Urząd Gminy Michałowice
11.07.2011 14:04

Protokół nr VI

Z obrad VI sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2010-2014 z dnia 2011.04.19

Z obrad VI sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 19 kwietnia 2011 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 11 radnych.

 
Ad. pkt.1

Przewodniczący pan Paweł Rajski powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obecnych jest 9 radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały.

1.Sprawy porządkowe.
2.Uhonorowanie długoletniego pożycia małżeńskiego.
3.Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Michałowice”,

2)      wprowadzenie opłaty prolongacyjnej,

3)      zmieniająca uchwałę Nr XXVII/194/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice,

4)      przeprowadzenia konsultacji w mieszkańcami zamieszkałymi na terenie sołectwa Sokołów, gmina Michałowice, dotyczących zmiany § 14 statutu sołectwa,

5)      uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Michałowice,

6)      nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice ,

7)      nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice,

8)      oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Reguły, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice,

9)      oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice,

10) oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Komorów, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice,

11) oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Komorów Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice,

12)  zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Grodzisk Mazowiecki opracowania wspólnego stanowiska w zakresie realizacji systemu lokalnego transportu zbiorowego w obszarze zachodniej części aglomeracji warszawskiej,

13)  stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,

14)  wskazania Wiceprzewodniczącego Rady dokonującego w stosunku do Przewodniczącego Rady czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego,

15) rozpatrzenia skargi Pani Elżbiety Gustakowskiej-Smolak na działania Wójta Gminy Michałowice,

16)  rozpatrzenia skargi Pani Ewy Kurzajewskiej na działania Wójta Gminy Michałowice,

4.Stanowisko Rady Gminy Michałowice w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2011 rok.

5.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 15 stycznia 2011r. do 05 kwietnia 2011r

6.Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na IV sesji rady gminy
7.Informacje Wójta Gminy.
8.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
9.Sprawy wniesione.
Za przyjęciem – 9
Przeciw             - 0
Wstrzymało się- 0

Porządek obrad VI sesji został przyjęty.

 
Ad. pkt. 2

Pan Wójt przystąpił do wręczania medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Medale otrzymali Państwo Alicja i Ekspedyt Ćwilichowscy obchodzący 60-tą rocznicę ślubu.

Pan Wójt i pan Rajski złożyli życzenia Jubilatom.

Pan Chruściak poinformował, że Państwo Ćwilichowscy są wspaniałymi działaczami, prowadzą koło emerytów, pomagają ludziom od wielu lat, pogratulował bardzo serdecznie.

 
Ad. pkt.3.1

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Michałowice”.

Pan Łuszczyński poinformował, że wykonanie przedstawionego projektu należy do obowiązków ustawowych gminy. Przedstawiony projekt był wyłożony do publicznego wglądu, oraz uzyskał wymagane opinie od Samorządu Województwa Mazowieckiego. W trakcie wyłożenia planu nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Michałowice”.

Za przyjęciem – 11
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr VI / 28 /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.2

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

Pani Jankowska poinformowała, że opłata prolongacyjna będzie naliczana od podatku, które będą rozkładane na raty lub będą odroczone terminy płatności. Stwierdziła, iż o wysokości opłaty prolongacyjnej stanowi rada Gminy w formie uchwały, z tym że nie może ona przekroczyć 50% stawki odsetek od zaległości podatkowej.

Pan Krzyżanowski poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

Za przyjęciem – 11
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr VI / 29 /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.3

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XXVII/194/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.

Pani Żakowska poinformowała, że zaproponowany projekt uchwały rozszerza zapis §7 polegający na dopisaniu w paragrafie zapisu „o kierowników świetlic szkolnych”. Proponowana zmiana została zgłoszona przez dyrektorów szkół i daje ona możliwości lepszego motywowania nauczycieli do wydajniejszej pracy.

Pan Krzyżanowski poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XXVII/194/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.

Za przyjęciem – 10
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 1
Uchwała Nr VI / 30 /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji w mieszkańcami zamieszkałymi na terenie sołectwa Sokołów, gmina Michałowice, dotyczących zmiany § 14 statutu sołectwa.

Pani Idzikiewicz zaproponowała wpisanie do §2 i 3 w wykropkowane miejsca datę 20 maja.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji w mieszkańcami zamieszkałymi na terenie sołectwa Sokołów, gmina Michałowice, dotyczących zmiany § 14 statutu sołectwa.

Za przyjęciem – 11
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr VI / 31 /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.5

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Michałowice.

Pan Łuszczyński poinformował, że podstawowym elementem programu jest dokładna i szczegółowa inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 10
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr VI / 32 /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.6

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, iż jest to rutynowa uchwała dotycząca nadania nazw ulicom położonym w Regułach, ul. Jarzębinowej, ul. Dereniowej, ul. Berberysowej.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 11
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr VI / 33 /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.7

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że uchwała dotyczy nadania nazwy „Jagodowa” drodze położonej we wsi Pęcice.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 11
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr VI / 34 /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.8

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Reguły, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że dotychczasowy dzierżawca działki w Regułach zwrócił się z prośbą o przedłużenie umowy dzierżawy, do kompetencji rady Gminy należy wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Krzyżanowski poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Reguły, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 11
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr VI / 35 /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.9

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że dzierżawa dotyczy działki położonej w Nowej Wsi, na okres trzech lat.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Krzyżanowski poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 11
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr VI / 36 /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.10

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Komorów, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że dzierżawa dotyczy działki położonej we wsi Komorów na okres trzech lat. Na działce znajduje się pawilon handlowy stanowiący własność dzierżawcy.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Krzyżanowski poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Komorów, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 11
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr VI / 37 /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.11

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Komorów Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że dzierżawa dotyczy działki położonej we wsi Komorów Wieś na okres trzech lat.

Pan Rajski poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Krzyżanowski poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 11
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr VI / 38 /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.12

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Grodzisk Mazowiecki opracowania wspólnego stanowiska w zakresie realizacji systemu lokalnego transportu zbiorowego w obszarze zachodniej części aglomeracji warszawskiej.

Pan Wójt poinformował, że Związek Transportu Miejskiego w Warszawie zakłada znaczny wzrost częściowego udziału gmin w finansowaniu usług komunikacyjnych, co wiąże się ze wzrostem wydatków z budżetu gminy na komunikację publiczną, istnieje konieczność podjęcia działań polegających na wypracowaniu wspólnego stanowiska z jednostkami w sprawie finansowania ZTM.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Krzyżanowski poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Zalewska zapytała, czy planowy wzrost w finansowaniu ZTM wspólnego biletu na poziome 40% dotyczy wszystkich samorządów.

Pan Wójt wyjaśnił, że ZTM dąży do tego, aby udział samorządów w finansowaniu tego typu linii był na poziomie 40% kosztów dla wszystkich samorządów.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Grodzisk Mazowiecki opracowania wspólnego stanowiska w zakresie realizacji systemu lokalnego transportu zbiorowego w obszarze zachodniej części aglomeracji warszawskiej.

Za przyjęciem – 11
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr VI / 39 /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.13

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Pan Rajski poinformował, że w dniu 29 marca 2011 roku wpłynęło do Rady Gminy pismo dotyczące rezygnacji pana Sławomira Walendowskiego z wypełniania mandatu radnego gminy Michałowice.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Za przyjęciem – 11
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr VI / 40 /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.14

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady dokonującego w stosunku do Przewodniczącego Rady czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego.

Pan Rajski poinformował, że czynności związane z poleceniem wyjazdu służbowego w stosunku do przewodniczącego rady dokonuje wiceprzewodniczący wskazany przez radę. Zaproponował pana Pawła Zacnego do dokonywania czynności związanych z polecenie wyjazdu służbowego przewodniczącego rady.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady dokonującego w stosunku do Przewodniczącego Rady czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego.

Za przyjęciem – 10
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 1
Uchwała Nr VI / 41 /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.15

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Elżbiety Gustakowskiej-Smolak na działania Wójta Gminy Michałowice.

Pan Rajski poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przedstawienie sprawy.

Pani Kamińska poinformowała, że Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu pisma pani Elżbiety Gustakowskiej-Smolak stwierdziła, że jest to ponowienie skarg składanych przez panią Elżbietę Gustakowską-Smolak w latach ubiegłych. W związku z tym, że nie zaszły żadne nowe okoliczności, opinia jest taka jak przy poprzednich skargach, bezzasadna.  

Za treścią opinii było 4 głosy za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Elżbiety Gustakowskiej-Smolak na działania Wójta Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 11
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr VI / 42 /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.16

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Ewy Kurzajewskiej na działania Wójta Gminy Michałowice.

Pan Rajski poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przedstawienie sprawy.

Pani Kamińska poinformowała, że Komisja Rewizyjna badając sprawę zapoznała się z dokumentacją oraz wysłuchała wyjaśnień inspektora ds. inwestycji, która bardzo dobrze znała sprawę pani E. Kurzajewskiej.

Komisja wydała opinię za treścią której było 4 głosy za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Ewy Kurzajewskiej na działania Wójta Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 11
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr VI / 43 /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem stanowiska Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2011 rok.

Pan Rajski zapytał o uwagi do projektu stanowiska planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Pani Kamińska poinformowała, że plan pracy był szczegółowo omawiany na komisji, na której został przyjęty wraz ze zgłaszanymi poprawkami.

Brak uwag.

Pan Rajski zapytał o uwagi do projektu stanowiska planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.

Pan Strzelecki zapytał o brak tematu dotyczącego bezpieczeństwa publicznego.

Pan Rajski poinformował, że tym tematem głównie będzie się zajmowała Komisja Spraw Społecznych, która ma taki punkt w swoim planie pracy. 

Brak dalszych uwag.

Pan Rajski zapytał o uwagi do projektu stanowiska planu pracy Komisji Budżetu i Finansów.

Pan Krzyżanowski poinformował, że plan pracy był omawiany na komisji, na której został przyjęty.

Brak uwag.

Pan Rajski zapytał o uwagi do projektu stanowiska planu pracy Komisji Spraw Społecznych.

Pani Brzeska poinformowała, że w planie pracy występują terminowe przesunięcia, ale wszystkie zostaną zrealizowane.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem stanowiska w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2011 rok.

Za przyjęciem   – 10

Przeciw              - 0
Wstrzymało się – 1
Stanowisko Nr 2 /2011 stanowi załącznik do protokołu.

Prowadzenie sesji objął pan Paweł Zacny.

 
Ad. pkt.5
Gospodarka Komunalna

Pan Chruściak porosił o wymianę złamanego znaku drogowego na rondzie.

Pan Wójt poinformował, że znak zostanie wymieniony.
Pani Zalewska poruszyła kwestię oświetlenia ulicznego.
Inwestycje i remonty.

Pan Zacny zapytał, kiedy będzie wykonana przebudowa ul. Mickiewicza w Michałowicach.

Pan Wójt poinformował, że nie rozstrzygnięto przetargu i będzie przeprowadzony ponowny.

Geodezja i Rolnictwo.

Pan Chruściak poruszył sprawę samowolnego zagrodzenia drogi gminnej w ul. Wschodniej we wsi Komorów. Przypomniał, że sprawa ciągnie się już przez dwie kadencje, obecnie padły już ostateczne wyroki sądowe, komornik przystąpił do rozgradzania ulicy i sprawa trafiła znów do sądu. Poprosił o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Pan Wójt poinformował, że w tej sprawie toczy się wiele spraw, jedna jest główna a drugie postępowanie dotyczy procedury komorniczej, gdzie występują proceduralne sytuacje.

Pan Chruściak stwierdził, że ze względu na długi, niezrozumiały przebieg tej sprawy należałoby zwrócić się do Sądu Europejskiego o ostateczne rozstrzygnięcie. Zapytał, czy procedura w Polsce już została całkowicie wykorzystana.

Pan Wójt poinformował, że procedura jeszcze nie została wykorzystana, jeszcze sprawa ciągnie się w sądzie.

Pan Chruściak w związku z niezrozumiałym skomplikowaniem tej sprawy poprosił o krótkie spisanie stanu sprawy rozgrodzenia ul. Wschodniej we wsi Komorów.

Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne.

Pani Borzymowska zapytała, kiedy Gmina otrzymała opinię od Wojewody Mazowieckiego w sprawie Studium.

Pan Sobol poinformował, że opinia powinna być w ciągu miesiąca.
Kultura Sport i Zdrowie.
Brak pytań.
Gminna Oświata.
Brak pytań.
Pomoc Społeczna.
Brak pytań.
Pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Pani Borzymowska zapytała kiedy zostanie złożony wniosek aplikacyjny w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego.

Pan Wójt poinformował, że nabór będzie ogłoszony na przełomie maja i czerwca.

Sprawy Różne.

Pan Wójt przedstawił nowo wybranych sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.

 
Ad. pkt. 6
Brak uwag.
 
Ad. pkt. 7

Pan Wójt z okazji zbliżających się Świąt złożył najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich.

 
Ad. pkt. 8

Pan Rajski przypomniał o oświadczeniach majątkowych, które należy złożyć do końca kwietnia.

Następnie poinformował, że wpłynęło pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, dotyczące skargi na działanie Wójta Gminy Michałowice w sprawie uregulowania stanu prawnego ul. Zielonej w Nowej wsi.

Pan Przewodniczący zaproponował przekazanie skargi do Komisji Rewizyjnej.

 

Przystąpiono do głosownia w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.

Za przekazaniem    - 10

Przeciw                    - 0

Wstrzymało się        - 0

Rada wniosek przyjęła.

Następnie przekazano informację o skierowaniu skargi do pana Wójta na pracownika Urzędu Gminy. Są to kompetencje pana Wójta.

 
Ad. pkt.9

Pan Chruściak zapytał o stan prac związanych z modernizacją SUW Komorów oraz o instalację nowej studni.

Pan Kawiorski poinformował, że obecnie są przeprowadzane testy dotyczące odpowiedniego ciśnienia wody, natomiast co do studni to  jest ona zamontowana i uruchomiona.

Pan Chruściak zapytał, czy gmina wystąpiła o wydanie działki użytkowanej bezumownie przez „Michałowiczankę”.

Pan Wójt poinformował, że na następnej sesji taką informację poda, ponieważ w dziale geodezji były ostatnio zmiany personalne.

Pan Chruściak zapytał, czy Samorządowe Kolegium Odwoławcze wypowiedziało się w sprawie odwołania „Michałowiczanki” dotyczące zwiększenia opłat za użytkowanie wieczyste.

Pan Wójt poinformował, że nie ma jeszcze informacji w tej sprawie.

Pan Chruściak zwracając się do pana Wójta zapytał, czy rozważył jego propozycję w sprawie wyrównania diet dla kół emerytów do wysokości kwot z roku 2010.

Pan Wójt poinformował, że jeszcze tej propozycji nie rozważał.

Pan Chruściak zapytał, czy były podjęte kroki w sprawie zorganizowania spotkania z przedstawicielami Ogrodu Działkowego we Wsi Komorów w celu zawarcia porozumienia dotyczącego przebicia ul. Starego Dębu do ul. Turystycznej.

Pan Wójt poinformował, że były podjęte kroki, które były nieskuteczne i do tej sprawy jeszcze wróci.

Pan Chruściak zapytał jak wygląda sprawa dotycząca usunięcia samowoli budowlanej w postaci kraty na jazie, przy zalewie w Komorowie.

Pan Wójt poinformował, że były podjęte kroki w tej sprawie, natomiast jaz nie jest gminny i gdy nie ma śmieci, to nie występuje podniesienie stanu wody. Stwierdził, że jaz nie ma wpływu na podniesienie stanu wód, gmina będzie się starać aby w wypadku pojawienia się śmieci natychmiast je sprzątać.

Pan Chruściak stwierdził, że założony przez wędkarzy jaz powoduje powstanie dużej tamy wodnej co skutkuje podniesieniem  wód gruntowych.

Pani Popko poinformowała,  że pięciu samorządowców z terenu naszej gminy zostało odznaczonych Krzyżami Zasługi przez Pana Prezydenta, które wręczył Wojewoda Mazowiecki.

Pan Wójt poinformował, że odznaczenia zostały przyznane na wniosek Wójta.

Pani Popko poinformowała, że Krzyżami zasługi zostali odznaczeni z naszej gminy samorządowscy: pan T. Chruściak, pan D.Korpetta, pan J. Sierak, pan S. Walendowski, pan B. Kuss.

Przedstawiła uwagi dotyczące strefy rekreacji w Michałowicach: sprawę porządku, konieczność naprawy bramy, furtki od ulicy Szkolnej bez klamki, stojącej wody na trawnikach z powodu braku odwodnienia. Domaga się, aby w trybie pilnym za środki wykonawcy doprowadzić otoczenie strefy do prawidłowego stanu, zadbać o roślinność oraz wykonać odwodnienie. Poprosiła o zajęcie się tą sprawą.

Następny problem dotyczył nieprawidłowego zamontowania skrzynek elektrycznych. Następnie porosiła o zamontowanie tablic graficznych mówiący o nakazie jazdy dzieci w kaskach.

Poprosiła o przejrzenie monitoringu w celu wykrycia osób dewastujących bramę.

Pan Łuszczyński poinformował, że sprawą porządku na strefie zajmuję się osoba która sprząta kilka razy dzienne i utrzymuje porządek. Stwierdził, że brama została zdewastowana i naprawiona, klamka została zniszczona i zostanie naprawiona, zostały zniszczone łańcuchy.

Odwodnienie firma wykona w zakresie ujętym w przetargu.

Pani Popko stwierdziła, że wykonawca powinien odtworzyć stan środowiska, to co zniszczył jeżdżąc po ul. Szkolnej po ścieżce rowerowej, po trawniku.

Pan Łuszczyński poinformował, że będzie wykonany przegląd gwarancyjny.
Pani Popko zapytała o monitoring przy stacji WKD.

Następnie poprosiła o wystosowanie pisma do policji o szczególny nadzór wieczorami na strefie rekreacji.

Pan Zacny poprosił o przejrzenie monitoringu przy WKD z piątku na sobotę (z 16 na 17 kwietnia).

Pan Kawiorski poinformował, że monitoring jest przeglądany przez osobę, która to urządzenie zawieszała.

Pan Chruściak podziękował wszystkim którzy przyczynili się do uzyskania zaszczytnego odznaczenia.

Co do wypowiedzi pana Wójta podzielił się swoją wiedzą na temat przyznawania odznaczeń. Zgodnie z przepisami ustawy z 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, która określa tryb nadawania i wręczania orderów i odznaczeń z wnioskiem o nadanie odznaczeń osobom związanych z obszarem województwa może wystąpić wyłącznie Wojewoda.

Pani Borzymowska zapytała o stan działań gminy w ul. Długiej w Granicy.

Pan Pacyna stwierdził, iż znane są problemy, są one do rozwiązania, potrzebne są jednak środki finansowe.

Pan Wójt poinformował, że musi zabezpieczyć w budżecie środki na to zadanie.

Pani Zalewska złożyła wniosek pisemny do pana Wójta dotyczący porządkowania parkowania w centrum Komorowa.

Następnie przekazała kwestę pana Bryksy, obecnie radnego powiatowego, który jako radny gminy zgłosił wniosek do budżetu na rok 2011. Wniosek składający się z dwóch części, jedna część dotyczyła zadań na rok 2011, a druga była interpelacją dotyczącą zadań na rok 2010. Wniosek był z września 2010 roku, odpowiedź była od pana Wójta częściowa, w związku z tym prośba pana radnego o odpowiedź pełną na wnioski do budżetu i na interpelację drugiej części, która dotyczyła roku 2010.

Następnie zapytała, czy były wnioski dotyczące złych zachowań, wandalizmu na strefie w Komorowie i  nad zalewem.

Pan Łuszczyński poinformował, że na tych strefach z aktem wandalizmu i dewastacji nie spotkał się, natomiast tygodniowo zbierane sa tam trzy worki butelek po alkoholu.

Pan Strzelecki poinformował, że rada Sołecka upoważniła go, aby na sesji po raz kolejny przypomniał o długu jaki Komorów jest winien z lat 2000-2001. Pieniądze były przeznaczone w formie pożyczki na zakup ośrodka zdrowia przy ul. Turkusowej w Komorowie i miały być oddane w latach późniejszych. Oczekuje konkretnej odpowiedzi w tej sprawie.

Pani Popko poruszyła sprawę nielegalnego zajmowania pasów drogowych. Poprosiła, aby gmina zaprowadziła porządek i przywróciła tereny zielone. Następnie poprosiła aby gmina doprowadziła do likwidacji parkingów na terenach zielonych w ul. Szkolnej. Następnie zapytała, kto wydał polecenie wjazdu koparce na trawniki, które zostały zniszczone.

Pan Łuszczyński stwierdził, że nikt z gminy nie wydawał takiego polecenia.

Pani Idzikiewicz powracając do sprawy odznaczeń dla samorządowców z naszej gminy poinformowała, że w lutym 2010 roku wpłynęło pismo do Wójta Gminy od Wojewody Mazowieckiego w sprawie obchodów 20-lecia samorządu w Polsce. Wojewoda zasugerował o wystąpienie w sprawie odznaczeń państwowych dla działaczy. Pan Wójt w swoim piśmie wskazał cztery osoby i wystąpił z pismem do Przewodniczącego Rady pana Walendowskiego o podanie osób do odznaczeń. Pan Przewodniczący wskazał trzy osoby. Wpłynął jeden wniosek skierowany do Wójta podpisany przez radnych, sołtysów, samorządowców z terenu naszej gminy o odznaczenie dla pana Walendowskiego. Wnioski podpisywał pan Wójt, które zostały skierowane do Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z ustawą nie można bezpośrednio wystąpić do Prezydenta tylko za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Dwa wnioski zostały odrzucone.

Pani Kamińska stwierdziła, że radni nie opiniowali żadnego wniosku, czy Przewodniczący Rady zgłosił wniosek sam.

Pani Idzikiewicz stwierdziła, że do pana Wójta wpłynęło pismo podpisane przez Przewodniczącego Rady.

Pan Rajski stwierdził, że nie należy się dłużej się nad tym tematem rozwodzić, ale się cieszyć, że tylu naszych samorządowców zostało odznaczonych.

Pani Kamińska poinformowała o akceptacji złożonych wniosków, natomiast jej pytanie dotyczyło braku informacji w tej sprawie, ponieważ może ktoś by miał jeszcze inne propozycje.

Pani Idzikiewicz stwierdziła, że w każdej chwili może być inicjatywa do pana Wojewody w sprawie nadania odznaczeń.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady pan Paweł Rajski zamknął obrady VI sesji Rady Gminy Michałowice.

 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 11.07.2011 14:04
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 22
Autor: Urszula Bejda