Urząd Gminy Michałowice
18.12.2014 10:13

Protokół nr XLII

Z obrad XLII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2010-2014 z dnia 2014.11.04

Protokół nr XLII

 

z obrad XLII sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 04 listopada 2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 radnych.

Ad. pkt.1

Wiceprzewodniczący  pan Paweł Zacny powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obecnych jest 15 radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały.

Pan Wójt zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLI/380/2014 z 30 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Dworcowa” w Regułach. Przystąpiono do głosowania za rozszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLI/380/2014 z 30 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Dworcowa” w Regułach.

Za przyjęciem – 15

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Wobec zgłoszonego wniosku porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

1.Sprawy porządkowe.

2.Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy Michałowice.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

1)zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/304/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014-2020,

2)dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013,

3)obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego w 2015 roku,

4)określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Michałowice jest organem prowadzącym,

5)uchwalenia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”,

6)uchwalenia „Programu wspierania rodziny w Gminie Michałowice na lata 2014-2016”,

7)nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach,

8)wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, nieruchomości położonej w Opaczy Kolonii, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice,

9)ustanowienia służebności przesyłu na części działki ew. nr 820, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle, na części działki ew. nr 6/5 oraz na części działki ew. nr 6/7, położonych w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś, stanowiących własność Gminy Michałowice,

10)uchylenia uchwały nr XLI/380/2014 z 30 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Dworcowa” w Regułach,

11)rozpatrzenia skargi na łamanie prawa przez Wójta Gminy Michałowice.

4.Stanowisko Rady Gminy Michałowice w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy za 2014 rok. 

5.Informacje Wójta Gminy.

6.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

7.Sprawy wniesione.

Za przyjęciem – 15

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Porządek obrad XLII  sesji został przyjęty.

Ad.pkt.2

Wiceprzewodniczący rady pan Paweł Zacny  poinformował, że projekt protokołu z XLI sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Zapytał o uwagi do treści. Brak uwag.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu z XLI sesji Rady Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 13

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Protokół z XLI sesji Rady Gminy Michałowice został przyjęty.

 

Ad. pkt.3.1

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/304/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014-2020.

Pani Jankowska omówiła autopoprawki które zostały przedstawione w formie pisemnej i stanowią załącznik do protokołu.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Hener poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pani Borzymowska zapytała o powód dużej redukcji kwot w zadaniu budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej, Badylarskiej.

Pani Jankowska wyjaśniła, że zmiana kwot nastąpiła z powodu realizacji tego zadania z udziałem środków zewnętrznych.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/304/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014-2020 z autopoprawkami.

Za przyjęciem    – 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr XLII / 406 /2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.2

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.

Pani Jankowska omówiła autopoprawki które zostały przedstawione w formie pisemnej i stanowią załącznik do protokołu.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Hener poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013 z autopoprawkami.

Za przyjęciem    – 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr XLII / 407 /2014 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt.3.3

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego w 2015 roku.

Pan Wójt zaproponował obniżyć cenę żyta ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z kwoty 61,37 zł do 40,00 zł za 1 p.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Hener poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego w 2015 roku.

Za przyjęciem    – 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr XLII / 408 /2014 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt.3.4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Michałowice jest organem prowadzącym.

Pani Wierzgała omówiła projekt uchwały, następnie przedstawiła autopoprawki w formie pisemnej, które stanowią załącznik do protokołu.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Michałowice jest organem prowadzącym.

Za przyjęciem    – 12

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 3

Uchwała Nr XLII / 409 /2014 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt.3.5

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”.

Pan Żuchowski poinformował, że ideą przyjęcia programu jest nakreślenie priorytetów działania oraz wybór i określenie rocznych zamierzeń.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Hener poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pani Popko zwróciła uwagę, iż w zeszłym roku nie wszystkie organizacje, które wystąpiły o dofinansowanie przedstawionego programu dostały środki finansowe.

Pan Wójt wyjaśnił, ze Gmina przeznacza pieniądze na zadania które leżą w sferze gminnych zadań i zleca ich wykonanie podmiotom z zewnątrz. Wszystkie zadania zaplanowane zostały wykonane. Natomiast do wykonania zadań zgłasza się wiele podmiotów i dlatego nie wszystkie uzyskują środki na wykonanie konkretnego zadania. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”.

Za przyjęciem    – 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr XLII / 410 /2014 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt.3.6

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Programu wspierania rodziny w Gminie Michałowice na lata 2014-2016”.

Pani Żaczkiewicz poinformowała, że konieczność opracowania i i przyjęcia programu wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa określa, że do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacji 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Programu wspierania rodziny w Gminie Michałowice na lata 2014-2016”.

Za przyjęciem    – 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr XLII / 411 /2014 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt.3.7

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach.

Pan Wójt poinformował, że zmiana Statutu podyktowana jest potrzeba uaktualnienia podstawy prawnej oraz doprecyzowania zapisów o lokalizacji Biblioteki w związku ze zmianą adresu siedziby.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach.

Za przyjęciem    – 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr XLII / 412 /2014 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt.3.8

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, nieruchomości położonej w Opaczy Kolonii, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Pani Suliga poinformowała, że projekt uchwały dotyczy działki położonej w Opaczy Kolonii przy ul. Klonowej. Poprzedni dzierżawca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy na kolejne trzy lata.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, nieruchomości położonej w Opaczy Kolonii, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Za przyjęciem    – 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr XLII / 413 /2014 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt.3.9

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ew. nr 820, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle, na części działki ew. nr 6/5 oraz na części działki ew. nr 6/7, położonych w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś, stanowiących własność Gminy Michałowice.

Pani Suliga poinformowała, że firma PGM zwróciła się z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu polegającej na lokalizacji sieci kablowej na działkach, które stanowią mienie gminne.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Hener poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ew. nr 820, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle, na części działki ew. nr 6/5 oraz na części działki ew. nr 6/7, położonych w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś, stanowiących własność Gminy Michałowice.

Za przyjęciem    – 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr XLII / 414  /2014 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt.3.10

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLI/380/2014 z 30 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Dworcowa” w Regułach.

Pan Wójt przypomniał, że na poprzedniej sesji uchwała wzbudzała pewne kontrowersje, również wpłynęło pismo z podpisami wielu mieszkańców z którego nie wynika czy wiedzieli co podpisują, dlatego uważa, że najrozsądniejsze będzie przedstawienie projektu uchwały uchylającej poprzednia uchwałę, dotyczącą obszaru „Dworcowa” w Regułach.

Pani Popko poprosiła o zamieszczenie w protokole zdania wypowiedzianego przez pana Wójta dotyczącego tematu świadomości mieszkańców w odniesieniu do tego, co podpisywali.

Pani Zalewska zapytała jakie będą dalsze w tej sprawie działania, czy będzie uruchomiona procedura uchwalania tego planu  od początku.

Pan Sobol  poinformował, że nie ma takiej możliwości. Będzie procedura ponowiona od zrobienia małych korekt i wyłożenia do publicznego wglądu, zebrania uwag i przedstawienia pod obrady rady.

Pani Popko zapytała, czy w ramach drobnych korekt do planu będzie wzięty pod uwagę głos mieszkańców, którzy byli na poprzedniej sesji i którzy podpisali wcześniej wspomniane  pismo.

Pan Sobol poinformował, że pan Wójt ma możliwość zmiany planu, wyłożenia go i wówczas każdy ma możliwość przez miesiąc zapoznać się z projektem uchwały, wnieść do niej w ciągu 14 dni uwagi, które następnie przez wójta są rozpatrywane.

Pani Popko poinformowała, iż mieszkańcy zgłaszali uwagi, że informacje odnośnie wyłożenia ostatnio rozpatrywanych planów nie dotarły do nich.

Pan Wójt stwierdził, że należy się przystosować do procedur, które obecnie obowiązują i muszą być zgodnie z ustawą przeprowadzone, ponieważ organ nadzorczy natychmiast wychwycił by nieprawidłowości.

Pani Zalewska poprosiła o przedstawienia wniosku pana wiceprzewodniczącego do pana Wójta oraz zapytała, czy wnosząc uchwałę pan Wójt uznał, że nie miał podstaw do zgłoszenia autopoprawki podczas sesji 30 września 2014 roku.

Pan Wójt stwierdził, iż nie ma obecnie tego pisma.

Pan Zacny zarządził 15 minutową przerwę.

Pan Zacny odczytał wniosek skierowany do pana Wójta.

Pani Brzeska zgłosiła wniosek o przerwanie dyskusji w omawianym temacie i przystąpienie do głosowania.

Przystąpiono do głosowania wniosku pani Brzeskiej.

Za wnioskiem  - 11

Przeciw            - 2

Wstrzymało się – 1

Rada wniosek przyjęła.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLI/380/2014 z 30 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Dworcowa” w Regułach z autopoprawką.

Za przyjęciem    – 14

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr XLII / 415 /2014 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt.3.1

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na łamanie prawa przez Wójta Gminy Michałowice.

Pan Zacny poinformował, że skarga została złożona przez panią Iwonę Rudnik-Sapieja i została skierowana do Komisji Rewizyjnej celem jej rozpatrzenia.

Zapytał, czy są w tym temacie pytania.

Brak pytań.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na łamanie prawa przez Wójta Gminy Michałowice.

Za przyjęciem    – 14

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr XLII / 416 /2014 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt.4.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem Stanowiska w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy za 2014 rok.

Pan Zacny zapytał o uwagi do projektów stanowisk.

Brak pytań.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem Stanowiska w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy za 2013 rok.

Za przyjęciem    – 14

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Stanowisko Nr  5 /2014 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt.4.

Brak informacji.

 

Ad. pkt.5.

Pan Zacny poinformował, że dwie skargi o tej samej treści przekazanej przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie zostały skierowane przez Radę Gminy do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną, która stwierdziła, że nie jest to skarga na działania Wójta Gminy. Biorąc pod uwagę powyższe odczytał odpowiedź w tej sprawie, która stanowi załącznik do protokołu. Następnie zapytał o uwagi do jej treści. Stwierdzając brak uwag,  poprosił o przegłosowanie projektu odpowiedzi w tej sprawie.

Kto jest za przyjęciem odpowiedzi    – 15

Kto jest przeciw                                 -  0

Kto się wstrzymał                               - 0

Projekt odpowiedzi został przyjęty.

Pan Zacny poinformował, że wpłynęło pismo Pana Sierkiewicza odnośnie stref lotniska i kolejne pismo pana Wójta, który wystosował pismo do Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Pismo od Agencji Nieruchomości Rolnej w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dotyczące terenu Reguł i Michałowic.

Pismo od pana Romualda Hassa odnośnie kasztanowca przy ul. Dworcowej w Michałowicach.

Pismo od Wojewody Mazowieckiego w sprawie oświadczenia majątkowego pana Wójta.

Wpłynęły cztery zawiadomienia od Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania nadzorczego  w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał:

- uchwały Nr XLI/381/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Wiejska” w Regułach.

- uchwały Nr XLI/383/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Bugaj” w Komorowie Wsi.

- uchwały Nr XLI/382/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Polna” w Komorowie Wsi.

- uchwały Nr XLI/379/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Brzozowa” w Pęcicach Małych.

Pismo pani Małgorzaty Brykalskiej do wiadomości Rady Gminy dot. oględzin lip przy al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie.

W dniu 30 września 2014 roku wpłynęła skarga od pana Piotra Berchmana na działania Wójta Gminy. W dniu 1 października 2014 roku pan Piotr Berchman złożył wniosek w sprawie wycofania powyższej skargi.

Wpłynął wniosek pana Rafała i Katarzyny Kurman w sprawie budowy wodociągu w ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi.

Następnie pan Przewodniczący poprosił o wyrażenie zgody na podpisanie protokołu z XLII, ostatniej sesji Rady Gminy, bez przyjmowania go na sesji. Wobec braku sprzeciwu stwierdził, że Rada Gminy  przyjęła jego wniosek przez aklamację.

Ad. pkt.6.

Pani Popko zwróciła uwagę, iż na drzewach na ul. Cichej w Michałowicach zostały przypięte plakaty wyborcze pan Zalewskiej takierem. Poprosiła o nie kaleczenie drzew.

Pani Zaleska podziękowała za uwagę.

Pani Borzymowska stwierdziła, że prawo nie zezwala na wieszanie plakatów na słupach, które należą do elektrowni, ani na drzewach, musi w kampanii zapanować porządek. Zaapelowała o uszanowanie reguł i wieszanie plakatów tam gdzie one wieszane być powinny.

Pani Zalewska zapytała na jaki okres znak „Teraz Polska”, który Gmina otrzymała został przyznany i jakie koszty gmina poniosła, żeby ten znak otrzymać.

Pan Wójt powiedział, że nie pamięta takich szczegółów dlatego nie może odpowiedzieć na to pytanie.

Pani Zalewska poinformowała, że mieszkańcy zgłosili sprawę dotyczącą działek przy ul. Ireny i drogi, czyli przestrzeni w której urządzona jest droga. Zapytała o sytuację, czy gmina ma własność, użytkowanie, czy jest zarządcą  tego terenu, czyli tej działki na której jest urządzona droga i czy droga jest urządzona na całej działce czy nie.

Pan Wójt stwierdził, iż jest to bardzo szczegółowe pytanie, dlatego poprosił o doprecyzowanie, o którą działkę chodzi i wówczas zostanie to sprawdzone.

Pani Borzymowska zapytała o status drogi na zapleczu działek przy ul. Ireny, od strony pola.

Pan Wójt stwierdził, że nie wie. Poprosił o pokazanie działki na mapie i wówczas stan prawny będzie ewentualnie można sprawdzić.

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady pan Paweł Zacny zamknął obrady XLII  sesji Rady Gminy Michałowice.

 

 

Protokołowała:

 

Urszula Bejda

 

Data publikacji: 18.12.2014 10:13
Data ostatniej modyfikacji: 18.12.2014 10:13
Wyświetleń: 150
Autor: Urszula Bejda
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Ruta