Urząd Gminy Michałowice
18.07.2012 14:21

Protokół nr XII

Z obrad XII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2010-2014 z dnia 2011.12.21

Z obrad XII sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 21 grudnia 2011 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 radnych.
 
Ad. pkt.1

Przewodniczący pan Paweł Rajski powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obecnych jest 14  radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały.

Następnie poprosił przedstawicieli XIII Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej, Harcerzy z Michałowic o przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju.

Powitał i poprosił o zabranie głosu druhny Agnieszki, która przekazała Radnym Betlejemskie Światło Pokoju. Poinformowała, że światło zapalone zostało w grocie Narodzenia Pańskiego, które skauci a następnie harcerze przekazują Rodakom. Dlatego też  harcerze przekazali ogień braterstwa Radnym Gminy Michałowice.

Pan Rajski podziękował za przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju.

1.Sprawy porządkowe.

2.Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice

       Nr IV/20/2011,

2)      wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011,

3)      uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012-2020,

4)      uchwalenia Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice,

5)      określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

6)      uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Michałowice” na rok 2012,

7)      uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice” na rok 2012,

8)      sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Rady Gminy Michałowice Nr XLIV/412/2006 z 13 października 2006r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część IV obejmująca fragment wsi Komorów,

9)      wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów ewidencyjnych w gminie Michałowice,

10) rozpatrzenia skargi Pani Ewy Kubickiej na działania Wójta Gminy Michałowice,

11) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa sołectwa Suchy Las oraz zarządzenia wyboru sołtysa sołectwa Suchy Las.

4.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011.

5.Informacje Wójta Gminy.

6.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

7.Sprawy wniesione.
 
Za przyjęciem – 14
Przeciw             - 0
Wstrzymało się- 0

Porządek obrad XII sesji został przyjęty.

 
Ad.pkt.2

Przewodniczący Rady pan Paweł Rajski poinformował, iż projekt protokołu z X sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, był wyłożony do wglądu w biurze rady, zapytał o uwagi do treści.

Nie zgłoszono uwag.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu z X sesji Rady Gminy.

Za przyjęciem – 14
Przeciw             - 0
Wstrzymało się – 0

Rada Gminy przyjęła protokół z X sesji rady Gminy.

 
Ad. pkt.3.1

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011.

Pan Wójt zaproponował autopoprawkę polegającą na zmianie tytułu zadania z „Opracowania koncepcji zagospodarowani Placu Paderewskiego”  na „Opracowanie dokumentacji dla Placu Paderewskiego w Komorowie”.

Pani Jankowska omówiła kolejno zmiany przedstawione w załącznikach.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna. 

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011 z autopoprawką.

Za przyjęciem – 15
Przeciw            -  0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XII / 116 /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.2

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.

Pan Wójt wprowadził do załącznika 1 i 2 autopoprawki w formie pisemnej polegające na dopisaniu zadań: w pkt.6 „Modernizacji SUW Komorów”, w pkt.16 „Opracowania dokumentacji zagospodarowania Pl. Paderewskiego w Komorowie”, pkt.22 „Budowy budynku Urzędu Gminy wraz z lokalami użytkowymi”, w pkt.23 „Rozbudowy Szkoły w Nowej Wsi”. 

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna. 

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Chruściak stwierdził niekorzystną dla budżetu tendencję powiększania środków niewygasających z roku na rok.

Pani Popko zapytała, czy jest uwzględniona w budżecie  budowa nieskończonej ścieżki rowerowej w Michałowicach.

Pan Wójt poinformował, że budowa będzie skończona.

Pan Chruściak stwierdził, że zadania budżetowe uchwalone na dany rok powinny być realizowane w tymże roku i zauważa niedobrą tendencję nieukończenia, niezrealizowania zadań, które zostały zatwierdzone w tegorocznym budżecie i przesuwania ich realizacji na następny rok. Stwierdził, że większość inwestycji zostało przesunięte o pół roku, jak zakup agregatu na SUW Komorów, który w ciągu 12 miesięcy był niemożliwy do zrealizowania.

Pan Wójt stwierdził, że ocena dotycząca zakupu agregatu jest krzywdząca, ponieważ zakup agregatu na 2011 rok nie był w planach, była to kwestia wygospodarowania środków.

Pan Łuszczyński wyjaśnił, iż środki inwestycyjne przewidziane w 2011 roku zostały wykorzystane. Wykonano zestawy pomp poziomych, następnie wykonano dodatkową studnię, która została włączona w system. Natomiast środki, które pochodziły z oszczędności wydatków bieżących zostały przeznaczone na montaż agregatu, na który został ogłoszony przetarg. Nie była to prosta sprawa, ponieważ wymagała wielu uzgodnień dokumentacji systemu elektronicznego.

Pani Popko zapytała, na czym polegał problem z przetargiem na rozbudowę szkoły w Nowej Wsi.

Pan Wójt poinformował, że były odwołania do przetargu i nie można było go rozstrzygnąć.

Pani Borzymowska zapytała w jakim procencie w 2011 roku została wybudowana budowa budynku urzędu gminy.

Pan Kawiorski poinformował, że za sumę 6mln zł.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 z autopoprawkami.

Za przyjęciem – 12
Przeciw            -  0
Wstrzymało się- 3

Uchwała Nr XII / 117  /2011 stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad. pkt.3.3

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012-2020.

Pan Rajski odczytał uchwałę Nr Wa.414.2011 Składu Orzekającego RIO w Warszawie opiniującą pozytywnie przedłożony przez Wójta Gminy Michałowice projekt uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2020.

Pan Wójt przedstawił autopoprawki w formie pisemnej, które stanowią załącznik do protokołu.

Pani Jankowska omówiła kolejno autopoprawki przedstawione przez pana Wójta.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna. 

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Rajski zwrócił się do Rady Gminy o pozwolenie zabrania głosu osoby spoza rady, nie usłyszał sprzeciwu.

Pan Wojtowicz mieszkaniec Opaczy Kolonii zapytał o zakres prac zadania Przebudowa ul. Akacjowej w Opaczy Kolonia.

Pan Kawiorski stwierdził, iż nie ma przy sobie dokumentacji i może to wyjaśnić poza sesją.

Pani Borzymowska poruszyła sprawę odniesienia się wydatków bieżących do dochodów ogółem stwierdzając niepokojąco rosnące z roku na rok wydatki bieżące. Poinformowała, że zwiększenie dochodów jest na poziomie 2%, natomiast zwiększenie wydatków bieżących na poziomie 4%, więc uważa że zagrożona jest czujność finansowa.

Pan Wójt wyjaśnił, że gmina nie ma przeszacowanych spraw i nie widzi zagrożenia w żadnym momencie.

Pan Zacny wyraził swoje oburzenie sposobem wniesienia autopoprawek w ostatniej chwili, oraz manipulacją do której dochodzi, ponieważ opinia RIO wyraźnie mówi, że wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące, jest to zupełnie co innego o czym mówi pani radna Borzymowska.

Pani Popko stwierdziła, że RIO nie ingeruje w to jak jest układany budżet, tam pewne sprawy powinny się zgadzać.

Pan Wójt stwierdził, że RIO sprawuje nad gminą funkcje kontrolne i jeśli zachodzą jakiekolwiek niezgodności z przepisami, wchodzi zarząd z RIO i ustala preliminarz wydatków.

Pani Popko zapytała dlaczego w dochodach ogółem, w rubryce środków europejskich występują zawsze zera.

Pan Wójt wyjaśnił, że jeśli zostaną pozyskane środki to wówczas wpisywane są do budżetu.

 
Załącznik Nr 2.

Pan Robert Zalewski patrząc na zadanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej, Badylarskiej, Środkowej, Górnej, Bez Nazwy w Opaczy Kolonia zapytał, w której z wymienionych ulic w roku 2012 zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna.

Pan Wójt poinformował, że realizacja wymienionych inwestycji a w szczególności ul. Środkowej był zapomnianym rejonem. Koncepcja projektu opracowanego przez MPWiK mówiła o przejściu przez węzeł, co było nierealne. Nastąpiło przeprojektowanie i gmina szuka środków zewnętrznych na to zadanie, ponieważ sprawa jest bardzo kosztowna. Jeśli środki w 2012 zostaną pozyskane to rozpocznie się realizacja, ponieważ zaplanowana kwota w budżecie nie jest wystarczającą.

Pan Chruściak przypomniał, że wieloletnią prognozę finansową i budżet gminy uchwala rada w imieniu mieszkańców, w związku z czym bierze na siebie osobistą odpowiedzialność czy budżet i prognoza będzie uchwalona prawidłowo.

Następnie zapytał, dlaczego na modernizację SUW Komorów zmniejszane są nakłady łączne i nakłady na 2012 rok o 33,3%.

Pan Łuszczyński poinformował, iż zabezpieczona kwota w przedstawionym budżecie jest wystarczająca do skończenia pewnej części obiektu SUW.

Pan Chruściak zapytał, dlaczego na budowę ścieżki rowerowej do Pęcic nakłady się zmniejszają.

Pan Wójt poinformował, że cały czas była zakładana realizacja całego ciągu, jednak na chwilę obecną nie ma możliwości realizacji całej inwestycji, dlatego środki zostały zmniejszone i zostały przedstawione realne zapisy.

Pan Chruściak zapytał dlaczego na przebudowę ulic w Pęcicach Małych zmniejsza się kwotę prawie o pół miliona złotych.

Pan Wójt poinformował, że przy nakładzie prawie 8mln zł.  jest to mała kwota.

Pan Chruściak zapytał, dlaczego na Al. Jana Pawła II w Komorowie zmniejszone zostały nakłady finasowe.

Pan Wójt stwierdził, iż jest to plan i ma prawo w ten sposób planować.

Pan Chruściak zapytał dlaczego zmniejszono nakłady w kwocie 400tys. zł na przebudowę ulic we Wsi Komorów.   

Pan Wójt poinformował, że przeniesiono środki na ulice, które były w gorszym stanie technicznym.

Pan Chruściak zapytał o powód zmniejszenia nakładów w wysokości 150tys. zł na przebudowę ulic w Nowej Wsi.  

Pan Wójt poinformował, że przeniesiono środki na ulice które były w gorszym stanie.

Pan Chruściak zadał pytanie, dlaczego na rozbudowę Szkoły w Nowej Wsi nakłady zmniejszyły się o pół miliona złotych w porównaniu do prognozy finansowej uchwalonej w ubiegłym roku.

Pan Wójt poinformował, że taka kwota wyszła z przetargu.

Pan Chruściak zapytał, dlaczego zadanie Ośrodek dla ludzi starszych zmniejsza się o 10 tys.zł.

Pan Wójt stwierdził, iż wszystko jest planem i musi się wszystko bilansować.

Pan Chruściak zwrócił uwagę na zmniejszenie środków w kwocie 80tys.zł na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Pan Wójt stwierdził, iż takie są potrzeby.

Pan Chruściak stwierdził modernizacja oświetlenia daje bardzo duże oszczędności do budżetu.

Pan Wójt poinformował, że ogromne koszty wydawane są na oświetlenie ulic i na bieżący rok zaplanowana jest przedstawiona kwota.

Pan Chruściak poruszył sprawę budowy świetlicy we Wsi Komorów, przypomniał w ubiegłym roku w planie WPF na ten cel łączne nakłady wynosiły 1mln 42tys.zł. Natomiast w budżecie na 2012 rok pan Wójt zaproponował absurdalnie niską kwotę 10tys.zł.

Pani Popko zapytała, gdzie będzie budowany ośrodek dziennego pobytu dla ludzi starszych i jaka jest koncepcja tej inwestycji.

Pan Sobol poinformował, że gmina stara się pozyskać od ARSP teren w Pęcicach i ma być zrealizowany zapis zawarty w budżecie.

Pan Rajski w imieniu mieszkańców Pęcic Małych i Pęcic zapytał, dlaczego nie można ustalić i mieszkańców poinformować kiedy, jaka droga będzie wykonywana.

Pan Chruściak stwierdził iż obecnie największą inwestycją jest budowa budynku urzędu gminy, która zakończy się w 2012 roku i wówczas można już rozpocząć budowę szkoły w Komorowie a nawet ośrodka kultury.

Pan Wójt stwierdził, że należałoby zmienić WPF, pozdejmować pewne inwestycje.

Pani Popko zapytała o oświatowe inwestycje, zwłaszcza o Szkołę w Komorowie, która nie jest priorytetem.

Pani Milczarek z Zarządu Rady Rodziców Szkoły w Komorowie, stwierdziła że warunki lokalowe w szkole są niewystarczające, nie ma pracowni komputerowej, prawa dziecka są nagminnie łamane.

Pan Wójt poinformował, że wszystkich przedsięwzięć oświatowych nie da się zrobić w jednym czasie. Sprawa szkoły w Komorowie jest dosyć złożona, przypomniał że rok wcześniej pani Popko składała wniosek dot. likwidacji Liceum w Komorowie, chciałby ten temat przedyskutować, zdecydować i zamknąć. Kolejność prowadzenia inwestycji szkolnych wynika z gardłowej sprawy w Nowej Wsi, oraz poczynionych wcześniej spraw, jak zmiana miejscowego planu. Sprawa w Komorowie jest złożona ponieważ bez zmiany miejscowego planu rozbudowa nie będzie możliwa, potrzebna będzie jeszcze potrzeba termomodernizacji, oraz sprawa istnienia liceum.

Pani Zalewska stwierdziła, że należy rozwiązać problem rozbudowy szkoły podstawowej w Komorowie poprzez rozpoczęcie rozbudowy. Zapytała pana Wójta, czy można przystąpić do rozbudowy szkoły podstawowej, nie odkładając na dyskusję, czy będzie liceum czy nie jest tylko odkładaniem w czasie realizacji zadania, należy odłożyć kwestię liceum nie łącząc tych dwóch spraw.   Stwierdziła, że nie jest rozwiązaniem likwidacja liceum na rzecz rozwiązania problemu szkoły podstawowej.

Pan Chruściak stwierdził, że należałoby rozbudować szkołę podstawową łącznie ze stołówką.

Pan Wójt stwierdził, że jest wiele niedopowiedzeń w związku z funkcjonowaniem liceum, dlatego uważa że trzeba wcześniej te sprawy przedyskutować.

Pani Kaczorowska-Budek poprosiła, aby w kwestii likwidacji bądź nie liceum mógł uczestniczyć Zarząd Osiedla Komorów. Stwierdziła, że likwidacja liceum była by zbyt pochopną decyzją, liceum ma 100% zdawalność matur,  co świadczy o jego poziomie.

 
Przystąpiono do dyskusji zał. Nr 1 i 2.

Pani Popko zwróciła uwagę na  sprawę oświetlenia ulicznego, a zwłaszcza nadmiernego oświetlenia w okolicach szkoły w Michałowicach.

Pani Kaczorowska-Budek zapytała, czy jest przewidywana zmiana funkcjonalności gigantycznej powierzchni budynku urzędu gminy i co na tej powierzchni będzie.

Pan Wójt poinformował, że  wiosną wystąpi z takim  programem i wszystko będzie jawne.

Pani Głodowska poinformowała, że liceum w Komorowie istnieje od 20 lat, funkcjonując bardzo dobrze, ma bardzo dobre wyniki i dobrą opinię. Jako dyrektor szkoły chciałaby aby liceum nadal było, natomiast na pewno będzie dyskusja na ten temat.

Pani Zawadzka zgłosiła wniosek formalny o zakończenie dyskusji nad projektem uchwały, ponieważ zgłaszane  zagadnienia nie są związanie z Wieloletnią Prognozą Finansową.

Pan Chruściak stwierdził, że wszystkie wypowiedzi są jak najbardziej na temat, ponieważ dotyczą WPF. Podkreślił że, przerwanie możliwości wypowiedzi przy najważniejszej dyskusji w ciągu roku jest próbą zamknięcia ust radnym, którzy mają coś do powiedzenia i starają się być odpowiedzialni za kształt budżetu.

Pani Domańska poinformowała, że wniosek formalny rozstrzyga się niezwłocznie po zgłoszeniu i ewentualnym wysłuchaniu głosów za i przeciw.

Pan Chruściak zaapelował do pani radnej Zawadzkiej o wycofanie wniosku formalnego w związku z tym, że do głosów zapisanych jest jeszcze troje radnych i uniemożliwienie im wypowiedzi jest wysoce niestosowne.

 

Przystąpiono do głosowania wniosku pani Elżbiety Zawadzkiej w sprawie zamknięcia dyskusji nad omawianym projektem uchwały.

Za wnioskiem     - 7
Przeciw               - 5
Wstrzymało się   - 2   
Rada wniosek przyjęła.
 

Pan Chruściak zaproponował głosowanie imienne nad prognozą finansową.

Za wnioskiem    - 13
Przeciw              - 0
Wstrzymało się  - 1
Rada wniosek przyjęła.
 

Przystąpiono do głosowania imiennego nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012-2020.

W wyniku głosowania imiennego poszczególni radni głosowali w sposób następujący:

1. Elżbieta Biczyk                       -   za

2. Ewa Borzymowska                   - przeciw
3. Hanna Brzeska Kalczuk          - za
4. Tadeusz Chruściak                   - przeciw
5. Eugeniusz Hanc                        - za
6. Wojciech Herner                      - za
7. Anna Kamińska                        - za
8. Paweł Kordys                           - przeciw

9. Przemysław Majtyka                 - za

10. Anna Olak-Popko                    - przeciw
11. Paweł Rajski                             - przeciw
12. Paweł Zacny                             - za
13. Aurelia Zalewska                     - za

14. Elżbieta Zawadzka                  - za

Przewodniczący pan Paweł Rajski poinformował, że w wyniku głosowania imiennego nad przyjęciem uchwały oddano 9 głosów „za”, 5 głosów „przeciw”, bez głosów „wstrzymujących się”.  W związku z powyższym  Uchwała Nr XII/118/2011  w sprawieuchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012-2020 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Pan Rajski zaproponował 10 min. przerwy.

 
Ad. pkt.3.4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice.

Pan Rajski odczytał uchwałę Nr Wa.413.2011 Składu Orzekającego RIO w Warszawie opiniującą pozytywnie przedłożony przez Wójta Gminy Michałowice projekt uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, iż projekt uchwały budżetowej naszej gminy był omawiany szczegółowo na komisjach. Następnie poprosił panią Skarbnik o omówienie poszczególnych załączników.

Pani Jankowska omówiła poszczególne załączniki, następnie zaproponowała autopoprawki w tabeli nr 2 w dziale 900 polegające na przeniesieniu 1tys.zł  z poz. 928 do poz. 930 i taką samą kwotę z poz. 931 do poz.930. Następna autopoprawka do tab. nr 5 dział 801 roz.801106 polegająca na zamianie środków pomiędzy rozdziałami, przy punktach przedszkolnych zamiana środków pomiędzy przedszkolami.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna, trzy głosy „za” i dwa „wstrzymujące się”.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna, pięć głosów „za”, jeden „przeciwny” i cztery „wstrzymujące się”

.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna, siedem głosów „za” bez „wstrzymujących się” i „przeciwnych”.

 

Przystąpiono do dyskusji nad poszczególnymi załącznikami do projektu uchwały.

Tabela nr 1 – dochody budżetu Gminy.
 

Pani Borzymowska zapytała, o dochody podatków od osób fizycznych w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Pani Jankowska poinformowała, że jest założony wzrost o około 4mln zł.

Pan Chruściak  zapytał, czy prognoza zwiększenia dochodów w podatku od nieruchomości od osób fizycznych  na 2012 rok nie jest zbyt optymistyczna, czy opiera się na jakiś konkretach. Uważa, że wzrost jest zdecydowanie przeszacowany co dalszą konsekwencją  może być niewiarygodność wydatków.

Zauważył coraz bardziej niepokojący wzrost zadłużenia. Znaczącą również sprawą jest zmniejszenie z roku na rok inwestycji.

Pan Wójt poinformował, że cały budżet jest planem i należało przyjąć jakieś założenia. Stwierdził, że nie należy przedwcześnie wyciągać tak drastycznych wniosków, ponieważ  tego typu zagrożeń nie musi być, natomiast korekta może się w pewnym czasie pojawić.

Pan Chruściak stwierdził, że za uchwalenie budżetu ponosi odpowiedzialność pan wójt, ale rada gminy nie mniejszą ponieważ ją uchwala. Podstawą do uchwalenia budżetu są dochody, które jego zdaniem są przeszacowane, dlatego uważa że budżet jest nierealny.

Pan Wójt stwierdził, iż dochody są znane dopiero po rozliczeniu rocznym, natomiast ministerstwo pewne sprawy prognozuje i widzi te sprawy globalnie i na ich podstawie projektuje budżet.

Tabela nr 1 b – kwoty dochodów podlegające przekazaniu do budżetu państwa
Brak uwag.
 
Tabela nr 2 – wydatki budżetu Gminy
 
Dział 10 – Rolnictwo i łowiectwo
Brak uwag.
 
Dział 600 – Transport i Łączność.
Brak uwag.
 
Dział 710 – Działalność Usługowa
Brak uwag.
 
Dział 750 – Administracja Publiczna
Brak uwag.
 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Brak uwag.
 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Pani Borzymowska poinformowała, że z powodu nie powołania na terenie naszej gminy straży gminnej nie może być egzekwowany między innymi Regulamin utrzymania porządku i bezpieczeństwa. Następnie zapytała co jest powodem że nie można powołać straży, dlaczego gmina w tej sprawie nie może sobie z tym problemem poradzić.

Pan Wójt poinformował, że wcześniej była mowa o zmniejszaniu wydatków bieżących, a utrzymanie roczne straży gminnej związane jest ze zwiększeniem wydatków bieżących.

 

Dział 756 – Dochody osób prawnych

Brak uwag.
 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

 
Brak uwag.
 

Dział 758 – Różne rozliczenia

Brak uwag.
 
Dział 801 – Oświata i Wychowanie
 

Pani Borzymowska stwierdziła, że wydatki na oświatę zaproponowane przez pana Wójta są  większe od ubiegłorocznych i następuje systematyczny wzrost tych wydatków. Zaapelowała o przeprowadzenie przeglądu poszczególnych placówek oświatowych, podjęcie wysiłku aby znaleźć możliwości racjonalizowania wydatków. Poprosiła o dokonanie audytu wewnętrznego placówek oświatowych naszej gminy.

Stwierdziła, że zahamowanie wydatków oświatowych pozwoli na zwiększenie potencjału inwestycyjnego, co dla gminy jest bardzo ważnym argumentem.

Pani Biczyk przypomniała, że na ostatniej Komisji Spraw Społecznych sprawa była dość obszernie wyjaśniana przez Pana Zacnego.  Jednocześnie podkreśliła, że koszt przeprowadzenia audytu jest wbrew polityce oszczędności, którą pani radna Borzymowska  preferuje.

Pan Zacny poinformował, że w roku 2012 koszty, które są przeznaczone na oświatę proporcjonalnie w stosunku do subwencji są dużo niższe, niż koszty wydatkowane na oświatę w roku 2010 /2011.

Pan Tomasz Łoziński Przewodniczący Rady  Rodziców w Komorowie stwierdził, że należy tak inwestować i tak inwestycje poprowadzić, aby później bieżące utrzymanie było tańsze. Inwestycję należy przeprowadzać w odpowiednim czasie, nie przeciągając jej i nie inwestować w rzeczy mniej potrzebne.

 
Dział 803  – Szkolnictwo Wyższe.
Brak uwag
 
Dział 851 – Ochrona Zdrowia.
Brak uwag
Dział 852 – Pomoc Społeczna.
Brak pytań.
 

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Brak uwag.
 

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

Brak uwag

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

 

Pani Borzymowska zwróciła uwagę, że na organizację imprez gminnych wydaje się aż 29% środków przeznaczonych na kulturę w gminie.

Pani Poppko zaapelowała o ograniczenie imprez masowych typu festyny w których uczestniczy mało ludzi.

Pani Biczyk  zwróciła uwagę na niedoinformowanie mieszkańców całej gminy o organizowanych imprezach lokalnych.

Następnie podkreśliła znaczenie imprezy dożynkowej dla dzieci, dla zaktywizowania mieszkańców poszczególnych sołectw, gdzie można było spotkać ludzi pełnych pasji.

Następnie zacytowała wypowiedź sołtysa, że w naszej gminie potrzebne są zarówno salony poezji,  jak i imprezy plenerowe dla ogółu mieszkańców.

Odnośnie dożynek porosiła o bis w przyszłym roku.

Pani Kaczorowska wyraziła żal że Zarząd Osiedla Komorów  Granica w 2011 nie otrzymał z gminy środków na organizację imprezy, która miała być powtórzeniem imprezy z 2008 roku na której frekwencja była bardzo dobra. Wyraziła nadzieje, że w przyszłym roku będzie lepiej ponieważ pan Wójt obiecał środki na organizacje imprezy i będzie obchodzone 100-lecie Komorowa.

 
Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport

Pan Chruściak poruszył sprawę kosztów konserwacji fontanny na strefie rekreacji w Michałowicach, której koszt wynosi 5tys.zł. miesięcznie.

Pan Pacyna poinformował, ze koszt konserwacji wynosi 3 tys. miesięcznie a psuje się ona dlatego, że do fontanny wrzucane są różne dziwne rzeczy jak kamienie, gałęzie. Natomiast fontannę trzeba utrzymywać w zdatności, ponieważ jest taki zapis w umowie z darczyńcami grantu norweskiego.

Tabela nr 2 a– Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

Pan Rajski zwrócił uwagę na tendencję zmniejszającą przeznaczenie środków finansowych na inwestycje z 30% w 2009 roku na 13%  w 2011 możliwości finansowych na inwestycje. Podkreślił, że z takiej tendencji finansowej należy sobie zdawać fakty.

Pan Wójt poinformował, że ta kwestia dotyczy samorządów w całym kraju. Coraz więcej obowiązków ciąży na gminach, a za tym nie wędrują środki finansowe, jak żłobki czy przedszkola. Wiele samorządów dochodzi już do granicy, natomiast nasza gmina jeszcze sobie daje radę, ale występuje tendencja zniszkowa.

Pan Chruściak stwierdził, iż są samorządy gorzej sobie radzące, ale gmina powinna brać przykład z tych, które sobie radzą zdecydowanie lepiej jak np. Pruszków, który znakomicie powiększył środki na inwestycje. Nasza gmina właściwie nie ma strategii na wykorzystanie środków zewnętrznych i dlatego efekty wystąpień są bardzo znikome.

Pan Wójt wyjaśnił, że nie oznacza to, że gmina nie występuje o środki. Natomiast w wskaźnikach jesteśmy brani za bogatą gminą, infrastruktura jest rozbudowana i pewne inwestycje jak kanalizacja na terenie gminy są wykonane.

Pani Borzymowska poinformowała, że są coraz mniejsze środki w naszym budżecie na inwestycje. Stwierdziła, że 40% skromnego budżetu inwestycyjnego jest przeznaczone na budynek urzędu gminy, który nie jest inwestycją społecznie tak potrzebną, jest to kupa betonu, nie pasującego wogle do terenu.

Wracając do sprawy szkoły w Komorowie stwierdziła, że nie powinno być takiej sytuacji, aby prace inwestycyjne wykonywać w dwóch szkołach, a szkołę w Komorowie znajdującej się w dużej potrzebie, odstawić na przeczekanie. 

Pani Popko poruszyła sprawę przebudowy ulic w Michałowicach i Michałowicach Wsi. Stwierdzając, że należałoby skreślić te, które nie będą wykonywane, aby nie wprowadzać mieszkańców w błąd.

Nawiązując do budynku urzędu gminy, który zdominował budżet gminny zapytała, ile zostało już wydanych środków poza kwotą wynikającą z przetargu. Zapytała za co pan Wójt zamierza budować punkt przedszkolny i gdzie się będą bawiły dzieci na zewnątrz z tego punktu przedszkolnego

Pan Wójt   poinformował, że nie można zmieniać nazwy zadania i wszystkie ulice muszą być wpisane. Natomiast nie ma do końca decyzji że będzie punkt przedszkolny więc trudno mówić na ten temat.

Pani Borzymowska zapytała, czy jest analiza kosztów utrzymania 1m2 budynku.

Pan Kawiorski poinformował, że nie ma takich danych.

Pan Chruściak zapytał o budowę świetlicy w Komorowie Wsi na którą przeznaczona jest kwota 10tys.zł, w ubiegłym roku była to kwota 1mln 42tys.zł

Przypomniał, że wystąpił z wnioskiem na Komisji GKiP , aby zgodnie z zapisem notarialnym i z zobowiązaniem,  którego podjęła się gmina wydzielić z dochodów sumę, która pochodzi z dzierżawy terenu pod korty i dodać do budowy świetlicy w Komorowie. Przypomniał, że teren liczy około 17tys.m2 i został podarowany gminie przez mieszkańców Wsi Komorów, co jest potwierdzone notarialnym zapisem. Stwierdził, że nie jest to prośba, ale wymóg spełnienia zapisu notarialnego.

Następnie poinformował, że wcześniej w swojej wypowiedzi podał dane, które ukazywały zmniejszenia na inwestycje. Te zmniejszenia dotyczyły miejscowości Nowej Wsi, Komorowa Wsi, Komorowa i Pęcic Małych i niektóre z nich były bardzo poważne. Następnie przedstawił zwiększenia dotyczące m.in. przebudowy ulic w Opaczy Kolonii zwiększenia o 413tys.zł, przebudowy ulic w Michałowicach zwiększenie w nakładach łącznych o 1mln 900tys.zł., kolejna to przebudowa ulic w Michałowicach i Michałowicach Wsi o 460tys.zł, budowa odwodnienia w Michałowicach Wsi, budowa zbiornika retencyjnego w Michałowicach, budowa budynku urzędu Gminy, budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Regułach, modernizacja przedszkola w Michałowicach. Podsumowując stwierdził, że niestety z analizy projektu budżetu i zatwierdzonego WPF wypływa wniosek proponujący gminę dwóch prędkości, dwóch wartości, wielkości w wydawaniu środków finansowych.

Podkreślił, że pracując w gminie  21 lat, po raz pierwszy spotkał taką sytuację.

Pani Borzymowska zwracając uwagę na dofinansowanie inwestycji powiatowych, zapytała o zakres rzeczowy dofinansowania inwestycji powiatowych.

Pan Wójt poinformował, że Porozumienie było przedstawiane na komisjach i na sesji, jest pomysł na wykonanie odcinka Al. M. Dąbrowskiej i ul. Brzozowej, od ronda do ul. Berylowej.

Pani Borzymowska zapytała, co będzie robione za kwotę 20tys.zł przeznaczonych na zadanie Budowa ośrodka kultury w Komorowie.

Pan Wójt poinformował, że będzie robiona koncepcja.

Pani Borzymowska zapytała co zostanie zrobione za kwotę 10tys.zł na budowę boisk w Pęcicach Małych.

Pan Kawiorski poinformował, że sołtys Warsztocka ma zdecydować o wielkości boiska.

Pani Kaczorowska-Budek zapytała, czy problem własności działek centrum Komorowa już został uregulowany, czy projekt obejmuje również kwestie zagospodarowania działek PKP, działki po poczcie.

Natomiast odnośnie projektowania centrum Komorowa to po raz pierwszy się o tym dowiaduje.

Pan Sobol poinformował, że pas drogowy obejmuje również działkę PKP i działkę po starej poczcie.

Pani Kaczorowska-Budek zapytała w jaki sposób mieszkańcy i zarząd będą włączeni w opiniowanie, w konsultację.

Pani Zalewska przedstawiła obecną sytuację dotyczącą Al. M. Dąbrowskiej. Poinformowała, że porozumienie z powiatem powinno być znane ponieważ było podjęte na wrześniowej sesji rady gminy. Zostało zlecone opracowanie przeprojektowania odcinka od ul. Brzozowej do ul. Komorowskiej, do WKD i dalej Al. M. Dąbrowskiej, a wcześniej na sesji 15 czerwca 2011 roku zostały zatwierdzone środki na przeprojektowanie i ewentualnie realizację zadania. Zawieranie Porozumienia trwało kilka miesięcy ponieważ uzgodnienia z powiatem się przedłużyły do listopada. Jednocześnie złożona została oferta o przeprojektowanie omawianego obszaru przez projektanta, który wcześniej już projektował centrum od ul. Berylowej do ul. Kolejowej. Porozumienie jest konsumowane w ten sposób, że jest zawarta umowa  na opracowanie projektu polegającego na dostosowaniu projektu przyjętego przez Starostwo. Projekt będzie dostosowany do wszystkich postulatów wcześniej złożonych. Harmonogram przewiduje, że będzie to trwało kilka miesięcy.

 

Tabela nr 3 – Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2012 rok.

Brak uwag.

Tabela Nr 4 – Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska na 2012 rok.

 
Brak uwag.

Tabela Nr 5 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012.

 
Brak uwag.
 

Załącznik Nr 1 – Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Brak uwag.
 

Załącznik Nr 2 – Plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2012 roku.

 

Pan Zacny zgłosił wniosek formalny w sprawie imiennego głosowania na nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice.

 

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Zacnego w sprawie głosowania imiennego nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 15
Przeciw            -  0
Wstrzymało się- 0
Wniosek został przyjęty.
 

Przystąpiono do głosowania imiennego nad przyjęciem Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami.

W wyniku głosowania imiennego poszczególni radni głosowali w sposób następujący:

1. Ewa Borzymowska                  - przeciw
2. Hanna Brzeska Kalczuk          - za
3. Tadeusz Chruściak                   - przeciw
4. Eugeniusz Hanc                        - za
5. Wojciech Herner                      - za
6. Anna Kamińska                        - za
7. Paweł Kordys                           - wstrzymał się
8. Michał  Krzyżanowski            - za
9. Przemysław Majtyka              - za
10. Anna Olak-Popko                    - przeciw

11. Paweł Rajski                             - przeciw

12. Elżbieta Biczyk                        - za

13. Paweł Zacny                            - za
14. Aurelia Zalewska                  - za

15. Elżbieta Zawadzka                 - za

Przewodniczący pan Paweł Rajski poinformował, że w wyniku głosowania imiennego nad przyjęciem uchwały oddano 10 głosów „za”, 4 głosy „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.  W związku z powyższym  Uchwała Nr XII/119/2011  w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad. pkt.3.5

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Pani Strzelecka poinformowała, że zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą o podatku rolnym i podatku leśnym, Rada Gminy została upoważniona do określenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Za przyjęciem – 15

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XII /  126  /2011 stanowi załącznik do protokołu.
Pan Zacny zaproponował 10 min. przerwy.
 
Ad. pkt.3.6

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Michałowice” na rok 2012.

Pani Radzimirska poinformowała, że projekt uchwały wynika z zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Michałowice” na rok 2012.

Za przyjęciem – 14
Przeciw            -  0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XII /  120  /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.7

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice” na rok 2012.

Pani Radzimińska poinformowała, że projekt uchwały został opracowany na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa wymienia wprost zadania jakie gmina powinna podejmować w zakresie profilaktyki. Przedstawiony projekt programu zawiera wszystkie zadania, o których mowa w ustawie.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie
Za przyjęciem – 14
Przeciw            -  0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XII /  121  /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.8

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Rady Gminy Michałowice Nr XLIV/412/2006 z 13 października 2006r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część IV obejmująca fragment wsi Komorów.

Pan Sobol poinformował, że uchwała wynikła podczas rozpatrywania skargi jednego z właścicieli nieruchomości ze Wsi Komorów, jest rozbieżność pomiędzy tekstem a rysunkiem planu, rozbieżność zostaje zlikwidowana.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Rady Gminy Michałowice Nr XLIV/412/2006 z 13 października 2006r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część IV obejmująca fragment wsi Komorów.

Za przyjęciem – 15
Przeciw            -  0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XII /  122  /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.9

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów ewidencyjnych w gminie Michałowice.

Pani Suliga poinformowała, że zgodnie z procedurą zmiany granic obrębów Starosta Pruszkowski zwrócił się do Wójta Gminy Michałowice, jako organu właściwego w sprawach zagospodarowania przestrzennego z prośbą o opinię w sprawie zmiany granic pomiędzy obrębami Komorów Osiedle i Granica. 

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów ewidencyjnych w gminie Michałowice.

Za przyjęciem – 14
Przeciw            -  0
Wstrzymało się- 1
Uchwała Nr XII /  123  /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.10

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Ewy Kubickiej na działania Wójta Gminy Michałowice.

Pani Kamińska  poinformowała, że Komisji Rewizyjna stwierdziła, iż skarga jest niezasadna na podstawie analizy dostarczonych dokumentacji.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Ewy Kubickiej na działania Wójta Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 15
Przeciw            -  0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XII /  124  /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.3.11

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa sołectwa Suchy Las oraz zarządzenia wyboru sołtysa sołectwa Suchy Las.

Pan Wójt poinformował, że sołtys Suchego Lasu złożył pisemną rezygnację z pełnienia funkcji sołtysa, dlatego został przygotowany projekt uchwały.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa sołectwa Suchy Las oraz zarządzenia wyboru sołtysa sołectwa Suchy Las

Za przyjęciem – 15
Przeciw            -  0
Wstrzymało się- 0
Uchwała Nr XII /  125  /2011 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt.4

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011.

Brak uwag.
Ad. pkt.5
Pan Wójt serdecznie podziękował za głosowania w sprawie budżetu.

Następnie z przyjemnością poinformował, że nasza Gmina na Mazowszu zajęła I miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. Ranking został opracowany przez Wydział Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej.

Poinformował również o drugim wyróżnieniu gdzie Gmina Michałowice uzyskała II miejsce jako Mazowiecka Gmina Roku.

 
Ad. pkt.6
Pan Rajski pogratulował panu Wójtowi przyjęcia budżetu.

Następnie poinformował, że do biura Rady Gminy wpłynęło pismo Wojewody Mazowieckiego w sprawie przeprowadzenia bardziej wnikliwej weryfikacji oświadczeń majątkowych.

Pismo sołtysa Sokołowa o przekazanie jego diety dla Parafii Pęcickiej.

Odpowiedź pana Wójta dotycząca projektowania dróg.

 
Ad. pkt.7
Brak spraw wniesionych.
 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady pan Paweł Rajski zamknął obrady XII  sesji Rady Gminy Michałowice.

 
Protokołowała
Urszula Bejda
Data publikacji: 18.07.2012 14:21
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 43
Autor: Urszula Bejda