Urząd Gminy Michałowice
03.10.2012 14:00

Protokół nr XIV

Z obrad XIV sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2010-2014 z dnia 2012.03.27

Z obrad XIV sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 27 marca 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 radnych.

 

Ad. pkt.1

Przewodniczący pan Paweł Rajski powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obecnych jest 15  radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały.

Następnie przedstawił sprawę dotyczącą sporu słownego  wyrzucania śmieci w miejscowości Michałowice pomiędzy ówczesną Przewodniczącą Rady Osiedla Michałowice panią Anną Olak-Popko a sołtysem Wsi Reguły Eugeniuszem Strzeleckim. Spór skończył się w Sądzie Okręgowym w Warszawie wyrokiem niekorzystnym dla pana Eugeniusza Strzeleckiego, który został przez sąd zobowiązany do złożenia oświadczenia na sesji rady gminy. Poprosił pana Strzeleckiego o zabranie głosu.

Pan Strzelecki przypomniał, że spór taki powstał w 2008 roku, sprawa była w Sądzie Okręgowym w Warszawie, później w Sądzie Apelacyjnym nie ukrywając że liczył że postanowienie Sądu będzie inne ale zapadło takie jakie zapadło więc czyni to, co oczekuje sąd i pani Olak-Popko Złożył na posiedzeniu Rady Gminy Michałowice oświadczenie odwołał obraźliwy  i nieprawdziwy zarzut o wyrzucaniu przez panią Olak-Popko śmieci poza teren jej nieruchomości w dniu 30  lipca 2008 roku.

Pan Rajski stwierdził, że jeśli by ktoś był zainteresowany sprawą wyroku sądu to przez tydzień będą dostępny dokument wyroku w biurze rady.

Następnie odczytał porządek obrad sesji.

1.Sprawy porządkowe.

2.Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      wysokości stawek procentowych i określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

2)      wyrażenia zgody   na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku,

3)      przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice,

4)      akceptacji modelu realizacji projektu polegającego na zarządzaniu infrastrukturą wodno-kanalizacyjną w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez Gminę Michałowice procedury wyboru koncesjonariusza,

5)      wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o przeniesienie do Reguł siedziby władz Gminy Michałowice,

6)      zawarcia porozumienia z gminami Mszczonów, Radziejowice, Żabia Wola, Nadarzyn i Brwinów,

7)      oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice,

8)       nadania nazw ulic położonych na terenie Gminy Michałowice.

3.Stanowisko Rady Gminy Michałowice w sprawie środków finansowych dla jednostek pomocniczych gminy – osiedli, w roku budżetowym 2013.

4.Stanowisko Rady Gminy Michałowice w sprawie przyznania TV Trwam przez KRRiT miejsca na multipleksie cyfrowym.

5.Informacje Wójta Gminy.

6.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

7.Sprawy wniesione.

Za przyjęciem – 11

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 4

Porządek obrad XIV sesji został przyjęty.

 

Ad. pkt.2.1

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wysokości stawek procentowych i określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Pani Suliga poinformowała, że  zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami wprowadziła istotne zmiany w obowiązującej procedurze przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Obecnie nie ma ograniczeń przedmiotowych i podmiotowych przy występowaniu z wnioskiem o przekształcenie. Podjęcie uchwały spowoduje zmianę struktury wpływów z tytułu opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.  

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wysokości stawek procentowych i określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Za przyjęciem – 14

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XIV / 143 /2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.2.2

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody   na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.

Pan Wójt poinformował, że ustawa o funduszu sołeckim, przewiduje możliwość wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki przeznaczonych do wyłącznej dyspozycji sołectw, na realizacje zadań które służą poprawie warunków życia mieszkańców wsi.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody   na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.

Za przyjęciem – 14

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XIV / 144  /2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.2.3

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.

Pan Łuszczyński poinformował, że w związku ze zmianą ustawy o ochronie zwierząt , rada gminy corocznie  ma obowiązek określić w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Przedstawiony projekt w pełni wyczerpuje ustawowy obowiązek.

Pan Wójt zgłosił autopoprawkę do § 4 w brzmieniu „Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku”.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice z autopoprawką.

Za przyjęciem – 14

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XIV /  145 /2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.2.4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie akceptacji modelu realizacji projektu polegającego na zarządzaniu infrastrukturą wodno-kanalizacyjną w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez Gminę Michałowice procedury wyboru koncesjonariusza.

Pan Wójt poinformował, że przeprowadzone wstępnie analizy wskazują, że korzystne dla Gminy będzie przekazanie  infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej zewnętrznemu przedsiębiorstwu do eksploatacji. Jest to uchwała intencyjna, która pozwoli uruchomić procedury związane z wyborem koncesjonariusza. Sieć pozostała by nadal w naszym posiadaniu i sprawy związane z rozwojem sieci byłyby po naszej stronie.

Zaproponował autopoprawkę polegającą na wykreśleniu z tytułu uchwały tekstu „oraz wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez Gminę Michałowice procedury wyboru koncesjonariusza”.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji była pozytywna.

Pan Herner poinformował że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Borzymowska stwierdziła, że projekt uchwały wyraźnie mówi, że rada postanawia zaakceptować zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną zewnętrznemu przedsiębiorstwu do eksploatacji. Na Komisji GKiP było szereg pytań do Pana Wójta więc  obecnie rada nie ma wystarczającej wiedzy, aby taką uchwałę podejmować.

Pan Wójt wyjaśnił, że na pytania zadane na komisji odpowiedzi już zostały udzielone.

Pani Borzymowska złożyła wniosek o niegłosowanie uchwały.

Pani Domańska stwierdziła, że porządek sesji rada przegłosowała, obecnie odbywa się już dyskusja, więc w porządku obrad punkt musi pozostać.

Pan Wójt stwierdził, że jest to rozwiązanie, które pozwoli  na zaoszczędzenie pewnych kwot w budżecie, które co roku wydawane są z budżetu gminy.

Pani Popko zapytała o analizy w sprawie których wnioskowała na Komisji GKiP. Chciałaby aby wszyscy radni mogli się z nimi zapoznać ze względu na ważność sprawy.

Pan Chruściak poinformował, ze kierując się ustawą o samorządzie gminnym, która mówi że jednym z głównych zadań gminy jest dostarczanie mieszkańcom wody  i odprowadzanie ścieków jest przekonany, że zaakceptowanie projektu przekazania zarządzania infrastrukturą wodno-kanalizacyjną przedsiębiorstwu zewnętrznemu jest sprzeczne z interesem  mieszkańców, ponieważ przekazane również zostaną uprawnienia do wyznaczania taryf za korzystanie z wody i ścieków. Stwierdził, że przyjęcie proponowanej uchwały sprawi, że na kieszenie mieszkańców przerzucone zostaną koszty które dotychczas pokrywane są z budżetu gminy jak modernizacja infrastruktury, jest to próba dodatkowego opodatkowania. Przejęcie zarządzania infrastrukturą wodno-kanalizacyjną przez przedsiębiorstwo zewnętrzne w znaczący sposób podniesie opłaty, które obecnie nie są małe, a rada gminy nie będzie mała jakiegokolwiek wpływu na ten fakt.

Pan Wójt podkreślił, że projekt uchwały przedstawił po to, aby zacząć na ten temat dyskutować, nie ma takiej intencji aby opłaty  za infrastrukturę przerzucić na mieszkańców, ponieważ nie byłoby to zgodne z Jego złożeniami.

Pan Strzelecki popierając projekt pana Wójta chciałby, aby ceny na terenie gminy Michałowice były ujednolicone, ponieważ w Regułach woda rozliczana przez MPWiK jest tańsza o 2,0zł. od wody rozliczanej przez Urząd Gminy Michałowice.

Pani Zalewska zapytała, dlaczego MPWiK jako duża firma nie jest zainteresowany przystępowaniem do przetargu na obsługę sieci wodno-kanalizacyjnej. Podkreśliła, że w przypadku wybrania danej firmy gmina miałaby zapewnienie obsługi przez profesjonalne przedsiębiorstwo i zatrzymałaby władztwo, miałaby wpływ między innymi na to, gdzie dana sieć ma być w pierwszej kolejności modernizowana.

Pan Wójt poinformował, że MPWiK jeśli chciałby startować w przetargu musiał by prezes stworzyć  dodatkową firmę, która  miała by swój byt prawny.

Pani Popko poinformowała, iż konsultowała się w tej sprawie z panem Kussem, który przez wiele lat zajmował się sprawami wodno-kanalizacyjnymi w gminie i uzyskała informację,  że istniała koncepcja stworzenia „spółki Powiat, MPWiK , Gmina” a więc istnieją jeszcze  inne możliwości. Stwierdziła, że nie jest przeciwna oszczędzaniu, stworzeniu lepszego systemu niż jest, jednak trzeba podjąć decyzję świadomie, ponieważ z tego rozliczać będą  wyborcy.

Pan Chruściak nawiązując do wypowiedzi pana Strzeleckiego podkreślił, że cała rzecz i różnica polega na tym, że większa część gminy korzysta z bardzo dobrej wody i dlatego popiera, aby wschodnia część gminy wybudowała również stację uzdatniania wody, aby ten teren również był zaopatrzony w bardzo dobą wodę. W związku z jakością wody pewne różnice muszą być.

Pan Rajski podkreślił, iż to że pan Wójt podjął taką inicjatywę to nie słyszał głosu negatywnego, natomiast  chodzi o pełne zrozumienie. Firma zewnętrzna jest firmą kapitałową nastawioną na zysk. Przedstawienie przez pracowników podstawowych ukierunkowań wziętych do dyskusji jest podstawowym problem, ponieważ radni ich nie znają. Poprosił o przedyskutowanie tematu na następnej sesji.

Pan Wójt stwierdził, że jego działania nie mają na celu coś zrobić kosztem mieszkańców, ale dla mieszkańców.

 

Przystąpiono do głosowania wniosku pani Ewy Borzymowskiej w sprawie nie głosowania na obecnej sesji nad omawianym projektem uchwały.

Za wnioskiem     - 6

Przeciw               - 8

Wstrzymało się   - 1  

Rada wniosek odrzuciła.

 

Pani Popko zaproponowała głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Za wnioskiem    - 11

Przeciw              - 0

Wstrzymało się  - 3

Rada wniosek przyjęła.

 

Przystąpiono do głosowania imiennego nad przyjęciem uchwały w sprawie akceptacji modelu realizacji projektu polegającego na zarządzaniu infrastrukturą wodno-kanalizacyjną w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez Gminę Michałowice procedury wyboru koncesjonariusza.

 

W wyniku głosowania imiennego poszczególni radni głosowali w sposób następujący:

1. Elżbieta Biczyk                       -   za

2. Ewa Borzymowska                   - przeciw

3. Hanna Brzeska Kalczuk          - za

4. Tadeusz Chruściak                   - przeciw

5. Eugeniusz Hanc                        - za

6. Wojciech Herner                      - za

7. Anna Kamińska                        - za

8. Paweł Kordys                           - przeciw

9. Przemysław Majtyka                 - za

10. Anna Olak-Popko                    - przeciw

11. Paweł Rajski                             - przeciw

12. Paweł Zacny                             - za

13. Aurelia Zalewska                     - wstrzymała się

14. Elżbieta Zawadzka                  - za

15 Michał Krzyżanowski               - wstrzymał się

Przewodniczący pan Paweł Rajski poinformował, że w wyniku głosowania imiennego nad przyjęciem uchwały oddano 8 głosów „za”, 5 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”.  W związku z powyższym  Uchwała Nr XIV/142/2011  w sprawie akceptacji modelu realizacji projektu polegającego na zarządzaniu infrastrukturą wodno-kanalizacyjną w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez Gminę Michałowice procedury wyboru koncesjonariusza wraz z autopoprawkami została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XIV / 146 /2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.2.5

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o przeniesienie do Reguł siedziby władz Gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że uchwała dotyczy przeniesienia siedziby władz Gminy Michałowice z miejscowości Michałowice do miejscowości Reguły.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pani Idzikiewicz wniosła poprawki do uzasadnienia projektu uchwały polegająca na zmianie nr działki w 6 akapicie z cyfry 12 na 16.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o przeniesienie do Reguł siedziby władz Gminy Michałowice. 

Za przyjęciem – 15

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XIV / 147  /2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.2.6

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z gminami Mszczonów, Radziejowice, Żabia Wola, Nadarzyn i Brwinów.

Pan Sobol poinformował, że uchwała jest intencyjna dotyczy pomysłu nowej linii kolejki WKD.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Herner poinformował że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z gminami Mszczonów, Radziejowice, Żabia Wola, Nadarzyn i Brwinów.

Za przyjęciem – 15

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XIV / 148  /2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.2.7

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały dotyczy działki położonej w Nowej Wsi o powierzchni 3400m2.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Herner poinformował że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 15

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XIV / 149 /2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.2.8

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazw ulic położonych na terenie Gminy Michałowice.

Pani Suliga poinformowała, że projekt uchwały dotyczy nadania nazwy trzem ulicom w Regułach: „Kopciuszka”, „Ferdynanda Magellana” i „Złotej Rybki”.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Herner poinformował że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania nazw ulic położonych na terenie Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 15

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XIV / 150  /2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3

Przystąpiono do dyskusji nad projektem stanowiska Rady Gminy Michałowice w sprawie środków finansowych dla jednostek pomocniczych gminy – osiedli, w roku budżetowym 2013.

Pan Wójt poinformował, że projekt stanowiska dotyczy uwzględnienia w budżecie gminy na rok 2013 środków finansowych  z przeznaczeniem dla jednostek pomocniczych – osiedli.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji była pozytywna.

Pan Herner poinformował że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem stanowiska Rady Gminy Michałowice w sprawie środków finansowych dla jednostek pomocniczych gminy – osiedli, w roku budżetowym 2013.

Za przyjęciem – 14

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Stanowisko Nr  4 /2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem stanowiska Rady Gminy Michałowice w sprawie przyznania TV Trwam przez KRRiT miejsca na multipleksie cyfrowym.

Pan Rajski poinformował, że sprawa dotycząca stanowiska ciągnie się od poprzedniej sesji i zgodnie z ustaleniami temat został wprowadzony do porządku obrad.

Pan Herner złożył wniosek o niegłosowanie tego stanowiska, ponieważ dotyczy on kwestii światopoglądowych i nie leży w kompetencji Gminy Michałowice.

Pani Borzymowska stwierdziła, iż projekt stanowiska nie dotyczy kwestii światopoglądowych tylko wolności słowa.

Pani Kamińska zwracając się do wnioskodawców stanowiska zapytała, kto jest założycielem i właścicielem fundacji Lux Veritatis.

Pani Borzymowska stwierdziła, że nie jest w jej kompetencji posiadanie takiej wiedzy.

Pani Kamińska stwierdziła, że jeśli Rada  ma podjąć stanowisko wobec fundacji Lux Veritatis byłoby wskazanie mieć wiedzę o tej fundacji.

Pan Rajski stwierdził, iż nie wie kto jest założycielem fundacji i można było to sprawdzić wcześniej, jeśli ktoś był ciekaw tego.

Pani Kamińska stwierdziła, że założycielem fundacji Lux Veritatis jest pan Tadeusz Rydzyk i głosując nad tym stanowiskiem głosujemy na fundację osób prywatnych, więc tworzony jest precedens.

Pan Rajski stwierdził, że nie dyskutujemy nad tym kto, co i dlaczego, tylko nad tym, że pewne podmioty otrzymują koncesje a o innych poglądach nie otrzymują.

Pani Zawadzka stwierdziła, że nie są to podmioty które nie otrzymują koncesji z powodu jakiś poglądów, tylko nie spełniają pewnych kryteriów.

Pani Borzymowska stwierdziła, że przy podjęciu stanowiska rada nie stanowi żadnego precedensu, ponieważ już wiele gmin i miast podejmowało takie stanowiska i słyszała słowa polityków z różnych opcji aprobujących takie stanowiska.

Pani Popko przypomniała, że o zajęcie omawianego stanowiska wystąpiło dwóch mieszkańców Michałowic i   Ksiądz Parafii Michałowic. Stwierdziła, że wszystkie podmioty powinny otrzymać koncesje, jeśli natomiast łamią prawo to KRRiT powinna dyscyplinować i odebrać koncesję.

Pan Bedyński przypomniał, że TV Trwam nie dostała koncesji ponieważ nie spełniła kryterium. Kryterium było jasne, musi być pewna oglądalność.

Pan Herner stwierdził, ze jeśli potrzebne są środki finansowe na remont Kościoła w Pęcicach, wszyscy popierają inicjatywę ponieważ jest to nasz Kościół i nasze kompetencję. Gmina Michałowice nie wydaje koncesji, nie jest organizacją nadzorczą nad KRRiT i nie powinna wchodzić w kompetencję innych organów. Zwłaszcza, że sprawa jego zdaniem dotyczy kwestii światopoglądowych.

Pan Kozłowski stwierdził, że Kościół to nie budynek, ale Kościół to ludzie. Ponieważ mieszkańcy zwrócili się z prośbą o podjęcie omawianego stanowiska to rada gminy powinna go podjąć albo nie, nie widzi w czym jest problem.

Pan Zacny zgłosił wniosek formalny, aby stanowisko zostało przesłane do wiadomości Marszałka Sejmu, Prezydenta RP i Premiera RP.

Pani Biczyk stwierdziła, że jako radni reprezentujący wszystkich mieszkańców Gminy Michałowice bez zbadania szerokiej opinii publicznej nie powinni występować z takim wnioskiem, ponieważ było by  to  dużym nadużyciem.

Pani Popko stwierdziła, że nieraz podejmowane są różne decyzje i nie ma konsultacji z mieszkańcami.

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Hernera o nie głosowanie nad projektem stanowiska Rady Gminy Michałowice w sprawie przyznania TV Trwam przez KRRiT miejsca na multipleksie cyfrowym.

Za przyjęciem – 5

Przeciw            -  8

Wstrzymało się- 1

Wniosek został odrzucony.

 

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Zacnego  o uzupełnienie treści stanowiska Rady Gminy Michałowice o zapisy „do wiadomości Marszałek Sejmu, Prezydent RP, Premier RP.

Za przyjęciem – 11

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 3

Wniosek został przyjęty.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem stanowiska Rady Gminy Michałowice w sprawie przyznania TV Trwam przez KRRiT miejsca na multipleksie cyfrowym z korektą.

Za przyjęciem – 8

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 6

Stanowisko Nr  5 /2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt.5

Brak informacji

 

Ad.pkt.6

Pan Rajski przypomniał, że na koniec kwietnia upływa termin składania oświadczeń majątkowych.

Wpłynęła odpowiedź pana Wójta na skargę pana  Andrzeja Mordzewskiego.

ZOEAS przesłał sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2011.

Wpłynęło pismo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie zmian w urzędowym nazewnictwie miejscowości.

 

Ad.pkt.7

Pani Borzymowska zwracając się do pana Wójta zapytała o podjęcie decyzji w sprawie zakupu tabletów dla radnych.

Pan Wójt stwierdził, iż zastanowi się nad tym.

Pani Biczyk poinformowała, iż w bieżącym roku Nowa Wieś przeznaczyła fundusz sołecki na działalność kulturalną i sportową i w związku z tym na terenie Nowej Wsi są organizowane różne imprezy. Pan Sołtys wyraził swoje stanowisko, że w organizowanych imprezach powinni uczestniczyć tylko mieszkańcy Nowej Wsi i z tym stanowiskiem do końca się nie zgadza, ponieważ uważa że imprezy z mieszkańcami całej gminy spowodują zacieśnienie więzów sąsiedzkich.

Pan Bośka stwierdził, iż każda rada sołecka ma swoje fundusze i może również je przeznaczyć  na imprezy w swojej miejscowości.

Pan Wójt stwierdził iż należy odpowiednio pojmować samorządność ponieważ jesteśmy wszyscy w jednej gminie i nie należy tego wypaczyć Podkreślił, że fundusz sołecki jest to wysiłek finansowy ze strony gminy Michałowice.

Pan Kozłowski nawiązując do funduszu sołeckiego stwierdził, że źle odczytał formułowanie funduszu  i w związku z czym imprezy w Sokołowie rozpisał na cały rok. Natomiast nie dostał odpowiedzi w tej sprawie, chociaż minął już miesiąc.

Następnie poinformował, że rada sołecka napisała podanie do pana Wójta i pana kierownika Żuchowskiego w sprawie uzyskania informacji o projekcie Orange pragnąc złożyć swoje uczestnictwo w programie.  Nie dostali odpowiedzi w tym temacie.

Pan Żuchowski wyjaśnił, iż w ulotce i w regulaminie fundacji Orange jest wyjaśnienie, iż celem akcji jest pobudzenie inicjatywy społecznej mieszkańców. Akcja miała pewne etapy działania, pierwszy etap to powołanie  grupy inicjatywnej, zarejestrowanie się na portalu internetowym, później gmina jako partner mogłaby się włączyć. Dostał maila z informacją, że grupa inicjatywna jest i podjęła działania. Natomiast jedynym działaniem było pismo do pana Wójta. Nie dostał żadnej informacji kto jest w grupie inicjatywnej, jak się nazywa i że został złożony wniosek internetowy.   

Pan Kozłowski stwierdził, iż w piśmie napisał wyraźnie, że w razie pytań jest do dyspozycji, można było zadzwonić.

Pani Popko zwróciła uwagę na występujący bałagan w Michałowicach, na brud, na walające się śmieci, na nieposprzątane jezdnie, trawniki. Stwierdziła, że powinno się żyć w otoczeniu przyjaznym a nie bałaganiarskim.

Pan Łuszczyński poinformował, że jest wyznaczony harmonogram i firma będzie po kolei wykonywała sprzątanie poszczególnych miejscowości.

Pani Popko zapytała, czy w związku ze zbliżającą się do końca budową budynku urzędu gminy zostały zarezerwowane pieniądze na remont starego budynku. Przypomniała, że pan Wójt  obiecywał że stary budynek zostanie przeznaczony na potrzeby mieszkańców.

Pan Wójt stwierdził, że na chwilę obecną nie ma tego w budżecie, ponieważ budując budżet na 2012 rok nie miał wiedzy, że pewne prace będą kilka miesięcy przyspieszone. Niedługo będzie się przymierzał do zmian w budżecie i należałoby się zastanowić w którą stronę należy pójść w tym temacie.  

Pani Borzymowska zapytała czy umowa z wykonawcą nowego budynku urzędu gminy jest zawarta na doprowadzenie budynku pod klucz.

Pan Wójt odpowiedział, że zgodnie z przetargiem część przeznaczona pod urząd będzie wykonana pod klucz, nawet z pewnymi elementami wykończenia, natomiast część pod wynajem będzie oddana w stanie niewykończonym

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady pan Paweł Rajski zamknął obrady XIV  sesji Rady Gminy Michałowice.

 

Protokołowała

Urszula Bejda

Data publikacji: 03.10.2012 14:00
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 16
Autor: Urszula Bejda