Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
13.11.2014 14:45

Protokół nr XLI

Z obrad XLI sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2010-2014 z dnia 2014.09.30

Protokół nr XLI

z obrad XLI  sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 30 września 2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 radnych.

Ad. pkt.1

Wiceprzewodniczący  pan Paweł Zacny powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obecnych jest 13 radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały.

Pan Wójt zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę XIX/181/2012 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2012-2014 projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

Przystąpiono do głosowania za rozszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę XIX/181/2012 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2012-2014 projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

Za przyjęciem – 13

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Wobec zgłoszonego wniosku porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

 1. Sprawy porządkowe.
 2. Wręczenie nauczycielom aktów mianowania.
 3. Przedstawienie nowego dyrektora przedszkola w Michałowicach.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIX, XL sesji Rady Gminy Michałowice.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Brzozowa” w Pęcicach Małych,

2)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Dworcowa” w Regułach,

3)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Wiejska” w Regułach,

4)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Polna” w Komorowie – Wsi,

5)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Bugaj” w Komorowie – Wsi,

6)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Opacz – Kolonia „, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Opacz – Kolonia i Michałowice – Osiedle,

7)zmieniająca uchwałę XIX/181/2012 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2012-2014 projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1,

8)zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/304/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014-2020,

9)dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013,

10)przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/PO IiŚ/9.3/2013)

11)zmieniająca uchwałę Nr XXIII/218/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Michałowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

12)uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice na rok 2015”,

13)uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice na rok 2015”,

14)uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie Gminy Michałowice,

15)przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Michałowice na lata 2014-2020”,

16)nadania Statutu Gminnej Bibliotece im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie oraz zmiany uchwały Nr XLII/265/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice,

17)wyrażenia zgody na użyczenie na kolejny okres do trzech lat, części nieruchomości położonej w Regułach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 554, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice,

18)nieodpłatnego przejęcia, na własność Gminy Michałowice, części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, w gminie Michałowice, stanowiącej działki ewidencyjne nr 633/3 i 635/3,

19)nieodpłatnego przejęcia, na własność Gminy Michałowice, części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, w gminie Michałowice, stanowiącej działki ewidencyjne nr 628/4, 628/6 i 628/12,

20)nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice (Fioletowa)

21)nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice (Czeremchy)

22)nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice (Alfreda Nobla)

23)zmieniająca Uchwałę Nr XX/138/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice,

24)zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice,

25)rozpatrzenia skargi na działania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

26)rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Michałowice,

27)rozpatrzenie skargi na działania Wójta Gminy Michałowice,

 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za I półrocze 2014 roku.
 2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice za lata 2014-2020 za I półrocze 2014 roku.
 3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury za I półrocze 2014 roku.
 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 27.05.2014r. do 15.09.2014r.
 5. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XXXIX i XL sesji kadencji 2010-2014.
 6. Informacje Wójta Gminy.
 7. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy
 8. Sprawy wniesione. 

Przystąpiono do głosowania porządku obrad XLI sesji.

Za przyjęciem – 13

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Porządek obrad XLI sesji Rady Gminy Michałowice został przyjęty.

 

Ad.pkt.2

Pan Wójt poinformował, że otrzymany tytuł nauczyciela mianowanego będzie uwieńczeniem trwającego dwa lata stażu i uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela oraz zdania egzaminu końcowego przed specjalnie powołaną przez Wójta komisją.

Złożył mianowanym nauczycielom gratulacje i wręczył akty mianowania.

Akty nadania awansu nauczyciela mianowanego otrzymali:

Anna Koziorowska                Zespół Szkolno – Przedszkolny Nowa Wieś

Joanna Trzeciak                     Zespół Szkolno – Przedszkolny Nowa Wieś

Anna Chruścińska                    Zespół Szkolno – Przedszkolny Nowa Wieś

Elwira Padewska                     Zespół Szkół Ogólnokształcących Komorów

Dorota Pawelec                       Zespół Szkół Ogólnokształcących Komorów

Joanna Reszka                         Zespół Szkół Ogólnokształcących Komorów

Marek Perz                             Zespół Szkół Ogólnokształcących Komorów

Anna Laszuk – Chludzińska     Zespół Szkół Ogólnokształcących Komorów

Magdalena Żmijewska           Zespół Szkół Michałowice

Kamil Połodziuk                    Zespół Szkół Michałowice

 

Ad.pkt.3

Pan Wójt przedstawił nowego dyrektora Przedszkola w Michałowicach, Panią Renatę Bontron, wieloletniego nauczyciela, wcześniejszego dyrektora przedszkola w Wilanowie, byłego wizytatora kuratorium.

 

Ad.pkt.4

Wiceprzewodniczący rady pan Paweł Zacny  poinformował, że projekty protokołów z XXXIX i XL sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, były wyłożone do wglądu w Biurze Rady. Zapytał o uwagi do treści. Brak uwag.

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu z XXXIX i XL sesji Rady Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 13

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Protokół z XXXIX i XL sesji Rady Gminy Michałowice został przyjęty.

 

 

Ad.pkt.5.1

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Brzozowa” w Pęcicach Małych.

Pan Sobol poinformował, że wprowadzenie dotyczy pięciu kolejnych uchwał wnoszonych na sesję. Cała procedura związana z tymi projektami została rozpoczęta 22 października 2012 roku, kiedy to Rada Gminy przystąpiła do sporządzania w sumie 16 planów zagospodarowania przestrzennego, głównie stanowiących albo zmiany obecnie obowiązujących planów, albo dotyczące obszarów, dla których planów nie było. Opracowywanie tych planów rozpoczął Pan Zbigniew Bronowicki wraz z firmą Brol Systemy Przestrzenne s.c. w Warszawie w kwietniu 2013 roku. Poinformował, że plany były wyłożone w dniach 16 czerwca – 17 lipca 2014 roku do wglądu publicznego. 23 czerwca odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów. Główną ideą sporządzenia planu dotyczącego obszaru „Brzozowa” było utrzymanie tego samego przeznaczenia z rozszerzeniem o możliwość zabudowy kubaturowej, gdzie mieszkańcy Pęcic Małych chcą doprowadzić do wybudowania świetlicy wiejskiej wraz z usługami sportu, rekreacji, turystyki. Kolejnym powodem było zmniejszenie szerokości dróg, które obwodziły działkę nr 6 w Pęcicach Małych, doprowadzenie do zmiany na ciągi pieszo-jezdne, a nie drogi publiczne.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 7 głosów.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Brzozowa” w Pęcicach Małych.

Za przyjęciem – 14

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XLI/379/2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt.5.2

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Dworcowa” w Regułach.

Pan Sobol poinformował, że głównie dotyczy on przejęcia przez Gminę Michałowice dwóch działek będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Są to działki, między którymi przechodzi droga będąca droga gminną. Wokół terenów, które będą miały przeznaczenie usługowe, miałyby zostać stworzone drogi gminne.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 6 głosów, 2 głosy „wstrzymujące się”, „przeciw” 0 głosów.

Pani Popko zapytała, czy gmina zamierza pozyskać tereny tylko pod drogi gminne, czy cały obszar objęty planem zagospodarowania.

Pan Wójt wyjaśnił, że zainteresowanie jest całym terenem, jednak na chwilę obecną składany jest wniosek tylko o obszary drogowe.

Pani Popko zadała pytanie, jak gmina planuje zagospodarować ten teren poza drogami.

Pan Wójt odpowiedział, że nie ma ścisłego przeznaczenia, jest to w ramach tego, jak jest opisane w miejscowym planie zagospodarowania.

Pani Popko powiedziała, że kiedy były ustalane zapisy studium zapytała o plany odnośnie tego terenu. Otrzymała odpowiedź, że na tym terenie ma być głównie zbudowany parking dla mieszkańców, ponieważ mieszkańcy Michałowic w okolicach stacji WKD mają problem z miejscami parkingowymi. W przedstawionym planie nie ma jednak nic o parkingach.

Pan Wójt wyjaśnił, że takie przeznaczenie mieści się w zapisach planu. Poprosił o szersze wyjaśnienie projektanta Pana Bronowickiego.

Pan Bronowicki poinformował, że mieści się to w §8, ust.4 mówiącym o tym, że na całym obszarze planu dopuszcza się realizację obiektów takich jak mała architektura, infrastruktura techniczna, dojazdy, parkingi i miejsca parkingowe.

Pani Popko odniosła się do §16 pkt.3 ust.1, mówiącego o dopuszczaniu do realizacji zabudowy usługowej z zakresu usług handlu detalicznego, działalności biurowo-administracyjnej, finansowej, oświaty, nauki, edukacji, odnowy biologicznej i ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i rekreacji, kultury, projektowania i pracy twórczej, gastronomii, turystyki, hoteli, moteli, pensjonatów, poligrafii, usług rzemieślniczych. Maksymalna objętość sprzedaży obszarów usługowych ustalona jest na 1000m2. Zapis ten pozwala potencjalnemu inwestorowi zbudować na tym obszarze hipermarket. Zasugerowała, że ten zapis mógł nie znaleźć się w planie przez przypadek, zwłaszcza, że jest również zapis dopuszczający możliwość budowy garaży, które są zbędne wobec otoczenia domów jednorodzinnych, w których każdy garaż posiada. Dopuszczona wysokość garaży 5m oraz budynków usługowych 15m sugeruje możliwość powstania hipermarketu. Złożyła wniosek o zmniejszenie obszaru powierzchni handlowej do obszaru przystosowanego ewentualnie do potrzeb handlu lokalnego.

Pan Wójt odpowiedział, że są to zbyt daleko idące stwierdzenia oraz że nic nie wie o tego typu planach. Wyjaśnił, że jest to działka, którą gmina chce przejąć i przeznaczyć na cele służące mieszkańcom. Poprosił Pana Bronowickiego o przedstawienie zasad projektowania planu i określenia jednego celu przeznaczenia terenu.

Pan Zacny zwracając się do Pana Bronowickiego, zapytał co będzie, jeśli plan zostanie zmieniony, a Agencja Nieruchomości Rolnych nie przekaże gruntu.

Pan Bronowicki odpowiedział, że biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, jeśli Gmina będzie pozyskiwała grunt na cele publiczne, to Agencja Nieruchomości Rolnych musi go przekazać. Poinformował, że nie spotkał się z inną sytuacją i nie potrafi odpowiedzieć, co w takim przypadku. Pakiet dopuszczonych usług jest tak szeroki ze względu na to, że nie było zagrożenia niekorzystnymi dla mieszkańców rozwiązaniami, ponieważ od początku z założenia inwestorem jest gmina. Jeśli kontrowersje budzi powierzchnia sprzedaży, to takie projekty nie będą realizowane. Wyjaśnił, że garaże dopuszczone są tylko jako forma towarzysząca zabudowie głównej. Wszystkie projekty będą realizowane pod nadzorem gminy jako inwestora.

Pani Popko powiedziała, że gmina nie ma pewności co do przekazania terenu. Jeśli gmina uchwali plan zagospodarowania z powierzchnią handlową do 1000m2, a teren zostanie wykupiony przez inwestora, który będzie chciał zbudować hipermarket, to otrzyma zgodę na jego budowę, ponieważ będzie to zgodne z obowiązującym planem zagospodarowania. Zwróciła się do Rady z prośba o wyrażenie zgody na włączenie się obecnych na sesji mieszkańców do dyskusji dotyczącej wielkości powierzchni handlowej.

Pani Kalczuk przypomniała, że są to na razie tylko założenia.

Rada Gminy wyraziła zgodę na zabranie głosu przez mieszkańców.

Pan Gajewski powiedział, że powierzchnia 1000m2 rzeczywiście wygląda na obszar przeznaczony pod budowę dużego hipermarketu. Wyraził negatywną opinię dotyczącą takiego ewentualnego zagospodarowania.

Pan Rajski poinformował, że nie ma 100% pewności, że gminie uda się pozyskać grunt. Należy założyć, że może spełnić się wariant niekorzystny w postaci sprzedaży lub przekazania terenu przez Agencję Nieruchomości Rolnych inwestorowi, który będzie realizował na tym obszarze to, co zostanie zapisane w planie zagospodarowania. Podczas wyłożenia planu była tylko jedna uwaga dotycząca przebiegu trasy Książąt Mazowieckich, co zostało uznane za mało istotne i odrzucone z racji wiedzy referatu architektury. Zadał pytanie, dlaczego nie było wtedy innych uwag, np. dotyczących wielkości obszaru handlowo-usługowego. Zapytał również, czy zarząd Osiedla Michałowice zapoznał się z tym tematem i wyraził swoją opinię.

Pani Pych powiedziała, że mała ilość uwag wynika z tego, że właściciele osiedlowych sklepików ciężko pracują na swoje utrzymanie i nie mają czasu na bieżąco śledzić informacji na stronie Gminy. Wyraziła swój niepokój dotyczący sytuacji lokalnego handlu i powstającej dla niego konkurencji. Zaproponowała wstrzymanie się z podjęciem uchwały.

Pani Zalewska podziękowała za głos mieszkańców. Zadała pytanie w odniesieniu do przedstawionej uchwały, dlaczego w sytuacji przejęcia terenu przez gminę zakłada się usługi handlu detalicznego. Zapytała, w jaki sposób gmina miałaby prowadzić tego typu usługi. Zapis wskaźnika kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu wynoszący maksymalną intensywność zabudowy 1,5 jest bardzo wysoki. Wprowadzenie takiej zabudowy w sąsiedztwo domów jednorodzinnych jest niewskazane. Odnośnie powierzchni handlowej należy założyć, że obiekt będzie o wiele większy, bo obszar 1000m2 dotyczy tylko obszaru sprzedaży. Jest to bardzo niepokojące. Poprosiła o wyjaśnienie, dlaczego działki, które miałaby przejąć gmina w przyszłości, byłyby przeznaczone pod handel detaliczny.

Pan Bronowicki poinformował, że przeznaczenie ustalone w projekcie planów zostało po raz pierwszy wskazane już w obowiązującym studium. Wymieniono w nim możliwości realizowane na tej działce, m.in. handel detaliczny. Powierzchnia sprzedaży została dopuszczona również w studium. W trakcie sporządzania planów nie było wniosków w tym zakresie, dlatego sporządzając plan nie było podstaw wykluczać przeznaczenia dla tego terenu dopuszczonego w studium. Podczas wyłożenia planu do publicznego wglądu również nie było żadnych uwag ani głosu w dyskusji publicznej. Jeśli nie będzie planu zagospodarowania terenu, gmina nie będzie mogła go pozyskać.

Pan Wójt wyraził swoje zdziwienie co do przedstawianych scenariuszy. Poinformował, że plan jest ustalany po to, aby mieć szansę na przejęcie gruntu, z którego część już jest przejęta. Plan zagospodarowania musi być spójny ze studium, stąd takie zapisy.

Pani Borzymowska zwracając się do Rady i do mieszkańców powiedziała, że rozumie niepokój związany z planami. Przeznaczona powierzchnia handlowa jest zdecydowanie za duża. Zaapelowała do radnych o zastanowienie się, o ile można ja obniżyć, aby nie stwarzała zagrożenia dla wygody życia i działalności ludzi żyjących w okolicy.

Pani Popko odnosząc się do wypowiedzi Pana Bronowickiego wyjaśniła, że mieszkańcy nie przychodzą, ponieważ nie wiedzą o spotkaniach i procedurach, wyłożeniach planu i dyskusjach, a obecna strona internetowa Urzędu Gminy jest nieczytelna. Poza tym dyskusje zaczynają się w godzinach, w których mieszkańcy najczęściej są w pracy i nie mogą w nich uczestniczyć. Powiedziała również, że plan zagospodarowania nie może być nie zgodny ze studium, ale studium nie jest nakazem wpisywania tego samego do planu zagospodarowania przestrzennego. Powiedziała, że głosowała za studium gdyż Pan Wójt poinformował, że chodzi o parking dla mieszkańców. W takim przypadku należy wyłączyć z tego terenu wszystkie inne działalności, które by tam mogły być, ewentualnie zostawić część terenu pod np. ośrodek zdrowia, dom kultury lub oświaty.

Pani Kowalik stwierdziła nieczytelność strony Gminy dla mieszkańców i problemy ze znalezieniem informacji, a także niedogodne godziny spotkań. Zaprotestowała przeciwko tak dużej powierzchni handlowej.

Pan Sobol poinformował, że nie można całkowicie wykreślić powierzchni handlowej, byłoby to niezgodne ze studium i ustawą o planowaniu przestrzennym. Jest natomiast możliwość jej zmniejszenia.

Pan Rajski przypomniał, że we wcześniejszej wypowiedzi pytał o opinię samorządu. Zaproponował odłożenie podjęcia uchwały na następną sesję, weryfikację zapisów z mieszkańcami, planistami, poproszenie o opinię samorząd. Złożył wniosek o odłożenie podjęcia uchwały na kolejnej sesji.

Pani Zalewska dodała, że nie tylko wielkość powierzchni handlowej jest niepokojąca, ale również wskaźnik intensywności zabudowy, który powinien ulec obniżeniu. Poprosiła o wyjaśnienie, jaki obiekt może powstać przy tak intensywnym wskaźniku. Powiedziała również, że nikt nie może zapewnić w przypadku uchwalenia planu, że zapisy te nie zostaną zrealizowane, ponieważ Rada i Wójt mają władzę tylko podczas trwania kadencji. Zadała pytanie zwracając się do Pana Wójta, czy te działki mogą podlegać wtórnej sprzedaży.

Pan Wójt wyjaśnił, że byłoby to bezsensowne. Gmina będzie musiała zapłacić, jeśli nie przeznaczy działek na określony cel.

Pan Bronowicki ponownie wyjaśnił, że zapis handlu detalicznego pojawił się dlatego, ponieważ takie dopuszczenie występuje w studium, które handel detaliczny traktuje jako usługę całkowicie nieuciążliwą. Wnioski i uwagi muszą być uwzględnione w procedurze planistycznej, jest więc za późno na konsultacje między sesjami Rady Gminy. Możliwa jest korekta powierzchni sprzedaży wykonana na obecnej sesji przed uchwaleniem. Cofnięcie do procedury będzie skutkowało cofnięciem do wyłożenia planu.

Pan Zacny przypomniał zwracając się do Pana Bronowickiego, że podczas wyłożenia planu poinformował, że uwagi należy złożyć na piśmie do Pana Wójta, a możliwość wypowiedzenia się będzie na sesji rady, dlatego też trwa dyskusja.

Pan Wójt poinformował, że jeśli problemem jest tylko wielkość powierzchni handlowej, można zmniejszyć jej obszar przed uchwaleniem.

Pani Kamińska poprosiła o opinię Pana Bronowickiego, do jakiej wielkości można bezpiecznie zmniejszyć powierzchnię handlową, nie blokując jednocześnie możliwości budowy na niej obiektów w przyszłości.

Pan Bronowicki wyjaśnił, że lepiej założyć większą powierzchnię.

Pan Herner zwrócił uwagę na regulację dojazdów do posesji. Zaproponował ograniczenie powierzchni handlowej do 50m2.

Pani Zawadzka zgłosiła wniosek formalny o 15 minut przerwy.

Przystąpiono do głosowania wniosku formalnego:

Za przyjęciem – 13

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Wiceprzewodniczący Pan Paweł Zacny zarządził 15 minut przerwy.

Pan Wójt w związku z obawami wynikającymi z dyskusji, zaproponował zmniejszenie obszaru powierzchni handlowej do 100m2.

Pani Zalewska poinformowała, że jest to niewystarczająca poprawka, ponieważ inne zapisy są równie niepokojące, jak wysokość budynków 15m, wskaźnik intensywności zabudowy 1,5 oraz minimalna powierzchnia  biologicznie czynnej 10% działki budowlanej.

Pan Gajewski w imieniu zgromadzonych mieszkańców poprosił o odłożenie głosowania.

Pani Pych poprosiła o potwierdzenie, czy Agencja Nieruchomości Rolnych przekaże teren gminie, jeśli będzie on przeznaczony na cele publiczne i społeczne. Powiedziała, że handel nie jest celem publicznym ani społecznym. Poprosiła o odłożenie głosowania.

Pan Wójt powtórzył, że trwa procedura, ponieważ wcześniej nie było żadnych uwag. Na obecnym etapie możliwa jest jedynie zmiana wielkości powierzchni. Poprosił Pana Bronowickiego o przedstawienie terminów zawartych w procedurze.

Pan Bronowicki poinformował, że nie można przeprowadzić konsultacji poza procedurą. Jeżeli miałyby zostać przyjęte nowe wnioski, należy całą procedurę rozpocząć od początku. Aby zmieniać wskaźniki, cofnięcie procedury musiałoby być co najmniej do etapu uzgodnień. Trwałoby to przynajmniej 9 miesięcy.

Pani Borzymowska zgłosiła wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały.

Pan Wójt wyjaśnił, że zdjęcie z porządku obrad będzie skutkowało rezygnacją z tego planu.

Pani Zalewska powiedziała, że 100m2 to nadal jest zbyt dużo. Czas podany przez Pana Bronowickiego nie jest zbyt długi w porównaniu do rozwiązania spornych zapisów i uratowania sytuacji mieszkańców. Należy wysłuchać wniosków mieszkańców, którzy proszą o czas by się porozumieć i przedstawić swoją opinię w tej sprawie.

Pani Borzymowska ponowiła wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały.

Pani Mecenas wyjaśniła, że zgodnie z §27, ust.6 Statutu wnioskiem formalnym jest wniosek o zakończenie lub odroczenie dyskusji, ograniczenie czasu wystąpień dyskutantów, imienne głosowanie, przerwanie, odroczenie, zamknięcie obrad, ponowne przeliczenie głosów, zwrócenie uwagi na niestosowność wypowiedzi i ewentualne żądanie wykreślenia jej z protokołu. Zgodnie z pkt.5 porządku obrad, czyli podjęcia uchwał w sprawach, ten punkt musi być rozwiązany przez przegłosowanie projektu uchwały, która albo zostanie podjęta lub nie zostanie podjęta. Jeśli głosowanie ma być oddalone, to tylko przez wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad, który  musi zostać przegłosowany bezwzględną większością głosów.

Pan Rajski zadał pytanie zwracając się do Pani Mecenas, czy dobrze rozumie, że zdjęcie z porządku obrad nie skutkuje wstrzymaniem procedury, a daje czas na przeanalizowanie Panu Wójtowi, gdzie jest możliwość wprowadzenia autopoprawek.

Pan Wójt wyjaśnił, że zdjęcie z porządku obrad skutkuje powrotem do początku procedury. Nie ma możliwości podjęcia ponownej dyskusji na ten temat za tydzień lub dwa. (144:13)

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem formalnym o zdjęcie z porządku obrad.

Za przyjęciem – 5

Przeciw             - 5

Wstrzymało się- 4

Wniosek nie uzyskał bezwzględnej większości głosów.

 

Pan Zacny zapytał o inne uwagi do treści uchwały.

Pani Popko zaproponowała skorygowanie „maksymalna powierzchnia sprzedaży obiektów handlowych” na „maksymalna powierzchnia obiektów handlowych”.

Pani Zalewska poprosiła o uwzględnienie wcześniej zgłoszonych poprawek do projektu uchwały.

Pan Zacny wyjaśnił, że nie mogą one zostać uwzględnione.

Pani Zalewska powiedziała, że przy innych projektach były głosowane zarówno autopoprawki Pana Wójta, jak i poprawki radnych. Poprosiła o uwzględnienie poprawek.

Pan Herner poinformował, że nie było jeszcze zakończenia dyskusji.

Pan Zacny wyjaśnił, że pytał o uwagi do treści uchwały i dyskusja została zakończona.

Pani Mecenas poinformowała, że plan jest uchwalany w specyficznej, szczegółowej procedurze, która jest przewidziana w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy stanowiące o tej procedurze wyznaczają kolejność podejmowanych czynności. Procedura jest sprawdzana przez wojewodę. Radni nie mogą zgłaszać każdej poprawki.

Pani Popko poprosiła o odniesienie się do jej propozycji usunięcia słowa „sprzedaży” z zapisu o obiektach handlowych.

Pan Zacny poinformował, że nie skorygowano zapisu.

Pani Popko powiedziała, że powierzchnia biologicznie czynna 10% jest za mała, jeśli miałyby tam powstać tereny rekreacyjne.

Pani Zalewska zapytała dlaczego, skoro możliwa jest zmiana powierzchni handlowej, nie można również zmienić wysokości budynków i wskaźnika intensywności zabudowy. Poprosiła również o zmianę zapisu 100m2 na 50m2.

Pan Wójt poinformował, że jedyną zmianą, jaką dopuszcza, jest zmiana 1000m2 na 100m2, ponieważ wcześniej nie było uwag do planu.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Dworcowa” w Regułach wraz z autopoprawką.

Za przyjęciem – 9

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 6

Uchwała Nr XLI/378/2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt.5.3

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Wiejska” w Regułach.

Pan Sobol przypomniał, że plan ten jest procesowany od października 2012 roku. Główne przyczyny sporządzenia planu to umożliwienie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Regułach oraz doprowadzenie ustaleń planu do zgodności ze stanem istniejącym. Wpłynęła uwaga dotycząca linii zabudowy nieprzekraczalnej przy świetlicy w Regułach, która nie została uwzględniona.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 8 głosów, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciw”.

Pan Herner zapytał, kto był wnioskodawcą o powiększenie powierzchni świetlicy.

Pan Sobol wyjaśnił, że mieszkańcy wsi Reguły.

Pan Herner powiedział, że był jednym z wnioskodawców i składał wniosek o zmianę linii zabudowy. Wynikało to z istnienia od strony północnej świetlicy drogi dojazdowej do kilku posesji. Zwrócił uwagę na duże, kilkukrotne powiększenie świetlicy oraz zaplanowaną wycinkę drzew. Zadał także pytanie odnośnie zmiany drogi na ciąg pieszo-jezdny, co w takim przypadku z dojazdami do przylegających posesji, czy mieszkańcy będą mieli możliwość zaparkowania swoich samochodów przy posesji, czy też będzie tam zakaz zatrzymywania się.

Pan Wójt wyjaśnił, że organizacja ruchu nie dotyczy planu zagospodarowania. Poinformował również, że linia wyznaczona w planie nie jest linią fundamentu budynku, który ma tam powstać. Na tą linię zabudowy nakładają się inne przepisy branżowe powodujące np. ograniczenia metrów, na które można zbliżyć się do sąsiedniego budynku. Wyjaśnił też, że nie ma tam drogi którą dojazd byłby ograniczony.

Pan Herner  zapytał o oznaczenia na planie 1.KPJ i 2.KPJ, tj. ciąg pieszo-drogowy. W obecnym planie jest wyznaczona w tym miejscu droga. Na miejscu 2.KPJ jest strefa rekreacji i chodnik. Zapytał, czy po budowie drogi mieszkańcy będą mogli dojeżdżać do swoich posesji i zatrzymywać tam samochód.

Pan Sobol wyjaśnił, że są to działki gminne, które nigdy nie były drogami publicznymi. Nie można nazwać tego droga publiczną, ani nawet droga wewnętrzną. Prawnie można to określić tylko jako ciąg pieszo-jezdny.

Pan Herner zadał pytanie odnośnie terenu oznaczonego jako MNU, w sąsiedztwie strefy rekreacji, czy istnieje tam możliwość lokalizacji sklepu wielkopowierzchniowego i jaka jest wielkość tego obiektu zgodnie z planem.

Pan Sobol odpowiedział, że jest to teren prywatny. Zapis ten jest dostosowany do zapisów obecnie obowiązującego planu.

Pan Herner ponowił pytanie odnośnie terenu 1.U, jak w tym miejscu wygląda możliwość zabudowy.

Pan Sobol wyjaśnił, że jest to działka Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Powierzchnia działki wynosi ponad 1000m2, kształt zbliżony do trójkąta. Przeznaczenie zgodnie z §19. Przewidziana maksymalna powierzchnia sprzedaży obiektów handlowych do 400m2.

Pan Herner zaproponował zmniejszenie terenu pod usługi do 100m2.

Pan Wójt odrzucił zaproponowaną zmianę.

Pani Zalewska nawiązała również do powierzchni 400m2. Przedstawiła zapis mówiący o dopuszczeniu różnych funkcji usługowych tego obszaru, np. usługi handlu detalicznego, działalności biurowej, administracyjnej, finansowej, oświaty, nauki, edukacji, odnowy biologicznej, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i rekreacji, kultury, projektowania i pracy twórczej, gastronomii, turystyki. Zadała pytanie zwracając się do Pana Wójta, dlaczego tak duża powierzchnia jest zabezpieczana pod działalność handlową, a nie pod inne funkcje, które są równie ważne dla mieszkańców.

Pan Wójt odpowiedział, że czas na zgłaszanie uwag był wcześniej uwzględniony w procedurze.

Pan Sobol poinformował, że tego typu określenie jako jedyne znajduje się w obowiązującym studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice, dlatego powtarzane są wybiórczo, ponieważ tylko te ograniczenia są stosowane w studium.

Pani Zalewska zwracając się do Pana Wójta odpowiedziała, że procedura uchwalania planów nie jest przystosowana do aktywnego udziału mieszkańców, a także radnych, którzy nie są zawiadamiani o tym, kiedy jest dyskusja publiczna dotycząca wyłożenia planów. Informacja powinna trafiać do wszystkich radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli.

Pan Wójt poinformował, że wszystkie działania podejmowane są zgodnie z tym, co jest zapisane w ustawie.

Pan Herner zadał pytanie odnośnie terenu 1.U, dlaczego zmiana obszaru handlu na terenie Michałowic mogła nastąpić, a na terenie Reguł nie ma możliwości zmniejszenia powierzchni i dlaczego mieszkańcy są nierówno traktowani.

Pan Wójt zapewnił, że wszyscy mieszkańcy są traktowani równo, taki plan był wyłożony w procedurze.

Pani Zalewska zaapelowała o wyciąganie wniosków z wcześniejszych doświadczeń i o nie uchwalanie czegoś, co utrudni mieszkańcom życie w przyszłości.

Pan Herner powiedział, że jest błędem zostawienie tak dużego obszaru, który może w przyszłości źle przysłużyć się mieszkańcom.

Pan Wójt poinformował, że uwagi te powinny zostać złożone wcześniej.

Pan Hanc złożył wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania.

Przystąpiono do glosowania wniosku Pana Hanca.

Za przyjęciem – 9

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 5

Wniosek formalny został przyjęty.

Pan Wiceprzewodniczący Paweł Zacny zapytał o uwagi do treści uchwały bez wskaźników liczbowych.

Brak uwag.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Wiejska” w Regułach.

Za przyjęciem – 11

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 4

Uchwała Nr XLI/379/2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Ad.pkt.5.4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Polna” w Komorowie – Wsi.

Pan Sobol wyjaśnił, że chodzi głównie o powiększenie zabudowy wzdłuż ul. Polnej. Jest to zabudowa jednorodzinna, działki 1500m2.

Pan Majtyka poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 9 głosów.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Polna” w Komorowie – Wsi.

Za przyjęciem – 14

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XLI/380/2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt.5.5

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Bugaj” w Komorowie – Wsi.

Pan Sobol wyjaśnił, że głównie na wnioski zainteresowanych zostało zmienione przeznaczenie terenu usług sportu na teren usług rekreacji i sportu, zieleni z dopuszczeniem zabudowy jednego budynku mieszkalnego na działce. Część terenu oznaczona symbolem ZN bez prawa zabudowy. Wpłynęły trzy uwagi, uwaga dotycząca zawrotki na końcu drogi wewnętrznej1.KDW została rozpatrzona pozytywnie.

Pan Majtyka poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 4 głosy, 5 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.

Pani Zalewska zapytała, czy uchwalane plany są spójne z wizją dla całego obszaru sołectwa Komorów, oraz czy jest brana pod uwagę rezerwacja terenów pod funkcje publiczne, jak np. przedszkole, szkoła, place zabaw.

Pan Wójt wyjaśnił, że z taką wizją było uchwalane niedawno studium.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Bugaj” w Komorowie – Wsi.

Za przyjęciem – 14

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XLI/381/2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt.5.6

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Opacz – Kolonia”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Opacz – Kolonia i Michałowice – Osiedle.

Pan Sobol wyjaśnił, że w tym przypadku procedura była znacznie dłuższa, rozpoczęta uchwałą przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Opacz-Kolonia”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Opacz-Kolonia i Michałowice-Osiedle z dnia 23 listopada 2011 roku. Rozpoczęcie projektowania planu nastąpiło po podpisaniu umowy z firmą BPRW SA z Warszawy. Projektantką tego planu jest obecna Pani Anna Markert. Plan został wyłożony do publicznego wglądu w dniach 17.06-15.07.2013. Dyskusja publiczna dotycząca rozwiązań przedstawionych w projekcie planu odbyła się 8.07.2013 roku. Pojawiła się znaczna ilość uwag, z których część została pozytywnie rozpatrzona przez Pana Wójta. Plan ponownie został uzgodniony i wyłożony do publicznego wglądu od 14.04.2014 roku. 30.05.2014 roku zakończyło się składanie uwag do tego planu. Przedstawiana wersja uchwały jest już sformułowana po dwóch wyłożeniach planu oraz podwójnym rozpatrzeniu uwag do planu.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Zalewska zadała pytanie odnośnie zapisów dotyczących reklam świetlnych. Zapytała, dlaczego takie reklamy są dopuszczane, skoro wcześniej była mowa o niedopuszczaniu ich.

Pan Sobol wyjaśnił, że nie są dopuszczone reklamy ze zmienną ekspozycją obrazu lub oświetlenia, którego czas zmiany lub ekspozycji byłby krótszy niż 10 sekund. Ponadto reklamy muszą być odsunięte od krawędzi ulicy i skrzyżowań ulic o 50-100m.

Pani Zalewska zadała pytanie do punktu 3a., który mówi o tym, że dopuszcza się lokalizowanie tablic o powierzchni do 20m2 i wysokości do 5m na terenach U w pasie pomiędzy linią rozgraniczającą a nieprzekraczalną linią zabudowy. Zapytała o przyczynę pojawienia się zapisu dopuszczającego tak duże powierzchnie tablic, skoro gdzie indziej są dopuszczone tablice o wysokości do 2m. Wyraziła swoją opinię, że zapis ten nie jest przemyślany.

Pan Sobol poinformował, że z rysunku planu wynika, iż tereny U są położone w bezpośredniej bliskości węzła Opacz. Są to tereny w większości wykupione już przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, lub są graniczne z tymi terenami. Inne rozwiązania są w przypadku dróg gminnych, gdzie stara się, aby bilbordy były jak najmniejsze, a inne w przypadku lokalizacji reklam przy i tak już uciążliwym otoczeniu.

Pani Zalewska poprosiła o informację, jaka wysokość zabudowy obowiązuje obecnie na terenie Opaczy.

Pan Sobol poinformował, że nic nie obowiązuje, ponieważ aktualnie nie ma obowiązującego planu Opaczy.

Pani Zalewska zapytała o §14, ust.1, pkt.3., zapis dotyczący przeznaczenia dla bardzo dużego obszaru od 1.MNU do 40.MNU. Ustalenia dopuszczają przeznaczenie na drogi wewnętrzne, ogrody zimowe, obiekty małej architektury, usługi handlu jako wbudowany lokal użytkowy do 50m2 powierzchni sprzedaży, lecz nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, albo w oddzielnych budynkach do 400m2 powierzchni sprzedaży, rzemiosła usługowe, zachowane istniejące obiekty usługowo-produkcyjne, biura. Zapytała, dlaczego w zabudowie jednorodzinnej jest dopuszczone powstawanie obiektów o powierzchni 400m2. Jest to zagrożenie uciążliwością dla mieszkańców.

Pan Wójt odpowiedział, że największą uciążliwością w Opaczy jest hałas od POW i od samolotów. W związku z tym narzucone są z góry konkretnie takie rozwiązania. Zapisy są tak szerokie, aby dawały różne opcje i aby mieszkańcy mogli na tym skorzystać.

Pani Kamińska poinformowała, że podczas dyskusji było bardzo wielu mieszkańców, którzy zapoznali się z planem, składali uwagi, w związku z tym uwagi Pani Zalewskiej są po czasie.

Pani Zalewska odpowiedziała, że przed głosowaniem nie jest za późno na żadne uwagi. Zadała pytanie zwracając się do Pana Wójta, w jakich dokumentach są narzucone i przesądzone rozwiązania dotyczące Opaczy.

Pani Markert (219:33) wyjaśniła, że jest to obszar ograniczonego użytkowania lotniska Okęcie, Z1 który wyklucza wszelką zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi związane ze stałym pobytem dzieci i młodzieży. Druga strefa Z2 stanowi 1/3 obszaru tej miejscowości, gdzie jest zakaz związany z lokalizowaniem zabudowy związany ze stałym pobytem dzieci i młodzieży, zakaz lokalizowania szpitali i innych usług. Następny obszar stanowiący prawie 2/3 miejscowości położony jest w obrębie oddziaływania hałasu południowej obwodnicy Warszawy, węzła autostradowego Opacz, Alej Jerozolimskich, których zasięg oddziaływania jest do 300m od krawędzi jezdni. W związku z tym nie można mówić o zabudowie mieszkaniowej. Obszar jedynej zabudowy mieszkaniowej, która jest chroniona znajduje się na południe od torów WKD przy ul. Polnej, gdzie nie ma dopuszczonej zabudowy usługowej. Funkcja mieszkaniowa w tym terenie jest dopuszczona tam, gdzie jest to możliwe. Puste tereny rolnicze, niezabudowane z tytułu gruntów rolnych, będą zabudowywane przez takie funkcje, jakie są uwzględnione w tym planie. Ponadto są układy komunikacyjne, przesądzające o takich akurat funkcjach.

Pani Zalewska powiedziała, że nadal nie otrzymała odpowiedzi na pytanie, dlaczego powstają tam usługi.

Pani Kalczuk poprosiła o zakończenie dyskusji. Wyjaśniła, że były przeprowadzane konsultacje z zainteresowanymi, czyli z mieszkańcami i to jest najważniejsze.

Pani Zawadzka zgłosiła wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania.

Za przyjęciem – 8

Przeciw             - 3

Wstrzymało się- 1

Wniosek formalny został przyjęty.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Opacz – Kolonia”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Opacz – Kolonia i Michałowice – Osiedle.

Za przyjęciem – 10

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 3

Uchwała Nr XLI/382/2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Pani Popko poprosiła o zanotowanie uniemożliwienia udziału w dyskusji na temat części dotyczącej Michałowic.

 

Wiceprzewodniczący Pan Paweł Zacny zarządził 15 minut przerwy.

 

Ad.pkt.5.7

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę XIX/181/2012 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2012-2014 projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

Pan Wójt wyjaśnił, że podejmowana uchwała ma na celu wprowadzenie zmian w celu dostosowania okresu realizacji projektu oraz wartości całkowitej projektu i wysokości wkładu własnego. Wynika to z zaakceptowanych zmian wniosku o dofinansowanie projektu systemowego „Aktywnie do rozwoju” i zwiększenia wartości projektu.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę XIX/181/2012 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2012-2014 projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

Za przyjęciem – 11

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XLI/383/2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt.5.8

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/304/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014-2020.

Pan Wójt wniósł i omówił autopoprawki. Pierwsza wynikająca z przegłosowania wcześniejszej uchwały przedłużającej program systemowy na 2015 rok, druga dotycząca zmiany nazwy przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Wiejskiej w Regułach wraz z przebudową skrzyżowania z Al. Jerozolimskimi” na „Przebudowa ul. Wiejskiej” oraz zmniejszenie nakładów finansowych. Poprosił o omówienie uchwały Panią Jankowską.

Pani Jankowska poinformowała, że do projektu uchwały zostały dołączone dwa załączniki. W załączniku pierwszym została dokonana aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, zawarte dane są zgodne z danymi wynikającymi z projektu uchwały budżetowej na rok 2014. W wyniku wprowadzonych zmian dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 1 653 071, 24 zł, natomiast wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 122 928, 76 zł. Po wprowadzeniu proponowanych zmian, ulega zmianie wynik budżetu gminy. Planowany deficyt ulega zmniejszeniu o kwotę 1 776 000 zł. W pozycji budżetu gminy planowane do zaciągnięcia kredyty na rok bieżący w kwocie 5mln, zmniejsza się o pomniejszona kwotę deficytu 1 776 000 zł, w związku z tym kwota kredytów planowanych do zaciągnięcia wynosi 3 224 0000 zł. W załączniku nr 2 zostały zaproponowane zmiany w planowanych nakładach finansowych na realizację zadań ujętych w wykazie. Szczegółowe zmiany polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu nakładów finansowych są widoczne przy projekcie uchwały budżetowej w załączniku nr 3. Zgodnie z tym, co mówił Pan Wójt, do zmian wykazanych w załącznikach, zostały przedłożone autopoprawki.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 4 głosy.

Pan Majtyka poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 8 głosów.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 7 głosów.

Pani Zalewska zapytała, na jakim odcinku zostanie dokonana wymiana sieci wodociągowej w ul. Mazurskiej.

Pan Pacyna wyjaśnił, że sieć będzie wymieniona na odcinku od ul. Waldemara do ul. Podhalańskiej.

Pani Borzymowska zapytała, czy 170 000 przeznaczone na wodociąg zostaną zdjęte z sumy przeznaczonej na rozbudowę na odcinku od ul. Waldemara do ul. Podhalańskiej.

Pan Pacyna odpowiedział, że środki są przesuwane z tego zadania, ale nie jest to kosztem prac drogowych.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/304/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014-2020 wraz z autopoprawkami.

Za przyjęciem – 12

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XLI/384/2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt.5.9.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.

Pan Wójt wniósł autopoprawki. Poinformował, że są szczegółowo rozpisane w projekcie. Poprosił o omówienie projektu uchwały Panią Jankowską.

Pani Jankowska wyjaśniła, że w załączniku nr 1 do projektu w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej zostały zaproponowane zmniejszenia bądź zwiększenia dochodów budżetu gminy. W wyniku tych zmian dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 1 613 084 zł. Źródła dochodów, których dotyczą proponowane zmiany zostały wykazane w kolumnie 5  pt. „źródła dochodów”. W załączniku nr 2 zaproponowano zmiany dotyczące przeniesienia środków w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Przy proponowanych zmianach w zakresie wydatków bieżących, przy zadaniach został podany krótki tytuł, czego dotyczą proponowane zmiany. Proponowane zmiany w ramach wydatków mają odbicie w załączniku nr 3, w którym przedstawione zostały zmiany w planowanych nakładach na realizację zadań wymienionych w tym załączniku. W załączniku nr 4 przedstawione zostały zmiany w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu gminy na finansowanie niepublicznych żłobków i klubu dziecięcego. W załączniku nr 5 zostały przedstawione zmiany w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych. Załącznik nr 6 przedstawia zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy. Dotyczą przede wszystkim przychodów polegających na zmniejszeniu planowanego do zaciągnięcia kredytu o 1 776 000 zł. Kwota pozostająca w tej pozycji jest to kredyt planowany w wysokości 3 224 000 zł. Są to zmiany, które wykazane były w załącznikach, w dniu dzisiejszym zostały przedłożone autopoprawki. Dodatkowo w wyniku podjęcia uchwały zatwierdzenia do realizacji w latach 2012-2015 projektu systemowego „Aktywnie do rozwoju”, zachodzi konieczność wprowadzenia załącznika zmian do projektu Uchwały Budżetowej, polegających na zwiększeniu wartości całego projektu o kwotę 155 210, 06 zł. Po zmianach cały projekt zamyka się kwotą 913 354, 75 zł.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 4 głosy.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 7 głosów.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013 wraz z autopoprawkami.

Za przyjęciem – 12

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XLI/385/2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt.5.10

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/PO IiŚ/9.3/2013).

Pan Wójt poinformował, że w 2013 roku został złożony wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach konkursu nr 2/PO IiŚ/9.3/2013. W 2014 roku Ministerstwo Gospodarki zatwierdziło Raport nr 3 z oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu, wniosek złożony przez Gminę Michałowice znalazł się na 393 pozycji rankingu.  Podjęcie przedstawionej uchwały jest jednym z wymogów formalnych niezbędnych do zawarcia stosownej umowy o dofinansowanie.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 4 głosy.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna, 8 głosów „za”.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/PO IiŚ/9.3/2013).

Za przyjęciem – 13

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XLI/386/2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Wiceprzewodniczący Paweł Zacny przekazał prowadzenie obrad Pani Aurelii Zalewskiej.

 

Ad.pkt.5.11

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXIII/218/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Michałowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Pan Wójt poinformował, że obecna zmiana spowodowana jest oddaniem do użytku i zameldowaniem się osób w budynku w Komorowie ul. Norwida 32. Budynek ten znajduje się w granicach obrębu ewidencyjnego Komorów Wieś obejmującego sołectwo Komorów.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 7 głosów.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXIII/218/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Michałowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Za przyjęciem – 11

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XLI/387/2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt.5.12

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice na rok 2015”.

Pani Radzimirska wyjaśniła, że projekt uchwały wynika z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Program doprecyzowuje sposoby realizacji zadań wynikających z ustawy. Zwróciła uwagę, że różnicą w porównaniu do programu ubiegłego jest doprecyzowanie wskaźników, które będą monitorowane i wykazywane w sprawozdaniach.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 4 głosy.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 7 głosów.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice na rok 2015”.

Za przyjęciem – 11

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XLI/388/2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt.5.13

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice na rok 2015”.

Pani Radzimirska wyjaśniła, że obowiązek przyjęcia programu wynika z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Poprosiła o wprowadzenie autopoprawki z uwagi na błąd edytorski: w rozdziale „Zadania programu” numer 6 zamienić na numer 4. W zadaniu 1 w tym rozdziale, pkt.1 i 2 na końcu zdania wykreślić ukośnik i wskaźniki. Program opiera się na kontynuacji działań tegorocznych. Podobnie jak program profilaktyki alkoholowej, ma doprecyzowane wskaźniki, które będą monitorowane. Jednym z celów jest poszerzenie profilaktyki w liceum.

 Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 4 głosy.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 7 głosów.

 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice na rok 2015” wraz z autopoprawką.

Za przyjęciem – 12

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XLI/389/2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt.5.14

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie Gminy Michałowice.

Pani Wierzgała poinformowała, że podejmowany projekt zastępuje dotychczas obowiązującą uchwałę podjętą przez Radę Gminy Michałowice w 2005 roku. Zmiana spowodowana jest koniecznością zmiany adresu siedziby ZOEAS oraz dostosowania zapisów regulaminu do znowelizowanych przepisów ustawy o systemie oświaty.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 4 głosy.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 8 głosów.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 12

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XLI/390/2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt.5.15

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Michałowice na lata 2014-2020”.

Pani Radzimirska poinformowała, że projekt uchwały stanowi realizację obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej. Czas obowiązywania to lata 2014-2020 zgodny z nowym okresem programowania i strategią rozwoju gminy. Jest to dokument o charakterze strategicznym, niezbędny przy aplikowaniu o środki krajowe oraz środki zewnętrzne.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 4 głosy.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 8 głosów.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Michałowice na lata 2014-2020”.

Za przyjęciem – 12

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XLI/391/2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt.5.16

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie oraz zmiany uchwały Nr XLII/265/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że zmiana statutu ma na celu dostosowanie treści dokumentu do zmian, jakie zaszły w przepisach bibliotek, zmianę publikatorów ustaw na aktualne, zmiany dotyczące głównie użytego słownictwa w poprzednim statucie, dostosowanie zakresu działania Biblioteki do realizowanych zadań, wyodrębniony został punkt o nadzorze nad biblioteką. Zmiana załącznika nr 4 ma na celu ujednolicenie nazwy Biblioteki.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 8 głosów.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie oraz zmiany uchwały Nr XLII/265/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 13

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XLI/392/2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt.5.17

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na kolejny okres do trzech lat, części nieruchomości położonej w Regułach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 554, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że działka znajduje się w Otwartej Strefie Rekreacji w Regułach. Fundacja Football Academy Group zwróciła się o przedłużenie umowy użyczenia boiska ze sztuczną nawierzchnią. Fundacja prowadzi tam szkółkę piłkarską dla dzieci w wieku 4-12 lat. Wnioskodawca zobowiązał się do partycypowania w kosztach utrzymania obiektu. Do kompetencji Rady Gminy należy wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 8 głosów.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 4 głosy.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na kolejny okres do trzech lat, części nieruchomości położonej w Regułach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 554, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 12

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XLI/393/2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt.5.18

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia, na własność Gminy Michałowice, części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, w gminie Michałowice, stanowiącej działki ewidencyjne nr 633/3 i 635/3.

Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały dotyczy działek drogowych, które są objęte wcześniejszym projektem uchwały obszaru „Dworcowa”. Jest to dalszy ciąg starań o przejęcie terenu w całości.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 7 głosów.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 4 głosy.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia, na własność Gminy Michałowice, części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, w gminie Michałowice, stanowiącej działki ewidencyjne nr 633/3 i 635/3.

Za przyjęciem – 13

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XLI/394/2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt.5.19

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia, na własność Gminy Michałowice, części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, w gminie Michałowice, stanowiącej działki ewidencyjne nr 628/4, 628/6 i 628/12.

Pan Wójt wyjaśnił, że przedmiotowe działki są własnością Skarbu Państwa w zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, którym dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych. Opisana nieruchomość znajduje się na terenie, na którym został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Reguły”. Gmina ma w planie przeznaczyć powyższe działki gruntu, zgodnie z ustaleniami planu, pod budowę przedszkola, szkoły podstawowej wraz z gimnazjum oraz obiektów kulturalnych i ochrony zdrowia.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski poprosił o przybliżenie powierzchni tych działek.

Pani Suliga wyjaśniła, że działka 628/4 ma powierzchnię 4333m2, 628/6 ma powierzchnię 1ha 8750m2, działka 628/12 ma powierzchnię 5246m2.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia, na własność Gminy Michałowice, części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, w gminie Michałowice, stanowiącej działki ewidencyjne nr 628/4, 628/6 i 628/12.

Za przyjęciem – 13

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XLI/395/2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt.5.20

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice (Fioletowa).

Pan Wójt poinformował, że właściciel działki zwrócił się z prośbą o nadanie tej działce drogowej nazwy. Nazwę „Fioletowa” zaopiniował pozytywnie Sołtys Sołectwa Reguł, Pan Eugeniusz Strzelecki.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 6 głosów.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 8 głosów.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice (Fioletowa).

Za przyjęciem – 13

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XLI/396/2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt.5.21

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice (Czeremchy).

Pan Wójt poinformował, że działka jest własnością Gminy Michałowice, właścicielka działek przyległych zwróciła się z prośbą o nadanie jej nazwy „Czeremchy”. Przewodnicząca Zarządu Osiedla Granica Pani Dominika Małgowska pozytywnie zaopiniowała powyższą nazwę.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 6 głos& oacute;w.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 8 głosów.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice (Czeremchy).

Za przyjęciem – 13

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XLI/397/2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt.5.22

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice (Alfreda Nobla).

Pan Wójt poinformował, że działka ta jest własnością prywatną. Jej współwłaściciele zwrócili się z prośba o nadanie jej nazwy „Alfreda Nobla”. Sołtys Sołectwa Opacz-Kolonia Pani Grażyna Grabka pozytywnie zaopiniowała nazwę „Alfreda Nobla”

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 6 głosów.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 8 głosów.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice (Alfreda Nobla).

Za przyjęciem – 13

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XLI/398/2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt.5.23

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XX/138/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice.

Pan Wójt wyjaśnił, że jest to odpowiedź na wniosek Światowej Federacji Polskich Kombatantów oraz Pani Danuty Turskiej Szyłkiewicz, którzy zwrócili się o zmianę nazwy ul. Cyklistów na ul. Majora Mieczysława Szyłkiewicza. Zarówno Prezydent Miasta Pruszków Pan Jan Starzyński jak i sołtys sołectwa Pęcice Pan Waldemar Widlicki pozytywnie zaopiniowali zmianę ul. Cyklistów na ul. Majora Mieczysława Szyłkiewicza. Przy ul. Cyklistów nie ma zabudowań ani nadanych numerów porządkowych.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 6 głosów.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 8 głosów.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XX/138/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 13

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XLI/399/2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt.5.24

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że konieczność zmiany statutu jest związana z przekazaniem do realizacji nowych zadań wynikających z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zmiany ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W związku z przekazaniem nowych zadań do realizacji przez GOPS konieczne stało się uzupełnienie §2 statutu o te ustawy oraz uzupełnienie listy zadań realizowanych przez GOPS wymienionych w §7. Jednocześnie dokonano uzupełnienia o zadania związane z rozwojem wolontariatu.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 8 głosów.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 13

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XLI/400/2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt.5.25

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Pan Zacny poinformował, że skarga wpłynęła 22 sierpnia 2014r, została przekazana 28 sierpnia 2014r. do zbadania przez Komisję Rewizyjna. Skarga została uznana za częściowo zasadną w zakresie zarzutu nie zgłoszenia stron podmiotowych Biuletynów Informacji Publicznej do portalu www.bip.gov.pl, w pozostałym zakresie za niezasadną.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Za przyjęciem – 13

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XLI/401/2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt.5.26

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Michałowice.

Pan Zacny poinformował, że 20 maja 2014r. wpłynęła skarga mieszkańców ul. 3-go Maja w Michałowicach na działania Wójta Gminy Michałowice w sprawie poprawienia wadliwie wykonanej przebudowy drogi. Z treścią skargi Rada Gminy została zapoznana podczas XXXIX sesji w dniu 10 czerwca 2014r. W wyniku decyzji Rady Gminy sprawa została skierowana do zbadania przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej. Komisja badała sprawę na miejscu podczas objazdowej komisji po terenie Gminy Michałowice w dnu 1 lipca 2014r. i nie stwierdziła nieprawidłowości w wykonanej przebudowie ul. 3-go maja. Skarga została uznana za bezzasadną.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 13

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XLI/402/2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt.5.27

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Michałowice.

Pan Zacny poinformował, że skarga od Pana *** wpłynęła 18 czerwca 2014r., a 7 lipca 2014r. została skierowana do zbadania przez Komisję Rewizyjną. Została uznana za bezzasadną zgodnie z zamieszczonym w projekcie uchwały uzasadnieniem.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 13

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XLI/403/2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt.6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za I półrocze 2014 roku.

Pani Jankowska poinformowała, że dochody budżetu za I półrocze 2014 roku zostały wykonane w 51,5% planu rocznego. W strukturze wykonanych dochodów, dochody bieżące stanowiły 98%, a dochody majątkowe 2%. Dochody bieżące w stosunku do wielkości planowanych zostały wykonane w 53,5% planu. Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr1. W załączniku nr2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, zostało przedstawione wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wykonanie dochodów stanowi 57% planu rocznego. W załączniku nr3 zostało przedstawione wykonanie wydatków budżetu Gminy. Zostały wykonane w 31,7% wielkości planowanych. W strukturze wykonanych wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowiły 88%, a wydatki majątkowe 12%. Szczegółowe wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr3, do którego została również dołączona informacja przedstawiająca szczegółowe wykonanie wydatków bieżących. W załączniku nr4 zostały przedstawione wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wykonanie wydatków wyniosło 50,6% wartości planowanych. W załączniku nr5 zostało przedstawione wykonanie wydatków majątkowych. Wykonanie obejmuje wyłącznie poniesione nakłady finansowe, nie ujmuje zaangażowania rzeczowego poszczególnych zadań, ani rozpoczętych czy zleconych do realizacji w II półroczu.

Załącznik nr1. Brak pytań.

Załącznik nr2. Brak pytań.

Załącznik nr3. Brak pytań.

Załącznik nr4. Brak pytań.

Załącznik nr5. Brak pytań.

 

Ad.pkt.7

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice za lata 2014-2020 za I półrocze 2014 roku.

Pani Jankowska wyjaśniła, że w załączniku nr6 została przedłożona informacja o przebiegu wykonania budżetu. Dane w zakresie dochodów i wydatków, wyniku budżetu i związanych przychodu i rozchodów, są zgodne z danymi przedstawianymi przy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy. W załączniku nr7 została przedstawiona informacja zawierająca wykonanie za I półrocze 2014 roku. Podobnie jak w załączniku nr3, ta informacja obejmuje wyłącznie poniesione nakłady finansowe.

Załącznik nr6. Brak pytań.

Załącznik nr7. Brak pytań.

 

Ad.pkt.8

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury za I półrocze 2014 roku.

Pani Jankowska poinformowała, że przedstawione zostały dwa sprawozdania z wykonania planu finansowego, Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie i Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach. Informacja obejmuje część tabelaryczną, do której dołączone zostało objaśnienie realizacji poszczególnych pozycji finansowych.

Brak pytań.  

 

Ad.pkt.9

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 27.05.2014r. do 15.09.2014r.

 

Z zakresu gospodarki komunalnej. Brak pytań.

 

Z zakresu inwestycji i remontów.

Pan Rajski poprosił o podanie kwoty w punkcie dotyczącym wykonania zamiany rowu R-10/2 na rurociąg w Sokołowie i podanie terminu realizacji zadania.

Pan Pacyna poinformował, że termin wykonania tego zadania jest do końca listopada 2014 roku. Kwota to ok. 150 000 zł.

Pan Herner zapytał o terminy realizacji budowy wodociągu w ul. Środkowej w Opaczy-Kolonii, Regulskiej, Orzeszkowej i Bodycha w Regułach. Zapytał o termin realizacji przebudowy ul. Żytniej w Regułach, oraz o przebudowę parkingu przy ul. Kuchy w Regułach.

Pan Pacyna wyjaśnił, że wszystkie zadania są obecnie realizowane. Budowa wodociągu jest na ukończeniu w ul. Regulskiej, w ul. Orzeszkowej został wykonany, w ul. Bodycha trwają prace do końca października. Termin wykonania ul. Żytniej oraz przebudowy parkingu jest do połowy listopada.

Pan Zacny zapytał o termin zakończenia pierwszego etapu przebudowy ul. Raszyńskiej i ul. Partyzantów.

Pan Pacyna odpowiedział, że zakończenie II etapu ul. Raszyńskiej jest przewidziane do końca października, natomiast ul. Partyzantów do połowy października, jest na ukończeniu.

 

Z zakresu geodezji i rolnictwa.

Pan Rajski zadał pytanie odnośnie punktu 4, zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych klasy III. Zapytał, jakie jest uzasadnienie, bo w innych przypadkach są trudności ze zmianą przeznaczenia gruntów.

Pan Wójt odpowiedział, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał zgodę na zmianę przeznaczenia. Uzasadnienie jest podobne jak w odmowach, nie wiadomo dlaczego w niektórych przypadkach możliwa była zmiana, a w innych nie.

 

Zakres planowania i zagospodarowania przestrzennego. Brak pytań.

Zakres kultury, sportu i zdrowia. Brak pytań.

Z zakresu gminnej oświaty. Brak pytań.

Z zakresu pomocy społecznej. Brak pytań.

Z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych. Brak pytań.

 

Ad.pkt.10

Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XXXIX i XL sesji kadencji 2010-2014.

Brak pytań.

 

Ad.pkt.11

Informacje Wójta Gminy.

Brak informacji.

 

Ad.pkt.12

Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

Wiceprzewodniczący Pan Paweł Zacny poinformował, że wpłynęły dwie skargi. Pierwsza skarga jest od mieszkanki Michałowic, Pani ***. Zaproponował przekazanie skargi do zbadania przez Komisję Rewizyjną.

Przystąpiono do głosowania nad przekazaniem skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.

Za                      - 9

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Skarga zostanie przekazana do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej.

 

Dwie skargi tej samej treści na Wójta Gminy Michałowice, od Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie i Wojewody Mazowieckiego. Zaproponował przekazanie skarg do zbadania przez Komisję Rewizyjną.

Przystąpiono do głosowania nad przekazaniem skarg do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.

Za                      - 9

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Skarga zostanie przekazana do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej.

 

Wpłynął wniosek z prośbą o wyjaśnienie działań radnej Pani Anny Olak-Popko. Wniosek  został skierowany przez pełnomocnika prawnego Panią Beatę Kwiatkowską-Latosińską. Poinformował, że zwróci się do Pani radnej o pisemne wyjaśnienie. Wniosek jest dostępny do wglądu w Biurze Rady.

Pismo od Pana Romualda Hassa dotyczące przycięcia kasztanowca na ul. Dworcowej.

Trzy pisma z Urzędu Skarbowego dotyczące starych oświadczeń majątkowych. Pisma są do wglądu w Biurze Rady.

Pismo do wiadomości Biura Rady dotyczące przekierowania ruchu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Chodzi o to, aby pierwszy skręt samoloty wykonywały przed Alejami Jerozolimskimi, co powoduje zagrożenie gminy nadmiernym hałasem. Pan Wójt wystosował pismo do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w tej sprawie. Pismo jest do wglądu w Biurze Rady.

Pismo do wiadomości Biura Rady odnośnie budowy sklepu Biedronka przy ul. Kuchy. Pismo jest do wglądu w Biurze Rady.

Poinformował o zaproszeniach na pożegnanie lata 4 października 2014 roku w Kaliszowym Gaiku w Komorowie przy ul. Kaliszan.

Poinformował o uroczystościach obchodów 125. rocznicy urodzin Marii Dąbrowskiej, które odbędą się 5 października 2014 roku o godzinie 17:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie.

 

Ad.pkt.13

Sprawy wniesione.

Pan Herner zapytał, jak wyglądają ostatecznie budowane wjazdy do nowopowstającej Biedronki.

Pan Wójt wyjaśnił, że nie ma jeszcze ostatecznej organizacji ruchu, taki projekt nie wpłynął jeszcze do Gminy.

Pani Borzymowska poprosiła o informację, na jakim etapie znajduje się rozbudowa i termomodernizacja szkoły w Komorowie.

Pan Wójt odpowiedział, że jest zrealizowana w około 70%. Budynek został docieplony z zewnątrz, jest zewnętrzna elewacja, wymieniono część elementów dachu, odremontowano łazienki oraz wiele elementów związanych z ochroną przeciwpożarową, przebudowano stołówkę. Wniosek o rozbudowę jest w procedurze.

Pani Borzymowska zapytała, czy w związku z opóźnieniem, wykonawca podpisujący kontrakt będzie się domagał kar umownych.

Pan Wójt odpowiedział, że nie ma podstaw.

Pan Herner zapytał o rów odwadniający znajdujący się na tyłach powstającej Biedronki, który obecnie jest niedrożny. Poprosił o jego udrożnienie.

Pan Pacyna poinformował, że rów jest drożny i konserwowany przez gminę. Woda nie odpływa z rowu przy kolejce, ponieważ przepust pod ul. Powstańców Warszawy jest źle posadowiony.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady pan Paweł Zacny zamknął obrady XLI  sesji Rady Gminy Michałowice.

 

 

 

 

Protokołowała:

 

Urszula Bejda

Data publikacji: 13.11.2014 14:45
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 335
Autor: Urszula Bejda