwotą 80 263 467zł,Następnie przedstawiła informację uzupełniającą, która stanowi wykaz zadań w poszczególnych działach budżetu Gminy.

Dział 10 – Rolnictwo i łowiectwo

Pani Jankowska poinformowała iż wydatki w tym dziale zostały określone na kwotę 7 936 200 zł. Szczegółowy wykaz zadań do tego działu został umieszczony w informacji uzupełniającej do zał. nr 2 (w załączeniu do protokołu).

Pan Bryksa zgłosił wątpliwość dotyczącą różnicy pomiędzy kwotą za wykonywanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy za zrzut ścieków, a kwotą za pobieranie opłat za dostawę wody. Stwierdził, że osoby fizyczne realizujące umowy na obsługę w zakresie faktur kanalizacyjnych, pracują w miarę systematycznie i naliczanie opłat odbywa się w oparciu o faktyczne zużycie, natomiast firma Wodrol wystawia faktury na podstawie szacunkowego zużycia wody. Stwierdził, że nakład pracy ze strony firmy Wodrol jest znacznie mniejszy niż osób fizycznych, dlatego wątpliwość budzi różnica w kwotach.

Pan Wójt wyjaśnił, iż przyczyna powstania różnicy w kwotach tkwi w fakturach, w przypadku kanalizacji gmina wystawia faktury i dalej prowadzi procedurę, natomiast w drugim przypadku wszystko jest scedowane na firmę Wodrol.

 
Dział 600 – Transport i Łączność.

Pani Jankowska poinformowała, iż w tym dziale wydatki zostały zaplanowane w kwocie 16 357 144 zł.

Pan Rajski zapytał, czy podjęte zostaną starania w sprawie uruchomienia autobusu do Pęcic, Sokołowa i Suchego Lasu.

Pan Wójt poinformował, że podjęte zostaną działania, jeśli będą konkretne informacje dotyczące przewozu ilościowego pasażerów.

Pan Bryksa poprosił o przedstawienie nazw miejscowości do nazw ulic wymienionych w pozycji 59 i 60 w których będzie wykonany remont nawierzchni.

Pan Łuszczyński podał nazwy miejscowości.
Pani Zalewska poprosiła o dopisanie miejscowości przy nazwach ulic.
Pan Wójt wyraził zgodę.
 
Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa.

Pani Jankowska poinformowała, iż w tym dziale wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1724 000 zł.

Brak uwag.
 
Dział 710 – Działalność Usługowa

Pani Jankowska zabierając głos poinformowała, iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 207 000 zł.

Brak pytań.
 
Dział 750 – Administracja Publiczna

Pani Jankowska poinformowała iż wydatki planowane są w kwocie 8 270 890zł. 

Brak uwag.
 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Pani Jankowska poinformowała iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 2574 zł.

Brak uwag.
 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Pani Jankowska poinformowała iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 1030 980zł.

Brak pytań.
 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

 

Pani Jankowska poinformowała, iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 1679 892 zł.

Brak pytań.
 

Dział 758 – Różne rozliczenia

Pani Jankowska poinformowała, iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 4 989 001zł.

Brak pytań.
 
Dział 801 – Oświata i Wychowanie
 

Pani Jankowska poinformowała iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 24 287 449 zł.

Pan Wójt wniósł autopoprawkę polegającą na zmniejszeniu w §2310 Przedszkola Niepubliczne Miasto Stołeczne Warszawa o kwotę 4730zł. a następnie wprowadzenie zpisu Przedszkola Niepubliczne Miasto Milanówek z kwotą 4730zł. Miasto Milanówek poinformowało, że nasze dzieci uczęszczają do przedszkoli znajdujących się na ich terenie, tak że gmina zobowiązana jest do dotacji.

Pan Chruściak nawiązując do wydatków dla przedszkoli publicznych i niepublicznych, zapytał ile dzieci korzysta z przedszkoli i jaka kwota przypada na jedno dziecko.

Pani Żakowska poinformowała, że z przedszkoli publicznych korzysta 214 dzieci, a z niepublicznych 767 dzieci, ponad 6 tys. zł w skali roku gmina wydaje na 1 dziecko.

 
Dział 803 – Szkolnictwo Wyższe.

Pani Jankowska poinformowała iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 36 000 zł.

Brak uwag
 
Dział 851 – Ochrona Zdrowia.

Pani Jankowska poinformowała iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 180 000 zł.

Brak uwag
Dział 852 – Pomoc Społeczna.

Pani Jankowska poinformowała iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 2 727 959 zł.

Brak pytań.
 

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Pani Jankowska poinformowała iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 761 315zł.

Brak uwag.
 

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

Pani Jankowska poinformowała iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 2 747 384zł.

Brak uwag.
 

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

 

Pani Jankowska poinformował iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 1 494 640zł.

Pani Borzymowska poprosiła o rozpisanie kwoty 300tys.zł na harmonogram działalności.

Pan Wójt poinformował, że dostarczy taki harmonogram.

Pan Rajski podziękował za wpisanie pozycji dotyczącej dofinansowanie prac remontowych Kościoła w Pęcicach.

 
 
Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport

Pani Jankowska poinformowała, iż planowane wydatki w tym dziale wyniosą  5 820 122 zł. Następnie w imieniu pana Wójta przedstawiła autopoprawki zgłaszane na komisji, dotyczące przeniesienia środków z §4170 z pozycji 1093 środki w kwocie 30tys.zł autopoprawka dotycząca zmniejszenia o 20 tys.zł, w poz. 1099 też zmniejszenie planowanych środków o 10 tys.zł i w poz. 1110 o 25tys.zł. Kwotę w wys. 55tys.zł przenieść do poz. 1124 na organizacje zajęć sportowych.

Brak uwag.
 
Tabela nr 2 – Plan wydatków majątkowych na 2010 roku (nie ujęte w WPI)

Pan Wójt zaproponował w formie autopoprawki dopisanie pkt. 15 Budowa ogródka jordanowskiego w Komorowie Wsi z kwotą 23tys.zł.

Brak uwag.
 
Tabela nr 3 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010

Pan Wójt poinformował, że jest to nowe przedsięwzięcie z którego można było skorzystać. Wydatki w tym dziale są obwarowane pewnymi ograniczeniami i z tego względu dwa wnioski złożone przez panią sołtys Suchego Lasu i Opaczy Małej zostały odrzucone ponieważ nie mieściły się w zadaniach, które może realizować gmina.

Pan Bryksa zapytał, czy mógłby otrzymać wnioski składane przez zarządy osiedli wraz z listą zadań, które weszły do budżetu.

Pan Wójt poinformował, że jest to wszystko wyszczególnione i opisane w budżecie.

Pan Bryksa następnie poinformował, że występuje tu niekonsekwencja dotycząca nazewnictwa. Raz wymieniona jest nazwa jako sołectwo Komorów Wieś, a dalej jako sołectwo Komorów, co jest poprawna nazwą. Złożył wniosek o ujednolicenie nazwy.

Pan Wójt stwierdził, iż należy to wyprostować..

Pan Rajski zapytał, czy w momencie pojawienia się weryfikacji stanowiska sołectw pan wójt podejmie się finansowania przedsięwzięcia.

Pan Wójt poinformował, że trudno mu teraz na ten temat coś powiedzieć. Nie pozbawi sołectw tych środków, będzie się starał, aby sołectwa dostały środki, ale nie w tym trybie.

Pani Domańska przypomniała, iż wnioski nie spełniające wymogów formalnych wójt odrzuca, natomiast jeśli wnioski dotyczą zadań, które nie spełniają wymogów określonych w §1 ust. 3 ustawy, to w takiej sytuacji rada uchwalając budżet odrzuca wniosek sołectwa.

Stwierdziła, że należy przegłosować wnioski w sprawie odrzucenia,  z wynikiem głosowania wpisanym do protokołu.

Pan Walendowski zaproponował, aby przystąpiono do głosowania wniosku sołectwa Opacz Mała w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego przypadającego sołectwu na rok 2010, odrzuconego przez Wójta Gminy. Wniosek dotyczył przeznaczenia funduszu na wyjazd mieszkańców mających zapoznać ich z ekologicznymi i agroturystycznymi regionami Polski.

Pan Bryksa poinformował, że mu się wydaje iż gmina co roku opłaca wyjazdy emerytów, młodzieży, naszych mieszkańców. W bieżącym roku gmina zorganizowała i opłaciła identycznie zorganizowany wyjazd mieszkańców Pęcic, Sokołowa, Suchego Lasu, Pęcic Małych.

Pan Wójt wyjaśnił, iż nie ma tu analogii, ponieważ w tamtych wyjazdach jest tylko dofinansowanie do transportu, a resztę wyjeżdżający we własnym zakresie opłacają. 

Pan Bryksa zapytał, czy toczyły się negocjacje i co zaproponowano, jeśli chodzi o wariant ograniczony, co gmina mogła by dofinansować.

Pan Wójt poinformował, że były negocjacje, była propozycja zmiany zamówienia ale ze strony sołectwa, nie było żadnej alternatywnej propozycji.

Pani Budzyniak poinformowała, że Opacz Mała jest specyficzną   miejscowością, nie ma świetlicy, nie można przeprowadzać żadnych remontów ponieważ ma być budowana autostrada. Stwierdziła, że innego pomysłu na wykorzystanie środków mieszkańcy nie chcieli zaproponować.

Przystąpiono do głosowania w sprawie odrzucenia wniosku sołectwa Opaczy Małej w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego przypadającego sołectwu na rok 2010.

Za odrzuceniem       - 11
Przeciw                    - 0
Wstrzymało się        - 4
Rada wniosek odrzuciła.
 

Przystąpiono do rozpatrzenia wniosku sołectwa Suchy Las z przeznaczeniem na renowację zabytkowej Kapliczki przydrożnej oraz oświetlenia przy niej.

Pani Domańska poinformowała, że gmina nie może czynić inwestycji na majątek, który nie jest na gruncie gminy, ani nie stanowi własności gminy. Warunkiem złożenia wniosku jest wykazanie, że jest to zabytek wpisany do rejestru zabytków.

Pani Kwaśna poinformowała, że Kapliczka jest z początku XX wieku i faktycznie znajduje się na gruncie prywatnym. Następnie stwierdziła, że po rozmowie z właścicielem można by było grunt znajdujący się pod kapliczką przekazać gminie.

Pani Borzymowska zapytała, czy gmina nie może zrobić rejestru pamiątek lokalnych a następnie je pielęgnować, nie dopuszczając do ich zniszczenia.

Pan Rajski poinformował iż temat wspiera i nie chciałby aby był powodem jakiegoś arbitrażu, który by nam w jakiś sposób nie służył. Poprosił o zostawienie tej sprawy otwartej w sprawie pomocy samorządom w kwocie, jak również w tym temacie.

Pan Wójt poinformował, że jest za tym, aby nie niszczyć tego typu inicjatywy, ale w przedstawionym przez sołectwo trybie nie można było pozytywnie załatwić tych wniosków.

Pani Borzymowska zwracając się do pana Wójta zaproponowała, aby przyjął funkcję honorowego kuratora pamiątek gminy.

Pan Bryksa zwrócił uwagę, iż we wniosku padła propozycja oświetlenia i nie jest to duży problem, ponieważ w pobliżu na pewno znajdują się słupy elektryczne i można oświetlić kapliczkę i częściowo wniosek zrealizować.

Pan Wójt poinformował, że jeśli będą możliwości prawne i techniczne, to oświetlenie można będzie wykonać. Natomiast nie ma wątpliwości kto jest właścicielem kapliczki, ponieważ polskie prawo stanowi, że właścicielem kapliczki jest właściciel gruntu.

 

Przystąpiono do głosowania w sprawie odrzucenia wniosku sołectwa Suchy Las w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego przypadającego sołectwu na rok 2010.

Za odrzuceniem       - 10
Przeciw                    - 3
Wstrzymało się        - 2
Rada wniosek odrzuciła.
 

Załącznik Nr 1 – Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2013

Pan Bryksa zapytał, czy zgodnie z prośbą Komisji GKiP przygotowana została informacja ukazująca podział środków inwestycyjnych na poszczególne miejscowości w perspektywie budowy, modernizacji dróg na terenie naszej gminy.

Pan Wójt poinformował, że zgodnie z ustaleniami taki dokument zostanie przygotowany na następną komisję.

Pan Bryksa stwierdził że na komisji były inne ustalenia, ponieważ jaki sens miałby mięć   dokument dotyczący budżetu gminy, jeśli będzie przekazany po głosowaniu budżetu.

Następnie poinformował, że w zgłoszonych autopoprawkach omawianego załącznika widać, iż pan Wójt znalazł możliwość dopisania do poszczególnych zadań nowych zakresów, bez zmian kwoty tam zapisanych. Stwierdził, że o ile autopoprawki powinny cieszyć, ponieważ stwarzają możliwość wykonywania pewnych inwestycji, o tyle dziwi go zmiana nastawienia pana Wójta, szkoda tylko, że w tak ograniczonym zakresie. Po to był wniosek o jakąś analizę, szczególnie w wypadku dróg, aby można było porównać pewne nakłady finansowe i zapisane zadania, aby stwierdzić czy one są porównywalne. Przypomniał, że pan Wójt informował, że starał się dokonać podziału budżetu inwestycyjnego w sposób porównywalny w przypadku wszystkich miejscowości Gminy Michałowice. W Opaczy Kolonii przewidziano 11 ulic do modernizacji, w Michałowicach osiedlu 20 ulic, w Pęcicach Małych 6, w Komorowie 12, natomiast w Granicy tylko 3 ulice. W jego opinii program inwestycyjny zaproponowany przez pana Wójta zarówno na rok przyszły, a w konsekwencji na lata najbliższe ma w sposób ewidentny zaburzony charakter, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój gminy. Przedstawiony program inwestycyjny zrównoważonego rozwoju nie zapewnia. Jest to główny argument przemawiający za niemożnością przyjęcia tego projektu. Stwierdził, że pan Wójt nie ustrzegł się przed groźną chorobą polskiego samorządu, konstruowaniem budżetu poprzez pryzmat zbliżających się wyborów samorządowych.

Pan Wójt stwierdził, iż pan radny porównuje coś, co jest nieporównywalne, ponieważ porównuje drobne uliczki z ulicami, które są kilometrowe.

Pani Zalewska poinformowała, że złożone przez nią wnioski nie zostały uwzględnione w przedstawionym budżecie i nie dostała odpowiedzi dlaczego tak się stało. Stwierdziła, że nie jest to autorski budżet nowego wójta.

Pan Rajski stwierdził, że jest zadowolony na reakcję, która ma odniesienie w zgłoszonych przez pana Wójta autopoprawkach.

Następnie poruszył sprawę ścieżki rowerowej stwierdzając, że należy zająć się tą sprawą, również na Komisji GKiP rozwiązując ten problem, ponieważ jest to niepowodzenie zarówno samorządu jak i urzędu.

Pan Bryksa zapytał o koncepcje budynku Spokojnej Starości w sensie funkcjonalnym, oraz o konsekwencje finansowe dla gminy, związane z uruchomieniem budynku użyteczności publicznej.

Pan Wójt poinformował, że odpowiedzi na te pytania będzie można udzielić wówczas, jak zostanie uruchomiona procedura. Po uchwaleniu budżetu będzie można zlecić prace studialne, koncepcyjne na ten temat. Stwierdził, że przyszły rok będzie poświęcony głównie tematom spraw koncepcyjnych.

Pan Bryksa stwierdził, iż nie jest to zadanie nowe i środki zarezerwowane w 2009 roku pozwalały na spokojne wykonanie analiz. Koncepcje i rozważania teoretyczne można było robić w bieżących zadaniach i w ramach bieżących środków, natomiast jeśli proponuje się radzie gminy podjęcie decyzji o wpisaniu zadania inwestycyjnego, to nie po to, aby decydować czy wogle robić, tylko żeby robić. Jeśli nie wiemy co to będzie za instytucja, jaki będzie miała kształt funkcjonalny, jakie koszty będzie generowała dla gminy, więc stwierdził że za wcześnie jest, aby takie zadanie wpisywać do programów inwestycyjnych. Zadanie inwestycyjne pod tym tytułem jest konkretnie nieuzasadnione.

Pani Zalewska zapytała o kwestię rozbudowy szkoły w Nowej Wsi.

Pan Wójt poinformował, że na początek musi być zmieniony Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie procedura potrwa około 9 miesięcy, później można przejść do fazy projektowania.

Pani Zalewska zapytała o  budowę Przedszkola w Granicy.

Pan Wójt poinformował, iż rok 2010 będzie etapem projektowania. Gmina wystąpiła o środki zewnętrzne i czeka na rozstrzygnięcie.

Pan Witek zwrócił uwagę na powtarzanie się wypowiedzi na komisjach a później na sesji. Zaapelował o wypowiedzi konkretne, o szanowanie swojego czasu i gości obecnych na sesji. Poprosił o wypowiedzi krótkie i na temat.

 

Załącznik Nr 2 – Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku.

 
Brak uwag.
 

Załącznik Nr 3 – Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

 
Brak uwag.

Załącznik Nr 4 – Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2010 roku.

 
Brak uwag.
 

Załącznik Nr 5 – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.

 
Brak uwag.
 

Załącznik Nr 6 – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010.

 
Brak uwag.
 
Pani Kamińska zgłosiła wniosek w sprawie głosowania imiennego nad budżetem 2010.
 
Przystąpiono do głosowania wniosku pani radnej Kamińskiej.
Za przyjęciem wniosku     - 14

Przeciw                              - 0

Wstrzymało się                  - 0

Rada wniosek przyjęła.
 

Przystąpiono do głosowania imiennego nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2010 rok wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami.

W wyniku głosowania imiennego poszczególni radni głosowali w sposób następujący:

1. Ewa Borzymowska                  - za
2. Przemysław Bryksa                 - przeciw
3. Hanna Brzeska Kalczuk          - za
4. Tadeusz Chruściak                   - za
5. Eugeniusz Hanc                        - za
6. Wojciech Herner                      - za
7. Grzegorz Jastrzębski                - za
8. Anna Kamińska                        - za
9. Paweł Rajski                             - za
10. Sławomir Walendowski          - za
11. Witek Sławomir                       - za
12. Paweł Zacny                            - za
13. Zalewska Aurelia                   - przeciw
14. Elżbieta Zawadzka                 - za

Przewodniczący pan Sławomir Walendowski poinformował, że w wyniku głosowania imiennego nad przyjęciem uchwały oddano 12 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, bez głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Uchwała Nr XXXVIII/262/2009 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2010 rok została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad. pkt.3.4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Ewy Gawrych i Pani Jolanty Salińskiej na działania Wójta Gminy Michałowice.

Pan Chruściak poinformował, że Komisja Rewizyjna rozpatrywała skargę dogłębnie. Były dostarczone dodatkowe opinie w tej sprawie i w ten sposób została sformułowana i przegłosowana opinia, która została przekazana Radzie Gminy następującej treści:

OPINIA KOMISJI REWIZYJNEJ
 

w sprawie skargi Pani Ewy Gawrych i Pani Jolanty Salińskiej z dnia 07.09.2009 na działanie Wójta Gminy Michałowice.

 

W trakcie rozpatrywania skargi Komisja Rewizyjna zapoznała się z :

-pismem Ewy Gawrych i Jolanty Salińskiej z dnia 04.09.2009 dotyczącym drogi Rzemieślniczej w Nowej Wsi

-skargą Ewy Gawrych i Jolanty Salińskiej z dnia 07.09.2009 na działanie Wójta Gminy w Michałowicach (wraz z załącznikami)

-pismem Ewy Gawrych i Jolanty Salińskiej z dnia 24.09.2009 w sprawie skargi na nieprawidłowości jakich dopuścił się Wójt Gminy oraz wezwanie Wójta do naprawienia szkód

-pismem RS/NW/27/09 Sołectwa Nowa Wieś z dnia 23.11.2009

-pismem KP-Dz-5410/09 z dnia 08.12.2009 z Komisariatu Policji W Michałowicach z/s w Regułach

Ponadto radni wchodzący w skład Komisji przeprowadzili indywidualne wizje w ul. Rzemieślniczej.

Po dogłębnej analizie Komisja Rewizyjna nie stwierdza zasadności zarzutów zawartych w złożonej skardze i odnosi się do nich następująco:

-Ulica Rzemieślnicza nie spełnia obecnie standardów jednakże Komisja zauważa, że powstałą ona w odległym czasie (przed II Wojną Światową) i w związku z tym nie można tych wymagań do tej drogi odnosić. Ponadto Gmina nie posiada własności działki stanowiącej ul. Rzemieślniczą.

-Wg. Służb inżynieryjnych remont drogi przygotowany i przeprowadzony został zgodnie ze sztuką budowlaną. Przeprowadzono wstępne wykorytowanie a następnie wykonano nawierzchnię z destruktu bitumicznego na podbudowie z betonowego tłucznia. Niweleta podłużna i poprzeczna zostały wykonane prawidłowo. Tym samym nie jest uzasadniony zarzut o podniesieniu jej o 60:70cm.

Dla zabezpieczenia przed nadmierną ilością spływającej wody przy podmurówce położony destrukt nie został zagęszczony.

Jednym z powodów obniżania się poziomu działki może być nieszczelne szambo i wylewające się na zewnątrz ścieki.

-Uszkodzone podczas prac remontowych elementy podmurówki zostaną przez wykonawcę naprawione.

-Postawienie znaku zakazu wjazdu ciężkich pojazdów oraz wprowadzenie zakazu wjazdu od strony ul. Wspólnej nie jest przewidziane w projektowanej organizacji ruchu.

-Zgodnie z Urzędową Notatką KP Michałowice z dnia 05.09.2009r. prowadzący przy ul. Brzozowej 9 interwencję funkcjonariusz nie wypowiadał się na temat prawidłowości wykonanych robót przy ul. Rzemieślniczej.

 

Komisja Rewizyjna zdając sobie sprawę z uciążliwości wynikającej z faktu zamieszkania przy tak wąskiej i gęsto zabudowanej ulicy nie dopatruje się degradacji posesji przy ul. Brzozowej 9 związanej z przeprowadzonym na zlecenie Gminy remontem ul. Rzemieślniczej.

W związku z powyższym, a także biorąc pod uwagę opinię Samorządu Nowej Wsi Komisja Rewizyjna uznaje, że skarga pani Ewy Gawrych i Pani Jolanty Salińskiej na działanie Wójta Gminy w Michałowicach nie znajduje uzasadnienia.

Za treścią opinii było 5 głosów, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Pani Ewa Gawrych stwierdziła, że jest rozczarowana, oburzona i przerażona a nie zaskoczona takim wynikiem odpowiedzi. Jest zszokowana tym, ponieważ po Radzie Gminy i Komisji Rewizyjnej spodziewała się innej oceny. Odpowiedź jest skandaliczna. Stwierdziła, że Gmina nie jest naszą gminą, wójt nie reprezentuje nas jako mieszkańców. Gmina faworyzuje jednych mieszkańców, zwykle nowobogackich a dla ludzi normalnych nie jest to gmina. Będzie się odwoływać w tej sprawie.

Pan Bryksa zapytał, czy w toku analizy tej sprawy Komisja Rewizyjna spotykała się z skarżącymi.

Pan Chruściak poinformował, że Komisja Rewizyjna posłużyła się nie tylko skargą, ale również innymi pismami kierowanymi przez Panie do rady. Komisja nie widziała potrzeby dodatkowego wyjaśniania, ponieważ w pismach różne zarzuty w różny sposób były przekazywane.

Pan Bryksa zapytał, czy w trakcie wizji dochodziło do spotkań ze skarżącymi.

Pan Chruściak poinformował, że nikt z radnych nie informował o takim spotkaniu.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Ewy Gawrych i Pani Jolanty Salińskiej na działania Wójta Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 12
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 3
Uchwała Nr XXXVIII /263/2009 stanowi załącznik do protokołu.
Pan Walendowski zarządził 15 min przerwy.
 
Pan Zacny przejął prowadzenie sesji.
 
Ad. pkt.4

Pan Wójt złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

 
Ad. pkt.5

Pan Walendowski poinformował, że do Rady Gminy wpłynęło 6 podań właścicieli sklepów z prośbą o zwiększenie limitów na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zaproponował przekazanie tych pism do Komisji Spraw Społecznych w sprawie wypracowania opinii w temacie.

Poprosił przewodniczącą komisji o poproszenie na komisję pełnomocnika ds. alkoholowych, dyrektorów szkół, komisję przeciwalkoholową.

 

Przystąpiono do głosowania w sprawie przekazania pism do rozpatrzenia przez Komisję Spraw Społecznych.

Za przekazaniem      - 15
Przeciw                    - 0
Wstrzymało się        - 0
Rada wniosek przyjęła.
 
Ad. pkt.6

Pan Bryksa  podziękował w imieniu swoim i mieszkańców panu Wójtowi i pracownikom gminy, oraz Radzie Gminy za decyzję w sprawie wykonania na południowej stronie ul. Warszawskiej w Granicy tymczasowej nawierzchni z destruktu asfaltowego, co poprawiło jakość życia mieszkańców.

Następnie zapytał kiedy będą usunięte błędy z tablic pokazujących mapę gminy, czy będą wymieniane tablice na koszt firmy.

Pan Wójt poinformował, że umknęła mu ta sprawa.

Pan Bryksa zgłosił wniosek w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowania wyjazdów przez gminę Michałowice. Zaproponował skontrolowanie konkretnego wyjazdu na Roztocze oraz dowolnego wyjazdu z udziałem emerytów, czy innych osób. Stwierdził, że miała to by być kompleksowa kontrola prawidłowości organizowania i finansowania wyjazdów przez gminę Michałowice.

Z następnie poinformował, że z własnej inicjatywy interesował się wykonaniem realizacji, modernizacji drogi bez nazwy w Regułach, łączącej ul. Powstańców Warszawy z ul. Zieloną. Stwierdził, że po wstępnej analizie dostarczonych mu dokumentów ma wątpliwości, dlatego zgłosił wniosek o kontrolę w/w zadania przez Komisję właściwą w tej sprawie, Komisję Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.

Pan Chruściak poinformował, że Komisja Rewizyjna w ramach bieżącego sprawdzania pracy Wójta Gminy analizowała wszystkie przedstawione rachunki, faktury, między innymi były też rachunki za wyjazdy, komisja nie zgłaszała żadnych uwag w tym temacie.

 

Przystąpiono do głosowania pierwszego wniosku pana Bryksy w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną finansowania wyjazdów przez gminę Michałowice.

Za wnioskiem       - 3
Przeciw                 - 9
Wstrzymało się     - 3
Rada wniosek odrzuciła.
 

Przystąpiono do głosowania drugiego wniosku pana Bryksy w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej zadania dot. modernizacji drogi bez nazwy w Regułach oraz sposobu ustalenia wartości tego zamówienia.

Za wnioskiem       - 3
Przeciw                 - 6
Wstrzymało się     - 5
Rada wniosek odrzuciła.
 
Pan Witek zapytał o rozlewisko przy ul. Kolejowej w Michałowicach.

Pan Pacyna poinformował, że sytuacja jest taka, że wody nie ma gdzie odprowadzić. Jeśli będą środki w przyszłorocznym budżecie to trzeba będzie wykonać jakiś rodzaj drenażu, aby wodę odprowadzić.

Pan Witek poprosił o zajęcie się tą sprawą.

Pan Chruściak poinformował, że w Biuletynie nr 2 grupy, która chce podzielić naszą gminę przekazane są treści, których działanie przeciwne jest temu, co każdy radny ślubował w przysiędze. Jest to działanie ciągłe, jest w treści bardzo wiele manipulacji, przeinaczeń, insynuacji i uważa, że na to powinna gmina w osobie pana Wójta, oraz radnych zareagować. Stwierdził ogromną, powiększającą się arogancję liderów tej grupy, którzy napędzają tę sprawę w stosunku do całej gminy a zwłaszcza do Komorowa Wsi. Podkreślił, że mieszkańcy Komorowa Wsi w zdecydowany sposób wystąpili przeciwko podziałowi gminy.

Pani Borzymowska zapytała, kiedy będzie usunięty stos gałęzi i śmieci z rogu ul. Podhalańskiej i Al.M. Dąbrowskiej w Komorowie.

Pan Łuszczyński poinformował, że zostało wystosowane pismo w sprawie usunięcia gałęzi i do tej pory nie ma reakcji.

Pani Borzymowska stwierdziła, że może należy  za nich posprzątać.

Pani Zalewska poinformowała, że należy zaniechać na terenie Komorowa działań dotyczących sprzedaży choinek, ponieważ na dwóch placach gdzie występuje takie działanie nastąpiła dewastacja terenu, rozjeżdżone zostały chodniki, parking, cały teren jest zdewastowany.

Pan Wójt poinformował, że gmina tego terenu nie wyznaczała, ponieważ nie jest to jej teren.

Pani Zalewska poprosiła pana Wójta o interwencję w tej sprawie i doprowadzenie terenu do porządku.

Pan Witek przypomniał, iż minęło pół roku od śmierci byłego Wójta Gminy Michałowice pana Romana Lawrence, poprosił o uczczenie minutą ciszy Jego pamięć.

Wszyscy obecni na sesji powstając uczcili pamięć minutą ciszy. 
Pan Walendowski złożył życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady pan Sławomir Walendowski zamknął obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Michałowice.

 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 01.04.2010 12:31
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 17
Autor: Urszula Bejda