Urząd Gminy Michałowice
11.10.2011 14:09

Protokół nr VII

Z obrad VII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2010-2014 z dnia 2011.06.15

Z obrad VII sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 15 czerwca 2011 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 11 radnych.
 
Ad. pkt.1

Przewodniczący pan Paweł Rajski powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obecnych jest 11 radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały.

Następnie odczytał projekt porządku obrad.

Pan Wójt zgłosił wniosek w sprawie rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr V/27/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działek nr ew. 625/2 i 628/16, położonych w obrębie ewidencyjnym wieś Reguły, stanowiących własność Gminy Michałowice.

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta dotyczącego rozszerzenia  porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr V/27/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działek nr ew. 625/2 i 628/16, położonych w obrębie ewidencyjnym wieś Reguły, stanowiących własność Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 12
Przeciw             – 0
Wstrzymało się – 0
Wniosek został przyjęty.

Wobec zgłoszonego wniosku porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

1.       Sprawy porządkowe.
2.       Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy.
3.       Podjęcie uchwał w sprawach:

1.      zatwierdzenia sprawozdań i udzielenia absolutorium za rok 2010 Wójtowi Gminy Michałowice,

2.      dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011,

3.      zmieniająca Uchwałę Nr IV/21/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2011-2020,

4.      umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Michałowice oraz jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg,

5.      wyrażenia zgody na przyjęcie zadania od Powiatu Pruszkowskiego,

6.      udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi Pruszkowskiemu,

7.      ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

8.      wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Michałowice,

9.      ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Michałowice,

10.   uchwalenia aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy Michałowice na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017,

11.   uchwalenia programu ochrony środowiska dla Gminy Michałowice na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017,

12.   wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 143/22 , położoną we wsi Opacz Kolonia, gmina Michałowice,

13.   wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Reguły, Gmina Michałowice,

14.   nabycia przez Gminę Michałowice nieruchomości gruntowych stanowiących części działek ew. nr 539/3 i 539/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gmina Michałowice,

15. nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice ,

16.   trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

17. zatwierdzenia do realizacji w 2011 roku projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1,

18. Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2013,

19. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Michałowice w sprawie podziału osiedla Komorów (Komorów, Granica) i utworzenia nowej jednostki pomocniczej osiedla Granica w dotychczasowych granicach administracyjnych miejscowości,

20. zmiany w §14 statutu sołectwa Sokołów,

21. ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet dla radnych, sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli,

22. zmieniająca uchwałę Nr V/27/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działek nr ew. 625/2 i 628/16, położonych w obrębie ewidencyjnym wieś Reguły, stanowiących własność Gminy Michałowice. 

4.      Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 06 kwietnia 2011r. do 31 maja 2011r

5.      Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na V i VI sesji rady gminy

6.       Informacje Wójta Gminy.
7.       Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
8.       Sprawy wniesione.
Za przyjęciem – 12
Przeciw             - 0
Wstrzymało się- 0

Porządek obrad VII sesji został przyjęty.

 
Ad. pkt.2

Przewodniczący Rady pan Paweł Rajski poinformował, iż projekt protokołu z V sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, był wyłożony do wglądu w biurze rady, zapytał o uwagi do treści.

Nie zgłoszono uwag.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu z V sesji Rady Gminy.

Za przyjęciem – 12
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 0

Rada Gminy przyjęła protokół z V sesji rady Gminy.

 
Ad. pkt.3.1

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań i udzielenia absolutorium za rok 2010 Wójtowi Gminy Michałowice.

Pan Rajski poinformował, że Komisja Rewizyjna sformułowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, wpłynęły także opinie RIO. Następnie odczytał uchwałę RIO nr 153/W/11 z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Michałowice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok. Opinia pozytywna (w załączeniu do protokołu).

Następnie poinformował, że sprawozdanie i projekt uchwały były opiniowane przez poszczególne komisje.

Pani Brzeska- Kalczuk poinformowała, że Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok oraz sprawozdanie finansowe.

Pan Majtyka poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2010 rok, sprawozdanie finansowe, oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Pani Zawadzka poinformowała, że Komisji Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok, sprawozdanie finansowe, oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Pani Kamińska poinformowała, ze Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2010 rok wraz z opinią RIO, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie finansowe za 2010 rok.

Następnie przedstawiła opinię Komisji Rewizyjnej o realizacji budżetu Gminy Michałowice w 2010 roku oraz wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Michałowice.

Pan Rajski odczytał uchwałę Nr 228/W/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Komisje Rewizyjną Rady Gminy Michałowice wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu w 2010 roku (uchwała w załączeniu do protokołu).

Przystąpiono do dyskusji nad sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2010 rok.

Pan Chruściak zwrócił uwagę na nowy, zmieniony sposób opiniowania budżetu przez Komisję Rewizyjną i Komisję Budżetu i Finansów.

Stwierdził, iż obecny sposób jest niezbyt jasny, opinie są bardzo ogólne. Do tej pory w/w komisje szczegółowo opisywały swoje opinie, szczególnie dotyczyło to wydatków. Działy były określone, mogły być wpisane uwagi, było rzetelnie i jasno. Dlatego zaproponował, aby w przyszłym roku wrócić do takiego sposobu opiniowania budżetu.

Następnie stwierdził, że główną podstawą oceny pracy pana Wójta była realizacja i sposób wykonania poszczególnych zadań budżetowych. Stwierdził, iż były pozytywne jak i negatywne strony realizacji. Do negatywnych należą: niezrealizowanie punktu budżetu gminy dotyczącego powołania straży gminnej, niezrealizowanie zadań dotyczących odwodnień, budowy dróg, mało efektywne starania o środki zewnętrzne. Za pozytywne uważa realizację poszczególnych etapów inwestycji a szczególnie Studium Zagospodarowania Gminy. W związku z wspólną i własną analizą przedstawionego sprawozdania będzie głosował za udzieleniem absolutorium.

Pan Wójt przypomniał, iż zmiana dotycząca straży miejskiej była w trakcie roku zatwierdzona przez radę. W sprawie środków unijnych stwierdził, iż w pewnych sytuacjach gmina nie może sięgnąć po te środki.

Pan Górniak podkreślił, iż rok 2010 był rokiem składania wielu wniosków, które nie zostały jeszcze ocenione merytorycznie, gmina czeka na wyniki. Podkreślił, iż gmina Michałowice jest w sytuacji dosyć trudnej, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków na Mazowszu ponieważ kryteria oceny w ramach regionalnego programu są takie, że najwięcej punktów dostają gminy o najniższym wskaźniku „G”

 

 na mieszkańca, natomiast nasza gmina jest liderem, w pierwszej dziesiątce na Mazowszu.

Pani Borzymowska stwierdziła, że nie ma budżetów ani ich realizacji doskonałych, ale zawsze mogą być lepsze. Stwierdziła, że nie jest przekonana jeśli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych. Nie podobają się jej pewne rzeczy infrastrukturalne jak choćby odwodnienie, co jest rzeczą kluczową dla naszej gminy, ponieważ woda zalegająca na parcelach, w piwnicach, garażach stała się bardzo dolegliwym problemem, jest tematem kosztownym, dlatego należy myśleć o środkach, natomiast w omawianym budżecie tego nie widać.

Będzie głosowała za udzieleniem absolutorium na zachętę, aby w przyszłym roku było lepiej.

 

Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym za 2010 rok.

Brak.

Dyskusja o stanie mienia komunalnego.

Pan Chruściak poprosił o informację w sprawie działki leżącej przy ul. Norwida, na której została wybudowana samowolnie droga. Przypomniał, że sprawa była poruszana na Komisji GKiP.

Pani Suliga poinformowała, że sprawa nie została jeszcze wyjaśniona.

Pan Chruściak poprosił o jak najszybsze wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Pan Rajski stwierdził, że jest to pierwsze, samodzielne absolutorium dla Wójta Gminy Michałowice. Jest wiele rzeczy pozytywnych, ale dają się zauważyć niebezpieczne tendencje, które powinno się bardziej wnikliwie tłumaczyć, analizować, aby w kolejnych budżetach tych spraw nie zabrakło.  

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań i udzielenia absolutorium za rok 2010 Wójtowi Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr VII / 44 /2011 stanowi załącznik do protokołu.
Pan Rajski pogratulował panu Wójtowi życząc kolejnych absolutoriów.

Pan Wójt podziękował za wynik głosowania, jednocześnie uświadamiając radnym, że realizacja budżetu nie była lekka, starał się wykonać budżet jak najlepiej.

 
Ad. pkt.3.2

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011.

Pani Jankowska omówiła poszczególne załączniki a następnie w imieniu pana Wójta przedstawiła trzy autopoprawki w załączniku nr3 wynikające z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów, które stanowią załącznik do protokołu.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że do biura rady i do pana Wójta wpłynęło pismo w formie pytań nawiązujące do przedstawionych zmian w budżecie, z prośbą o odczytanie na sesji.

Pan Wójt stwierdził, iż pismo jest bardzo ogólne.

Pan Rajski poinformował, iż chciałyby odczytać pismo, ponieważ o to został poproszony.

Pani Zalewska składając wniosek formalny zaproponowała przerwę, aby radni otrzymali i zapoznali się z pismem oraz dokonali oceny, czy to pismo jest do tego punktu czy nie i czego dotyczy ten wniosek.

Pan Rajski stwierdził, iż pismo na pewno dotyczy omawianego punku.

Pan Chruściak zwracając się do pani Zalewskiej zapytał, czy od tej pory próbowała wprowadzić nową zasadę polegającą na tym, że wszystkie pytania zadawane na sesji będą musiały być zgłaszane przed sesją. A wszystko po to, aby mogła się z nimi wcześniej zapoznać.

Następnie stwierdził, że pytania zadane przez radnych słownie czy w formie pisemnej są dokładnie taką samą formą zapytania.

Pani Zalewska poinformowała, że pismo jest w obiegu, znane w urzędzie, więc Radny ma takie samo prawo zapoznać się z dokumentem już oficjalnym, a nie wnoszonym na sesji, ponieważ znacznie wcześniej było już złożone.

Nawiązując do wypowiedzi pana Chruściaka stwierdziła, że warto pamiętać o procedurach ponieważ na Komisji GKiP dochodziło do niestosowania Statutu Gminy Michałowice, gdzie były próby przegłosowywania wniosków merytorycznych jako formalnych.

Pan Chruściak odnosząc się do wypowiedzi pani wiceprzewodniczącej, odnośnie Komisji GKiP przypomniał, że złożył konkretny wniosek a pani wiceprzewodnicząca pozwoliła sobie interpretować, czy to jest wniosek formalny, czy merytoryczny. I to co się działo na komisji GKiP ma swój dalszy ciąg na obecnej sesji. Stwierdził iż jest to przeszkadzanie ze strony pani radnej w prowadzeniu sesji, ponieważ wystarczyło by przeczytanie pytań.

Pan Rajski podkreślił, iż są to normalne pytania, które były by zadane na sesji i dlatego uważa że z tymi pytaniami powinien zapoznać radę.

Przystąpiono do głosowania wniosku formalnego pani Zalewskiej w sprawie wprowadzenia przerwy w celu zapoznania się radnych z pytaniami i dokonania ich oceny.

Za wnioskiem    -    8
Przeciw              -    0
Wstrzymało się   -    4
Rada wniosek przyjęła.
Przewodniczący zarządził przerwę.
 

Pan Majtyka ze względu na fakt, iż nie ma oczekiwań na natychmiastową odpowiedź na pytania zgłosił wniosek na przeniesienie odczytania pytań do punktu „informacje i komunikaty przewodniczącego rady”.

Pan Rajski stwierdził, że jest zobligowany do zadawania pytań w temacie zmian do budżetu.

 

Przystąpiono do głosowania wniosku pana radnego Majtyki polegającego na przeniesienie odczytania tych pytań do punktu siódmego - informacje i komunikaty przewodniczącego rady.

Za wnioskiem    -    8
Przeciw              -    4
Wstrzymało się   -   0
Rada wniosek przyjęła.

Pani Borzymowska zapytała, jakie ogólne założenia polityki finansowej gminy i konstrukcji budżetu zostały przyjęte przez pana Wójta podczas prac przygotowania projektu budżetu i czy zapewniają one utrzymanie krótko i długookresowej równowagi budżetowej.

Pan Wójt poinformował, iż odpowiedź na zadane pytanie znajduje się przy projekcie budżetu na rok 2011, w części opisowej.

Pani Popko zapytała jaki powinny zdaniem pana Wójta wyglądać w roku bieżącym i w latach przyszłych wzajemne relacje zmian wydatków i dochodów budżetowych, a zwłaszcza tempa wzrostu wydatków bieżących w stosunku do dynamiki zmian dochodów budżetu.

Pan Wójt zapytał, do którego punktu zmian omawianej uchwały odnosi się pytanie.

Pani Popko poinformowała, że pytania powstały pod wpływem dyskusji na komisjach, na których okazało się, że przy głosowaniu nad budżetem na rok 2011 radni nie zostali uświadomieni, że z zeszłego roku zostało 7,5 ml zł. Wcześniej pan Wójt dostał od radnych pozwolenie na zaciągnięcie kredytów w wysokości podobnej kwoty. Zaciągane kredyty obniżają siłę finansową gminy. Stąd są pytania, które dotyczą całej przyszłości naszej gminy. Przypomniała fakt debaty nad uchwałą budżetową, gdzie pan Wójt wręczył swoje autopoprawki do WPF na 5 min. przed głosowaniem i nie było z tym problemu. Stwierdziła, że gdyby sytuacje finansowe były jasne, to tych pytań by nie było.

Pan Chruściak przypomniał, że obecnie prowadzona jest dyskusja na temat zmian budżetowych, które jednak konkretnie powiązane są z wieloletnią prognozą finansową w związku z tym chciałby w swoim pytania powołać się na sprawy zawarte w WPF.  Poinformował, że  w opracowaniu w ubiegłym roku „Wieloletnim Planie Finansowym Gminy Michałowice na lata 2010-2025”wykazano niekorzystna tendencję obniżania własnego potencjału inwestycyjnego gminy. Przyczyną był bardzo wysoki przyrost wydatków bieżących.

Pani Zalewska zgłosiła wniosek formalny dotyczący przerwania wypowiedzi pana radnego Chruściaka.

Pan Wójt stwierdził, iż zaczyna się tworzyć sytuacja niepotrzebna, na wszystkie pytania zostanie przekazana odpowiedź pisemna po dokonaniu analizy. Cieszy go troska o stan finansów naszej gminy, jednak temat jest zbyt obszerny i nie chciałby go zbywać powierzchownymi odpowiedziami i opiniami na ten temat.

Pan Rajski stwierdził, iż waga problemu zawarta w pytaniach nie obliguje do udzielenia natychmiastowej odpowiedzi, ponieważ jest to obszerny materiał. Troska radnych jest podyktowana tym, że na komisjach nie było pełnej odpowiedzi na przedstawione pytania. Pan Zacny stwierdził, iż zgonie ze Statutem wniosek formalny nie może dotyczyć przerwania wypowiedzi panu radnemu.

Pan Rajski w związku z zaistniałą sytuacją odczytał ze Statutu Gminy Michałowice czym jest wniosek formalny. Następnie zwracając się do pana Chruścika poprosił o kontynuację przerwanego pytania.

Pan Chruściak poinformował, że jego wypowiedź jest związana ze sprawozdaniem pana Wójta i przedłożonymi zmianami do budżetu oraz z Wieloletnim Planem Finansowym. Stwierdził, iż przedstawione zmiany wykazują w dalszym ciągu niekorzystną tendencję obniżenia własnego potencjału inwestycyjnego gminy, poprzez wysoki przyrost wydatków bieżących. Podkreślił, iż pogłębia się różnica pomiędzy wzrostem dochodów a przyrostem wydatków bieżących, co jest bardzo niebezpieczne dla każdej gminy.

Dlatego uważa, że należy podjąć natychmiast działania naprawcze, ponieważ w przeciwnym razie w najbliższych dwóch latach może nastąpić drastyczny spadek własnych środków przeznaczonych na inwestycje.

Przerwanie swojej wypowiedzi przez panią Zalewską uważa za niezgodne ze Statutem, a także wysoce nieetyczne.

Pan Wójt stwierdził, iż na te pytania będzie odpowiedź na piśmie natomiast uważa, że troska jest cenna.

Pani Borzymowska przypomniała, że każdemu radnemu z mocy ustawy o samorządzie gminnym i z mocy statutu gminy przysługuje  prawo głosu i pan przewodniczący może ten głos udzielić lub go odebrać, nikt więcej. Dlatego będzie korzystała z prawa głosu i będzie się wypowiadała głośno ponieważ uważa, że głośne wyrażenie wcześniej złożone na piśmie jest bardzo właściwe, wskazane. Dlatego nawiązując do wypowiedzi pana Chruściaka, zwracając się do pana Wójta poprosiła o podanie szacunku własnych środków budżetowych, bez kredytów i pożyczek, które gmina będzie mogła przeznaczyć na inwestycje po spłacie kredytów w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową.    

Pan Wójt poinformował, że odpowiedzi udzieli na piśmie.

Pani Zalewska stwierdziła, że zadawane pytania nie dotyczą omawianego projektu uchwały, ponieważ pytania dotyczą wieloletnich prognoz finansowych, a więc następnego projektu uchwały.

Pan Rajski stwierdził, iż nie zgadza się z wypowiedzią pani przewodniczącej, ponieważ zadawane pytania jak najbardziej dotyczą zmian budżetu.

Pani Zalewska poprosiła o opinię prawną, czy pytanie dotyczące wieloletniego planu finansowego zostało zadanie we właściwym punkcie obrad.

Pani Domańska stwierdziła, że nie ocenia pytań zadawanych przez radnych, ponieważ nie jest to jej rola. Jeśli radny chce zadać pytanie do projektu uchwały to ma takie prawo. 

Pani Popko stwierdziła, że zgodnie z nową ustawą WPF uchwała się razem z uchwałą budżetową.

Następnie zapytała, czy pan Wójt ocenił zdolność kredytową naszej gminy w przyszłych latach.

Pan Wójt poinformował, że odpowiedzi udzieli na piśmie na pkt 6, 7, 8, 9, 10, 11.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011 z autopoprawkami.

Za przyjęciem – 9
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 4
Uchwała Nr VII /45/2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.3

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr IV/21/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2011-2020.

Pan Wójt poinformował, że przedstawiony projekt uchwały jest uaktualnieniem Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr IV/21/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2011-2020.

Za przyjęciem – 9
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 4
Uchwała Nr VII / 46 /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Michałowice oraz jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.

Pani Jankowska poinformowała, że w związku z wejściem w życie nowej ustawy o finansach publicznych organ stanowiący określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Michałowice oraz jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr VII / 47 /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.5

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania od Powiatu Pruszkowskiego.

Pan Wójt poinformował, że zawarcie porozumienia z Powiatem Pruszkowskim umożliwi wykonanie przez Gminę opracowań projektowych w pasach dróg powiatowych oraz późniejszą wspólną realizację robót budowlanych.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania od Powiatu Pruszkowskiego.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr VII / 48 /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.6

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

Pan Wójt poinformował, że zawarcie porozumienia umożliwi wykonanie inwestycji w pasach dróg powiatowych. Są to inwestycje poprawiające bezpieczeństwo ruchu, szczególnie pieszych. Wniósł autopoprawkę polegającą na dopisaniu do §1 i pkt.1 podpunktu 4 w brzmieniu „ciągu pieszo-rowerowego w ul. Matejki w Komorowie”.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi Pruszkowskiemu z autopoprawką.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr VII / 49 /2011 stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad. pkt.3.7

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Pan Wójt poinformował, że wysokość opłaty za wpis do rejestrów żłobków i klubów dziecięcych określa rada gminy w drodze uchwały. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia. Zaproponował ustalenie opłaty w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, która wynosi w 2011 r. 416zł.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Za przyjęciem – 9
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 4
Uchwała Nr VII / 50 /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.8

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Michałowice.

Pani Żakowska poinformowała, że sejm w dniu 04 lutego 2011 r. przyjął ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zgodnie z którą opieka nad najmłodszymi może być prowadzona w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna lub nianię. Nowe prawo umożliwia zakładanie żłobków, klubów dziecięcych gminom w formie gminnych jednostek budżetowych i podmiotom prywatnym na zasadach działalności gospodarczej. Podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce mogą otrzymywać na każde dziecko objęte opieką dotację celową z budżetu gminy. Wysokość i zasady ustalania dotacji celowej, określa rada gminy w drodze uchwały.

Poinformowała, że z ewidencji ludności naszego urzędu wynika, że jest zameldowanych około 400 dzieci urodzonych od dnia 01 stycznia 2009 r. do 30 kwietnia 2011 r. Aby zapewnić tym dzieciom opiekę gmina poniosłaby koszty przy założeniach przekazywania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki w wysokości 400 zł na każde dziecko, a kluby dziecięce w wysokości 200 zł na dziecko.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 12
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr VII / 51 /2011 stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad. pkt.3.9

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Michałowice.

Pani Żakowska poinformowała, że  znowelizowanie ustawy o systemie oświaty zobowiązało organy prowadzące do ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których gmina jest organem prowadzącym, w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Przedstawiony projekt uchwały wskazuje, że Rada Gminy podejmując uchwałę o wprowadzeniu odpłatności za usługi świadczone w przedszkolu, precyzuje świadczenia udzielane przez przedszkole, nieobjęte podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz określa wysokość tych opłat.

W projektowanej uchwale miesięczna odpłatność za przedszkole uzależniona jest od liczby godzin korzystania ze świadczeń placówki zadeklarowanej przez rodziców. Zapisy uchwały szczegółowo określają zakres i rodzaj świadczeń, za które rodzice wnoszą opłaty. Regulacje niniejszej uchwały przewidują zawieranie umów cywilnoprawnych pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem  dziecka określających szczegółowe relacje i obowiązki .

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Michałowice.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr VII / 52 /2011 stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad. pkt.3.10

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy Michałowice na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017.

Pan Łuszczyński poinformował, że aktualizacja Planu gospodarki odpadami została sporządzona jako realizacja przepisów ustawy o odpadach, która wprowadza obowiązek aktualizacji planów gospodarki odpadami. Obecny plan został opracowany w 2004 roku i stracił już na aktualności.  

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy Michałowice na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr VII / 64 /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.11

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla Gminy Michałowice na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017.

Pan Łuszczyński poinformował, że program ochrony środowiska został sporządzony na podstawie aktualnego stanu środowiska i określa w szczególności priorytety i cele ekologiczne, rodzaje i harmonogram działań proekologicznych. Opracowanie zostało wykonane przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie. Zgłosił autopoprawkę polegającą na zamianie nazwy Pęcice Małe na Pęcice na str.22 programu.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla Gminy Michałowice na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017 z autopoprawką.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr VII / 64 /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.12

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 143/22 , położoną we wsi Opacz Kolonia, gmina Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że aktualnie działka stanowi drogę wewnętrzną o szerokości 7m, obsługującą 6 działek, umożliwiającą połączenie do ul. Polnej. Właściciel wystąpił z wnioskiem o przekazanie działki stanowiącej drogę, na rzecz Gminy Michałowice.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 143/22 , położoną we wsi Opacz Kolonia, gmina Michałowice.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr VII / 55 /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.13

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Reguły, Gmina Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że działki położone są w Regułach, w pobliżu kolejki WKD, przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną. Sprawa kilka razy była rozpatrywana na kamisjach i dotyczy panów Misztal, którzy obecnie przebywają w Domu Opieki Społecznej.

 

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Reguły, Gmina Michałowice.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr VII / 56 /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.14

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice nieruchomości gruntowych stanowiących części działek ew. nr 539/3 i 539/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gmina Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że sprawa dotyczy tzw. opłotek, które umożliwią utworzenie ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Długą z ul. Główną, oraz rozwiązanie problemu komunikacyjnego dotyczącego przejścia od ul. Długiej do stacji kolejki WKD. 

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice nieruchomości gruntowych stanowiących części działek ew. nr 539/3 i 539/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gmina Michałowice.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr VII / 57 /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.15

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice.

Pani Suliga poinformowała, że właściciel działki w Regułach zwrócił się z propozycją nadania drodze  nazwy „Nawigacyjna”. Rada sołecka wsi Reguły pozytywnie zaopiniowała nazwę ulicy.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr VII / 58 /2011 stanowi załącznik do protokołu.
Pan Rajski na wniosek pani Brzeskiej zarządził przerwę.
 
Ad. pkt.3.16

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Pani Żaczkiewicz poinformowała, żeznowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na gminę obowiązek powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. Zgodnie z ustawą w drodze uchwały Rady Gminy ustala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu.

Projekt uchwały przewiduje, iż zarówno powołania jak i odwołania członka zespołu dokonuje Wójt Gminy Michałowice. Powołanie następuje na podstawie podpisanego porozumienia współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym. Zadania zespołu jak i grup roboczych wynikają z ustawy. Uchwała doprecyzowuje sposób funkcjonowania, terminy posiedzeń, sposób komunikacji, podejmowania decyzji.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr VII / 59 /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.17

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2011 roku projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

Pani Żaczkiewicz poinformowała, że w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki został ogłoszony nabór projektów systemowych w ramach priorytetu VII promocja integracji społecznej. Zgodnie z podziałem środków w ramach projektu dla Gminy Michałowice na realizację projektu przewidziano 160 000zł, konieczny wkład własny to 10,5% wartości projektu. Warunkiem niezbędnym do skorzystania z przydzielonej puli środków zgodnie z podpisaną w listopadzie 2008 roku umową jest opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie zgodnie z zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych. Przedkładany projekt uchwały jest jednym z wymaganych załączników do umowy dofinansowania. Uchwała pozwoli Gminie Michałowice/Ośrodkowi Pomocy Społecznej realizować projekt w 2011 roku.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2011 roku projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr VII / 60 /2011 stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad. pkt.3.18

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2013.

Pani Żaczkiewicz poinformowała, że zgodnie z znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Przedstawiony projekt programu kierowany jest do rodzin i osób bezpośrednio dotkniętych zjawiskiem przemocy, rodzin i osób zagrożonych, jak również pracowników służb udzielających wsparcia. W projekcie określono cele i zadania programu sposób monitorowania i sprawozdawczości. W programie zawarto wszystkie dotychczas prowadzone formy wsparcia i uzupełniając o Zespół Interdyscyplinarny

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2013.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr VII / 61 /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.19

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Michałowice w sprawie podziału osiedla Komorów (Komorów, Granica) i utworzenia nowej jednostki pomocniczej osiedla Granica w dotychczasowych granicach administracyjnych miejscowości.

Pani Idzikiewicz poinformowała, że podjęcie przez radę gminy uchwały o utworzeniu jednostki pomocniczej następuje po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami całej gminy. Uprawnienie do powołania jednostek zostało przyznane radzie gminy i stanowi jej wyłączną kompetencję. W imieniu pana Wójta zaproponowała wpisanie konsultacji na dzień 23 września 2011r. Zgłosiła poprawkę w ogłoszeniu pana Wójta polegającą na wykreśleniu dwóch zdań po trzecim akapicie i wpisaniu „Wniosek został ogłoszony przez Grupę Inicjatywną, poparty 470 podpisami, wraz z uzasadnieniem o następującej treści:”

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Michałowice w sprawie podziału osiedla Komorów (Komorów, Granica) i utworzenia nowej jednostki pomocniczej osiedla Granica w dotychczasowych granicach administracyjnych miejscowości z autopoprawką.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr VII / 62 /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.20

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany w §14 statutu sołectwa Sokołów.

Pani Idzikiewicz poinformowała, że do Wójta Gminy i do Rady Gminy wpłynął wniosek sołtysa i rady sołeckiej Sokołów w sprawie zmiany zapisu w statucie sołectwa Sokołów dotyczący zwiększenia liczebności członków rady sołeckiej do 5 osób. Rada Gminy zobowiązała pana Wójta do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, które zostały przeprowadzone w dniach 6-20 maja 2011r.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany w §14 statutu sołectwa Sokołów.
Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr VII / 63 /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.21

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet dla radnych, sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.

Pan Majtyka poinformował, że grupa radnych zgłosiła projekt uchwały w sprawie zmiany wypłat diet dla radnych. Stawki diet są bardzo podobne do obecnych stawek. Zmiana polega głównie na wypłacie ryczałtowej.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Strzelecki zapytał, po co ustalać nową uchwałę, jeśli środki finansowe prawie się nie zmieniły.

Pan Majtyka wyjaśnił, że w celu ułatwienia pracy pracowników urzędu, aby nie było pobierania gotówki z kasy.

Pan Strzelecki stwierdził, że według jego jest to zamach na kasę.

Pan Majtyka stwierdził, że nie jest to prawdą, ponieważ stawki za bardzo się nie zmieniły, są bardzo podobne.

Pani Kamińska stwierdziła, że uchwałę należało zmienić, ponieważ zapisy w starej uchwale były nieaktualne i należało je znowelizować.

Pani Warsztocka zapytała dlaczego radni traktowani są inaczej niż sołtysi. Radni mają ryczałt miesięczny, a sołtysi mają diety tylko wtedy, kiedy jest sesja. Zaproponowana kwota nie wystarczy nawet na zwrot kosztów telefonicznych, przeprowadzanych rozmów służbowych, dlatego czuje się gorzej potraktowana.

Pan Majtyka stwierdził, że sytuacja jest taka, że sołtysi najczęściej nie uczestniczą w komisjach i dlatego taka jest stawka.

Pan Rajski zwracając się do pani mecenas zapytał, co jest podstawą do wypłaty diet proponowanych w uchwale.

Pani Domańska stwierdziła, że zgodnie z zaproponowanym zapisem §5 proponowanej uchwały podstawą do wypłaty diet jest miesięczne zestawienie sporządzone na podstawie listy obecności z sesji i posiedzeń komisji. Dieta przysługuje za udział w pracach rady i nie jest wynagrodzeniem. Dieta przez RIO jest definiowana, jako rekompensata utraconego zarobku. Do rady gminy należy ustalanie w jakiej formie, w jakiej wysokości będzie przysługiwała dieta.

Pan Strzelecki stwierdził, że to sołtysi w terenie wykonują najgorszą, brudną robotę, a z kwoty zaproponowanej diety zostali wycenieni przez kolegów radnych na ¼ wartości radnego.

Pan Herner stwierdził, że jest gotowy na współpracę.

Pan Rajski stwierdził, że za tą rekompensatą powinno iść zaangażowanie i postawa radnych. Zgadza się, że uchwała podjęta w 2000 roku jest obecnie zdezaktualizowana, stwierdził, że nad tym projektem uchwały można by było jeszcze popracować, ponieważ wokół tego tematu jest dużo dyskusji. Działania dotyczące uporządkowania uchwały są słuszne, natomiast uważa że sprawa diet powinna wrócić do merytorycznych komisji celem przedyskutowania.

Złożył wniosek dotyczący ponownego rozpatrzenia diet z uwzględnieniem zaproponowanej uchwały i w relacji nowelizacji uchwały z 2000 roku.

Pani Kalczuk stwierdziła, że już taki wniosek był rozpatrywany na komisjach. Nie każdy jest zmuszony brać diety, jeśli ktoś poczuwa się do tego, że nie zasłużył to może je przekazać na dom dziecka, na bezdomne psy, czy na fundacje. Można w ogóle zrezygnować z diet.

 

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Rajskiego w sprawie ponownego rozpatrzenia przedstawionego wniosku dotyczącego ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet dla radnych, sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli przedstawionych przez grupę radnych w relacji nowelizacji  uchwały Nr XXXVII/226/2000 z 29.12.2000r. i skierowaniu do ponownej analizy do Komisji Spraw Społecznych i Komisji Budżetu i Finansów.

Za wnioskiem   – 4
Przeciw             - 9
Wstrzymało się – 0
Rada wniosku nie przyjęła.
 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet dla radnych, sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.

Za przyjęciem – 9
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 4
Uchwała Nr VII / 64 /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.22

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr V/27/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działek nr ew. 625/2 i 628/16, położonych w obrębie ewidencyjnym wieś Reguły, stanowiących własność Gminy Michałowice. 

Pan Wójt poinformował, że uchwała z 28 marca 20011 roku została zmieniona ze względu na brak w treści uchwały zapisu o nieodpłatnym ustanowieniu służebności przesyłu oraz o wprowadzeniu zapisu na czas nieokreślony.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr V/27/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działek nr ew. 625/2 i 628/16, położonych w obrębie ewidencyjnym wieś Reguły, stanowiących własność Gminy Michałowice. 

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr VII / 65 /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.4
Z zakresu gospodarki komunalnej.

Pani Popko zapytała w jakich miejscowościach będzie wykonywana dokumentacja sieci oświetleniowej ulicznej.

Pan Łuszczyński poinformował, że między innymi w Michałowicach.
Z zakresu inwestycji i remontów.

Pani Borzymowska zapytała na jakim etapie znajduje się przebudowa ulic Kotańskiego i Wiejskiej w Komorowie.

Pan Wójt poinformował, że w przeciągu tygodnia zostaną podpisane umowy z wykonawcami.

Pani Popko zapytała kiedy będzie rozstrzygnięty przetarg na przebudowę ul. Mickiewicza i ewentualnie kiedy zostanie zakończona ta inwestycja.

Pan Wójt poinformował, że w przeciągu tygodnia zostanie podpisana umowa z wykonawcą, natomiast okres budowy może potrwać kilka miesięcy.

Pan Chruściak zapytał jakie prace zostaną wykonane w bieżącym roku dla modernizacji SUW we wsi Komorów.

Pan Kawiorski poinformował, że w bieżącym roku prace modernizacyjne zostały już zakończone i następnych się nie przewiduje. Umowa z wykonawcą na modernizację została podpisana w 2010 roku z terminem realizacji kwiecień 2011.

Pan Chruściak przyjął z niepokojem informację, że następne prace związane z modernizacją SUW we Wsi Komorów podjęte zostaną  w roku 2012.

Z zakresu geodezji i rolnictwa.

Pan Chruściak zapytał o sprawę dotyczącą zagrodzenia ul. Wschodniej.

Pani Suliga poinformowała, że rozgraniczenie się nie dokonało z powodu nieodebrania korespondencji przez panią Polesinek w przedmiotowej sprawie. Został wyznaczony nowy termin.

Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Pani Borzymowska zapytała co jest przewidziane w planie miejscowym gminy Raszyn- Obszar II.

Pan Sobol poinformował, ze jest to bardzo duży plan obejmujący Janki, Wypędy najróżniejszym przeznaczeniem.

Z zakresu kultury, sportu i zdrowia.
Brak pytań.
Z zakresu gminnej oświaty.
Brak pytań.
 
Z zakresu pomocy społecznej.
Brak pytań.
 
Z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych.
Brak pytań.
 
Ad. pkt.5
Brak pytań.
 
Ad. pkt.6

Pan Wójt zaprosił na festyn w Michałowicach na sobotę 18 czerwca 2011r.

 
Ad. pkt.7
Pan Rajski poinformował, że wpłynęło kilka pism do Rady Gminy:

Powołania klubu radnych gminy Michałowice pod nazwą „Wszyscy Razem”, który został założony przez Panią Olak- Popko, Panią Ewę Borzymowską i Pana Pawła Kordysa.

Drugie pismo dotyczy tej samej sprawy a mianowicie skierowanie członka klubu, pani Borzymowskiej do składu Komisji Rewizyjnej.

Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczące wyboru ławników.

Kolejne pismo dotyczy uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Pismo Pani Anny Sulińskiej-Wójcik w sprawie przyjęcia dziecka do Gminnego Przedszkola. Z informacji które uzyskał, dziecko zostało przyjęte do przedszkola.

Pismo Pani Przewodniczącej Zarządu Osiedla Komorów dotyczące zmiany przeznaczenia środków przeznaczonych dla osiedla.

Pismo pana Przemysława Bryksy skierowane do Komisariatu Policji w Regułach dotyczące sprawy samochodów ciężarowych jeżdżących przez drogi osiedla Komorów.

Pismo pana Bolesława Kussa dotyczące problemu wodociągów, wody, ujęcia w Michałowicach. Temat skieruje do Komisji GKiP.

Do wglądu jest pismo pana Wójta skierowane do pana Bryksy dotyczące odpowiedzi na wnioski do budżetu składane w roku 2010 i 2011.

Z ul. Akacjowej od mieszkańców Opaczy Kolonia wpłynęło pismo do wiadomości Rady Gminy w sprawie oczyszczenia rowu odwadniającego.

Zgonie z wcześniejszym wnioskiem odczytał pismo radnych gminy Michałowice Pani Borzymowskiej, Pana Chruściaka, Pani Olak-Popko, Pana Rajskiego skierowane do Pana Wójta.    

 
Ad. pkt.8

Pani Borzymowska zapytała dlaczego został unieważniony przetarg na koncepcje Placu Paderewskiego w Komorowie.

Pan Kawiorski poinformował, że zgłosiła się grupa projektantów, którzy wykonają projekt bezpłatnie.

Pani Elżbieta Wyżycka przedstawicielka Zarządu Osiedla Komorów poruszyła sprawę parkingu przy starej poczcie w Komorowie i handlu w budce warzywnej. Zapytała co Gmina robi aby ukarać osoby, które handlują nielegalnie w miejscu absolutnie do tego nie nadającym się, w centrum Komorowa. Co Gmina zrobiła, aby ten handel, proceder ukrócić mając informacje, że te osoby działają nielegalnie, nie mają pozwolenia na handel.

Pan Wójt poinformował, że teren o którym jest dyskusja nie jest terenem gminnym.

Pan Marek Biskot zapytał, czy urząd może skutecznie wystąpić w tej sprawie.

Pan Wójt stwierdził, że może wystąpić po raz kolejny, ale nie wie, czy to będzie skuteczne. W pewnych sytuacjach gmina jest bezsilna.  

Pani Wyżycka zapytała, czy można sprawą zainteresować Komendanta Policji.

Pan Wójt wyjaśnił, że nie jest przełożonym Komendanta Policji.

Pani Wyżycka stwierdziła, że to wstyd iż sprawa nie jest rozwiązana przez tyle lat. Następnie zapytała, kiedy się doczeka położenia kilku płyt na chodniku.

Pan Wójt stwierdził, iż z tą sprawą należy się zwrócić do Starostwa.

Pan Zacny poinformował, że na początku lipca będzie spotkanie z radnymi powiatowymi i zostaną poruszone omawiane sprawy.

Pani Zalewska zapytała, jak wygląda korespondencja ze Starostwem w sprawie budki warzywnej. Złożyła wniosek do pana Wójta, na Komisji miała informację, że będzie egzekwowana odpowiedź od Starostwa.

Pan Wójt poinformował, że sprawa zostanie sprawdzona i wyjaśniona.

Pan Chruściak zapytał, czy było porozumienie z Zarządem Ogrodu Działkowego w Komorowie Wsi w sprawie przebiegu ul. Starego Dębu.

Pan Wójt poinformował, że były prowadzone rozmowy w tym temacie, jednak pani Sobierańska nie doprowadziła do spotkania z Zarządem. Nowy kierownik geodezji w najbliższym czasie będzie kontynuował ten temat.

Pan Chruściak zapytał, czy gmina uzyskała już odpowiedź z SKO w sprawie odwołania „Michałowiczanki” dot. opłat za użytkowanie wieczyste.

Pan Wójt poinformował, że nie ma jeszcze odpowiedzi.

Pan Chruściak poinformował, iż Rada Sołecka zwróciła się z prośbą o zainteresowanie się działalnością Koło Wędkarskiego z Pruszkowa na terenie Zbiornika Retencyjnego i interwencję w tej sprawie.

Pan Wójt poprosił panią Suligę o zainteresowanie się sprawą.

Pan Chruściak przedstawił następną sprawę zgłoszoną przez Radę Sołecką w sprawie wyegzekwowania rozgrodzenia terenu od osoby mieszkającej przy zalewie, przy strefie rekreacji, która bezprawnie zajęła teren gminny.

Pani Suliga poinformowała, że przygotowane są pisma w tej sprawie.

Pani Popko zapytała, na kiedy jest przewidywany odbiór ul. Regulskiej. I porosiła o powiadomienie o odbiorze.

Pan Pacyna poinformował, że jeszcze wykonawca nie zgłosił ulicy do odbioru.

Pani Zalewska zgłosiła wniosek dotyczący zbudowania parkingu przy ul. B. Prusa, przy przedszkolu w Komorowie ze środków przeznaczonych na remonty parkingów i chodników.

Pan Łuszczyński poinformował, że dokumentacja na to zadanie jest wykonana. Jest to przebudowa całej ulicy z parkingiem na kwotę ponad 200tys.zł. Podkreślił, że nie można tego zadania wykonać jako remontu, ponieważ jest to przebudowa całej ulicy.

Pani Zalewska zapytała, czy jest już przygotowany wniosek o termomodernizacje budynków szkolnych, wniosek który wcześniej zgłaszała.

Pan Górniak poinformował, że taki wniosek prawdopodobnie będzie można złożyć dopiero w grudniu.

Pan Zacny stwierdził, iż osoby zakładające swoją działalność gospodarczą powinni również zaprojektować na swoim terenie miejsca parkingowe.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady pan Paweł Zacny zamknął obrady VII sesji Rady Gminy Michałowice.

 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 11.10.2011 14:09
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 42
Autor: Urszula Bejda