Urząd Gminy Michałowice
04.04.2011 14:24

Protokół Nr IV

Z obrad IV sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2010-2014 z dnia 2011.01.31

Z obrad IV sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 31 stycznia 2011 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 radnych.
 
Ad. pkt.1

Przewodniczący pan Paweł Rajski powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obecnych jest 12 radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały.

Pan Wójt zgłosił wniosek polegający na wycofaniu z porządku posiedzenia sesji projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice.

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta dotyczącego zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 12
Przeciw             – 0
Wstrzymało się – 0
Wniosek został przyjęty.

Wobec zgłoszonego wniosku porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

1.Sprawy porządkowe.

2.Przyjęcie protokołu z II i III sesji Rady Gminy.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      zmieniającej uchwałę Nr XLVI/314/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011r. na terenie Gminy Michałowice,

2)      uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice” na rok 2011,

3)      uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice” na rok 2011,

4)      uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla działek nr ew. 543/1, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546, 547, 548, 549, 551/8(część) i 1226 położonych w obrębie geodezyjnym wieś Granica,

5)      określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Michałowice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

6)      zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach oraz przewodniczących zarządów osiedli i zarządów osiedli w osiedlach,

7)      wyznaczenia przedstawiciela gminy Michałowice do Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów,

8)      ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 75/23, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Pęcice Małe, stanowiącej własność Gminy Michałowice,

9)      nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice,

10) uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2011 rok,

11) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2011-2020.

4.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 18 września 2010r. do 14 stycznia 2011r

5.Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XLVI, XLVII, III sesji rady gminy.

6.Informacje Wójta Gminy.

7.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

8.Sprawy wniesione.
Za przyjęciem – 12
Przeciw             - 0
Wstrzymało się- 0

Porządek obrad IV sesji został przyjęty.

 
Ad. pkt.2

Przewodniczący Rady pan Paweł Rajski poinformował, iż projekty protokołów z II i III sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, były wyłożone do wglądu w biurze rady, zapytał o uwagi do ich treści.

Nie zgłoszono uwag.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołów z II i III sesji Rady Gminy.

Za przyjęciem – 12
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 0

Rada Gminy przyjęła protokoły z II i III sesji rady Gminy.

 
Ad. pkt.3.1

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/314/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011r. na terenie Gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały wynika z nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/314/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011r. na terenie Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 12
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr IV /11 /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.2

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice” na rok 2011.

Pani Lipińska poinformowała, że działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii należą do zadań własnych gmin, które powinny być realizowane w ramach corocznie uchwalanych przez rady gminy gminnych programów. Powyższe zadania realizowane są z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice” na rok 2011.

Za przyjęciem – 12
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 1
Uchwała Nr IV / 12/2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.3

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice” na rok 2011.

Pani Lipińska poinformowała, że działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należą do zadań własnych gmin. Powyższe zadania realizowane są z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zaproponowała wprowadzenie autopoprawki w informacji dotyczącej preliminarzu i harmonogramu wydatków polegającej na zmianie kwoty w działaniach przeciwko alkoholizmowi z 180 na 160 tys.zł.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice” na rok 2011.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr IV /13/2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla działek nr ew. 543/1, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546, 547, 548, 549, 551/8(część) i 1226 położonych w obrębie geodezyjnym wieś Granica.

Pan Sobol poinformował, że plan dotyczy szkoły w Nowej Wsi umożliwiając rozbudowę obiektów oświatowych oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych w ich okolicy. Następnie zaproponował autopoprawkę polegającą na zastąpieniu w podstawie prawnej projektu uchwały słów „po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium” słowami „nie narusza on ustaleń Studium”.

Pan Majtyka poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Walendowski stwierdził, że w załączniku nr 3 rozdziału III Wieloletni Program Inwestycyjny powinien być zastąpiony Wieloletnią Prognozą Finansową.

Pan Wójt przyjął to jako autopoprawkę. 
 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla działek nr ew. 543/1, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546, 547, 548, 549, 551/8(część) i 1226 położonych w obrębie geodezyjnym wieś Granica z autopoprawkami.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr IV / 14/2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.5

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Michałowice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Pani Idzikiewicz  przedstawiła autopoprawki w formie pisemnej, które stanowią załącznik do protokołu i wynikają ze zmiany podstawy prawnej.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Michałowice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z autopoprawkami.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr IV / 15/2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.6

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach oraz przewodniczących zarządów osiedli i zarządów osiedli w osiedlach.

Pani Idzikiewicz poinformowała, że jest to uchwała podejmowana cyklicznie raz na cztery lata, najpóźniej w terminie trzech miesięcy od wyborów do rady gminy.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach oraz przewodniczących zarządów osiedli i zarządów osiedli w osiedlach.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr IV / 16 /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.7

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Michałowice do Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów.

Pan Rajski poinformował, że Gmina Michałowice jest członkiem Związku Komunalnego Brwinów. Zgodnie z zapisami Statutu w skład związku wchodzą burmistrzowie, wójtowie oraz dodatkowo z każdej gminy po jednym przedstawicielu gminy o liczbie mieszkańców do 25 tys.zł. oraz po trzech przedstawicieli gmin liczących powyżej 25 tys.zł mieszkańców. Przedstawicieli tych  wyznaczają rady zainteresowanych gmin.

Pan Herner  poinformował, że na Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była zgłoszona jego kandydatura i uzyskała pozytywną opinię.

Pan Rajski poprosił o zgłaszanie  kandydatur do Związku Komunalnego Brwinów.

Wobec braku dalszych zgłoszeń na przedstawiciela gminy do Związku Komunalnego zaproponował wpisanie do §1 Wojciecha Hernera 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Michałowice do Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów.

Za przyjęciem – 14
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr IV / 18/2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.8

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 75/23, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Pęcice Małe, stanowiącej własność Gminy Michałowice.

Pan Sobol poinformował, że sprawa służebności dotyczy udostępnienia nieruchomości położonej w Pęcicach Małych pod budowę rurociągu teletechnicznego.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 75/23, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Pęcice Małe, stanowiącej własność Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 14
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr IV / 18 /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.9

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że mieszkańcy Michałowic Wsi zwrócili się z prośbą o nadanie nazwy Pałacowej drodze położonej w Michałowicach Wsi, działka jest we władaniu Gminy Michałowice.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 14
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr IV / 19/2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Pan Przewodniczący zaproponował przerwę.
 
Ad. pkt.3.10

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2011 rok.

Pan Wójt poinformował, iż projekt uchwały budżetowej naszej gminy był omawiany na komisjach. Konsekwencją dyskusji na komisjach są autopoprawki, które zostały przedstawione w formie pisemnej i stanowią załącznik do protokołu. Zaproponował zrezygnowanie w bieżącym roku z powołania straży gminnej z powodu braku lokalu.

Pan Rajski   odczytał uchwałę Nr 322/W/10 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2010 roku przedstawiającą pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna, cztery głosy „za”, przy trzech „wstrzymujących się”, bez „głosów przeciwnych”.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna. Pięć głosów „za”, przy trzech „wstrzymujących się”, bez głosów „przeciwnych”.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna, pięć głosów „za”, 3 głosy „wstrzymujące się”, bez głosów „przeciwnych”.

Pan Rajski przypomniał, iż na Komisji Budżetu i Finansów był rozpatrywany wniosek Przewodniczącego Zarządu Osiedla Komorów dotyczący środków finansowych przyznawanych na mocy Stanowiska Rady Gminy Nr 7/2010 z 30 marca 2010r. Zaproponował, aby sprawę szerzej omówić przy rozpatrywaniu załącznika dotyczącego rozdziału środków sołeckich

 

Przystąpiono do dyskusji nad poszczególnymi załącznikami do projektu uchwały.

 
Tabela nr 1 – dochody budżetu Gminy.
 

Pan Chruściak przypomniał, że jednym ze źródeł dochodów są podatki od osób fizycznych, podatki od nieruchomości i udział w podatku dochodowym. Zwrócił uwagę, że uwidacznia się już drugi rok spadkowy tręd w tych dochodach. W związku z czym zapytał, czy prognoza zwiększenia dochodów w podatku od nieruchomości od osób fizycznych  na 2011 rok nie jest zbyt optymistyczna, czy opiera się na jakiś konkretach.

Pan Wójt poinformował, że w planie występuje odniesienie do wykonania w poprzednim roku. Przypomniał, że były zmiany w ciągu roku i dotyczyły zmniejszenia z podatku od czynności cywilno-prawnych, natomiast zwiększenia dotyczyły podatku od nieruchomości, od osób fizycznych i wykonanie jest na poziomie około 4 mln zł.

 
Tabela nr 2 – wydatki budżetu Gminy

Pani Jankowska przedstawiła informację uzupełniającą, która stanowi wykaz zadań w poszczególnych działach budżetu Gminy.

Dział 10 – Rolnictwo i łowiectwo
 

Pani Popko zapytała, czy w wydatkach przewidziana jest kwota na sprawdzanie nielegalnych podłączeń do kanalizacji sanitarnej wody deszczowej.

Pan Wójt wyjaśnił, że na chwilę obecną wszystkie czynności sprawdzające są wykonywane razem z MPWiK-em, który ponosi główne koszty,  natomiast gmina daje swojego pracownika.

Pan Strzelecki zapytał o wymierne wyniki współpracy Gminy z MPWiK w wyżej omawianym temacie.

Pan Łuszczyński poinformował, że w ciągu dwóch lat zostało skontrolowane ponad 1000 posesji, gdzie stwierdzono 16 przypadków podłączenia do kanalizacji sanitarnej, które to posesje zostały odłączone.

Pani Borzymowska zapytała w jaki sposób gmina sprawdza efekty działania MPWiK.

Pan Wójt poinformował, że gmina  uczestniczy w tych działaniach.

Pan Łuszczyński wyjaśnił, że jest to wspólna kontrola składająca się z trzech pracowników MPWiK i dwóch z Gminy. Ewidencja nie jest prowadzona, ponieważ po kolei kontrola przebiega ulicami.

Pani Warsztocka zapytała, dlaczego w przedstawionym budżecie Pęcice Małe na odwodnienie ma zapisaną tak małą kwotę. Przypomniała, że w sprawie zalania domów i posesji mieszkańcy interweniowali u pana Wójta.

Pan Wójt wyjaśnił, że we wszystkich miejscowościach będzie budowany system odwodnienia. Zaznaczył, że przy tego typu skali nawodnienia terenu jaki jest obecnie to żadne odwodnienie nie będzie skutkowało. Występuje pewna kolejność budowy systemu odwodnienia, przy dużych kwotach występuje już realizacja inwestycji, natomiast przy małych kwotach jest to sygnał do zaczęcia inwestycji w kolejnym roku.

Pan Rajski w uzgodnieniu z wiceprzewodniczącymi przekazał radnym, sołtysom, dokument przez siebie opracowany dotyczący kwestii odwodnienia. Zwrócił się z prośbą o podjęcie działań interwencyjnych w tym temacie, oraz w miarę możliwości w sposób bardzo czytelny udzielanie zainteresowanym osobom pełną informację gdzie jest problem, po czyjej stronie, jak wygląda dany stan rzeczy i zaproponowanie rozwiązania.

Pan Wójt  reagując na zawarte w piśmie potrzeby przedstawił w załączonych do protokołu autopoprawkach zwiększenie o 100 tys.zł. zadania „Odwodnienie na terenie gminy”. 

 
Dział 600 – Transport i Łączność.

Pan Chruściak przypomniał, iż od czterech lat Rada Sołecka Komorowa Wsi i sam jako Radny występuje o zwiększenie ilości kursów autobusowych Pruszków-Komorów Wieś ze względu na rosnącą frekwencję korzystania z tej usługi. Następnie poinformował, że w przedstawionym budżecie występuje zmniejszenie kwoty na to zadanie o 5 tys.zł.

Pan Łuszczyński wyjaśnił, że było wystąpienie do zarządcy drogi Miasta Pruszkowa o zwiększenie konkretnych kursów.

Kwota zapisana w budżecie na to zadanie powinna wystarczyć.

Pan Chruściak zgłosił wniosek polegający na dopisaniu do poz. 52 ul. Tęczowej.

Pan Łuszczyński w imieniu pana Wójta wniósł autopoprawki do pozycji 52 polegające na wykreśleniu ul. Granicznej w Nowej Wsi i dopisaniu ul. Sabały w Granicy, oraz dopisaniu do poz. 53  ul. Granicznej w Nowej Wsi i w Granicy i ul. Skośnej w Granicy.

Odnośnie ul. Tęczowej stwierdził, że zostanie ona wykonana na przełomie czerwca i lipca 2011 roku ze środków budżetowych pozostałych z 2010 roku w zakresie przewidzianym do wykonania.

Pan Chruściak nawiązując do tematu odwodnień stwierdził, że w związku z postępującym i coraz bardziej poważnym problemem zalewania i podtapiania domów i posesji przez wody opadowe i gruntowe uważa, że Gmina powinna jak najszybciej podjąć decyzję o systemowym zmierzeniu się z tym tematem. Prace powinny iść dwutorowo: poprzez przeznaczenie zdecydowanie większych kwot na bieżące prace interwencyjne oraz opracowanie kompleksowego programu odwodnienia całej gminy.

Pan Przemysław Bryksa radny Powiatu Pruszkowskiego poinformował, że budżet Powiatu Pruszkowskiego został uchwalony wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową do 2016 roku. Stwierdził, że Powiat Pruszkowski jest bardzo słabo mobilny jeśli chodzi o inwestycje w roku bieżącym, ponieważ wszystkie inwestycje są finansowane z kredytów. Poprosił o pozytywne myślenie i wyjście z pewnymi propozycjami w kierunku Powiatu w dwóch kwestiach: modernizacji dróg powiatowych: Brzozowej i Marii Dąbrowskiej. Powiat przeznaczył na modernizację tych dróg w 2012 roku 2 mln zł. Stwierdził, że warto się dogadać, aby inwestycja doszła do skutku. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu do 2016 roku jest tylko jedna nowa droga na terenie powiatu, leżąca poza terenem naszej gminy. Stwierdził, iż to pokazuje, że powiat nie ma środków inwestycyjnych aby samodzielnie planować nowe drogi, które są potrzebne na terenie naszej gminy. Następnie poprosił o uczulenie w tym temacie i rozważenie możliwości gminy w temacie budowy nowych dróg.

Pani Olak-Popko wystąpiła z wnioskiem w sprawie zlikwidowania linii autobusowej Warszawa-Opacz, Warszawa- Piastów i przeniesienia tych kwot do działu odwodnienia Gminy Michałowice. Uzasadniając, iż z wymienionych linii autobusowych mieszkańcy naszej gminy mało korzystają.

Pan Wójt zwrócił uwagę, iż w tych sprawach jest podpisane porozumienie z Warszawą.

Pan Łuszczyński przypomniał, że przy tworzeniu wymienionych linii autobusowych było bardzo dużo wniosków mieszkańców korzystających z tych środków komunikacji, zwłaszcza mieszkańców Reguł.

Pan Bośka poruszył sprawę remontu ul. Wiśniowej, odwodnienia ul.Głównej, oraz odwodnienie Przedszkola w Nowej Wsi.

Pan Wójt zapytał, kto podwyższa poziom wody w zbiorniku wodnym w Nowej Wsi i kto zasypuje rowy odwodnieniowe w tamtym rejonie.

Pan Pacyna poinformował, że na ul. Wiśniową została zlecona dokumentacja zgodnie z zapisem budżetowym na wykonanie tej ulicy.

Pan Strzelecki nawiązując do wniosku pani radnej Olak-Popko stwierdził, że należy dążyć do utrzymania linii autobusowych a nie do ich likwidacji.

Pan Kozłowski zapytał, kiedy podjęte zostaną starania w sprawie uruchomienia autobusu do Pęcic, Sokołowa i Suchego Lasu.

Pan Rajski zgłosił wniosek polegający na dopisaniu poz. 40a „Uruchomienie transportu linii autobusowej Pruszków-Komorów-Pęcice Małe-Pęcice- Suchy Las-Sokołów-Reguły WKD z kwotą 15tys.zł. wskazując na środki budżetowe z poz. 991 „Organizacja gminnych imprez kulturalnych”.

Następniezwrócił się z prośbą, aby przed rozpoczęciem remontu ul. Gromadzkiej z Suchego Lasu nastąpiło wytyczenie drogi.

Pani Olak –Popko zgłosiła prośbę o przygotowanie koncepcji odśnieżania.

Pan Łuszczyński poinformował, że udostępni pani radnej zapoznanie się z koncepcją odśnieżania.

 
Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa.
Brak uwag.
 
Dział 710 – Działalność Usługowa
Brak pytań.
 
Dział 750 – Administracja Publiczna

Pan Chruściak zadał pytanie, czy nie za duża kwota przypada miesięcznie na opracowanie biuletynu.

Pani Idzikiewicz poinformowała, iż w tej kwocie została zawarta archiwizacja dokumentów, pisanie artykułów na bip z dokumentacją fotograficzną oraz koszty tłumaczeń jęz. włoskiego.

 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Brak uwag.
 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Pan Wójt zaproponował autopoprawki polegające na zwiększeniu o 20tys. zł poz. 210 „Służby ponadnormatywne” i wykreśleniu poz. 245 „Straż gminna”.

Pan Chruściak poinformował, że z powodu nie powołania na terenie naszej gminy straży gminnej nie może być egzekwowany Regulamin utrzymania porządku i bezpieczeństwa. Przypomniał, że koncepcja powołania straży gminnej była taka, iż w pierwszej kolejności miał być powołany komendant, który później miał sam zacząć organizować straż.

W pierwszej koncepcji straż miła mieć swoją siedzibę w SUW Komorów.

Pan Łuszczyński poinformował, ze Regulamin  utrzymania czystości i porządku w gminie jest realizowany, jest prowadzona kontrola posesji, kontrola segregacji odpadów.

Pani Olak-Popko złożyła wniosek polegający na wykreśleniu poz.212 „Nagrody uznaniowe dla Policjantów z Komisariatu Policji” i przeniesienie  do poz. 210 „Służby ponadnormatywne”.

Pani Borzymowska stwierdziła, iż wcześniej pan Wójt nie zgłaszał żadnych problemów związanych z powoływaniem straży gminnej, a może można by było sprawę jakoś rozwiązać gdyby były jakieś sygnały. Uważa, że zasłanianie się w obecnej chwili brakiem miejsca dla zorganizowania straży jest argumentem grubo niewystarczającym.

 

Dział 756 – Dochody osób prawnych

Brak pytań.
 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

 
Brak pytań.
 

Dział 758 – Różne rozliczenia

Brak pytań.
 
Dział 801 – Oświata i Wychowanie
 

Pani Borzymowska stwierdziła, że wydatki na oświatę zaproponowane przez pana Wójta są o 8% większe od ubiegłorocznych i następuje systematyczny wzrost tych wydatków. Zaapelowała o przeprowadzenie przeglądu poszczególnych placówek oświatowych, podjęcie wysiłku aby znaleźć możliwości racjonalizowania wydatków. Stwierdziła, że zahamowanie wydatków oświatowych pozwoli na zwiększenie potencjału inwestycyjnego, co dla gminy jest bardzo ważnym argumentem.

Następnie zwracając się do pana Wójta poprosiła o udostępnienie raportu o stanie oświaty autorstwa pana dr Sieraka.

Pan Wójt stwierdził, że takiego dokumentu autorstwa pana Sieraka nie ma. Porozmawia na ten temat z panem dr Sierakiem.

Poinformował, że jeśli chodzi o sprawy związane z oświatą to taka analiza zostanie dokonana.

W poprzednim i bieżącym roku zostały wprowadzone dwie ustawowe zmiany w postaci wzrostu wynagrodzeń oraz zerówki które przeszły do szkół, te elementy w dużym stopniu zdecydowały o tym, że występuje wzrost.

Pani Borzymowska stwierdziła, że oświata łączy się bardzo ze wzrostem wydatków bieżących, dlatego powinno się robić wszystko aby wydatki bieżące trzymać w ryzach.

Pani Popko poinformowała, iż liceum w Komorowie kosztuje około 2mln rocznie i nie jest to zadanie własne gminy, natomiast do tego liceum chodzi 170 uczniów spoza terenu gminy i tylko 67 z naszej. Uważa, że tu należałoby się zastanowić ponieważ mamy wydatki, może należałoby coś w tym temacie zmodyfikować.

Pan Wójt poinformował, że gmina dopłaca do liceum 600tys.zł.
 
Dział 803 – Szkolnictwo Wyższe.
Brak uwag
 
Dział 851 – Ochrona Zdrowia.
Brak uwag
Dział 852 – Pomoc Społeczna.
Brak pytań.
 

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Brak uwag.
 

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

Pani Popko zwróciła się z prośbą o zwrócenie uwagi na oświetlenie uliczne w Michałowicach, gdzie przy otwartej strefie rekreacji szkoły powstała iluminacja świetlna.

Pan Wójt poinformował, że oświetlenie zostało wykonane zgodnie z dokumentacją.

Pan Bośka zwrócił uwagę iż w Nowej Wsi na ul. Głównej jest ciemno, zaznaczył że przy tej ulicy znajduje się szkoła.

Pan Łuszczyński stwierdził, że ul. Główna i chodnik jest oświetlony.

 

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

 

Pan Wójt zgłosił autopoprawkę polegającą na zmniejszeniu o 70tys.zł zadania „Organizacja gminnych imprez kulturalnych na terenie gminy”.

Pan Kozłowski zapytał na jakiej zasadzie będą rozdzielane finanse zawarte w pkt.991.

Pan Wójt wyjaśnił, iż środki będą rozdzielane wg harmonogramu.

Pani Popko stwierdzając, że imprez kulturalnych zawartych w omawianym dziale jest wiele dlatego złożyła wniosek polegający na wykreśleniu poz. 965 „Umowy zlecenia i o dzieło organizacja imprez kulturalnych” z kwotą 50tys.zł i przeniesienia jej do działu 600 „Odwodnienie gminy Michałowice”.

Pani Borzymowska stwierdziła, że imprezy kulturalne powinny być stricte kulturalne i dlatego zaproponowała wykreślenie oprawy pt. „Catering” ponieważ impreza kulturalna ma być sprawą duchową i kulturalną.

Pan Rajski zaapelował, aby sprawą imprez kulturalnych zajęła się Komisja Spraw Społecznych i wypracowała konkretne działania.

Następnie podziękował za dofinansowywanie po raz kolejny zabytków w Pęcicach.

 
Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport

Pan Zacny przypomniał, iż Komisja Spraw Społecznych zgłaszała wniosek do tego działu polegający na wykreśleniu poz.1063 „Usługi związane z organizacją uroczystości otwarcia powstałych stref rekreacji” z kwotą 51200zł oraz poz.1044 „Zakupy związane z uroczystością otwarcia powstałych stref rekreacji” z kwotą 3tys.zł. i przekazanie tych kwot na: 7tys. na zakup książek w Michałowicach, 7tys. na zakup książek w Nowej Wsi, 10 tys. na konserwacje ogrodu przy bibliotece w Komorowie a pozostałą kwotę w wysokości 30 200zł komisja zaproponowała przerzucenie do rezerwy budżetowej.

Pan Wójt zwrócił uwagę, iż tego typu uroczystości nie są obligatoryjne natomiast zwyczajowo wszyscy ci, którzy otrzymali tego typu wsparcie są zobowiązani do tego, aby rozreklamować pochodzenie finansów na to zadanie.

Pan Zacny stwierdził, iż kwota 30tys. zł jest wystarczającą.

Pan Chruściak zgłosił wniosek polegający na dopisaniu nowej poz. 1038A Nadzór nad utrzymaniem ogródka jordanowskiego we Wsi Komorów – monitoring z kwotą 10tys.zł ze wskazaniem pobrania środków z poz. 997 Organizacja dział. kulturalnej – festyn Dni Gminy Michałowice.

 
Tabela nr 2 a– Plan wydatków majątkowych na 2011 rok

Pan Wójt zaproponował w formie autopoprawki dopisanie pkt. 15 Budowa ogródka jordanowskiego w Komorowie Wsi z kwotą 23tys.zł.

Pani Borzymowska złożyła wniosek polegający na zwiększeniu finansowania zadania „Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Wiejskiej, Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Kraszewskiego, Mazurskiej, 3-go Maja, Kredytowej i Kujawskiej w Komorowie.” o kwotę 78tys.zł. Następnie podała źródło finansowania: 19 tys.zł z zadania „Opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu Paderewskiego w Komorowie” 9tys.zł z przebudowy Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie, 30 tys.zł z zadania Dni Michałowice, 20 tys. zł z dożynek gminnych.

Pan Walendowski zgłosił wniosek polegający na zmniejszeniu kwoty o 7 999tys.zł z zadania „Budowa budynku urzędu gminy wraz z infrastrukturą techniczną” i zwiększeniu: o 500tys.zł zadania „Zakupy mienia komunalnego”, „Rozbudowy Szkoły w Nowej Wsi” o 499tys.zł, „Rozbudowy Szkoły w Komorowie” o 150 917zł., „Rozbudowy szkoły w Michałowicach” o 900tys.zł, „Budowy Gminnego Przedszkola w Granicy” o 5 927 023zł, „Modernizacji budynku przedszkola wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi” o kwotę 22tys.40zł.

Pan Chruściak zapytał, czy kwota 300tys.zł na zadanie „Modernizacja SUW Komorów” jest wystarczającą. Przypomniał, że  zgodnie z limitem wydatków inwestycyjnych zatwierdzonym w grudniu 2009 roku powinna być to kwota 2 754tys.zł a obecnie jest to kwota 2mln zł.

Pan Kawiorski poinformował, że zawarte są już dwie umowy i kwota jest wystarczająca.

Pani Grażyna Kubicz-Wojtowicz poinformowała, że reprezentuje mieszkańców ul.Akacjowej w Opaczy Kolonii.  Stwierdziła, że w planie na 2011 rok na przebudowę ul. Akacjowej przeznaczona jest kwota w wysokości 200tys.zł a w roku 2012 400tys.zł. Wystąpiła z apelem, aby ul. Akacjową utwardzić, wyrównać a środki przeznaczone na tę ulicę przenieść na ul. Środkową, gdzie są  bardziej potrzebne.

Pan Wójt przypomniał, iż sprawa była stawiana i wyjaśniana na komisji GKiP i nie jest to prywatna ulica i niech wszyscy decydują, a nie parę osób.  

Pani Borzymowska zaapelowała o zmniejszenie inwestycji dotyczącej budowy budynku urzędu gminy, na który łączne wydatki wynoszą około 18 mln zł. Stwierdziła, że  tak jednostronnie zdefiniowany budżet nie zapewnia mieszkańcom zrównoważonego rozwoju gminy i podwyższenia poziomu życia.

Pan Wójt zaapelował o nie tworzenie demagogii w tym wszystkim, ponieważ takie dyskusje są od kilku lat w tym temacie.

Pani Borzymowska stwierdziła, że nie jest demagogią kalkulowanie, ze można zbudować mniejszy budynek, za mniejsze pieniądze.

Pan Wójt przypomniał, iż teren pod urząd gmina dostała 8 lat temu od Agencji Nieruchomości Rolnej. Podkreślił, że jeśli nie będzie konsumpcji tego terenu przez gminę  to nie będzie można pozyskać innych terenów.

Pani Popko stwierdziła, iż budynek urzędu gminy powinien być budowany, tylko czy musi być taki duży, czy musi mieć powierzchnię komercyjną , czy może trzeba by było budować go etapami,  może w pierwszej kolejności należałoby rozbudowywać szkoły.

Pan Herner stwierdził, że jeśli nie wybudujemy budynku urzędu gminy, to nie pozyskamy terenów od Agencji Rolnej pod przedszkole i zespół szkolno-przedszkolny.

Pan Chruściak stwierdził, że budowa nowego urzędu jest potrzebna, tylko czy w takiej formie i w takim czasie. Złożony wniosek przez pana Walendowskiego jest dobry, ponieważ pozwala dopracować całą koncepcję i dokumentację. Zapytał, czy zostało wykonane opracowanie geodezyjne oraz odwodnieniowe terenu przeznaczonego bod budynek, aby uniknąć kłopotów, które wystąpiły przy budowie komisariatu policji. Stwierdził, iż to że gmina uzyskała teren pod budowę urzędu gminy  nie obliguje do wykonania tej inwestycji natychmiast. Budowa urzędu jest umieszczona w WPF i jej realizacja powinna nastąpić w miarę możliwości finansowych gminy.Stwierdził, iż nie ma takiej zależności, że jeśli gmina o dwa lata później wybuduje budynek to nie dostanie innych terenów od Agencji Rolnej pod ważne inwestycje.  

Pan Wójt poinformował, że firma projektowa wykonała badania gruntowe przed projektowaniem inwestycji i były one podstawą do wykonania odpowiednich konstrukcji budynku.

Pan Jeżewski stwierdził, iż jest zdziwiony, że inwestycja za 16mln zł jest przedstawiana radnym po zaakceptowaniu projektu. Następnie zapytał, czy można z któregoś etapu budowy zrezygnować, ponieważ budynek jest  o 30% większy niż być powinien, więc występuje nadmierna powierzchnia. Stwierdził, że cały świat idzie w kierunku informatyzacji, przewidywanie że będzie więcej urzędników jest błędnym przewidywaniem, ponieważ trzeba automatyzować procedurę.

Pan Wójt wyjaśnił, iż rozpoczynając pracę jako Wójt, zastał projekt już zatwierdzony. Stwierdził, że  nie ma możliwości etapowania tego projektu, natomiast mocno chciałby wierzyć że postęp spowoduje iż pracy papierkowej będzie mniej, nic się samo nie dzieje, nawet sprawy w formie elektronicznej trzeba obrobić i to mogą zrobić tylko ludzie. Podkreślił, że coraz więcej zadań, obowiązków jest przerzucanych na samorządy. W pewnych sytuacjach można by było działać sprawnej, gdyby były inne warunki.

Pani Zalewska zwróciła się z prośbą o dopisanie ul. Brzozowej do zadania „Przebudowa Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie, dofinansowanie inwestycji powiatowej”.

Pan Wójt przyjął jako autopoprawkę.

Pani Zalewska odnosząc się do inwestycji oświatowych poinformowała, że zostało przedstawione w autopoprawce pana Wójta zwiększenie o 779tys.zł. na rozbudowę szkoły w Nowej Wsi. Stwierdziła, że zmiany idą w tym kierunku, aby zadania oświatowe były priorytetem.   Nawiązując do przedszkoli stwierdziła, że bardzo ważne jest, aby było w Regułach ponieważ nie było tam żadnej placówki oświatowej i uważa, że wykorzystanie powierzchni przyszłego budynku gminy na cele publiczne jest dobrym kierunkiem. Można tam jeszcze zlokalizować inne zadania gminy i nie będzie problemu z wolnymi powierzchniami budynku.

Pan Rajski nawiązując do kanalizacji w ul. Leśnej w Pęciach Małych stwierdził iż dokumentacja jest wykonana, było zobowiązanie pana Wójta przy budżecie zeszłorocznym i obecnym, jest pozwolenie na budowę , natomiast nie ma dalszego odniesienia w kolejnych latach.

Pan Kawiorski stwierdził, iż w autopoprawce jest ul. Leśna.

Pan Rajski zwrócił się z wnioskiem o dopisanie pozycji „Budowa kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Sokołowskiej 3” i zastanowienie się w przyszłości nad możliwością realizacyjną tej inwestycji. Stwierdził, iż mieszkańcy tego budynku zostali pominięci przy budowie kanalizacji, zgłosili akces, podpisali zgody, a przy realizacji zostali pominięci.

Pan Wójt stwierdził, iż występować tu będą ogromne koszty.

Pan Rajski stwierdził, iż w pozycji „Sieć wodociągowa na terenie gminy” występuje podobna sytuacja, było zobowiązanie pana Wójta odnośnie ubiegłorocznego budżetu w sprawie wykonania wodociągu do budynków „Pęcice Ogród”, natomiast tego zadania nie ma w wykonaniu do 2014roku. Jest robiona koncepcja, są wydawane pieniądze i nie ma konsekwencji w WPF.

Pan Wójt stwierdził, iż była mowa o koncepcji.

Pan Rajski przedstawił kolejną sprawę dotyczącą kanalizacji w ul.Leśnej, gdzie było również zobowiązanie pana Wójta, wykonanie dokumentacji,  a nie ma żadnej konsekwencji w WPF.

Następnie nawiązując do zadania „Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej Brzozowej” chciałby, aby było odniesienie w tym temacie do końca obecnej kadencji, co będzie robione dalej.

Poinformował, że w uzgodnieniu z wiceprzewodniczącymi złożył do pana Wójta pismo dotyczące prowadzenia kalendarza wykonywania poszczególnych zadań inwestycyjnych zapisanych w budżecie.  Pismo również zostało przekazane dla radnych i sołtysów.

 
Tabela nr 3 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011

Pan Bośka  stwierdził, że sołtysi zostali niedoinformowani w sprawie wykorzystania funduszu sołeckiego, powinni być przeszkoleni w tym temacie.

Pan Rajski poinformował, że Przewodniczący Zarządu Osiedla Komorów Michał Jeżewski złożył pismo w sprawie przydzielenia funduszy dla mieszkańców osiedla Komorów Granica, którymi zarządza Zarząd Osiedla. Przypomniał, że fundusze zostały uruchomione stanowiskiem w marcu 2010r. i wniosek o przydział funduszy nie wpłynął w terminie, więc nie mógł być rozpatrzony pozytywnie i wpisany w budżecie.

W związku z tym pan Paweł Rajski odczytał swój wniosek w brzmieniu:

„ W związku z prośbą Przewodniczącego Zarządu Osiedla Komorów, Komorów Granica przedstawioną pismem z dnia 29.10.2010r. oraz przedstawieniem sprawy podczas prac Komisji Budżetu i Finansów Gminy Michałowice w dniu 20. 01.2011 r. a dotyczącą przyznania środków budżetowych na rok 2011 w oparciu o stanowisko Rady Gminy Nr 7/2010 z dnia 30.03.2010 wnioskuje o wyrażenie zgody przez Radę Gminy Michałowice na przydzielenie środków finansowych dla jednostki pomocniczej Osiedle Komorów-Granica. Ze względu na niedopełnienie przez Zarząd Osiedla terminowego zgłoszenia wniosku o przydzielenie środków finansowych w oparciu o w/w stanowisko Rady wskazanie źródła finansowania przez Wójta Gminy będzie możliwe na kolejnej sesji”

Pani Brzeska złożyła wniosek formalny w sprawie przerwy.
Pan Rajski zarządził przerwę.
 

Załącznik Nr 1 – Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora Finansów publicznych.

Brak uwag.

Załącznik Nr 2 – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

 
Brak uwag.
 

Załącznik Nr 3 – Plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2011 roku.

 
Brak uwag.

Załącznik Nr 4 – Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska na 2011 rok.

 
Brak uwag.
 

Pan Rajski zapytał o uwagi do całości dokumentu.

Brak uwag.

Pan Chruściak złożył wniosek formalny,  aby wszystkie głosowania w sprawie wniosków i nad całą uchwałą były głosowaniami imiennymi.

Za przyjęciem wniosku     - 7

Przeciw                              - 8

Wstrzymało się                  - 0
Rada wniosku nie przyjęła.

Pan Chruściak stwierdził, iż jest to pierwszy przypadek od ponad 20 lat jego pracy w samorządzie, aby rada nie przychyliła się do wniosku o głosowanie imienne.

Pani Zalewska zgłosiła wniosek formalny w sprawie głosowania imiennego całej uchwały budżetowej.

Przystąpiono do głosowania wniosku pani radnej Zalewskiej.
Za przyjęciem wniosku     - 15

Przeciw                              - 0

Wstrzymało się                  - 0

Rada wniosek przyjęła.
 

Pan Zacny zgłosił wniosek formalny, aby po zapoznaniu się ze wszystkimi wnioskami przerwać omawianie punktu i skierować projekt uchwały ponownie do prac w komisjach. 

Pan Domańska wyjaśniła, iż przerwanie dyskusji nad jednym punktem nie jest wnioskiem formalnym.

Pan Walendowski złożył wniosek formalny o przerwanie sesji i wznowienie jej 3 lutego o godz.1600.

Przystąpiono do głosowania wniosku pana radnego Walendowskiego.
Za przyjęciem wniosku     - 6

Przeciw                               - 8

Wstrzymało się                  - 0

Rada wniosku nie przyjęła.
 

Pani Borzymowska zgłosiła wniosek formalny w sprawie imiennego głosowania poprawek.

Przystąpiono do głosowania wniosku pani radnej Borzymowskiej.
Za przyjęciem wniosku     - 7
Przeciw                              - 8

Wstrzymało się                  - 0

Rada wniosku nie przyjęła.
 

Przystąpiono do głosowania wniosku Pana Chruścika polegającego na dopisaniu do poz. 52 w dziale 600 „Transport i łączność” ul. Tęczowej.

Pan Pacyna poinformował, że ul. Tęczowa jest dopisana w autopoprawkach pana Wójta.

Pan Chruściak wycofał wniosek.
 

Przystąpiono do głosowania wniosku pani Olak-Popko polegającego na usunięciu pkt. 38 i 39 „Usługi transportowe linie autobusowe Warszawa-Opacz i Warszawa Piastów” z przeniesieniem  kwot do działu „Odwodnienia Gminy Michałowice”.

Za przyjęciem wniosku     - 5

Przeciw                               - 9

Wstrzymało się                  - 1

Rada wniosku nie przyjęła.
 

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Rajskiego polegającego na dopisaniu do działu Transport i łączność poz. 40a „Uruchomienie transportu linii autobusowej Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów, Suchy Las, Reguły” z kwotą 15tys.zł. wskazując na środki budżetowe z poz.991 „Organizacja gminnych imprez kulturalnych”.

Za przyjęciem wniosku     - 7
Przeciw                               - 7

Wstrzymało się                  - 1

Rada wniosku nie przyjęła.
 

Przystąpiono do głosowania wniosku pani Olak-Popko polegającego na wykreśleniu pkt. 212 „Nagrody uznaniowe dla policjantów” z przeniesieniem kwoty 15tys.zł do poz.210 na „Służby ponadnormatywne”.

Za przyjęciem wniosku     - 8

Przeciw                               - 4

Wstrzymało się                  - 3

Rada wniosek przyjęła.

Przystąpiono do głosowania następnego wniosku pani Olak-Popko polegającego na wykreśleniu poz. 965 „Umowy zlecenia i umowy o działo, organizacja imprez kulturalnych” z kwotą 50tys.zł i przeniesieniem jej do działu „Odwodnienia Gminy Michałowice”.

Za przyjęciem wniosku     - 4
Przeciw                              - 8
Wstrzymało się                  - 3
Rada wniosku nie przyjęła.
 

Przystąpiono do głosowania wniosku Komisji Spraw Społecznych polegającego na wykreśleniu poz. 1063 „Usługi związane z organizacją uroczystości otwarcia powstałych stref rekreacji” z kwotą 51 200zł oraz poz.1044 „Zakupy związane z uroczystością otwarcia powstałych stref rekreacji” z kwotą 3tys.zł. i przekazanie tych kwot na: 7tys. na zakup książek w Michałowicach, 7tys. na zakup książek w Nowej Wsi, 10 tys. na konserwacje ogrodu przy bibliotece w Komorowie a pozostałą kwotę w wysokości 30 200zł komisja zaproponowała przerzucenie do rezerwy budżetowej poz.304.

Za przyjęciem wniosku     - 8
Przeciw                              - 3

Wstrzymało się                  - 4

Rada poprawkę przyjęła.
 

Przystąpiono do głosowania  wniosku pana Chruściaka polegającego na dopisaniu nowej pozycji 1038a „Nadzór nad utrzymaniem ogródka jordanowskiego we Wsi Komorów, monitoring” z kwotą 10tys.zł ze wskazaniem pobrania środków z poz. 997 „Organizacja działalności kulturalnej, festyn Dni Gminy Michałowice”.

Za przyjęciem wniosku    - 6

Przeciw                               - 8

Wstrzymało się                  - 1

Rada wniosku nie przyjęła.
 

Przystąpiono do głosowania wniosku pani Borzymowskiej polegającego na zwiększeniu zadania „Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Wiejskiej, Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Kraszewskiego, Mazurskiej, 3-go Maja, Kredytowej i Kujawskiej w Komorowie.” o kwotę 78tys.zł. Następnie podała źródło finansowania: 19 tys.zł z zadania Opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu Paderewskiego w Komorowie, 9tys.zł z przebudowy Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie, 30 tys.zł z zadania Festyn Dni Michałowice, 20 tys. zł z dożynek gminnych.

Za przyjęciem wniosku     - 5

Przeciw                               - 8

Wstrzymało się                  - 2

Rada wniosku nie przyjęła.
 

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Walendowskiego polegającego na zmniejszeniu kwoty o 7 999tys.zł z zadania „Budowa budynku urzędu gminy wraz z infrastrukturą techniczną” i zwiększeniu o 500tys.zł  zadania „Zakupy mienia komunalnego”, zwiększeniu „Rozbudowy Szkoły w Nowej Wsi” o 499tys.zł, zwiększeniu „Rozbudowy Szkoły w Komorowie” o 150 917zł., zwiększeniu „Rozbudowy szkoły w Michałowicach” o 900tys.zł, zwiększeniu „Budowy Gminnego Przedszkola w Granicy” o 5 927 023zł, „Modernizacji budynku przedszkola wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi” o kwotę 22tys.40zł.

Za przyjęciem wniosku     - 6

Przeciw                               - 8

Wstrzymało się                  - 1

Rada wniosku nie przyjęła.
 

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Rajskiego polegającego na dopisaniu pozycji „Budowa kanalizacji w ul. Sokołowskiej”.

Pan Wójt zgłosił zapisanie tej pozycji jako autopoprawki.

Pan Rajski podziękował panu Wójtowi za przychylenie się do jego prośby.

 

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Rajskiego dotyczącego przydzielenia środków finansowych dla Zarządu Osiedla Komorów ze wskazaniem źródła finansowania przez pana Wójta na kolejnej sesji.

Za przyjęciem wniosku     - 14
Przeciw                              - 0

Wstrzymało się                  - 1

Rada wniosek  przyjęła.
Pan Jeżewski podziękował za przyjęcie wniosku.
 

Pani Borzymowska zwróciła uwagę iż w tym budżecie nie ma żadnego odniesienia, że gmina będzie występowała o jakiekolwiek środki zewnętrzne.

Pan Chruściak zwrócił uwagę na stały przyrost wydatków bieżących, przekraczających próg inflacji i dynamikę przyrostu dochodów.

Pan Rajski zaapelował o czytelność kalendarza działań, aby mieszkańcy mieli świadomość jakie zadania i w jakim czasie będą wykonywane.

Pan Wójt zwrócił uwagę na słynne janosikowe stwierdzając, że mimo iż dochody utrzymywane są na równym poziomie to janosikowe jest tak wyliczane, że z roku na rok jest coraz wyższe, w bieżącym roku osiągnęło kwotę 5700tys.zł.

Następnie po przyjętych poprawkach zaproponował autopoprawkę do treści uchwały w §3 ust.1 polegającą na dopisaniu kwoty 30tys.200zł.

 

Przystąpiono do głosowania imiennego nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2011 rok wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami i przegłosowanymi poprawkami.

W wyniku głosowania imiennego poszczególni radni głosowali w sposób następujący:

1. Ewa Borzymowska                  - przeciw
2. Hanna Brzeska Kalczuk          - za
3. Tadeusz Chruściak                   - przeciw
4. Eugeniusz Hanc                        - za
5. Wojciech Herner                      - za
6. Anna Kamińska                        - za
7. Paweł Kordys                           - przeciw
9. Michał Krzyżanowski            - za
10. Przemysław Majtyka              - za
11. Anna Olak-Popko                    - przeciw
12. Paweł Rajski                             - przeciw
13. Sławomir Walendowski          - przeciw
12. Paweł Zacny                            - za
13. Aurelia Zalewska                 - za
14. Elżbieta Zawadzka                 - za

Przewodniczący pan Paweł Rajski poinformował, że w wyniku głosowania imiennego nad przyjęciem uchwały oddano 9 głosów „za”, 6 głosów „przeciw”, bez głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Uchwała Nr IV/20/2011  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2011rok została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad. pkt.3.11

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2011-2020.

Pan Wójt poinformował, że konsekwencją dyskusji na komisjach są autopoprawki, które zostały przedstawione w formie pisemnej i stanowią załącznik do protokołu.

Pan Rajski   odczytał uchwałę Nr 326/W/10 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2010 roku przedstawiającą pozytywną opinię z uwagami o przedłożonej przez Wójta Gminy Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice na lata 2011 – 2020.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Herner poinformował że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że  Komisja Spraw Społecznych nie wydała opinii.

Przystąpiono do omawiania załączników.

Załącznik nr 1

Pan Chruściak poinformował, że dochody w 2011 roku są planowane niższe niż w ubiegłym roku, natomiast wydatki bieżące są zdecydowanie wyższe. Prognoza pokazuje zmniejszanie się dochodów w 2011 roku o około 700tys.zł a wydatki bieżące rosną o prawie 5 mln.

Pani Jankowska wyjaśniła, że osiągnięte dochody w roku 2010 nie można bezpośrednio przenieść na planowane i prognozowane dochody roku 2011 dlatego iż w roku 2010 były wpływy z GDDiM, refundacje za poniesione nakłady na budowę kanalizacji, w 2011 zostały zaplanowane niższe dochody z tytułu planowanych dotacji  niezależne od organów dotujących, itp.

Pan Walendowski zapytał z czego wynikają różnice w wydatkach majątkowych pierwszej wersji niektórych lat, do tego co było w budżecie.

Pani Jankowska stwierdziła, iż w niektórych latach  pokazywane są tylko te zadania, które będą realizowane w kolejnych latach, natomiast przy budżecie występuje tak zwane zadanie jednoroczne, dlatego występują różnice. 

Pan Walendowski zapytał, co zostanie w załączniku nr1 zwiększone, zmienione jeśli wydatki majątkowe 2011-2020 zostały zwiększone o prawie 9 mln zł.

Pani Jankowska poinformowała, że zostaną zmienione wydatki majątkowe w roku 2011 i 2012.

Pan Walendowski stwierdził, iż radni powinni otrzymać dodatkowy załącznik mówiący o tych zmianach.

Pani Jankowska poinformowała, że przekazane autopoprawki wynikają z wniosków przedstawianych na komisjach Rady Gminy. Planowane nakłady finansowe w roku 2011 pochodzić będą ze zwiększonego kredytu o kwotę 800 000 zł. z wykreślonego zadania „Powołanie straży gminnej” i zmniejszenia planowanych wydatków na organizację imprez kulturalnych na terenie gminy, natomiast w roku 2012 pochodzić będą ze zwiększonego kredytu o kwotę 2 200 000zł.

Pan Rajski zapytał, czy rada może głosować taką sytuację gdzie załącznik nr 1 będzie konsekwencją przegłosowanego załącznika nr2, oraz czy opinia RIO tyczy się zmian w zał. nr1 i czy jest to spójne z uchwałą RIO.

Pani Domańska poinformowała, że mimo przekazania dokumentu do RIO Rada nie jest pozbawiona prawa wnoszenia poprawek, więc uchwalane uchwały różnią się od uchwał przekazywanych do RIO, które są opiniowane.

Pan Chruściak poinformował, że wprowadzenie nowego dokumentu jest bardzo ważne i pouczające, pokazujące jak wygląda planowanie inwestycji. Z przedstawionego opracowania WPF wynika, że w najbliższych latach  konieczne będzie dążenie do wzrostu dochodów oraz racjonalizacji wydatków bieżących.

Pani Popko zapytała gdzie będzie zlokalizowana budowa Ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych.

Pan Wójt poinformował, że jeszcze nie ma wskazanego terenu ale pomysł jest, już są podjęte starania w tym temacie.

Pan Walendowski zapytał, dlaczego budowa gminnego przedszkola w Granicy zwiększa się o 5 000 000zł w porównaniu do projektu budżetu.

Pan Pacyna poinformował, że kwota została urealniona.

Pan Rajski w związku z wprowadzoną przez pana Wójta autopoprawką do budżetu dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Pęciach Małych zapytał o termin realizacji tej inwestycji.

Pan Wójt stwierdził, że jest pakiet zadań do wykonania a później zostaną ustalone terminy. Jako pierwsza ma być ul. Brzozowa, natomiast z ulicą Leśną jest problem, ponieważ trzeba zrobić dużą spinkę. Zostanie zrobiony w tych tematach harmonogram prac.

Pan Rajski przypomniał, iż w ul. Leśnej nie ma żadnych mediów i ponowie zapytał o realizację kanalizacji.

Pan Wójt poinformował, że na obecnej sesji nie może odpowiedzieć zobowiązującą co do konkretnej daty.

Pan Rajski stwierdził, iż wpisywanie zadań z dokumentacją, a później brak jakiegokolwiek rozwiązania przyszłościowego nie jest właściwym sposobem rozwiązywania omawianych spraw. 

Stwierdził z nadzieję, że harmonogramem, kalendarzem budowy zadań inwestycyjnych zajmie się Komisja GKiP.

Pan Wójt wniósł autopoprawkę polegającą na dopisaniu modernizacji ul. Brzozowej do M. Dąbrowskiej oraz ul. Piachy i ul. Sokołowską w Pęcicach do zadań kanalizacyjnych.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2011-2020 z autopoprawkami.

Za przyjęciem – 9
Przeciw            - 6
Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr IV / 21 /2011 stanowi załącznik do protokołu.

 

Przewodniczenie sesji objął pan Paweł Zacny.

 
Ad. pkt. 4
Gospodarka Komunalna.

Pan Walendowski zapytał, dlaczego występuje duża różnica finansowa pomiędzy dwoma firmami, za roboty porządkowe o podobnym zakresie robót.

Pan Łuszczyński stwierdził iż roboty porządkowe są podobne, ale wykonywane w innym okresie.

Inwestycje i remonty.

Pani Borzymowska zapytała, kiedy będzie rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę budynku urzędu gminy Michałowice.

Pan Pacyna poinformował, że zawrzeć umowę z wykonawcą należy w terminie do 18 lutego.2011r.

Pani Olak-Popko zapytał o zakres budowy odwodnienia w Michałowicach Wsi.

Pan Pacyna poinformował, że odwodnienie dotyczy ul. Kasztanowej, Poniatowskiego, Szarej i Borowskiego. Termin wykonania rok 2012.

Pan Zalewska zapytała, kiedy wykonawca uprzątnie teren budowy w ul. Ireny i Podhalańskiej w Komorowie.

Pan Pacyna poinformował, że teren zostanie uprzątnięty, gdy warunki atmosferyczne będą na to pozwalać.

Geodezja i rolnictwo.

Pan Chruściak zapytał, na ile dzięki wyrokowi sądu gmina zbliżyła się do odzyskania działki dzierżawionej przez „Michałowiczankę” w Komorowie.

Pan Sobol poinformował, że gmina powinna wystąpić do „Michałowiczanki” o wydanie działki.

Pan Chruściak zasugerował, aby nastąpiło to jak najszybciej. Następnie zapytał, czy Samorządowe Kolegium Odwoławcze już się wypowiedziało w sprawie odwołania „Michałowiczanki” w sprawie opłat za użytkowanie wieczyste.

Pan Sobol poinformował, że nie ma jeszcze odpowiedzi.

Pan Chruściak zapytał o rozstrzygnięcie sprawy pani Polesinek o rozgraniczenie nieruchomości.

Pan Sobol poinformował, że sprawa nie została zakończona i nowy termin sprawy został naznaczony na 23 lutego 2011.

Pan Chruściak stwierdził, że jeśli prawo Polskie nie może sobie z tym poradzić, to jest to parodia prawa. Zaproponował wystąpienie do Sądu Europejskiego.

Pan Wójt stwierdził, że można wystąpić do Sądu Europejskiego, ale po wyczerpaniu drogi sądowej w Polsce.

Zagospodarowanie Przestrzenne.

Brak uwag.

Kultura, sport i zdrowie.

Pan Kozłowski zapytał w jakim stopniu przyczyniła się gmina do zorganizowania spotkania wigilijnego w Sokołowie.

Pan Żuchowski poinformował, że jakaś współpraca była.

Pan Kozłowski stwierdził, że nikt nie pomógł przy organizacji, tylko przekazał finanse.

Pani Olak-Popko stwierdziła, że Dzień Seniora Gminy Michałowice był bardzo słabo rozpropagowany wśród mieszkańców.

Pan Wójt wyjaśnił, że wszystkie koła emerytów zostały powiadomione i one deklarowały o ilości osób. Natomiast w bieżącym roku nie będzie w ogóle takich imprez ponieważ finanse zostały wycięte. 

Pan Chruściak poinformował, że fundusze przeznaczone do dyspozycji kół emeryckich zostały zmniejszone przez pana Wójta już wcześniej a emerytów przybywa w naszej gminie a tym samym chętnych do korzystania z tych funduszy jest coraz więcej. Zaproponował, aby pan Wójt skorzystał z rezerwy budżetowej i dodał kołom emerytów do wysokości kwot z ubiegłego roku.

Gminna Oświata.
Brak uwag.
Pomoc społeczna.
Brak uwag.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Pani Borzymowska zapytała o wniosek aplikacyjny dotyczący wzmocnienia potencjału kadry samorządowej.

Pani Idzikiewicz poinformowała, że był złożony wspólny wniosek z Pruszkowem i Raszynem w celu zdobycia środków na szkolenie pracowników. 

Pani Borzymowska zapytała na jakie środki zewnętrzne gmina będzie występowała w ramach PROW 2007-2013.

Pan Pacyna poinformował, że gmina szykuje się do aplikacji wod-kan.

 
Ad. pkt. 5
Brak uwag.
 
Ad. pkt. 6

Pan Wójt poinformował, że z racji tego że Gmina Michałowice jest  wiejską gminą w dniu 3 kwietnia 2011 roku zostaną przeprowadzone wybory do Rady Powiatu Mazowieckiej Izby Rolniczej. W Gminie Michałowice będzie wybierany jeden przedstawiciel.

 
Ad. pkt. 7

Pan Rajski poinformował, że do Rady Gminy wpłynęło kilka pism, do których Rada powinna się odnieść.

Skarga pani Ewy Kurzajewskiej na nieotrzymanie wiążącej informacji od pana Wójta. Skarga dotyczy prośby o wyrażenie zgody na przedłużenie na własny koszt wodociągu przez mieszkańców ul. Szarej w Michałowicach. 

Pan Przewodniczący zaproponował przekazanie skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.

Przystąpiono do głosownia w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.

Za przekazaniem    - 15

Przeciw                    - 0

Wstrzymało się       - 0

Rada wniosek przyjęła.

 

Pismo z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie,  dotyczące skargi p. Elżbiety Gustakowskiej – Smolak na działania Wójta Gminy Michałowice. Przypomniał, iż sprawą wcześniej zajmowała się Komisja Rewizyjna. Sprawa dotyczy przesunięcia przystanku autobusowego. Pan Przewodniczący zaproponował przekazanie skargi do Komisji Rewizyjnej.

 

Przystąpiono do głosownia w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.

Za przekazaniem    - 15

Przeciw                    - 0

Wstrzymało się        - 0

Rada wniosek przyjęła.

 

Pismo pani Jadwigi Pióro z Reguł dotyczące spraw własnościowych, zajęcia drogi. Przypomniał, że sprawą miała zająć się  na ostatnim posiedzeniu poprzedniej kadencji Komisja GKiP z powodu nie przybycia na nią osoby zainteresowanej sprawa nie została rozpatrzona. Zaproponował przekazanie sprawy do rozpatrzenia przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.

Następnie przedstawił pisma informacyjne z którymi można zapoznać się w biurze rady.

Pismo Zarządu Transportu Miejskiego w sprawie wspólnego biletu.

Pismo RIO w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej Regulaminu przyznawania dotacji na usuwanie i utylizacje azbestu.

Petycja mieszkańców  dotycząca wniosku o budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Tadeusza Borowskiego w Michałowicach Wsi.  

Pismo mieszkańca gminy pana Tomasza Łozińskiego dotyczące braku konsultacji społecznej przy decyzji dotyczącej budowy budynku urzędu gminy.

Wpłynął wniosek Rady Sołeckiej i Sołtysa Sokołowa o rozszerzenie rady sołeckiej z trzech członków do pięciu.

 
Ad. pkt. 8

Pani Borzymowska zpytała o termin zainstalowania przystanków autobusowych na ul. Podhalańskiej w Komorowie.

Pan Łuszczyński poinformował, że gmina zwróciła się do zarządcy linii autobusowej o wyrażenie zgody w tej sprawie i czeka na odpowiedź.

Pani Kamińska w imieniu mieszkanki Opaczy pani Teresy Tolak zobowiązała się do przekazania informacji iż sprawę SIR-COM-u, osobiście poruszy na następnej sesji.

Pani Olak-Popko stwierdziła, że firma SIR-COM łamie prawo.
Pan Bośka zapytał o realizację odwodnienia

Pan Kawiorski poinformował, że jest zrobiony projekt i koncepcja odwodnienia a kiedy będzie relacja to tego nie wie, zostały określone koszty tego zadania i rada podejmie decyzję o realizacji.

Pan Bośka stwierdził, że w ul. Kamelskiego należy wykonać studzienkę, ponieważ ulica jest zalewana wodą.  Ta sama sytuacja występuje w ul. Polnej, przy ul. Różanej, gdzie przy opadach deszczu mieszkańcy mają utrudnione przejście ulicą.

Pan Walendowski poprosił o przekazanie informacji do biura rady, co gmina przygotowała na nadchodzące ferie dla naszych dzieci i młodzieży.

Pani Zalewska zapytała o przebieg informacji pomiędzy zakładem energetycznym a gminą w sprawie wyłączania prądu podczas prac związanych z cięciem gałęzi drzew przy drogach.

Pan Łuszczyński poinformował, że zakład energetyczny zwyczajowo rozwiesza ogłoszenia na terenie gminy, natomiast nie powiadamia gminy.

Pani Zalewska zapytała, czy gmina może podjąć się rozmowy z zakładem energetycznym, aby informacje były zamieszczane z odpowiednim wyprzedzeniem, oraz aby prace były wykonywane w okresie wiosennym a nie zimowym, ponieważ po wyłączeniu prądu następują utrudnienia z system alarmowym oraz sprzętem domowym.

Pan Łuszczyński poinformował, że ogłoszenia są wywieszane z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Pan Chruściak podziękował za usunięcie śmieci tworzących dodatkową tamę na jaźie przy zalewie, stwierdził że sprawa została doraźnie załatwiona ponieważ trzeba usunąć samowolę budowlaną w postaci kraty, w przeciwnym razie sytuacja będzie się powtarzała.

Następnie porosił o informację w sprawie przebicia ul. Starego Dębu do ul. Turystycznej, gdzie chodzi o pozyskanie terenu od ogrodu działkowego w Komorowie. Zaproponował aby poprosić przedstawicieli ogrodu działkowego i zawrzeć w tej sprawie porozumienie.

Pan Kozłowski zwracając się do pana Wójta zapytał, dlaczego nie zajął stanowiska w sprawie prośby zebrania wiejskiego dotyczącego pomocy przy zorganizowaniu pieczonego ziemniaka, natomiast samowolnie podjął decyzję o otwarciu orlika.

Pan Wójt stwierdził, iż sprawa była kilka razy omawiana i nie ma potrzeby po raz kolejny na ten temat dyskutować.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady pan Paweł Zacny zamknął obrady IV sesji Rady Gminy Michałowice.

 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 04.04.2011 14:24
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 62
Autor: Urszula Bejda